Rammeaftale September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale September 2014"

Transkript

1 Svend Bjerregaard Advokat T J.nr SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Opgaven Aftalegrundlag - Rammeaftalen Sociale klausuler Pris Betaling Reaktionstid og afleveringsfrister Rammeaftalens varighed Ansvar Ansvarsperiode Forsikring Sikkerhedsstillelse Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Kontaktpersoner Tvister Sprog Underskrift og ikrafttræden... 8 TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 2/9

3 1. Parterne 1.1 Mellem 2. Opgaven TV 2/Bornholm Brovangen Aakirkeby (i det følgende benævnt "Bygherren") og (i det følgende benævnt "Entreprenøren") er dags dato indgået rammeaftale om levering af elektrikerydelser til TV 2/Bornholm (i det følgende benævnt "Rammeaftalen"). 2.1 Rammeaftalen er indgået med henblik på levering af elektrikerydelser til Bygherren. Rammeaftalen omfatter elektrikerydelser i bred forstand og omfatter således samtlige elektrikerydelser i forbindelse med løbende drift og udvikling af TV 2/Bornholm. Rammeaftalen vil bl.a. omfatte følgende typer af opgaver (ikke udtømmende liste): Installation, vedligeholdelse, udskiftning og udvidelse af de eksisterende elektriske installationer hos TV 2/Bornholm. Installation og kabelarbejde i forbindelse med svagstrømstekniske, elektroniske eller TV tekniske installationer. Installation og demonteringen af midlertidige elinstallationer (bygge-strøm) ved større TV produktioner på Bornholm. Rammeaftalen dækker såvel opgaver udført på TV 2/Bornholms egen adresse, som opgaver udført på andre adresser på Bornholm, hvor TV 2/Bornholm er ordregiver og/eller betaler. 2.2 Opgaver skal udføres, og samtlige ydelser skal leveres i henhold til retningslinjerne i udbudsmaterialet og i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af Rammeaftalen gældende love, forordninger, standardnormer, myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i perioden frem til opgavens aflevering, er Entreprenøren forpligtet til at udføre opgaven i overensstemmelse med sådanne ændrede love, normer mv. Kun hvis sådanne ændringer medfører væsentlige ændringer i ydelsens omfang eller karakter, er Entreprenøren berettiget til regulering i pris. 2.3 Igangsætning af opgaver kan alene ske efter Bygherrens forudgående bestilling/rekvisition eller skriftlige accept ved underskrift på aftaleseddel. 2.4 Bygherren er uanset Rammeaftalen frit stillet med hensyn til at kunne indgå aftaler med tredjemand om levering af elektrikerydelser, hvis Bygherren vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt. Bygherren er ligeledes uanset Rammeaftalen berettiget til at anmode Entreprenøren om et tilbud uafhængigt af Rammeaftalen på udførelse af en specifik opgave. Rammeaftalen er således ikke eksklusiv, og Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden godtgørelse, såfremt Rammeaftalens omfang må vise sig mindre end på forhånd oplyst og forventet af Bygherren. TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 3/9

4 2.5 Entreprenøren er forpligtet til at stille de kompetencer (medarbejderressourcer), som er beskrevet i Entreprenørens tilbud af 10. oktober 2014 på Rammeaftalen, og som dermed har indgået i Bygherrens beslutning om at tildele Rammeaftalen til Entreprenøren, til rådighed for Bygherren i forbindelse med opgavens udførelse. Måtte det som følge af uforudsete forhold være nødvendigt at udskifte de tilbudte medarbejdere, er Entreprenøren forpligtet til at sikre, at de til Rammeaftalen tilknyttede medarbejdere samlet set også fremadrettet som minimum har de samme kvalifikationer som de medarbejdere, der blev tilbudt i forbindelse med afgivelse af tilbud på Rammeaftalen. Ved uforudsete forhold forstås sygdom, orlov eller forhold, der kan sidestilles hermed i en længere periode, eller at den pågældende medarbejders ansættelse ophører hos Entreprenøren. Der udarbejdes i forbindelse med Rammeaftalens indgåelse en liste over de til Rammeaftalen tilknyttede medarbejdere (bilag 1). Såfremt der, jf. ovenstående, grundet uforudsete forhold opstår behov for at udskifte medarbejdere på listen, fremsender Entreprenøren anmodning til Bygherren herom med oplysning om årsagen til den ønskede udskiftning samt CV på den medarbejder, der ønskes indsat på listen. Bygherren er herefter inden for 4 uger forpligtet til at vende tilbage omkring, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 2.6 Bygherren og Entreprenøren skal desuden samarbejde om at afdække eventuelle svagheder i bemanding og organisation hos Entreprenøren. Med henblik på at sikre et succesfuldt samarbejde kan Bygherren i tilfælde af samarbejdsvanskeligheder kræve, at medarbejdere hos Entreprenøren udskiftes. Udskiftning sker i så fald i henhold til den i pkt. 2.5 beskrevne fremgangsmåde. 3. Aftalegrundlag - Rammeaftalen 3.1 For Rammeaftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter, gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret Nærværende Rammeaftale AB 92 med Bygherrens ændringer og tilføjelser af september 2014 (bilag 2) Udbudsbetingelser af september 2014 (bilag 3) Entreprenørens tilbud af 10. oktober 2014 indeholdende tilbudsliste og CV'er (kompetencebeskrivelse) (bilag 4) 3.2 Enhver ændring i Rammeaftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 4. Sociale klausuler 4.1 Løn- og arbejdsvilkår Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 4/9

5 henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Bygherren kan kræve, at Entreprenøren efter skriftligt påkrav herom inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og time- sedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om Entreprenøren eller underentreprenører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer Hvis Entreprenøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af pkt og 4.1.2, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan Bygherren tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. 5. Pris Entreprenøren kan endvidere pålægges at betale en bod på kr pr. arbejdsdag, såfremt betingelsen i pkt og ikke er overholdt. 5.1 Betaling sker på baggrund af de af Entreprenøren i tilbuddet tilbudte enhedspriser og Entreprenørens opmåling og dokumentation for udført arbejde. De af entreprenøren tilbudte enhedspriser indeholder samtlige omkostninger forbundet med opgavernes udførelse, herunder men ikke begrænset til de til enhver tid gældende skatter og afgifter, dækningsbidrag, administration, lager, miljøtillæg, kørselsomkostninger, udryknings- og vagttillæg (ud over de i tilbudslisten prissatte tillæg) etc. Entreprenørens tilbudte enhedspriser indeholder tillige samtlige nødvendige biydelser, spild og eventuelle mermængder ud over de teoretisk nødvendige for levering af det pågældende arbejde og/eller den pågældende leverance. 5.2 Entreprenøren er, medmindre at dette vil have teknisk eller økonomisk skadevirkning, forpligtet til at anvende materialer omfattet af Rammeaftalen. Anvender Entreprenøren materialer, der ikke er omfattet af nærværende Rammeaftale, skal Entreprenøren forudgående oplyse Bygherren om dette samt om baggrunden herfor og de prismæssige konsekvenser heraf. 5.3 Bygherren har til enhver tid ret til at indkøbe materialer via tredjemand og lade Entreprenøren foretage installation. Bygherren har ligeledes ret til at oprette og vedligeholde et lager af de mest brugte materialer, hvorefter Entreprenøren fortrinsvist bruger af Bygherrens lager. 5.4 Entreprenøren er alene berettiget til overtids-, aften-, nat-, weekend- og helligdagstillæg, hvis Bygherren forudgående har godkendt udførelse af arbejdet på disse tidspunkter. 5.5 De af Entreprenøren tilbudte enhedspriser prisreguleres på baggrund af prisudviklingen i det TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 5/9

6 6. Betaling foregående en gang årligt til den 1. april, første gang den 1. april Prisreguleringen sker i henhold til udviklingen i nettoprisindekset (hovedtal), der udarbejdes af Danmarks Statistik (www.dst.dk/priser.) Startindekset er 2015 K Betaling sker i henhold til AB 92, 22, stk. 1, med Bygherrens ændringer og fravigelser under forudsætning af, at nedenstående betingelser er opfyldt: Opgaven, der faktureres, er afsluttet og godkendt af Bygherren Forud for fremsendelse af faktura, har Entreprenøren i relevant omfang fremsendt digital kopi af sin kvalitetssikringsdokumentation til Bygherren. Bygherren skal godkende Entreprenørens kvalitetssikringsdokumentation. Undlader Entreprenøren at sende kopi af kvalitetssikringsdokumentation til Bygherren, eller kan Bygherren ikke godkende kvalitetssikringsdokumentation, kan Entreprenøren ikke kræve betaling, renter eller andre udgifter, forinden fornøden kvalitetssikringsdokumentation er fremsendt Faktura og bilag omfatter en beskrivelse af opmålte mængder, enhedspriser, jf. Entreprenørens tilbud, etc. for hver afsluttet opgave. Entreprenørens faktura skal desuden indeholde følgende oplysninger: Arbejdets art Arbejdssted Bygherrens kontaktperson Entreprenørens faktura sendes til Bygherre elektronisk ved anvendelse af EAN: Faktura, der ikke er påført korrekte referencer, returneres til Entreprenøren. Betalingsfristen løber først fra det tidspunkt, hvor Bygherren modtager korrekt udarbejdet faktura fra Entreprenøren. 7. Reaktionstid og afleveringsfrister 7.1 Entreprenøren er forpligtet til at tilbyde døgnvagt og skal på alle tider af døgnet og alle dage i året uden merbetaling (ud over evt. sædvanlige overtids-, aften-, nat-, weekend- og helligdagstillæg) kunne være til stede på Bygherrens adresse eller installationsadresse på Bornholm inden for 120 min. 7.2 Entreprenøren er desuden på alle tider af døgnet og alle dage i året mod betaling af akuttillæg forpligtet til at kunne være til stede på Bygherrens adresse inden for 60 min. 7.3 Såfremt Entreprenøren overskrider tidsfristen i pkt. 7.1 med op til 60 minutter, ifalder Entreprenøren en bod på kr Yderligere overskridelse af tidsfristen i pkt. 7.1 medfører en bod på kr pr. påbegyndt 60 minutter. Den maksimale bod for hver overskridelse af tidsfristen i pkt. 7.1 er kr TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 6/9

7 7.4 Såfremt Entreprenøren overskrider tidsfristen i pkt. 7.2 med op til 30 minutter, ifalder Entreprenøren en bod på kr Yderligere overskridelse af tidsfristen i pkt. 7.2 medfører en bod på kr pr. påbegyndt 30 minutter. Den maksimale bod for hver overskridelse af tidsfristen i pkt. 7.2 er kr Bod opkrævet i medfør af pkt. 7 kan modregnes i Entreprenørens tilgodehavende hos Bygherren. 8. Rammeaftalens varighed 8.1 Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 31. december Bygherren er med et forudgående varsel på 1 måned berettiget til at forlænge Rammeaftalen med yderligere 1 år til den 31. december Opgaver tildelt i Rammeaftalens løbetid er omfattet af Rammeaftalen, selvom opgaven først afsluttes efter Rammeaftalens ophør. 9. Ansvar 9.1 Entreprenøren er ansvarlig i henhold til reglerne i AB 92, Rammeaftalen. Parterne er altid uanset ansvaret forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler. 10. Ansvarsperiode 10.1 Entreprenørens ansvarsperiode løber i 5 år fra aflevering af hver enkelt opgave omfattet af Rammeaftalen. 11. Forsikring 11.1 Entreprenøren har tegnet følgende ansvarsforsikring: Forsikringsselskab Forsikringssum pr. forsikringsår Forsikringssum pr. skade 12. Sikkerhedsstillelse kr. kr Entreprenøren stiller ikke sikkerhedsstillelse for opgaver under denne rammeaftale Bygherren stiller ikke sikkerhedsstillelse. 13. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 13.1 Entreprenøren kan ikke uden Bygherrens forudgående accept overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til tredjemand, herunder til evt. underentreprenører. 14. Kontaktpersoner 14.1 Bygherrens kontaktperson er Carsten Ager Entreprenørens kontaktperson er, der på Entreprenørens vegne er bemyndiget til at indgå TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 7/9

8 15. Tvister samtlige fornødne aftaler med Bygherren Nærværende Rammeaftale er undergivet dansk ret Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende Rammeaftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Rammeaftale, herunder tvister vedrørende Rammeaftalens eksistens eller gyldighed, skal i øvrigt søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter de af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med de i Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed (AB 92) 47 indeholdte regler. 16. Sprog 16.1 Kontrakt- og projektsproget er dansk. 17. Underskrift og ikrafttræden 17.1 Rammeaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Rammeaftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbe- varer et eksemplar., den / 2014, den / 2014 f. Bygherren f. Entreprenøren Direktør Jan Jørgensen TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 8/9

9 Bilag: Bilag 1: Liste over tilknyttede medarbejdere Bilag 2: AB 92 med Bygherrens ændringer og tilføjelser af september 2014 Bilag 3: Udbudsbetingelser af september 2014 Bilag 4: Entreprenørens tilbud af TV 2/Bornholm Rammeaftale, elektrikerydelser side 9/9

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE]

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere