B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan"

Transkript

1 KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private Gymnasier og Studenterkurser (i det følgende betegnet Grundskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø (i det følgende kaldet Copydan ) Hver især kaldet en Part og samlet Parterne Har dags dato indgået følgende Rammeaftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale PRÆAMBEL: A. Denne aftale mellem Grundskolerne og Copydan (i det følgende kaldet Aftalen ) giver den individuelt tilsluttede grundskole (i det følgende kaldet Skolen ) tilladelse til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til brug for Skolens undervisningsvirksomhed og Skolens interne administrative brug i overensstemmelse med Aftalens vilkår. B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan a. licensere kopiering af udgivne værker til brug i undervisningsvirksomhed, jf. ophavsretslovens 13; b. licensere fotokopiering eller lignende til intern brug i offentlige eller private institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder, jf. ophavsretslovens 14, og c. licensere eksemplarfremstilling af udgivne værker ved brug af digitale præsentationsværktøjer til intern brug inden for offentlige eller private institutioner, jf. ophavsretslovens 50, stk. 2. C. Copydan BilledKunst er den godkendte fællesorganisation som med aftalelicensvirkning i henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan licensere kopiering af offentliggjorte kunstværker. DEFINITIONER: Side 1 af 6

2 a. Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale. b. Ved fotokopiering forstås eksemplarfremstilling, hvor slutproduktet er analogt, fx. en fotokopi af et trykt værk eller et print fra et digitalt medie, fx fra internettet. c. Ved kopiering til undervisningsvirksomhed forstås den eksemplarfremstilling, som Skolen foretager, eller lader andre foretage, til brug for Skolens undervisningsvirksomhed, uanset om eksemplarfremstillingen foretages på Skolens udstyr eller andetsteds. d. Ved kopiering til intern administrativ brug forstås fotokopiering eller lignende til brug for Skolens ledelse og ansatte, der ikke er til brug for Skolens undervisningsvirksomhed samt kopiering til brug ved arbejde i råd, udvalg og lignende på Skolen. e. Ved digitale kopier forstås kopier, hvor slutproduktet er digitalt, fx. en elektronisk tekstfil eller en skannet tekst. f. Ved lagring forstås, at der uploades og gemmes digitalt materiale på et password beskyttet intranet. g. Ved materiale forstås et ophavsretligt beskyttet, litterært, udgivet værk i analog eller digital form, fx skøn- og faglitteratur, bogforsider, pjecer, tidsskrifter, noder, blade, aviser, kataloger, CD-Rom, DVD, hjemmesider eller andre digitale medier. h. Ved et engangsmateriale forstås et undervisningsmateriale, der er udformet med henblik på skriftlig besvarelse i selve materialet. i. Ved udgivet forstås, at værket med ophavsmandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt til offentligheden. j. Ved billeder forstås kunstværker, fotografier, illustrationer, tegninger, grafik m.v., som indgår som en del af det litterære værk, der kopieres. Sådanne billeder er omfattet af udtrykket materiale. k. Ved isolerede billeder forstås billeder, som ikke fremtræder i sammenhæng med en tekst, fx. i billeddatabaser, internettet, postkort, plakater m.v., eller som kopieres uden at teksten fra det litterære værk, hvorfra billedet er hentet også kopieres. l. Ved brugere forstås Skolens elever, kursister, lærere og administrativt personale. På denne baggrund har Parterne indgået nedenstående aftale: AFTALENS OMFANG 1. Kopieringens formål Side 2 af 6

3 Aftalen giver Skolens brugere ret til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til brug for Skolens undervisningsvirksomhed og Skolens interne, administrative brug. 2. Omfattede værker Aftalen omfatter kopiering af alle udgivne materialer, både danske og udenlandske. 3. Kopieringsmetode og kreditering 3.1. Brugerne kan frit vælge mellem analoge og digitale kopieringsmetoder Brugerne er forpligtet til på kopien at angive oplysninger om materialets titel, ophavsmænd og udgiverens navn samt udgivelsesår. 4. Rammer for kopieringen 4.1. Kopieringens omfang a) Der må kopieres op til 20 % af et materiale, dog højst 20 sider af samme materiale pr. elev pr. undervisningsår. b) Fra ethvert materiale må der kopieres minimum 4 sider Lagring af kopier a) Digitale kopier af materiale må lagres på et passwordbeskyttet intranet. b) Skolen skal sikre, at brugerne kun kan få adgang til det lagrede digitale materiale ved anvendelse af password. Der må højst gives adgang til 20 %, dog max. 20 sider af samme materiale pr. elev pr. undervisningsår. Materiale må ikke distribueres til eller blandt brugerne med elektronisk post, som fx. og sms. c) Skolen skal kunne opgøre antallet af elever, der har eller har haft adgang til et materiale Kopiering til intern administrativ brug a) Skolen er ikke berettiget til at fremstille digitale kopier til intern administrativ brug. Til intern, administrativ brug må brugerne alene fotokopiere (kopiere trykt materiale på en fotokopimaskine samt printe digitalt materiale, herunder fra internettet). b) Dog kan Skolen også til intern, administrativ brug fremstille digitale kopier til brug for digitale præsentationsværktøjer (visning i PowerPoint eller på interaktive tavler). Denne ret til at fremstille digitale kopier omfatter ikke aviser. Brug af digitale præsentationsværktøjer må alene ske i forbindelse med fremvisning, og Skolen må ikke stille materialet til rådighed for brugerne i elektronisk form. c) Fremstilling af digitale kopier til brug for digitale præsentationsværktøjer som anført i pkt. b) er dog ikke tilladt, hvis ophavsmanden har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse. En opdateret liste over eventuelle rettighedshavere, som har nedlagt forbud, kan findes på KOPIERING, DER FALDER UDEN FOR AFTALEN 5. Engangsmaterialer Det er ikke tilladt at kopiere éngangsmaterialer. 6. Aviser Side 3 af 6

4 Det er ikke tilladt at foretage digital kopiering af aviser. Aviser må kun fotokopieres og printes, herunder printes fra internettet. 7. E-bøger E-bøger, som sælges kapitelvis, må ikke kopieres. Brugeren er forpligtet til at undersøge, om en e-bog til undervisningsbrug kan købes i kapitler inden kopieringen foretages. En ajourført liste over e-bøger, der udgives i kapitelform, kan ses på 8. Abonnementsordninger og andre licensaftaler Aftalen viger for abonnements- og licensaftaler, som Skolen har indgået eller måtte indgå med andre rettighedshavere eller organisationer, som fx. abonnementsaftaler med Infomedia vedrørende aviser eller licensaftaler, der giver adgang til digitale læringsmidler, tidsskrifter og bøger mv. Aftalen giver således ikke ret til at kopiere værker, som Skolen i kraft af andre aftaler har erhvervet ret til at kopiere. 9. Kopiering af isolerede billeder Det er ikke tilladt at kopiere isolerede billeder. Ønsker Skolen at kopiere isolerede billeder, vil der inden for rammerne af ophavsretslovens 24a kunne indgås aftale med aftalelicensvirkning med Copydan BilledKunst. 10. Indhentelse af særskilt samtykke Såfremt Skolen ønsker at foretage kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale i et omfang eller på en måde, der går ud over rammerne i Aftalen, skal Skolen indhente særskilt samtykke fra rettighedshaverne. Copydan vil så vidt muligt være behjælpelig med at indhente samtykket. 11. Fri udnyttelse Kopiering, der er omfattet af reglerne om fri udnyttelse i ophavsretslovens kapitel 2, falder uden for Aftalen og kræver ikke samtykke fra rettighedshaverne. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 12. Vederlag Vederlag for kopiering Vederlag for kopiering, som brugeren foretager eller lader andre foretage i henhold til Aftalen, er pr. elev fastsat til (i 2013-priser): Undervisningsår 2012/ / /15 (og efterfølgende år) Pris pr. elev A-skoler 225,22 kr. 219,08 kr. 212,93 kr. Pris pr. elev B-skoler 123,31 kr. 168,12 kr. 212,93 kr. Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor for 2. kvartal i det pågældende år i forhold til 2. kvartal i året før. Faktura forventes udsendt i januar måned. Vederlaget dækker det undervisningsår, der slutter i juni måned i opkrævningsåret Betalingsbetingelser Betalingsfristen er 30 dage fra datoen for fremsendelse af opgørelsen (faktureringsdatoen). Ved overskridelse af betalingsfristen betales morarente i henhold til renteloven. 13. Oplysninger til brug for vederlagsberegningen Oplysninger om antal elever Side 4 af 6

5 Skolen oplyser hvert år inden 1. december til Copydan det antal elever, som Skolen har den 5. september samme år. Dette antal elever anvendes til opgørelse af Skolens vederlag for det pågældende undervisningsår Ændring i beregning af vederlag Det forudsættes, at der i aftaleperioden anvendes samme metode til beregning af vederlaget, herunder optælling af de tilsluttede skolers elever. Såfremt beregningsgrundlaget, herunder metoden til optælling af elever ændres, skal Parterne drøfte, hvilken betydning denne ændring skal have for vederlaget, idet Parterne er enige om at tilstræbe, at en ændring af principperne for beregningsgrundlaget ikke skal føre til en ændring af det samlede vederlags størrelse. OPLYSNINGER OM KOPIERINGSGRUNDLAGET 14. Oplysninger til brug for fordeling af vederlag Skolen er efter nærmere aftale forpligtet til at fremsende oplysninger om det kopierede materiale eller give Copydan direkte adgang til materialet. Metoden sker efter aftale mellem Skolen og Copydan. Oplysningerne danner grundlag for Copydans fordeling af vederlaget til rettighedshaverne. 15. Undersøgelse af brugt materiale Såfremt Skolen udpeges, er Skolen efter nærmere aftale forpligtet til, at deltage i undersøgelser af omfanget og sammensætningen af Skolens kopiering på grundlag af retningslinjer for undersøgelsen fastsat af Parterne. ØVRIGE VILKÅR 16. Orientering og overholdelse af aftalen Grundskolerne orienterer alle skoler repræsenteret af Grundskolerne om Aftalen Skolen er ansvarlig for, at al kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale, som Skolen foretager eller lader andre foretage, overholder bestemmelserne i Aftalen. Skolen skal orientere skolens ansatte om indholdet af Aftalen. Skolen udpeger en ansvarlig for Skolens informationsindsats. Personens kontaktoplysninger oplyses til Copydan. Parterne aftaler nærmere om informationens indhold og kommunikationskanaler Når en bruger forlader Skolen, skal Skolen sikre, at brugerens adgang til det passwordbeskyttede intranet ophører. 17. Friholdelse for krav Copydan er forpligtet til at friholde Skolen for ethvert krav, som måtte blive fremsat af danske eller udenlandske rettighedshavere på grundlag af kopiering, som Skolen har foretaget eller ladet andre foretage i henhold til Aftalen. Det er en forudsætning, at kopieringen er sket i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen. 18. Konfliktløsning Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling. Det samme gælder for konflikter mellem Skolen og Copydan Hvis konflikten ikke kan løses ved direkte forhandling, skal den søges løst ved mediation. Ønsker en part at indlede mediation, skal parterne indgå Danske Mediatoradvokaters standardmediationsaftale. Kan der ikke opnås enighed om mediation, kan sagen indbringes for de almindelige danske domstole. 19. Aftalens varighed Side 5 af 6

6 19.1. Aftalen træder i kraft den 1. august 2013 og løber i 5 år. Aftalen erstatter tidligere Rammeaftaler om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale af 28. juni og 25. juni 2008 samt Tillægsaftale til Aftale om fotokopiering mv. ved folkeskoler, gymnasier m.fl. (bogforsideaftalen) af 1. januar 2002, der begge bortfalder ved Aftalens ikrafttrædelse. Parterne er enige om, at Aftalen skal evalueres og evt. genforhandles i god tid inden 5-års periodens udløb. Er en ny aftale ikke trådt i kraft, inden Aftalens udløb, forlænges Aftalen automatisk indtil den nye aftales ikrafttræden Aftalen kan af hver af Parterne opsiges skriftligt med minimum 3 måneders skriftligt varsel til ophør den 30. juni eller 31. december Den enkelte grundskole tilslutter sig Aftalen individuelt Skolen kan opsige sin tilslutningsaftale i med minimum 3 måneders skriftligt varsel til ophør den 30. juni eller 31. december. Copydan kan på tilsvarende vis opsige Skolens tilslutning til Aftalen Ved Aftalens ophør bortfalder rettigheder og pligter i henhold til aftalen Ved Aftalens ophør skal digitale kopier af materiale, der i henhold til Aftalen er lagret på det passwordbeskyttede intranet, slettes. København den 23/ For: KL Efterskoleforeningen Dansk Friskoleforening Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskoler Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Grundskoler ved private Gymnasier og Studenterkurser For Copydan: Anders Kristian Rasch, direktør Side 6 af 6

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forfatterkontrakt. mellem. Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt. i det efterfølgende benævnt BoD. Navn. Gade. Land, postnummer, by

Forfatterkontrakt. mellem. Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt. i det efterfølgende benævnt BoD. Navn. Gade. Land, postnummer, by Forfatterkontrakt mellem Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt i det efterfølgende benævnt BoD og Navn Gade Land, postnummer, by I det efterfølgende benævnt forfatter. 1. Kontraktens

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere