Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Dyssegårdsparken"

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 27. marts 2012 Der var 87 deltagere fra ejendommene tilstede, 61 stemmeberettigede heri inkluderet fuldmagter fra 6 ejendomme. Formanden Lene Ørding bød velkommen og oplyste, at advokat Henrik Rasmussen, revisor John Johannesen samt varmemester Uffe Christiansen var til stede. Susanne Olesen fra kontoret var til stede som referent. 1. Valg af dirigent: Efter indstilling fra bestyrelsen blev advokat Henrik Rasmussen valgt. Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet, udsendt den 9. marts Valg af stemmetællere: 2 ejere stillede sig til rådighed som stemmetællere,. nemlig Ann Patel, Ru 10 og Preben Jensen, Ru Formandens beretning: Beretning til Generalforsamlingen 2012 Også for driftsåret 2011 takker bestyrelsen ejendommene og gårdrepræsentanterne for godt samarbejde. Bestyrelsen har også i 2011 gjort en meget stor indsats og som sædvanligt gennemført alle beslutninger i enighed. En særlig tak skal her udtrykkes til medarbejderne, der har gjort en god indsats til gavn for os alle. Når der bortses fra en enkelt person, der fortløbende har et horn i siden på bestyrelsen, har der været meget få knaster, hvor ejere har udtrykt kritik af bestyrelsen. Mange ejere har undervejs direkte vist bestyrelsen den tillid, som er så vigtig, for at en bestyrelse kan være tilfreds med at bruge meget fritid til gavn for helheden. Det er bestyrelsen selvsagt glad for. Det arbejde som bestyrelsen er valgt til har omfattet 449 timer i Det fremgår også af regnskabet for 2011, at det er TV-siden, der mere end noget andet øger udgiften til driftsbidrag og her ved vi, at det er sportskanalerne der koster. Et flot overskud er præsteret til trods for etablering af saltlager, fjernelse af råddent underlag i kontorbygningen, hvor

2 arkivgulvet var direkte farligt at bevæge sig ind på og maling og reparation indvendigt i kontorbygningen. Jeg gentager fra sidste år, at alle væsentlige beslutninger træffes af bestyrelsen, hvilket jo gør at alle i bestyrelsen kender de forhold, der behandles som sager. Der er også i 2011 gennemført personalemøder, der giver medarbejderne indflydelse, og som gør arbejdspladsen til et godt sted i det daglige. Arbejdstilsynet var på besøg i 2011 og havde nogle nye lov krav som vi straks reagerede på. Det kostede nogle anskaffelser og kassation af godt og brugeligt værktøj, der ikke længere måtte anvendes. Vi har som fortjent fået en grøn smiley. Den administrative modernisering er fortsat i 2011, hvor vi ved EDB-løsninger har skabt sikkerhed for, at der er et fuldstændigt arkiv med løbende backup. Også i 2011 har vi via praktikantforløb og arbejdsprøvning haft hjælp til arbejdet med vedligeholdelsen af vores områder uden omkostning for foreningen. Næstved Kommune har indført en pligtig affaldsordning fra 1. april Denne ordning blev vi ikke omfattet af, da kommunen anerkendte vor egen ordning, og da en analyse viste at den kommunale ordning ville betyde merudgifter og ikke give forbedringer for os. Sidst i oktober måned modtager vi så en lakonisk besked fra kommunen, at Dyssegårdsparken er omfattet af den pligtige ordning fra 1. januar Dette var helt uforståeligt for bestyrelsen og vi argumenterede omgående skriftligt imod dette forhold. Vore argumenter er i Teknisk Udvalg taget til følge, og vi fortsætter vor ordning som hidtil indtil udgangen af Indtil da har kommunen erklæret at ville en dialog med Dyssegårdsparken for at se på hvilke muligheder der bedst kan passe ind i målsætningerne om en forsvarlig og bedst mulig affaldsordning. Kloakproblemer har i 2011 været af nogenlunde samme omfang som i 2010, og som til dels skyldes alder og almindelig slitage. Hvis alle var omhyggelige med, hvad der sendes ud i kloakken, ville problemerne være af betydeligt mindre omfang. Der er påbegyndt opretning ved en del brønddæksler og dette fortsætter i Forudsætningen for, at Grundejerforeningen løser opgaven, er at det er

3 et fælles anliggende. Der er adskillige steder, hvor ejeres uhensigtsmæssige ændringer i og ved forbedene er årsag til skred og forskydninger. Der er efter mange undersøgelser og overvejelser etableret fartdæmpende foranstaltninger på Runestenen og Helleristen med kummer, hvori der skal plantes. Udfordringen med etableringen af kummerne har været, at brandvæsenets største køretøj, en stor stigevogn, skulle kunne passere uden vanskelighed. Det er klart at en spærrende og effektiv foranstaltning ikke kan etableres og slet ikke til en lav pris, men det fremgår med al tydelighed for almindelige tænksomme mennesker, at farten skal holdes nede. Hensynet er jo især møntet på børnene. De ryggesløse kan vi jo bl.a. se på Flinteøksen ikke holder sig tilbage for stor fart henover de der etablerede bump. Gårdrepræsentanterne og mange der færdes på Runestenen og Helleristen har erklæret sig tilfredse med den nu etablerede løsning. Vedrørende forsamlingshuset skal det nævnes, at der er indkøbt nye vinglas, øl- og vandglas i 2011 og at efter tiltagende problemer med opvaskemaskinen har vi installeret en ny maskine i december måned. Det er hensigten, hvis muligt i 2012, at udskifte køle-fryseskabet i køkkenet med et helt moderne og lavere forbrugende skab. På trods af en stor varmeefterregning fra 2010 er driftsresultatet 2011tilfredsstillende, nemlig en udgift på i alt knapt kr. Det finder bestyrelsen er et godt resultat af det gode, det er at have forsamlingshuset. Bestyrelsens indsats i 2011 i grundejerforeningen har ligesom i 2010 været af et betydeligt tidsmæssigt omfang. Vi har prioriteret indsatsen, der hvor der har kunnet forventes et tilfredsstillende resultat for ejendommene. Bestyrelsens motto: Vi har alle til opgave at få det bedste ud af den tid vi bruger med og for hinanden Debatten af beretningen omfattede især følgende: Svend Petersen RD 75: 1. Noterede at det måtte være ham, der var nævnt i beretningen som havende et horn i siden på bestyrelsen og bemærkede at han i beretningen sidste år blev kaldt administrativ terrorist. Svar fra bestyrelsen: Der er ikke sat navn på i beretningen for 2011 om enkeltperson

4 og ejheller i beretningen for 2010, hvor bestyrelsen noterede, at man ikke ville finde sig i administrative terrorister. 2. Bemærkede at der blev udbetalt gårdtilskud ulovligt uden underskrifter fra 50% af den enkelte gårds beboere. Svar fra bestyrelsen: Når gårdrepræsentanterne, som bestyrelsen har klar tillid til, henvender sig på kontoret og på anfordring erklærer at have mere end halvdelen af gården bag sig, så er der ingen praktisk grund til tvivl. Bureaukrati for bureaukratiets skyld får ikke lov at herske under den nuværende bestyrelse. Jette Callesen, RU 118, nævnte senere, at man for omkring 10 år siden havde haft kr. i klemme hos en gårdrepræsentant, der var flyttet. Kassereren bemærkede hertil, at med godt 4 mio. kr. i omsætning hvert år, var et evt. problem for 10 år siden ikke relevant som baggrund for at fastholde en unødvendig praksis bl.a. da bestyrelsen naturligvis har tillid til gårdrepræsentanterne, der gør et uegennyttigt stykke arbejde for alle og da der er ikke oplevet nogen uregelmæssigheder vedr. gårdrepræsentanter i de seneste 3 år. 3. Gårdrepræsentanter kan alene drøfte anliggender vedrørende den enkelte gård. Svar fra bestyrelsen: Vi har møde 2 gange om året med gårdrepræsentanterne, hvor der er valgt en repræsentant for hver af de 26 gårde. Det anser bestyrelsen for at være et repræsentativt demokrati og vil bestemt mene at repræsentanterne kan tale på gårdenes vegne, hvor gårdmøder og direkte henvendelser til repræsentanterne jo er baggrunden for opfattelser som vedrører såvel den enkelte gård som hele bebyggelsen. 4. Deklarationerne bør give anledning til møde med alle beboere om ændringer. Svar fra bestyrelsen: Netop det forhold, at kommunen erkendte primo 2009 at deklarationerne juridisk set kun kan ændres hvis alle 514 ejendomme accepterer, gjorde at kommunen lagde opgaven ud til Grundejerforeningen. Vi kan ikke se praktiske udveje for at skaffe accept fra alle 514 ejendomme, hvorfor vi arbejder på at skabe en fortolkningsmæssig praksis, der er juridisk acceptabel og i de enkelte forhold kan godkendes af kommunen. 5. Forsikring på legepladsområdet er ikke i orden og forskellige svar fra bestyrelsen er ikke overensstemmende. Svar fra bestyrelsen: Legepladserne er forsikringsmæssigt dækkede, men udstyr opstillet i gården ved ejeres egen foranstaltning er på ejernes ansvar. Grundejerforeningen har pligt til at se legepladserne efter, hvilket sker ved Uffe Christiansen mellemkomst 2 gange om året, hvor evt. reparationer også finder sted.

5 6. Bestyrelsen er selvforherligende og bliver aflønnet som lønmodtagere. Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen er helt klar på at have gjort en god indsats til gavn for os alle og har i 2011 for egentligt bestyrelsesarbejde fået udbetalt kr., hvilket er lavere end før 2010, hvor der var faste honorarer til formand og kasserer, i øvrigt ikke regulerede i 10 år. Tidligere var der i øvrigt faste beløb for møder til alle bestyrelsesmedlemmer uanset tidsforbrug. Fordeling af ydelser på enkeltpersoner oplyses ikke, hverken for bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere. Aftryk i Information af referat fra møder med gårdrepræsentanter blev efterlyst. Referat fra seneste møde er altid på hjemmesiden og har man ikke adgang til internet kan man jo altid henvende sig til sin gårdrepræsentant, der naturligvis har fået referat tilsendt. Jette Callesen, RU 118: De opstillede chikaner (kummer) er forfærdelige og helt unødvendige og JC tror ikke på at farten er så stor som nævnt forudsætningsvis for opstillingen. Kan funktionærerne overkomme merarbejdet? Bent Hansen, RU 41: Hvorfor er beboerne ikke blevet spurgt om kummerne? Bestyrelsens svar: Den tidligere løsning med et enkelt vejbump som forsøg på Runestenen blev stærkt kritiseret og anklaget for at være ødelæggende for bilerne. Dette sidste er ikke korrekt, da hastigheden er afgørende for en evt. påvirkning. Der er imidlertid indsamlet underskrifter fra et flertal imod vejbumpet, hvorfor bestyrelsen har diskuteret med gårdrepræsentanterne om en begrænsende foranstaltning kunne undværes. Gårdrepræsentanterne har såvel i februar 2011 som i efteråret 2011 fastholdt at foranstaltninger var strengt nødvendige p.g.a. meget for høj fart på såvel Runestenen som Helleristen. Efter adskillige undersøgelser og en drøftelse med ejendomsfunktionærerne om mulige foranstaltninger blev kummeløsningen valgt, forelagt for gårdrepræsentanterne og godkendt med udtrykkeligt ønske om etablering på såvel Runestenen som Helleristen. Placeringen var i udgangspunktet således at cykler kunne passere indenom, men blev justeret i overensstemmelse med brandvæsenets krav om let passage for det største køretøj, stigevognen. Funktionærerne har netop været inddraget og er enige i at kunne varetage vedligeholdelse mv.

6 Kähler, HE49: Bemærkede at kummeløsningen, pæn eller ej, var god og at man kan passere indenom til fods. Elisabeth Dahl, HE 45: Afmærkningen af kummerne er dårlig og de er svære at se i mørke og under tågede forhold. Bestyrelsens svar: Kummerne er malet hvide og påsat reflekser, og der er indkøbt snepinde til vinterafmærkning. Kummerne bliver i øvrigt tilplantet her i foråret. Susanne Thomsen, lejer i LA 66, der mødte med fuldmagt fra anden ejendom, ville vide om betaling for opretning af brønddæksler. Bestyrelsens svar: Hvor der er sket skred som følge af ejers ændring i forbedet, er det ejers ansvar at sørge for og betale for opretning. Hvor der er sket skred, uden ejers årsag, er det et fælles anliggende og opretning ordnes af grundejerforeningen. På forespørgsel om, hvorfor det ikke i beretningen var nævnt, at der er indbetalt kr. til grundejerforeningen, var bestyrelsens svar, at der ikke diskuteres verserende sager, og ejheller persondetaljer på en generalforsamling. Af regnskabet fremgår hvad debitorer skylder os, men naturligvis ikke en fordeling med navns nævnelse. Gælden til grundejerforeningen er samlet set ikke signifikant. Bestyrelsens beretning har sit forblivende. 3. Årsregnskabet 2011 med revisionspåtegning. Regnskabet 2011: Det er altså 3. år i træk, at bestyrelsen kan præsentere et regnskab med et solidt overskud. De fleste vil nok kunne huske, at fra 2010 regnskabet blev der til ejendommene medio 2011 tilbagebetalt en måneds driftsbidrag netto. Vi har i 2011 afholdt ekstraordinære udgifter til etablering af saltlager, så vi nu har 40 tons liggende og til en nødvendig renovering i kontorbygningen hvor gulvet var ved at forsvinde under os i arkivlokalet. Hertil blev der også fundet penge til at få malet hele bygningen indvendigt.

7 Vores materiel og køretøjer er up to date, vel vedligeholdt og i orden Vi har disponeret med at anvende en del af overskuddet for 2011 til en stærkt tiltrængt reparation af hegnet omkring fodboldbanerne og til nødvendige andre reparationer og vedligeholdelse. Disse ting vil blive gennemført i løbet af Vi har adskillige ting i kikkerten, men vil først sætte i gang, når vi med sikkerhed har råd. Bestyrelsen har i 2011 for egentligt bestyrelsesarbejde fået udbetalt kr. for sin indsats. Herudover er der naturligvis betalt for bestyrelsens daglige arbejde, der skulle have været betalt for ved køb i byen eller på anden vis. Dette daglige arbejde er en god bid af forklaringen på de gode driftsresultater, overskud, igennem de seneste 3 år. Bestyrelsen finder at regnskabet taler for sig selv og foreslår det godkendt. Regnskabet blev godkendt. 4. Forslag: a. Fremsat af bestyrelsen 1. Værktøjs udlån ændres til: Værktøjsudlån omfatter fremover udlån af boremaskine/borehammer, der er nødvendig i god kvalitet for at sikre ejerne mulighed for sikker opsætning af inventar mv. En trailer med totalvægt 500 kg vil fortsat være til leje for et beskedent beløb til lettere anvendelse såsom bortskaffelse af ikke tungt affald. Andet værktøjsudlån kan ikke længere forudsættes, men der vil være mulighed for indenfor rådige rammer at kunne låne særligt værktøj, som findes i Grf værksted og som ikke kræver særlige sikkerhedsmæssige forudsætninger for anvendelsen. På forespørgsel blev det klargjort, at aflevering af lånt trailer kan ske udenfor hegnet, da traileren er forsynet med låseanordning. Nøglen kan afleveres i postkassen. Forslaget blev vedtaget. 2. Justering af TV-ordning:

8 Bestyrelsen bemyndiges til at søge gennemført en ny ordning fra den 1. januar 2013, hvor tvungen fuldpakke ændres til grundpakke. Den enkelte ejer vælger overfor leverandøren YouSee mellem grundpakke, mellempakke eller fuldpakke fra 1. januar 2013 og kan foretage kanal tilvalg efter eget ønske og som udbudt af YouSee. En grundpakke som tvungen forudsætning, jf. Grundejerforeningens bestemmelser, reducerer udgiften til TV til omkring en tredjedel af en fuldpakke. Fuldpakken ændrer ikke prisgrundlag. Afregning af TV vil fra 1. januar 2013 være i et direkte kundeforhold med YouSee. Driftsbidraget til Grundejerforeningen reduceres tilsvarende fra budgetteret 750 kr. til 400 kr. pr. md. For de der finder en grundpakke dækkende er besparelsen i forhold til 2012 mere end 200 kr. om måneden. Det blev tilføjet, at der evt. kunne blive tale om, at en grundpakke pligtig for alle skulle betales via Grundejerforeningen, men øvrige tilvalg, mellempakke, fuldpakke, ekstra kanaler skal betales i et direkte kundeforhold til YouSee. Forslaget blev vedtaget. 3. Forretningsfører/driftsleder: Den for tiden gældende ordning hvor bestyrelsen, især formand og kasserer, varetager direkte drifts- og daglige administrative funktioner kan ikke forventes at kunne fortsætte ved evt. valg af ny bestyrelse, herunder formand og kasserer. Dels kan det ikke sikres og forventes at fornødne kompetencer kan være til stede blandt de i ejerkredsen, der er villige til valg og dels kan det ikke forventes at et valg blandt ejerkredsen kan gøres, hvor en indsats af et meget betydeligt timetal er en forudsætning for en optimal drift og økonomi. Den gode økonomi og de gode driftsresultater i øvrigt, der er blevet konsekvensen af ændringer og tiltag i 2009, 2010 og 2011 skal søges fastholdt i en lang fremtid, hvor en bestyrelse i det væsentligste varetager selve bestyrelsesarbejdet og bruger langt mindre tid på daglige forhold, hvor en ansat forretningsfører/driftsleder varetager det daglige arbejde som bemyndiget af bestyrelsen. Kompleksiteten i administration og behandling af sager, rapporteringer til myndigheder, ny lovgivning og meget andet tilsiger en ansættelse af en kompetent person. Bestyrelsen foreslås derfor bemyndiget til i samklang med vort revisionsfirmas klare anbefaling at søge efter rette mand/kvinde til funktionen og betids foretage ansættelse.

9 Forslaget skal ses i parallel til tilsvarende forslag i regi af Kraftvarmeværket og i imødekommelsen af rådgivning fra revisionsfirmaet. Vedkommende ansatte skal varetage daglige funktioner i begge regier. Det bemærkes, at kravene til kompetencer i Kraftvarmeværket er højere end i Grundejerforeningen, alene som følge af lovkrav (varmeforsyningslovgivningen), selskabsregler, skatteregler og ikke mindst det økonomiske omfang. Der er indenfor det foreslåede budget for 2013 økonomisk råderum til ansættelsen og hvis ansættelse kan foretages allerede i 2012, er der med det gode økonomiske resultat fra 2011 ligeledes økonomisk plads. Det er herved også taget i betragtning, at betalingen til bestyrelsen for daglig arbejdsindsats vil blive væsentligt reduceret. Udgiftsfordelingen mellem Grundejerforeningen og Kraftvarmeværket vil blive fastlagt efter konsultation med vort revisionsfirma, da der i Kraftvarmeværket skal ske særskilt hensyntagen til skattelovgivningen. Forslaget blev vedtaget. Et modforslag fra Svend Petersen om detaljeret stillingsbeskrivelse og behandling på en ekstraordinær generalforsamling nød ikke fremme. b. Indkomne forslag. 1. fremsat af Svend Petersen, Runddyssen 75 Bestyrelsen indkalder til beboermøde 2 gange årligt, hvor alt kan diskuteres, og hvor eventuelle forslag til senere behandling på en generalforsamling, kan udformes. Der kan ikke træffes beslutninger, der erstatter eller ændrer nuværende bestemmelser og vedtægter m.v. Forslaget blev forkastet. 2. fremsat af Hanne Hansen, Runestenen 12 om begrænsning mv. af støj Udarbejdet af bestyrelsen i medfør af forslaget og modificeret af generalforsamlingen (sletning af en paragraf 3 om søn- og helligdage) Regel vedrørende støjende adfærd:

10 1. Det er hver ejers og beboers ansvar, at støjende adfærd begrænses til det absolut nødvendige. 2. I tidsrummet mandag til lørdag, hver dag fra kl til kl må der ikke støjes til gene for naboer og omgivelser, herunder må der i nævnte tidsrum ikke anvendes boremaskiner og andet værktøj, der kan virke forstyrrende. Forslaget blev vedtaget med dirigentens tilføjelse af bestyrelsen skal se på udarbejdelse af et sæt ordensregler. 3. fremsat af Jette Callesen, Runestenen 118 om forsyningsledninger: at Grundejerforeningen igen overtager vedligeholdelse af forsyningsledninger frem til soklen på de enkelte ejendomme. Grundejerne varetager dog vedligeholdelse efter selvforskyldte skader (havearbejde o.l.) Bestyrelsen udtrykte, at forslaget ikke kan hjemles i deklarationernes paragraf 17, hvor specifikt FÆLLES FORSYNINGSLEDNINGER er FÆLLES ansvar (Grundejerforeningens) og ikke stikledninger samt at en ændring af deklarationerne kræver alle 514 ejendommes accept. Forslaget blev vedtaget med dirigentens tilføjelse af bestyrelsen skal undersøge mulighederne for at gennemføre forslaget indenfor deklarationerne subsidiært ændring af deklarationernes paragraf Budgetforslag 2013 vedr. driftsbidrag forelægges til godkendelse. Som det fremgår, er ændringen i driftsbidraget igen drevet af ændringen i udgiften til TV. Udgiften i 2013 er budgetteret til at være kr. højere end den faktiske udgift for 2011, svarende til 42 kr. om måneden pr. ejendom. Indenfor budgettet er der ligeledes plads til den merudgift der måtte følge af en ansættelse af en daglig leder. TV-afgiften er budgetteret efter de nu kendte forhold, og hvis eksempelvis grundpakke fra 1. januar 2013 er eneste pligtige, så vil bestyrelsen regulere det samlede bidrag ned, til at repræsentere det nu kendte budget tillagt en eventuel ny og mindre TV-udgift. Men det understreges at det er tanken, at

11 YouSee fremover alene skal stå for opkrævningen af ejendommenes forlystelser, det være sig TV, Internet, IP-telefoni m.v. Hvis det holder i den videre forhandling med YouSee bliver bidraget til Grf fra 1. januar kr. Budgettet indeholder dækning for de af bestyrelsen stillede forslag. Budgettet foreslås godkendt. Budgetforslaget for 2013 blev vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen a. Valg af formand, Lene Ørding blev genvalgt med akklamation. b. Valg af bestyrelsesmedlem, Niels Andersen blev genvalgt med akklamation. c. Valg af bestyrelsesmedlem, Brian Rasmussen blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter (1 år) Jeppe Boel blev genvalgt Lasse Blauenkjær blev genvalgt Kasserersuppleant Hans Jørgen Nielsen blev genvalgt. 8. Valg af revisor (1 år) a) Valg af ekstern revisor statsautoriseret Henrik Frandsen fra Revisionsfirma Beierholm blev genvalgt John Johannesen var til stede som firmaets repræsentant. b) Valg af intern revisor: Johnny Nielsen, LA33 blev valgt

12 c) Valg af ekstern revisorsuppleant: Revisor Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. d) Valg af intern revisorsuppleant: ingen 9. Eventuelt. Det blev nævnt, at der er problemer med henkastning af affald og hundeposer i det levende hegn ved Østmarken. Det er set, at bommen åbnes og der køres ind med affald. Vore medarbejdere vil se til, at der igen ryddes op. Hvis det observeres, hvem der sviner, bør det meddeles til kontoret/bestyrelsen, gerne med navn, adresse, bilnummer, så der kan skrides ind. Vedrørende legeplads blev det nævnt, at nogle ejere havde set på muligheder for evt. at kunne give et forslag til bestyrelsen. En sponsoreret løsning er meget dyr og hen imod en halv million kroner til en legeplads er der ikke plads til i budgettet. Hvis der er gode forslag vedr. legeplads, tager bestyrelsen gerne forslag op til næste generalforsamling, men det bør noteres, at det er bekosteligt, kr. pr. ejendom bliver hurtigt brugt. På forespørgsel blev det oplyst, at stien mellem supermarked og boldbane tilhører Nordicom. Der er ønske om bedre belysning langs stien, der er meget mørk. Mødet sluttede kl Henrik Rasmussen Susanne Olesen Lene Ørding Dirigent Referent Formand

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 27. marts 2012 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Advokat Henrik Rasmussen fortsatte efter grundejerforeningens generalforsamling som dirigent. Der

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 26. marts 2013 Der var 43 deltagere fra ejendommene tilstede, 41 stemmeberettigede samt 2 fuldmagter. En fremmødt fuldmagtshaver, der skriftligt forud for generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 23. marts 2010 Der var 80 deltagere fra ejendommene tilstede, heraf 70 stemmeberettigede og der forelå fuldmagt fra 2. Formanden Lene Ørding bød velkommen og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 29. marts 2011 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Advokat Chris Stentoft fortsatte efter grundejerforeningens generalforsamling som dirigent. Der

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere