Vedtægter for Næstved F ri Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Næstved F ri Skole"

Transkript

1 Side 1 af 9 1 Vedtægter for Næstved F ri Skole Havrebjergvej 3, Rislev, 4700 Næstved Vedtaget 29. marts 2008 Og den 14. april Indhold 1 H jemsted s. 2 2 Formål s. 2 3 Bestyrelse og leder s Bestyrelsens sammensætning og opgaver s. 3 5 Forældrekredsen s. 4 6 Skolekredsen og støttemedlemmer s. 5 7 Regnskab og revision s. 5 8 Offentliggørelse af regnskaber m.v. s. 6 9 Generalforsamling s Skolens drift s Tegningsret s Nedlæggelse s Godkendelse s. 8

2 Side 2 af H jemsted Næstved Fri Skole er en selvejende, uafhængig grundskole uden økonomisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold med hjemsted i NyNæstved kommune, oprettet den 11. maj Skolens adresse: Næstved Fri Skole, Havrebjergvej 3, 4700 Næstved. Registrering: CVR nr Formål Stk. 1. Næstved Fri Skole har til formål i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. at drive fri grundskole med undervisningstilbud for børn og elever fra 5 år til 18 år svarende til folkeskolens elleveårige undervisningstilbud, fra børnehaveklasse til og med 10. klasse med skolefritidsordning (SFO). Stk. 2. Skolens opgave er i samarbejde med forældre at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 3. Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 4. Skolen skal skabe rammerne for, at eleverne kan gøre sig fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 3 Bestyrelse og leder Stk. 1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt, jf. lovens 5, stk. 5. Stk. 2. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens 6, stk. 1. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og ansatte. Den egentlige udvælgelse af ansatte under skolelederniveau samt evt. forhandlinger varetages af skoleleder i samarbejde med et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for de ansatte og bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 5. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om beløbsstørrelsen for skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

3 Side 3 af 9 3 Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen. Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen indkaldes til et møde hvor der vælges en tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn jf. vedtægtsbekendtgørelsen 7, stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af tilsynsførende. Stk. 8. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om. 4. Bestyrelsens sammensætning og opgaver Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen, efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, jf. vedtægtsbekendtgørelsens 4. stk. 4, 1. 2 medlemmer vælges af og blandt skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år. 2 suppleanter vælges alene af og blandt forældrekredsen. Stk. 4. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes på mindst 3. Stk. 5. Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen. Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentanter for ansatte ved skolen kan deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at elever ved skolen kan deltage i bestyrelsens møder med observatørstatus. Skolens leder skal deltage, ligeledes uden stemmeret. Ud fra menneskelige hensyn kan bestyrelsen beslutte, at enkelte punkter drøftes uden deltagelse af andre end bestyrelsens medlemmer. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Jf. vedtægtsbekendtgørelsens 4 stk. 10. Stk. 7. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen. Stk. 8. Suppleanterne optages efter bestyrelsens bestemmelse i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Suppleanterne optages ligeledes i bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen er fraværende i mere end sammenhængende to måneder grundet sygdom, bevilget orlov eller lignende. De valgte suppleanter opfordres til deltagelse i bestyrelsesmøderne samt bestyrelsesarbejdet.

4 Side 4 af 9 4 Stk. 9. Bestyrelsen bør i videst mulig omfang have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk. 10. Næstformanden for bestyrelsen træder i formandens sted ved dennes forfald. I denne situation overtager næstformanden til fulde formandens rettigheder og pligter. Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Stk. 12. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis habilitetsbetingelserne ikke længere opfyldes, jf. lovens 5, stk. 6, og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet indtræder en suppleant. Er dette ikke muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Stk. 13. For såvel bestyrelsen som leder og øvrige ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder i det omfang, det findes nødvendigt for at sikre behandlingen af alle spørgsmål vedrørende skolens daglige drift og fremtid. Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 5 dage, inden mødets afholdelse. Med mødeindkaldelsen følger formandens forslag til mødets dagsorden. Eventuelle afbud til mødet skal være formanden i hænde senest tre dage inden mødedagen. Bestyrelsesformanden afvikler bestyrelsesmøderne og sørger for, at alle vedtagne beslutninger føres ind i bestyrelsesprotokollen. Protokollen underskrives af mødedeltagerne og samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal indføjes i protokollen ved konstateringen. Stk. 15. Formanden eller i dennes fravær næstformanden drager omsorg for udførelsen af de vedtagne beslutninger. Stk. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem. Vedtagelser træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, brev eller anden stedfortræder. Stk. 17. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget pågældende medlem. Stk. 18. Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i funktionsperioden, af det vælgende organ: forældrekredsen kan afsætte de af forældrekredsen valgte medlemmer, skolekredsen kan afsætte de af skolekredsen valgte medlemmer, såfremt dagsordenen for det vælgende organs møde indeholder et punkt om afsættelsen af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelsen sker med almindelig stemmeflerhed. 5 Forældrekredsen

5 Side 5 af 9 5 Stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrekredsens rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens 38. Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. kapitel 3, 9, stk. 1-10, samt bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. 6 Skolekredsen og støttemedlemmer Stk. 1. Efter bestyrelsens godkendelse kan optages skolekredsmedlemmer uden børn på skolen. Skolekredsen består af forældre til elever på skolen og de af bestyrelsen godkendte skolekredsmedlemmer. Medlemskabet er betinget af, at medlemmet forholder sig positivt til skolen, dens vedtægter og idégrundlaget. Som medlemmer kan f.eks. optages: stedforældre, tidligere og kommende forældre, bedsteforældre, andre særligt interesserede i skolen. Stk. 2. For medlemskabet opkræves et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontingentbetalingen gæld 31/3. Såfremt et medlem vedblivende er i kontingentrestance, kan bestyrelsen overfor det pågældende medlem skriftligt begrunde en ophævelse medlemskabet med øjeblikkelig virkning. Stk. 3. Skolekredsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser. Stk. 4. Ophæves et medlemskab eller nægtes en person optagelse i skolekredsen kan afgørelsen af et mindretal af bestyrelsen og af den, der har modtaget afslag om optagelse, eller den, der er blevet frataget et medlemskab, ankes på den førstkommende ordinære generalforsamling ved optagelse som et punkt på generalforsamlingens dagsorden. Anmodningen om optagelse skal da ske til bestyrelsesformanden, jf. 9, stk. 5. Falder generalforsamlingens afgørelse ud til klagerens fordel, kan det ønskede medlemskab tegnes eller genoptages under samtidig overholdelse af de under stk. 1 nævnte betingelser og/eller ved indbetaling af restancen. Der kan ikke her gøres nogen form for krav gældende overfor skolen og dens personale. 7 Regnskab og revision Stk. 1. Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport, jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., jf. kapitel 1-4, 1-11 med bilag 1. Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, således at den udarbejdede årsrapport revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 5, 24, stk Stk. 4. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport samtidig med afgivelse af en tro og love erklæring, der bekræfter betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen vælger en revisor, jf. stk. 3..

6 Side 6 af 9 6 Stk. 6. Regnskabsafslutning og revision skal være afsluttet senest 1. april hvert år. Den reviderede og af bestyrelsen godkendte underskrevne årsrapport indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april hvert år. 8 Offentliggørelse af regnskaber m.v. Forældre til elever og fastansatte på skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten hertil til andre lige såvel, som den kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 9 Generalforsamling Stk. 1. Den ordinære generalforsamling består af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer, jf. 6, stk. 1, og skolens medarbejdere. Stemmeret på den ordinære generalforsamling har forældrekredsens og skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet af bestyrelsen udvalgt egnet sted indenfor hjemstedskommunen. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 14. april hvert år. Stk. 4. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med dagsorden af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved udsendelse af almindeligt brev eller pr. mail. Udsendelsen pr. mail forudsætter 1) at der sikres et tilbagemeldingssystem til bestyrelsen på at mailen er modtaget. 2) at der er mulighed for at få indkaldelsen pr brev, hvis dette på forhånd er meddelt skolen. Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægten skal, af medlemmerne indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag sættes herefter på dagsordenen. Ved indsendelsen skal forslagene have den formulering, hvormed de ønskes sat på dagsordenen. I tilfælde af flere indkomne sammenfaldne forslag, kan formanden for bestyrelsen ud fra en tidsmæssig betragtning vælge at sætte dem samlet på dagsordenen. 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse, fremlægges den endelige dagsorden for generalforsamlingen til gennemsyn på skolens kontor sammen med den reviderede årsrapport. Stk. 6. Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden. 2. Bestyrelsesformandens beretning. 3. Tilsynsførendes beretning. 4. Gennemgang af den reviderede årsrapport. 5. Fremlæggelse af budgettal for det kommende år, herunder planlagte arbejder.

7 Side 7 af Fastsættelse af skolepenge. Bestyrelsen indstiller beløbsstørrelsen, hvorefter bestyrelse og generalforsamlingen i fællesskab træffer beslutning om beløbsstørrelsen for skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af og blandt alene personer, der tilhører forældrekredsen. 8. Evt. beretninger fra nedsatte grupper. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt. Stk. 7. Afstemninger på den ordinære generalforsamling kan afholdes, når der fremsættes ønske herom fra de fremmødte eller bestyrelsen. Afstemningernes vægtning afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, dog ikke vedtægtsændringer, jf. stk. 10 og nedlæggelse af skolen, jf. Stk. 11. Stk. 8. Alle tilkendegivelser på såvel den ordinære, som den ekstraordinære generalforsamling skal føres til protokols. Protokollen skal underskrives af generalforsamlingens dirigent. Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst tre medlemmer heraf ønsker det, når mindst 2/5 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom overfor bestyrelsen, eller når stillede forslag, jf. stk. 7 ikke har kunnet opnå det krævede antal stemmer på den ordinære generalforsamling. Formanden for bestyrelsen indkalder til den ekstra-ordinære generalforsamling efter samme retningslinjer, som for den ordinære generalforsamling, dog således at der er mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger. Afviklingen af den ekstraordinære generalforsamling foregår efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling. Stk. 10. Vedtægtsændringer kan kun besluttes i fællesskab af bestyrelse og generalforsamling. Generalforsamling skal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, vedtage ændringerne. Vedtægtsændringerne træder i kraft ved ministeriets godkendelse. Stk. 11. Beslutning om skolens nedlæggelse kræver at mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor og efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 10 Skolens drift Stk. 1. Gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge fra eleverne, ved forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelle bidrag fra skolekredsens medlemmer og andre med interesse for skolen. Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

8 Side 8 af 9 8 Stk. 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. 11 Tegningsret Stk. 1. Skolen tegnes af formanden for bestyrelsen og skolelederen i forening eller én af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom, eller ved indgåelse af væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 12 Nedlæggelse Stk. 1. Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen. Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Umiddelbart efter beslutningen om skolens nedlæggelse skal bestyrelsen orientere forældrekredsen herom med angivelse af grundlaget for nedlæggelsen. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at give såvel de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende som Undervisningsministeriet meddelelse om, at skolen nedlægges. Stk. 4. Endvidere påhviler det bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Stk. 6. I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Stk. 7. Mulige overskydende midler efter skolens nedlæggelse tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

9 Side 9 af Godkendelse Således vedtaget på generalforsamlingen, den 29. marts 2008 og den 14. april Rislev, den 2008 Rislev, den 2008 Svend Haugegaard Formand Flora Eriksen Næstformand Bøgevang 112, Hårbelev Spjellerupvej Stubbekøbing 4700 Næstved Rislev, den 2008 Rislev, den 2008 Kenneth Staben Lindekrogvej 22 Anders Rahbæk Pedersen Tvedevængevej 3, Holløse 4250 Fuglebjerg 4700 Næstved Rislev, den 2008 Lise Overgaard Nielsen Stenskovvej 27, Fensmark 4700 Næstved

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere