Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindhardt og Ringhof Forlag A/S"

Transkript

1 E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren overdrager til Forlaget e-bogsrettighederne til Forfatterens værk(er): ( Værket ) som nærmere anført i stk. 2. Værket er tidligere udgivet i følgende formater på følgende forlag: Stk. 2 Forlaget har eneret til på dansk at fremstille, mangfoldiggøre, udgive og sælge Værket eller dele deraf som e-bog ( E-bogen ). Udgivelse som E-bog betyder, at Værket udgives på et digitalt medium, hvis indhold kun kan tilegnes af slutbrugeren ved hjælp af digital teknologi. E-bogen kan fremstilles og udgives i flere tekniske formater, herunder med lyd, enten syntetisk tale eller indlæsning (beriget e-bog). E-bogen kan stilles til rådighed for slutbrugeren via alle platforme, herunder (i) via internettet, f.eks. til download og streaming, (ii) via apps (iii) via abonnementstjenester samt (iii) via bibliotekernes e-bogsservices. Stk. 3 Hvis Forlaget ønsker at udgive Værket i digitale formater, som ikke er almindeligt kendte og anvendte, når denne Aftale bliver indgået, skal Forfatteren skriftligt informeres om det. Hvis Forfatteren ikke ønsker, at Værket udgives i de pågældende digitale formater, kan Forfatteren

2 inden for en frist på 20 dage meddele Forlaget, at udnyttelsen ikke må ske. Hvis Forfatteren ikke protesterer inden for fristen, må Forlaget udgive Værket i de pågældende formater. Stk. 4 Forfatteren garanterer at have ophavsretten til Værket, og Forfatteren forudsætter at have eneret til at udgive Værket i det af aftalen omfattede omfang, at offentliggørelse af Værket ikke krænker andres rettigheder, og at Værket ikke er i strid med gældende lov om ophavsret eller anden lovgivning, jf. stk. 5. Stk. 5 Såfremt Værket tidligere er udgivet på et andet forlag, afklarer Forlaget i hvilket omfang Værket kan udgivesefter nærværende aftale. Forlaget skal herunder sikre, at Værkets titel er lovlig. Hvis Værkets titel skal ændres, skal parterne være enige om en ny titel. Stk. 6 Såfremt tredjemand retter krav mod Forfatteren eller Forlaget baseret på rettighedsindsigelser vedrørende genudgivelsen af værket, påtager Forlaget sig ansvaret for at imødegå sådanne krav. 2 Udgivelse Stk. 1 Udgivelsestidspunktet for E-bogen er foreløbig fastsat til. Er e-bogen ikke udgivet inden for 12 måneder efter underskriftsdatoen for Aftalen, går de ved denne Aftale overdragne rettigheder tilbage til Forfatteren. Forlaget sørger for, at E-bogen udgives og herefter kan købes af kunder via en eller flere hjemmesider, apps eller andre elektroniske platforme/salgssteder, som enten ejes af Forlaget eller tredjemand. Stk. 2 Forlaget har til pligt til at udnytte de i 1 overdragne rettigheder. Stk. 3 Forlaget har krav på, at den i stk. 1 nævnte 12 måneders frist forlænges i rimeligt omfang, hvis en udgivelse forsinkes på grund af produktionshindringer uden for Forlagets rimelige kontrol, forudsat at Forlaget efter, at hindringen er opstået, giver meddelelse til Forfatteren om årsagen og forsinkelsens forventede varighed. Ved udsættelse af udgivelsestidspunktet for e-bogen i stk. 1 skal der sættes en seneste udgivelsesdato. Stk. 4 Er e-bogen mindst 2 år efter udgivelse som e-bog udsolgt, går de ved denne aftale overdragne rettigheder ligeledes tilbage til forfatteren, hvis forlaget ikke senest 1 måned efter at have modtaget skriftlig begæring har bundet sig til at gøre e-bogen tilgængelig, jf. 2, stk. 5, og/eller præsteret et salg som angivet i 2, stk. 5 senest 6 måneder fra acceptens dato. Stk. 5 E-bogen anses for udsolgt, hvis den i digital form ikke længere er tilgængelig for salg på samme måde og i samme omfang som Lindhardt og Ringhofs lignende digitale udgivelser, og/eller hvis det årlige salg er under 25 eksemplarer eller hvad der svarer hertil. 2 af 5

3 3 Honorar til Forfatteren for E-bogen Stk. 1 Forlaget betaler honorar til Forfatteren for udnyttelse af E-bogen med nedenstående procentsatser beregnet af Forlagets salgspris til forhandleren, biblioteket, anden distributør eller slutkunden, ekskl. moms, eventuelle rabatter og distributionsgebyr 1 ( E-bogsprisen ). Antal solgte eksemplarer Procentsats % % % Distribueres E-bogen i dele, f.eks. ved salg af et kapitel, beregnes royalty af det enkelte kapitels nettopris. Forlaget skal sikre registrering af det solgte antal eksemplarer, herunder af delsalg eller andet salg af E-bogen, der indebærer begrænsninger i anvendelsen, f.eks. kun tilgængeliggørelse i en bestemt periode. Stk. 3 Forlaget betaler honorar til Forfatteren senest ultimo juni og medio december på grundlag af en opgørelse af E-bogssalget i det foregående halvår pr. 31. december henholdsvis 30. juni. Hvis Forfatteren ønsker, at Forlaget betaler honoraret til Forfatterens virksomhed, betaler Forlaget først honorar efter modtagelse af faktura fra virksomheden med angivelse af CVR-nr. Såfremt det optjente beløb er under 300,00 kr., kan Forlaget vælge at overføre beløbet til den følgende halvårsopgørelse og tilhørende betaling. Er E-bogsaftalen opsagt eller hævet, udbetaler Forlaget i forbindelse med halvårsopgørelsen det skyldige beløb til Forfatteren, uanset beløbets størrelse. Stk. 4 Forfatteren kan senest 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen nævnt i stk. 3 bede om at få en bekræftelse på årsopgørelsen fra en af Forfatteren valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Hvis revisorens erklæring viser, at Forfatteren skulle have udbetalt 10 % eller mere, end Forlagets opgørelse viser, betaler Forlaget revisorens honorar for udarbejdelsen af erklæringen. Herudover gælder ophavsretsloven Frieksemplarer til Forfatteren Stk. 1 Forlaget sender et frieksemplar til Forfatteren. Forfatteren kan rekvirere op til 5 yderligere frieksemplarer ved henvendelse til Forlaget. 5 Kopibeskyttelse Stk. 1 Forlaget forpligter sig til at sikre, at E-bogen forsynes med passende, tidssvarende og effektiv kopibeskyttelse. Indtil videre forsynes E-bogen med en mærkning, der muliggør sporing af den, som downloader E-bogen, men således at E-bogen uden videre kan anvendes på de platforme, der understøtter det pågældende filformat. Forlaget finansierer stikprøvemæssig 1 Forlaget indestår for, at distributionsgebyret ikke overstiger 6 % af nettoprisen. Distributionsgebyret kan ved kampagner og tidsbegrænsede rabataftaler procentvis være højere. 3 af 5

4 piratovervågning. Forlaget vurderer løbende hensigtsmæssigheden heraf og tilpasser om nødvendigt kopibeskyttelsen. Forlaget forpligter sig desuden til at kræve et højt niveau af beskyttelse samt information til slutkunder hos distributører og forhandlere. 6 Markedsføring Stk. 1 Forlaget sørger for Værkets markedsføring på sædvanlig måde under hensyn til E-bogens karakter, afsætningsmuligheder og øvrige omstændigheder og kan herunder uden betaling af yderligere honorar til Forfatteren lade korte uddrag af E-bogen gengive i trykt, elektronisk og/eller i auditiv form. Markedsføring kan ske gennem tilgængeliggørelse af op til 20 % af E- bogen ad gangen via søgemaskiner og forhandlere på internettet. En markedsføringsplan for udgivelsen er vedlagt som bilag 1 til aftale. Stk. 2 Forlaget er berettiget til at anvende E-bogen til markedsføring op til 50 gange, herunder til uddeling til anmeldere, medier og andre. Forlaget betaler ikke honorar for markedsføringseksemplarer. 7 Overdragelse af Forlagets rettigheder Stk. 1 Den forlaget ifølge denne aftale tilkommende ret kan kun overdrages til andre ved overdragelse af hele forlagsvirksomheden eller særlige områder 8 Genforhandling Stk. 1 Hver part kan forlange Aftalen genforhandlet to år efter, at Værket første gang er gjort tilgængeligt som e-bog. Kan parterne ikke nå til enighed, går e-bogsrettighederne tilbage til forfatteren. 9 Meddelelser og fakturering Stk. 1 Enhver meddelelse i henhold til E-bogsaftalen skal gives skriftligt ved almindeligt brev eller , eller hvis det udtrykkeligt er nævnt ved anbefalet brev, til nedenstående: Til Forlaget: Vognmagergade København K CVR Tel Forlaget kan vælge at sende halvårsopgørelsen, jf. 3, stk. 3, til Forfatteren på og at overføre honoraret til Forfatterens Nem-konto. 4 af 5

5 10 Tvister Stk. 1 Opstår der uenighed mellem Forfatteren og Forlaget om E-bogsaftalens indhold og/eller ordlyd, skal parterne sammen forsøge at løse denne i mindelighed, inden der tages retslige skridt. 11 Aftale med forfatterforeninger Stk. 1 Denne aftales vilkår er tiltrådt af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere. Denne aftale er udfærdiget og underskrevet i 2 enslydende eksemplarer. Dato: Dato: Forfatteren Cpr. nr./cvr.-nr. Ansvarshavende redaktør Såfremt du er bosiddende i udlandet, venligst udfyld SWIFT og IBAN 5 af 5

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere