Kapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne"

Transkript

1 Kapitel 5 Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne Version 5 Side 22 af 23

2 Indhold 5.1 Indledning Forretningsgange vedr. aktivbevillingen Udbetalinger fra aktivbevillingen Opkvalificering Fin. lov (delregnskab 215) Andre Aktører Fin. lov (delregnskab 275) Aktivitetspuljen Fin.lov (delregnskab 210) Hjælpemidler Fin. lov (delregnskab 460) Mentor Fin. lov (delregnskab 239) Løntilskud Fin lov ved offentlige arbejdsgivere (delregnskab 243) og løntilskud ved private arbejdsgivere (delregnskab 240) og Tilskud til servicejob (delregnskab 321) Voksenlærlinge Fin. lov Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede (delregnskab 211) og Fin. lov Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige (delregnskab 360) Personlig assistance til handicappede Fin.lov Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv (delregnskab 511) og Fin.lov Personlig assistance under efter- og videreuddannelse (delregnskab 512) og Fin.lov Isbryder ordning for nyuddannede handicappede (delregnskab 513) Udbetaling af EU-dagpenge Forretningsgange vedr. driftsbevillingen Udbetalinger fra driftsbevillingen Fakturahåndtering på driftsbevillingen Jobcenterets, driftsregionernes og beskæftigelsesregionernes opgaver i forbindelse med godkendelse af udbetalingsgrundlaget ved udbetaling fra driftsrammen Rejser Rejsebestilling Rejseafregning Betalingskort Forretningsgange vedr. ibrugtagning af omkostningsprincipper Erhvervelse af aktiver Fakturahåndtering og kontering Nedskrivning og salg af aktiver Periodisering af udgifter herunder opgørelse af hensættelser Hensættelser Regnskabsgodkendelse Løbende økonomiopfølgning [Ikke færdiggjort] Brugeradministration Side 1 af 23

3 5.1 Indledning I nærværende notat beskrives de vigtigste forretningsgange mellem BAC-BS og de fremtidige kunder fra og med 1. januar Dvs. mellem BAC-BS og jobcentre, driftsregioner og beskæftigelsesregioner. 5.2 Forretningsgange vedr. aktivbevillingen Udbetalinger fra aktivbevillingen Ved udbetaling fra aktivbevillingen er den overordnede arbejdsdeling således, at jobcentret kontrollerer, konterer og godkender udbetalingsgrundlaget på baggrund af de kontrakter/aftaler, der er indgået med leverandøren/kursusudbyderen, mens BAC-BS forestår udbetaling til leverandøren og bogføring i Navision, der danner grundlaget for statsregnskabstallene i SKS. Kravene til udbetalingsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer Fakturahåndtering på aktivbevillingen Leverandørerne under aktivrammen fremsender både E-faktura, og/eller almindelige manuelle fakturaer. Dette medfører, at der i 2007 vil skulle håndteres såvel digitale som papirbaserede fakturaer og tilhørende bilag. Elektronisk fakturering På en række områder (Opkvalificering, løntilskud, voksenlærlinge mv.) er der særlige dokumentationskrav, som bevirker, at der sammen med E-fakturaen skal fremsendes et ofte betydeligt bilagsmateriale (fx aktivitetslister fra uddannelsesudbyderne). Såfremt leverandøren ønsker at fremsende bilagsmateriale elektronisk kan dette bl.a. ske ved anvendelse af et Læs Ind bureau, som eftersender disse. I 2007 vil jobcentrene ikke være i besiddelse af software, der muliggør digital håndtering af E-faktura og tilhørende digitalt bilagsmateriale. I udgangssituationen vil jobcentrene skulle udprinte E-faktura og elektronisk bilagsmateriale via hjemmeside. Procedurerne for håndtering af digitale fakturaer fremgår af minivejledning Udprintning af E- faktura på BAC s hjemmeside. Papirbaseret fakturering Såfremt leverandørerne fremsender papirbaseret materiale - enten faktura og/eller bilagsmateriale - skal dette fremsendes direkte til det jobcenter hvormed kontrakten/aftalen er indgået. Ved indgåelse af kontrakter/aftaler (evt. ved anvendelse af AMS blanketsystem) i 2007 mellem leverandøren og jobcentret, skal jobcentrets EAN nummer og korrekte postadresse fremgå eksplicit af kontrakten/aftalen, således at leverandøren kan påføre disse Side 2 af 23

4 oplysninger på såvel faktura som bilag uanset om materialet er digitalt eller ej. Sagt med andre ord skal leverandøren også påføre EAN nummer på de papirbaserede fakturaer. I nedenstående figur opsummeres forretningsgangen for fakturahåndtering på aktivbevillingen: Jobcenter 2. Faktura modtages (enten papirbaseret eller hentes via "postkasse", kontrolleres og konteres 3. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 4. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 5. Udbetaling til leverandøren 5a. Bogføring i Navision Stat Leverandør 1. Faktura med bilag udstedes, påføres EAN nr. og sendes til JC 6. Betaling af faktura modtages Jobcenterets opgaver i forbindelse med godkendelse af udbetalingsgrundlaget ved udbetaling fra aktivrammen Jobcenterets opgaver i forbindelse med gennemgangen og kontrollen af udbetalingsgrundlaget kan opdeles i følgende 3 situationer: 1. AftaleID indgår 2. Identifikation af den ledige indgår 3. Projektnummeret indgår Det skal bemærkes at der godt kan være tale om kombinationer, f.eks. hvor både 2. Identifikation af den ledige samt 3. Projektnummeret indgår samtidigt. Ad 1: udbetalingsgrundlaget indeholder aftaleid Gældende for områderne: Vejledning og opkvalificering og Andre Aktører a) Faktura el. udbetalingsanmodning modtages i JC (enten direkte fra leverandøren eller fra E-Procurement postkassen) JC b) Kontrol af hvorvidt personen er ledig bortset fra Andre Aktører ved udbetaling af bonus JC c) Kontrol af om det fakturerede beløb er i overensstemmelse med det aftalte JC d) Kontrol af om leverandøren tidligere har fået betaling for samme periode/ydelse/person JC Side 3 af 23

5 e) Kontrol af om ydelsen er leveret som aftalt JC f) Kontrol af om evt. aftaleid og uddannelsesinstitution er korrekt JC g) Kontrol af om eleven har fulgt kurset JC h) Kontrol af om kurset er optaget på uddannelsesstedets aktivitetsliste JC i) Kontering af faktura - herunder: finanskonto, delregnskab, sted, fin spec, aftaleid/cpr.nr./projektnr.jc j) Godkendelse af faktura med dato og underskrift JC k) Faktura og evt. tilhørende bilagsmateriale fremsendes af JC til BAC-BS til bogføring og betaling BAC-BS Ad 2: udbetalingsgrundlaget hvori indgår CPR-nr. Gældende for områderne: Voksenlærlinge fra beskæftigelse, Hjælpemidler, Mentor, Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere (statsinstitutioner), Løntilskud ved ansættelse hos private arbejdsgivere, Voksenlærlinge fra ledighed a) Faktura el. udbetalingsanmodning modtages i JC (enten direkte fra leverandøren eller fra BAC-BS, hvis der er tale om E-faktura eller E-bilag) JC b) Kontrol af hvorvidt personen er ledig JC c) Kontrol af om oplysningerne vedr. arbejdsgiveren er korrekt JC d) Kontrol af medfølgende lønsedler JC e) Kontrol af at arbejdsgiveren ikke har modtaget det ansøgte tilskud tidligere JC f) Ved privat løntilskudsansættelse excl. Voksenlærlinge - kontrol af om tilskudspersonen kun har deltaget i overarbejde i det for virksomheden normale omfang JC g) Beregning af tilskuddets størrelse (tilskudssats x antal tilskudsberettigede timer) JC h) Efterregning af det beregnede tilskudsbeløb JC i) Kontering af faktura - herunder: finanskonto, delregnskab, sted, fin spec, aftaleid/cpr.nr./projektnr.jc j) Godkendelse af faktura med dato og underskrift JC k) Faktura og evt. tilhørende bilagsmateriale fremsendes af JC til BAC-BS til bogføring og betaling BAC-BS Ad 3: udbetalingsgrundlaget hvori indgår projektnummer Gældende for områderne: Aktivitetspuljen, Mentor, Kampagne mod Akademikerledigheden, Erstatninger, Jobrotation, Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige a) Faktura el. udbetalingsanmodning modtages i JC (enten direkte fra leverandøren eller fra BAC-BS, hvis der er tale om E-faktura eller E-bilag) JC b) Kontrol af hvorvidt der foreligger en bevilling eller andet aftalegrundlag modsvarende udbetalingsanmodning eller faktura, f.eks. om personen er ledig JC c) Kontrol af om projektnummeret er korrekt JC d) Kontrol af om projektet er berettiget til det ansøgte tilskud JC e) Kontrol af at der ikke tidligere er afregnet for samme ydelse JC Side 4 af 23

6 f) Kontering af faktura - herunder: finanskonto, delregnskab, sted, fin spec, aftaleid/cpr.nr./projektnr.jc g) Godkendelse af faktura med dato og underskrift JC h) Ved erstatninger sendes kravet til godkendelse i driftsregionen i) Faktura og evt. tilhørende bilagsmateriale fremsendes af JC til BAC-BS til bogføring og betaling BAC-BS Opkvalificering Fin. lov (delregnskab 215) Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 1. Sagsbehandler anviser uddannelse til ledig 2. Registrerer i Amanda 4. Faktura modtages (enten papirbaseret eller hentes via "postkasse", kontrolleres og konteres 5. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 6. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 7. Udbetaling til leverandøren 7a. Bogføring i Navision Stat Leverandør 3. Udarbejder faktura og sender til JC For en nærmere beskrivelse af aktivitetsområdet henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer Andre Aktører Fin. lov (delregnskab 275) Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 1a. Skønsmassig bereging af forventet udgift og registrering i AMP 1b. Drift og bonus registreres i AMP 2. Visitering af ledig 3. Registrering af forløbstype og faktisk antal pr. hold i AMP 7. Faktura modtages (enten papirbaseret eller hentes via "postkasse", kontrolleres og konteres 8. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 9. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 10. Udbetaling til leverandøren 10a. Bogføring i Navision Stat Andre aktører 4. Gennemfører kontaktforløb m/u aktivering 5. Udtrækker data fra AMP til brug for fakturering 6. Udarbejder faktura og sender til JC Side 5 af 23

7 For en nærmere beskrivelse af aktivitetsområdet henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer Aktivitetspuljen Fin.lov (delregnskab 210) Jobcenter 1. Projekt godkendes evt. i samarbejde med DREG 2. Evt. registrerer i Amanda 4. Faktura modtages (enten papirbaseret eller hentes via "postkasse", kontrolleres og konteres 5. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 6. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 7. Udbetaling til leverandøren 7a. Bogføring i Navision Stat Leverandør 3. Udarbejder faktura og sender til JC Hjælpemidler Fin. lov (delregnskab 460) Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 1. Anviser hjælpemidler m.v. til personer med behov NEJ 2. Kan virksomheden låne hjælpemidlet? 3a. Udarbejder bevillingsbrev til hjælpemiddelmodtager JA 3b. Udarbejder låneaftale for hjælpemiddel 5b. Modtager hjælpemiddel og afslutter sagen 5a. Faktura modtages, kontrolleres og konteres 6. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 7. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 8. Udbetaler refusion til hjælpemiddelmodtager 8a. Bogføring i Navision Stat Hjælpemiddelmodtager 4a. Indkøber hjælpemiddel og sender faktura til JC 4b. Underskriver låneaftale om hjælpemiddel For en nærmere beskrivelse af aktivitetsområdet henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer. Side 6 af 23

8 5.2.6 Mentor Fin. lov (delregnskab 239) Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 1. Anviser mentor 3. Udarbejder bevillingsbrev til virksomheden 4. Evt. Registrerer i Amanda 6. Timeseddel/bilag modtages (enten papirbaseret eller hentes via "postkasse", kontrolleres og konteres 7. Timeseddel/bilag godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 8. Timeseddel/bilag modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 9a. Udbetaling af mentortilskud til virksomhed 9b. Bogføring i Navision Stat Virksomhed 2. Ansøger om mentortilskud 5. Udfylder timeseddel for mentoren og sendes til JC or en nærmere beskrivelse af aktivitetsområdet henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer Løntilskud Fin lov ved offentlige arbejdsgivere (delregnskab 243) og løntilskud ved private arbejdsgivere (delregnskab 240) og Tilskud til servicejob (delregnskab 321) Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 1. Gennemfører jobplansamtaler og underskriver aftale mellem JC og den aktiverede 2a. Indgår aftale med virksomhed og sender bevillingsbrev 2b. Evt. opdatering af 4. Faktura/Bilag modtages (enten papirbaseret eller hentes via "postkasse", kontrolleres, konteres og efterregnes 5. Faktura/Bilag godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 6. Faktura/bilag modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 7a. Udbetaling af løntilskud til virksomhed 7b. Bogføring i Navision Stat Virksomhed 3. Udarbejder opgørelse over timer og sender til JC Det skal bemærkes, at ovenstående forretningsgang ikke omfatter løntilskud til kommuner og regioner (bortset fra Hovedstadens Sygehusfællesskab:HS). Disse løntilskud håndteres i regi af Socialministeriet samt eksisterende kontrolfunktioner i AMS. Side 7 af 23

9 For en nærmere beskrivelse af aktivitetsområderne henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer Voksenlærlinge Fin. lov Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede (delregnskab 211) og Fin. lov Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige (delregnskab 360) Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 2. Modtager og godkender uddannelsesaftale incl. tilskud 3. Udarbejder bevillingsbrev til virksomhed 4. Evt.reg.iAMP 6. Kontrollerer bilag og beregner/efterregn er beløb (timer x sats) 7. Timeseddel/bilag konteres 8. Timeseddel/bilag godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 9. Timeseddel/bilag modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 10a. Udbetaler løntilskud til virksomhed 10b. Bogføring i Navision Stat Virksomhed 1. Virksomhed og person indgår aftale om voksenlærlingeplads 5, Indberetter timeseddel/bilag for lærlinge For en nærmere beskrivelse af aktivitetsområderne henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer. Side 8 af 23

10 5.2.9 Personlig assistance til handicappede Fin.lov Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv (delregnskab 511) og Fin.lov Personlig assistance under efter- og videreuddannelse (delregnskab 512) og Fin.lov Isbryder ordning for nyuddannede handicappede (delregnskab 513) og Personlig assistance til personer med psykisk handicap (delregnskab 514). Forretningsgangen er som følger: Jobcenter 2. Visitation 3. Udarbejder bevillingsbrev til handicappet 5. Faktura modtages, kontrolleres, konteres og efterregnes (time x sats) 6. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 7. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 8. Udbetaling til leverandøren 8a. Bogføring i Navision Stat Handicappede 1. Ansøger om tilskud 4. Indkøber hjælpmiddel/tolkebistand/assistance og sender faktura til JC For en nærmere beskrivelse af aktivitetsområderne henvises til afsnit 4.3 i Retningslinierne for anvendelse af Beskæftigelsessystemernes regnskabssystemer Udbetaling af EU-dagpenge EU-borgere, der henvender sig i jobcentrene (medbringende en E303 blanket) med henblik på at få udbetalt dagpenge, skal udfylde det særlige oplysningsskema, der fremgår af (under BAC-BS/minivejledninger). Forretningsgangen er som følger Side 9 af 23

11 Trin 1: Tag 2 kopier af det udfyldte Oplysningsskema (én til ansøger og én til ADIR). Gem kopi af Oplysningsskema og kopi af attest E303 i ringbind. Trin 2:Send kopi af Oplysningsskema, Dokumentation for registrering (eller nødblanket) og Attest E 303 til: Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks København K Att: Internationale afdeling Trin 3: Arbejdsdirektoratet sender Godkendelsesskrivelse og Kvitteringsbilag (tomt) retur til jobcentret. Trin 4: Jobcenter udfylder Kvitteringsbilag (husk af ansøger skal underskrive) Trin 5: Gem kopi af godkendelsesskrivelse og kopi af udfyldt kvitteringsbilag i ringbindet sammen med det øvrige materiale. Trin 6: Jobcentret sender Oplysningsskema, Godkendelsesskrivelse, Kvitteringsbilag, Dagpengekort (AR 271 eller AR 272), Dokumentation for registrering (eller nødblanket) og Kopi af attest E303 side 1 til den regionale BAC enhed. Trin 7: BAC overfører penge til ansøger, akiverer baggrundsmateriale Trin 8: Jobcentret indsender løbende Dagpengekort (AR 271 eller AR 272) og tilhørende Kvitteringsbilag til BAC i den periode, hvor ansøger opfylder betingelserne for udbetaling af arbejdsløshedsydelser (se faktaboks). Trin 9: Når udbetalingen er ophørt sender jobcenteret samtlige kvitteringsbilag (for hele perioden), dokumentation for udbetalingen af det samlede beløb samt årsagen til ophøret af attesten til ADIR. Faktaboks Betingelsen for udbetaling af arbejdsløshedsydelser er, at den arbejdsløse: a. ikke i den specificerede periode har overtaget fast eller lejlighedsvis lønnet beskæftigelse eller beskæftigelse som selvstændig, b. har været til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. har opfyldt de kontrolforanstaltninger som jobcenteret stiller, c. ikke har afvist et tilbud om beskæftigelse eller ikke har undladt at efterkomme en tilsigelse fra jobcenteret, d. ikke har afvist et tilbud om omskoling eller ikke har forsømt at deltage i en sådan foranstaltning, e. ikke er varigt uarbejdsdygtig. Det påhviler jobcentret løbende at undersøge om ansøger opfylder disse krav. Hvis ét af disse krav ikke opfyldes, skal jobcentrene straks underrette ADIR samt stoppe indsendelsen af dagpengekort og kvitteringsbilag til BAC. ADIR sender herefter høring til den udenlandske myndighed om, hvorvidt (og i bekræftende fald hvor meget) der kan udbetales. Når ADIR har fået svar fra den udenlandske myndighed, sender ADIR besked til jobcenteret herom. BAC genoptager udbetalingen, når jobcenteret igen indsender dagpengekort og tilhørende kvitteringsbilag. Spørgsmål vedr. sagsbehandlingen på området rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsens 7. kontor. Side 10 af 23

12 5.3 Forretningsgange vedr. driftsbevillingen Udbetalinger fra driftsbevillingen Ved udbetaling fra driftsbevillingen er den overordnede arbejdsdeling således, at Jobcentret, Driftsregionen og Beskæftigelsesregionen kontrollerer, konterer, godkender og underskriver udbetalingsgrundlaget på de områder, hvor de har dispositionsbeføjelser, mens BAC forestår udbetaling til leverandøren og bogføring i Navision, der danner grundlag for statsregnskabstallene i SKS Fakturahåndtering på driftsbevillingen Leverandørerne under driftsrammen er, jf. den generelle statslige lovgivning, forpligtet til at fremsende elektroniske fakturaer. Såfremt der modtages papirfakturaer på dette område i 2007 skal de returneres til leverandøren med besked om digital fremsendelse. I 2007 vil jobcentrene, driftsregionerne og beskæftigelsesregionerne ikke være i besiddelse af software, der muliggør digital håndtering af E-faktura og tilhørende digitalt bilagsmateriale. I udgangssituationen vil jobcentrene skulle udprinte E-faktura og elektronisk bilagsmateriale via hjemmeside (se vejledning på under BAC- BS/Minivejledninger). Ved indgåelse af kontrakter/aftaler i 2007 mellem leverandøren og jobcentret, driftsregion eller beskæftigelsesregion skal EAN nummer fremgå eksplicit af kontrakten/aftalen, således at leverandøren kan påføre disse oplysninger på faktura og eventuelle bilag. I nedenstående figur opsummeres forretningsgangen for fakturahåndtering på driftsbevillingen: Side 11 af 23

13 JC/DREG/BREG 2. Faktura udprintes via den digitale"postkasse" og kontrolleres og konteres 3. Faktura godkendes, underskrives, kopi arkiveres og original sendes til BAC-BS BAC-BS 4. Faktura modtages og kontering fra JC kontrolleres så vidt muligt 5. Udbetaling til leverandøren 5a. Bogføring i Navision Stat Leverandør 1. Faktura udstedes, påføres EAN nr. og sendes digitalt til modtager. 6. Betaling af faktura modtages Jobcenterets, driftsregionernes og beskæftigelsesregionernes opgaver i forbindelse med godkendelse af udbetalingsgrundlaget ved udbetaling fra driftsrammen. Lønsum For processerne omkring indberetning af ændringer i udbetalingerne over lønsummen henvises til særlig beskrivelse i regnskabsinstrukserne, samt særlige retningslinier udstukket af løncenteret i BAC. Øvrige driftsudgifter Jobcentret, Driftsregionen og Beskæftigelsesregionen kontrollerer, konterer og godkender udbetalingsgrundlaget på de områder, hvor de har dispositionsbeføjelser. Der henvises til regnskabsinstruks for nærmere beskrivelse af reglerne for disponering og godkendelse. Side 12 af 23

14 5.4 Rejser Rejsebestilling Bestilling af billetter, hoteller m.v. foretages af den enhed der skal anvende billetten dvs. jobcentre, driftsregioner eller Beskæftigelsesregioner. Såfremt enheden måtte ønske dette kan der indgås aftale med Via-travel (Se DSB eller kommunen om bestilling af rejser Rejseafregning Rejseplanlægning og rejseafregning kan indeholder følgende 6 trin: Trin 1: Rejsen planlægges og bestilles i JC, DREG eller BREG Trin 2: Rejseleverandør fremsender faktura (e-faktura) til rejsedeltager eller dennes arbejdssted Trin 3: Rejsedeltager (eller virksomhedskonsulent, der skal have kørselsgodtgørelse) udfylder rejseafregningsblanket (se under BAC-BS/Rejseafregning) og vedhæfter original fakturaer. Trin 4: Rejseafregningsblanket og tilhørende bilag attesteres af den godkendelsesberettigede i JC,DREG eller BREG og indsendes herefter til den lokale BAC-BS enhed som postforsendelse. Trin 5: BAC-BS forestår udbetaling til rejsedeltager og bogføring på baggrund af den fremsendte rejseafregningsblanket med tilhørende bilag. Der foretages endvidere arkivering heraf. Trin 6: BAC-BS indberetter lovpligtige oplysninger for de respektive rejsedeltagere til SKAT ultimo året. Forretningsgangen for Rejseafregning er som følger: Rejsedeltager 1. Efter hjemkomst udfyldes "Rejse-/kørsels afregningsblanket" som findes på 2. Original bilag vedlægges blanketten. 3. Blanketten godkendes af overordnede og fremsendes til BAC-BS BAC-BS 4. Rejse-/kørsels afregning modtages og kontrolleres 5. Udbetaling til rejsedeltager 5a. Bogføring i Navision Stat 6. I januar indberettes oplysninger om time- /dagpenge, kørsel i egen bil og procentgodtgørelser Side 13 af 23

15 Rejse-/kørsels afregningsblanket Den fælles blanket for afregning af rejse- og kørselsgodtgørelse findes på under BAC-BS/Rejseafregning. I blanketten er indsat små hjælpekommentarer til brug ved udfyldelse af blanketten. Yderligere er der udarbejdet en minivejledning om rejseafregning der ligeledes er tilgængelig på ovenstående destination. Alle original bilag vedhæftes rejseafregningsblanketten forud for indsendelse til BAC- BS. Udgifter der er afholdt via et af tjenestestedet udstedt kreditkort dokumenteres alene med kopi af kontoudtog. Det originale kontoudtog og de dertil hørende bilag (fx kvittering fra taxa) indsendes særskilt (se afsnit samt minivejledning vedr. brug af kreditkort på under BAC-BS/minivejledninger) Rejseafregningsblanket med tilhørende bilag skal være BAC-BS i hænde senest 1 måned efter tjenesterejsens afslutning. Såfremt der er anvendt kreditkort på tjenesterejsen kan der tidligst foretages rejseafregning, når kontoudtoget foreligger. I særlige tilfælde, hvor den rejsende har haft betydelige udlæg af egen lomme, kan der efter aftale med BAC-BS dispenseres fra sidstnævnte regel, således at de personlige udlæg godtgøres hurtigere. Det bemærkes, at rejseafregning for Regionsdirektører, Beskæftigelseschefer og Jobcenterchefer kan godkendes af chefen selv dvs. at der kun er behov for én underskrift på rejseafregningsblanketten. Det anbefales dog, at en anden medarbejder i enheden foretager efterregning Kørselsgodtgørelse Hvis der udelukkende skal afregnes for kørselsgodtgørelse i egen bil, kan dette afregnes månedsvis, dvs. at rejseafregningsblanketten indsendes til BAC-BS efter udgangen af en måned. Statslige institutioner har pligt til at indberette oplysninger om time- og dagpenge, kørsel i egen bil og procent-godtgørelser for de enkelte medarbejdere til Skat. BAC-BS udarbejder i januar måned en liste over modtagne beløb for de enkelte medarbejdere. Listen udarbejdes på baggrund af de indkomne blanketter, der bliver arkiveret særskilt. Oplysningerne fra listen indtastes i elektroniske oplysningssedler fra Skat Betalingskort Beskæftigelsesministeriet har indgået aftale med Diners Club om at alle medarbejdere kan forsynes med et Diners Club kort til tjenstligt brug. Endvidere er der mulighed for at bestille MasterCard, såfremt Dinerskortet ikke vurderes at kunne dække behovet. Anvendelsesområdet for betalingskortene er som følger: Side 14 af 23

16 Udgifter der godtgøres i henhold ti cirkulæret om tjenesterejseaftalen (f.eks. hotel, taxa, repræsentation, parkering) Betaling af tjenestemæssig taxikørsel Betaling af brændstof i forbindelse med tjenestekørsel i tjenestebil Betaling i forbindelse med køb via internettet (f.eks. bøger der ikke kan fås via anden kilde, abonnementer) Betaling af øvrige særskilt begrundede mindre indkøb Der må ikke foretages privatkøb med firmakreditkortet Bestilling af betalingskort Proceduren er som følger: Ansøg om Diners Club firmakort og/eller MasterCard via hjemmesiden (Se under BAC-BS/betalingskort) Her udfyldes ansøgningsskema samt bemyndigelseserklæring, som foreskrevet på hjemmesiden For gældende regler vedr. anvendelse af kreditkort i staten henvises til Finansministeriets cirkulære om anvendelse af betalingskort af 1.december (ligeledes tilgængeligt på under BAC-BS/Betalingskort ) Afstemning af kontoudtog Hver måned modtager enheden kontoudtog fra Diners Club. Der udsendes ét kontoudtog pr. kort. Kontoudtogene modtages som postforsendelse. Det påhviler kortholder at foretage månedlige afstemninger mellem kontoudtog og original bilag. Afstemningen foretages som følger: 1. Kontroller om kontoudtog stemmer overens med original bilag 2. Kontoudtoget påføres konteringsstempel - udfyldes og godkendes 3. De originale bilag påhæftes kontoudtoget. Materialet indsendes til den lokale BAC-enhed. 4. Kopi af kontoudtog arkiveres (til brug for eventuel rejseafregning) Det godkendte kontoudtog med tilhørende original bilag skal være den lokale BAC enhed i hænde senest 10 dage efter modtagelsen af kontoudtoget fra Diners (dvs. ca. den 30. i måneden) BAC-BS forestår bogføring og udbetaling til Diners. Endvidere arkiverer BAC-BS de godkendte kontoudtog med tilhørende original bilag. Side 15 af 23

17 5.5 Forretningsgange vedr. ibrugtagning af omkostningsprincipper Driftsrammen er omfattet af omkostningsreformen 1, hvorfor der stilles en række særlige krav til fakturahåndtering og kontering på området. I nedenstående tabel fremgår hvilke delregnskaber, der er omfattet af de nye omkostningsprincipper. DRIFTSRAMME Delregnskab Anvendes af Finanslovsbevilling 141 Jobcentre Statslige jobcentre 140 DREG Driftsregioner 145 JC og DREG Indtægtsdækket virksomhed 143 JC og DREG TA etniske. 144 JC og DREG TA øvrige. 120 BREG Beskæft.reg. alm. virksomhed 121 BREG Beskæft.reg. special funktion 122 BREG Beskæft.regioner etnisk indsats 124 BREG Spec. Revalideringsindsats 123 BREG Beskæft.regioner anden TA 142 Alle Engangsudg. v. kommunalreform Erhvervelse af aktiver Hvis Beskæftigelsesregionen, Driftsregionen eller jobcentret planlægger at foretage større anskaffelser fx biler, it-udstyr, licenser, møbler mv. skal man være opmærksomme på, at alle aktiver med en kostpris over kr. (ex. moms) skal aktiveres. Dette er nyt i forhold til tidligere, og skyldes overgangen til de nye principper, jf. ovenfor. Endvidere skal kontoradministrativt IT-udstyr 2 også aktiveres, hvis kostprisen overstiger kr. (ex. moms), jf. de af AMS udstukne retningslinier (se Budgetinstruks 2007 for driftsbevilling til Beskæftigelsessystemet ). I forhold til erhvervelse af kontoradministrativt IT-udstyr skal det bemærkes, at al supplerende IT-udstyr skal erhverves via Beskæftigelsesministeriets IT-enhed (BIT). Det drejer sig bl.a. om hjemmearbejdspladser og bærbare PC erer (se budgetinstruks 2007). 1 Der henvises til Beskæftigelsesministeriets lokale regelsæt ( for nærmere beskrivelse af omkostningsreformen og de afledte ændringer i regnskabspraksis. 2 Dvs. alt elektronisk udstyr, der i et eller andet omfang kan relateres til pc eren - fx diverse av-udstyr. Derudover kan følgende indgå: hjemmearbejdspladser, fladskærme, elektroniske kalendere, routere, switches, mobiltelefoner, servere mv. Side 16 af 23

18 5.5.2 Fakturahåndtering og kontering Som anført ovenfor skal aktiver med en kostpris over kr. (ex. moms) aktiveres som selvstændige aktiver ligesom kontoradministrativt IT udstyr med en kostpris mellem kr. (ex moms) skal aktiveres i den såkaldte IT-bunke. I disse særlige tilfælde skal BAC-BS tilvejebringes en række supplerende oplysninger til brug for den regnskabsmæssige registrering af anskaffelsen. Der er udarbejdet en særlig skabelon til formålet som findes på under minivejledninger ( Skabelon til brug for aktivering ). Proceduren for anskaffelser, der skal aktiveres er som følger: Erhvervelse af aktiv i Beskæftigelsesregion 1. Anskaffelsen foretages givet at der er plads indenfor lånerammen og givet at der er luft i budgettet til afskrivningerne på aktivet (se nærmere beskrivelse i Budgetinstruks 2007 for driftsbevilling til Beskæftigelsessystemet ). 2. Fakturaen for anskaffelsen konteres, efterregnes og godkendes som vanligt 3. Skabelon til brug for aktivering udfyldes og underskrives 4. Skabelon og faktura indsendes samlet til BAC-BS Erhvervelse af aktiv i Jobcenter 1. Der anmodes om tilladelse til at foretage anskaffelsen i Driftsregionen, som skal sikre, at der er plads indenfor regionens låneramme (se nærmere beskrivelse i Budgetinstruks 2007 for driftsbevilling til Beskæftigelsessystemet ). 2. Anskaffelsen foretages givet at der er luft i budgettet til afskrivningerne på aktivet (se nærmere beskrivelse i Budgetinstruks 2007 for driftsbevilling til Beskæftigelsessystemet ). 3. Fakturaen for anskaffelsen konteres, efterregnes og godkendes som vanligt 4. Fakturaen indsendes til Driftsregionen 5. Driftsregionen udfylder og underskriver Skabelon til brug for aktivering på vegne af jobcentret 6. Driftsregion indsender skabelon og faktura til BAC-BS Erhvervelse af aktiv i Driftsregion 1. Anskaffelsen foretages givet at der er plads indenfor lånerammen og givet at der er luft i budgettet til afskrivningerne på aktivet (se nærmere beskrivelse i Budgetinstruks 2007 for driftsbevilling til Beskæftigelsessystemet ). 2. Fakturaen for anskaffelsen konteres, efterregnes og godkendes som vanligt 3. Skabelon til brug for aktivering udfyldes og underskrives 4. Skabelon og faktura indsendes samlet til BAC-BS Ejerskabet til et givent aktiv er som udgangspunkt det sted hvor aktivet anvendes. Undtagelsen herfra er kontoradministrativt IT-udstyr (med en værdi på kr kr.), der altid henføres til Beskæftigelsesregionen eller Driftsregionen. Det medfører, at kontoradministrativt IT-udstyr, der er anskaffet af et jobcenter vil skulle henføres til Driftsregionen. Side 17 af 23

19 Nedenfor angives de normerede levetider/afskrivningsprofiler for de aktiver, som typisk erhverves: Aktiv Afskrivningsprofil Levetid Transportmateriel (bil) > kr. Lineær 5 år Inventar > kr. Lineær 3-5 år IT hardware/software > kr. Lineær 3 år IT-bunke >10.000< kr. Saldometode 50% pr. år For så vidt angår afskrivningerne, skal disse påbegyndes fra den 1. i måneden efter aktivets anskaffelse (anlægsdato) Nedskrivning og salg af aktiver Hvis et aktiv, der er opført selvstændigt med en kostpris > kr., grundet skade, alder (nedslidning) eller salg ikke længere kan anvendes, skal en evt. restværdi nedbringes. Dette sker gennem en nedskrivning. Det indebærer konkret, at hele restværdien får driftsvirkning i det år, nedskrivningen foretages, og dermed påvirker det økonomiske råderum. Der kan ikke foretages nedskrivning på kontoradministrativt IT-udstyr (med en værdi på kr kr.), der er indeholdt i IT-bunken. I de ekstraordinære tilfælde, hvor der opstår behov for nedskrivning af et aktiv skal regionen (enten Drifts- eller Beskæftigelsesregionen) oplyse BAC-BS om, at der skal foretages en nedskrivning af aktivet, størrelsen heraf, samt, at aktivet er ophørt. Det skal sikres, at ændringen registreres i regnskabet. Såfremt der er tale om et aktiv som ejes af et jobcenter påhviler det driftsregionen at orientere BAC-BS herom. Hvis aktivet sælges, kan indtægten anvendes til finansiering af nedskrivningen. Hvis der er tale om salg af et aktiv, der er registreret i en IT-bunke, tages salget op uafhængigt af bunken, da det enkelte aktivs værdi ikke kan vises Periodisering af udgifter herunder opgørelse af hensættelser Som følge af overgangen til omkostningsprincipper skal der ske periodisering af udgifter og indtægter, der falder hen over flere perioder. Periodiseringen skal ske i forhold til forbrugstidspunktet. Dvs. at omkostningerne skal figurere i regnskabet i takt med at en vare, ydelse eller anden ressource forbruges. På Beskæftigelsesministeriets område er der valgt en kvartalsvis periodisering med en bagatelgrænse på kr. Dvs. at det alene er udgifter, der overstiger kr. (ex. moms), der skal periodiseres. Ud fra en væsentlighedsbetragtning har AMS fastlagt, at alene udgifter, der inden for kvartalet er over kr. skal periodiseres i forhold til de kommende kvartaler. Side 18 af 23

20 I disse helt særlige tilfælde skal BAC-BS tilvejebringes en række supplerende oplysninger til brug for den regnskabsmæssige periodisering af udgiften. I praksis betyder det, at hvis beskæftigelsesregionen, driftsregionen eller jobcentret skal betale en regning på mere end kr. (ex moms), som ikke vedrører en anskaffelse der skal aktiveres, skal der foretages en periodisering af udgiften i forhold til de kommende kvartaler. Et eksempel på en udgift, der skal periodiseres er en et softwarelicens til kr. (ex moms), der betales én gang om året. Denne udgift vil skulle belaste regnskabet med kr. i hver af de 4 kvartaler. I tilfælde af, at der er behov for periodisering af en udgift, som er omfattet af ovenstående, anføres dette på fakturaen forud for indsendelse til BAC-BS. Det skal bemærkes, at bagatelgrænsen på kr. (ex. moms) ikke gælder i forhold til opgørelse af hensættelser Hensættelser For så vidt angår hensættelser gælder i princippet ingen nedre grænse, hvis udgiften er væsentlig i forhold til enhedens virke. Der skal ske hensættelser til følgende (ikke udtømmende) 3 : Resultatløn, der er optjent i perioden, men ikke fuldstændig opgjort Åremålsbonus, der kan blive udløst efter en årrække Reetableringsudgifter til lejemål. Her er der krav om at der opbygges en hensættelse over en årrække (10 år) til et givent lejemål. Også selv om lejemålet ikke påtænkes opsagt. Forventede tab på ex. retssager v. personalesager Over/mer-arbejde og flex. Alle hensættelser skal ledsages af et notat/note, der beskriver forudsætningerne for hensættelsen, herunder opgørelsesmetoden mv. Hensættelserne skal løbende revurderes. Regionerne skal som minimum vurdere behovet for ændringer i hensættelserne, herunder optagelse af nye hensættelser én gang i kvartalet. Såfremt der er behov for at foretage nye hensættelser eller ændringer i de eksisterende skal BAC-BS orienteres herom. Driftsregionerne varetager kontakten til BAC-BS på vegne af jobcentrene. 3 Det bemærkes vedr. hensættelserne, at der ved sondring om, hvorvidt der er tale om en hensættelse eller en eventualforpligtelse anvendes en 50% regel. 50%-reglen indebærer, at hvis regionen med 50% sandsynlighed forventer en udgift grundet et givent forhold, så skal der hensættes hertil, i modsat fald skal forholdet fremgå som en eventualforpligtelse uden for regnskabet. Hvis det er helt usandsynligt, at forholdet får økonomiske konsekvenser, så skal det naturligvis ikke nævnes. Side 19 af 23

21 5.6 Regnskabsgodkendelse Det formelle regnskabsmæssige ansvar i det fremtidige beskæftigelsessystem er som følger: AMS har virksomhedsansvaret for det samlede beskæftigelsessystem Hver af de 4 driftsregioner med tilhørende jobcentre udgør selvstændige regnskabsførende institutioner med det dertil knyttede ansvar (bl.a. vedligeholdelse af regnskabsinstruks) Driftsregionen har det formelle regnskabsmæssige ansvar for den regnskabsførende institution, herunder ansvaret for regnskaberne i de tilhørende jobcentre. Hver af de 4 beskæftigelsesregioner udgør selvstændige regnskabsførende institutioner med tilhørende ansvar (bl.a. vedligeholdelse af regnskabsinstruks) Den løbende regnskabsgodkendelse gennemføres i følgende trin: Trin 1: BAC udarbejder og formidler regnskabserklæringer (via under Tilsyn/Regnskabsgodkendelse), der udgør grundlaget for den efterfølgende regnskabsgodkendelsen Trin 2: DREG og BREG foretager regnskabsgodkendelse (via under Tilsyn/Regnskabsgodkendelse). JC erne har forud herfor godkendt egne regnskabet over for DREG. Trin 3: AMS godkender det samlede regnskab for virksomhedsområdet (via under Tilsyn/Regnskabsgodkendelse) Forretningsgangen er som følger: Side 20 af 23

22 BAC-BS 1. Udarbejder regnskabserklæringer og tilvejebringer regnsrapporer via Koncern LIS 7. Godkendt månedsregnskab foreligger AMS 5. Modtager godkendelser fra DREG og BREG og foretager vurdering og eventuel kontrol (via Koncern LIS rapporterne og ved Navision opslag) 6. Foretager officiel regnskabsgodkendelse for den samlede virksomhed via BAC s hjemmeside BREG 2a. Kontrollerer månedsrapport fra Koncern LIS (Evt. også opslag i Navision) 3a. På baggrund af BAC s regnskabserklæring og rapporterne fra Koncern LIS vurderes månedsregnskabet 4a. Foretager formel regnskabsgodkendelse på DREG 2b. Kontrollerer månedsrapport fra Koncern LIS (Evt. også opslag i Navision) - både egne og for de tilhørende JC 4c.. På baggrund af BAC s regnskabserklæring og rapporterne fra Koncern LIS vurderes månedsregnskabet 4d. Foretager formel regnskabsgodkendelse på Jobcenter 2c. Kontrollerer månedsrapport fra Koncern LIS 3b. På baggrund af månedsrapporten fra Koncern LIS vurderes månedsregnskabet. 4b. Sender godkendelsesmail (incl. evt. bemærkninger) til Driftsregionen. Der offentliggøres særskilt tidsplan for regnskabsgodkendelsen. 5.7 Løbende økonomiopfølgning [Ikke færdiggjort] [Afsnittet skal indeholde en beskrivelse af forretningsgangene vedr. tilvejebringelse af uddata til brug for den løbende økonomiopfølgning i forhold til driftsramme og aktivramme] Brugeradministration [Afsnittet skal indeholde en beskrivelse af brugeradministrationen i.f.t. ØKO-AMS og Koncern LIS] Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de tilgængelige rapporter. Side 21 af 23

23 Uddata Beskrivelse (max en sætning) Art (rapport, kube, etc.) Kilde (fx ØKO-AMS) Målgruppe (DREG, BREG, JC eller AMS) Hvordan tilgås uddata (Økonomiportalen, fremsendes via mail etc.) Opdateringsfrekvens Hvem vedligeholder Budgetopfølgning Opkvalificering/vejledning Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Anden aktør beløb Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Anden aktør bonus Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Anden aktør drift Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Øvrige aktivrammen (beløb) Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Helårspersoner (bestand) Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Aktivrammen samlet Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Budgetopfølgning Aktivrammen årsopfølgning Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Grafisk illustration Budget vs. Disp bestand Reporting Service ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Posteringer Finans Reporting Service ØKO-AMS DREG, BREG, JC, AMS Økonomiportalen Dagligt Platon Excel bog Finans Excel kube ØKO-AMS DREG, BREG, JC, AMS Økonomiportalen Dagligt Platon Excel bog Budget og skøn Excel kube ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Excel bog Opkvalificering/vejledning Excel kube ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Excel bog Anden aktør Excel kube ØKO-AMS DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Platon Posteringer Anden aktør disponeringer Web rapport AMP JC Arbejdsmarkedsportalen? KnowledgeCube Posteringer Kursus disponeringer Web rapport IDA DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Lims konsulenterne Posteringer Budget og skøn Web rapport IDA DREG, JC, AMS Økonomiportalen Ugentligt Lims konsulenterne Anlægsstyring Anlæg grupperet efter anlægsartskode Reporting Service LIS DREG, AMS LIS Daglig Sigma/BAC Anlægsstyring Anlægsnote Reporting Service LIS DREG, AMS LIS Daglig Sigma/BAC Bevillingskontrol Bevillingskontrol rammeindelt mv. Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Bevillingskontrol Estimeret restbevilling på hoved og underkonto Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Bevillingsopfølgning Budgetopfølgning på delregnskab pr virksomhed Reporting Service LIS DREG,AMS LIS Daglig Sigma/BAC Budgetopfølgning Virksomhed Reporting Service LIS DREG,JC,AMS LIS Daglig Sigma/BAC Budgetændringer Virksomhed Reporting Service LIS DREG,JC,AMS LIS Daglig Sigma/BAC Excel bog Statsregnskabskube Excel-kube LIS DREG, AMS LIS Daglig Sigma Excel bog Regnskabskube Excel-kube LIS DREG, AMS LIS Daglig Sigma Excel-bog Bevillingskube (FL-tal m.v.) Excel-kube LIS DREG, AMS LIS Daglig Sigma Excel-bog Budgetdata (fra Navision) Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Daglig Sigma Excel-bog Bevillingsopfølgning Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Daglig Sigma Excel-bog Budgetopfølgning (fra Navision) Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Daglig Sigma Excel-bog Resourcestyring 1(tidsforbrug) Excel-kube LIS AMS LIS Dagllig Sigma Excel-bog Resourcestyring 2 (aktivitetsstyring) Excel-kube LIS AMS LIS Dagllig Sigma Excel-bog Anlægsstyring 1 Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Dagllig Sigma Excel-bog Anlægsstyring 2 Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Dagllig Sigma Excel-bog Projektstyring 1 Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Dagllig Sigma Excel-bog Projektstyring 2 Excel-kube LIS DREG,AMS LIS Dagllig Sigma Forbrugsopfølgning Realiseret forbrug år til data i forhold til tidl. år Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Omkostningsreformen Egenkapitalsnote Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Posteringsliste Virksomheds posteringslister Reporting Service LIS DREG,JC,AMS LIS Daglig Sigma/BAC Projektstyring Budgetopfølgning på project fordelt på delregnskab Reporting Service LIS DREG,JC,AMS LIS Daglig Sigma/BAC Projektstyring Budgetopfølgning på projekttimer Reporting Service LIS DREG,JC,AMS LIS Daglig Sigma/BAC Rammeredegørelse Rammeredegørelse Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Regns. forklaringer Identificere hvilke konti, der skal foretages regns forkl. Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Tilsagn Viser den enkelte virksomheds tilsagn fordelt på perioder Reporting Service LIS DREG, AMS LIS Daglig Sigma/BAC Videreførsel Videreførselsoversigt Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Resourcestyring Tidsforbrug pr. medarbejder fordelt på formål Reporting Service LIS AMS LIS hver 14 dage Sigma/BAC Resourcestyring Saldooversigt pr, medarbejder Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Likviditetsstyring Pengestømopgørelse Reporting Service LIS AMS LIS Daglig Sigma/BAC Forbrug og fremskr. Løn forbrug og fremskrivning CR-rapport SLS-L-Uvh DREG, BREG, JC, AMS P.t. via mail Månedligt BAC U1220 Ferieregnskab CR-rapport SLS-L-Uvh DREG, BREG, JC, AMS Pt. via mail Månedligt BAC U1127 Fravær X antal dage 1 år tilbage CR-rapport SLS-L-Uvh DREG, BREG, JC, AMS Pt. via mail Kvartalsvis BAC U1128 Fravær X antal pers. 1 år tilbage CR-rapport SLS-L-Uvh DREG, BREG, JC, AMS Pt. via mail Kvartalsvis BAC U1201 Månedligt forbrug pr. medarbejder CR-rapport SLS-L-Uvh DREG, BREG, JC, AMS Pt. via mail Årligt BAC Side 22 af 23

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde

Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tilsagn om tilskud fra den ordinære varslingspulje i forbindelse med afskedigelser af større omfang på Daka

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen

Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen NOTAT 27. august 2009 Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen J.nr. 2008-0005332 6. kt./eni Kommunen vil i forbindelse med overdragelsen fra stat til kommune modtage

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET

KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET Version 2 Side 1.1 Indhold 1.1 Regnskabssystemer under beskæftigelsessystemet...3 1.2 Overordnet nummerstruktur i beskæftigelsessystemet...3 1.2.1

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB E-mail: Helle_Bonnesen@br.kk.dk 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-4 Kære Helle

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere