TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning A. Varenr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028"

Transkript

1 TRIAX 2C-237 Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface Varenr A Betjeningsvejledning 1

2 Indhold Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Vær med til at værne om miljøet... 3 Sikkerheds- og opstillingsanvisninger... 4 Betjeningselementer, indikatorer og tilslutninger... 6 Tilslutning af modtageren... 7 Fjernbetjening... 8 Første installation... 9 Betjening af modtageren EPG Elektronisk programguide Indstillinger Indstillinger generelt Indstillinger Billede Indstillinger Lyd Indstillinger Undertekst Indstillinger Skærmbilledgrafik (ekstraudstyr) Indstillinger Børnesikring Børnesikring Apparatspærre Børnesikring Skift PIN Installation Installation Stationssøgning Installation Fabrikstilstand Installation Softwareopdatering Installation Common Interface Conditional Access Kortlæser (ekstraudstyr) Stationsliste Stationsliste Rediger samlet liste Stationsliste Rediger favoritliste Stationsliste Slet alle programmer Timer Timere Optagetimer Timer Slukketimer Information Tekst-tv Tilslutning af modtageren til en pc Softwareopdatering via USB-grænseflade Overførsel af stationsliste via USB-grænseflade Tilslutning af ekstern optagehukommelse (ekstraudstyr) Optagelsesliste Ændring af optagelsers navne

3 Funktioner med ekstern optagehukommelse (ekstraudstyr) Optagelse Valg af program under igangværende optagelse Timeshift-funktion Afspilning Valg af audiospor i optagelser Hurtig søgning for- og baglæns Placering og administration af markeringer Fejlsøgning Tekniske data Generelt Garanti Garantiperioden begynder på det tidspunkt, hvor apparatet bliver købt. Dette tidspunkt skal dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen (kassebon, faktura, følgeseddel eller lign.). Sørg for at opbevare sådanne dokumenter omhyggeligt. Ydelser iht. garantien fremgår af vores på købstidspunktet gældende garantibetingelser. Hvis det bliver nødvendigt at reparere produktet, skal det indleveres eller indsendes til forhandleren. Apparatet er forsynet med CE-mærkning og stemmer dermed overens med de væsentligste krav i de europæiske direktiver 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og 2006/95/EF om elsikkerhed. Vær med til at værne om miljøet Batterier/genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Du er som forbruger i henhold til lovgivningen forpligtet til at aflevere brugte batterier på et opsamlingssted. Du kan gratis aflevere udtjente batterier på offentlige genbrugspladser eller på steder, hvor tilsvarende nye batterier sælges. Disse mærkninger findes på batterier, der indeholder skadelige stoffer: Pb = Batteriet indeholder bly Cd = Batteriet indeholder cadmium Hg = Batteriet indeholder kviksølv Bortskaffelse af emballagemateriale Emballage og produktbeskyttelsesmateriale kan oparbejdes igen og skal generelt afleveres til genanvendelse. Emballagemateriale som f.eks. folieposer skal opbevares utilgængeligt for børn. Vedr. beskyttelse af miljøet Når dette apparat engang er udtjent, bør det ikke bare bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der vil med stor sandsynlighed i lokalområdet findes en genbrugsstation, hvor udtjente apparater opsamles og sendes til genanvendelse

4 Sikkerheds- og opstillingsanvisninger Sikkerheds- og opstillingsanvisninger Alle vores apparater stemmer overens med de på købstidspunktet gældende sikkerhedsbestemmelser og er grundlæggende sikre, når de benyttes efter hensigten! Følg nedenstående anvisninger for at forebygge mulige farer, beskadigelser og funktionsfejl: Opstillingssted Placér apparatet på er fast, sikkert og vandret underlag. Sørg for god ventilation. Placér ikke apparatet på senge, sofaer, bløde tæpper eller lignende overflader, da det medfører tillukning af ventilationsåbningerne i bunden af apparatet, hvorved den nødvendige luftcirkulation forhindres. Sørg for, at ventilationsåbningerne i toppen af apparatet ikke tildækkes af f.eks. aviser, duge, gardiner eller lignende, der måtte befinde sig over apparatet. Dette kan muligvis medføre brand i apparatet. Den ved brugen af apparatet opstående varme skal bortledes ved tilstrækkelig luftcirkulation. Derfor må apparatet ikke tildækkes eller anbringes i et lukket skab. Sørg for, at der er mindst 10 cm fri plads omkring apparatet. Radiatorer eller andre varmekilder i nærheden af apparatet kan føre til funktionsfejl eller skader på apparatet. Der må ikke anbringes antændelseskilder som f.eks. tændte stearinlys oven på apparatet. Opstillingsstedet må ikke befinde sig i lokaler med høj luftfugtighed, f.eks. køkken eller sauna, da neddryppende kondensvand kan medføre skader på apparatet. Apparatet er beregnet til anvendelse i tørre omgivelser og tempereret klima og må ikke udsættes for dryppende vand eller vandstænk. Hvis apparatet flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan der danne sig kondensfugt i apparatet. I sådanne situationer skal apparatet forblive slukket i nogle timer. Nettilslutning VIGTIGT: Apparatet må kun sluttes til en netspænding på 230 V~/50 Hz. Netstikket skal til enhver tid være tilgængeligt, så apparatet kan kobles fra elnettet. Apparatets netstik må først tilsluttes, når alle modtagerens øvrige kabler er tilsluttet korrekt. Hvis apparatets netstik er beskadiget, eller hvis apparatet på anden måde er beskadiget, må apparatet ikke tages i brug. Når netledningen tages ud af stikkontakten, skal der trækkes i stikket ikke i ledningen. Det skal forhindres, at apparatet kommer i kontakt med vand eller fugt. Apparatet må ikke benyttes i nærheden af badekar, swimmingpools eller steder, hvor der kan forekomme vandstænk. Anbring aldrig beholdere med væske, f.eks. blomstervaser, på apparatet. Sådanne beholdere kan vælte, og udtrængende væske kan føre til betragtelige skader og medføre risiko for elektrisk stød. Træk altid netstikket ud af stikkontakten med det samme, hvis der spildes væsker ind i eller trænger fremmedlegemer ind i apparatet. Inden apparatet tages i brug igen, skal det kontrolleres af en fagmand. Åbn under ingen omstændigheder apparatet apparatet må kun åbnes af en fagmand

5 Lad ikke børn benytte apparatet uden opsyn. Fremmedlegemer som f.eks. nåle, mønter osv. må ikke kunne trænge ind i apparatet. Tilslutningskontakterne på bagsiden af apparatet må ikke berøres med metalgenstande eller fingrene. Berøring kan medføre kortslutninger. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt. Stikkontakten skal befinde sig så tæt på apparatet som muligt. Ved tilslutning til forsyningsnettet skal netstikket sættes helt ind i stikkontakten. Opstil ikke apparatet i nærheden af andre apparater, der genererer kraftige magnetfelter (f.eks. motorer, højttalere, transformatorer). Benyt en egnet, let tilgængelig nettilslutning, og undgå anvendelse af forlængerledninger med multistikdåser! Berør aldrig netstikket med våde hænder fare for elektrisk stød! Hvis der opstår fejl eller røgeller lugtgener fra apparatets hus, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten med det samme! Hvis der er trængt vand eller fremmedlegemer ind i apparatets indre, eller hvis netledningen/- stikket er blevet beskadiget, må apparatet ikke tages i brug. Apparatet skal først kontrolleres eller repareres af en fagmand (teknisk kundeservice). Træk antennekablet og netstikket ud, hvis det trækker op til tordenvejr. Træk netstikket ud af stikkontakten, hvis apparatet i en længere periode ikke skal benyttes, f.eks. hvis du skal ud at rejse. Tag også batterierne ud af fjernbetjeningen, da der ellers er risiko for, at de bliver utætte og beskadiger fjernbetjeningen. Normale batterier må ikke genoplades, opvarmes eller afbrændes (eksplosionsfare!)

6 Betjeningselementer, indikatorer og tilslutninger Betjeningselementer, indikatorer og tilslutninger Apparatets forside 1 Display (afhængigt af variant med DOT MATRIX- eller LED-elementer) DOT MATRIX-display LED-display Rød LED (1a) - Modtageren er i standby-tilstand. Programnavn Programvisning Modtageren er tændt REC rec. Timeren er aktiveret 2 ON-/OFF-knap (Standby) 3 Knapper til programskift: Program nedad, Program opad 1 (alfanumerisk display) 1 (LED-display) Apparatets bagside 4 TV-Scart-stik til tilslutning af modtageren til fjernsynet. 5 VCR-Scart-stik til tilslutning til en videooptager. 6 HDMI-stik til digitale audio- og videosignaler til tilslutning til fjernsynet 7 USB-stik til tilslutning af en ekstern optagehukommelse og grænseflade til softwareopdatering (ekstraudstyr) 8 Common Interface-port til isætning af Conditional Access-moduler 9 RF Digital In-antennekabelstik til tilslutning af kabel. 9a RF Digital Out HF-udgang til tilslutning til et HF-kabel til fjernsynets eller videooptagerens antennestik. 10 Optisk udgangsstik til digitalt audiosignal. 11 RCA-udgangsstik til digitalt audiosignal. 12 RJ-11-stik: Grænseflade til softwareopdatering og tilslutning til ekstern IR-mus 13 Netstik til tilslutning af netkablet. 14 Kortlæser til Smart Card (ekstraudstyr)

7 Tilslutning af modtageren Tilslutning af modtageren VIGTIGT: Vent med at slutte modtageren til elnettet, til alle andre tilslutninger er foretaget. Tilslutning af antenne Slut antennekablet fra kabeltilslutningsdåsen til stikkene RF DIGITAL IN (9) i modtageren. Stikkene RF DIGITAL OUT (9a) i modtageren kan via et HF-kabel forbindes med fjernsynets antennestik (gennemkoblingsfunktion til analoge programmer). Tilslutning af fjernsyn Forbind modtageren med fjernsynet via HDMI-stikkene (6) eller alternativt via TV-Scartstikkene (4). Hertil skal der bruges et HDMI- eller et Scart-kabel. (Vælg kabler af god kvalitet for at opnå optimal billed- og lydkvalitet.) Tilslutning af videooptager Forbind ved hjælp af et Scart-kabel Scart VCR-stikkene (5) i modtageren med den tilsvarende Scart-stik i videooptageren. Hvis videooptageren i stedet skal afspille, bliver billed- og lydsignalet fra videooptageren overført til fjernsynet via modtageren (gennemkoblingsfunktion). Tilslutning af digital multikanal-forstærker Modtageren er udstyret med en optisk og en elektrisk DIGITAL AUDIO OUT-stik (10/11) til DOLBY DIGITAL-audiosignalet. Hvis forstærkeren er udstyret med en tilsvarende indgang, kan denne indgang forbindes med stikkene DIGITAL AUDIO OUT i modtageren. Tilslutning af ekstern optagehukommelse (ekstraudstyr) Den variantafhængige USB-stik (7) kan bruges til tilslutning af optagehukommelser til optagelse af udsendelser. Vigtigt: Modtageren skal altid sættes på standby, inden en optagehukommelse sluttes til eller kobles fra USB-stikkene. Vær ved tilslutning af apparater til USB-grænsefladen opmærksom på, at den kun er dimensioneret til USB 2.0-lagermedier med et maks. strømforbrug på 700 ma og en maksimal lagerkapacitet på 1 TB. Tilslutning af netledning Sæt den medfølgende netledning i stikkene 230V~/50Hz (13) i modtageren

8 Fjernbetjening Fjernbetjening Lyd on/off Tænd/Sluk-knap Direkte indtastning af programpladsnumre. I menuen: Indtastning af programparametre Visning af stationsliste Omskiftning imellem tv- og radiotilstand Åbning af den elektroniske programguide EPG Indblænding af programinfo Åbning, bekræftelse eller redigering af det netop markerede emne Regulering af lydstyrke I menuen: Bladring i liste eller tilpasning af indtastningsværdier Skifter om imellem de to senest valgte programmer Programskift I menuen: Valg af menulinje Indblænding af video- og audiofunktioner Lukning af den netop aktive menu eller OSD-indblænding Funktionsknapper til menugenveje VOL Regulering af lydstyrke Aktiverer hovedmenuen Kanal Programskift (også under indblænding af EPG) Åbner informationsmenuen Aktiverer tekst-tv Slettefunktion i menuerne Åbner lydmenuen Knappen har ingen funktion Ved tilslutning af eksterne optagehukommelser: Hurtigt baglæns Afspilningsknap Pauseknap Hurtigt forlæns Optageknap Overfører EPG-data til optagetimeren Placering og administration af markeringer Aktiv Åbner optagesiden Stopknap afbryder den aktuelle optagelse eller afspilning Funktionsknapper til ændring af optagelsers navne Montering af batterier i fjernbetjeningen Tag låget af batterikammeret på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt de to 1,5 V-batterier (type: AAA). Vær opmærksom på, at batteripolerne skal vende rigtigt! (symbolerne + / - skal stemme overens med markeringerne)

9 Første installation Første installation Når du har læst sikkerhedsanvisningerne, og de i kapitlet Tilslutning af modtageren beskrevne trin er gennemført korrekt, skal du slutte apparatet til elnettet. Ved første idriftsættelse af apparatet vises installationsassistentens Velkommen-vindue. Ved hjælp af installationsassistenten kan du gennemføre de vigtigste indstillingstrin på digitalmodtageren så nemt som muligt. Velkommen Menusprog I første installationstrin skal du ved hjælp af knapperne vælge det ønskede menusprog og bekræfte med OK. Land I næste trin skal du fastlægge, hvilket land modtageren skal benyttes i. Valget af land foretages med knapperne og og bekræftes med OK. Med knappen EXIT kommer du igen tilbage til det første installationstrin og har dermed altid mulighed for at rette eventuelle fejlindtastninger. BEMÆRK: Valget af land har indflydelse på sorteringen af kanallisten. og Menusprog [1/12] Tysk Engelsk Italiensk Finsk Fransk Tjekkisk Tyrkisk Velkommen Land Tyskland Østrig Schweiz Italien Grækenland Portugal I installationsassistentens næste trin skal du med knapperne vælge kabelnetudbyderens netværksparametre. Hvis du ikke er sikker på, hvilken modulationstype din kabelnetudbyder bruger, kan du ved hjælp af knapperne vælge "QAM-ALL" for at gennemføre en automatisk stationssøgning. Du behøver bare at vælge den relevante symbolhastighed (6.111MS, 6.875MS eller 6.900MS). Velkommen Netværk 6.900MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM-ALL MS QAM-ALL MS QAM-ALL - 9-9

10 Derefter får du vist parametre for flere kabeludbydere. Oplysningerne fås også ved henvendelse til kabelnetudbyderen. T Y S K L A N D: Kabel Deutschland: Kabel Baden Württemberg: Unitymedia: (tidligere ish/iesy) Orion Cable: (ewt, Tele Columbus, primacom) NetCologne: neu.sw: S+K-Netz Halle RFT Brandenburg GmbH: wilhelm.tel willy.tel ØSTRIG: Salzburg AG: Liwest: 6.900MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM256 Kanalsortering I installationens sidste trin bliver du spurgt, om de stationer, der blev fundet under søgningen, skal sorteres automatisk. Bemærk: Denne funktion er kun mulig, hvis tilsvarende programlisteoplysninger udsendes af de pågældende stationer. Velkommen Kanalsortering Manuel Automatisk Vælg ved hjælp af knapperne og Manuel eller Automatisk, og bekræft valget med OK. Manuel: Stationsrækkefølgen forbliver uændret Automatisk: Stationerne sorteres automatisk Menuen til automatisk stationssøgning åbnes, og stationssøgningen påbegyndes. Under søgningen viser vinduet Status: Søgning i gang... De under søgningen fundne tv- og radioprogrammer vises på en liste. Når søgningen er gennemført, vises i stedet meddelelsen Status: Gennemført. Forlad derefter søgemenuen ved hjælp af EXIT. Bemærk: I menuen "Generelle indstillinger" kan funktionen "Stationssortering" også ændres på et senere tidspunkt

11 Betjening af modtageren Tænd/sluk Betjening af modtageren Bemærk: 1. Modtageren kan være udstyret med en energibesparende "Low-Power-standbyfunktion". Når denne funktion er aktiv, udgør modtagerens effektforbrug i standbytilstand mindre end 1 watt. Funktionen kan slås til og fra i menuen "Generelle indstillinger". Når funktionen er slået til, tager det ca. 10 sekunder at tænde apparatet (displayet viser: "boot"). Når modtageren tændes, starter den med den senest aktive programplads og den senest aktive tilstand (TV, Radio eller Favorit). Når funktionen er slået fra, starter modtageren med det samme, når den tændes, og den senest aktive programplads og den senest aktive tilstand (TV, Radio eller Favorit) vil være aktiv. 2. Derudover er apparatet udstyret med funktionen "Auto-standby". Funktionen kan slås til og fra i menuen "Generelle indstillinger". Når "Auto-standby" er aktiveret (ON), skifter modtageren til standby efter 3 timers brug. Forudsætning: Der må ikke være aktive eller programmerede timere, og der må ikke være trykket på nogen af knapperne på fjernbetjeningen eller apparatet i tidsrummet. - Du kan tænde modtageren med knapperne, eller med en af talknapperne. - Digitalmodtageren sættes på standby med knappen. Displayet viser: - BEMÆRK: Det er kun muligt at afbryde digitalmodtageren fuldstændigt fra strømnettet ved at trække strømadapteren ud af stikkontakten. Valg af funktionstilstand Du kan vælge imellem funktionerne TV (fjernsynsprogrammer) og R (radioprogrammer). - Vælg den ønskede funktion med TV/R. Ændring af lydstyrke - Indstil den ønskede lydstyrke ved hjælp af. En lydstyrkeskala blændes ind over billedet. Lydløs (Mute) Tryk på knappen : Lyden slås fra. Der vises et symbol i nederste højre hjørne af skærmbilledet. Tryk på knappen igen: Lyden bliver slået til igen. Audiofunktioner Tryk på knappen OPTION for at få vist audiofunktionerne. Vælg den ønskede audiofunktion ved hjælp af og, og åbn den med OK. Hvis audiofunktionen AC-3 (eller tilsvarende) vælges, gengives der som standard "Bitstrøm" via SPDIF-tilslutningen

12 Programvalg 1. Normal omskiftning: Betjening af modtageren Du kan bladre trinvist for- og baglæns i programlisten ved at trykke på eller det relevante antal gange. Hvis du vil "bladre" hurtigt igennem programpladserne, skal du holde knapperne eller inde, indtil du er færdig. 2. Omskiftning ved direkte indtastning: Indtast ét- og flercifrede programpladsnumre med 1-0 på fjernbetjeningen, og åbn dem direkte med OK. Programpladser, der ikke er i brug, ignoreres. 3. Valg af programmer fra stationslisterne: Tryk på knappen LIST for at få vist den senest aktiverede stationsliste eller favoritliste. Du kan "bladre" igennem stationslisten med. Vælg det ønskede program med eller, og åbn det med OK. Hvis du trykker to gange på knappen LIST, vises følgende menu: Vælg liste Favoritliste Radioliste Tv-liste Alfabet Favoritliste: Radioliste: Tv-liste: Alfabet: Personlig liste over dine yndlingsprogrammer. Liste over de lagrede radioprogrammer. Liste over de lagrede tv-programmer. Liste over de lagrede tv- eller radioprogrammer i alfabetisk orden. Vælg den ønskede liste ved hjælp af og, og aktivér med OK. Vælg derefter det ønskede program ved hjælp af og, og aktivér med OK. På den alfabetiske liste er alle programmerne sorteret i alfabetisk rækkefølge. Hvis du vil søge efter et program, skal du skifte til vinduet med bogstaverne ved hjælp af. Vælg det ønskede programs begyndelsesbogstaver ved hjælp af og, og bekræft med OK. Nu vises den side af stationslisten, som indeholder programmerne med de tilsvarende begyndelsesbogstaver. Med kan du nu skifte tilbage til stationslisten og vælge det ønskede program ved hjælp af og OK. 4. Omskiftning fra det aktuelle til det senest aktive program: Digitalmodtageren kan huske det senest aktiverede program. - Tryk på for at skifte fra det aktuelle til det senest aktive program. - Tryk på for at skifte tilbage til det aktuelle program. Hver gang der skiftes program, indblændes titel og sendetid for det igangværende og det kommende program. Forløbsindikatoren under programnummeret viser, hvor stor en del af den aktuelle udsendelse, der er forløbet. Du kan også få vist disse oplysninger ved at trykke på knappen OK eller i. Valg af program under igangværende optagelse Mens der optages ét program, er det muligt at se et hvilket som helst andet lagret program samtidig. Det program, der netop optages, er markeret på stationslisten med en rød prik

13 EPG Elektronisk programguide EPG Elektronisk programguide DVB-konforme stationer tilbyder oplysninger som titel, sendetid og en beskrivelse af udsendelserne i programfladen. EPG-oplysningerne kan kun åbnes fra basisbetjeningsniveauet (dvs. hvis der ikke vises nogen indblænding i skærmbilledet i forvejen). Tryk på knappen EPG for at få vist menuen med programoversigten. Her får du vist alle udsendelser inkl. sendetider, som den indstillede station udsender. Den aktuelle udsendelse er fremhævet med en anden farve. I menuens øverste linje vises programnavnet, datoen og det aktuelle klokkeslæt. Das Erste HD Onsdag :07 Så snart kolonet i klokkeslættet blinker, er alle EPG-data for den tilsvarende station modtaget fuldstændigt. Du kan skifte program ved hjælp af knapperne uden at forlade programoversigten. Efter programskiftet vises programoversigten for det valgte program med det samme. Programmets navn vises til venstre i menuens øverste linje. Brug og til at vælge den udsendelse, du vil have mere at vide om. Tryk på knappen OK for at få udførlige oplysninger om denne udsendelse. Du kan bladre videre ved hjælp af knapperne, hvis der er for meget tekst, til at det kan vises på én gang i et enkelt menuvindue. Tryk på EXIT for at fjerne den indblændede tekst

14 Indstillinger I menuen Indstillinger fastlægges modtagerens grundlæggende funktioner. Indstillinger Det er kun nødvendigt at tilpasse eventuelle variationer i forbindelse med vinter-/sommertid, så det indblændede klokkeslæt og sendetiderne bliver vist korrekt. Knapperne bruges til at ændre indstillingerne. Når menuen forlades (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de foretagne ændringer (Ja) eller beholde de hidtidige indstillinger (Nej). Du kan vælge ved hjælp af knapperne og bekræfte med knappen OK. Tænd digitalmodtageren ved hjælp af. Tryk på knappen MENU. Hovedmenuen vises: Den første menulinje Indstillinger er markeret. Bemærk: Menupunktet "Optagehukommelse" indblændes kun, når der er sluttet en ekstern optagehukommelse til modtagerens USB-stik (ekstraudstyr). Hovedmenuen Indstillinger Installation Stationsliste Timer Information Optagehukommelse Tryk på knappen OK. Menuen Indstillinger åbnes: Brug knapperne til at vælge, og bekræft valget med OK. Indstillinger generelt 1) Tidsforskydning Når apparatet er blevet tændt for første gang, bør du indstille den lokale tidsafvigelse i forhold til GMT-tid. Indstillingen foretages med knapperne. I Mellemeuropa gælder med vintertid: tim. og med sommertid: tim. Det er nødvendigt at tilpasse denne indstilling, når der skiftes til sommertid og tilbage til vintertid. 2) Valg af menusprog Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af knapperne. Generelt Indstillinger Generelt Billede Lyd Undertekster Skærmgrafik Børnesikring Tidsforskydning Menusprog Startlydstyrke HDMI Audio Bitstrøm Auto-standby Low-Power-standby Kanalsortering Stationsopdatering tim. Dansk 90% Off On On Manuel Manuel 3) Startlydstyrke Knapperne kan bruges til at indstille modtagerens startlydstyrke. 4) HDMI Audio Bitstrøm Med knapperne kan HDMI Audio Bitstrøm slås til og fra. Denne funktion kan aktiveres, hvis fjernsynet, der er sluttet til modtagerens HDMI-stik, er udstyret med en integreret AC3-dekoder. I sådanne tilfælde skal du åbne menuen "Lydindstillinger og ændre menupunktet "Lydkanal Digital" til "komprimeret". 5) Auto-standby

15 Indstillinger Ved hjælp af knapperne kan "Auto-standby"-funktionen slås til og fra. Hvis "Auto-standby" er aktiveret (ON), skifter modtageren efter 3 timers driftstid selv til standbytilstand. Forudsætning: Der må forinden ikke være trykket på nogen knapper på fjernbetjeningen eller på selve apparatet. 6) Low-Power-standby Med knapperne kan Low-Power-standby-funktionen slås til og fra. (Funktion aktiv: Standby-strømforbrug under 1 watt). 7) Stationssortering Med indstillingen "Automatisk" bliver stationerne, som bliver fundet under søgningen, automatisk sorteret. Bemærk: Denne funktion er kun virksom, hvis stationerne udsender tilsvarende programlisteoplysninger. Ved hjælp af knapperne kan der vælges imellem "Automatisk" og "Manuel". Med indstillingen "Manuel" forbliver stationsrækkefølgen uændret. Du kan imidlertid åbne menuen "Stationsliste" og ændre stationsrækkefølgen, som det passer dig. 8) Stationsopdatering Ved hjælp af knapperne kan der vælges imellem "Automatisk" og "Manuel". Med indstillingen "Automatisk" bliver den automatiske stationssøgning aktiveret, når modtageren er i standbytilstand. Med indstillingen "Manuel" bliver der ikke gennemført stationssøgning. Hvis der bliver fundet nye stationer, indblændes nedenstående tekst, når modtageren tændes: Ny stationsliste indlæst, gem Ja Nej Træf det ønskede valg ved hjælp af knapperne. - Nej: De nye fundne stationer bliver kasseret. Ja: De nye fundne stationer tilføjes for enden af programlisten

16 Indstillinger Billede 1) Videosignal (analogt) Med henblik på tilpasning til fjernsynet kan du ved hjælp af knapperne vælge Scart-stikkenes udgangssignal (FBAS, RGB, YUV). 2) Videosignal (digitalt) Med henblik på tilpasning til fjernsynet kan du ved hjælp af knapperne vælge HDMI-stikkenes videosignal (YCbCr eller RGB). Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO Indstillinger >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1280x720 Til bestemte videoprojektorer anbefales indstillingen RGB. 3) Billedformat (Scart) Her kan du ved hjælp af knapperne vælge dit fjernsyns billedformat (16:9 eller 4:3). 4) Billedtilpasning Her kan du ved hjælp af knapperne vælge billedgengivelsestypen i overensstemmelse med det indstillede billedformat: Billedformat 16:9: Letterbox eller Pillarbox. Billedformat 4:3: Letterbox eller Fuldt billede. 5) Videosystem Her kan du ved hjælp af knapperne vælge fjernsynets videosystem (Automatisk, PAL eller NTSC). 6) Billedskalering Her kan du vælge den billedopløsning, der skal gengives på fjernsynet. a.) Fjernsyn sluttet til Scart-stikkene: Hvis du udelukkende ser fjernsyn via Scartforbindelse, opnår du en optimal billedkvalitet ved i underpunktet "Billedskalering" at stille alle tre "udgangssignaler" på 720x576, dvs. Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 >Indgangssignal 1920x1080 RGB YCbCr 4:3 Letterbox AUTO >Udgangssignal 720x576 >Udgangssignal 720x576 >Udgangssignal 720x

17 b.) Fjernsyn sluttet til HDMI-stikkene: Indstillinger Hvis du ser fjernsyn via HDMI-forbindelsen, har du mulighed for at tilpasse disse værdier, så dit fjernsyn viser det flotteste billede. Du skal dog være opmærksom på, at det i den forbindelse er afgørende, hvilket indgangssignal der netop er til rådighed. Forklaring: Hvis du modtager en HD-station (High Definition, f.eks. AstraHD+, ORF1HD,...), kan fjernsynsbilledet fra stationen gengives i opløsningerne 720x576, 1280x720 eller 1920x1080. ORF1HD benytter i øjeblikket 1280x720, mens AnixeHD sender i 1920x1080. SD-stationer (Standard Definition-stationer, f.eks. i øjeblikket ARD, ZDF, ORF2 osv.) benytter derimod udelukkende opløsningen 720x576. Hvis du foretrækker hurtig omskiftning ved kanalskift, skal du vælge indstillingerne under "Billedskalering", så der ved "Udgangssignal" står de samme værdier, f.eks. Billede Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO >Udgangssignal 1920x1080 >Udgangssignal 1920x1080 >Udgangssignal 1920x1080 Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 >Indgangssignal 1920x1080 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1280x720 Hvis du derimod lægger større vægt på bedst mulig billedkvalitet, skal du vælge følgende indstillinger under "Billedskalering": Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO >Udgangssignal 720x576 >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1920x1080 Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK

18 Indstillinger Indstillinger Lyd Lyd Lydindstilling Lydkanal TV Lydkanal Digital Stereo Dansk Ukomprimeret (PCM) 1) Lydindstilling Ved hjælp af knapperne kan du vælge imellem Stereo, Mono venstre hhv. Mono højre. 2) Lydkanal TV Ved hjælp af knapperne kan du for den aktuelle programplads vælge lydkanalen i tilfælde af, at det udsendte program tilbydes med flere valgmuligheder (sprog). 3) Lydkanal Digital Ved hjælp af knapperne kan du for den aktuelle programplads vælge at gengive lydkanalen via modtagerens digitale udgang (SPDIF). Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. Indstillinger Undertekst Undertekster Undertekster Undertekstsprog Off - 1) Untertekster Ved hjælp af knapperne kan du slå visning af undertekster til og fra. 2) Undertekstsprog Ved hjælp af knapperne kan du vælge det sprog, som underteksterne skal vises på. Hvis der ikke udsendes nogen undertekster, vises i stedet tegnet "-". Som standard vises det undertekstsprog, der stemmer overens med menusproget. Hvis der ikke findes undertekster på det pågældende sprog, vises det første fundne undertekstsprog i stedet. I menuen UNDERTEKST kan du om nødvendigt ændre sproget, men denne indstilling er kun midlertidig og går tabt ved næste programskift. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK

19 Indstillinger Indstillinger Skærmbilledgrafik (ekstraudstyr) Flyt i menuen Installation markøren ved hjælp af Knapperne, så den kommer til at stå på linjen Skærmbilledgrafik, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: 1) Indblændingsvarighed: Ved hjælp af knapperne kan indblændingsvarigheden på programoplysningerne ved stationsskift ændres (1-10 sekunder). Skærmgrafik Indblændingsvarighed Design Farve 5 s Version 1 blå 2) Design: Ved hjælp af knapperne kan skærmbilledgrafikkens design vælges. 3) Farve: Ved hjælp af knapperne kan farven på skærmbilledgrafikken vælges. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. Indstillinger Børnesikring Apparatet er udstyret med en børnesikring. Dermed kan modtageren sikres imod uautoriseret afbenyttelse. Med aktiveret børnesikring er det kun muligt at benytte modtageren efter indtastning af en firecifret PIN-kode. Flyt i menuen Indstillinger markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Børnesikring, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Børnesikring Apparatspærre Skift PIN Børnesikring Apparatspærre Hvis du vil aktivere eller deaktivere apparatspærren, skal du bevæge markøren til linjen Apparatspærre og trykke på OK. Følgende menu vises: Apparatspærre Spær apparatet Nej Brug knapperne til at vælge imellem følgende funktioner: - Spær apparatet Nej: Alle funktioner er tilgængelige. - Spær apparatet Ja: Apparatet kan kun tændes ved indtastning af PIN-koden (fabriksindstilling0000), og menuerne kan kun åbnes ved indtastning af PIN-koden. - Spær apparatet Hoteltilstand: Menuerne kan først aktiveres efter indtastning af PINkoden

20 Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. Børnesikring Skift PIN Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du flytte markøren til linjen Skift PIN og trykke på OK. Følgende menu vises: Skift PIN Ny PIN Bekræft PIN * * * * * * * * PIN-koden er fra fabrikken indstillet til Med koden 9976 kan modtageren altid tændes, uanset hvilken PIN-kode der måtte være indstillet. Flyt ved hjælp af markøren til linjen Ny PIN, og tryk på knappen OK. Indtast en 4-cifret PIN-kode ved hjælp af knapperne 0-9. Tryk derefter på OK. Flyt ved hjælp af markøren til linjen Bekræft PIN, og tryk på knappen OK. Indtast din valgte PIN-kode igen som bekræftelse. Tryk derefter på OK. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. VIGTIGT: Glem ikke PIN-koden. Hvis det alligevel skulle ske, skal du henvende dig til forhandleren! Installation Ændringer i denne menu har umiddelbare indvirkninger på modtagerens modtageegenskaber og bør derfor kun udføres af en fagmand! I hovedmenuen skal du vælge linjen Installation ved hjælp af og bekræfte med OK. Følgende menu vises: Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Vælg ved hjælp af knapperne, og bekræft valget med OK

21 Installation Stationssøgning Du kan vælge imellem automatisk og manuel stationssøgning. Installation Ved automatisk stationssøgning bliver det tilgængelige udvalg af digitale fjernsynsprogrammer gennemsøgt for programmer, der kan modtages. Ved manuel søgning er det kun den angivne kanal, der bliver gennemsøgt. Flyt i menuen Installation markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Stationssøgning, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Stationssøgning Antenne Søgetilstand Krypteret Modulation Symbolhastighed Kanal Kabel Manuel Nej QAM MS 2 (50.2MHz) Start Manuel stationssøgning 1. Vælg linjen Søgetilstand ved hjælp af, og brug knapperne til at vælge Manuel. 2. I linjen Krypteret skal du ved hjælp af knapperne og vælge, om stationssøgningen også skal omfatte krypterede stationer. Nej = Krypterede stationer ignoreres. Ja = Søgningen omfatter også krypterede stationer. 3. Vælg linjen Modulation ved hjælp af, og brug knapperne og til at vælge den ønskede Modulation. 4. Flyt ved hjælp af knapperne markøren til linjen Symbolhastighed, tryk på knappen OK, indtast derefter ved hjælp af knapperne 1-0 symbolhastigheden, og bekræft indtastningen med OK. 5. Flyt ved hjælp af knapperne markøren til linjen Kanal, og tryk på knappen OK. Der åbnes en menu, og kanallisten bliver vist. Vælg ved hjælp af knapperne den kanal, der skal gennemsøges, og bekræft med OK. Ved hjælp af knapperne kan frekvensen om nødvendigt også ændres manuelt. 6. Flyt ved hjælp af knapperne markøren til linjen Start stationssøgning, og start stationssøgningen ved at trykke på knappen OK. Nu vises to vinduer, hvori de netop fundne tv- og radioprogrammer er opstillet. I vinduet "Status:" vises det, hvor langt søgningen er kommet. - Visning: Søgning i gang... => Søgeprocessen er aktiv - Visning: Afsluttet => Søgeprocessen er gennemført. Når menuen forlades (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de nye programmer (Ja) eller slette dem igen (Nej). Du kan vælge ved hjælp af knapperne og bekræfte med knappen OK. De netop fundne programmer tilføjes nederst på stationslisten

22 Automatisk stationssøgning 1. Vælg linjen Søgetilstand ved hjælp af, og brug knapperne til at vælge Automatisk. Installation Stationssøgning Antenne Søgetilstand Krypteret Kabel Automatisk Nej Start 2. I linjen Krypteret skal du ved hjælp af knapperne og vælge, om stationssøgningen også skal omfatte krypterede stationer. Nej = Krypterede stationer ignoreres. Ja = Søgningen omfatter også krypterede stationer. Nu vises to vinduer, hvori de netop fundne tv- og radioprogrammer er opstillet. I vinduet "Status:" vises det, hvor langt søgningen er kommet. - Visning: Søgning i gang... => Søgeprocessen er aktiv - Visning: Afsluttet => Søgeprocessen er gennemført. Når menuen forlades (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de nye programmer (Ja) eller slette dem igen (Nej). Du kan vælge ved hjælp af knapperne og bekræfte med knappen OK. De netop fundne programmer tilføjes nederst på stationslisten. Installation Fabrikstilstand I dette punkt bliver modtageren nulstillet til fabriksparametrene. Derefter følger menuføringen igennem de tre startmenuer som ved den oprindelige installation. Flyt i menuen Installation markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Fabrikstilstand, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Gem? Ja Nej Vælg ved hjælp af knapperne Ja for at retablere fabrikstilstanden eller Nej for at forlade menuen, og bekræft indtastningen med knappen OK

23 Installation Installation Softwareopdatering Med denne funktion kan du opdatere modtagerens interne software, menuteksterne og stationslisten. Det kræver imidlertid, at kabelnetudbyderen stiller en download-kanal til rådighed. De relevante oplysninger indhentes hos kabelnetudbyderen. VIGTIGT: Ved en softwareopdatering bliver modtagerens interne software slettet, hvorefter der installeres en ny version af softwaren. Ved opdatering af stationslisten bliver stationslisten, der er oprettet fra fabrikken, erstattet med en ny stationsliste. Ved opdatering af OSD-teksterne bliver de menutekster, der er lagret i øjeblikket, slettet og opdateret. Opdateringsproceduren er opdelt i følgende deltrin: 1. Vælg på modtageren den programplads, som download-kanalen sendes på. 2. Åbn opdateringsmenuen: Vælg i Installationsmenu ved hjælp af knapperne linjen Softwareopdatering, og bekræft med OK. Opdatering Software Stationsliste OSD-tekster Information Ny software disponibel - - ingen x x Start download Ny software disponibel Til styring af opdateringsproceduren åbnes menuen Download, og dermed startes søgningen efter nye data automatisk. Vent, til denne søgning er gennemført. Det kan tage nogle minutter. Derefter kontrollerer modtageren selv, om den fundne datastrøm indeholder nyere data end dem, der allerede er programmeret i apparatet. Resultatet vises i menuen Download bag de tilhørende elementer. Hvis der ikke er nye data til rådighed, indblændes "-" sammen med teksten "Opdatering er ikke mulig". Menuen forlades med EXIT

24 3. Valg af disponible data: Installation Afhængigt af tilgængeligheden af download-filer (Ny software disponibel) kan du ved hjælp af vælge imellem følgende data: a.) Software: Intern software i digitalmodtageren b.) Stationsliste: Programliste til digitalmodtageren c.) OSD-tekster: Alle menutekster, der vises i digitalmodtagerens skærmbilleder d.) Information: Oplysninger om de filer, der kan downloades, f.eks. versionsnummer, nyheder, vigtige oplysninger osv. For a.) til c.) skal du med OK vælge, om du vil opdatere de tilsvarende data ( ) eller ej ( ). Det kan forekomme, at trufne valg automatisk aktiverer andre punkter, fordi opdateringen kræver yderligere data. I linjen Information kan du vælge ( / ), hvilke disponible datablokke du ønsker nærmere oplysninger om: Alle: Om alle disponible datablokke Ingen: Om ingen af de disponible datablokke Software: Om softwaren. OSD-tekster: Om menuteksterne Stationsliste: Om programlisten. BEMÆRK: Hvis du vil læse oplysninger om opdateringen, inden du udfører den, skal du lade punkt a.) til c.) være inaktive ( ) og under d.) angive de ønskede oplysninger, hvorefter du kan downloade oplysningerne. Når oplysningerne er indlæst, kan du få dem indblændet under a.) til c.) med den gule knap. Vinduet lukkes igen med EXIT. 4. Igangsætning af opdateringsproceduren: Den egentlige opdaterings-/downloadprocedure igangsættes som følger: - Vælg de ønskede data under a.), b.) eller c.) med OK. (Visning ) - Stil ved hjælp af og linjen Information på Ingen. - Vælg linjen Start download ved hjælp af knapperne, og bekræft med OK. Fremskridtet i downloadprocessen vises i statusvinduet, når de første data er modtaget. Dataene modtages i blokke, og der kan der gå flere minutter imellem de enkelte blokke. Så snart den første af de under 2. valgte datablokke er modtaget 100 %, gemmer modtageren automatisk dataene. Lagringsproceduren kan iagttages ved, at displayet blinker. Vent, til alle datablokkene er modtaget. Når opdateringsproceduren er gennemført, skifter modtageren til standbytilstand. VIGTIGT: Så længe lagringsproceduren endnu ikke er påbegyndt, kan download-proceduren når som helst afbrydes med EXIT. Så snart de første data er lagret, vil det imidlertid ikke længere være muligt at afbryde. Afbrydelse af download-proceduren (f.eks. ved at trække netstikket ud af stikkontakten) kan medføre beskadigelse af modtageren! BEMÆRK: Hvis download-dataene omfattede en ny stationsliste, skal modtageren nulstilles til fabrikstilstanden, for at listen kan blive aktiveret

25 Installation Common Interface Conditional Access Kortlæser (ekstraudstyr) Common Interface Installation Digitalmodtageren er på bagsiden udstyret med en Common Interface-port. Denne grænseflade giver i forbindelse med et kortmodul (CAM Conditional-Access-modul) og et tilsvarende Smart Card mulighed for at afkode forskellige krypterede programmer. Smart Card'et stikkes ind i modulet. Conditional Access-modulet (CAM) kan isættes og udtages, mens apparatet er i brug. Du kan ligeledes tage Smart Card'et ud og isætte det igen når som helst, uden at det er nødvendigt at slukke modtageren. Følg dog altid anvisningerne fra modulproducenten. Skub forsigtigt modulet ind med et let tryk, så de indvendige kontakter går i indgreb. Når modulet og Smart Card'et er isat, vil det være muligt at vælge det tilsvarende program. Der kan gå nogle sekunder, før programmet bliver frigivet. BEMÆRK: Conditional Access-modulet indeholder egen software og menuer til visning på skærmen. Hvis du vil have vist menuen i et modul, skal du åbne menuen Installation. Her vises afhængigt af modulets type navnet, f.eks. "AlphaCrypt" eller "CryptoWorks". Vælg den pågældende linje ved hjælp af eller, og åbn den med OK. Du får nu vist menuen, der er indeholdt i modulet. Når modulet fjernes, udtones det tilhørende menupunkt igen. Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Cryptoworks

26 Conditional Access Kortlæser (ekstraudstyr) Digitalmodtageren kan afhængigt af modelvariant være udstyret med en Smart Cardkortlæser, som sidder i apparatets bagside. Denne grænseflade giver i kombination med et tilsvarende Smart Card mulighed for at afkode forskellige krypterede programmer. Et Smart Card kan isættes og tages ud, uden at det er nødvendigt at slukke modtageren. Skub forsigtigt Smart Card'et (den gyldne chip nedad og i den markerede retning) ind i kortlæseren, til det ikke kan komme længere. Når Smart Card'et er isat, vil det være muligt at vælge det tilsvarende program. Der kan gå nogle sekunder, før programmet bliver frigivet. Hvis du vil have vist menuen på et Smart Card, skal du først åbne menuen Installation. Her vises, afhængigt af krypteringssystemet, navnet, f.eks. "CONAX". Vælg den pågældende linje ved hjælp af eller, og åbn den med OK. Du får nu vist menuen, der er indeholdt på det isatte Smart Card. Hvis du fjerner det isatte Smart Card, bliver det tilhørende menupunkt udtonet igen. Stationsliste Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Conax Du kan sammenstille rækkefølgen på de forprogrammerede stationer, præcis som du vil, og du kan fjerne programmer, som du ikke er interesseret i. Disse funktioner kan benyttes til tvog radioprogrammer. Flyt i hovedmenuen markøren hjælp af knapperne eller, så den kommer til at stå på linjen Stationsliste, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Stationsliste Redigering af samlet liste Redigering af favoritliste Sletning af alle Stationsliste Rediger samlet liste Muliggør målrettet sletning og flytning af programmer på stationslisten. Flyt i menuen Senderliste markøren ved hjælp af knapperne eller, så den kommer til at stå på linjen Rediger samlet liste, og tryk på knappen OK. a) Slet programmer Vælg programmet, der skal slettes, ved hjælp af eller, og markér det med OK. Du kan nu vælge flere programmer ved hjælp af eller og markere dem med OK. Tryk på den røde knap for at slette de markerede programmer. b) Sortér programmer Vælg programmet, der skal flyttes, ved hjælp af eller, og markér det med OK. Du kan nu vælge flere programmer ved hjælp af eller og markere dem med OK. Brug eller til at vælge den programplads, som de markerede programmer skal indsættes foran. Tryk på den gule knap for at flytte programmerne

27 Stationsliste Rediger favoritliste Du kan gemme dine yndlingsprogrammer på en favoritliste. Flyt i menuen Senderliste markøren ved hjælp af knapperne eller, så den kommer til at stå på linjen Rediger favoritliste, og tryk på knappen OK. Der vises nu to tabeller: - Den samlede liste, som indeholder alle de lagrede programmer (maks. 4000). - Favoritlisten, som de udvalgte programmer kan kopieres over i (maks. 4000). Stationsliste Vælg dine yndlingsprogrammer fra den samlede liste, og kopiér dem over i denne favoritliste. Vælg programmet, der skal flyttes, ved hjælp af, og markér det med OK. Du kan nu vælge flere programmer ved hjælp af og markere dem med OK. Med skiftes der til favoritlisten. Vælg ved hjælp af den programplads, som de markerede programmer skal indsættes foran. Tryk på OK for at føje programmerne til favoritlisten. Du kan skifte tilbage til den samlede liste med. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. I radiotilstand kan der oprettes en separat favoritliste til radioprogrammer. Stationsliste Slet alle programmer Giver mulighed for at slette alle programmerne fra stationslisten. Flyt i menuen Stationsliste markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Slet alle programmer, og tryk derefter på knappen OK. Følgende menu vises Sletning af alle programmer Kabel Markér linjen "Kabel" med OK. Slet ved at trykke på den røde knap. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK

28 Timer Du kan lade digitalmodtageren slukke på et foruddefineret tidspunkt eller programmere en optagelse i en tilsluttet optagehukommelse eller en tilsluttet videooptager. Der er i alt 30 optagetimere til rådighed. Timer BEMÆRK: Modtagerens "tidsforskydning" i forbindelse med vinter-/sommertid skal være indstillet korrekt i menuen Generelt", og din videooptager skal være programmeret korrekt. Flyt i hovedmenuen markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Timer, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Timere Optagetimer Timer Optagetimer Slukketimer Flyt i Timer markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Optagetimer, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Optagetimer Timerplads (1 30) Starttidspunkt Sluttidspunkt Optagedato Program Gentagelse Optag på 20:07 1 (inaktiv) Kl. 00:00 Kl. 00: DR1 ingen ekst. Bemærk: Menupunktet "Optag på" bliver kun indblændet, hvis der er sluttet en ekstern optagehukommelse til modtagerens USB-bøsning. Aktiver timer Programmering af optagetimer: 1. Vælg linjen Timerplads (1...10) ved hjælp af. 2. Vælg timerpladsen med. 3. Vælg linjen Starttidspunkt, Stoptidspunkt eller Optagedato ved hjælp af, og bekræft med OK. 4. Indtast det ønskede tidspunkt hhv. datoen ved hjælp af Bekræft indtastningerne ved at trykke på OK. 6. Vælg linjen Program med, og bekræft med OK. 7. Vælg Program fra programlisten ved hjælp af og, og bekræft med OK. 8. Vælg linjen Gentagelse ved hjælp af, og vælg den ønskede funktion ved hjælp af. 9. Vælg linjen Aktiver timer ved hjælp af. 10. Aktivér (On) eller deaktiver (Fra) optagetimeren ved hjælp af. 11. Afslut indstillingen ved at trykke på EXIT. Brug knappen EXIT til at udblænde menuerne. Digitalmodtageren tændes på det forudindstillede tidspunkt. Gem? Hvis det trykkes på Stop-knappen, vises følgende på skærmen: Ja Nej Vælg "Ja" for at lagre optagelsen eller "Nej" for at afbryde optagelsen

29 Timer Slukketimer Flyt i menuen Timer markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Slukketimer, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Slukketimer 20:07 Sluk klokken Kl. 21:00 Aktiver timer Angivelse af slukketid: 1. Bekræft linjen Sluk klokken ved hjælp af OK. 2. Indtast det ønskede slukketidspunkt med 0-9, og bekræft med OK. 3. Vælg linjen Aktiver timer ved hjælp af. 4. Aktivér (On) eller deaktivér (Off) slukketimeren ved hjælp af. 5. Afslut indstillingen ved at trykke på EXIT og derefter OK. Blænd menuerne ud ved at trykke på knappen EXIT. Digitalmodtageren slukker selv på det forudindstillede klokkeslæt (standby). Timer-programmering fra EPG: Ved denne timer-programmering bliver alle nødvendige data (start-/stoptidspunkt og dato) overtaget direkte fra programoversigten, og det er ikke nødvendigt at indtaste dem enkeltvis. Tryk på knappen EPG for at åbne programoversigten for det aktiverede program. Her får du vist alle udsendelserne med sendetider. Den aktuelle udsendelse vil være markeret. Brug og til at vælge den udsendelse, du vil optage. Tryk på Optag-knappen for at overføre alle dataene til optagetimeren. Tryk på knappen OK for at aktivere timeren. Tryk på EXIT for at fjerne den indblændede tekst. Information Flyt i hovedmenuen markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Information, og tryk på knappen OK. Nu vises det aktive programs modtageegenskaber. Du kan også aktivere menuen i normal tv- eller radiotilstand ved hjælp af den gule knap på fjernbetjeningen. I den øverste del af menuen bliver programparametrene og det aktiverede program vist. I den nederste del af menuen vises signalegenskaberne. - Niveau: Jo længere bjælken slår ud mod højre, desto bedre er signalmodtagelsen. - Kvalitet (C/N): Jo længere bjælken slår ud mod højre, og jo højere db-værdien er, desto bedre er signalkvaliteten. BEMÆRK: Signalstyrken afhænger ikke bare af indstillingen af dit modtageanlæg, men også af den kanal, der netop er aktiv. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når du kontrollerer dit antenneanlægs retning på grundlag af signalstyrkeindikeringen

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

HD-boks med og uden harddisk

HD-boks med og uden harddisk Udvidet brugervejledning til HD-boks med og uden harddisk (Samsung SMT-H3126/3106) Version 1.0 / Software-version 1.135/1.269 Indholdsfortegnelse 1 Menuer............................................................

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713

Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713 Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING Artikel Nummer 59713 1. Indhold Du har købt en kvalitetsmodtager SKYMASTER - programmet. Vores produkter er underlagt løbende strenge kvalitetskontroller,

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere