Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden."

Transkript

1 KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver og giver mulighed for anvendelse af de opbevarede digitale arkivalier gennem udvikling af værktøjer, der tager afsæt i den arkivfaglige kontekst. Ved at opbevare data på forskellige lokationer og forskellige medietyper opnås en optimal sikring mod datatab forårsaget af tekniske og menneskelige fejl, atmosfæriske forstyrrelser og lignende. KOMDA vægter kvalitetssikring af de bevarede digitale arkivalier samtidig med, at kommunerne får mest muligt for de midler, der er afsat til arkivering. KOMDA tilbyder rådgivning og opgaveløsning inden for alle aspekter af digital arkivering fra kontraktindgåelse over aflevering og test til anvendelse af de digitale arkivalier. KOMDA arbejder for en smartere løsning på arkiveringsopgaven ved at effektivisere, hvor det er muligt, og holde systemleverandørerne fast på deres forpligtelser. KOMDA skal i visse tilfælde kunne tilbyde kommunerne alternativer til systemleverandørernes arkiveringsløsninger. KOMDA arbejder sammen med Statens Arkiver, NEA (Netværket Elektroniske Arkivering) og andre nationale og internationale interessenter dels med det formål at øve indflydelse på rammerne for digital arkivering og derigennem sikre, at de kommunale arkivers interesser tilgodeses og dels med henblik på konstant at kunne trække på den nyeste teoretiske og praktiske viden inden for området. Organisation KOMDA er et arkivsamarbejde, hvor kommunale 7-arkiver indgår flerårige driftsoverenskomster om udførelse af opgaver inden for området digital arkivering. KOMDA er funderet administrativt og økonomisk på Aalborg Stadsarkiv, således at personale, der skal løse de aftalte opgaver, er ansat på Aalborg Stadsarkiv. Der afholdes et årligt KOMDA-møde med deltagelse af Aalborg Stadsarkiv og repræsentanter fra alle deltagende 7-arkiver. På mødet afklares de større linjer for samarbejdet, og der orienteres gensidigt om det forløbne år og det kommende års udfordringer og opgaver. Aalborg Stadsarkiv indkalder og fungerer som sekretariat i forhold til KOMDA-møderne, der afholdes primo december. Derudover kan der efter behov afholdes faglige temamøder og nedsættes arbejdsgrupper til at behandle konkrete problemstillinger. KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. ne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA Basis giver mulighed for at tilkøbe timer til test og rådgivning hos KOMDA samt deltage i det årlige KOMDA-møde og nedsatte arbejdsgrupper. KOMDA Basis dækker ligeledes KOMDA s ansattes deltagelse i generelle møder med Statens Arkiver, NEA (Netværket Elektronisk Arkivering), udarbejdelse af nyhedsbreve, opdatering af hjemmesiden samt administration i forbindelse med fakturering og timeopgørelser. Den årlige udgift til KOMDA Basis er kr. KOMDA KMD-systemer giver mulighed for at deltage i klyngeaflevering af fagsystemer fra KMD. Klyngen testes og opsplittes i kommunespecifikke arkiveringsversioner af KOMDA. KOMDA påregner sig timepris for afleveringsforberedelse, test og opsplitning af arkiveringsversioner. Betaling for modulet dækker overordnet afleveringsforberedelse i form af møder og diskussioner i arkivernes KMD-gruppe og lignende samt udvikling og vedligehold af programmel til klyngeopdeling.

2 Den årlige udgift til KOMDA KMD-Systemer er kr. KOMDA Opbevaring omfatter distribueret opbevaring af arkiveringsversioner i et flerdelt overvåget servermiljø, lagring på optiske medier samt lagring på bånd. Derudover er den overordnede informationssikkerhed samt udvikling og vedligehold af basal software dækket af modulet. KOMDA Opbevaring omfatter ikke ekstraordinære opgaver såsom migrering af data til et nyt bevaringsformat; en sådan opgave løses efter aftale på timebasis, når det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til datas integritet eller tilgængelighed. Den årlige udgift til KOMDA Opbevaring er kr. for 1 TB, og kr. pr. efterfølgende påbegyndte 500 GB data. KOMDA Adgang giver via en sikker forbindelse deltagerne adgang til selv at foretage opslag i egne data på KOMDA s adgangsserver. KOMDA påregner sig timepris for genrejsning af arkiveringsversioner i adgangsmiljøet samt ekstraordinære opgaver såsom oprettelse af yderligere brugere for en deltager o.l. Deltagere uden KOMDA Adgang vil i forbindelse med opslag i data skulle afholde udgifter til timeforbrug til genrejsning af de anvendte data. Den årlige udgift til KOMDA Adgang er kr. for 1 TB data, og pr. efterfølgende påbegyndte 500 GB data. Opgaveløsning til timetakst Udover ovenstående moduler indgås der mellem Aalborg Stadsarkiv og de enkelte deltagere aftaler om et antal timer, der anvendes på afleveringsforberedelse, test, samt øvrige opgaver, herunder udarbejdelse af estimater og arbejdsplaner. Sådanne aftaler kan indgås i forbindelse med den årlige revision af arbejdsplaner eller ad hoc, jævnfør afsnittet om driftsaftaler. Timetaksten for dette arbejde er 550 kr. Priser på moduler og timetakster indeksreguleres i aftaleperioden. Driftsaftaler Driftsaftalerne giver deltagerne mulighed for at lægge realistiske budgetter for løsning af opgaverne og KOMDA mulighed for at planlægge de opgaver, der skal løses. Der indgås 3-årige og på længere sigt 4-årige - driftsaftaler mellem Aalborg Stadsarkiv og det enkelte deltagende 7-arkiv. Aalborg Stadsarkiv forpligter sig til at levere de i driftsaftalen beskrevne ydelser i form af timer til håndtering af arkivets digitale arkivalier og til rådgivning. KOMDA og den enkelte deltager estimerer timeforbruget for den 3-årige periode, driftsaftalen omfatter, og deltageren opkræves årligt for de for det specifikke år valgte moduler og estimerede timer. I aftaleperioden kan ekstra moduler vælges til, men eksisterende moduler kan ikke vælges fra. Dog justeres sidstnævnte, hvad angår Opbevaring og Adgang, i henhold til modulbeskrivelsen ovenfor. Hvert år justeres det 3-årige estimat, og der indgås bindende aftale om opgaver og timeforbrug i det kommende år. Er der ved årets afslutning timer tilbage, som deltageren ikke har fået brugt, kan timer op til det, der svarer til 25 % af årets samlede estimerede timetal, annulleres. For opgaver, hvis løsning kræver flere timer, end der er afsat i estimatet, indgås særskilt aftale, og ved årets afslutning betales det ekstra forbrug af timer. Ved opgaver, hvis løsning kræver færre timer, end der er afsat i estimatet, kan deltageren vælge at anvende de overskydende timer til løsning af andre opgaver i det omfang, KOMDA kan afsætte de nødvendige ressourcer til det. Hvis KOMDA s ressourcer tillader det, kan der påtages ekstra opgaver i løbet af den periode, driftsaftalen dækker. Sådanne faktureres på timebasis ud over de allerede indgåede estimater.

3 fakturering finder sted sidst på året. I forbindelse med estimering af timer forpligter begge parter i driftsaftalen sig til at indgå realistiske estimater. KOMDA skal således have de nødvendige ressourcer til at kunne håndtere opgaverne, og deltageren skal have overblik over sin kommunes bevaringspligtige systemer og tidspunktet, hvor det ønskes, at arkivering skal finde sted. KOMDA og den enkelte deltager estimerer i fællesskab det forventede timeforbrug og tidspunktet for opgavens løsning. Det endelige estimat indeholder deltagerspecifikke timer til afleveringsforberedelse, test, rådgivning og ekstraordinære opgaver, ex. konvertering af arkiveringsversioner. De enkelte opgaver i estimaterne placeres om muligt kvartalvis i et givent år, så opgaverne fordeles. I forbindelse med planlægning af afleveringsopgaver estimeres det forventede pladsforbrug til Opbevaring og Adgang i den pågældende periode. Deltagernes udgifter til modulerne Adgang og Opbevaring reguleres bagudrettet, således at en deltager i et år vil blive faktureret for det faktiske pladsforbrug opgjort ved årets udgang. Det er en forudsætning for en anvendelig driftsaftale, at deltagerne følger op på, at leverandører af arkiveringsversioner afleverer de digitale arkivalier til den aftalte tid. Deltagerne og KOMDA kan i fællesskab træffe beslutning om fælles projekter, eksempelvis udarbejdelse og vedligehold af vejledninger eller andet materiale. Der træffes i det enkelte tilfælde på forhånd aftale om sådanne projekters art, omfang og timeforbrug.

4 EKSEMPEL Opgave År Kvartal Timetal KMD Institution KMD Institution KMD Journal- og Notatark Extens PP data KMD Structura Miljø KMD Elev KMD Institution Acadre Novax KMD Structura Miljø KMD Elev KMD Institution Bosted Prisme KMD EKJ Estimat 2015 Opbevaring < 1 TB: Adgang < 1 TB: i alt: kr. Afleveringsforberedelse og test: 100 timer i alt: 110 = kr.

5 Pris 2015 i alt: Estimat 2016 Opbevaring < 1 TB: Adgang < 1 TB: i alt: kr. Afleveringsforberedelse og test: 165 timer i alt: 175 = kr. Pris 2016 i alt: kr. Estimat 2017 Opbevaring < 1,5 TB: Adgang < 1,5 TB: i alt: kr. Afleveringsforberedelse og test: 150 timer i alt: 160 = kr. Pris 2017 i alt: kr. pris : kr.

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

It-kontrakter. 1. Indledning

It-kontrakter. 1. Indledning It-kontrakter 1. Indledning Det anslås, at der omsættes it-ydelser i Danmark for omkring 30 mia. kr. om året. Ydelserne kan f.eks. være udvikling og vedligeholdelse af store komplekse systemer, salg af

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere