TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning A. Varenr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028"

Transkript

1 TRIAX 2C-237 Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface Varenr A Betjeningsvejledning 1

2 Indhold Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Vær med til at værne om miljøet... 3 Sikkerheds- og opstillingsanvisninger... 4 Betjeningselementer, indikatorer og tilslutninger... 6 Tilslutning af modtageren... 7 Fjernbetjening... 8 Første installation... 9 Betjening af modtageren EPG Elektronisk programguide Indstillinger Indstillinger generelt Indstillinger Billede Indstillinger Lyd Indstillinger Undertekst Indstillinger Skærmbilledgrafik (ekstraudstyr) Indstillinger Børnesikring Børnesikring Apparatspærre Børnesikring Skift PIN Installation Installation Stationssøgning Installation Fabrikstilstand Installation Softwareopdatering Installation Common Interface Conditional Access Kortlæser (ekstraudstyr) Stationsliste Stationsliste Rediger samlet liste Stationsliste Rediger favoritliste Stationsliste Slet alle programmer Timer Timere Optagetimer Timer Slukketimer Information Tekst-tv Tilslutning af modtageren til en pc Softwareopdatering via USB-grænseflade Overførsel af stationsliste via USB-grænseflade Tilslutning af ekstern optagehukommelse (ekstraudstyr) Optagelsesliste Ændring af optagelsers navne

3 Funktioner med ekstern optagehukommelse (ekstraudstyr) Optagelse Valg af program under igangværende optagelse Timeshift-funktion Afspilning Valg af audiospor i optagelser Hurtig søgning for- og baglæns Placering og administration af markeringer Fejlsøgning Tekniske data Generelt Garanti Garantiperioden begynder på det tidspunkt, hvor apparatet bliver købt. Dette tidspunkt skal dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen (kassebon, faktura, følgeseddel eller lign.). Sørg for at opbevare sådanne dokumenter omhyggeligt. Ydelser iht. garantien fremgår af vores på købstidspunktet gældende garantibetingelser. Hvis det bliver nødvendigt at reparere produktet, skal det indleveres eller indsendes til forhandleren. Apparatet er forsynet med CE-mærkning og stemmer dermed overens med de væsentligste krav i de europæiske direktiver 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og 2006/95/EF om elsikkerhed. Vær med til at værne om miljøet Batterier/genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Du er som forbruger i henhold til lovgivningen forpligtet til at aflevere brugte batterier på et opsamlingssted. Du kan gratis aflevere udtjente batterier på offentlige genbrugspladser eller på steder, hvor tilsvarende nye batterier sælges. Disse mærkninger findes på batterier, der indeholder skadelige stoffer: Pb = Batteriet indeholder bly Cd = Batteriet indeholder cadmium Hg = Batteriet indeholder kviksølv Bortskaffelse af emballagemateriale Emballage og produktbeskyttelsesmateriale kan oparbejdes igen og skal generelt afleveres til genanvendelse. Emballagemateriale som f.eks. folieposer skal opbevares utilgængeligt for børn. Vedr. beskyttelse af miljøet Når dette apparat engang er udtjent, bør det ikke bare bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der vil med stor sandsynlighed i lokalområdet findes en genbrugsstation, hvor udtjente apparater opsamles og sendes til genanvendelse

4 Sikkerheds- og opstillingsanvisninger Sikkerheds- og opstillingsanvisninger Alle vores apparater stemmer overens med de på købstidspunktet gældende sikkerhedsbestemmelser og er grundlæggende sikre, når de benyttes efter hensigten! Følg nedenstående anvisninger for at forebygge mulige farer, beskadigelser og funktionsfejl: Opstillingssted Placér apparatet på er fast, sikkert og vandret underlag. Sørg for god ventilation. Placér ikke apparatet på senge, sofaer, bløde tæpper eller lignende overflader, da det medfører tillukning af ventilationsåbningerne i bunden af apparatet, hvorved den nødvendige luftcirkulation forhindres. Sørg for, at ventilationsåbningerne i toppen af apparatet ikke tildækkes af f.eks. aviser, duge, gardiner eller lignende, der måtte befinde sig over apparatet. Dette kan muligvis medføre brand i apparatet. Den ved brugen af apparatet opstående varme skal bortledes ved tilstrækkelig luftcirkulation. Derfor må apparatet ikke tildækkes eller anbringes i et lukket skab. Sørg for, at der er mindst 10 cm fri plads omkring apparatet. Radiatorer eller andre varmekilder i nærheden af apparatet kan føre til funktionsfejl eller skader på apparatet. Der må ikke anbringes antændelseskilder som f.eks. tændte stearinlys oven på apparatet. Opstillingsstedet må ikke befinde sig i lokaler med høj luftfugtighed, f.eks. køkken eller sauna, da neddryppende kondensvand kan medføre skader på apparatet. Apparatet er beregnet til anvendelse i tørre omgivelser og tempereret klima og må ikke udsættes for dryppende vand eller vandstænk. Hvis apparatet flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan der danne sig kondensfugt i apparatet. I sådanne situationer skal apparatet forblive slukket i nogle timer. Nettilslutning VIGTIGT: Apparatet må kun sluttes til en netspænding på 230 V~/50 Hz. Netstikket skal til enhver tid være tilgængeligt, så apparatet kan kobles fra elnettet. Apparatets netstik må først tilsluttes, når alle modtagerens øvrige kabler er tilsluttet korrekt. Hvis apparatets netstik er beskadiget, eller hvis apparatet på anden måde er beskadiget, må apparatet ikke tages i brug. Når netledningen tages ud af stikkontakten, skal der trækkes i stikket ikke i ledningen. Det skal forhindres, at apparatet kommer i kontakt med vand eller fugt. Apparatet må ikke benyttes i nærheden af badekar, swimmingpools eller steder, hvor der kan forekomme vandstænk. Anbring aldrig beholdere med væske, f.eks. blomstervaser, på apparatet. Sådanne beholdere kan vælte, og udtrængende væske kan føre til betragtelige skader og medføre risiko for elektrisk stød. Træk altid netstikket ud af stikkontakten med det samme, hvis der spildes væsker ind i eller trænger fremmedlegemer ind i apparatet. Inden apparatet tages i brug igen, skal det kontrolleres af en fagmand. Åbn under ingen omstændigheder apparatet apparatet må kun åbnes af en fagmand

5 Lad ikke børn benytte apparatet uden opsyn. Fremmedlegemer som f.eks. nåle, mønter osv. må ikke kunne trænge ind i apparatet. Tilslutningskontakterne på bagsiden af apparatet må ikke berøres med metalgenstande eller fingrene. Berøring kan medføre kortslutninger. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt. Stikkontakten skal befinde sig så tæt på apparatet som muligt. Ved tilslutning til forsyningsnettet skal netstikket sættes helt ind i stikkontakten. Opstil ikke apparatet i nærheden af andre apparater, der genererer kraftige magnetfelter (f.eks. motorer, højttalere, transformatorer). Benyt en egnet, let tilgængelig nettilslutning, og undgå anvendelse af forlængerledninger med multistikdåser! Berør aldrig netstikket med våde hænder fare for elektrisk stød! Hvis der opstår fejl eller røgeller lugtgener fra apparatets hus, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten med det samme! Hvis der er trængt vand eller fremmedlegemer ind i apparatets indre, eller hvis netledningen/- stikket er blevet beskadiget, må apparatet ikke tages i brug. Apparatet skal først kontrolleres eller repareres af en fagmand (teknisk kundeservice). Træk antennekablet og netstikket ud, hvis det trækker op til tordenvejr. Træk netstikket ud af stikkontakten, hvis apparatet i en længere periode ikke skal benyttes, f.eks. hvis du skal ud at rejse. Tag også batterierne ud af fjernbetjeningen, da der ellers er risiko for, at de bliver utætte og beskadiger fjernbetjeningen. Normale batterier må ikke genoplades, opvarmes eller afbrændes (eksplosionsfare!)

6 Betjeningselementer, indikatorer og tilslutninger Betjeningselementer, indikatorer og tilslutninger Apparatets forside 1 Display (afhængigt af variant med DOT MATRIX- eller LED-elementer) DOT MATRIX-display LED-display Rød LED (1a) - Modtageren er i standby-tilstand. Programnavn Programvisning Modtageren er tændt REC rec. Timeren er aktiveret 2 ON-/OFF-knap (Standby) 3 Knapper til programskift: Program nedad, Program opad 1 (alfanumerisk display) 1 (LED-display) Apparatets bagside 4 TV-Scart-stik til tilslutning af modtageren til fjernsynet. 5 VCR-Scart-stik til tilslutning til en videooptager. 6 HDMI-stik til digitale audio- og videosignaler til tilslutning til fjernsynet 7 USB-stik til tilslutning af en ekstern optagehukommelse og grænseflade til softwareopdatering (ekstraudstyr) 8 Common Interface-port til isætning af Conditional Access-moduler 9 RF Digital In-antennekabelstik til tilslutning af kabel. 9a RF Digital Out HF-udgang til tilslutning til et HF-kabel til fjernsynets eller videooptagerens antennestik. 10 Optisk udgangsstik til digitalt audiosignal. 11 RCA-udgangsstik til digitalt audiosignal. 12 RJ-11-stik: Grænseflade til softwareopdatering og tilslutning til ekstern IR-mus 13 Netstik til tilslutning af netkablet. 14 Kortlæser til Smart Card (ekstraudstyr)

7 Tilslutning af modtageren Tilslutning af modtageren VIGTIGT: Vent med at slutte modtageren til elnettet, til alle andre tilslutninger er foretaget. Tilslutning af antenne Slut antennekablet fra kabeltilslutningsdåsen til stikkene RF DIGITAL IN (9) i modtageren. Stikkene RF DIGITAL OUT (9a) i modtageren kan via et HF-kabel forbindes med fjernsynets antennestik (gennemkoblingsfunktion til analoge programmer). Tilslutning af fjernsyn Forbind modtageren med fjernsynet via HDMI-stikkene (6) eller alternativt via TV-Scartstikkene (4). Hertil skal der bruges et HDMI- eller et Scart-kabel. (Vælg kabler af god kvalitet for at opnå optimal billed- og lydkvalitet.) Tilslutning af videooptager Forbind ved hjælp af et Scart-kabel Scart VCR-stikkene (5) i modtageren med den tilsvarende Scart-stik i videooptageren. Hvis videooptageren i stedet skal afspille, bliver billed- og lydsignalet fra videooptageren overført til fjernsynet via modtageren (gennemkoblingsfunktion). Tilslutning af digital multikanal-forstærker Modtageren er udstyret med en optisk og en elektrisk DIGITAL AUDIO OUT-stik (10/11) til DOLBY DIGITAL-audiosignalet. Hvis forstærkeren er udstyret med en tilsvarende indgang, kan denne indgang forbindes med stikkene DIGITAL AUDIO OUT i modtageren. Tilslutning af ekstern optagehukommelse (ekstraudstyr) Den variantafhængige USB-stik (7) kan bruges til tilslutning af optagehukommelser til optagelse af udsendelser. Vigtigt: Modtageren skal altid sættes på standby, inden en optagehukommelse sluttes til eller kobles fra USB-stikkene. Vær ved tilslutning af apparater til USB-grænsefladen opmærksom på, at den kun er dimensioneret til USB 2.0-lagermedier med et maks. strømforbrug på 700 ma og en maksimal lagerkapacitet på 1 TB. Tilslutning af netledning Sæt den medfølgende netledning i stikkene 230V~/50Hz (13) i modtageren

8 Fjernbetjening Fjernbetjening Lyd on/off Tænd/Sluk-knap Direkte indtastning af programpladsnumre. I menuen: Indtastning af programparametre Visning af stationsliste Omskiftning imellem tv- og radiotilstand Åbning af den elektroniske programguide EPG Indblænding af programinfo Åbning, bekræftelse eller redigering af det netop markerede emne Regulering af lydstyrke I menuen: Bladring i liste eller tilpasning af indtastningsværdier Skifter om imellem de to senest valgte programmer Programskift I menuen: Valg af menulinje Indblænding af video- og audiofunktioner Lukning af den netop aktive menu eller OSD-indblænding Funktionsknapper til menugenveje VOL Regulering af lydstyrke Aktiverer hovedmenuen Kanal Programskift (også under indblænding af EPG) Åbner informationsmenuen Aktiverer tekst-tv Slettefunktion i menuerne Åbner lydmenuen Knappen har ingen funktion Ved tilslutning af eksterne optagehukommelser: Hurtigt baglæns Afspilningsknap Pauseknap Hurtigt forlæns Optageknap Overfører EPG-data til optagetimeren Placering og administration af markeringer Aktiv Åbner optagesiden Stopknap afbryder den aktuelle optagelse eller afspilning Funktionsknapper til ændring af optagelsers navne Montering af batterier i fjernbetjeningen Tag låget af batterikammeret på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt de to 1,5 V-batterier (type: AAA). Vær opmærksom på, at batteripolerne skal vende rigtigt! (symbolerne + / - skal stemme overens med markeringerne)

9 Første installation Første installation Når du har læst sikkerhedsanvisningerne, og de i kapitlet Tilslutning af modtageren beskrevne trin er gennemført korrekt, skal du slutte apparatet til elnettet. Ved første idriftsættelse af apparatet vises installationsassistentens Velkommen-vindue. Ved hjælp af installationsassistenten kan du gennemføre de vigtigste indstillingstrin på digitalmodtageren så nemt som muligt. Velkommen Menusprog I første installationstrin skal du ved hjælp af knapperne vælge det ønskede menusprog og bekræfte med OK. Land I næste trin skal du fastlægge, hvilket land modtageren skal benyttes i. Valget af land foretages med knapperne og og bekræftes med OK. Med knappen EXIT kommer du igen tilbage til det første installationstrin og har dermed altid mulighed for at rette eventuelle fejlindtastninger. BEMÆRK: Valget af land har indflydelse på sorteringen af kanallisten. og Menusprog [1/12] Tysk Engelsk Italiensk Finsk Fransk Tjekkisk Tyrkisk Velkommen Land Tyskland Østrig Schweiz Italien Grækenland Portugal I installationsassistentens næste trin skal du med knapperne vælge kabelnetudbyderens netværksparametre. Hvis du ikke er sikker på, hvilken modulationstype din kabelnetudbyder bruger, kan du ved hjælp af knapperne vælge "QAM-ALL" for at gennemføre en automatisk stationssøgning. Du behøver bare at vælge den relevante symbolhastighed (6.111MS, 6.875MS eller 6.900MS). Velkommen Netværk 6.900MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM MS QAM-ALL MS QAM-ALL MS QAM-ALL - 9-9

10 Derefter får du vist parametre for flere kabeludbydere. Oplysningerne fås også ved henvendelse til kabelnetudbyderen. T Y S K L A N D: Kabel Deutschland: Kabel Baden Württemberg: Unitymedia: (tidligere ish/iesy) Orion Cable: (ewt, Tele Columbus, primacom) NetCologne: neu.sw: S+K-Netz Halle RFT Brandenburg GmbH: wilhelm.tel willy.tel ØSTRIG: Salzburg AG: Liwest: 6.900MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM MS - QAM256 Kanalsortering I installationens sidste trin bliver du spurgt, om de stationer, der blev fundet under søgningen, skal sorteres automatisk. Bemærk: Denne funktion er kun mulig, hvis tilsvarende programlisteoplysninger udsendes af de pågældende stationer. Velkommen Kanalsortering Manuel Automatisk Vælg ved hjælp af knapperne og Manuel eller Automatisk, og bekræft valget med OK. Manuel: Stationsrækkefølgen forbliver uændret Automatisk: Stationerne sorteres automatisk Menuen til automatisk stationssøgning åbnes, og stationssøgningen påbegyndes. Under søgningen viser vinduet Status: Søgning i gang... De under søgningen fundne tv- og radioprogrammer vises på en liste. Når søgningen er gennemført, vises i stedet meddelelsen Status: Gennemført. Forlad derefter søgemenuen ved hjælp af EXIT. Bemærk: I menuen "Generelle indstillinger" kan funktionen "Stationssortering" også ændres på et senere tidspunkt

11 Betjening af modtageren Tænd/sluk Betjening af modtageren Bemærk: 1. Modtageren kan være udstyret med en energibesparende "Low-Power-standbyfunktion". Når denne funktion er aktiv, udgør modtagerens effektforbrug i standbytilstand mindre end 1 watt. Funktionen kan slås til og fra i menuen "Generelle indstillinger". Når funktionen er slået til, tager det ca. 10 sekunder at tænde apparatet (displayet viser: "boot"). Når modtageren tændes, starter den med den senest aktive programplads og den senest aktive tilstand (TV, Radio eller Favorit). Når funktionen er slået fra, starter modtageren med det samme, når den tændes, og den senest aktive programplads og den senest aktive tilstand (TV, Radio eller Favorit) vil være aktiv. 2. Derudover er apparatet udstyret med funktionen "Auto-standby". Funktionen kan slås til og fra i menuen "Generelle indstillinger". Når "Auto-standby" er aktiveret (ON), skifter modtageren til standby efter 3 timers brug. Forudsætning: Der må ikke være aktive eller programmerede timere, og der må ikke være trykket på nogen af knapperne på fjernbetjeningen eller apparatet i tidsrummet. - Du kan tænde modtageren med knapperne, eller med en af talknapperne. - Digitalmodtageren sættes på standby med knappen. Displayet viser: - BEMÆRK: Det er kun muligt at afbryde digitalmodtageren fuldstændigt fra strømnettet ved at trække strømadapteren ud af stikkontakten. Valg af funktionstilstand Du kan vælge imellem funktionerne TV (fjernsynsprogrammer) og R (radioprogrammer). - Vælg den ønskede funktion med TV/R. Ændring af lydstyrke - Indstil den ønskede lydstyrke ved hjælp af. En lydstyrkeskala blændes ind over billedet. Lydløs (Mute) Tryk på knappen : Lyden slås fra. Der vises et symbol i nederste højre hjørne af skærmbilledet. Tryk på knappen igen: Lyden bliver slået til igen. Audiofunktioner Tryk på knappen OPTION for at få vist audiofunktionerne. Vælg den ønskede audiofunktion ved hjælp af og, og åbn den med OK. Hvis audiofunktionen AC-3 (eller tilsvarende) vælges, gengives der som standard "Bitstrøm" via SPDIF-tilslutningen

12 Programvalg 1. Normal omskiftning: Betjening af modtageren Du kan bladre trinvist for- og baglæns i programlisten ved at trykke på eller det relevante antal gange. Hvis du vil "bladre" hurtigt igennem programpladserne, skal du holde knapperne eller inde, indtil du er færdig. 2. Omskiftning ved direkte indtastning: Indtast ét- og flercifrede programpladsnumre med 1-0 på fjernbetjeningen, og åbn dem direkte med OK. Programpladser, der ikke er i brug, ignoreres. 3. Valg af programmer fra stationslisterne: Tryk på knappen LIST for at få vist den senest aktiverede stationsliste eller favoritliste. Du kan "bladre" igennem stationslisten med. Vælg det ønskede program med eller, og åbn det med OK. Hvis du trykker to gange på knappen LIST, vises følgende menu: Vælg liste Favoritliste Radioliste Tv-liste Alfabet Favoritliste: Radioliste: Tv-liste: Alfabet: Personlig liste over dine yndlingsprogrammer. Liste over de lagrede radioprogrammer. Liste over de lagrede tv-programmer. Liste over de lagrede tv- eller radioprogrammer i alfabetisk orden. Vælg den ønskede liste ved hjælp af og, og aktivér med OK. Vælg derefter det ønskede program ved hjælp af og, og aktivér med OK. På den alfabetiske liste er alle programmerne sorteret i alfabetisk rækkefølge. Hvis du vil søge efter et program, skal du skifte til vinduet med bogstaverne ved hjælp af. Vælg det ønskede programs begyndelsesbogstaver ved hjælp af og, og bekræft med OK. Nu vises den side af stationslisten, som indeholder programmerne med de tilsvarende begyndelsesbogstaver. Med kan du nu skifte tilbage til stationslisten og vælge det ønskede program ved hjælp af og OK. 4. Omskiftning fra det aktuelle til det senest aktive program: Digitalmodtageren kan huske det senest aktiverede program. - Tryk på for at skifte fra det aktuelle til det senest aktive program. - Tryk på for at skifte tilbage til det aktuelle program. Hver gang der skiftes program, indblændes titel og sendetid for det igangværende og det kommende program. Forløbsindikatoren under programnummeret viser, hvor stor en del af den aktuelle udsendelse, der er forløbet. Du kan også få vist disse oplysninger ved at trykke på knappen OK eller i. Valg af program under igangværende optagelse Mens der optages ét program, er det muligt at se et hvilket som helst andet lagret program samtidig. Det program, der netop optages, er markeret på stationslisten med en rød prik

13 EPG Elektronisk programguide EPG Elektronisk programguide DVB-konforme stationer tilbyder oplysninger som titel, sendetid og en beskrivelse af udsendelserne i programfladen. EPG-oplysningerne kan kun åbnes fra basisbetjeningsniveauet (dvs. hvis der ikke vises nogen indblænding i skærmbilledet i forvejen). Tryk på knappen EPG for at få vist menuen med programoversigten. Her får du vist alle udsendelser inkl. sendetider, som den indstillede station udsender. Den aktuelle udsendelse er fremhævet med en anden farve. I menuens øverste linje vises programnavnet, datoen og det aktuelle klokkeslæt. Das Erste HD Onsdag :07 Så snart kolonet i klokkeslættet blinker, er alle EPG-data for den tilsvarende station modtaget fuldstændigt. Du kan skifte program ved hjælp af knapperne uden at forlade programoversigten. Efter programskiftet vises programoversigten for det valgte program med det samme. Programmets navn vises til venstre i menuens øverste linje. Brug og til at vælge den udsendelse, du vil have mere at vide om. Tryk på knappen OK for at få udførlige oplysninger om denne udsendelse. Du kan bladre videre ved hjælp af knapperne, hvis der er for meget tekst, til at det kan vises på én gang i et enkelt menuvindue. Tryk på EXIT for at fjerne den indblændede tekst

14 Indstillinger I menuen Indstillinger fastlægges modtagerens grundlæggende funktioner. Indstillinger Det er kun nødvendigt at tilpasse eventuelle variationer i forbindelse med vinter-/sommertid, så det indblændede klokkeslæt og sendetiderne bliver vist korrekt. Knapperne bruges til at ændre indstillingerne. Når menuen forlades (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de foretagne ændringer (Ja) eller beholde de hidtidige indstillinger (Nej). Du kan vælge ved hjælp af knapperne og bekræfte med knappen OK. Tænd digitalmodtageren ved hjælp af. Tryk på knappen MENU. Hovedmenuen vises: Den første menulinje Indstillinger er markeret. Bemærk: Menupunktet "Optagehukommelse" indblændes kun, når der er sluttet en ekstern optagehukommelse til modtagerens USB-stik (ekstraudstyr). Hovedmenuen Indstillinger Installation Stationsliste Timer Information Optagehukommelse Tryk på knappen OK. Menuen Indstillinger åbnes: Brug knapperne til at vælge, og bekræft valget med OK. Indstillinger generelt 1) Tidsforskydning Når apparatet er blevet tændt for første gang, bør du indstille den lokale tidsafvigelse i forhold til GMT-tid. Indstillingen foretages med knapperne. I Mellemeuropa gælder med vintertid: tim. og med sommertid: tim. Det er nødvendigt at tilpasse denne indstilling, når der skiftes til sommertid og tilbage til vintertid. 2) Valg af menusprog Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af knapperne. Generelt Indstillinger Generelt Billede Lyd Undertekster Skærmgrafik Børnesikring Tidsforskydning Menusprog Startlydstyrke HDMI Audio Bitstrøm Auto-standby Low-Power-standby Kanalsortering Stationsopdatering tim. Dansk 90% Off On On Manuel Manuel 3) Startlydstyrke Knapperne kan bruges til at indstille modtagerens startlydstyrke. 4) HDMI Audio Bitstrøm Med knapperne kan HDMI Audio Bitstrøm slås til og fra. Denne funktion kan aktiveres, hvis fjernsynet, der er sluttet til modtagerens HDMI-stik, er udstyret med en integreret AC3-dekoder. I sådanne tilfælde skal du åbne menuen "Lydindstillinger og ændre menupunktet "Lydkanal Digital" til "komprimeret". 5) Auto-standby

15 Indstillinger Ved hjælp af knapperne kan "Auto-standby"-funktionen slås til og fra. Hvis "Auto-standby" er aktiveret (ON), skifter modtageren efter 3 timers driftstid selv til standbytilstand. Forudsætning: Der må forinden ikke være trykket på nogen knapper på fjernbetjeningen eller på selve apparatet. 6) Low-Power-standby Med knapperne kan Low-Power-standby-funktionen slås til og fra. (Funktion aktiv: Standby-strømforbrug under 1 watt). 7) Stationssortering Med indstillingen "Automatisk" bliver stationerne, som bliver fundet under søgningen, automatisk sorteret. Bemærk: Denne funktion er kun virksom, hvis stationerne udsender tilsvarende programlisteoplysninger. Ved hjælp af knapperne kan der vælges imellem "Automatisk" og "Manuel". Med indstillingen "Manuel" forbliver stationsrækkefølgen uændret. Du kan imidlertid åbne menuen "Stationsliste" og ændre stationsrækkefølgen, som det passer dig. 8) Stationsopdatering Ved hjælp af knapperne kan der vælges imellem "Automatisk" og "Manuel". Med indstillingen "Automatisk" bliver den automatiske stationssøgning aktiveret, når modtageren er i standbytilstand. Med indstillingen "Manuel" bliver der ikke gennemført stationssøgning. Hvis der bliver fundet nye stationer, indblændes nedenstående tekst, når modtageren tændes: Ny stationsliste indlæst, gem Ja Nej Træf det ønskede valg ved hjælp af knapperne. - Nej: De nye fundne stationer bliver kasseret. Ja: De nye fundne stationer tilføjes for enden af programlisten

16 Indstillinger Billede 1) Videosignal (analogt) Med henblik på tilpasning til fjernsynet kan du ved hjælp af knapperne vælge Scart-stikkenes udgangssignal (FBAS, RGB, YUV). 2) Videosignal (digitalt) Med henblik på tilpasning til fjernsynet kan du ved hjælp af knapperne vælge HDMI-stikkenes videosignal (YCbCr eller RGB). Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO Indstillinger >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1280x720 Til bestemte videoprojektorer anbefales indstillingen RGB. 3) Billedformat (Scart) Her kan du ved hjælp af knapperne vælge dit fjernsyns billedformat (16:9 eller 4:3). 4) Billedtilpasning Her kan du ved hjælp af knapperne vælge billedgengivelsestypen i overensstemmelse med det indstillede billedformat: Billedformat 16:9: Letterbox eller Pillarbox. Billedformat 4:3: Letterbox eller Fuldt billede. 5) Videosystem Her kan du ved hjælp af knapperne vælge fjernsynets videosystem (Automatisk, PAL eller NTSC). 6) Billedskalering Her kan du vælge den billedopløsning, der skal gengives på fjernsynet. a.) Fjernsyn sluttet til Scart-stikkene: Hvis du udelukkende ser fjernsyn via Scartforbindelse, opnår du en optimal billedkvalitet ved i underpunktet "Billedskalering" at stille alle tre "udgangssignaler" på 720x576, dvs. Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 >Indgangssignal 1920x1080 RGB YCbCr 4:3 Letterbox AUTO >Udgangssignal 720x576 >Udgangssignal 720x576 >Udgangssignal 720x

17 b.) Fjernsyn sluttet til HDMI-stikkene: Indstillinger Hvis du ser fjernsyn via HDMI-forbindelsen, har du mulighed for at tilpasse disse værdier, så dit fjernsyn viser det flotteste billede. Du skal dog være opmærksom på, at det i den forbindelse er afgørende, hvilket indgangssignal der netop er til rådighed. Forklaring: Hvis du modtager en HD-station (High Definition, f.eks. AstraHD+, ORF1HD,...), kan fjernsynsbilledet fra stationen gengives i opløsningerne 720x576, 1280x720 eller 1920x1080. ORF1HD benytter i øjeblikket 1280x720, mens AnixeHD sender i 1920x1080. SD-stationer (Standard Definition-stationer, f.eks. i øjeblikket ARD, ZDF, ORF2 osv.) benytter derimod udelukkende opløsningen 720x576. Hvis du foretrækker hurtig omskiftning ved kanalskift, skal du vælge indstillingerne under "Billedskalering", så der ved "Udgangssignal" står de samme værdier, f.eks. Billede Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO >Udgangssignal 1920x1080 >Udgangssignal 1920x1080 >Udgangssignal 1920x1080 Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal 1280x720 >Indgangssignal 1920x1080 RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1280x720 Hvis du derimod lægger større vægt på bedst mulig billedkvalitet, skal du vælge følgende indstillinger under "Billedskalering": Billede Videosignal Analogt Videosignal Digitalt Billedformat Billedtilpasning Videosystem Billedskalering >Indgangssignal 720x576 >Indgangssignal RGB YCbCr 16:9 Letterbox AUTO >Udgangssignal 720x576 >Udgangssignal 1280x720 >Udgangssignal 1920x1080 Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK

18 Indstillinger Indstillinger Lyd Lyd Lydindstilling Lydkanal TV Lydkanal Digital Stereo Dansk Ukomprimeret (PCM) 1) Lydindstilling Ved hjælp af knapperne kan du vælge imellem Stereo, Mono venstre hhv. Mono højre. 2) Lydkanal TV Ved hjælp af knapperne kan du for den aktuelle programplads vælge lydkanalen i tilfælde af, at det udsendte program tilbydes med flere valgmuligheder (sprog). 3) Lydkanal Digital Ved hjælp af knapperne kan du for den aktuelle programplads vælge at gengive lydkanalen via modtagerens digitale udgang (SPDIF). Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. Indstillinger Undertekst Undertekster Undertekster Undertekstsprog Off - 1) Untertekster Ved hjælp af knapperne kan du slå visning af undertekster til og fra. 2) Undertekstsprog Ved hjælp af knapperne kan du vælge det sprog, som underteksterne skal vises på. Hvis der ikke udsendes nogen undertekster, vises i stedet tegnet "-". Som standard vises det undertekstsprog, der stemmer overens med menusproget. Hvis der ikke findes undertekster på det pågældende sprog, vises det første fundne undertekstsprog i stedet. I menuen UNDERTEKST kan du om nødvendigt ændre sproget, men denne indstilling er kun midlertidig og går tabt ved næste programskift. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK

19 Indstillinger Indstillinger Skærmbilledgrafik (ekstraudstyr) Flyt i menuen Installation markøren ved hjælp af Knapperne, så den kommer til at stå på linjen Skærmbilledgrafik, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: 1) Indblændingsvarighed: Ved hjælp af knapperne kan indblændingsvarigheden på programoplysningerne ved stationsskift ændres (1-10 sekunder). Skærmgrafik Indblændingsvarighed Design Farve 5 s Version 1 blå 2) Design: Ved hjælp af knapperne kan skærmbilledgrafikkens design vælges. 3) Farve: Ved hjælp af knapperne kan farven på skærmbilledgrafikken vælges. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. Indstillinger Børnesikring Apparatet er udstyret med en børnesikring. Dermed kan modtageren sikres imod uautoriseret afbenyttelse. Med aktiveret børnesikring er det kun muligt at benytte modtageren efter indtastning af en firecifret PIN-kode. Flyt i menuen Indstillinger markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Børnesikring, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Børnesikring Apparatspærre Skift PIN Børnesikring Apparatspærre Hvis du vil aktivere eller deaktivere apparatspærren, skal du bevæge markøren til linjen Apparatspærre og trykke på OK. Følgende menu vises: Apparatspærre Spær apparatet Nej Brug knapperne til at vælge imellem følgende funktioner: - Spær apparatet Nej: Alle funktioner er tilgængelige. - Spær apparatet Ja: Apparatet kan kun tændes ved indtastning af PIN-koden (fabriksindstilling0000), og menuerne kan kun åbnes ved indtastning af PIN-koden. - Spær apparatet Hoteltilstand: Menuerne kan først aktiveres efter indtastning af PINkoden

20 Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. Børnesikring Skift PIN Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du flytte markøren til linjen Skift PIN og trykke på OK. Følgende menu vises: Skift PIN Ny PIN Bekræft PIN * * * * * * * * PIN-koden er fra fabrikken indstillet til Med koden 9976 kan modtageren altid tændes, uanset hvilken PIN-kode der måtte være indstillet. Flyt ved hjælp af markøren til linjen Ny PIN, og tryk på knappen OK. Indtast en 4-cifret PIN-kode ved hjælp af knapperne 0-9. Tryk derefter på OK. Flyt ved hjælp af markøren til linjen Bekræft PIN, og tryk på knappen OK. Indtast din valgte PIN-kode igen som bekræftelse. Tryk derefter på OK. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. VIGTIGT: Glem ikke PIN-koden. Hvis det alligevel skulle ske, skal du henvende dig til forhandleren! Installation Ændringer i denne menu har umiddelbare indvirkninger på modtagerens modtageegenskaber og bør derfor kun udføres af en fagmand! I hovedmenuen skal du vælge linjen Installation ved hjælp af og bekræfte med OK. Følgende menu vises: Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Vælg ved hjælp af knapperne, og bekræft valget med OK

21 Installation Stationssøgning Du kan vælge imellem automatisk og manuel stationssøgning. Installation Ved automatisk stationssøgning bliver det tilgængelige udvalg af digitale fjernsynsprogrammer gennemsøgt for programmer, der kan modtages. Ved manuel søgning er det kun den angivne kanal, der bliver gennemsøgt. Flyt i menuen Installation markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Stationssøgning, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Stationssøgning Antenne Søgetilstand Krypteret Modulation Symbolhastighed Kanal Kabel Manuel Nej QAM MS 2 (50.2MHz) Start Manuel stationssøgning 1. Vælg linjen Søgetilstand ved hjælp af, og brug knapperne til at vælge Manuel. 2. I linjen Krypteret skal du ved hjælp af knapperne og vælge, om stationssøgningen også skal omfatte krypterede stationer. Nej = Krypterede stationer ignoreres. Ja = Søgningen omfatter også krypterede stationer. 3. Vælg linjen Modulation ved hjælp af, og brug knapperne og til at vælge den ønskede Modulation. 4. Flyt ved hjælp af knapperne markøren til linjen Symbolhastighed, tryk på knappen OK, indtast derefter ved hjælp af knapperne 1-0 symbolhastigheden, og bekræft indtastningen med OK. 5. Flyt ved hjælp af knapperne markøren til linjen Kanal, og tryk på knappen OK. Der åbnes en menu, og kanallisten bliver vist. Vælg ved hjælp af knapperne den kanal, der skal gennemsøges, og bekræft med OK. Ved hjælp af knapperne kan frekvensen om nødvendigt også ændres manuelt. 6. Flyt ved hjælp af knapperne markøren til linjen Start stationssøgning, og start stationssøgningen ved at trykke på knappen OK. Nu vises to vinduer, hvori de netop fundne tv- og radioprogrammer er opstillet. I vinduet "Status:" vises det, hvor langt søgningen er kommet. - Visning: Søgning i gang... => Søgeprocessen er aktiv - Visning: Afsluttet => Søgeprocessen er gennemført. Når menuen forlades (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de nye programmer (Ja) eller slette dem igen (Nej). Du kan vælge ved hjælp af knapperne og bekræfte med knappen OK. De netop fundne programmer tilføjes nederst på stationslisten

22 Automatisk stationssøgning 1. Vælg linjen Søgetilstand ved hjælp af, og brug knapperne til at vælge Automatisk. Installation Stationssøgning Antenne Søgetilstand Krypteret Kabel Automatisk Nej Start 2. I linjen Krypteret skal du ved hjælp af knapperne og vælge, om stationssøgningen også skal omfatte krypterede stationer. Nej = Krypterede stationer ignoreres. Ja = Søgningen omfatter også krypterede stationer. Nu vises to vinduer, hvori de netop fundne tv- og radioprogrammer er opstillet. I vinduet "Status:" vises det, hvor langt søgningen er kommet. - Visning: Søgning i gang... => Søgeprocessen er aktiv - Visning: Afsluttet => Søgeprocessen er gennemført. Når menuen forlades (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de nye programmer (Ja) eller slette dem igen (Nej). Du kan vælge ved hjælp af knapperne og bekræfte med knappen OK. De netop fundne programmer tilføjes nederst på stationslisten. Installation Fabrikstilstand I dette punkt bliver modtageren nulstillet til fabriksparametrene. Derefter følger menuføringen igennem de tre startmenuer som ved den oprindelige installation. Flyt i menuen Installation markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Fabrikstilstand, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Gem? Ja Nej Vælg ved hjælp af knapperne Ja for at retablere fabrikstilstanden eller Nej for at forlade menuen, og bekræft indtastningen med knappen OK

23 Installation Installation Softwareopdatering Med denne funktion kan du opdatere modtagerens interne software, menuteksterne og stationslisten. Det kræver imidlertid, at kabelnetudbyderen stiller en download-kanal til rådighed. De relevante oplysninger indhentes hos kabelnetudbyderen. VIGTIGT: Ved en softwareopdatering bliver modtagerens interne software slettet, hvorefter der installeres en ny version af softwaren. Ved opdatering af stationslisten bliver stationslisten, der er oprettet fra fabrikken, erstattet med en ny stationsliste. Ved opdatering af OSD-teksterne bliver de menutekster, der er lagret i øjeblikket, slettet og opdateret. Opdateringsproceduren er opdelt i følgende deltrin: 1. Vælg på modtageren den programplads, som download-kanalen sendes på. 2. Åbn opdateringsmenuen: Vælg i Installationsmenu ved hjælp af knapperne linjen Softwareopdatering, og bekræft med OK. Opdatering Software Stationsliste OSD-tekster Information Ny software disponibel - - ingen x x Start download Ny software disponibel Til styring af opdateringsproceduren åbnes menuen Download, og dermed startes søgningen efter nye data automatisk. Vent, til denne søgning er gennemført. Det kan tage nogle minutter. Derefter kontrollerer modtageren selv, om den fundne datastrøm indeholder nyere data end dem, der allerede er programmeret i apparatet. Resultatet vises i menuen Download bag de tilhørende elementer. Hvis der ikke er nye data til rådighed, indblændes "-" sammen med teksten "Opdatering er ikke mulig". Menuen forlades med EXIT

24 3. Valg af disponible data: Installation Afhængigt af tilgængeligheden af download-filer (Ny software disponibel) kan du ved hjælp af vælge imellem følgende data: a.) Software: Intern software i digitalmodtageren b.) Stationsliste: Programliste til digitalmodtageren c.) OSD-tekster: Alle menutekster, der vises i digitalmodtagerens skærmbilleder d.) Information: Oplysninger om de filer, der kan downloades, f.eks. versionsnummer, nyheder, vigtige oplysninger osv. For a.) til c.) skal du med OK vælge, om du vil opdatere de tilsvarende data ( ) eller ej ( ). Det kan forekomme, at trufne valg automatisk aktiverer andre punkter, fordi opdateringen kræver yderligere data. I linjen Information kan du vælge ( / ), hvilke disponible datablokke du ønsker nærmere oplysninger om: Alle: Om alle disponible datablokke Ingen: Om ingen af de disponible datablokke Software: Om softwaren. OSD-tekster: Om menuteksterne Stationsliste: Om programlisten. BEMÆRK: Hvis du vil læse oplysninger om opdateringen, inden du udfører den, skal du lade punkt a.) til c.) være inaktive ( ) og under d.) angive de ønskede oplysninger, hvorefter du kan downloade oplysningerne. Når oplysningerne er indlæst, kan du få dem indblændet under a.) til c.) med den gule knap. Vinduet lukkes igen med EXIT. 4. Igangsætning af opdateringsproceduren: Den egentlige opdaterings-/downloadprocedure igangsættes som følger: - Vælg de ønskede data under a.), b.) eller c.) med OK. (Visning ) - Stil ved hjælp af og linjen Information på Ingen. - Vælg linjen Start download ved hjælp af knapperne, og bekræft med OK. Fremskridtet i downloadprocessen vises i statusvinduet, når de første data er modtaget. Dataene modtages i blokke, og der kan der gå flere minutter imellem de enkelte blokke. Så snart den første af de under 2. valgte datablokke er modtaget 100 %, gemmer modtageren automatisk dataene. Lagringsproceduren kan iagttages ved, at displayet blinker. Vent, til alle datablokkene er modtaget. Når opdateringsproceduren er gennemført, skifter modtageren til standbytilstand. VIGTIGT: Så længe lagringsproceduren endnu ikke er påbegyndt, kan download-proceduren når som helst afbrydes med EXIT. Så snart de første data er lagret, vil det imidlertid ikke længere være muligt at afbryde. Afbrydelse af download-proceduren (f.eks. ved at trække netstikket ud af stikkontakten) kan medføre beskadigelse af modtageren! BEMÆRK: Hvis download-dataene omfattede en ny stationsliste, skal modtageren nulstilles til fabrikstilstanden, for at listen kan blive aktiveret

25 Installation Common Interface Conditional Access Kortlæser (ekstraudstyr) Common Interface Installation Digitalmodtageren er på bagsiden udstyret med en Common Interface-port. Denne grænseflade giver i forbindelse med et kortmodul (CAM Conditional-Access-modul) og et tilsvarende Smart Card mulighed for at afkode forskellige krypterede programmer. Smart Card'et stikkes ind i modulet. Conditional Access-modulet (CAM) kan isættes og udtages, mens apparatet er i brug. Du kan ligeledes tage Smart Card'et ud og isætte det igen når som helst, uden at det er nødvendigt at slukke modtageren. Følg dog altid anvisningerne fra modulproducenten. Skub forsigtigt modulet ind med et let tryk, så de indvendige kontakter går i indgreb. Når modulet og Smart Card'et er isat, vil det være muligt at vælge det tilsvarende program. Der kan gå nogle sekunder, før programmet bliver frigivet. BEMÆRK: Conditional Access-modulet indeholder egen software og menuer til visning på skærmen. Hvis du vil have vist menuen i et modul, skal du åbne menuen Installation. Her vises afhængigt af modulets type navnet, f.eks. "AlphaCrypt" eller "CryptoWorks". Vælg den pågældende linje ved hjælp af eller, og åbn den med OK. Du får nu vist menuen, der er indeholdt i modulet. Når modulet fjernes, udtones det tilhørende menupunkt igen. Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Cryptoworks

26 Conditional Access Kortlæser (ekstraudstyr) Digitalmodtageren kan afhængigt af modelvariant være udstyret med en Smart Cardkortlæser, som sidder i apparatets bagside. Denne grænseflade giver i kombination med et tilsvarende Smart Card mulighed for at afkode forskellige krypterede programmer. Et Smart Card kan isættes og tages ud, uden at det er nødvendigt at slukke modtageren. Skub forsigtigt Smart Card'et (den gyldne chip nedad og i den markerede retning) ind i kortlæseren, til det ikke kan komme længere. Når Smart Card'et er isat, vil det være muligt at vælge det tilsvarende program. Der kan gå nogle sekunder, før programmet bliver frigivet. Hvis du vil have vist menuen på et Smart Card, skal du først åbne menuen Installation. Her vises, afhængigt af krypteringssystemet, navnet, f.eks. "CONAX". Vælg den pågældende linje ved hjælp af eller, og åbn den med OK. Du får nu vist menuen, der er indeholdt på det isatte Smart Card. Hvis du fjerner det isatte Smart Card, bliver det tilhørende menupunkt udtonet igen. Stationsliste Installation Stationssøgning Fabrikstilstand Conax Du kan sammenstille rækkefølgen på de forprogrammerede stationer, præcis som du vil, og du kan fjerne programmer, som du ikke er interesseret i. Disse funktioner kan benyttes til tvog radioprogrammer. Flyt i hovedmenuen markøren hjælp af knapperne eller, så den kommer til at stå på linjen Stationsliste, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Stationsliste Redigering af samlet liste Redigering af favoritliste Sletning af alle Stationsliste Rediger samlet liste Muliggør målrettet sletning og flytning af programmer på stationslisten. Flyt i menuen Senderliste markøren ved hjælp af knapperne eller, så den kommer til at stå på linjen Rediger samlet liste, og tryk på knappen OK. a) Slet programmer Vælg programmet, der skal slettes, ved hjælp af eller, og markér det med OK. Du kan nu vælge flere programmer ved hjælp af eller og markere dem med OK. Tryk på den røde knap for at slette de markerede programmer. b) Sortér programmer Vælg programmet, der skal flyttes, ved hjælp af eller, og markér det med OK. Du kan nu vælge flere programmer ved hjælp af eller og markere dem med OK. Brug eller til at vælge den programplads, som de markerede programmer skal indsættes foran. Tryk på den gule knap for at flytte programmerne

27 Stationsliste Rediger favoritliste Du kan gemme dine yndlingsprogrammer på en favoritliste. Flyt i menuen Senderliste markøren ved hjælp af knapperne eller, så den kommer til at stå på linjen Rediger favoritliste, og tryk på knappen OK. Der vises nu to tabeller: - Den samlede liste, som indeholder alle de lagrede programmer (maks. 4000). - Favoritlisten, som de udvalgte programmer kan kopieres over i (maks. 4000). Stationsliste Vælg dine yndlingsprogrammer fra den samlede liste, og kopiér dem over i denne favoritliste. Vælg programmet, der skal flyttes, ved hjælp af, og markér det med OK. Du kan nu vælge flere programmer ved hjælp af og markere dem med OK. Med skiftes der til favoritlisten. Vælg ved hjælp af den programplads, som de markerede programmer skal indsættes foran. Tryk på OK for at føje programmerne til favoritlisten. Du kan skifte tilbage til den samlede liste med. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK. I radiotilstand kan der oprettes en separat favoritliste til radioprogrammer. Stationsliste Slet alle programmer Giver mulighed for at slette alle programmerne fra stationslisten. Flyt i menuen Stationsliste markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Slet alle programmer, og tryk derefter på knappen OK. Følgende menu vises Sletning af alle programmer Kabel Markér linjen "Kabel" med OK. Slet ved at trykke på den røde knap. Forlad menuen ved hjælp af EXIT. Brug knapperne til at vælge, om de foretagne ændringer skal gemmes (Ja), eller om de foregående indstillinger skal beholdes (Nej). Bekræft valget med knappen OK

28 Timer Du kan lade digitalmodtageren slukke på et foruddefineret tidspunkt eller programmere en optagelse i en tilsluttet optagehukommelse eller en tilsluttet videooptager. Der er i alt 30 optagetimere til rådighed. Timer BEMÆRK: Modtagerens "tidsforskydning" i forbindelse med vinter-/sommertid skal være indstillet korrekt i menuen Generelt", og din videooptager skal være programmeret korrekt. Flyt i hovedmenuen markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Timer, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Timere Optagetimer Timer Optagetimer Slukketimer Flyt i Timer markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Optagetimer, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Optagetimer Timerplads (1 30) Starttidspunkt Sluttidspunkt Optagedato Program Gentagelse Optag på 20:07 1 (inaktiv) Kl. 00:00 Kl. 00: DR1 ingen ekst. Bemærk: Menupunktet "Optag på" bliver kun indblændet, hvis der er sluttet en ekstern optagehukommelse til modtagerens USB-bøsning. Aktiver timer Programmering af optagetimer: 1. Vælg linjen Timerplads (1...10) ved hjælp af. 2. Vælg timerpladsen med. 3. Vælg linjen Starttidspunkt, Stoptidspunkt eller Optagedato ved hjælp af, og bekræft med OK. 4. Indtast det ønskede tidspunkt hhv. datoen ved hjælp af Bekræft indtastningerne ved at trykke på OK. 6. Vælg linjen Program med, og bekræft med OK. 7. Vælg Program fra programlisten ved hjælp af og, og bekræft med OK. 8. Vælg linjen Gentagelse ved hjælp af, og vælg den ønskede funktion ved hjælp af. 9. Vælg linjen Aktiver timer ved hjælp af. 10. Aktivér (On) eller deaktiver (Fra) optagetimeren ved hjælp af. 11. Afslut indstillingen ved at trykke på EXIT. Brug knappen EXIT til at udblænde menuerne. Digitalmodtageren tændes på det forudindstillede tidspunkt. Gem? Hvis det trykkes på Stop-knappen, vises følgende på skærmen: Ja Nej Vælg "Ja" for at lagre optagelsen eller "Nej" for at afbryde optagelsen

29 Timer Slukketimer Flyt i menuen Timer markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Slukketimer, og tryk på knappen OK. Følgende menu vises: Slukketimer 20:07 Sluk klokken Kl. 21:00 Aktiver timer Angivelse af slukketid: 1. Bekræft linjen Sluk klokken ved hjælp af OK. 2. Indtast det ønskede slukketidspunkt med 0-9, og bekræft med OK. 3. Vælg linjen Aktiver timer ved hjælp af. 4. Aktivér (On) eller deaktivér (Off) slukketimeren ved hjælp af. 5. Afslut indstillingen ved at trykke på EXIT og derefter OK. Blænd menuerne ud ved at trykke på knappen EXIT. Digitalmodtageren slukker selv på det forudindstillede klokkeslæt (standby). Timer-programmering fra EPG: Ved denne timer-programmering bliver alle nødvendige data (start-/stoptidspunkt og dato) overtaget direkte fra programoversigten, og det er ikke nødvendigt at indtaste dem enkeltvis. Tryk på knappen EPG for at åbne programoversigten for det aktiverede program. Her får du vist alle udsendelserne med sendetider. Den aktuelle udsendelse vil være markeret. Brug og til at vælge den udsendelse, du vil optage. Tryk på Optag-knappen for at overføre alle dataene til optagetimeren. Tryk på knappen OK for at aktivere timeren. Tryk på EXIT for at fjerne den indblændede tekst. Information Flyt i hovedmenuen markøren ved hjælp af knapperne, så den kommer til at stå på linjen Information, og tryk på knappen OK. Nu vises det aktive programs modtageegenskaber. Du kan også aktivere menuen i normal tv- eller radiotilstand ved hjælp af den gule knap på fjernbetjeningen. I den øverste del af menuen bliver programparametrene og det aktiverede program vist. I den nederste del af menuen vises signalegenskaberne. - Niveau: Jo længere bjælken slår ud mod højre, desto bedre er signalmodtagelsen. - Kvalitet (C/N): Jo længere bjælken slår ud mod højre, og jo højere db-værdien er, desto bedre er signalkvaliteten. BEMÆRK: Signalstyrken afhænger ikke bare af indstillingen af dit modtageanlæg, men også af den kanal, der netop er aktiv. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når du kontrollerer dit antenneanlægs retning på grundlag af signalstyrkeindikeringen

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DCR 1784 CO http://da.yourpdfguides.com/dref/2919003

Din brugermanual GRUNDIG DCR 1784 CO http://da.yourpdfguides.com/dref/2919003 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere