GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4"

Transkript

1 retningslinjer [dk] 2013

2 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING 7 5. MISLIGHOLDELSE 8 SÆRLIGE VILKÅR 9 6. STØTTE TIL PRODUKTION AF SPILLEFILM 9 7. STØTTE TIL PRODUKTION AF TV-FIKTION / SERIE STØTTE TIL PRODUKTION AF DOKUMENTARFILM STØTTE TIL BIOGRAFDISTRIBUTION STØTTE TIL VERSIONERING FILMKULTURELLE INITIATIVER 22 retningslinjer [dk]

3 generelle vilkår 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 1.1 FORMÅL Nordisk Film & TV Fond (herefter kaldet Fonden ) fremmer nordisk film- og tvproduktion af høj kvalitet ved at yde støtte i form af topfinansiering til produktion af spillefilm, tv-fiktion / serie og kreative dokumentarfilm. Fonden fremmer ligeledes som topfinansiør distribution og versionering af nordiske film i Norden og filmkulturelle initiativer af nordisk interesse. Fonden kan initiere strategiske udviklingsstøttetiltag til tværnationale og gerne tværmediale initiativer. Fonden annoncerer på hjemmesiden, når et initiativ igangsættes. 1.2 STATUS OG DRIFT Fonden er en stiftelse med den retsstilling, som gælder i Norge. Fondens drift skal drives i overensstemmelse med Fondens gældende Statutter og Aftale mellem Fonden og Fondens Partnere. 1.3 PARTNERE Fondens partnere er følgende: Nordisk Ministerråd Nordiske filmfonde / filminstitutter: Det Danske Filminstitut, Finlands Filmstiftelse, Icelandic Film Centre, Norsk filminstitutt og Svenska Filminstitutet. Nordiske tv-stationer (Herefter kaldet Fondens TV Partnere ): DR og TV2 Danmark, YLE, Sanoma Entertainment / Nelonen Media og MTV3 Finland, RUV og Stöð 2 Island, NRK og TV2 Norge, SVT, TV4 og Kanal 5 Sverige. 1.4 BESTYRELSE Nordisk Ministerråd vælger en bestyrelse, der har det endelige ansvar for Fondens drift. Bestyrelsen består af fem medlemmer, ét fra hvert nordisk land. Bestyrelsens afgørelse er uigenkaldelig. retningslinjer [dk]

4 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 2.1 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF STØTTE TIL PRODUKTION Projektet skal være egnet til biografvisning, tv-distribution eller anden form for distribution. Projektet skal af Fonden vurderes til at have et stort publikumspotentiale primært i Norden og sekundært på det globale marked. Fonden kan ikke medvirke i finansieringen af et projekt, der på forhånd er solgt til, eller som co-produceres med et nordisk tv-selskab, som ikke er en af Fondens TV Partnere. 2.2 ANSØGNING Ansøgningen skal indsendes via Ansøgning med bilag skal udfærdiges på et af de skandinaviske sprog eller engelsk. Ansøgninger behandles fortløbende. Behandlingstiden for ansøgninger er normalt 4 til 6 uger, fra ansøgningen er komplet. 2.3 ANSØGNINGSVURDERING Fonden foretager en helhedsvurdering af projektet på grundlag af kunstneriske og publikumsmæssige kriterier. Der skal desuden foretages en vurdering af, om de økonomiske forudsætninger for gennemførelsen af projektet er realistiske, både hvad angår produktion, markedsføring og distribution. Fonden stiller ikke særlige krav om fælles nordisk tema eller til sammensætningen af det kunstneriske eller tekniske personale. Fonden tager ikke hensyn til eventuelle nationale kvoteringer (som f.eks. køn el.lign.). Fonden prioriterer særligt projekter, der har børn og unge som målgruppe. 2.4 BESLUTNINGER Fondens direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for de beslutninger, som træffes vedrørende tilsagn og afslag. 2.5 FONDENS RETTIGHEDER Fonden har ret til at omtale støttede projekter i alt trykt materiale og på Fondens website. Fonden har ret til at vise stills, trailere, tv-spots samt klip fra filmen (maksimalt 5 minutter) og andet visuelt materiale på Fondens hjemmeside og ellers i forbindelse med arrangementer, som Fonden initierer eller deltager i, m.m. Producenten er ansvarlig for, at Fondens anvendelse af al ovennævnte materiale er clearet med de respektive rettighedshavere. retningslinjer [dk]

5 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER Nordisk Film & TV Fond yder støtte i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: 3.1 STØTTE TIL PRODUKTION SPILLEFILM Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets TV Partnere og distributører. Der skal foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande og visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 1 nordisk land og visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. TV-FIKTION / SERIE Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets TV Partnere og distributører. Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere (men kun med 1, hvis TV Partneren selv er producent). DOKUMENTAR Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets TV Partnere og distributører. Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 3.2 STØTTE TIL BIOGRAFDISTRIBUTION En film, der søger distributionsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og have et stort publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. Fonden kan i særlige tilfælde yde støtte til anden form for distribution. STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP. 3.3 STØTTE TIL VERSIONERING Støtte ydes til versionering af en nordisk film til et andet nordisk sprog. En film, der søger distributionsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og have et tilfredsstillende publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. retningslinjer [dk]

6 Støtte ydes normalt kun til film, der har børn og unge som målgruppe. STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONS- ELLER DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP. 3.4 STØTTE TIL FILMKULTURELLE INITIATIVER Støtte ydes til filmkulturelle initiativer i form af workshops, seminarer eller festivalprogrammer, som kan styrke kompetencerne i det fællesnordiske professionelle film- og tv-miljø. STØTTE KAN KUN SØGES AF ARRANGØREN AF INITIATIVET. retningslinjer [dk]

7 4. TILBAGEBETALING Fonden støtter produktion i form af lån, som skal tilbagebetales efter følgende regler: Såfremt Fonden yder støtte til produktion af et projekt, hvor Fonden tidligere har bevilget støtte til strategisk projektudvikling, skal støtten til strategisk projektudvikling indgå i Fondens samlede tilskud og tilbagebetales i henhold til produktionsstøttekontrakten. Såfremt projektet produceres, uden at Fonden støtter selve produktionen, skal støtten til stratetisk projektudvikling tilbagebetales i henhold til reglerne om tilbagebetaling. Bliver projektet ikke realiseret, bortfalder kravet om tilbagebetaling. Fonden har krav på en andel (Tilbagebetalingsprocent) af Filmens World Wide Indtægter. Tilbagebetalingen starter, når Filmens World Wide Indtægter har nået et på forhånd defineret beløb (Break-Even-punkt). 4.1 FILMENS WORLD WIDE INDTÆGTER Samtlige av filmens brutto indtægter i hele verden og fra alle medier. Følgende skal ikke regnes som Filmens World Wide Indtægter: Minimumsgarantier som indgår i filmens finansiering. I følge almindelig branchepraksis, kutymemæssige udgifter til P&A og distributions- og salgsagent-fees. Indtægter som alene tilfalder ikke-nordiske private investorer. Billetstøtte, som norsk etterhåndstilskudd og svensk publikrelaterat stöd / PRS. Indtægter ved salg av remake- og merchandise-rettigheder. Eventuel tilbagebetaling af offentlig støtte samt udbetaling av kunstneriske royalties kan ikke trækkes fra Filmens World Wide Indtægter. 4.2 TILBAGEBETALINGSPROCENT Fondens støttebeløb i procent af den nordiske finansiering, fratrukket På Forhånd Godkendt Egenfinansiering. 4.3 BREAK-EVEN-PUNKT Producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering plus et tillæg på 35 prosent plus nordisk tv-investering. 4.4 PRODUCENTENS PÅ FORHÅND GODKENDTE EGENFINANSIERING Beløbsstørrelsen for det enkelte projekts På Forhånd Godkendte Egenfinansiering fastsættes af Fonden. Fonden kan bl.a. godkende følgende som en del af producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering: Likvide midler Arbejdskredit (deferments) Producentens kredit (deferments) på egne ydelser Investering fra co-producent og distributør Investering fra leverandør Egenfinansieringen skal være risikovillig. retningslinjer [dk]

8 Fonden kan bl.a. ikke godkende følgende som en del af producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering: Distributørens minimumsgaranti og P&A Tv-investering og forsalg af distributionsret til et nordisk tv-selskab Støtte fra regionale filmfonde Ikke-nordisk finansiering Ansøgning om ændring af producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering skal godkendes skriftligt af Fonden i form af en tillægskontrakt senest inden filmens nationale premiere. Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med filmens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. 4.5 RAPPORTERING OG TILBAGEBETALING Fonden kan maksimalt få tilbagebetalt det beløb, som totalt set er blevet bevilget, i form af strategisk projektudviklingsstøtte og produktionsstøtte. Fondens tilbagebetalingskrav mod producenten bortfalder for indtægter, som kommer efter 5 år, fra filmens nationale biografpremiere. For tv-dokumentarer og tv-fiktion / serier gælder det 5 år, fra filmens første nationale tv-distribution. Fondet skal modtage årlige indtægtsrapporter med den første opgørelse et år efter projektets nationale premiere, og den sidste opgørelse fem år efter projektets nationale premiere. Opgørelsen af indtægter skal suppleres med kopi af relevante underbilag fra distributør(er), salgsagent mv., eller være revideret af en revisor eller udarbejdet af et collection agency, som på forhånd er godkendt af Fonden. Rapporterne sendes senest 3 måneder fra tidspunktet for opgørelsen til: Nordisk Film & TV Fond c/o ECA A/S Sankt Annæ Plads 11, 3 DK-1250 København 5. MISLIGHOLDELSE Såfremt forhold, der ligger til grund for støttetilsagn, forandres væsentligt, eller såfremt producenten væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til retningslinjerne og / eller kontrakten, har Fonden ret til at hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. I sådanne tilfælde har Fonden ret til at kræve eventuel udbetalt støtte tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

9 særlige vilkår 6. STØTTE TIL PRODUKTION AF SPILLEFILM STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 6.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond yder støtte til produktion af spillefilm i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering se generelle vilkår pkt Der skal foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande og visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 1 nordisk land og visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. Når en TV Partner selv producerer spillefilm, skal der foreligge visningsaftale med mindst 1 af Fondens øvrige TV Partnere og biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande. 6.2 ANSØGNING Ansøgning skal leveres og godkendes af Fonden før produktionens begyndelse: Følgende skal leveres via Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) Manuskript Animation: storyline / tegninger / karaktérbeskrivelser Producentkommentar Instruktørkommentar CV for kreativt hold Andet relevant materiale (skuespillerliste, mood boards osv.) Foreløbig tidsplan Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på bekræftet finansiering i form af LOC eller kontrakt Dokumentation på specificeret egenfinansiering Distributionsaftale eller LOC med garanti for biografvisning i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale eller LOC med mindst 1 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge distributionsaftale eller LOC med garanti for biografvisning i mindst 1 nordisk land samt visningsaftale eller LOC med mindst 2 af Fondens TV Partnere Biografdistributionsplan, inklusive publikumsestimat i filmens oprindelsesland retningslinjer [dk]

10 Følgende skal også sendes pr post eller link: Instruktørens 2 seneste film Hvis relevant: visuelt materiale på ansøgte projekt (pilot, trailer osv.) 6.3 TILSAGN Producenten vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden, hvor der eventuelt gives en frist for, hvornår de formelle krav skal indfries (se pkt. 6.4). Såfremt fristen ikke overholdes, vil Fonden betragte sig selv som løst fra alle forpligtelser, og den tildelte støtte vil automatisk bortfalde. Det er producentens ansvar at sørge for, at denne frist bliver overholdt. Efter Fondens tilsagn om støtte er udstedt, kan produktionsselskabet ikke foretage væsentlige ændringer i manuskript og / eller kunstneriske, produktionsmæssige, økonomiske, tekniske, markedsmæssige eller rettighedsmæssige forudsætninger, uden forudgående skriftlig henvendelse til og godkendelse af Fonden. Af tilsagnsbrevet vil det fremgå, at præliminær klip skal ses og godkendes af Fonden tidligst 4 uger før og senest 1 uge før låst klip. 6.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte. Følgende skal leveres via Opdaterede produktionsoplysninger: Filmens længde Filmens optageformat Filmens visningsformat Skuespillerliste (hovedroller) Hold (nøglefunktioner) Produktionsplan med start- og slutdato for optagelse Plan over postproduktion med datoer for klip, sfx, lydarbejde, lydmix og færdig film Forventet national premieredato for biograf og tv Opdaterede finansieringsoplysninger: Detaljeret budget Finansieringsplan Bekræftelser på al finansiering i form af endelige, underskrevne kontrakter: o o o Ved økonomisk tilskud fra tv-selskaber skal fordeling mellem investering og betaling af distributionsrettigheder fremgå Ved økonomisk tilskud fra en distributør og / eller en co-producent skal fordeling mellem investering og minimumsgaranti fremgå Ved økonomisk tilskud fra et nationalt filminstitut / filmfond skal endelig underskrevet kontrakt medsendes Opdaterede distributionsoplysninger: Underskrevet distributionsaftale, der garanterer biografdistribution i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere Alternativt skal der foreligge underskrevet distributionsaftale, der garanterer biografdistribution i mindst 1 nordisk land og visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere retningslinjer [dk]

11 Biografdistributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i filmens oprindelsesland Leveres digitalt: Stills fra filmen, mindst 1 af instruktøren og i mindst 300 dpi Udarbejdelse af kontrakt vil først ske, når al endelig dokumentation er modtaget. 6.5 UDBETALINGSRATER Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 4 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt Bekræftelse på at 1. støtterate fra national grundfinansiør er udbetalt Inden udbetaling af efterfølgende rater skal følgende leveres: Cost-rapport, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget og endelige omkostninger Skriftlig orientering om projektstatus Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Revideret regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Slutrapport med oversigt over festivaldeltagelse, eventuelle priser, et repræsentativt udvalg af anmeldelser og liste over internationale salg af rettigheder En kopi af filmen (DVD / BD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusiv trailer / tv-sports Art Work / stills (minimum 5) leveret digitalt i mindst 300 dpi (via ) 6.6 KREDITERING I filmens for- og eftertekster og andet informationsmateriale skal det klart fremgå, at filmen er produceret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden og skal forekomme på lige vilkår som filmens hovedfinansiør. 6.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle omkostninger i forbindelse med filmens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. 6.8 TILBAGEBETALING For regler om tilbagebetaling se Generelle vilkår pkt. 4. retningslinjer [dk]

12 7. STØTTE TIL PRODUKTION AF TV-FIKTION / SERIE STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 7.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond yder støtte til produktion af tv-fiktion / serie i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering se generelle vilkår pkt Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere (men kun med 1, hvis TV Partneren selv er producent). 7.2 ANSØGNING Ansøgning skal leveres og godkendes af Fonden før produktionens begyndelse. Følgende skal leveres via nordiskfilmogtvfond.com: Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) Manuskript Animation: storyline / tegninger / karaktérbeskrivelser Producentkommentar Instruktørkommentar CV på kreativt hold Andet relevant materiale (skuespillerliste, mood boards osv.) Foreløbig tidsplan Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på bekræftet finansiering i form af LOC eller kontrakt Dokumentation på specificeret egenfinansiering Visningsaftale eller LOC med mindst 2 af Fondens TV Partnere Tv-distributionsplan, inklusive forventet seertal i filmens / seriens oprindelsesland Følgende skal også sendes pr post eller link: Instruktørens 2 seneste film Hvis relevant: Visuelt materiale på ansøgte projekt (pilot, trailer osv.) 7.3 TILSAGN Producenten vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden, hvor der eventuelt gives en frist for, hvornår de formelle krav skal indfries (se pkt. 7.4). Såfremt fristen ikke overholdes, vil Fonden betragte sig selv som løst fra alle forpligtelser, og den tildelte støtte vil automatisk bortfalde. Det er producentens ansvar at sørge for, at denne frist bliver overholdt. Efter Fondens tilsagn om støtte er udstedt, kan produktionsselskabet ikke foretage væsentlige ændringer i manuskript og / eller kunstneriske, produktionsmæssige, økonomiske, tekniske, markedsmæssige eller rettighedsmæssige forudsætninger, retningslinjer [dk]

13 uden forudgående skriftlig henvendelse til og godkendelse af Fonden. Af tilsagnsbrevet vil det fremgå, at præliminær klip skal ses og godkendes af Fonden tidligst 4 uger før og senest 1 uge før låst klip. 7.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte. Følgende skal leveres via Opdaterede produktionsoplysninger: Filmens / seriens længde Filmens / seriens optageformat Filmens / seriens visningsformat Skuespillerliste (hovedroller) Hold (nøglefunktioner) Produktionsplan med start- og slutdato for optagelse Plan over postproduktion med datoer for klip, sfx, lydarbejde, lydmix og færdig film Forventet national tv-premieredato Opdaterede finansieringsoplysninger: Detaljeret budget Finansieringsplan Bekræftelser på al finansiering i form af endelige underskrevne kontrakter: o o o Ved økonomisk tilskud fra tv-selskaber skal fordeling mellem investering og betaling af distributionsrettigheder fremgå Ved økonomisk tilskud fra en distributør og / eller en co-producent skal fordeling mellem investering og minimumsgaranti fremgå Ved økonomisk tilskud fra et nationalt filminstitut / filmfond skal endelig underskrevet kontrakt medsendes Opdaterede distributionsoplysninger: Når et uafhængigt produktionsselskab producerer tv-fiktion / serie, skal der foreligge underskrevet visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere Når en TV Partner selv producerer tv-fiktion / serie, skal der foreligge underskrevet tv-visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere Tv-distributionsplan med filmens / seriens definerede målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt forventet seertal i filmens / seriens oprindelsesland Leveres digitalt: Stills fra filmen / serien mindst 1 af instruktøren, i mindst 300 dpi Udarbejdelse af kontrakt vil først ske, når al endelig dokumentation er modtaget. 7.5 UDBETALINGSRATER Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 4 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via retningslinjer [dk]

14 Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt Bekræftelse på at 1. støtterate fra national grundfinansiør er udbetalt Inden udbetaling af efterfølgende rater skal følgende leveres: Cost-rapport, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget og endelige omkostninger Skriftlig orientering om projektstatus Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Revideret regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Slutrapport med oversigt over festivaldeltagelse, eventuelle priser, et repræsentativt udvalg af anmeldelser og liste over internationale salg af rettigheder En kopi af filmen (DVD / BD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusiv trailer / tv-sports Art Work / stills (minimum 5) leveret digitalt i mindst 300 dpi (via ) 7.6 KREDITERING I filmens / seriens for- og eftertekster og andet informationsmateriale skal det klart fremgå, at filmen / serien er produceret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fondet og være på lige linje med filmens hovedfinansiør. 7.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle omkostninger i forbindelse med filmens / seriens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. 7.8 TILBAGEBETALING For regler om tilbagebetaling se Generelle vilkår pkt. 4. retningslinjer [dk]

15 8. STØTTE TIL PRODUKTION AF DOKUMENTARFILM STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 8.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond yder støtte til produktion af dokumentarfilm i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering se generelle vilkår pkt Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. 8.2 ANSØGNING Ansøgning skal leveres komplet, normalt før produktionens begyndelse. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) Treatment / manuskript (3 kopier) Producentkommentar Instruktørkommentar CV for kreativt hold Andet relevant materiale Foreløbig tidsplan Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på bekræftet finansiering i form af LOC eller kontrakt Dokumentation på specificeret egenfinansiering Visningsaftale eller LOC med mindst 2 af Fondens TV Partnere Alternativt skal der foreligge distributionsaftale eller LOC med garanti på biografvisning i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale eller LOC med mindst 1 af Fondens TV Partnere Tv-distributionsplan, inklusive forventet seertal i filmens oprindelsesland, eventuelt biografdistributionsplan med publikumsestimat i filmens oprindelsesland Følgende skal også sendes pr post: DVD med instruktørens 2 seneste film Hvis relevant: Visuelt materiale på ansøgte projekt (pilot, trailer osv.) 8.3 TILSAGN Producenten vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden, hvor der eventuelt gives en frist for, hvornår de formelle krav skal indfries (se pkt. 8.4). Såfremt fristen ikke overholdes, vil Fonden betragte sig selv som løst fra alle forpligtelser, og den tildelte støtte vil automatisk bortfalde. Det er producentens ansvar at sørge for, at denne frist bliver overholdt. retningslinjer [dk]

16 Efter Fondens tilsagn om støtte er udstedt, kan produktionsselskabet ikke foretage væsentlige ændringer i manuskript og / eller kunstneriske, produktionsmæssige, økonomiske, tekniske, markedsmæssige eller rettighedsmæssige forudsætninger, uden forudgående skriftlig henvendelse til og godkendelse af Fonden. Af tilsagnsbrevet vil det fremgå, at præliminær klip skal ses og godkendes af Fonden tidligst 4 uger før og senest 1 uge før låst klip. 8.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte. Følgende skal leveres via Opdatert treatment / manuskript Opdaterede produktionsoplysninger: Filmens længde Filmens optageformat Filmens visningsformat / visningsformater Hold (nøglefunktioner) Produktionsplan med datoer for optagestart og optageslut Plan over postproduktion med datoer for klip, sfx, lydarbejde, lydmix og færdig film Forventet national premieredato for tv og eventuelt biograf Opdaterede finansieringsoplysninger: Detaljeret budget Finansieringsplan Bekræftelser på al finansiering i form af endelige underskrevne kontrakter: o o o Ved økonomisk tilskud fra tv-selskaber skal fordeling mellem investering og betaling af distributionsrettigheder fremgå Ved økonomisk tilskud fra en distributør og / eller en co-producent skal fordeling mellem investering og minimumsgaranti fremgå Ved økonomisk tilskud fra et nationalt filminstitut / filmfond skal endelig underskrevet kontrakt medsendes Opdaterede distributionsoplysninger: Underskrevet visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere Alternativt skal der foreligge underskrevet distributionsaftale, der garanterer biografdistribution i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere Biografdistributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i filmens oprindelsesland Leveres digitalt: Stills fra filmen, mindst 1 af instruktøren, i mindst 300 dpi Udarbejdelse af kontrakt vil først ske, når al endelig dokumentation er modtaget. 8.5 UDBETALINGSRATER Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 4 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via retningslinjer [dk]

17 Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt Bekræftelse på at 1. støtterate fra national grundfinansiør er udbetalt Inden udbetaling af efterfølgende rater skal følgende leveres: Cost-rapport, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget og endelige omkostninger Skriftlig orientering om projektstatus Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Revideret regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Slutrapport med oversigt over festivaldeltagelse, eventuelle priser, et repræsentativt udvalg af anmeldelser og liste over internationale salg af rettigheder En kopi af filmen (DVD / BD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusiv trailer / tv-sports Art Work / stills (minimum 5) leveret digitalt i mindst 300 dpi (via ) 8.6 KREDITERING I filmens for- og eftertekster og andet informationsmateriale skal det klart fremgå, at filmen er produceret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden og skal forekomme på lige vilkår som filmens hovedfinansiør. 8.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle omkostninger i forbindelse med filmens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. 8.8 TILBAGEBETALING For regler om tilbagebetaling se Generelle vilkår pkt. 4. retningslinjer [dk]

18 9. STØTTE TIL BIOGRAFDISTRIBUTION STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP 9.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond giver støtte til topfinansiering af biografdistribution under følgende forudsætninger: En film, der søger distributionsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og have et stort publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. Støtten ydes i form af direkte støtte og er dermed ikke tilbagebetalingspligtig. Fonden kan i særlige tilfælde yde støtte til anden form for distribution. 9.2 ANSØGNING 9.3 TILSAGN Ansøgning skal leveres komplet senest 4 uger før premieren. Følgende skal leveres via nordiskfilmogtvfond.com: Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) En kopi af filmen (DVD) på originalsprog, eventuelt med engelske eller skandinaviske undertekster Distributionsbudget Finansieringsplan. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs o Al anden støtte (eksklusiv automatisk Mediastøtte) skal medtages i finansieringsplanen Dokumentation på distributørens specificerede egenfinansiering Dokumentation af øvrig finansiering i form af LOC eller kontrakt Distributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i det land, hvor filmen bliver sat op Distributøren vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden. 9.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte, når opdateret finansieringsplan er leveret via 9.5 UDBETALINGSRATER Raterne fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 2 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt retningslinjer [dk]

19 Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med distributionsbudget Rapport, der viser samlede indtægter Evalueringsrapport om filmens modtagelse i forhold til forventet resultat Publikumstal 9.6 KREDITERING I filmens reklamemateriale skal det klart fremgå, at filmen er distribueret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden. 9.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med filmens distribution og har ret til at gennemgå distributørens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

20 10. STØTTE TIL VERSIONERING STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONS- ELLER DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP Støtte ydes til versionering af en nordisk film til et andet nordisk sprog FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond giver støtte til topfinansiering af versionering under følgende forudsætninger: En film, der søger versioneringsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og gennem det have vist et stort distributions- og publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. Versioneringsstøtte ydes normalt kun til film, der har børn og unge som målgruppe. Støtten ydes i form af direkte støtte og er dermed ikke tilbagebetalingspligtig ANSØGNING 10.3 TILSAGN Ansøgning skal leveres komplet senest 4 uger før påbegyndelsen af versioneringen. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimalt 1/2 A 4 side) En kopi af filmen (DVD) på originalsprog, eventuelt med engelske eller skandinaviske undertekster Versioneringsbudget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på specificeret egenfinansiering Dokumentation af øvrig finansiering i form af LOC eller kontrakt Distributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i det land, hvor filmen bliver sat op Producent eller distributør, der søger, vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte, når opdateret finansieringsplan er leveret via UDBETALINGSRATER Raterne fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 2 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt retningslinjer [dk]

21 Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med versioneringsbudget Rapport, der viser totale indtægter Evalueringsrapport om filmens modtagelse i forhold til forventet resultat En kopi (DVD / BD) af den versionerede film 10.6 KREDITERING I filmens reklamemateriale skal det klart fremgå, at filmen er versioneret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med filmens versionering og har ret til at gennemgå producentens / distributørens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

22 11. FILMKULTURELLE INITIATIVER STØTTE KAN KUN SØGES AF ARRANGØREN AF INITIATIVET 11.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Støtte ydes til filmkulturelle initiativer i form af workshops, seminarer eller festivalprogrammer, som kan styrke kompetencerne i det fællesnordiske professionelle film- og tv-miljø. Støtten udbetales først, når initiativet er dokumenteret og fuldt finansieret. En eventuel ændring af budgettet efter bevilling af støtte skal på forhånd skriftligt godkendes af Fondet. Støtten ydes i form af direkte støtte og er dermed ikke tilbagebetalingspligtig ANSØGNING Ansøgning skal leveres komplet senest 4 uger før projektets begyndelse. Følgende skal leveres via Beskrivelse af initiativet Formål med initiativet Anbefalinger af initiativet Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal opføres i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation af specificeret egenfinansiering Dokumentation af øvrig finansiering i form af LOC eller kontrakt 11.3 TILSAGN Arrangøren af initiativet vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til initiativer, der modtager støtte, når opdateret finansieringsplan og dokumentation for finansiering er leveret via UDBETALING Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert initiativ. Normalt har kontrakten 2 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt retningslinjer [dk]

23 Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Evalueringsrapport om initiativets modtagelse i forhold til forventet resultat 11.6 KREDITERING I initiativets reklamemateriale skal det klart fremgå, at initiativet er støttet af Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med initiativet og har ret til at gennemgå initiativets regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere