Generalforsamlingen startede kl ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen."

Transkript

1 Den 30. januar 2008 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svarende til kr Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10%. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor og suppleant. 7. Eventuelt. Generalforsamlingen startede kl ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Troels Troelsen meddelte, at bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter havde valgt advokat Skjalm von Bülow til dirigent. Dirigenten takkede for valget, og indledte med at konstatere, at i overensstemmelse med vedtægternes 6 skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der er indkaldt den 9. januar ved bekendtgørelse i Statstidende, Jyllands Posten og Berlingske Tidende. Indkaldelsen indeholder dagsorden i henhold til vedtægterne. Der er indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel og inden for den i vedtægterne nævnte frist. Regnskab, forslag m.v. har været fremlagt forskriftsmæssigt på selskabets kontor, nemlig senest 8 dage før. Dirigenten konstaterede endvidere, at årsregnskab med forslag tillige var fremsendt til alle aktionærer, som skriftligt havde anmodet herom. Dirigenten konstaterede herefter, at alle formalia var overholdt, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen, Troels Troelsen, som i hovedtræk aflagde følgende beretning: Selskabets forretningsområder Land & Leisure er med sine aktiviteter i DanCenter og Danland den næststørste udbyder på markedet i Danmark med feriehuse og 23 feriecentre. Land & Leisure s aktiviteter i udlandet bestående af drift og udlejning af mindre leisure ejendomme i Sydeuropa bidrager ikke af betydning til det samlede billede. Resume Årets resultat udgør t.kr. før skat. Selskabet tjener således betydeligt flere penge i år end tidligere og nærmer sig et niveau, som er tilfredsstillende med et afkast på knapt 5 % af egenkapitalen, hvilket er på niveau med obligationsafkast. Side 1 af 6

2 Hovedaktiviteten, formidling af udlejning af ferieboliger, har i et meget konkurrencepræget marked haft god fremgang, og selskabet har indtjeningsmæssigt gjort det bedre end konkurrenterne. Den oprindelige forventning til året var t.kr før skat og blev i halvårsmeddelelsen ændret til t.kr Resultatet før skat på t.kr er derfor tilfredsstillende. Ledelsen forventer i inde-værende regnskabsår et resultat af primær drift på t.kr med et resultat før skat på t.kr til Selskabet har i al væsentlighed valgt at følge Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse. Udvikling i aktiekursen Aktiekursen har været oppe på 2,92 i løbet af året. Udviklingen for A og B aktien har ikke været helt parallelle. Det er ikke noget forklaring på dette, og der burde ikke være forskel, da der ikke er forskelle i rettigheder for de to aktieklasser. L&L Strategi Strategien er klar, og vi går efter det, vi er bedst til. Det betyder ekspansion på ferieudlejning af nordeuropæiske (skandinaviske) ferieboliger, som skal opnås ved såvel organisk vækst som ved opkøb, fusioner mv. Samtidigt sker der er fortsat afvikling af de resterende leisure aktiviteter i Sydeuropa. Dette er i dag en meget lille aktivitet og det vil fortsat tage nogle år at afvikle denne del. Aktionærforhold Ca. 54 % af aktierne ejes af direktionen via henholdsvis Dansk Centralkontor for Sommerhus-Udlejning ApS, Fredensborg som den største aktionær med 37,63 % samt den næststørste aktionær Hotel Invest A/S med 16,44 %. Hotel Invest A/S har øget aktiebesiddelsen med 1,2 % i løbet af året, hvilket løbende er meldt ud i form af fondsbørsmeddelelser, da der er tale om insiderhandler. Formanden sluttede sin beretning af med at vise billeder af et udpluk af selskabets aktive ferieboliger. Spørgsmål til beretningen blev lagt sammen med spørgsmål til årsrapporten. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. Herefter gennemgik administrerende direktør Jørgen Bertelsen den fremlagte årsrapport for perioden til Jørgen Bertelsen indledte med at sige at, regnskabet blev godkendt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 19. december 2007, og at der samtidig blev afgivet fondsbørsmeddelelse. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Af side 6 fremgår det, at Revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Koncernoversigt, side 8 Af side 8 fremgår det, at koncernen er blevet slanket lidt ved, at der er likvideret 5 selskaber grundet afsluttede aktiviteter primært i Sydeuropa. DanCenter delen er det område, hvor aktiviteterne foregår, og det er i denne del, pengene tjenes. De resterende aktiviteter under Feriehusudlejningsejendomme afvikles i takt med, at det kan lade sig gøre. Side 2 af 6

3 Anbefalinger for god selskabsledelse, side På disse sider er indføjet et nyt afsnit i årsrapporten. Ledelsen har i al væsentlighed valgt at følge anbefalinger for god selskabsledelse fra Københavns Fondsbørs. Samtlige punkter i anbefalingen er behandlet i årsrapporten. Resultatopgørelse, side 20 Nettoomsætningen er steget fra t.kr til t.kr Stigningen ligger i DanCenter aktiviteterne. Der har ikke været tilbageførsel af nedskrivninger i dette regnskabsår. Denne post udgjorde i forrige årsrapport t.kr De finansielle omkostninger er faldet, hvilket er forårsaget af, at gælden er blevet mindre, og at selskabet har klaret sig bedre rentemæssigt. Årets resultat udgør herefter t.kr efter skat, som af bestyrelsen foreslås overført til næste år. Balance, aktiver, side 21 Posten Goodwill er næsten på samme niveau som sidste år. I overensstemmelse med omlægning af regnskabsstandarder skal goodwill ikke længere afskrives, men posten vurderes/testes hvert år. Dette har ikke givet anledning til ændring i regnskabsåret. Posten Ferieudlejningsejendomme er faldet med t.kr , hvilket ligger i de sydeuropæiske lejligheder. Posten Brugsejendomme omfatter de ejendomme, DanCenter har til at servicere gæster og drive udlejning af feriehuse. Denne post er steget med t.kr Posten Tilgodehavender fra udlejning m.v. er steget med t.kr Denne post udgøres primært af tilgodehavende lejebetaling vedrørende udlejning af ferieboliger, hvilket er normalt. De samlede passiver udgør t.kr Balance, passiver, side 22 Den samlede egenkapital stiger med t.kr grundet overførsel af årets resultat samt en enkelt reguleringspost. Posten Anden gæld er primært gæld til husejerne. Det er den anden side af posten tilgodehavender ved udlejning, som fremgår af aktivsiden. Bankgælden er reduceret med t.kr Udviklingen følger aftalen, der er mellem selskabet og vor bankforbindelse. De samlede passiver udgør t.kr Dirigenten efterspurgte spørgsmål eller kommentarer til beretningen og årsrapporten. Per Frede Kock: Hvad er årsagen til, at man har måttet pantsætte værdipapirer grundet tyske kunders ønske om garanti for lejebetalinger. I det oprindelige ABI selskab havde aktionærerne specielle rettigheder. Finder dette stadig sted, eller har man købt disse aktionærer ud? Jørgen Bertelsen: Sikkerheden for tyske lejere er helt sædvanlig og nødvendig på det tyske marked. Omkring brugsretsaktionærsystemet er der nu omkring 250 af disse tilbage. For ca. 6-7 år siden var der ca brugsretsaktionærer, og nedgangen skyldes vort arbejde for at afvikle dette forretningsområde. Side 3 af 6

4 Ulf Gregers Andersen: Kommer Résidence Chatham, Nice, til salg med forret for aktionærerne? Jørgen Bertelsen: Chatham er under renovering og kommer til salg i løbet af foråret. Der bliver ikke forret for aktionærer, men disse vil blive orienteret. Ole Lysgård: Jeg har forstået, at ferieudlejningsejendommene er under afvikling, hvilket jeg synes er godt, når det ikke giver overskud. Vedr. feriehotel Søndervig mener jeg, at tandlægerne havde en pensionskasse som ejede dette. Er det rigtigt? Jørgen Bertelsen: I starten af 70 erne byggede tandlægerne et hotel i Søndervig. Centerbygningen, som i dag bruges som servicecenter, er en del af det tidligere feriehotel, som var ejet af tandlægerne. Feriehotellets lejligheder er i dag i individuelt eje, og en stor del udlejes af Danland. Svend Erik Lykke Mose: Forventes A og B aktierne sammenlagt, når aktierne har samme rettigheder? Hvad er forklaringen på, at selskabet har to aktieklasser? Jørgen Bertelsen: Brugsaktionærbegrebet er klart under afvikling og har været det siden På det tidspunkt var der omkring brugsretsaktionærer, og der er nu 250 tilbage. Det var dette system, der var afgørende for, at selskabet fik 2 aktieklasser. I 90 erne købte selskabet ferieboliger i Sydeuropa, som aktionærerne kunne indgå aftale om at benytte (leje). Selve aktiekøbet skete meget ofte via skattebegunstigede pensionsordninger, hvilket politisk blev stoppet. dog således at de, der allerede havde købt aktier fortsat kunne have disse liggende i depot. Forretningsområdet kunne ikke fortsætte, når der skulle anvendes frie midler til aktiekøbet, hvorfor det blev opgivet. Da Land & Leisure A/S aktien ved det politiske indgreb blev bandlyst i forhold til skattebegunstigede depoter, blev aktieopdelingen gennemført, hvor den nye A-aktie gerne måtte indgå i de skattebegunstigede depoter. Da der fortsat er B-aktier med brugsretsaktionæraftaler tilknyttet, kan aktieklasserne først sammenlægges, når de resterende aftaleforhold er afsluttet, og dette vil der gå flere år med. Verner Jensen: Takkede for beretningen og fremlæggelse af regnskabet. Vedrørende den enorme goodwill der findes i selskabet - hvordan kan vi gøre den til likvider, når den ikke er udtryk for mursten? I regnskabet fik vi kun kr. i likvider ved salg af lejligheder i Sydeuropa, hvordan kan vi få mere ud af salg af resten. Historisk omkring Land & Leisure har der været verserende retssager f.eks. vedrørende Villa Diana. Hvor står sagerne, og hvad blev de afsluttet med? - Troels Troelsen: Goodwill er med til at give en forretning som vores dens værdi. Denne branche vil fortsat konsolidere sig. Den goodwill vi har, er grundlaget for vor drift og indtjening. Det er et regulært aktiv. - Jørgen Bertelsen: kr. i indtjening lyder ikke af meget, når vi fik over 2 mio. kr. sidste år. Vi kan dog kun sælge de Sydeuropæiske ferieboliger i takt med, at de frigøres fra brugsretsaktionærer. Det er vores mål at få alle de sydeuropæiske ferieboliger frigjort og solgt. Spørgsmålet vedrørende retssager - herunder Villa Diana - siger mig ikke noget. Ulf Gregers Andersen: Dan Sommer blev solgt til en større koncern. Kan det også tænkes her? - Jørgen Bertelsen: I en verden, hvor konsolideringer ofte sker, står alle muligheder åbne. Bent Warming: Kurven over kursudvikling var oppe omkring 2,89 for ca. ½ år siden. Hvad er årsagen til den negative kursudvikling? - Troels Troelsen: Vi ved det ikke. Det er rent udbud og efterspørgsel. Det er en lille aktie, som der ikke skal så meget til at påvirke. Men der er ikke noget klart svar. Scotwin: Hvad er den rigtige indre værdi? - Jørgen Bertelsen: Af årsrapporten side 22 fremgår selskabets egenkapital og aktiekapital. Den indre værdi ligger lidt over 3 kr. pr. aktie af nominelt 3,00 kr. Der var ikke yderligere spørgsmål fra forsamlingen, hvorfor dirigenten erklærede formandens beretning for taget til efterretning. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. Side 4 af 6

5 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at overføre årets resultat til egenkapitalen. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10 % af aktiekapitalen svarende til kr Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs %. Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til aktieselskabsloven 48 er mulighed for at give bestyrelsen en sådan bemyndigelse. Bestyrelsen har i en længere årrække ligget inde med den ønskede bemyndigelse, og der er således udelukkende tale om en forlængelse af den eksisterende. Dirigenten efterspurgte spørgsmål eller kommentarer til forslaget. Der var ingen heraf. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten informerede om, at bestyrelsen i henhold til 14 i selskabets vedtægter skal bestå af 3-9 medlemmer. Hele bestyrelsen var på valg, og alle siddende var villige til at modtage genvalg. Der var ikke forslag til andre emner eller til ændret antal. Den siddende bestyrelse blev genvalgt og bestyrelsen består således af: Troels Troelsen, Hans Christoffersen, Kurt Holmsted, og Christian Søgaard. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt til selskabets revisor. Som revisorsuppleant blev foreslået Ernest & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Den foreslåede suppleant blev valgt. 7. Eventuelt. Under eventuelt indledte dirigenten med at konstatere, at generalforsamlingen nu var kommet til det punkt, hvor alt kan diskuteres, men intet kan vedtages. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer under eventuelt. Side 5 af 6

6 Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for hvervet og for god ro og orden og gav ordet tilbage til Troels Troelsen o Troels Troelsen takkede dirigenten for vel udført ledelse af hvervet og fastslog, at der havde været den debat, bestyrelsen ønsker at have, og takkede for de spørgsmål, som fremkom, og for en god stemning. Selskabet bød på en sandwich og en øl eller vand og håbede at se de tilstedeværende aktionærer til næste generalforsamling. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent: Dato: Skjalm von Bülow Side 6 af 6

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2005/06

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2005/06 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2005/06 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning... 7 Børsmeddelelser siden sidste

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2004/2005 Land & Leisure A/S Indholdsfortegnelse Side oversigt 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2010/11

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2010/11 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2010/11 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors påtegning... 6 Ledelsesberetning... 8 Anbefalinger

Læs mere

LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13

LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/13 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning... 13 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Selskabsmeddelelse 2013/56

Selskabsmeddelelse 2013/56 Selskabsmeddelelse 2013/56 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 5. december 2013 Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt årsrapporten for året 01.10.2013-30.09.2014.

Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt årsrapporten for året 01.10.2013-30.09.2014. Selskabsmeddelelse 2014/61 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 4. december 2014 Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere