Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013 Dagsordenen 1. Valg af dirigent og referent 2. Beslutning om mødets lovlighed 3. Formandens beretning 4. Beslutning om ændring af vedtægterne 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 6. Fremlæggelse af budget Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år 8. Valg af formand og næstformand 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen Referat: 1. Valg af dirigent og referent Som dirigent blev valgt Advokat Jakob Skaadstrup Andersen, Advokatfirmaet Gorrissen & Federspiel og som referent Lisbeth Kieme. 2. Beslutning om mødets lovlighed Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udsendt den 19. maj 2013 og bemærkede, at i forhold til varsling og indkaldelse til generalforsamling er varslingen udsendt to hverdage for sent, hvilket Bestyrelsen er opmærksom på, men at bestyrelsen har besluttet at fastholde afholdelsen af generalforsamlingen den 27. juni 2013 frem for afholdelse sidste weekend i juni. De fremmødte accepterede indkaldelsen og afholdelse af generalforsamlingen efter den udsendte plan. 3. Formandens beretning, herunder Rådets overordnede handlingsplan for det kommende år Dirigenten gav ordet til formanden, Birgitte Kofod Olsen, som herefter orienterede om Rådets hidtidige aktiviteter, hvor der bl.a. har været afholdt dialogmøder med en række interessenter, og hvor der på en række områder har været megen aktivitet særligt set i lyset af Rådets forholdsvis korte levetid (der henvises til den på generalforsamlingen omdelte årsrapport, hvoraf indsatsen på en række områder er beskrevet), og formanden fremhævede vigtigheden af, at der nu er skabt et robust fundament for Rådets videre arbejde. Formanden oplyste, at arbejdet fremadrettet i højere grad vil inddrage medlemmerne af Rådet i Rådets arbejde, hvilket også blev fremført som ønske fra et medlem, Keld Simonsen, på generalforsamlingen. For så vidt angår medlemmernes mulighed for deltagelse i de nedsatte arbejdsgrupper, kan der rettes henvendelse til tovholderen i de enkelte arbejdsgrupper herom. Formanden oplyste endvidere, at en af de hidtidige udfordringer for Rådets arbejde har været, at administrationen kører på konsulent-/timebasis, hvilket der arbejdes på at finde løsninger på såvel praktisk som økonomisk. Således er der drøftelser med forskellige politiske partier om at få Rådet på finansloven, men med et passende, beskedent beløb af hensyn til Rådets uafhængighed, ligesom der 1

2 arbejdes med muligheden for fundraising og forhøjelse af kontingent. For så vidt angår etablering af sekretariat, er der drøftelser om kontorhold hos Teknologirådet og overvejelser om ansættelse af en student til at varetage praktiske opgaver i forbindelse med drift af sekretariat, men dette er endnu ikke afklaret. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen havde hørt formandens beretning og taget denne til efterretning. 4. Beslutning om ændring af vedtægterne Dirigenten foreslog, at punktet blev flyttet til sidste punkt (punkt 11) på dagsordenen, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab Kasserer Steffen Stripp redegjorde for Rådets indtægter og omkostninger i 2012/2013, som blev godkendt. 6. Fremlæggelse af budget 2013 Kasserer Steffen Stripp forelagde Rådets budget for 2013/2014, herunder de forventede/skønnede indtægter og omkostninger, som generalforsamlingen tog til efterretning. 7. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år Steffen Pripp redegjorde for rationalet bag formuleringen i bilag 2 vedr. frivilligt forhøjet kontingent, herunder opfordringen til store virksomheder om at indbetale kr og til mindre organisationer om at indbetale kr , desuagtet at kontingentet er fastsat til kr pr. medlem i indeværende og næste år. Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig formuleringen vedr. frivilligt forhøjet kontingent. 8. Valg af formand og næstformand Næstformanden Shehzad Ahmad ønskede ikke genvalg. Formandsskabet havde bl.a. under hensyntagen til kontinuiteten indstillet Lars Stig Jørgensen som ny næstformand. Der var ingen modkandidater på generalforsamlingen, hvorpå dirigenten konstaterede, at Stig Jørgensen var valgt til ny næstformand. Formanden var ikke på valg. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen I medfør af Lars Stig Jørgensens valg til næstformand for Rådet, var der valg til den ledige plads i den ene offentlige søjle. Kandidat til den ledige plads var Shehzad Ahmed. Der var ikke modkandidater til søjlen, hvorfor dirigenten konstaterede, at Shehzad Ahmed var valgt for en to-årig periode. På valg var de medlemmer, der på den stiftende generalforsamling var valgt for et år, som alle var villige til at modtage genvalg. Henset til Rådet korte eksistensperiode, havde bestyrelsen valgt at indstille til generalforsamlingen, at de medlemmer, der på den stiftende generalforsamling blev valgt for 1 år, blev genvalgt (i de respektive søjler), dette bl.a. under hensyntagen til behovet for at sikre en robust forankring af de indsatser, der er 2

3 igangsat i arbejdsgrupperne. Da der ikke var modkandidater konstaterede dirigenten, at de pågældende medlemmer alle var genvalgt for en to-årig periode i de søjler, de var valgt ind i ved Rådets stiftende generalforsamling. Bestyrelsens sammensætning er herefter som følger: Søjle Person/Organisation Valgt Offentlig sektor Shezad Ahmed (2 år) GF 2013 Offentlig sektor Jørgen Kristensen Rasch, KITA (1 år) GF 2012 Forbrugere Anette Høyrup, Forbrugerrådet (4 år) GD 2012 Forbrugere Claus Hjorth, Medierådet for Børn og Unge (2 år) GF 2012 Genvalgt GF 2013 Forskning (hum/samf) Anja Bechmann (Aarhus Universitet) (2 år) GF 2012 Forskning (tek/nat) Ivan Damgaard (Aarhus Universitet) (2 år) GF 2012 Genvalgt GF 2013 Professionelle brugere Ingrid Colding-Jørgensen, Dansk IT (4 år) GF 2012 Professionelle brugere Jørn Guldberg, IDA-IT (2 år) GF 2012 Genvalgt GF 2013 IT-leverandører Henning Mortensen, DI ITEK (4 år) GF 2012 IT-leverandører Christian Wernberg-Tougaard, IT-Branchen (4 år) GF 2013 Privat Erhvervsliv Jasper Boysen, Microsoft (2 år) GF 2012 Privat Erhvervsliv Lisbeth Kieme, FSR (2 år) GF 2012 Genvalgt GF 2013 Frie pladser Lars Højbjerg, TDC (2 år) GF 2012 Frie pladser Steffen Stripp, PROSA (2 år) GF 2012 Frie pladser Jakob Illeborg Pagter, Alexandra Instituttet (2 år) GF 2012 Frie pladser Niels Christian Juul (RUC) (2 år) GF 2012 Genvalgt GF 2013 Frie pladser Jesper Hansen, ESL-foreningen (2 år) GF 2012 Genvalgt GF 2013 Generalforsamlingen valgte suppleanter for de enkelte søjler, og kandidaterne havde valgt at opstille som følger: Frie pladser: Henrik Larsen, Københavns Universitet, 1. suppleant Luke Herman, KLID, 2. suppleant IT-leverandører, Mette Nikander, DI 1. suppleant Private Erhvervsliv: Keld Simonsen, KLID 1. suppleant Dirigenten konstaterede, at de pågældende var valgt som suppleanter i de anførte søjler. 10. Valg af revisor Henset til, at det ikke var lykkedes bestyrelsen inden generalforsamlingen at finde en revisor, vedtog generalforsamlingen at give bestyrelsens mandat til at arbejde videre med at få Deloitte til at påtage sig opgaven som pro-bono revisor, og såfremt dette arbejde ikke lykkes, vedtog generalforsamlingen at give bestyrelsen mandat til at arbejde mod en anden løsning. 11. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen Bestyrelsen havde udsendte forslag til vedtægtsændringer, og foranlediget af Keld Simonsens tre tillægsforslag som blev fremsat på generalforsamlingen, blev en ny formulering af 6 stk. 4 fremsat og vedtaget på generalforsamlingen med følgende ordlyd: Såfremt mindst 1/3 af Rådets medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med begrundet forslag til 3

4 beslutning, skal formanden så hurtigt som muligt og senest inden otte dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes tidligst en uge og senest tre uger efter indkaldelsen. Stk. 3 og stk. 4 ændres til stk. 2 og stk. 3. I tillæg hertil drøftedes Rådets hjemsted, og generalforsamlingen vedtog, at København var dækkende for hovedstadsregionen. Alle øvrige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen blev vedtaget som fremsat. Bestyresens forslag fremgår af bilag 1A. Dirigenten takkede for fremmødet og for en god generalforsamling. 4

5 BILAG 1 A RfDS Generalforsamling 2013, Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer NR. Nuværende vedtægt Ændringsforslag Bemærkninger 1 1, stk. 2 Rådet har hjemsted i København og har som officiel hjemmeside Hjemsted, dvs. registreringskommune, skal fremgå af vedtægterne: hjemsted i København er tilføjet Nyt Stk. 2 Rådets medlemmer betaler et årskontingent for perioden 1. juli 30. juni det følgende år. Ny medlemmer betaler årskontingent uanset indmeldelsestidspunkt. Er kontingent ikke betalt 3 måneder efter opkrævning slettes medlemmet. Genindmeldelse kan ske mod indbetaling af restance. Stk. 2 og stk. 3 ændres til stk. 3 og stk Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes efter Rådets beslutning. Beslutningen begrundes i den til hver tid gældende forretningsorden Rådets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor samtlige medlemmer har adgang. Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes ved beslutning på generalforsamlingen. Forslag herom skal være på dagsordenen og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer af rådet. 5 Rådets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor samtlige medlemmer, som ved generalforsamlingens start ikke er i restance med medlemskontingent, har adgang med én stemmeberettiget repræsentant og én observatør. 9 Stk. 5. Ved valghandlinger kan hvert medlem afgive maksimalt én stemme pr. kandidat og maksimalt 2 stemmer pr. søjle, dog 5 stemmer til de frie pladser. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning, hvor vinderen får pladsen, og taberen/taberne tildeles Kontingent er kun nævnt i vedtægternes 6 stk. 3 om dagsorden for generalforsamling. Her nærmere regelsæt opkrævning og manglende kontingent betaling Led i en mere konsistens skelnen mellem Rådet og generalforsamling. Præciseret at eksklusion kræver kvalificeret vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag fremsættes som led i at klargøre hvordan beslutning tages, da vi ikke forventer at denne bestemmelse vil blive anvendt. Da rådets medlemmer typisk består af virksomheder og organisationer kan de jo ikke møde op; derfor angives at hver har en stemmeberettiget repræsentant og herudover kan deltage med en observatør. Samtidig er bemærkning om restance fra 10 stk. 5. flyttet til 5. I 10 Stk. 5 som med ændringsforslag senere bliver til 9 Stk. 5 fjernes bestemmelse om stemmeberettiget og restance. Nuværende 10 Stk. 5: Stemmeberettiget ved valghandlinger til bestyrelsen er et 5

6 5 6. Stk. 2. Såfremt mindst 1/3 af Rådets medlemmer fremsætter begæring herom, skal formanden så hurtigt som muligt og senest inden otte dage indkalde Rådet til ekstraordinær generalforsamling. Mødet afholdes senest tre uger efter indkaldelsen Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte: 7) Valg af formand 7 7. Rådets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, jf. dog 14. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, afgørende Stk. 2. Hvert af Rådets medlemmer kan indbringe suppleantpost/suppleantposter. 6 Stk. 4. Såfremt mindst 1/3 af Rådets medlemmer fremsætter begæring herom med begrundet forslag til beslutning, skal formanden så hurtigt som muligt og senest inden otte dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes senest tre uger efter indkaldelsen. Stk. 3 og stk. 4 ændres til Stk. 2. og Stk. 3. Stk. 2. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte: 1) 6) og 8) - 10) uændret 7) Valg af formand og næstformand Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, jf. dog 14. Udgår Stk. 3 ændres til Stk. 2 medlem af Rådet, som ved generalforsamlingens start ikke er i restance med medlemskontingent. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive maksimalt én stemme pr. kandidat og maksimalt 2 stemmer pr. søjle, dog 5 stemmer til de frie pladser. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning, hvor vinderen får pladsen, og taberen/taberne tildeles suppleantpost/suppleantposter. Led i en mere konsistens skelnen mellem Rådet og generalforsamling. Tilføjes at begæringen skal indeholde et forslag som kan behandles og besluttes/forkastes på den ekstraordinære generalforsamling. Samtidig flyttes regel for ekstraordinær generalforsamling til sidst i 6 som stk. 4 Præciserer at det er dagsorden for den ordinære generalforsamling Vi har faktisk valg af næstformand i nuværende vedtægters 10 stk. 2. Led i mere konsistent skelnen mellem rådet og generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen bør følge almindelig god skik og regler og stemmeret har Rådets medlemme. Der er ved generalforsamlingen ingen grund til at formanden eller næstformanden har særlig stemmevægt. Spørgsmål kan tages op under beretningen. Beslutningsforslag 6

7 spørgsmål vedrørende Rådets arbejde til drøftelse. Henvendelse herom rettes til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen, hvor spørgsmålet ønskes drøftet. skal være fremsendt til bestyrelsen/formand før udsendelse til Rådet. Se 6. Stk. 3 (nuværende stk. 4) flyttes til 9 For at samle valg og gøre plads til ny 10 om bestyrelsens ansvar og rolle Stk. 2. I lige år vælges formanden af det samlede Råd ved generalforsamlingen. Stk. 3. I ulige år vælges næstformanden af bestyrelsen blandt dens midte Stk. 6. Valg til bestyrelsen er personligt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Stk. 7. Det enkelte bestyrelsesmedlem har til opgave at varetage Rådets interesser Stk. 1. I lige år vælges formanden Rådet og ulige år vælges næstformanden for Rådet. Stk. 3 udgår 9 Stk. 6. Valg til bestyrelsen er personligt. Det enkelte bestyrelsesmedlem har til opgave at varetage Rådets interesser. Stk. 7 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsen kan fastsætte honorar for udøvelse af posterne som formand, næstformand og kasserer. Nyt Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Rådets daglige ledelse. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at Rådets virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen. Formanden og næstformanden vælges på generalforsamlingen og er formand hhv. næstformand for Rådet. Stk. 6 Samler bestemmelse om bestyrelsesmedlem rolle. Der er således en skelnen mellem repræsentant for medlem på generalforsamling og bestyrelsesmedlem. Stk. 7 Tilføjer mulighed for at yde honorar til formand, næstformand eller kasserer som udgør formandsskabet. Denne bestemmelse er tænkt anvendt hvor for periode hvor der måtte udøves sekretariatsfunktioner. I 10 er samlet bestyrelsens opgaver og ansvar. Stk. 1 nyt Stk. 2 Flyttet fra 5 Stk. 2: Rådet er ansvarlig for, at dets virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen. Rådet ændret til bestyrelsen. Nyt stk. 3: Bestyrelsen leder Rådet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger og vedtægterne, og påser herunder at formand, Stk. 3 flyttet 11 stk. 5 med ændret formulering. 11 stk. 5: Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at bestemmelserne i vedtægterne 7

8 næstformand og kasserer ikke overskrider de beføjelser, som de er blevet tildelt. Bestyrelsen skal endvidere godkende regnskabet, inden det forlægges for generalforsamlingen. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til - at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender, - at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningen via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom, - at meddele prokura. overholdes, herunder at formand, næstformand og kasserer ikke overskrider de beføjelser, som de er blevet tildelt i medfør af vedtægter eller rådsbeslutninger. Bestyrelsen skal endvidere godkende regnskabet, inden det forlægges for Rådet. Stk. 4 er en ændring af 7 stk. 4: Rådet tegnes af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. Fuldmagt og prokura uddybes i evt. forretningsorden. Denne vedtægtsbestemmelse gør det praktisk vanskeligt/umuligt at fungere. Dette forslag udarbejdet efter drøftelse med vores bank. Bestyrelsen har vedtaget: Kontrakter om ydelser med økonomisk konsekvenser kan tegnes af formand, næstformand og kasserer. Faktura og regninger kan betales når de er attesteret af formand eller næstformand og kassereren. Der kan indgås aftale om Netbank ved underskrift af formand, næstformand og kassereren. Aftalen kan bemyndige kassereren til at foretage udbetalinger fra Netbank. 5 stk. 2 udgår 7 stk. 4 udgår 11 stk. 5 udgår og stk ændres til stk Stk. 5 På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen en kasserer. Stk. 6. Kassereren indgår i formandskabet med formand og næstformand. Kassereren har sammen med formand og næstformand ansvaret for Rådets Stk. 5 er flyttet uændret fra nuværende 13, stk. 1 Stk. 6 er flyttet fra 13 stk. 2 med ændret formulering. Formandsskabet nævnes som en enhed, der samler formand, næstformand og kasserer. Den nuværende 13 Stk. 2: 8

9 samlede økonomi og fremlæggelse af regnskab på generalforsamlingen. 13 stk. 1 og stk. 2 udgår 13 stk. 3 ændres til stk Nyt Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at regnskabsåret skal følge kontingentperioden, jfr. 4, stk Ændring af vedtægterne Ændring af vedtægterne kan ske kan ske ved Rådets ved beslutning på beslutning på generalforsamlingen med 2/3 generalforsamlingen med flertal af fremmødte 2/3 flertal af de rådsmedlemmer, der skal udgøre fremmødte mindst 1/3 af alle rådsmedlemmer. Et rådsmedlemmer. blokeret forslag til vedtægtsændring kan fremsættes på den efterfølgende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal af alle fremmødte Stk. 2. Beslutning om opløsning af Rådet og om anvendelse af de økonomiske midler, som ved en eventuel opløsning måtte være til stede, træffes af Rådet med flertal som i 15, stk. 1, dog således at de økonomiske midler skal tilfalde en anden forening/organisation mv., som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, fortrinsvis inden for det ITsikkerhedsmæssige område. Stk. 2. Beslutning om opløsning af Rådet og om anvendelse af de økonomiske midler, som ved en eventuel opløsning måtte være til stede, træffes af generalforsamlingen med 2/3 af alle rådsmedlemmer, dog således at de økonomiske midler skal tilfalde en anden forening/organisation mv., som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, fortrinsvis inden for det ITsikkerhedsmæssige område. Kassereren har ansvaret for Rådets samlede økonomi og fremlægger regnskab på generalforsamlingen er ændret så formandsskabet har ansvaret. Stk. 2 er nyt og åbner for, at bestyrelsens kan samordne kontingentperiode med regnskabsåret. En forenkling som på den ene side sikrer at vedtægtsændringer har bred opbakning ved kvalificeret flertal og på den anden sikrer at vedtægtsændringer ikke kan vedtages da der ikke er tilstrækkelig fremmøde. Led i mere konsistent skelnen mellem rådet og generalforsamlingen er Rådet ændret til generalforsamlingen. Der er her foreslået at opløsning kræver flertal på 2/3 af alle rådsmedlemmer. 9

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen Vedtægter for Islandshesteklubben THOR 1. Klubbens navn er Islandshesteklubben THOR. Dens hjemsted er Lejre kommune. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for den islandske hest. 3. I klubben kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere