Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S"

Transkript

1 Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014

2 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til i Lov om fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013, (herefter kaldet VE-loven) med overskriften Køberet til vindmølleandele for lokale borgere. Køberetten giver lokale borgere ret til at købe andele til kostpris og dermed blive medejere af op til 20 % af projektet, der bliver opstillet ved St. Røttinge i Næstved kommune. Det er en måde for lokalbefolkningen at blive medejere af et vindmølleprojekt. Der afholdes orienteringsmøde om køberetten onsdag den 10. december 2014 kl i Tappernøje Forsamlingshus, Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje. Dette udbudsmateriale, bilag og annonce er sammen med tidligere materiale til værditabsordningen (jfr. den ovenfor nævnte VE-lovs 6-12) godkendt af Energinet.dk, der skal se til, at alle lovregler er overholdt. St. Røttinge WTG 3 ApS bærer ansvaret for at projektoplysningerne, der ligger til grund for udbudsmaterialet er korrekte. Forudsætninger der ligger til grund for beregningerne er udarbejdet i samarbejde mellem St. Røttinge WTG 3 ApS og Danmarks Vindmølleforening ud fra nuværende forventninger til fremtiden. Der tages forbehold for fejl og mangler i materialet. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om VE-lovens køberetsordning side 4 2. Orientering om projektet side 4 a. Oplysninger om projektet b. Betingelser for køb af andele c. Frister og afgivelse af købstilbud d. Antal og pris for andele e. Tidsplan for projekt f. Revisorerklæring g. Advokat h. Rådgivere på køberetsordningen 3. Selskabsform og hæftelse side 8 a. Købers hæftelse i interessentskabet b. Stiftelse af gæld i interessentskabet 4. Køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S side 8 a. Forventet produktion b. Anlægsbudget og forventet projektpris c. Erklæring fra projektudbyder d. Pris pr. andel af kwh e. Forudsætninger for driftsbudget og økonomiberegninger f. Økonomi ved investering i andele g. Tegning af andele 5. Skattemæssige forhold og gennemgang af skatteregler side 13 a. Den skematiske, simple skatteordning, bundfradrag kr. b. Skattelovgivnings almindelige regler c. Virksomhedsskatteordning d. Anpartsreglerne 6. Valg af skattemodel og økonomieksempler side Belysning af risikofaktorer ved køb af andele, ændring af lovgivning side 16 a. Anlægs- og driftsbudget b. Produktions- og afregningsforhold c. Skattemæssige forhold d. Lovgivning e. Klage til Naturklagenævnet 8. Projektkontrakt side Møllelavsvedtægter side Den uafhængige revisorerklæring side Tegningsaftale side 20 Bilag A. Projektkontrakt og fuldmagt Bilag B. Forslag til vedtægter for St. Røttinge Vindkraft I/S Bilag C. Oversigtskort Bilag D. Godkendelse af annonce- og udbudsmateriale 3

4 1. Orientering om VE-lovens køberetsordning Køberetsordningen, som er en del af VE-loven, indebærer, at vindmølleopstilleren St. Røttinge WTG 3 ApS skal udbyde mindst 20 % af projektet til kostpris, dvs. uden mulig avance til opstiller. Ejerandele kan erhverves af enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som er bopælsregistreret i CPR på en adresse i en afstand af op til 4,5 km fra den nærmeste af vindmøllerne (se oversigtkort i på næste side), samt borgere som på tidspunktet for udbuddet er over 18 år og er bopælsregistreret i CPR på en adresse i Næstved kommune. Selve fordelingen sker efter fordelingsprincippet i VE-loven 16, stk. 2. Køberetten gælder ikke for projektudbyder eller personer som direkte eller indirekte ejer andele i hele eller dele af vindmølleprojektet. Prisen på udbudte ejerandele fastsættes til kostprisen for vindmølleprojektet. Læs nærmere, om hvordan kostprisen fastsættes under pkt Orientering om projektet a. Oplysninger om projektet Det samlede projekt er udviklet af St. Røttinge WTG 3 ApS og omfatter alle offentlige tilladelser, indgåelse af aftale om køb af møller, indgåelse af aftaler med underleverandører og rådgivere, samt alle myndighedskrav, der er stillet til projektets gennemførelse. Projektet er finansieret af St. Røttinge WTG 3 ApS, der efter køberetsordningens gennemførelse og stiftelse af St. Røttinge Vindkraft I/S sammen har den økonomiske risiko ved gennemførelse af projektet indtil møllerne er driftsklare. St. Røttinge Vindkraft I/S har alene den økonomiske risiko for mølle nr. 3 i projektet. Hvorfra udbud af andele under køberetsordningen foregår. Projektet består af 3 stk. Vestas V møller med en totalhøjde på 150 m og placeret som vist på kortet i på næste side. 4

5 5

6 Projektet er endeligt godkendt af Næstved kommune med VVM-redegørelse den 17. december Se den endelige godkendelse fra Næstved kommune af vindmølleprojektet samt bilag her: ndmoeller/st,-d-,roettinge/vvm%20og%20lokalplan.aspx Det kan oplyses, at der er indgivet 4 klager til Naturklagenævnet. Klagerne er ikke færdigbehandlet i Naturklagenævnet. Næstved kommune har givet igangsætningstilladelse til byggeriet den 22. september Firmaet EMD International A/S, der er anderkendt som uvildig konsulentfirma, har med baggrund i en række vindmøller i nærområdet udarbejdet beregning af den forventede produktion på de 3 nye møller. Den forventede produktion er beregnet til kwh i et normalår. Med en usikkerhedsfaktor på 10 % forventes produktionen at være kwh for samtlige 3 vindmøller i projektet. Produktionen kan i de enkelte år svinge op til ca. +/- 15 % fra et normalår. Produktionen for samtlige 3 vindmøller svarer til andele af kwh, hvoraf 20 % svarende til andele skal udbydes lokalt i h.t. køberetsordningen. Såfremt det viser sig, at den årlige produktion ændres, f.eks. på grund af udefrakommende opfyldelse af støjkrav fra myndigheder eller manglende vind, kan antallet af udbudte andele ikke kræves ændret. St. Røttinge WTG 3 ApS, kan ikke gøres erstatningsansvarlig for, at den årlige produktion pr. andel ændres. I forbindelse med det offentlige informationsmøde den 30. maj 2013, hvor forslag til kommuneplantillæg for projektet blev fremlagt, blev der samtidig orienteret om muligheden for at søge værditab på fast ejendom, jævnfør bestemmelserne i VE-loven. 25 ejere af ejendomme søgte værditabserstatning. Taksationskommissionen behandler disse i februar marts b. Betingelser for køb af andele Ejerandele kan erhverves af enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som er bopælsregistreret i CPR på en adresse i en afstand af op til 4,5 km fra nærmeste vindmølle i projektet (se oversigtkort i bilag C). Borgere der opfylder disse kriterier har en fortrinsret til at købe 50 andele. Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele anvendes fordelingsprincippet i VE-lovens 16, stk. 2, hvorefter andelene fordeles således: Først imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Såfremt alle andele ikke sælges under fordelingen inden for fortrinsretten, jf. ovenstående, skal overskydende andele tilmed tilbydes alle borgere som på tidspunktet for udbuddet er over 18 år og er bopælsregistreret i CPR på en adresse i Næstved kommune, samt de borgere omfattet af fortrinsretten, men hvis bud overstiger 50 andele. Selve fordelingen sker efter fordelingsprincippet, jf. ovenstående. 6

7 c. Frister og afgivelse af købstilbud Der kan afgives bud på køb af andele under køberetsordningen i 8 uger fra udbuddets annoncering den 28. november Andelene købes ved at udfylde og indsende tegningsaftalen jfr. pkt. 11. Sidste frist for modtagelse af afgivne bud er onsdag den 21. januar 2015 kl Se også pkt. 4.g Tegning af andele, samt tegningsaftalen pkt. 11 Tegningsaftale. Når alle andele er fordelt har andelshaveren 7 dage til at indbetale kr. pr. tildelt andel på St. Røttinge Vindkraft I/S konto reg nr.: 7670 konto nr Samtidig hermed indkaldes andelshaverne til et stiftende interessentskabsmøde, hvor de fremlagte I/S vedtægter, fuldmagt og projektkontrakt gennemgås, og der vælges en ledelse. Ved det stiftende interessentskabsmøde er det et krav, at andelshaveren kan dokumentere fuld betaling for alle tildelte andele førend andelshaveren anses for at have rettigheder og/eller forpligtelser på lige fod med en interessent i St. Røttinge Vindkraft I/S. Konsekvensen af manglende dokumentation for betaling medfører således, at de til personen tildelte andele vil blive fordelt af Energinet.dk blandt de andre interessenter, der ikke blev imødekommet under fordelingen. Er alle blevet imødekommet, vil andelene tilfalde St. Røttinge WTG 3 ApS, jfr. VE-loven 16, stk. 3. d. Antal og pris for andele Ud af det samlede projekt på andele udbydes 20 % der svarer til andele af kwh under VE-lovens køberetsordning. Andelene udbydes til en kostpris på kr. e. Tidsplan for projektet Efter tidsplanen forventes vejanlæg, kabelanlæg og fundamenter at etableres inden udgangen af I foråret 2015 starter opbygninger af en arbejdsplads, hvortil de enkelte komponenter leveres og samles. Møllerne forventes rejst og klar til idriftsættelse sommeren 2015, hvorefter de vil være klar til aflevering. f. Revisorerklæring Der er til udarbejdelse af revisorerklæring brugt statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision i Brande. Revisorerklæringen findes under pkt. 10 Den uafhængige revisorerklæring. g. Advokat Der er til udarbejdelse af I/S selskabsvedtægter brugt advokat Elvir Mesanovic, Advokatkompagniet i Aarhus. I/S selskabsvedtægterne findes under pkt. 9 Vedtægter. h. Rådgivere på køberetsordningen Som rådgiver på køberetsordningen er benyttet Danmarks Vindmølleforening v. Jørn Larsen, der står inde for, at alle fra projektudbyder fremsendte oplysninger, der er vigtige til vurderingen af projektet og køb af andele, er belyst i udbudsmaterialet, samt står for at materialet godkendes af Energinet.dk. Danmarks Vindmølleforening står også for afholdelse af orienteringsmødet om køberetsordningen og registrering af købte andele efter køberetsordningens afslutning. Danmarks Vindmølleforening v. Jørn Larsen indkalder til stiftende interessentskabsmøde, hvor der skal vælges en ledelse ud fra ejerkredsen i mølle nr. 3. 7

8 3. Selskabsform og hæftelse St. Røttinge Vindkraft I/S bliver stiftet som interessentskab (I/S) snarest efter køberetsordningens gennemførelse. Udkast til vedtægter ses under pkt. 9. Vedtægter a. Købers hæftelse i interessentskabet I interessentskabet hæfter interessenterne direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtigelser over for tredjemand. Indbyrdes i interessentskabet hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. b. Stiftelse af gæld i interessentskabet Den til vindmøllens anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontant indskud fra interessenterne. I det omfang den overskydende likviditet på kr. for interessentskabet ikke dækker den midlertidig finansiering af moms i forbindelse med køb af vindmølleprojektet samt eventuelle budgetoverskridelser, er interessentskabet forpligtet til at optage lån i pengeinstitut i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene fastsat i vedtægterne for St. Røttinge Vindkraft I/S. Et eventuelt lån vil udskyde udlodningerne fra interessentskabet til kreditten og momsen fra Skat er tilbagebetalt. Lån til større vedligeholdelsesopgaver på vindmøllen optaget i pengeinstitut må kun optages med pro rata hæftelse for interessenterne i forhold til deres ideelle andele. Interessentskabernes indtægter med fradrag af eventuelle ydelser på de af interessentskabernes optagne lån og kreditter samt efter fradrag til drift, vedligeholdelse og henlæggelser fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskaberne. Der skal inden for en periode af 10 år henlægges et beløb svarende til mindst % af anlægsinvesteringen til fornyelses- og større renoveringsarbejder. Såfremt der er behov herfor er interessenterne forpligtet til med 30 dages varsel at indbetale et beløb til dækning af underskud eller hvis det i øvrigt af hensyn til driften eller likviditeten måtte være nødvendigt. En eventuel indbetaling fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. 4. Køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S a. Forventet produktion Produktionen for samtlige 3 møller ventes at blive kwh. Under køberetsordningen skal udbydes 20 %, svarende til kwh = andele af kwh. Den forventede produktion for St. Røttinge Vindkrafts vindmølle nr. 3 er kwh svarende til andele. Sælges der eller færre andele vil de resterende dog minimum andele svarende til ca. 39 % af andelene i St. Røttinge Vindkraft I/S tilfalde opstiller St. Røttinge WTG 3 ApS. b. Anlægsbudget og forventet projektpris St. Røttinge WTG 3 ApS, der står som ansvarlig for det samlede projekt, der omfatter alle offentlige tilladelser, indgåelse af aftale om køb af møller, indgåelse af aftaler med underleverandører og rådgivere, samt alle myndighedskrav, der er stillet til projektets gennemførelse. 8

9 St. Røttinge WTG 3 ApS finansierer projektet, som har en samlet investeringssum på kr. + moms, og bærer den økonomiske risiko for gennemførelse af projektet indtil køberetsordningen er gennemført. I forbindelse med tegning af andele og stiftelse af St. Røttinge Vindkraft I/S overgår risikoen for mølle nr. 3 fuld og helt til St. Røttinge Vindkraft I/S. St. Røttinge Vindkraft I/S forpligter sig til at dække den forholdsmæssige del af omkostningerne i anlægsbudgettet på kr. i forbindelse med overtagelsen af mølle nr. 3. Se anlægsbudget nedenfor. I anlægsbudgettet er hovedparten af beløbene ikke kendte, men er anslåede beløb der kan være en del usikkerhed om. St. Røttinge Vindkraft I/S er forpligtiget til at dække den forholdsmæssige andel af evt. forøgede omkostninger. Her trækkes på interessentskabets kassebeholdning på saldo kr., eller der optages lån i pengeinstitut i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene i vedtægterne. Den kredit vil udskyde udlodningerne fra interessentskabet, til den er tilbagebetalt. Kommentarer til det samlede anlægsbudgets enkelte poster Der er indgået aftale om køb af 3 stk. Vestas V117-3,3 MW, der er ikke indgået faste aftaler med leverandører af fundamenter, den samlede pris for møller og fundamenter er anslået til kr. Vejanlæg og kranpladser er anslået til kr. Internt net for tilslutning af møllerne, er anslået til kr. For VVM-redegørelse er omkostningen kr. Geoteknik og arkæologi er anslået til kr. Byggestyring er anslået til kr. Landinspektør og advokat er anslået til kr. Revisor og konsulentarbejde er anslået til kr. Honorar til opstiller er på kr. Der er afsat kr. til værditabserstatning Der er lavet aftale med lodsejer om vejnet på kr. og nedlæggelse af beboelsesejendom på kr. Der er opkøbet 3 stk. møller til en omkostning på kr. Til finansiering og garantistillelser er en anslået omkostning på kr. Andelsprisen er afslutningsvis afrundet til hele hundreder, hvilket giver en overskydende likviditet på kr.. svarende til kr. for St. Røttinge Vindkraft I/S. Alle budgetposter for interessentskabets andel af det samlede projektet ses nedenfor. 9

10 De skønnede poster i anlægsbudgettet er markeret med *. Anlægsbudget for mølle St. Røttinge Vindkraft I/S Procent andel af den samlede projektomkostning 32,657 Vindmølle indkørt på net + fundament * Vejanlæg og kranpladser * Internt net, tilslutning til net * VVM Geoteknik & Arkologi * Byggestyring * Landinspektør og advokat * Omkostninger til revisor og konsulenter * Honorar opstiller Værditabserstatning * Lodsejeraftale vejnet Opkøb 3 møller Vederlag for nedlæggelse af beboelse Finansierings omk. * Afrunding til hele hundreder overskydende likviditet * Projektomkostning, kr. excl. moms Når projektet er færdigt og de endelige projektomkostninger er opgjort, fordeles de faktiske omkostningerne ud fra en fordeling på 32,657 % af den samlede projektpris. 10

11 c. Erklæring fra projektudbyder d. Pris pr. andel á kwh Andelsprisen er beregnet til kr. på baggrund af det samlede projekts produktion og anlægsomkostninger. Altså de 3 vindmøllers estimerede produktion på kWh, delt med det samlede anlægsbudget på kr. e. Forudsætninger for driftsbudget og økonomiberegninger Som forudsætninger til beregningerne er der ud over ovennævnte brugt følgende: Markedspris pr. kwh 22 øre/kwh i varianter i stigning af markedspris pr. år med henholdsvis 1, 1,5 og 2 % Pristillæg i fuldlasttimer 25 øre/kwh (i ca. 8,5 år) Balancegodtgørelse 2,3 øre/kwh Balanceomkostning net-tarif m.m. -2,3 øre/kwh Finansieringsrente på kassekredit 6 % lille investering, 4 % større investering. Årlige driftsudgifter 9,5 øre/kwh, beskrevet nedenfor Løbende lodsejererstatning 6 % af bruttoomsætning, beskrevet nedenfor Skatteopgørelse i henholdsvis skematisk- og anpartsreglerne Personlig skatteprocent 45 % Kapital skatteprocent 32 % negativ kapitalomkostning (skattefradraget tæller positivt i beregningerne) Inflationsregulering driftsudgifter 2 % Forventet levetid 25 år 11

12 Markedsprisen kan inden for korte tidshorisonter svinge særdeles meget både i op- og nedadgående retning. Og da markedsprisen er meget væsentlig for økonomien, kan der både være mulighed for en væsentlig gevinst og et væsentligt tab. Markedsprisen på 22 øre/kwh er et forsigtigt estimat af markedsprisen øst for Storebælt. De seneste måneder har markedsprisen ligget på øre/kwh med en vigende tendens, og der kan laves en fastprisaftale for salg af el i på ca. 22 øre/kwh. Forventningen til markedsprisen er over år reguleret med 1,5 % pr. år i grundberegningen, så den i 2040 ender på 31,92 øre/kwh. Som alternativ til grundberegningen er markedsprisen reguleret med henholdsvis 1 %, så den i 2040 ender med 28,21 øre/kwh, og 2 %, så den i 2040 ender med 36,09 øre/kwh. Historisk set har markedsprisen gennem de seneste 10 år varieret meget. I 2008 var markedsprisen oppe på 50 øre/kwh, men der er på det seneste også set månedsgennemsnit på under 20 øre/kwh. Der er indregnet følgende løbende udgifter i driftsbudgettet: Der er ikke indgået service- og vedligeholdelsesaftale med fabrikanten. I beregningerne er forsikring, drifts- og vedligehold, køb af el samt administration m.m. regnet med 9,5 øre/kwh. Heri er indregnet en større renovering af møllen, når den er ca. 10 år gammel. Forsikringen omfatter en all-risk vindmølleforsikring bestående af en maskinkasko-, driftstabsforsikring. Løbende lodsejervederlag på 6 % af bruttoomsætningen af mølle nr. 3. Lodsejervederlaget fordeler sig med 5 % til jordleje og 1 % til vedligeholdelse af vejnet. Vederlaget udgør dog minimum kr./år de første fuldlasttimer, minimumsvederlaget reguleres med 2,5 %/år med udgangspunkt i år Efter de fuldlasttimer reduceres minimumsvederlaget til kr. /år, minimumsvederlaget reguleres med 2,5 %/år med udgangspunkt i år Beregningerne til belysning af økonomien er lavet ud fra en 25 års driftsperiode, men lodseraftalen løber i 30 år. Det betyder, hvis driftsperioden bliver 30 år, at økonomien vil forbedres. Ifølge brugsrettighederne for grundarealet er St. Røttinge Vindkraft I/S forpligtet til hver den 1. januar i 15 år at indbetale kr. på deponeringskonto til retablering af grundarealerne ved brugsrettens ophør. f. Økonomi ved investering i andele I pkt. 6 Valg af skattemodel og økonomieksempler er givet forskellige eksempler på økonomien ved investering i andele ud fra valg af forskellige skatteordninger ved tegning af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S. g. Tegning af andele Bindende tegning/køb af andel i St. Røttinge Vindkraft I/S sker ved udfyldelse og indsendelse af tegningsaftalen i pkt. 11 samt ved indbetaling af kr. pr. andel på konto tilhørende St. Røttinge Vindkraft I/S reg nr.: 7670 konto nr Der indkaldes til stiftende interessentskabsmøde kort efter at udbuddet af andele er afsluttet. Den valgte ledelse/bestyrelse for St. Røttinge Vindkraft I/S har herefter det økonomiske ansvar sammen med St. Røttinge WTG 3 ApS for færdiggørelse af projektet. Se også pkt. 2.c. Frister og afgivelse af købsbud. Tegningsaftalen kan udfyldes på: eller sendes med post til Danmarks Vindmølleforening, Grynsevej 3, 4840 Nørre Alslev. Eventuel lånoptagelse til køb af andele skal foretages af den enkelte interessent i eget pengeinstitut. 12

13 Afklaring af finansiering bør foreligge, førend tegningsaftalen udfyldes og indsendes. Manglende indbetaling for køb af andele inden for de i udbudsmateriale oplyste frister medfører, at tegnede andele bortfalder og først og fremmest bliver tilbudt personer der ikke blev tilgodeset i forbindelse med fordeling af andelene i St. Røttinge Vindkraft I/S. 5. Skattemæssige forhold og gennemgang af skatteregler Det anbefales at søge rådgivning ved egen revisor til belysning af egne skatteforhold i forbindelse med køb af andele. a. Den skematiske regel, simpel skatteordning, bundfradrag kr. Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan én gang for alle vælge at medregne indkomst ved vindmølledriften til den skattepligtige indkomst ud fra følgende opgørelse: Af den del af bruttoindtægten fra vindmølledrift, dvs. den samlede indtægt fra elværket inkl. eventuelle renteindtægter, der overstiger kr., skal 60 % heraf medregnes til den skattepligtige personlige indkomst. Det betyder, at der, ud over skattefrihed for de første kr., er skattefrihed for 40 % af bruttoindtægten, der overskrider de kr. Fradraget kan aldrig overstige indtægten. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Renteudgifter i forbindelse med køb af andele skal opgøres som negativ kapitalindkomst. Andele ejet under den skematiske ordning betragtes som privat aktiv og hverken løbende indtægter eller fortjeneste ved salg beskattes. En betingelse for at oppebære mere end ét fradrag i en husstand er, at personerne står som selvstændige ejere af vindmølleandelene. Såfremt indkomsten ved vindmølledriften medregnes til den skattepligtige indkomst som beskrevet ovenfor, kan der ikke foretages fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften og heller ikke foretages afskrivninger. Vælger man at anvende disse regler, anses vindmølleandelene for udelukkende benyttet til privat formål. Vindmølleejere, der anvender den skematiske regel medregnes derfor ikke ved opgørelsen af antallet af ejere i relation til anpartsreglen (se pkt. 5. d Anpartsreglerne ). b. Skattelovgivningens almindelige regler Vælger man at medregne indkomst fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for som ovenfor skitseret, anses vindmølleandelene for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Det betyder, at al indtægt er skattepligtig med fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivning af anskaffelsessummen, der kan afskrives med op til 15 % p.a. efter saldometoden. Der kan i anskaffelsessummen være en mindre procentandel af omkostninger, som ikke er fradrags- eller afskrivningsberettigede, der kan også være poster som er afskrivningsberettigede efter andre afskrivningsregler. Skattemæssige underskud før finansielle poster kan modregnes i anden personlig indkomst. Renter opgøres som kapitalindkomst. Der må i interessentskabet højest være 10 personer, der benytter skattelovgivnings almindelige regler herunder virksomhedsordningen. 13

14 c. Virksomhedsskatteordning Virksomhedsordningen anvendes ved køb af en større andel af en vindmølle, som evt. kan indgå i anden af personen ejet virksomhed, som også opgøres under virksomhedsordningen. En person der køber vindmølleandele kan vælge at benytte virksomhedsordningen uden at have anden virksomhed. Ved benyttelse af virksomhedsordningen er al indtægt skattepligtig med fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivning af anskaffelsessummen, der kan afskrives med op til 15 % p.a. efter saldometoden. Der kan i anskaffelsessummen være en mindre procentandel af omkostninger, som ikke er fradrags- eller afskrivningsberettigede, der kan også være poster som er afskrivningsberettigede efter andre afskrivningsregler. Finansielle poster herunder renteudgifter behandles som en del af virksomhedens resultat og der betales en á conto skat på 24,5 % af overskuddet i virksomheden. Der må i interessentskabet højest være 10 personer, der benytter skattelovgivnings almindelige regler herunder virksomhedsordningen. d. Anpartsreglerne Anpartsreglerne anvendes, når der i interessentskabet er mere end 10 personer, der ønsker at benytte skattelovgivnings almindelige regler. Det betyder, at der i interessentskabet skal udarbejdes et fælles skatteregnskab med fælles afskrivningssats. Det betyder også, at interessentskabets regnskab slutter med resultat efter afskrivning. Indkomst beskattes som kapitalindkomst, underskud fra virksomheden herunder eventuelle renteudgifter kan ikke fradrages i anden personlig indkomst, men kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i fremtidige overskud fra interessentskabet. Virksomhedsordningen kan ikke benyttes. 6. Valg af skattemodel og økonomieksempler Nedenfor er fremlagt beregninger, som viser økonomien i investering i andele set over 25 år efter henholdsvis den skematiske skatteregel og som erhvervsmæssig investering under anpartsreglerne. Det er de to skatteregler, det forventes at interessenterne i St. Røttinge Vindkraft I/S vil benytte. Det forventes som udgangspunkt, at der er mere end 10 personer, som vil benytte skattelovgivningens almindelige regler jævnfør pkt. b og vil dermed blive omfattet af anpartsreglerne jævnfør pkt. d. Økonomieksempler Økonomiberegningerne viser, at den enkelte person kan købe op til 15 andele under den simple skatteordning med et bundfradrag på kr. (skematisk ordning), uden at der vil blive tale om væsentlig skattebetaling, ud fra de i beregningerne brugte forudsætninger. Beregningerne viser også, at ønsker den enkelte person at købe andele eller mere må det tilrådes, at benytte skattelovgivnings almindelige regler og dermed anpartsreglerne. De to vigtige pejlinger til vurdering af økonomien i projektet, mindste levetid for indfrielse af lån og intern rente af investering er markeret med gråt. Mindste levetid for indfrielse af lån er det år, hvor akkumuleret likviditet (kassebeholdning eller nettofortjeneste) overstiger restgælden. Simpel tilbagebetalingstid er det antal år, møllen er om at tjene det beløb ind (minus driftsudgifter) som projektet har kostet. Dvs. uden hensyntagen til renteomkostninger, skat og inflation. Intern rente er den rente som alle ind- og udbetalinger (excl. skat og finansiering), skal forrentes med (lånes til) for at få en nu-værdi på præcis 0. Den interne rente skal således mindst være lig med eller større end lånerenten. 14

15 Provenu efter skat efter 25 år er det udbytte i kr. som investeringen giver ud over den investerede kapital. Antal andele Investering Levetid for indfrielse af lån, år Simpel tilbagebetalingstid Intern rente af investering Provenu efter 20 år, efter skat Privat investering under skematisk regel med bundfradrag på kr. Grundberegning markedspris 25 øre/kwh reguleret med 1,5 % pr. år, finansiering 6 % 15 uden finansiering ,0 4, med finansiering ,7 15,0 4, uden finansiering ,0 4, med finansiering over 25 år 15,0 4, Beregning markedspris 25 øre/kwh reguleret med 1,0 % pr. år, finansiering 6 15 uden finansiering ,4 4, med finansiering over 25 år 16,4 4, uden finansiering ,4 4, med finansiering over 25 år 16,4 4, Beregning markedspris 25 øre/kwh reguleret med 2,0 % pr. år, finansiering 6 15 uden finansiering ,9 5, med finansiering ,0 13,9 5, uden finansiering ,9 5, med finansiering over 25 år 13,9 5, Erhvervsinvestering under anpartsreglerne (al indkomst er kapitalindkomst ud fra 32 %) Grundberegning markedspris 25 øre/kwh reguleret med 1,5 % pr. år, finansiering 4 % 100 uden ,0 4, med finansiering ,1 15,0 4, Grundberegning markedspris 25 øre/kwh reguleret med 1,0 % pr. år, finansiering 4 % 100 u. finansiering ,4 4, med finansiering over 25 år 16,4 4, Grundberegning markedspris 25 øre/kwh reguleret med 2,0 % pr. år, finansiering 4 % 100 u. finansiering ,9 5, med finansiering ,2 13,9 5,

16 7. Belysning af risikofaktorer ved køb af andele, ændringer af lovgivning a. Anlægs- og driftsbudget Anlægs- og driftsbudgettet er på en række punkter opgjort ud fra en vurdering af forventede omkostninger. Det er kun køb af vindmøller, omkostninger til VVM, opstillers honorar, aftalerne med lodsejer om brugsrettigheder for jord og veje, opkøb til fjernelse af 3 stk. vindmøller, vederlag for nedlæggelse af beboelse, som ligger helt fast. Hvis anlægsbudgettet overskrides og overskydende likviditet (kassebeholdning) ikke kan finansiere overskridelsen, kan det blive nødvendigt med midlertidig finansiering via optagelse af lån i pengeinstitut i overensstemmelse med de betingelser og vilkår der er fastsat i vedtægterne. b. Produktions- og afregningsforhold Som baggrund for beregning af møllens estimerede produktion, der er udført i beregningsprogrammet WindPRO fra EMD, er brugt en række nærliggende vindmøllers produktionsdata. Det giver et godt udgangspunkt for møllens forventede produktion i et normalår, der er udgangspunktet for salg af andele og driftsbudget. Det skal dog præciseres, at de enkelte års produktion kan svinge med op til ca. 15 % både i op- og nedadgående retning i forhold til et normalår. Markedsprisen for el en væsentlig usikkerhedsfaktor i forhold til økonomien i et vindmølleprojekt, der henvises i den anledning til pkt. 4 e i materialet hvor det er nærmere beskrevet. c. Skattemæssige forhold Ændringer i skattelovgivningen kan påvirke de enkelte investorers økonomi i forbindelse med investeringen. Risikoen for ændring af skattelovgivning, der vil påvirke væsentligt i negativ retning, kan forekomme, men sandsynligheden er ikke stor. d. Lovgivning Der sker med jævne mellemrum ændringer af lovgivningen for opstilling af VE-anlæg herunder afregningsregler for vindmøller. Der er ikke siden år 2000 ændret ved, at vindmøllestrømmen sælges til markedspris. Der er i flere omgange ændret på pristillægget for solgt el fra vindmøller, men aldrig med virkning for vindmøller, der er idriftsat. Det betyder, at de pristillægsregler en mølle er etableret under, erfaringsmæssigt fastholdes. Ændringer i reglerne for pristillæg har kun haft virkning for fremtidig opsætning af nye vindmøller. Risikoen for ændring af lovgivning, der vil påvirke væsentligt i negativ retning kan forekomme, men sandsynligheden er ikke stor. e. Klage til Naturklagenævnet Det skal oplyses, at der er indgivet 4 klager til Naturklagenævnet. Projektansvarlig St. Røttinge WTG 3 ApS og deres juridiske rådgiver vurderer, at risikoen for at klagerne vil få indflydelse på gennemførelsen af projektet er meget lille. Danmarks Vindmølleforening har ikke taget stilling den vurdering. 16

17 8. Projektkontrakt Det skal oplyses, at der mellem St. Røttinge WTG 3 ApS og St. Røttinge Vindkraft I/S skal udarbejdes en projektkontrakt som angiver vilkårene mellem vindmølleopstiller og vindmøllelavet. Kontrakten giver vindmølleopstilleren ret til suverænt at styre projektet og have al kontakt til offentlige myndigheder, el-leverandører, underleverandører, lodsejer og presse mv. Kontrakten betyder ligeledes at møllelavet forpligtiger sig til, såfremt opstilling ikke kan gennemføres, at betale 32,657% af de afholdte udgifter og honorarer. Projektkontrakt og fuldmagt er vedlagt som bilag A. Ved tegning af anparter i St. Røttinge Vindkraft I/S deltager investor i denne risiko på lige fod med opstiller af vindmølleprojektet. Hvis vindmølleprojektet ikke gennemføres, kan investor derfor ikke rette krav mod opstiller. Det anbefales, at den enkelte investor tager kontakt til individuel rådgiver for belysning af konsekvenserne ved den påtænkte investering med udgangspunkt i investors konkrete forhold. 9. Vedtægter St. Røttinge Vindkraft I/S Forslag til vedtægter fremgår af bilag B 17

18 10. Den uafhængige revisorerklæring 18

19 19

20 11. Tegningsaftale 12. Tegningsaftale for Køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Navn Adresse Postnr. By Cpr. nr. Bankkonto til afkast Reg. nr. Konto nr. -adresse Telefonnr. Bopæl inden for 4,5 km. til nærmeste vindmølle (se kort i bilag C) ja Nej Bopæl i Næstved kommune ja Nej Ønsker hermed bindende at tegne stk. andele i St. Røttinge Vindkraft I/S af kr pr. stk. som oplyst i udbudsmaterialet. Købet er først gyldigt, når der pr. andel er indbetalt kr. på St. Røttinge Vindkraft I/S konto reg. nr konto nr indbetalingen, at oplyse navn og CPR nr. for at identificere indbetaler. Tegningsaftalen kan udfyldes elektronisk på eller udfyldes i hånden og sendes til Danmarks Vindmølleforening, Grynsevej 3, 4840 Nørre Alslev Jeg erklærer med min underskrift, at jeg har gjort mig bekendt med indholdet i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, budgetter, revisorredegørelse og I/S vedtægternes indhold, som betyder direkte, solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse over for tredjemand. Der gøres opmærksom på, at køb af andele kan sidestilles med en erhvervs-investering, hvor der er en investeringsrisiko. Er du usikker i risikoen ved køb af andele anbefales det at søge revisor- og advokatbestand før tegning af andele. Der gøres opmærksom på, at der er fortrydelsesret frem til tegningsfristens udløb onsdag den 21. januar 2015 kl Evt. fortrydelse meddeles skriftlig til Danmarks Vindmølleforening, på mail eller på post adressen Grynsevej 3, 4840 Nørre Alslev. Dato Underskrift 20

21 Bilag A PROJEKTKONTRAKT Mellem St. Røttinge WTG 3 Aps. Cvr. nr og St. Røttinge Vindkraft I/S vedrørende St. Røttinge Vindmøllepark

22 1. Parterne Denne aftale (herefter kaldet Aftalen ) indgås mellem St. Røttinge WTG 3 ApS, CVR.nr , (herefter kaldet Vindmølleopstiller ) og St. Røttinge Vindkraft I/S, CVR-nr. [ ], [adresse], (herefter kaldet Lavet ) (hver for sig kaldet Part og tilsammen kaldet Parterne ). Bilag 1: Fuldmagt Bilag 2: Kort med placering af Køberetsmølle 2. Formål Vindmølleopstiller vil opstille op til 3 vindmøller i St. Røttinge Vindmøllepark beliggende ved St. Røttinge i Næstved Kommune (herefter kaldet henholdsvis Vindmølleparken og Projektet ). Formålet med denne aftale er at angive vilkårene i) for forholdet mellem Parterne i relation til projektering, opstilling, mv. af Vindmøllerne (som defineret nedenfor) i forbindelse med realisering af Projektet og ii) for overdragelse af en andel på op til 20 % af vindmøllerne i Projektet fra Vindmølleopstiller til Lavet i forbindelse med afklaring af udnyttelse af køberet til vindmølleandele i de vindmøller, der opstilles i Projektet (herefter kaldet Vindmøllerne ) for lokale beboere jf. bestemmelserne herom i Lov om fremme af vedvarende energi (herefter kaldet VE-Loven ). Da Projektet består af 3 vindmøller, vil forpligtelserne under køberetsordningen i VE-loven blive opfyldt ved at udbyde indirekte ejerskab til ca. 60% af én af Vindmøllerne til de berettigede under køberetsordningen. 100 % af én af Vindmøllerne (herefter kaldet Køberetsmøllen ) vil blive overdraget til og ejet af Lavet, men kun ca. 60 % af ejerandelene i Køberetsmøllen vil blive udbudt til salg i overensstemmelse med VE-loven. De resterende ca. 40% af Køberetsmøllen vil fortsat indledningsvist være ejet af Vindmølleopstiller. Det er samtidig en forudsætning for gennemførelse af Projektet og for overholdelse af regler om naboerstatning og køberet for naboer, at Vindmølleopstiller bevarer sin suveræne ret til at træffe alle beslutninger i den løbende proces med at realisere Projektet, og at bestyrelsen for Lavet derfor ingen indflydelse har på nogen som helst beslutninger, indtil Vindmøllerne er sat i drift, medmindre andet følger af denne Aftale. Lavet accepterer ved indgåelsen af denne Aftale denne begrænsning i sin beslutningskompetence. Det er endvidere en forudsætning, at Lavets andel i Projektet rent faktisk gennemføres til kostpris, jf. VE-lovens bestemmelser herom. Der henvises i øvrigt til projektmaterialet i sin helhed. 2

23 3. Projektstyring Vindmølleopstiller styrer suverænt Projektet og har al kontakt med offentlige myndigheder, elselskaber, underleverandører, lodsejere, presse m.v. med mindre andet er aftalt. Lavets bestyrelse er forpligtet til at sikre, at dets bestyrelse og interessenter til enhver tid og i enhver henseende optræder loyalt over for Vindmølleopstiller, og i hvert fald indtil evt. forhold har været drøftet internt. Lavet er ligeledes forpligtet til, at afgive fuldmagt til Vindmølleopstiller, således at denne er bemyndiget til, på vegne af Lavet, at opfylde alle betingelser og vilkår der følger af nærværende aftale. Fuldmagten er vedlagt Aftalen som bilag 1. Vindmølleopstiller styrer Projektet på vegne af de enkelte bygherrer i Vindmølleparken. Lavet er bygherre på Køberetsmøllen, som Lavet skal bygge og eje. 4. Likviditet Vindmølleopstiller står for den samlede styring af Projektets økonomi og afholder alle løbende udgifter. Lavet skal senest otte (8) dage efter modtagelse af skriftlig betalingsanmodning betale Lavets forholdsmæssige andel af de samlede omkostninger i forbindelse med en given udgift. Vindmølleopstiller er berettiget til at fremsende en betalingsanmodning, når Vindmølleopstiller finder det passende, hvorved bemærkes, at Vindmølleopstiller dog tidligst kan fremsende betalingsanmodning vedrørende en given udgift når Vindmølleopstiller har modtaget faktura herom. Vindmølleopstiller kan ligeledes kræve, at Lavet afholder forholdsmæssige omkostninger til Projektets garantier af enhver art, herunder, men ikke begrænset til garantier over for vindmølleleverandør og elselskab. Vindmølleopstillers honorar for myndighedsbehandling jf. pkt. 6, kan kræves betalt tidligst 14 dage efter Lavets stiftelse og senest ved Vindmøllernes indkøring på el-nettet. 5. Projektstatus og myndighedsgodkendelser Der er indgået aftaler med lodsejere om jordleje mod betaling af engangsbeløb samt en løbende betaling. Ved Aftalens indgåelse er plangrundet godkendt i byrådet, samt opnået VVM- og byggetilladelse. 3

24 6. Betaling for myndighedsbehandling Vindmølleopstiller har ved indgåelse af nærværende Aftale forestået og afholdt interne omkostninger til assistance med identifikation af vindområde, forhandling og indgåelse af aftaler med lodsejere, lokalplan og kommuneplantillæg, udarbejdet materiale til naboerstatning samt gebyrer til byggetilladelse mv. For at indtræde i disse aftaler og rettigheder m.v. betaler Lavet som kompensation for Vindmølleopstillers arbejde og afholdelse af interne omkostninger til Vindmølleopstiller et honorar på kr , med tillæg af moms, med forfald tidligst 14 dage efter Lavets stiftelse og senest ved Vindmøllernes indkøring på el-nettet. Herudover betaler Lavet for sin forholdsmæssige andel af de dokumenterede udgifter til udarbejdelse af VVM-redegørelse m.v. og til håndtering af køberet til vindmølleandele for lokale borgere, jf. VE-lovens bestemmelser herom. Lavets betaling af disse udgifter forfalder til betaling på baggrund af Vindmølleopstillers udstedelse af faktura herfor. 7. Betaling for projektledelse Vindmølleopstiller er ansvarlig for design, køb og etablering af vejanlæg, fundament og elektriske installationer, samt køb, opstilling og nettilslutning af Vindmøllerne med tilhørende SCADAanlæg, herunder forhandling og indgåelse af juridisk bindende dokumenter desangående. Dette omfatter udbud, indhentning og færdigforhandling af tilbud på vindmølleleverance, anlægs- og elektriske entrepriser, forberedelse af, tilsyn med og gennemførelse af Projektet. For Vindmølleopstillers interne omkostninger til ovennævnte betaler Lavet et honorar på kr , med tillæg af moms, til Vindmølleopstiller, med forfald tidligst 14 dage efter Køberetsmøllernes indkøring på el-nettet. Herudover betaler Lavet for sin forholdsmæssige andel af de dokumenterede udgifter til eksternt tilsyn til f.eks. kvalitetssikring ved jord- og betonprøver, fundament, vindmølle, m.v. Desuden betaler Lavet for sin forholdsmæssige andel i forbindelse med afgørelser fra Taksationsmyndigheden, herunder, men ikke begrænset til den af Taksationsmyndigheden tilkendte erstatning og hertil hørende sagsomkostninger samt nedrivning af allerede i området omkring St. Røttinge eksisterende vindmøller der ved påkrav fra myndighederne skal nedrives mv. Lavets betaling af disse udgifter forfalder til betaling på baggrund af Vindmølleopstillers udstedelse af faktura herfor. 8. Fordeling af Køberetsmøllen og omkostningsfordeling Projektet forventes at omfatte opstilling af 3 vindmøller i Vindmølleparken. Der vil blive udbudt 20 % af Vindmøllerne, svarende til ca. 60 % af én vindmølle i Projektet, Lavet kommer dog til at eje Køberetsmøllen 100 %. 4

25 Der vil blive udbudt i alt ejerandele i Lavet i henhold til bestemmelserne om køberetsordning i VE-loven, svarende til ca. 61 % af ejerandelene i Køberetsmøllen. Vindmølleopstiller erhverver de ejerandele, som ikke måtte blive solgt under køberetsordningen samt de resterende ca. 39 % af Køberetsmøllen. Beslutning om, hvilken vindmølle, der skal overdrages til Lavet, træffes alene af Vindmølleopstiller ud fra den antagelse, at Køberetsmøllen som minimum skal udgøre 20 % af Projektet, jf. betingelserne i VE-loven. Vindmølleopstiller har tildelt WTG 3, jf. bilag 2 til Lavet. WTG 3 producerer årligt kwh. Ved opgørelse af den beregnede produktion tages udgangspunkt i beregninger foretaget af en uvildig ekspert, f.eks. leverandør af Vindmøllerne eller EMD. Der skal ved beregningen tages hensyn til kendte faktorer som parkberegning og skyggeeffekter, myndighedskrav til nedsættelse af støj eller miljøstop, m.v. Eventuelle efterfølgende ændringer i produktionen som følge af myndighedskrav til nedsættelse af støj eller miljøstop, medfører ingen ændringer i fordelingen og hverken Lavet eller Vindmølleopstiller skal i øvrigt yde hinanden kompensation som følge af ændret produktion. Lavet skal betale sin forholdsmæssige andel af samtlige omkostninger, som Vindmølleopstiller har, eller som faktureres af tredjemand, i forbindelse med etablering af Vindmølleparken, herunder, men ikke begrænset til, møllekøb, fundament, veje, nettilslutning, mv. Herudover skal Lavet betale de omkostninger/honorarer, der fremgår af pkt. 6 og 7 ovenfor. Det præciseres for en god ordens skyld, at det er Vindmølleopstillers suveræne ret, at beslutte om det er mere hensigtsmæssigt og/eller økonomisk besparende, at indgå samlet aftale for hele Projektet vedrørende møllekøb, fundament veje mv. eller om Lavet selvstændigt indgår de relevante ovennævnte aftaler. Eventuel efterfølgende ændring i tildelingen af vindmølle til Lavet og/eller produktionen uanset årsag kan ikke medføre krav fra Lavet mod Vindmølleopstiller. 9. Opgørelse af projektpris Der foreligger et anlægsbudget baseret på VVM-redegørelsens hovedforslag med en estimeret kostpris på kr for WTG 3. Der henvises til indbydelsen og de øvrige bilag. 5

26 10. Aftaler med lodsejere Lavet indtræder i lodsejeraftalerne for den placering, som Vindmølleopstiller har valgt, og Lavets bestyrelse er forpligtet til omgående at underskrive ethvert dokument fra Vindmølleopstiller der er nødvendigt for opstillingen, driften samt vedligeholdelsen af Køberetsmøllen, herunder, men ikke begrænset til aftale om overdragelse af rettigheder og de hertil knyttede forpligtelser, aftale om driften af Vindmølleparken samlet mv. 11. Frigivelse af garantier Såfremt Vindmølleopstiller har stillet garantier, herunder, men ikke begrænset til, over for netselskabet, forpligter Lavet sig til på enhver måde at medvirke til, at enhver garanti frigives, herunder f.eks. i forbindelse med nettilslutning af Lavets vindmøller. 12. Forudsætning Det er en forudsætning for Aftalen, at der kan opstilles 3 stk. Vestas V117-3,3 MW vindmøller med en totalhøjde på 150 meter ved Vindmølleparken. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, er Lavet alligevel forpligtet til at betale 32,657 % af de afholdte udgifter og honorarerne, jf. henholdsvis pkt. 6 og/eller pkt. 7 såfremt Projektet har indgået de under pkt. 6 og/eller pkt. 7 nævnte aftaler mm. 13. Uopsigelighed, salgsforbud og forkøbsret Denne Aftale er uopsigelig for Parterne og gennemføres efter sin ordlyd, hvis Vindmølleopstiller vælger at gennemføre Projektet. Vælger Vindmølleopstiller ikke at gennemføre Projektet, bortfalder Aftalen uden at det skal anses som misligholdelse, og ingen af Parterne er således berettiget til at rejse krav af nogen art mod den anden Part, herunder såfremt Lavet har deltaget i betaling af de foreløbige udviklingsomkostninger. Lavet kan ligeledes ikke gøre krav på placeringer, rettigheder, mv., eller til på anden måde selv forsøge at gennemføre Projektet uden om Vindmølleopstiller. 14. Overdragelse Vindmølleopstiller er berettiget til helt eller delvist at overdrage samtlige rettigheder og/eller forpligtelser i medfør af Aftalen til tredjemand. 6

27 15. Misligholdelse Aftalen kan af Parterne bringes til ophør efter dansk rets almindelige gældende regler om misligholdelse. Der skal dog forinden en Part påberåber sig misligholdelse som grundlag for opsigelse eller ophævelse af Aftalen i almindelighed give den anden Part en skriftlig frist på 28 dage til at bringe en misligholdelse til ophør. Ved Lavets betalingsmisligholdelse pålægges morarenter i henhold til rentelovens 5 beregnet fra forfaldsdagen for betalingsanmodningen, jf. pkt. 4 eller den af 3. mand direkte til Lavet fremsendte faktura. I tilfælde af misligholdelse er en Part tillige berettiget til at kræve ethvert dokumenteret tab som følge af den anden Parts misligholdelse dækket af den misligholdende Part. 16. Forhandling, mediation og voldgift Aftalen er underlagt dansk ret, hvorved undtages lovvalgsregler, der måtte føre til et andet resultat. Enhver uenighed om denne Aftale samt i forbindelse med denne Aftale og hele Projektet skal forsøges afklaret ved forhandling eller mediation. Kan der ikke opnås enighed, kan hver af Parterne indbringe tvisten for en voldgift, hvor Parten retter skriftlig henvendelse til den byret, som dækker Vindmøllernes fysiske placering. Den administrerende dommer bedes udpege en voldgiftsmand med den nødvendige ekspertise. Voldgiften skal gennemføres i lokalområdet, og voldgiftsmanden bestemmer i øvrigt gennemførelsen i henhold til Voldgiftsloven. [Sted] den [dato] St. Røttinge WTG 3 ApS.: [Knud Erik Andersen] For St. Røttinge Vindkraft I/S: [XX] Bestyrelsesformand [XX] Bestyrelsesmedlem 7

28 Bilag 1 til Projektkontrakt Fuldmagt St. Røttinge Vindkraft I/S ( Fuldmagtsgiveren ) meddeler hermed fuldmagt til St. Røttinge WTG 3 ApS. (SW3) (Cvr ) beliggende Diplomvej 377, 2800 Kgs. Lyngby (herefter Fuldmægtigen ) Fuldmagtsgiveren bemyndiger hermed Fuldmægtigen til i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark bestående af 3 vindmøller beliggende ved St. Røttinge i Næstved Kommune (herefter Vindmølleparken ) på vegne af Fuldmagtsgiveren, at indgå og underskrive alle de til opførelsen af Vindmølleparken nødvendige aftaler, herunder aftale om overdragelse af rettigheder og de hertil knyttede forpligtelser, driftsaftale mm, tilladelser, dispensationer og lignende samt modtage meddelelser. Fuldmægtigens bemyndigelse kan dog ikke gå ud over de beføjelser, som er tillagt SW3 i henhold til den projektkontrakt, som er indgået af Fuldmagtsgiveren den [dato] Fuldmagten er uigenkaldelig og gældende fra tidspunkt for underskrift og indtil der af vindmølleleverandøren er afgivet Take-Over Certificate. For St. Røttinge Vindkraft I/S [Navn] [Dato] [navn] [Dato] [Navn] [Dato]

29 Bilag 2 til Projektkontrakten

30 Bilag B VEDTÆGTER FOR ST. RØTTINGE VINDKRAFT I/S 1 NAVN OG HJEMSTED Interessentskabets navn er St. Røttinge Vindkraft I/S. Interessentskabets hjemsted er Næstved kommune. 2 - FORMÅL Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet el-nettet efter de til enhver tid gældende lovregler for etablering og drift af vindmøller. 3 - INTERESSENTERNE Som deltagere i interessentskabet kan optages enhver myndig person. Endvidere kan optages virksomheder, herunder institutioner, foreninger, selskaber eller sammenslutninger. Interessentskabet, herunder interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. Andele, udbudt efter Køberetsordningen i Lov om fremme af vedvarende energi (herefter kaldet VE-Loven ), kan primært erhverves af personer med bopæl i en afstand af 4,5 km. fra St. Røttinge Vindmøllepark beliggende ved St. Røttinge (herefter kaldet Vindmølleparken ), sekundært af personer med bopæl i Næstved Kommune. Øvrige andele kan erhverves af alle interesserede. Alle interessenter opføres med navn og adresse, samt med de pågældendes ideelle andele i interessentskabets protokol, der attesteres og underskrives af ledelsen, som har pligt til at drage omsorg for, at interessentfortegnelsen altid er ajourført. En udskrift af protokollen skal stedse være dokumentation for, hvem der er interessenter og med hvilke ideelle andele.

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK 1.347 kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II Gør mere for din formue Attraktivt vindmølleprojekt med højt afkast og stor sikkerhed Indholdsfortegnelse K/S Difko Putlitz II Præsentation af K/S Difko Putlitz

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet

Læs mere

BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN

BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN JANUAR 2012 ENERGIFORSYNINGEN KØGE BUSINESS CASE FOR VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S BILAG 2 19. marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til

Læs mere

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S Sagsnr. 039989 VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S 1 Interessentskabets navn er Krogstrup Vindkraft I/S 2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE

FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE Foreningen ei Invest European Retails ("Foreningen")s Prospekt ("Prospektet") består af denne værdipapirnote ("Værdipapirnoten")

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere