FRA IDE TIL VIRKELIGHED. Behandlerhuset Dokken FAGLIGHED FÆLLESSKAB FLEKSIBILITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA IDE TIL VIRKELIGHED. Behandlerhuset Dokken FAGLIGHED FÆLLESSKAB FLEKSIBILITET"

Transkript

1 FRA IDE TIL VIRKELIGHED Behandlerhuset Dokken FAGLIGHED FÆLLESSKAB FLEKSIBILITET

2 Velkommen! Viborg Amt har som det første amt i Danmark etableret et Behandlerhus for privatpraktiserende ydere for den offentlige sygesikring i Thy. Behandlerhuset er et koncept, der er på forkant med de krav, som nye privatpraktiserende sundhedsprofessionelle har. Det drejer sig om fagligt fællesskab, moderne faciliteter og mulighederne for fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Nu står byggeriet klar og det forventes, at borgerne vil opleve en høj og professionel service i Behandlerhuset. De gode fysiske rammer vil betyde, at Thy-området i den kommende Region Nordjylland vil være et stort aktiv i forhold til at kunne rekruttere særligt praktiserende læger i en tid med lægemangel. Viborg Amt, Thisted Kommune og EU har indskudt midler i projektet, så det har kunnet få karakter af et frontlinjeprojekt. Det har krævet et tæt og udfordrende samarbejde mellem amt, kommune og de praktiserende læger og andre ydere, der har deltaget. Viborg Amt Bent Hansen, amtsborgmester Aage Koch-Jensen sundhedsudvalgsformand

3 Visioner & mål Ideen om et Behandlerhus i Thisted udspringer af de alvorlige udsigter til i de kommende år ikke at kunne rekruttere praktiserende læger og speciallæger til især yderkantsområderne. Det har været vigtigt fra starten at få fastslået, at målgruppen for Behandlerhuset er alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og andre autoriserede faggrupper med overenskomst med den offentlige sygesikring. En bred deltagelse af praktiserende læger udgør fundamentet i Behandlerhuset. Det har været afgørende at respektere muligheden for at opretholde selvstændige praksisenheder i de fælles fysiske rammer uden at ændre ejerstatus. Det har ikke været målet, at samtlige praktiserende læger m.fl. i Thisted skulle samles i Behandlerhuset. Dermed ville rammerne også blive for store. Det skal naturligvis fortsat være muligt at nedsætte sig i praksis uden for Behandlerhuset. MÅLENE FOR PROJEKT BEHANDLERHUSET DOKKEN ER: at rekruttere nye praktiserende læger, speciallæger m.fl. Fremtidens praktiserende læger er ofte kvinder, som ønsker kortere arbejdstid, fleksibilitet og fagligt fællesskab at fastholde ældre læger med mulighed for gradvis nedtrapning ved etablering af delepraksis, aflastning, øget brug af klinikpersonale at styrke den faglige udvikling i praksissektoren og udnytte faglige synergier på tværs af faggrænser inden for sundhedsområdet at integrere moderne IT-baseret udstyr og teknologi, herunder at reducere omkostningerne til udstyr og vedligehold samt at opnå en bedre udnyttelse af teknologien at effektivisere praksisdriften i forhold til sekretariat/ patientkommunikation, øge brugen af konsultationssygeplejerske og laboratoriefunktion at forbedre den del af den lægelige videreuddannelse, som foregår i praksis at der vil være potentiale for, at flere opgaver kan løses og færdigbehandles i praksissektoren

4 Processen TING TAGER TID OG SKAL MODNES For omkring 10 år siden foretog Viborg Amts Sundhedsforvaltning sonderinger blandt praktiserende læger og speciallæger i Thisted, om der var interesse for at etablere et bygningsmæssigt fællesskab. Baggrunden var primært, at adgangsforholdene for handicappede og gangbesværede patienter i flere praksis ikke var optimale. I sommeren 2002 rettede Sundhedsforvaltningen på ny en uformel henvendelse til praktiserende læger om interessen for at etablere lokalefællesskab. Denne gang var overskriften mere hensynet til den fremtidige rekruttering af praktiserende læger og speciallæger i Thisted og Thy. Bylægeforeningen meddelte, at man var interesseret i en dialog om grundlag og betingelser for evt. fælles fysiske rammer.

5 DET FØRSTE SKRIDT I februar 2003 inviterede Viborg Amt samtlige praktiserende læger og speciallæger i Thisted, Midt- og Nordthy samt repræsentanter fra Thisted Kommune og et arkitektfirma til et første indledende møde. Interessen var stor, og på de efterfølgende møder indsnævredes feltet til de læger og speciallæger, der viste aktiv interesse for at deltage i et projekt. Disse udgør herefter sammen med repræsentanter fra Viborg Amts Sundhedsforvaltning og Thisted Kommune en projektgruppe. DE FØRSTE STEN RYDDES AF VEJEN Det var vigtigt for især de ældre læger, at der blev givet sikkerhed for, at amtet ville forpligte sig til at overtage et evt. lejemål i Behandlerhuset, hvis en praksis ikke kunne videreføres. Dette blev hurtigt løst med indgåelse af en 2 aftale, hvor amtet forpligter sig til at overtage lejemålet mod at Samarbejdsudvalget overtager ydernummeret med henblik på opslag. Viborg Amt forpligter sig endvidere til at overtage et enkelt lejemål i Thisted, så lægen kan flytte sin praksis til Behandlerhuset. For lægerne er det vigtigt at få en fornuftig husleje, hvilket skal afvejes i forhold til standarden i et nybyggeri. De involverede læger meddeler i april 2003, at det ikke er muligt, på det foreliggende grundlag, at få en bred kreds af praktiserende læger til at deltage. I maj 2003 tages sagen op i Sundhedsudvalget, som fortsat bakker op om projektet. På et møde i juni 2003 drøftes de funktionelle og økonomiske rammer for et fortsat projekt. Lægerne fremkommer med deres krav til økonomi og funktionalitet for at kunne medvirke, og efter en forhandling imødekommes disse delvist. Viborg Amt får mulighed for at deltage i et EU-projekt om udvikling af landdistrikter og ansøger i september 2003 om midler til et projekt, som vedrører moderne IT funktionaliteter i Behandlerhuset.

6 Skitseprojekt AMTSLIGT OG KOMMUNALT ENGAGEMENT Erhvervsdrivende fond etableres Viborg Amt indskyder 2 mio. kr. i fonden Thisted Kommune indskyder en grund 2 aftale om overtagelse af lejemål Tilskud til indretning af uddannelseslokaler Tilskud til husleje for uddannelseslokaler Andel af digitalt telefonanlæg Tilskud til flytteudgifter Fællesprojekt med EU om moderne IT konfiguration På et møde i september 2003 inviteres andre sygesikringsydere i Thisted til at deltage. I første omgang indbydes praktiserende psykologer, praktiserende fysioterapeuter og senere tandlæger og kiropraktorer. Det viser sig, at tandlægerne ikke ønsker at deltage - både fordi man ønsker deltagelse af et vist antal tandlæger, men også fordi en tandlægeklinik er dyr at flytte pga udstyret. Et arkitektfirma udarbejder, på baggrund af en tæt dialog med de fremtidige brugere, et koncept og et skitseprojekt. Viborg Amt forhandler i december 2003 med Thisted Kommune om at stille en grund til rådighed. Thisted Kommune går såvel politisk som administrativt aktivt og konstruktivt ind i projektet og udpeger en grund. Viborg Amts økonomiske engagement i projektet godkendes i foråret 2004 i Viborg Amtsråd.

7 BYGGEPROJEKTET GÅR I GANG OG FÆRDIGGØRES EFTER PLANEN Primo 2004 får Viborg Amt, Thisted Kommune og en tilknyttet advokat aftalt en juridisk konstruktion med en erhvervsdrivende fond, som skal forestå byggeri og drift af Behandlerhuset. Det tager tid at få de bindende tilsagn om deltagelse i projektet fra de deltagende praksis i hus, men Viborg Amt er villig til at løbe risikoen og igangsætter byggeriet. I foråret 2004 udarbejdes det endelige byggeprojekt, diverse tilladelser indhentes og der afholdes licitation. Selve byggefasen begynder i september 2004, og byggeriet står færdigt primo oktober helt efter planen. Lejerne har herefter haft tid til indflytning, så praksis kan tage imod patienterne i de nye praksisfaciliteter fra 1. november Viborg Amts rolle har, bistået af Thisted Kommune, været en form for fødselshjælpere for udviklingen af et koncept og etablering af et Behandlerhus. Amtet og kommunen har bidraget i koordinationen og fremdriften i projektet. ORGANISERING Der blev hurtigt nedsat en projektgruppe bestående af de deltagende praksis, Thisted Kommune, Sundhedsforvaltningen samt arkitektfirmaet. Det var vigtigt fra starten, at alle involverede parter var med i de aftaler, der blev indgået, og at informationsniveauet var så højt som muligt. De fremtidige brugere af Behandlerhuset nedsætter i løbet af projektperioden 3 udvalg - et byggeudvalg til at forestå indretning og funktionalitet i tæt samarbejde med arkitektfirmaet, amt og kommune - et juridisk udvalg til at forestå aftaler lejerne imellem og aftaler med Viborg Amt og med den erhvervsdrivende fond - samt et IT udvalg til at forestå IT konfigurationen i samarbejde med Sundhedsforvaltningen. Der er etableret en erhvervsdrivende fond med en selvstændig bestyrelse, som har ansvaret for byggeri og drift af Behandlerhuset. Det er i vedtægterne sikret, at det alene er ydere for den offentlige sygesikring, som kan leje sig ind i klinikfaciliteterne.

8 Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af Viborg Amt, 1 udpeget af Thisted Kommune og 1 udpeget af Praksisudvalget for almenlægerne i Viborg Amt. Der er i Behandlerhuset en række fælles funktionaliteter (indretning, husregler, kantineforhold, fælles sygeplejerske- og laboratoriefunktion for praktiserende læger m.m.), som forudsætter et samarbejde på tværs af brugerne. Derfor er der etableret en lejerforening. En repræsentant fra lejerne har endvidere observatørstatus i den erhvervsdrivende fonds bestyrelse.

9 Funktionalitet Det har været et vigtigt ønske, at borgerne skal opleve kliniklokalerne som moderne og indbydende. Med Behandlerhuset samles en række sundhedstilbud centralt med gode busforbindelser og alligevel tæt på bymidten. En række andre sundhedstilbud samles tæt på Behandlerhuset, idet en hudlægepraksis allerede er etableret tæt på Behandlerhuset, og et af byens 2 apoteker flytter ind i nabobygningen. Det har konsekvenser for borgere i Østerild og Snedsted, som er tilknyttet en af de 2 læger, der flytter ind fra Thisteds opland. Disse patienter får længere transporttid til lægen, men samtidig skal Behandlerhuset medvirke til at sikre et kommende generationsskifte i Thisted og Thy. Behandlerhuset Dokken har en særdeles attraktiv beliggenhed ved havnefronten. Der er tale om et spændende nybyggeri i harmoni med omgivelserne. Via en patientinfostander vejledes patienterne om hvilken praksis de skal gå til. Ventefaciliteterne er i tilknytning til de respektive praksis både åbne og i nogle tilfælde mere afskærmede. Indretningen af bygningen skal bidrage til at styrke fagligheden ved at flere praktiserende læger har lokalefællesskab, hvormed de får mulighed for at drøfte faglige spørgsmål. Desuden forventes en tværfaglig synergieffekt af, at flere forskellige faggrupper er samlet i et fællesskab. Der er en række fordele ved at praktiserende læger kan udnytte ressourcerne i en fælles kliniksygeplejerske- og laboratoriefunktion. Hertil kommer en bedre apparaturudnyttelse og mulighederne for at anskaffe nyt og moderne undersøgelses- og behandlingsudstyr. Fleksibiliteten i Behandlerhuset indebærer bl.a. for praktiserende læger, at det er muligt i højere grad at dække hinanden af i ferier og fraværssituationer. Der er indrettet 4 uddannelsespladser til uddannelsen af nye alment praktiserende læger. Det er vigtigt at have attraktive rammer, som kan tiltrække nyuddannede alment praktiserende læger til Thy. Der kan med flere uddannelsespladser skabes et godt uddannelsesmiljø.

10 BEHANDLERHUSETS DIMENSIONERING 9 praktiserende læger (6 solopraksis og 1 kompagniskabspraksis med 3 læger) 1 ØNH praksis 2 praktiserende psykologer 2 kiropraktorer 1 fysioterapipraksis (satellit) 4 uddannelseslokaler for uddannelseslæger 40 personer har dagligt arbejde i Behandlerhuset Årligt skønnet antal patienter tilknyttet Dagligt forventet patientfremmøde - 500

11 PRAKSISSTØRRELSER Antal m2 pr. Direkte klinik Fælles areal Ialt Prakt. læge Øre-, næse-, halsklinik Kiropraktor (2) Psykolog Fysioterapi (satellit) Uddannelseslokale *) 25 - *) indgår i praktiserende lægers fordelingstal. Der er indrettet fælles laboratorie- og sygeplejerskefunktion for almen praksis, som er placeret separat i forhold til de enkelte lægeklinikker. Der er indrettet 4 uddannelseslokaler for uddannelseslæger tilknyttet almen praksis og evt. speciallægepraksis på sigt. I forbindelse med udviklingen af konceptet var der ideer fremme om en fælles reception, men på det tidspunkt var lægerne ikke parate til at opgive en tæt tilknytning mellem sekretariat og lægeklinik.

12 IT Via et projekt medfinansieret af EU s regionalfond, er det lykkedes at udvikle en IT konfiguration, som er på forkant med den digitale udvikling. Den nyeste teknologi skal bidrage til en smidig håndtering af patientdata og understøtter arbejdet med kvalitetssikring - og udvikling. Der er anskaffet et moderne digitalt telefonsystem, som omfatter en lokalt placeret central enhed. For patienterne er der ventekøfunktion. Ved opkald fra patienter, vises patientens journaloplysninger på lægens skærm. Det bliver muligt, at praktiserende læger på sygebesøg - via mobiltelefon, kan sende journaloplysninger direkte til sekretæren, som skriver notatet i journalen. Alle praksis er udstyret med ens hardware. Der er indgået aftale om samme softwaresystem for stort set alle brugere. Der er opkobling til sundhedsdatanettet, og der er den fornødne sikkerhed i opkobling og drift.

13 Patientjournalsystemet etableres som et samlet system, hvor hver enkelt klinik har adgang til egne patienters data. Medarbejdere i fællesfunktioner har adgang til alle klinikkers patienter. Data opbevares på en server hos systemleverandøren. Det betyder, at sikkerhedskopiering, indlæsning af sygesikringsoplysninger, programændringer og elektronisk kommunikation foretages af systemleverandøren. De nyeste muligheder for elektronisk kommunikation med sygehuse og kommunernes social- og sundhedsafdelinger samt ældrecentre er etableret. Viborg Amt udnytter alle muligheder for at kommunikere elektronisk med de øvrige dele af sundhedsvæsenet på de fastlagte nationale standarder. Herudover åbnes der for yderligere adgang til den fælles offentlige sundhedsportal, hvor der kan hentes medicinprofil, diagnostiske undersøgelser og faglige rekommandationer. Der er indrettet et konferencerum med IT-løsninger med henblik på afvikling af møder, konferencer og undervisning. Der er mulighed for videokonferencer med mikrofoner og kameraer. Fotodokumentation med overførsel via netværket i forbindelse med telemedicin er ligeledes en mulighed. Patienterne mødes i Behandlerhuset af en elektronisk infostander, hvori sygesikringskortet føres igennem. Info-standeren er i forbindelse med patientsystemet og ved en aftalt tid vises hen til tilmeldte lægepraksis. Samtidig registreres, at patienten er ankommet. Patienterne har som en del af ventefaciliteterne mulighed for at søge oplysninger på Systemleverandøren stiller internetforbindelse til rådighed for Behandlerhuset, ligesom der er sikring mod virusangreb.

14 BYGGERI Bruttoetageareal m2 Grund m2 Byggeudgift kr. Finansieres primært via realkreditlån, amtsligt og kommunalt indskud, banklån Lejeudgift pr. m2 800 kr. incl. moms

15 Umiddelbar succes! BYGGERIET ER BLEVET FÆRDIGT OG TAGET I BRUG HELT EFTER PLANEN PR. 1. NOVEMBER En ældre praktiserende læge, som deltog i projektet, har i Ugeskrift for Læger sat sin praksis til salg i nogle måneder inden indflytningen. Det er med interesse blevet fulgt, om praksis kunne sælges. Et praksissalg blev foretaget i september 2005 med en ny ung læge. Behandlerhuset antages direkte at have medvirket til sikring af et generationsskifte. Blandt læger i uddannelsesforløb med sigte på almen praksis, er der udvist stor interesse for at få uddannelsen i praksis i Behandlerhuset.

16 Behandlerhuset Dokken Sydhavnsvej Thisted Viborg Amt Thisted Kommune Projektet er medfinansieret af EU s regionalfond

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!"#-#0# *#1! # 2.&#.#- #"21 .##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-.1$ ##2! # " 21 # && 2 ##*+ "/

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!#-#0# *#1! # 2.&#.#- #21 .##!#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!-.1$ ##2! #  21 # && 2 ##*+ / !"### #%&#' # (%')!*+,&-./#!"#-#0# *#! # 2.&#.#- #"2 #!"#.##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. & 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-. ##2! # " 2 # && +&-&-##! #2!. 2 ##*+ "/ 52 # ###2/#!. #"#.2 #&6# # #.# 2 ##.7-! #2 "

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf. Statusrapport Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi Udarbejdet af: Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.: 7253 5003 Sagsnummer.: Dato: 3. april 2013 Indhold

Læs mere

Budgetaftale 2014: Fælles indsats

Budgetaftale 2014: Fælles indsats Budgetaftale 2014: Fælles indsats 1. Indledning Med Budgetaftalen for 2014 ønsker forligsparterne at understøtte den positive udvikling i Region Nordjylland for at sikre nordjyderne den bedst mulige service

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Til: Sundhedsudvalget. Fra: Primær Sundhed. Praksisområdet - en del af sundhedsvæsenet

Til: Sundhedsudvalget. Fra: Primær Sundhed. Praksisområdet - en del af sundhedsvæsenet Til: Sundhedsudvalget Fra: Primær Sundhed Dato: 20. februar 2012 Brevid: 1600988 Praksisområdet - en del af sundhedsvæsenet Forord Mange indsatser fra det offentlige påvirker sundheden. Faktisk har hele

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere