Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde m.v. 1. Denne bekendtgørelse fastlægger, hvilke udstedere der er omfattet af kravene i 27, stk. 7 og 8, 27 a, 28 og 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., og fastsætter nærmere regler om de pågældende udstederes forpligtelser. Bekendtgørelsen fastlægger dog ikke omfanget af forpligtelser for udstedere af værdipapirer optaget til handel på alternative markedspladser. Stk. 2. Kravene i 27, stk. 7 og 8, 27 a, 28 og 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse, finder alene anvendelse på udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og har Danmark som hjemland, jf. stk. 3. Stk. 3. Danmark anses som hjemland i følgende tilfælde: 1) For udstedere af aktier, og for udstedere af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed er under 1000 euro (eller anden valuta end euro, forudsat at den pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen er under 1000 euro, medmindre denne værdi er næsten lig med 1000 euro), når a) udstederen har sit hjemsted i Danmark, eller b) udstederen er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område (tredjeland), og har Danmark som hjemland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra m, punkt iii, i direktiv 2003/71/EF. 2) For udstedere, der ikke er omfattet af nr. 1, når udstederen har valgt Danmark som hjemland, og udstederen a) har sit hjemsted i Danmark eller b) har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark. Stk. 4. Udstedere, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1, og som har deres hjemsted her i landet, er forpligtet til at vælge et hjemland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Valget er bindende i 3 år. Hvis en udsteder vælger Danmark som hjemland, kan udstederen ikke vælge andre lande som hjemland. Udstederen skal offentliggøre sit valg i overensstemmelse med 2. Stk. 5. Uanset stk. 2 finder kravene i 27, stk. 7 og 8, 27 a, stk. 1, 28 og 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. og kravene i denne bekendtgørelse anvendelse på udstedere, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, selv om disse udstedere ikke har Danmark som hjemland, med de fravigelser, der følger af denne bekendtgørelse. Stk. 6. Ved værdipapirer forstås i denne bekendtgørelse, omsættelige værdipapirer omfattet af 2, stk.1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (gennemsigtighedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 390, s. 38, dele af Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende, nr. L 69, s. 27, og dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2010, nr. L 327, s. 1.

2 Stk. 7. Ved gældsbeviser forstås obligationer eller andre former for omsættelige gældsinstrumenter, bortset fra værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, eller værdipapirer, som, hvis de konverteres, eller de dertil knyttede rettigheder udøves, giver ret til at erhverve aktier eller værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. Stk. 8. Når en udsteders værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked uden udstederens samtykke, påhviler overholdelsen af oplysningsforpligtelserne for udstedere i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse den, der foranlediger optagelse af værdipapiret til handel. Stk. 9. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. Krav til offentliggørelse 2. En udsteder af værdipapirer, der skal offentliggøre oplysninger på den i 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. foreskrevne måde, eller efter 1, stk. 4, 5 eller 6 i denne bekendtgørelse, skal sikre, at udbredelsen af oplysningerne sker i overensstemmelse med stk Stk. 2. Oplysningerne skal udbredes på en måde, som sikrer, at de i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal så vidt muligt ske samtidig her i landet og andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal ske hurtigt og på et ikke-diskriminerende grundlag. Stk. 3. Oplysningerne skal distribueres via medier, som med rimelighed kan forventes at sørge for, at oplysningerne rent faktisk når ud til offentligheden i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Stk. 4. Oplysningerne skal meddeles medierne i en uredigeret fuldstændig tekst. Dog kan offentliggørelse af årsrapporter, halvårsrapporter, periodemeddelelser og kvartalsrapporter, som en udsteder er forpligtet til at offentliggøre i medfør af 27, stk. 7 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v., ske ved bekendtgørelse via disse medier med angivelse af, på hvilken internetside de relevante dokumenter er tilgængelige. Henvisningen kan dog ikke alene ske til det sted, hvor oplysningerne i henhold til 27 a, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., opbevares. Stk. 5. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som 1) sikrer meddelelsens sikkerhed, 2) mindsker risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang, og 3) giver vished med hensyn til kilden til oplysningerne. Stk. 6. Udsteder skal sørge for sikkerhed for modtagelsen ved hurtigst muligt at udbedre eventuelle fejl eller forstyrrelser i fremsendelsen af oplysninger. Udstederen er ikke ansvarlig for systemiske fejl eller mangler i de medier, som oplysningerne er meddelt til. Stk. 7. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som 1) gør det klart, at oplysningerne er omfattet af en pligt til offentliggørelse i medfør af 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. eller i medfør af denne bekendtgørelse, 2) tydeligt identificerer den pågældende udsteder, og 3) tydeligt angiver emnet for oplysningerne samt tidspunkt og dato for udstederens meddelelse af oplysningerne. Stk. 8. Udstederne skal være i stand til at dokumentere følgende over for Finanstilsynet i relation til enhver offentliggørelse af oplysninger: 1) Navnet på den person, der har sendt oplysningerne til medierne. 2) Detaljerede oplysninger om godkendelse af sikkerheden. 3) Det tidspunkt og den dato, hvor oplysningerne er blevet sendt til medierne. 4) Det medium, hvori oplysningerne er blevet videregivet.

3 5) Hvis det er relevant, detaljerede oplysninger om eventuelle restriktioner, som udstederen har lagt på oplysningerne. Oplysninger om besiddelser af aktier m.v. udstedt af udstedere, der ikke har Danmark som hjemland 3. Udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, som er omfattet af 1, stk. 5, der i medfør af 28, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre oplysninger om besiddelser af egne aktier, skal offentliggøre disse hurtigst muligt, dog senest fire handelsdage efter erhvervelsen eller afhændelsen. Stk. 2. Udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, som er omfattet af 1, stk. 5, der i medfør af 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre meddelelse om besiddelse af aktier, skal offentliggøre meddelelsen senest tre handelsdage efter modtagelsen. Periodemeddelelser 4. En udsteder af aktier, der i medfør af 27, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v. er forpligtet til at offentliggøre periodemeddelelser, skal sikre, at indholdet af periodemeddelelsen opfylder stk. 2. En udsteder, der offentliggør kvartalsrapporter, er ikke forpligtet til at offentliggøre periodemeddelelser. Stk. 2. Periodemeddelelsen skal indeholde oplysninger om tidsrummet mellem den pågældende halvårsperiodes begyndelse og datoen for periodemeddelelsens offentliggørelse. Periodemeddelelsen skal give: 1) En redegørelse for væsentlige begivenheder og transaktioner, der har fundet sted i den pågældende periode, og deres indvirkning på udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling. 2) En generel beskrivelse af udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling og resultater i den pågældende periode. Supplerende oplysninger 5. En udsteder af aktier skal straks offentliggøre alle ændringer af de rettigheder, der er knyttet til de forskellige aktieklasser, herunder ændring af de rettigheder, der er knyttet til afledte instrumenter udstedt af udstederen selv, og som giver adgang til at erhverve udstederens aktier. Stk. 2. En udsteder af andre værdipapirer end aktier skal straks offentliggøre alle ændringer af rettigheder, som indehavere af disse værdipapirer har, herunder ændringer i værdipapirernes vilkår og betingelser, som indirekte kan berøre disse rettigheder, navnlig som følge af en ændring af lånevilkår eller rentesatser. Stk. 3. En udsteder skal straks offentliggøre nye udstedelser af lån og eventuelle garantier eller eventuel sikkerhed, som stilles i forbindelse hermed. Med forbehold af direktiv 2003/6/EF gælder dette dog ikke et offentligt internationalt organ, som mindst et land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er medlem af. 6. En udsteder af aktier skal ved udgangen af hver kalendermåned offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet, i hvilken der er sket en stigning eller fald.

4 Sprog 7. En udsteder, der skal offentliggøre oplysninger på den i 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. foreskrevne måde, eller efter 1, stk. 4, 5 og 6 i denne bekendtgørelse, skal sikre, at offentliggørelse sker på et eller flere sprog i overensstemmelse med stk Stk. 2. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger på dansk, jf. dog stk. 4. Stk. 3. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer både er optaget til handel på et reguleret marked her i landet og på et reguleret marked i et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre oplysninger på dansk, jf. dog stk. 4. Derudover skal udstederen offentliggøre oplysninger på engelsk eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor værdipapiret er optaget til handel. Stk. 4. En udsteder, som har Danmark som hjemland og hjemsted i Danmark, skal uanset stk. 2 eller stk. 3, 1. pkt., offentliggøre årsrapporter, halvårsrapporter og kvartalsrapporter på engelsk, hvis der på udstederens generalforsamling eller tilsvarende ledelsesorgan er truffet beslutninger om, at årsrapporter skal aflægges på engelsk, eller hvis det fremgår af udstederens vedtægter. En udsteder, som har Danmark som hjemland, men hjemsted i et andet land, skal uanset stk. 2 eller stk. 3, 1. pkt., offentliggøre årsrapporter, halvårsrapporter og kvartalsrapporter på engelsk, hvis det er besluttet af et kompetent selskabsorgan eller fremgår af udstederens vedtægter eller tilsvarende dokument. Stk. 5. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, men på et reguleret marked i et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal enten offentliggøre oplysninger på engelsk eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Endvidere skal udsteder offentliggøre oplysninger på dansk eller engelsk. Stk. 6. En udsteder, der ikke har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger enten på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Stk. 7. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst euro eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst euro, når gældsbeviserne er udstedt i anden valuta end euro, og hvis gældsbeviser er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan uanset stk. 1-6 offentliggøre oplysninger på engelsk, jf. dog stk. 8. Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk, svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende lande. Stk. 8. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed på mindst euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, inden den 31. december 2010, kan i hele gældsbevisets løbetid uanset stk. 1-6 offentliggøre oplysninger på engelsk. Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk, svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende lande.

5 Registrering og opbevaring af oplysninger 8. En udsteder af værdipapirer, der skal indsende oplysninger i medfør af 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v., skal sikre, at indsendelsen af oplysningerne sker i overensstemmelse med stk. 3. Stk a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på udstedere, der skal offentliggøre oplysninger efter 1, stk. 4, 5, og 6 i denne bekendtgørelse. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, som er omfattet af 1, stk. 5. Stk. 3. Indsendelse af oplysninger skal ske digitalt til Finanstilsynets it-system og ved brug af digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer. Dog er udenlandske udstedere, der har Danmark som hjemland, jf. 1, stk. 3, nr. 1, litra b, eller 1, stk. 3, nr. 2, ikke forpligtet til at bruge digital signatur. Oplysninger til indehavere af værdipapirer 9. En udsteder af aktier, der ikke er omfattet af selskabsloven, men som er omfattet af 1, stk. 3, nr. 1, litra b, eller 1, stk. 5, skal opfylde de i stk. 2-4 nævnte krav. Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle aktionærer, der befinder sig i samme situation. Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at aktionærerne kan udøve deres rettigheder, er tilgængelige her i landet, eller, hvis udstederen er omfattet af 1, stk. 5, i et land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har hjemland. Udstederen skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registreret, må aktionærer ikke forhindres i at udøve deres rettigheder ved fuldmagt. Udstederen skal herunder: 1) Give oplysninger om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingerne, det samlede antal aktier og stemmerettigheder samt aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingerne. 2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed for enhver, der er berettiget til at stemme på en generalforsamling, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen. 3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. 4) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning om uddeling og udbetaling af udbytte, udstedelse af nye aktier samt eventuelle tildelings-, tegnings-, annullerings- eller konverteringsordninger. Stk. 4. Udstederen har mulighed for at fremsende oplysninger til aktionærerne i elektronisk form, såfremt en sådan beslutning træffes på en generalforsamling og mindst opfylder følgende betingelser: 1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke afhænge af aktionærens hjemsted eller bopæl eller i de tilfælde, der er omhandlet i 4 i bekendtgørelse om storaktionærer, de fysiske eller juridiske personers hjemsted eller bopæl. 2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at aktionærerne eller de fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til at udøve eller styre udøvelsen af stemmerettigheder, rent faktisk bliver informeret. 3) Aktionærer eller, i de i 4, nr. 1-5 i bekendtgørelse om storaktionærer omhandlede tilfælde, fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder, skal skriftligt anmodes om deres samtykke til informationsformidling i elektronisk form. Hvis de ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist, anses de for at have givet deres samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne forlange, at informationen formidles skriftligt.

6 4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af sådanne oplysninger ad elektronisk vej bestemmes af udsteder i overensstemmelse med princippet om lige behandling i stk En udsteder af gældsbeviser, der er omfattet af 1, stk. 3, eller 1, stk. 5, skal opfylde de i stk. 2-5 nævnte krav. Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle indehavere af sidestillede gældsbeviser for så vidt angår alle rettigheder, der er knyttet til gældsbeviserne. Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle faciliteter og oplysninger, der måtte være nødvendige for, at indehaverne af gældsbeviserne kan udøve deres rettigheder, er offentligt tilgængelige her i landet eller, hvis udstederen er omfattet af 1, stk. 5, i det land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har hjemland. Udstederen skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registreret, må indehavere af gældsbeviser ikke forhindres i at udøve deres rettigheder ved fuldmagt. Udsteder skal herunder: 1) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning om tid, sted og dagsorden for forsamlinger for indehavere af gældsbeviser, udbetaling af renter, udøvelse af eventuelle konverteringsombytnings- tegnings- eller annulleringsrettigheder og indløsning, samt disse indehaveres ret til at deltage heri. 2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed for enhver, der er berettiget til at stemme på en forsamling for indehavere af gældsbeviser, sammen med indkaldelsen til forsamlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen. 3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, gennem hvilket indehavere af gældsbeviser kan udøve deres finansielle rettigheder. Stk. 4. Hvis det kun er indehavere af gældsbeviser med en pålydende værdi pr. enhed på mindst euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst euro, der skal indkaldes til en forsamling, kan udsteder vælge et hvilket som helst land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, til mødested, hvis alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve deres rettigheder, stilles til rådighed i det pågældende land, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Stk. 4 gælder også for udstedere af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed på mindst euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, inden den 31. december 2010 i hele gældsbevisets løbetid, forudsat at alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve deres rettigheder, gøres tilgængelige i det medlemsland, udstederen har valgt. Stk. 6. Udstedere, der er omfattet af 1, stk. 3, 1, stk. 5, eller som i medfør af stk. 4 eller 5 har valgt et mødested her i landet, kan fremsende oplysninger til indehavere af gældsbeviser i elektronisk format, hvis en sådan beslutning træffes på en forsamling og mindst opfylder følgende betingelser: 1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke afhænge af, hvor gældsbevisindehaveren eller den befuldmægtigede, der repræsenterer ham, har hjemsted eller bopæl. 2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at indehaverne af gældsbeviser rent faktisk bliver informeret. 3) Indehaverne af gældsbeviser skal anmodes skriftligt om deres samtykke til informationsformidling i elektronisk form, og hvis de ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist, anses de for at

7 have givet deres samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne forlange, at informationen formidles skriftligt. 4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af oplysninger i elektronisk form bestemmes af udsteder i overensstemmelse med princippet om lige behandling i stk. 2. Særligt for udstedere, som er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område 11. En udsteder af værdipapirer, som er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som i henhold til 27, stk. 7, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre en årsrapport, skal sikre, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med stk Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde følgende: 1) Det reviderede årsregnskab. 2) En ledelsesberetning. 3) En ledelsespåtegning, hvor hver enkelt medlems navn og funktion i forhold til selskabet er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt a) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale, b) årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet og c) ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. Stk. 3. Hvis den i stk. 1 nævnte udsteder i henhold til direktiv 83/349/EØF skal udarbejde et koncernregnskab, skal den reviderede årsrapport omfatte et sådant koncernregnskab udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som vedtaget i medfør af Rådets forordning nr. 1606/2002/EF samt udsteders årsregnskab aflagt i overensstemmelse med national lovgivning i det land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udsteder er registreret. Stk. 4. Hvis den i stk. 1 nævnte udsteder ikke skal udarbejde et koncernregnskab, skal den reviderede årsrapport indeholde udsteders årsregnskab aflagt i overensstemmelse med lovgivningen i det land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udsteder er registreret. Stk. 5. Årsrapporten skal revideres i henhold til artikel 51 og 51a i direktiv 78/660/EØF og, hvis udsteder skal aflægge koncernregnskab, i henhold til artikel 37 i direktiv 83/349/EØF. Revisionspåtegningen, underskrevet af den eller de personer, der er ansvarlige for revisionen af regnskaberne, skal i sin helhed gøres tilgængelig for offentligheden sammen med årsrapporten. Stk. 6. Ledelsesberetningen skal udarbejdes i henhold til artikel 46 i direktiv 78/660/EØF og, hvis udsteder skal udarbejde et koncernregnskab, i henhold til artikel 36 i direktiv 83/349/EØF. 12. En udsteder af værdipapirer, som er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som i henhold til 27, stk. 7, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre en halvårsrapport, skal sikre, at halvårsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med stk Stk. 2. Halvårsrapporten skal som minimum indeholde følgende: 1) Et 6-måneders regnskab. 2) En ledelsesberetning.

8 3) En ledelsespåtegning, hvor hver enkelt medlems navn og funktion i forhold til selskabet er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt a) halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale, b) halvårsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet og ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af de informationer, der kræves i stk. 6. Stk. 3. Hvis udstederen skal udarbejde et koncernregnskab, skal halvårsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber, som vedtaget i medfør af artikel 6 i Rådets forordning nr. 1606/2002/EF. Stk. 4. Hvis udstederen ikke skal udarbejde et koncernregnskab, skal halvårsregnskabet mindst indeholde en balance pr. udgangen af halvårsperioden med sammenligningstal fra balancen ved udgangen af det foregående regnskabsår, en resultatopgørelse dækkende de første 6 måneder af regnskabsåret med sammenligningstal fra den sammenlignelige periode fra foregående regnskabsår og forklarende noter hertil, jf. stk. 5. Balance og resultatopgørelse skal indeholde samme poster, som er indeholdt i den seneste årsrapport samt de eventuelle yderligere poster, der måtte være nødvendige for at sikre et retvisende billede. Udstederen skal anvende samme principper for indregning og måling som ved udarbejdelsen af årsrapporter. Stk. 5. De forklarende noter i en halvårsrapport efter stk. 4 skal i det mindste indeholde tilstrækkelig information til at sikre sammenligneligheden til årsrapporten samt til at sikre, at væsentlige beløbsmæssige ændringer og udviklinger, der er reflekteret i halvårsregnskabets balance og resultatopgørelse, er forklaret. Stk. 6. Ledelsesberetningen skal mindst indeholde oplysninger om vigtige begivenheder i de første seks måneder af regnskabsåret og disses indflydelse på regnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i regnskabsårets resterende seks måneder. For udstedere af aktier skal ledelsesberetningen endvidere beskrive større transaktioner med nærtstående parter foretaget i de første seks måneder af regnskabsåret. Stk. 7. Hvis der er foretaget revision af halvårsrapporten, skal revisionspåtegningen gengives i sin helhed. Det samme gælder i de tilfælde, hvor revisor har foretaget review. Hvis revisor ikke har foretaget revision eller review af halvårsrapporten, skal udstederen bemærke dette i sin rapport. Særligt for udstedere, der er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område (tredjelande) 13. En udsteder omfattet af 1, stk. 3, nr. 1, litra b, kan undtages for kravene i henholdsvis 28 og 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. samt 4 og 6 i denne bekendtgørelse, såfremt lovgivningen i det tredjeland, hvor udsteder er registreret, indeholder ækvivalente krav, eller udsteder opfylder kravene i lovgivningen i et tredjeland i overensstemmelse med stk De oplysninger, der er omfattet af kravene i tredjelandet, skal offentliggøres og indsendes i overensstemmelse med 27 a i lov om værdipapirhandel m.v. og 7 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i 4, når det i henhold til det pågældende lands lovgivning kræves, at en udsteder skal offentliggøre kvartalsrapporter. Stk. 3. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., når den frist, inden for hvilken en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland, i henhold til landets lovgivning, skal underrettes om større besiddelser, og inden for hvilken den skal offentliggøre oplysninger om større besiddelser, i alt svarer til eller er kortere end syv handelsdage.

9 Stk. 4. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i 28 i lov om værdipapirhandel m.v., når det i henhold til landets lovgivning kræves, at en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland, skal opfylde følgende betingelser: 1) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil højst 5 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart denne tærskel nås eller overskrides. 2) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil mellem 5 % og 10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides. 3) En udsteder, der har tilladelse til at besidde mere end 10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides. Stk. 5. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i 6, når det i henhold til det pågældende lands lovgivning kræves, at en udsteder skal offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital senest 30 kalenderdage efter, at der er sket en stigning eller fald heri. 14. Årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere fra lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der skal offentliggøres i medfør af 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., skal udarbejdes efter samme regnskabsregler som de, der ville gælde, hvis udstederen var hjemmehørende i Danmark. De dele af årsrapporten og halvårsrapporten, der ikke skal følge de internationale regnskabsstandarder som vedtaget i medfør af Rådets forordning nr. 1606/2002/EF om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (koncernregnskabet og halvårsregnskab på konsolideret basis) kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet udarbejdes efter et andet regnskabsregelsæt, når Finanstilsynet vurderer, at det pågældende regelsæt er ækvivalent med det regelsæt, der gælder for udstedere hjemmehørende i Danmark. Stk. 2. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt er ækvivalent med de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i stk. 1, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på koncernbasis. Stk. 3. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning, som er nævnt i stk. 2, har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt kan accepteres for en begrænset periode, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på koncernbasis for regnskabsår, der begynder inden 1. januar En udsteder som nævnt i 1, stk. 3, nr. 1, litra b, der offentliggør oplysninger i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som kan have betydning for offentligheden i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre og indsende disse oplysninger i overensstemmelse med 27 a i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse, selv om disse oplysninger ikke er omfattet af oplysningsforpligtelserne i kapitel 7 i lov om værdipapirhandel m.v.

10 Straf 16. Overtrædelse af 1, stk. 4, 2, stk. 1, 3, 4, stk. 1, 5 og 6, 7, stk. 1, 8, 9, stk. 1, 10, stk. 1, 11, stk. 1, 12, stk. 1, og 14 og 15, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 657 af 22. juni 2012 om udstederes oplysningsforpligtelser.

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs

Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs Bekendtgørelse nr. 331 af 23. april 1996 Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs I medfør af 22, stk. 4, 26, stk. 5, 30, og 93, stk. 3, i lov nr. 1072

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 Skjal 3 Vmr: j. nr. 200700440 Dagf.: 5. november 2007 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 2006-07 - L 20 (oversigt):

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. marts 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Elise Margrethe Bangert Sagsnr.: 2016-6130-0126 Dok.: 1906589 Notat til Folketingets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

STANDARDFORMULAR 1. 2) Baggrunden for meddelelsespligten (sæt venligst kryds i et eller flere af de følgende felter):

STANDARDFORMULAR 1. 2) Baggrunden for meddelelsespligten (sæt venligst kryds i et eller flere af de følgende felter): Bilag 1 STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform: 2) Baggrunden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere