Indstilling til Naalakkersuisut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til Naalakkersuisut"

Transkript

1 Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Sagsnummer: Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At At Grønlands Erhvervsregister (GER) udfases Registreringer af erhvervsvirksomheder, myndigheder og organisationer fremover registreres i det centrale virksomhedsregister, CVR Baggrund I det Grønlandske Erhvervs Register, GER, registreres og vedligeholdes grønlandske virksomheders og selskabers data. Registreringen danner grundlag for sagsbehandling mellem virksomheder/selskaber og det offentlige Grønland, herunder især i forhold til Skattestyrelsens IT-systemer. IT-systemet til GER registrering blev udviklet i 1999 og er både teknisk og som grunddata register utidssvarende. Myndigheder har administrative forhindringer i samarbejdet med udlandet, og selskaberne møder konkurrencemæssige og administrative udfordringer, når de vil ind på de udenlandske markeder. Derfor er der en bred enighed om, at overgang til anvendelse af CVR-registret vil reducere administrative omkostninger, smidiggøre arbejdet for selskaberne og give nye muligheder for digitale services, som det er tilfældet allerede i dag ifm. CPR-personregistrering. I denne indstilling har indgået en vurdering af andre løsninger, som fx det færøske V-register, det norske Brønnøysundregister og ingen af disse vil på samme vis som CVR løse udfordringerne ved myndighedernes udveksling af data med udenlandske registre, eller selskabers konkurrencemæssige og administrative forhindringer. De grønlandske virksomheders og selskabers GER-numre er i dag udtaget fra Erhvervsstyrelsens nummerpulje til CVR-numre. Selskaberne (A/S og ApS) er allerede i dag også registreret i Erhvervsstyrelsens Selskabsregister, men uden tildeling af CVR-nummeret, der giver adgang til en række digitale services. Ved overgang til egentlig brug af CVRtildeling vil både selskaber, virksomheder og myndigheder blive tildelt CVR-numre. Som konsekvens af CVR-tildeling vil fx sundhedsmyndighederne opnå hurtig adgang til borgernes vitale sundhedsdata i danske registre, og Skattestyrelsen vil opnå bedre adgang til information om betalingsstandsninger, konkurser mv., som vil sikre statskassens provenu hurtigere og sikrere. Der vil derudover være en række digitale løsninger, som vil kunne vælges og bidrage til at effektivisere administrationen, som f.eks. Nemkonto, Nemhandel, e-faktura mv. 1

2 Grønlandske selskaber har identificeret en række administrative og kommercielle ulemper i forbindelse med GER, som både Grønlands Arbejdsgiverforening og selskaber som Royal Greenland gentagne gange har gjort opmærksom på. Med anvendelse af CVR-numre vil selskaberne bl.a. kunne få mulighed for online registrering i både grønlandske og danske selvbetjeningsløsninger, hvilket vil betyde store administrative lettelser for selskaberne samt nye kommercielle muligheder i det danske marked. Også danske myndigheder vil drage væsentlig fordel af denne løsning, som bl.a. vil reducere manuel behandling af administrative enkeltsager knyttet til grønlandske selskaber og virksomheder. Selskabs- og virksomhedsområdet er ikke hjemtaget jvf. Selvstyreloven, så selvom GER har været gældende og anvendt i Grønland, vil overgangen til CVR ikke medføre øgede omkostninger for Grønland. Generelt Det foreslås, at: Der indledes en proces i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen i København og Digitaliseringsstyrelsen/Skattestyrelsen i Grønland om nedenstående forhold. Lovgivning Det foreslås, at: Der igangsættes forberedelse af ikrafttrædelse af CVR-loven i Grønland ved kongelig anordning, således at den kan erstatte den gældende GER-lovgivning. Der igangsættes identifikation af de gældende love i Grønland, som har reference til GER-loven og afklaring af, hvordan justering af lovgivningen skal gennemføres. Erhvervsstyrelsen anmodes om at igangsætte identifikation af gældende love i Danmark samt gældende anordninger og bekendtgørelser for Grønland, hvori CVR og grønlandske erhvervsregistreringer er nævnt og afklaring af, hvordan justering skal gennemføres. Organisation Skattestyrelsen har i dag ansvar for GER, herunder drift af IT-systemer og vedligehold af data om virksomheder og selskaber. Ved ibrugtagning af CVR vil registrering af virksomheder og selskaber f.x. kunne ske via selvbetjeningsløsninger og dermed direkte i CVR-registeret. Det foreslås, at der igangsættes arbejde om hvordan: Grunddata for grønlandske selskaber og virksomheder kan vedligeholdes via Erhvervsstyrelsen services og i samarbejde med Skattestyrelsen i Grønland De grønlandske selskabs- og virksomhedsdata kan gøres tilgængelige via en grønlandsk infrastruktur, som Digitaliseringsstyrelsen eller anden myndighed har ansvar for. IT-systemer Registrering af selskaber i CVR sker fortrinsvist via digitale løsninger på virk.dk, enkelte registreringer foretages fortsat manuelt. Det foreslås, at igangsætte afklaring om og hvordan: De grønlandske selskaber skal registreres, fx via den grønlandske erhvervsportal.gl, hvor der bl.a. kan etableres en grønlandsk indgang til CVR-registrering. 2

3 De grønlandske personligt ejede virksomheder og myndigheder kan registreres via Skattestyrelsen, og hvordan de kan overføres til CVR-registret. Data De grønlandske erhvervsdata ligger i dag i GER-registret og for så vidt angår selskabsdata også i selskabsregistret. Det foreslås, at: Der indledes et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsens og Skattestyrelsens dataansvarlige om indlæggelse af selskaber og virksomheder samt de grønlandske myndigheder i CVR. Økonomi og Gevinster Der er gennemført en overordnet vurdering af omkostningerne og gevinster ved indførelse af CVR som erstatning for GER. Omkostningerne vil blive detaljeret beskrevet i en Business Case for det samlede projekt. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at omkostningerne til projektgennemførelse for Grønland vil være udgiftsneutrale ved indførelse af CVR, set i forhold til at fortsætte med at investere GER. Gevinsterne over de følgende år vil være positive både i Grønland og i Danmark. Det nøjagtige omfang fastlægges i projektets Business Case. I nedenstående tabel er de identificerede hovedomkostninger og gevinster kvalitativt beskrevet. Projektomkostninger Driftsomkostn ing Gevinster Interne ressourcer i Grønland, Skattestyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og lovkontoret Interne ressourcer i Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder (fx Finanstilsynet) i Danmark Rådgivnings- og IT leverandøromkostninger til mindre udvikling og tilpasninger i Skattestyrelsen hhv. Erhvervsstyrelsen. Omkostninger ifm. med registreringer, der håndteres af Skattestyrelsen, fx virksomheder og myndigheder. Omkostninger, der er forbundet med drift og tilsyn af den grønlandske infrastruktur til fordeling af virksomhedsdata og de grønlandske registreringer via Erhvervsportalen.gl Omkostninger knyttet til support af virksomhederne og selskaberne ifm. registrering i hhv. Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Væsentlige økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster for den grønlandske administration, hovedsageligt i: o Styrelsen for Sundhed og forebyggelse o Departement for Erhverv og Råstoffer o Departement for Jagt, Fiskeri og Landbrug o Skattestyrelsen Øgede vækstmuligheder og økonomiske fordele for de grønlandske virksomheder omfatter: o Lettere adgang til de udenlandske markeder, hvor det væsentligste 3

4 marked er i Danmark, hvor alle udbud til den offentlige sektorforudsætter CVR-baserede certifikater og registreringer o Lettere adgang for grønlandske selskaber og virksomheder til indberetning hos danske myndigheder. Dette vil betyde kortere sagsbehandlingstider og lavere sagsomkostninger. o Hurtigere og mere smidig registrering af især grønlandske selskaber. Nye udenlandske virksomheder, som forventes at blive tiltrukket bl.a. ifm. Storskala-projekter i råstofsektoren vil umiddelbart kunne behandles efter gældende procedurer og med eksisterende selvbetjeningsløsninger. Hovedtidsplan Ibrugtagning første halvår af Se detaljer i bilag 1: Tidsplan Høring omfatter nedenstående parter Der har i processen været involveret forskellige parter, og denne indstilling har været i høring hos følgende hovedinteressenter: Skattestyrelsen, Grønlands Statistik, Departementet for Finanser og indenrigsanliggender, Økonomi og Personalestyrelsen, Lovkontoret, Kommunerne og Kanukoka, Grønlands Arbejdsgiverforening, Air Greenland, Royal Greenland, Royal Archtic Line, Tele-Post, Nukissiorfiit, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Departementet for Erhverv og Råstoffer, Departementet for Jagt, Fiskeri og Landbrug, Erhvervsstyrelsen i Danmark. Departementet for Boliger. Høringssvar er/vil blive indarbejdet i denne indstilling. Vittus Qujaukitsoq / Peter Hansen Bilag Bilag 1: Tidsplan 4

5 Bilag 1: Grunddata projekterne i Grønland I dag er grunddata fordelt i flere enkeltstående registre, som ikke er sikret sammenhæng og dermed genbrug af data. Det giver en række uhensigtsmæssigheder ifm. vedligehold af data flere steder, dataudtræk og sammenstilling er kompliceret samt mange manuelle processer, som ofte medfører omkostningsfulde fejl, der efterfølgende rettes ved tidskrævende indsats. Nuværende situation er skitseret på nedenstående figur. Figur: nuværende enkeltstående offentlige grunddata med egne databaser Sammenhæng mellem grunddata I nedenstående figur er vist, hvordan grunddata fremadrettet er planlagt knyttet sammen med udgangspunkt i de nuværende og nye registre, således at data vedligeholdes et og kun et sted. Personer registreres i CPR med reference adresser i Adresseregistret. Virksomheder registreres i CVR med reference til ejerforhold, branche og adresser. Ejendomme og anlæg registreres i B-register og evt. ejendomsregister med yderligere informationer. Udvalgte geografiske informationer kan vises i NunaGis via geokodning. Figur: Fremtidig sammenhæng vist mellem offentlige grunddata. Målsætning for udvikling af grunddata Udvikling af informations- og kommunikationsteknologi har bidraget til at digitalisering er blevet den vigtigste drivkraft i modernisering og effektivisering af myndighedernes sammenhængende arbejdsgange på tværs af organisationer. Det kræver imidlertid bl.a. at grunddata kan benyttes, som den fælles nøgle til at trække data fra fagsystemer og sammenstille dem på nye måder, som grundlag for politiske og administrative beslutninger. 5

6 For at dette skal være muligt, kræver det at nogle afgørende grundforhold er i orden. Nedenfor er nævnt fire centrale områder, der indgår i arbejdet med grunddata og lovrammer for digitalisering: Lovgivning indenfor håndtering af data skal være smidig og gennemskuelig og med klare regler for tilsyn af deres overholdelse. I den mere og mere globaliserede verden er det samtidigt en vigtig konkurrenceparameter, at lovgivningen læner sig op ad internationale konventioner og bredt accepterede principper. Sikkerhed skal være et gennemgående tema i alle løsninger og bygge på solid viden om sikring af følsomme og økonomiske værdier. Det er derfor vigtigt at have et velfunderet beredskab både for at værne mod datakriminalitet og for at sikre fortsat service i tilfælde af uheld. Strategiske beslutninger skal sikre, at når der fastlægges grunddata og teknologi, giver valget samtidigt en række følge fordele ved tilgang til en række gennemprøvede løsninger. Organisatoriske rammer skal sikre klart ansvar for gennemsigtighed og tilsyn med driften af de offentlige systemer, herunder især grunddata og de systemer, der skal sikre datakvalitet. Strategiske temaer Det overordnede tema for de strategiske tiltag indenfor grunddata området er modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Den strategiske tilgang er at bygge videre på indenlandske og udenlandske erfaringer, undersøgelser og løsninger for herigennem at opnå de mest kost-effektive løsninger. Alle tiltag og løsninger skal opfylde krav til den videre udvikling af en sammenhængende grønlandsk lovgivning, sikre håndtering af de særlige grønlandske forhold samt mulighed for grønlandsk sprog i brugergrænseflader. De tre strategiske grunddataområder omfatter: Personregistrering Virksomhedsregistrering Bygnings og anlægsregistrering Et tværgående datasæt indenfor de tre områder er adresse informationer. De er hidtil vedligeholdt separat indenfor de tre grunddata, men bør med store forretningsmæssige fordele placeres i sit eget register. Det vil give mulighed for væsentlig reduktion af administrationen ved registrering og vedligehold og bidrage til bedre datakvalitet. Ved at gøre grunddata tilgængelige for virksomheder og private organisationer opnås yderligere kvalitetsmæssige forbedringer og væsentlige samfundsmæssige besparelser, der vil bidrage til den generelle udvikling og velfærd. Grunddata kan yderligere anvendes ifm. GIS søgninger og præsentationer på kort ved geokodning af adresser. NunaGIS kan have et stort potentiale ifm. præsentation af arbejdsmarkedsrelevante informationer, sundhedsdata, mv., når disse kobles med stedfæstede grunddata. 6

7 Bilag 2: Tidsplan Projektets politiske beslutningsproces Første trin i gennemførelse af projektet er, at der leveres et beslutningsgrundlag, som Naalakkersuisut kan tage stilling til og som Erhvervsstyrelsens ledelse ligeledes skal tage stilling til. I nedenstående figur er dette vist tidsmæssigt, idet den politiske beslutning forventes at foreligge i 1. halvdel af Figur: Oversigt over hovedelementer i GER/CVR vurdering med efterfølgende projekt. Tidsplan for projektets faser I nedenstående tabel er vist projektets faser og nogle hovedaktiviteter. Dette er vist med planlagte start- og sluttidspunkter, som vil skulle justeres i takt med at projektet får afklaret muligheder og begrænsninger. Nr Fase Startdato Slutdato 1. Idefase 1.aug dec Analyse 2.1 Afklaring med Erhvervsstyrelsen 1.jan maj Lovgrundlag 1.aug nov Analysefase forretning 1.aug okt Analysefase infrastruktur i Grønland 1.aug nov Anskaffelsesfase af CVR-infrastruktur i Grønland 3.1 Lovforberedelse 1.aug maj Specificering (sammen med CPR-infrastruktur) 1.okt dec Udbud og kontrahering (sammen med CPR-infra.) 1.dec jan Gennemførelsesfase 4.1 Lovbehandling Inatsisartut 15.aug nov Infrastruktur CVR i Grønland (sammen med CPR) 1.feb mar Forretningsorgan. og administrative ændringringer 1.jun aug Ibrugtagning af CVR 1.mar april

8 5. Realisering 1. maj dec 2017 I nedenstående figur er ovenstående tabel synliggjort, ligesom eksterne projekt afhængigheder er vist. Figur: Overordnet tidsplan med ibrugtagning i 1.halvår 2016 Afhængigheder Nogle af de væsentligste afhængigheder for GER/CVR-projektet er vist i nedenstående tabel, hvem der er projektejer og hvordan de er planlagt håndteret. Disse projekter er en nødvendighed for at få udbytte af GER/CVR-projektet. Afhængighed Kort beskrivelse af afhængighed Projektejer Håndtering af afhængighed Grønlandsk infrastruktur (CPR/CVR) Adresseregister projekt Distribution af grønlandske data i Grønland Grønlandske adressedata som skal indgå i virksomhedsregistr et Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Sker gennem koordinering mellem Grunddata Sker gennem koordinering mellem Grunddata Tabel: Væsentligste afhængigheder til andre projekter 8

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Allakkiaq Notat 03-06-2014 2014-097894 Postboks 1078 3900 Nuuk Tel. (+299) 34 50 00 Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft,

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013

Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Attavigissaarneq (ens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse

Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse Digitaliseringsstyrelsen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting Group

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016

IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016 IT- og digitaliseringsstrategi for Miljø & Ressourcer 2013-2016 INDLEDNING... - 2 - FORMÅL... - 3 - DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI... - 4 - REGIONS SJÆLLANDS IT STRATEGI OG PRINCIPPER...

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere