Et Studie af Elbilers Diffusion i Danmark og Norge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et Studie af Elbilers Diffusion i Danmark og Norge 2000-2014"

Transkript

1 Forfattere: Kathrine Kaa Frey Anne Juhl Vejleder: Philipp J. H. Schröder, Institut for Økonomi! Karakter anslag: Et Studie af Elbilers Diffusion i Danmark og Norge ! BACHELOR AFHANDLING AARHUS UNIVERSITET, INSTITUT FOR ØKONOMI Maj 2015

2 Executive summary Denmark has a goal to be 100% independent of fossil fuels in The adoption of electric vehicles is one of the solutions to reach the goal. Norway is one of the leading geographical markets in the process of the adoption of electric vehicles. Therefore this research report focuses on the underlying factors behind the differences in the adoption of electric vehicles between Denmark and Norway. The aim of this report is to identify the factors, which explain the differences in the diffusion of electric vehicles compared to the number of new registered cars in Denmark and Norway in The three main factors are characterised as policy, market and consumers. At first, the report will analyse the 10 identified factors promoting the diffusion of electric vehicles as a destructive innovation individually. Secondly, the interdependence between the factors and their effect on the adoption of the electric vehicles are discussed. Finally, the theory of The Diffusion S-curve is applied to discuss the effects of the individual factors and the interdependencies between them to analyse their effect on the adaption of the electric vehicles in Denmark and Norway. The findings from the analysis of the policy factors suggest that tax-systems on vehicles and incentives such as access to bus lanes, free public parking and charging points, among others, promote the adoption of electric vehicles. Analysis of market factors suggests that prices or the prevalence of electric vehicles, complimentary and substitutionary goods do influence the diffusion of electric vehicles. Analysis of the consumer factors suggests that the disposable income per capita, driving habits, positive attitudes and purchasing intentions towards electric vehicles contribute to an understanding of the adoption of electric vehicles in Norway and Denmark. The findings from the second part of the analysis, concerning the interdependencies between the market and policy factors, identify that political incentives like tax-systems affect the marked prices faced by the consumers. This interdependency is clarified when calculating and comparing the total costs of ownership (TCO) of electric vehicles versus conventional gasoline-fuelled vehicles. The calculations show that an electric vehicle in Norway in 2014 is cheaper than a conventional vehicle. The interdependencies between the market and consumer factors are identified by consumer attitudes and the market conditions in the geographical markets of Denmark and Norway. Norwegian consumers perceive the price as an advantage of electric vehicles whereas the Danish consumers perceive it as a disadvantage. Furthermore the infrastructure of charging points is expressed as a concern among both Danish and Norwegian consumers. This concern are mitigated the best in Norway, as the Norwegian infrastructure of charging points are four times as big as in Denmark. The interdependencies between the consumer and policy factors identify a difference in the perception of price among Danish and Norwegian consumers. This can be compared to the political tax-systems and incentives, which makes the TCO of electric vehicles relative to conventional cars more attractive in Norway than in Denmark. The nature of the electric vehicle as a disruptive innovation are characterised as systemic and socially embedded. By this characterisation political factors are identified to be very important to initiate the founding of the ecosystem in the market of electric vehicles and the

3 network effects from the consumer demands. The main findings are that the network effects and the ecosystems are extremely important to promote the diffusion of electric vehicles as a disruptive innovation in Norway and Denmark. The findings of this research paper should be seen as a source of insightful knowledge about the factors promoting the diffusion of electric vehicles in Denmark and Norway. After this research it could be interesting to study whether the political incentives promoting the ecosystem and network effects are as important in other sectors facing a technological shift of social embedded and systemic nature.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Analytiske afgrænsninger Definitioner Videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang Teoretisk baggrund Dataindsamlingsmetoder Analysemetoder Rapportens struktur Hypoteser Præsentation af opstillede hypoteser Politiske faktorer Markedsfaktorer Konsumentfaktorer Analyseopbygning af hypoteser Hypotese 1: De nationale afgiftssystemer bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Teoretisk baggrund Analyse Afgifter ved anskaffelsen Ejerskabsafgifter Anvendelsesafgifter Delkonklusion Hypotese 2: Brede statslige pakker af virkemidler bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Teoretisk baggrund Analyse En usikker fremtid for pakkeløsningen Delkonklusion Hypotese 3: Antallet af elbiludbydere bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Metode Analyse Delkonklusion Hypotese 4: Prisen på elbiler bidrager til at forklare diffusionen heraf i DK og NO Metode Analyse Delkonklusion Hypotese 5: Udbredelsen af ladepunkter bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Metode Analyse Delkonklusion Hypotese 6: Prisen på el bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Metode Analyse Delkonklusion Hypotese 7: Prisen på konventionelle biler bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Metode Analyse... 23

5 Relative bilpriser Delkonklusion Hypotese 8: Prisen på brændstof bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Analyse Relative drivstofpriser Delkonklusion Hypotese 9: Disponibel indkomst bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Metode Analyse Delkonklusion Hypotese 10: Kørselsvaner bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Befolkning i byområderne Bil nr. to Delkonklusion Hypotese 11: Konsumenters udtrykte attitude og købsintentioner i forhold til elbilen bidrager til at forklare diffusionen heraf i DK og NO Metode Teoretisk baggrund Analyse Danmark Norge Sammenligning ml. Danmark og Norge Delkonklusion Opsamling på analyserede hypoteser Politiske faktorer Markedsfaktorer Konsumentfaktorer Et komplekst system af indbyrdes afhængige faktorer Politik og marked TCO Marked og konsumenter Konsumenter og politik Delkonklusion Diffusionen af elbiler i Danmark og Norge Diffusion S-kurven og elbilers andel af nyregistreringer i DK og NO Elbilers diffusion på det norske bilmarked Elbilers diffusion på det danske marked Usikkerhed Et komplekst system af flere aktører Politik: virkemidler og tiltag Markedet: opbygning af økosystem Konsumenter: netværkseffekter Senere studier Konklusion Litteraturliste BILAGSMAPPE!

6 Liste over figurer Figur 1.1: Elbilers andel (%) af antal nyregistrerede biler i DK og NO, Figur 2.1: Figur 2.2: Relativ prisindeks i faste priser, 2011=100, (a) DK samt (b) NO Relative drivstofpriser i faste priser, markedspriser, , for (a) DK i DKK samt (b) NO i NOK Figur 3.1: TCO for Citröen C-zero samt Citröen C1 i DK og NO, 2011 og 2014 Liste over tabeller Tabel 2.1: Tabel 2.2: Tabel 2.3: Tabel 2.4: Afgifter ifm. anskaffelse, ejerskab og anvendelse af bilen i DK og NO Pakke af virkemidler for elbiler i DK og NO Fremhævede fordele og ulemper ved elbiler i forbrugerundersøgelser fra DK og NO, Hypoteser, der bidrager til forklaring af diffusion af elbiler i DK og NO!!

7 1. Indledning Danmark (DK) har et mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 (Drescher et al. 2014). Dette mål er sat i forlængelse af øget international fokus på klimaforandringer og CO 2 -udledning. Der er i EU indgået bindende aftale om at reducere drivhusgasudledningen, herunder CO 2 -udledning, til at være min. 20% under 1990-niveauet inden 2020 (Regeringen 2011). Til dette mål skal DK bidrage med en reduktion, som når en CO 2 -udledning i 2020 på min. 40% af niveauet i 1990 (De Økonomiske Råd 2013a). Energiforbruget i transportsektoren, herunder vejtransporten, er stigende og udgør omkring en fjerdedel af den samlede CO 2 -udledning i DK (Drescher et al. 2014, Nordisk Ministerråd 2008). Ændringer i transportsektoren er derfor nødvendige for at nå det danske CO 2 -mål samt målet om uafhængighed af fossile brændstoffer. En reduktion i transportens omfang samt forbedret energieffektivitet heri vil bidrage til CO 2 - målet men ikke være tilstrækkelig for målet om uafhængighed af fossile brændstoffer. Elbilen som et CO 2 -neutralt substitut til den konventionelle bil vil være en af løsningerne hertil Energistyrelsen (n.d.b). Norge (NO) fremhæves ofte i litteraturen som et forgangsland for udbredelsen af elbiler (McKinsey & Company 2014). På baggrund af de danske mål vil NO, som et naboland til DK, derfor være relevant at sammenligne med ift. udbredelsen af elbiler. Empiriske observationer (figur 1.1) af DK og NO viser en stor forskel i udviklingen af elbilers andel af nyregistrerede biler. Figur 1.1: Elbilers andel (%) af antal nyregistrerede biler i DK og NO, Kilde: egen udarbejdelse på baggrund af bilag 1.1 Side 1 af 55!

8 Elbilers andel af nyregistreringer er hele perioden højere i NO end i DK. Fra år 2010 observeres det, hvordan den norske andel af elbiler vokser fra 0,46% til 12,65% af de samlede nyregistreringer i I samme periode vokser den danske andel kun fra 0,03% til 0,83%. Stigningen i elbilers andel afspejles i den totale bestand af elbiler, som i 2014 er biler i NO og i DK (bilag 1.1). Rapporten belyser en kompleks innovation af elbilen, hvorfor politiske-, markeds- og konsumentfaktorer tilsammen påvirker diffusionen af elbiler i DK og NO.! 1.1 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenfor omtalte problemstilling samt den empiriske observation af elbiler i DK og NO vil det være interessant at undersøge, hvad der skaber udviklingen i elbilers andel i NO kontra i DK. På grundlag heraf opstilles forskningsspørgsmålet: Hvordan kan forskellen mellem Danmark og Norges udviklingen i elbilers andel af nyregistrerede biler i perioden forklares? Til at besvare forskningsspørgsmålet opstilles følgende underspørgsmål: 1. Hvorvidt bidrager identificerede isolerede politiske, markeds- og konsumentfaktorer til udviklingen af elbilers andel af nyregistrerede biler i Danmark og Norge i perioden ? 2. Hvorvidt bidrager indbyrdes afhængighed mellem de isolerede faktorer til udviklingen af elbilers andel af nyregistrerede biler i Danmark og Norge i perioden ? Forskningsspørgsmålet samt underspørgsmålene besvares vha. udvalgt relevant innovationsteori, afsætnings- samt mikroøkonomisk teori omkring udbud og efterspørgsel, herunder netværkseffekter og opbygning af økosystemer. Med rapporten ønskes der at bidrage til forklaringen af, hvordan politiske-, markeds- og konsumentfaktorer samt deres indbyrdes afhængighed påvirker forskellen observeret i figur 1.1. For at besvare forskningsspørgsmålet anvendes empirisk data fra den norske (SSB) og danske statistikbank (DST), OECD, videnskabelige rapporter samt hjemmesider med fokus på elbiler. 1.2 Analytiske afgrænsninger De identificerede faktorer fokuserer primært på konsumentsiden samt de forhold, som konsumenterne møder. Rapporten har ikke særlig fokus på udbudssiden, da udbuddet og produktionen af biler primært påvirkes internationalt. Disse faktorer vil derfor ikke biddrage i større grad til at forklare forskellen ml. de to lande. Opgaven afgrænses til analytisk at omhandle elbiler, som dækker behovet for privat personlig transport i husholdningerne på henholdsvis de danske og norske geografisk afgrænsede markeder. Aht. omfanget af rapporten er biobrændselscelle-, brint- og hybridbiler, som andre substituerende produkter til den konventionelle bil, ikke inddraget. Analyserne afgrænses til kun at omhandle personbiler anvendt til private formål og derfor kun de faktorer, som påvirker den private efterspørgsel. På denne baggrund ses der bort fra elbiler solgt til offentlige Side 2 af 55!

9 institutioner og virksomheder, selvom disse salgstal er inkluderede i antallet af nyregistrerede biler i figur 1.1. Afgrænsningen udføres, da det er andre faktorer og virkemidler, som skaber efterspørgslen på erhvervsmarkedet (Kotler et al. 2012). 1.3 Definitioner Innovationen af elbilen defineres som en radikal innovation, der i litteraturen benævnes som disruptive innovation (DI). Den nye teknologi forandrer konkurrencevilkårene i bilbranchen, da den ændrer de performance-parametre, hvorpå der konkurreres (Danneels 2004). Elbilen som DI adskiller sig derfor fra den inkrementelle innovation og små teknologiske ændringer, som imødekommer nuværende konsumentbehov (Johnson et al. 2011). Der har indtil nu været mange succesfulde inkrementelle innovationer af konventionelle biler, herunder en øget brændstofeffektivitet. Den teknologiske innovation bag elbilen er derimod en mere radikal innovation, der ændrer de attributter, hvorpå produktet skal konkurrere med den nuværende teknologi. Elbilen imødekommer nuværende behov for privat personlig transport, men vil derudover dække andre behov som mindre CO 2 -udslip. I udviklingen af den nye teknologi, vil der dog stadig være nogle mangler ift. eksisterende attributter og behov i bilbranchen, f.eks. kort opladningstid (Sandén, & Wallgren 2014). Adoptionen af elbilen er stadig i et begyndelsesstadiet (Petschnig et al. 2014), men produktet og dets attributter er skabt, hvorfor det må være rimeligt at konkludere, at elbilen er i de sidste faser af innovationsprocessen. I disse faser skal der sættes fokus på mainstream kundeaccept og opbygning af økosystemet, som er netværket af leverandører, producenter, forhandlere, interesseorganisationer samt udbydere af komplimentære produkter (Pinske et al. 2013). Innovationen af elbilen som DI har karaktér af at være social forankrende samt en innovation mellem indbyrdes afhængige aktører. Disse karakteristika omtales i litteraturen som social embedded innovation og systemic innovation (systemisk innovation). Den sociale forankring kommer til udtryk i, at innovationen af bilens attributter ikke kun ændrer præferencer hos konsumenten, men også den kontekst, hvori produktet anvendes, f.eks. opladning. Den systemiske innovation opstår af indbyrdes afhængighed og innovation mellem de forskellige aktører på markedet. Ved en DI af elbilen som et produkt er der behov for en række komplementære innovationer; el, netværk af opladning mv. (Jørgensen 2004, Pinske et al. 2013). Elbilen er et komplekst fænomen, der ikke kun skal forstås som teknologisk overgang, men også som en socio-teknologisk transformation ml. indbyrdes relaterede aktører (Sandén, & Wallgren 2014). 1.4 Videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang I afsnittet redegøres for opgavens videnskabsteorietiske tilgang, ontologi, epistemologi og metodologi mhp. at beskrive grundlaget, hvorpå opgaven er bygget. Efterfølgende beskrives dataindsamlingsmetoderne, som er anvendt, samt hvordan data er bearbejdet og analyseret. Rapportens videnskabsteoretiske tilgang tager udgangspunkt i Bhaskars kritiske realisme (Bryman 2011). Verden anses ontologisk som værende en objektiv virkelighed, der eksisterer uafhængigt af rapportens undersøgelse heraf. Rapporten bygges på den epistemologiske tankegang om, at den objektive virkelighed ikke er muligt at kunne gengive helt nøjagtig (Bryman 2011). Denne tankegang anvendes, da teorier og modeller er afgrænsede og derfor ikke afdækker hele virkeligheden. Via videreudvikling og tilpasning af metoderne igennem rapporten, er der bedre mulighed for at nærme sig virkeligheden og komme tættere på de sande Side 3 af 55!

10 svar jf. Bhaskars i (Nygaard 2012). Rapportens konklusion skal derfor anses som et bidrag til den nuværende viden, hvormed den skaber en bedre forståelse for, hvorfor andelen af nyregistrerede elbiler er forskellig ml. DK og NO. Rapportens formål er at belyse, hvilke faktorer og sammenspil derimellem, som påvirker efterspørgslen, ud fra andre perspektiver end, der tidligere er anlagt i litteraturen. Som metodologi anvendes induktiv hypotesegenerering og deduktiv testning af disse, hvilke enten falsificeres eller tolkes som det bedste bud på virkeligheden (Nygaard 2012). Hypoteserne forklarer effekterne isoleret set, hvorefter den indbyrdes afhængighed diskuteres, da den samlede effekt er større end summen af delene (Heldbjerg 2013). Med inspiration fra den systembaserede tankegang (Heldbjerg 2013) forklares udviklingen derfor ud fra helheden og ikke kun de isolerede effekter fundet i hypoteserne Design Mhp. besvarelse af forskningsspørgsmålet, er afhandlingen designet som et komparativt casestudie, der undersøger og ønsker at forklare forskellen ml. udviklingen i andelen af nyregistrerede elbiler. Det komparative studie baseres på casestudier, der geografisk er afgrænset til at omhandle DK og NO s diffusion af elbiler i perioden Hvert land analyseres ud fra opstillede hypoteser, hvorefter relative forskelle og ligheder afdækkes mhp. at vurdere faktorens indflydelse på efterspørgslen. For at bidrage med ny viden inden for området, designes studiet longitudinalt og forsøger dermed at forklare forandringernes indflydelse på efterspørgslen i perioden (Bryman 2011). Dette design adskiller sig fra tidligere undersøgelser, der oftest fokuserer på en statisk situation. Det longitudinale perspektiv baseres på et metastudie af litteratur og sekundær data. Rapporten giver hermed nye perspektiver, som ikke tidligere har været i fokus Teoretisk baggrund Mhp. at forklare de empiriske forskelle ml. DK og NO er hypoteserne induktiv genereret på baggrund af mikro- og afsætningsøkonomisk teori omkring udbud og efterspørgsel samt forhold, der ligger omkring købsbeslutningen. Undervejs i rapportens opbygning er hypoteserne tilpasset til at kunne videreudvikle tidligere viden eller bidrage med nye perspektiver. De tre hovedfaktorer; politik, marked og konsumenter drives af forskellige mikro- og afsætningsøkonomiske teorier, som præsenteres løbende i analysen. Den teoretiske og metodiske litteratur består primært af lærerbøger (Andersen 2012, Blanchard 2011, Danneels 2004, Johnson et al. 2011, Pindyck & Rubinfeld 2013) Dataindsamlingsmetoder Den empiriske litteratur baseres primært på videnskabelige rapporter og artikler publiceret i anerkendte tidsskrifter indhentet fra databaserne Business Source Complete samt Science Direct, for at sikre validiteten. Derudover anvendes rapporter fra ministerier, konsulentfirmaer og elbilprojekter, da disse indeholder data med et højere detaljeniveau. For at sikre validitet foretrækkes data fra statistikbankerne DST, SSB, Verdensbanken og OECD. I det omfang data herfra ikke har været tilstrækkeligt, er forskellige ministeriers og organisationers statistikker inddraget, heriblandt Energiministeriet, De Danske Bilimportører, Olie og Energiforum og Grønn Bil. Data og information på konsument-niveau har været nødvendig at indsamle fra hjemmesider, artikler og bilmagasiner. Foruden den kvantitative data, benyttes også resultater fra tidligere kvalitative forbrugerundersøgelser i DK og NO. Tidsrækkerne i data er i nogle analyser justeret, da de ikke er udgivet i samme tidsserier med samme basisår. Det har inden for nogle analyseområder været problematisk at fremskaffe alt Side 4 af 55!

11 ønsket data, hvilket kommer til udtryk i brugen af alternative indikatorer frem for direkte målinger (Bryman 2011) eller ved at undersøge dele af perioden. Data er indsamlet til og med den 1. april Data tilgængeliggjort herefter indgår derfor ikke i analysen Analysemetoder Rapportens analyser bygges på flere niveauer af alt andet lige betragtninger, hvormed en evt. forskel ml. de to lande identificeres. Indledningsvist behandler analyserne det generelle niveau og udvikling i den enkelte faktor. Efterfølgende analyseres det relative forhold ml. elbilen og den konventionelle bil i de to lande. Afslutningsvist sammenlignes det relative forhold ml. biltyperne i DK og NO. Igennem rapporten foretages flere analyser af prisudviklingen i tidsserier. Analysemetoden til prisberegningerne tager udgangspunkt i fremgangsmåden i Beskrivende Dansk Økonomi (2012). Der analyseres på årligt niveau, hvorfor indhentet data på dags-, måneds- og kvartalsbasis er omregnet til årlige observationsværdier, hvilke enten er årlige gennemsnit af de oplyste priser, eller vægtet ift. den relative mængde. Priserne oplyses i markedspriser, da det er disse, som forbrugerne tager stilling til i købsbeslutningen. Ønskes udviklingen over tid belyst, indekseres de løbende priser til 2000=100, hvorefter de deflateres med forbrugerprisindekset for transport, for at belyse den reale udvikling i faste priser (Andersen 2012). Forbrugerprisindeks for transport (SSB 2014:030113, DST 2014a) anvendes da dette ikke indeholder alle goder i det generelle forbrugerprisindeks. De relative prisanalyser ml. DK og NO opgøres i DKK på baggrund af årlige gennemsnitlige valutakurser (bilag 1.2). Prisudviklingen vurderes ift. relevante priselasticiteter. De langsigtede priselasticitter anvendes analysen, da personbiler anses som et langvarigt forbrugsgode og udskiftningen over tid undersøges (Pindyck & Rubinfeld 2013). Specifikke anvendte analysemetoder præsenteres løbende, som de anvendes i rapporten, og er foretaget med udgangspunkt i teorierne eller fra inspiration i den empiriske litteratur. 1.5 Rapportens struktur Afhandlingen er struktureret i 5 kapitler: Første kapitel består af indledning, herunder forsknings- og underspørgsmål samt videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang. Andet kapital består af baggrundsanalysen, hvori de identificerede individuelle hypoteser testes enkeltvist ud fra en alt andet lige betragtning. Afslutningsvist opsamles hvilke hypoteser, der kan bidrage til at forklare adoptionen af elbiler i de to lande, hvormed underspørgsmål 1 besvares. Tredje kapitel diskuterer de indbyrdes sammenhænge ml. de individuelle analyserede faktorer fra kap. to. Dermed ophæves forudsætningen om at alt andet, og mekanismerne imellem hypoteserne diskuteres. Underspørgsmål 2 besvares i tredje kapitel. Fjerde kapital vurderer de analyserede hypoteser og de indbyrdes sammenhænge herimellem ift. diffusionen af elbiler i DK og NO, hvormed forskningsspørgsmålet besvares. Femte kapitel opsamler rapportens resultater i en konklusion. Side 5 af 55!

12 2. Hypoteser I kapitel 2 vil de opstillede hypoteser og motivation herfor indledningsvist præsenteres. Efterfølgende analyseres de identificerede faktorer gennem enkeltvis hypotesetestning. Først undersøges de politiske faktorer, dernæst markedsfaktorer og til sidst konsumentfaktorer. Kapitel 2 afrundes med en opsamling af de analyserede faktorer og dermed en besvarelse af underspørgsmål Præsentation af opstillede hypoteser Som ovenfor anført er hovedfaktorerne; politiske tiltag, markedets udvikling og konsumenternes efterspørgsel udvalgt for analyse (30, s. 11). Foruden de tre identificerede faktorer fremmes elbilens diffusion igennem bl.a. teknologisk udvikling og virksomhedsstrategi (Sandén, & Wallgren 2014). Det danske og norske marked for elbiler er to afgrænsede geografiske markeder, men alligevel forventes det, at sidstnævnte faktorer vil udvikle sig ens på begge markeder bl.a. pga. en høj sammenhandel herimellem. Disse inkluderes derfor ikke i analysen, da det vurderes, at de ikke vil kunne bidrage til at forklare de observerede forskelle ml. andelen af nyregistrerede elbiler i DK og NO. Følgende hypoteser vil blive analyseret i dette kapital mhp. at besvare underspørgsmål nr. 1: Politiske faktorer: Hypotese 1: De nationale afgiftssystemer bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 2: Brede statslige pakker af virkemidler bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Markedsfaktorer: Hypotese 3: Antallet af elbiludbydere bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 4: Prisen på elbiler bidrager til at forklare diffusionen heraf i DK og NO Hypotese 5: Udbredelsen af ladepunkter bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 6: Prisen på el bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 7: Prisen på konventionelle biler bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 8: Prisen på brændstof bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Konsumentfaktorer: Hypotese 9: Disponibel indkomst bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 10: Kørselsvaner bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Hypotese 11: Konsumenters udtrykte attitude og købsintentioner i forhold til elbilen bidrager til at forklare diffusionen heraf i DK og NO Side 6 af 55!

13 2.1.1 Politiske faktorer Politiske faktorer er identificeret igennem mikroøkonomisk teori, med udgangspunkt i, hvordan politiske virkemidler kan støtte nye teknologier på markedet. Politiske tiltag anvendes i tilfælde af markedsfejl og eksternaliteter, hvor markedskræfterne i sig selv ikke fremmer diffusionen af en ny teknologi (Tietenberg 2014). Af politiske faktorer er afgiftssystemer samt statslige pakker af virkemidler identificeret som relevante at undersøge på baggrund af (Figenbaum 2013, Nordisk Ministerråd 2011, Pinske et al. 2013) samt mikroøkonomisk teori Markedsfaktorer Iflg. (Pindyck & Rubinfeld 2013, Sandén, & Wallgren 2014) består et marked af interaktioner ml. konsumenter, udbydere og udbuddet af substituerende samt komplimentære produkter. Disse faktorer medvirker til at bestemme prisen for et gode. Studier (Dings 2009, Hjorthol 2013) belyser, at markedspriser samt driftsomkostninger er kritiske komponenter i efterspørgslen af et produkt, hvorfor disse er relevante at undersøge iht. komplimentære og substituerende produkter. Komplimentære produkter har en betydelig rolle i diffusionen pga. den systemiske natur af innovationen. Fokus sættes derfor på udvikling af ladepunkter samt prisudvikling på el. Prisudvikling på konventionelle biler som et substituerende produkt analyseres for at afdække substitutionseffekten til elbilen. Herunder inkluderes brændstofpriser som komplementær produkt til konventionelle biler. Foruden substituerende og konventionelle produkter sættes der fokus på udbydere på markedet samt elbilpriser som markedsfaktorer Konsumentfaktorer Relevante konsumentfaktorer er identificeret gennem afsætningsøkonomisk teori vedr. forhold, der påvirker købsbeslutningen. Gruppen af individuelle konsumenter udgør markedet (Kotler, et al. 2012), og det er disse aktører, som direkte bestemmer adoptionen af elbiler i DK og NO. Derfor vil demografiske forhold, kørselsvaner samt konsumentattituder blive undersøgt Analyseopbygning af hypoteser Hver hypotese indledes med en motivation og et teoretisk grundlag, hvorefter anvendt data præsenteres. Hypotesen vil derefter blive analyseret og afslutningsvist vurderes det, om hypotesen bidrager til forklaringen af diffusionen af elbiler i DK og NO, eller om hypotesen falsificeres. Side 7 af 55!

14 2.2 Hypotese 1: De nationale afgiftssystemer bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Statslige virkemidler og reguleringer er iflg. Ezlen et al (2005) i (Ednilson et al. 2015) elementer blandt flere, som kan influere adoptionen af ny teknologi i transportsektoren. Afgiftssystemet er et af disse virkemidler, og er bygget op omkring køb og anvendelse af bilen. DK og NO har de højeste afgifter på konventionelle biler i Europa (NAF, BIL & NBF 2013), hvilket gør det interessant at undersøge afgiftssystemet som virkemiddel. Systemet består af både direkte og indirekte afgifter på bilen, herunder CO 2 -afgifter på brændstof. Indirekte afgifter på f.eks. brændstof er virkemidler, som øger incitamentet til at anvende miljøvenlig transport, heriblandt elbilen. Indirekte afgifter er derfor ligeledes relevante at undersøge (Drescher et al. 2014) Teoretisk baggrund Eksternaliteter: Afgifter anvendes som virkemiddel for at reducere eksternaliteter på markedet. Markedseksternaliteter opstår, når en aktørs adfærd resulterer i omkostninger eller nytte for andre, hvilke ikke vises som en del af markedsprisen (Pindyck & Rubinfeld 2013). Negative eksternaliteter ved privat biltransport fremkommer af effekter som støj, uheld, trafik og trængsel, der medfører øget tidsforbrug, samt udledning af drivhusgasser herunder CO 2 (Tietenberg 2014) (De Økonomiske Råd 2013a). Da forskningsspørgsmålet vedrører elbiler, fokuseres kun på CO 2 -udledning som negativ eksternalitet, da nuludslip er en af attributterne, hvormed elbilen adskiller sig fra teknologien i konventionelle biler. De resterne eksternaliteter er dog vigtige at have i mente, da disse også ligger til grund for politiske virkemidler. CO 2 -udslip som eksternalitet af privatbilismen vil gøre, at den sociale marginale omkostning (SMC) er højere end den private marginale omkostning (PMC) ved antal biler solgt, hvorfor den sociale optimale mængde af biler Q* er lavere end mængden i markedsligevægten Q M uden statslig indblanding. Afgiften skal derfor afspejle eksternaliteten og fungere som et virkemiddel, der sænker Q M til Q*. Dette sker, da afgifter på købsprisen øger prisen for konsumenterne, hvormed en ny markedsligevægt vil opstå Q* (bilag 2.1). Afgifter er et markedsbaseret politisk instrument, der har til formål at give konsumenter økonomiske incitamenter til at efterspørge den samfundsmæssige optimale mængde Q* vha. priser og markedet i sig selv. Substituerende produkter: Elbiler og konventionelle biler er substituerende produkter, da begge produkter opfylder behovet for privat personlig transport. Om biltyperne er perfekte substitutter afhænger af konsumenternes individuelle præferencer ift. nuludslip, rækkevidde mm. Disse er attributter, som biltyperne performer forskelligt på. Substitutionseffekten opstår, når prisen på den ene biltype påvirker efterspørgslen på den anden type bil, hvorfor afgiftsændringer ligeledes vil have en effekt på substitutionen (Pindyck & Rubinfeld 2013) Analyse Afgiftssystemet i DK og NO vil nu blive undersøgt mhp. at teste hypotese 1.1. Flere studier og rapporter (Drescher et al. 2014, Figenbaum 2013, Nordisk Ministerråd 2011, De Økonomiske Råd 2013a) har undersøgt udviklingen i direkte og indirekte afgifter på konventionelle biler samt elbiler. Rapporten har i modsætning til de disse fokus på, hvordan afgifterne på konventionelle biler påvirker efterspørgslen af elbiler, hvilket nu vil blive diskuteret. Der findes ingen tidligere udarbejdet oversigt over udviklingen i afgiftsniveauerne. Det har derfor været nødvendigt at indhente data herom og samle i bilag mhp. at opstille afgiftskomponenterne og udviklingen heri. De norske brændstofafgifter er omregnet til DKK for at sammenligne med de danske brændstofafgifter. Side 8 af 55!

15 For at overskueliggøre elbilers afgiftsfordele ift. konventionelle biler er tabel 2.1. udarbejdet. Tabellen fremhæver de relative afgiftsfordele ml. elbilen og konventionelle biler for hver afgift i DK og NO. Disse afgiftsforhold vil nu blive diskuteret. Tabel 2.1: Afgifter ifm. anskaffelse, ejerskab og anvendelse af bilen i DK og NO Anskaffelsesafgifter Moms Direkte afgift Registreringsafgift / Engangsavgift Direkte afgift Ejerskabsafgifter Grøn ejerafgift/ Årsavgift Direkte afgift Konventionelle biler Elbiler Relativ afgiftsfordel DK 25% af basisprisen 25% af basisprisen Ingen relativ forskel ml. elbilen og den konventionelle bil. NO 23-25% af basisprisen Fritaget Betydelig relativ fordel for elbilen DK NO DK NO Stigende beløbsgrænse samt differentiering efter brændstofeffektivitet gør konventionelle biler relativt mere attraktive ift. elbiler Progressiv beskatning bestående af; vægt, motoreffekt, CO2-udslip samt NOx-udslip gør brændstofeffektive og mindre biler relativt mere økonomisk attraktive ift. elbilen Bestemmes af bilens brændstofeffektivitet Ingen større fordele for brændstofeffektive biler Fritaget frem til Forslag til folketingsbeslutning om forlængelse. Fritaget frem til 2017 eller ved en elbilbestand på Fritaget Betydelig nedsat afgiftssats Differentiering af registreringsafgiften, faldende tærskelværdi samt usikkerhed om afgiftsfritagelse sænker den relative fordel for elbiler. CO2-komponenten i engangsavgiften sænker i mindre grad den relative fordel ved elbilers afgiftsfritagelse. Relativ fordel for elbiler, som er gjort svagere pga. afgift på brændstofeffektivitet samt usikkerhed om fremtidig afgiftsfritagelse. Relativ fordel for elbilen, uændret i perioden. Anvendelsesafgifter Brændstofafgifter DK Lavere brændstofafgifter i DK gør de konventionelle biler relativt billigere ift. elbiler Indirekte afgifter NO Højere brændstofafgifter i NO gør elbilerne relativt mere attraktive ift. DK Kilde: Egen udarbejdelse på baggrund af bilag Side 9 af 55!

16 Afgifter ved anskaffelsen Moms (DK & NO): Ved bilkøbet betales der i DK 25% af bilens værdi før registreringsafgiften (Nordisk Ministerråd 2008). Moms gælder både for konventionelle biler og elbiler. I NO betales ligeledes 25% af bilens værdi før engangsavgiften. Satsen er steget fra 23% i 2000 og 24% i (bilag 2.4). I NO har elbiler været fritaget moms ved købet siden juli 2001 (Figenbaum 2013). Denne fritagelse er i høj grad med til at udjævne prisforskellen mellem norske konventionelle biler og elbiler, hvilket gør elbilen relativt mere attraktiv ift. den konventionelle bil i NO (Figenbaum 2013). Momsfritagelsen for elbiler i NO gør disse billigere ift. de danske elbiler (Drescher et al. 2014). Ydermere bliver elbilerne relativt mere attraktive ift. konventionelle biler i NO, hvilket kan bidrage til at forklare forskellen i diffusionen af elbiler ml. DK og NO. Registreringsafgiften (DK): Den danske registreringsafgift bestemmes af bilens afgiftspligtige værdi (købsprisen inkl. moms), bilens sikkerhedsudstyr samt bilens brændstofeffektivitet (De Økonomiske Råd 2013a). Der ses bort fra nedsættelse ved sikkerhedsudstyr, da det ikke er en faktor, som påvirker konkurrencen ml. konventionelle biler og elbiler. Registreringsafgiften består af en procentsats af bilens værdi, som er 105% af værdien under en fastsat tærskelværdi og 180% af bilens værdi herover (bilag 2.2). Tærskelværdien er vokset fra , hvormed det er blevet muligt at købe dyrere biler til en lavere registreringsafgift (Vogt- Nielsen & Pedersen 2012). I 2007 blev en differentiering af registreringsafgiften ift. bilers brændstofeffektivitet indført. Registreringsafgiften sænkes med 4000 DKK eller øges med 1000 DKK for hver km/l, som bilen kører over eller under angivne grænser i bilag 2.2. Med differentieringen havde regeringen til hensigt at øge efterspørgslen af brændstofeffektive benzin- og dieselbiler (Nordisk Ministerråd 2008), hvilket blev en realitet i perioden (bilag 2.8). Andelen af benzinbiler, som kørte over 20 km/l voksede fra 11% af den totale bestand af nyregistrerede benzinbiler i 2007 til 77% i Samme tendens observeres hos dieselbiler. Fokus på brændstofeffektivitet i registreringsafgiften resulterer derfor i et skift til mindre og mere brændstofeffektive biler (Skatteministeriet 2015). Siden 1984 har elbiler i DK været fritaget registreringsafgiften. Fritagelsen har aldrig været permanent, men er løbende blevet forlænget med tre år, senest i efteråret 2012 til slutningen af 2015 (Drescher et al. 2014). Om fritagelsen forlænges efter 2015 er endnu usikkert. Med en usikkerhed efter 2015 burde efterspørgslen stige inden da ud fra en rationel økonomisk tankegang. Denne effekt kan sandsynligvis bidrage til at forklare den lille stigning i danske elbilers andel fra i figur 1.1. Elbilen har en afgiftsfordel ift. konventionelle biler pga. afgiftsfritagelsen. Fordelen bliver dog mindre pga. registreringsafgiftens faldende tærskelværdi, differentiering ift. brændstofforbrug samt usikkerheden om forlængelse af afgiftsfritagelsen. Desuden er fradrag ved sikkerhedsudstyr ikke inkluderet, hvilken vil sænke den relative fordel yderligere (Vogt-Nielsen & Pedersen 2012). Engangsavgiften (NO): Den norske engangsavgift betales som registreringsafgiften ved købet af en ny bil. Denne bestemmes af tre faktorer; bilens vægt, motoreffekt og CO 2 -udslip (Drescher et al. 2014). Afgiftssatserne fra 2014 har ikke været tilgængelige, hvorfor udviklingen i satserne i årerne inden vurderes som tendensen fra I 2007 blev bilens slagvolumen erstattet af CO 2 -udslip, hvormed afgiften blev differentieret efter brændstofeffektivitet som i DK (bilag 2.3). CO 2 -komponenten er progressiv, hvorfor afgiften stiger - jo større CO 2 -udslip, bilen har. Grænserne for CO 2 -udslippet samt de tilhørende afgifter er skærpet for Side 10 af 55!

17 hvert år siden Justeringen udføres i kontinuerlig takt med teknologiudviklingen hos bilproducenterne for at stimulere en indfasning af klimavenlig teknologi i nye biler (Regjeringen 2014). Da dieselbiler har lavere CO 2 -udslip end benzinbiler betød omlægningen i 2007, at dieselbiler blev relativt billigere ift. benzinbiler (NAF, BIL & NBF 2013). Denne omkostningsfordel ses i udviklingen af den norske bilbestand (bilag 2.9). I NO er elbilerne fritaget engangsavgiften svarende til afgiftsfritagelsen i DK. Fritagelsen blev indført i 1991 som en prøveordning og blev permanent i Fritagelsen er gældende indtil næste Stortingsperiode i 2017, såfremt elbilstanden ikke overstiger (Drescher et al. 2014). Engangsavgiftens differentiering ift. brændstofeffektivitet gør elbilerne relativt mindre konkurrencedygtige ift. de konventionelle biler. Differentiering efter brændstofeffektivitet gør elbilernes afgiftsfritagelse og fordel deraf mindre i både DK og NO. Den danske afgiftsfritagelse er dog usikker, og danske elbilers fordel mindskes desuden af faldende tærskelværdi, hvorfor elbilers relative afgiftsfordel på anskaffelsesafgiften må være størst i NO Ejerskabsafgifter Grøn ejerafgift (DK): Den grønne ejerafgift er en dansk halvårlig afgift bestemt af biltypen og bilens brændstofeffektivitet i km/l (Skatteministeriet 2008b). For de mest brændstofeffektive biler er satsen under 1000 DKK pr. halvår. I bilag 2.5 observeres en stigende afgiftssats. Elbiler i DK er fritaget for den grønne ejerafgift (De Økonomiske Råd 2013a, Skatteministeriet 2008a, Skatteministeriet 2012), hvilket er endnu et afgiftsincitament. Afgiftsfritagelsen er som registreringsafgiften gældende til udgangen af 2015 (Skatteministeriet 2012), hvorefter den fremtidige afgiftsfordel er usikker. Elbilen har derfor en relativ fordel ift. den konventionelle bil, hvilken bliver mindre jo mere brændstofeffektiv, den konventionelle bil er. Årsavgift (NO): Årsavgiften i NO svarer til den grønne ejerafgift i DK. Afgiften betales årligt af alle køretøjer under 7500 kg. Afgiften for elbiler udgør kun omkring 14% af afgiften for benzin- og dieselbiler (bilag 2.6). Årsavgiften giver således et betydeligt incitament for at vælge en elbil, mens der ikke er nogen større fordel for brændstofeffektive benzin- og dieselbiler Anvendelsesafgifter Brændstofafgifter (DK og NO): Brændstofafgiften består af tre komponenter i både DK og NO; energiafgift/drivstoff avgift, CO 2 -afgift samt moms. Afgifternes størrelse varierer ml. landene og brændstoftypen. I bilag 2.7 bliver det tydeliggjort, at afgifter på benzin generelt er højere end på diesel i begge lande. Denne forskel afspejler dieselbilernes lavere udslip af CO 2 (NAF, BIL & NBF 2013). Desuden observeres, at det norske afgiftsniveau opgjort i DKK/l er højere end det danske for både benzin og diesel. Jo højere afgiftsniveau på brændstof jo dyrere bliver de konventionelle biler relativt til elbilen via den indirekte afgift. Brændstofafgifterne observeres ikke ift. afgifterne på el, da der fokuseres på afgifter med hensigten at fremme miljørigtig personbiltransport. Det høje afgiftsniveau på brændstof i NO kan derfor alt andet lige fremme elbilsalget relativttil i DK på grund af substitutionseffekten. Side 11 af 55!

18 2.2.3 Delkonklusion I undersøgelsen af hypotese 1 er der modsat tidligere studier sat fokus på de relative afgifter ml. konventionelle biler og elbiler. Nuludslip er en attribut, som elbilen kan udmærke sig på ift. den konventionelle bil. Dette betyder, at jo mere brændstofeffektiv den konventionelle bil er jo mindre fordel har elbilen. Derfor vil afgifterne med den største relative fordel for elbiler, være af betydning for adoptionen heraf. Generelt anvender DK og NO de samme virkemidler som afgiftsfritagelser og differentiering efter brændstofeffektivitet for at mindske den eksterne omkostning ved bilkørslens CO 2 - udslip. Der observeres dog en tendens til, at den relative fordel for elbiler er højest i NO, hvilket særligt udmønter sig i momsfritagelsen i bilkøbet samt den relative fordel i ejerskabsafgiften. Det vurderes derfor, at afgiftsstrukturen kan bidrage til at forklare forskellen på elbilers andel af nyregistreringer i de to lande. Side 12 af 55!

19 2.3 Hypotese 2: Brede statslige pakker af virkemidler bidrager til at forklare diffusionen af elbiler i DK og NO Flere studier (Nordisk Ministerråd 2011, Jørgensen 2004, Pinske et al. 2013) konkluderer, at der er behov for et miks af virkemidler for at fremme diffusionen af elbilen som en DI. Studierne argumenterer for, at rene markedsbaserede virkemidler som afgifter eller ren støtte til forskning og udvikling (R&D) ikke er tilstrækkelig for at muliggøre diffusionen af DI. I de indledende faser af DI er der brug for støtte til udvikling af den teknologiske performance ift. nuværende konsumentbehov. Efterfølgende er mainstream kundeaccept samt opbygning af et effektivt økosystem nødvendigt, hvilket politiske tiltag kan bidrage til at fremme. Det vurderes derfor relevant at undersøge, hvilke politiske incitamenter og tiltag der er tilstede på det norske og danske marked for elbiler i perioden Teoretisk baggrund Produkter inden for energi og mobilitet som elbilen, kræver infrastruktur og normer, der muliggør at imødekomme nuværende behov på markedet. Den systematiske og social forankrende natur af elbilens innovation nødvendiggør, at regeringen tager en rolle i at koordinere sammenspillet mellem aktørerne i netværket; virksomheder, udbydere, kunder samt udbydere af komplimentære produkter (Pinske et al. 2013). Aktiviteterne skal fremme det innoverede produkts performance for at konkurrere mod dominerende teknologier og dække nuværende konsumentbehov. Disse aktiviteter antages på længere sigt at fremme efterspørgsel og udbud og dermed bidrage til at skabe et mainstream marked for den nye teknologi (Pinske et al. 2013). På markedet for elbiler udføres statens rolle vha. forskellige virkemidler mhp. at fremme diffusionen af elbilen som en ny teknologi. Ifm. elbiler kan der hos konsumenten være manglende tryghed samt en række psykologiske barrierer, der ikke kan imødekommes med afgiftssystemer alene. Statslige pakker af virkemidler fokuserer derfor på en adfærdsændring, der er nødvendig og ikke kan ændres af markedsbaserede prissignaler (Nordisk Ministerråd 2011). Det vil nu blive undersøgt, hvilke virkemidler, der anvendes i NO og DK med det udgangspunktet, at flere virkemidler fremmer diffusionen af den nye teknologi Analyse Tabel 2.2 er udarbejdet for at overskueliggøre brugen af virkemidler i DK og NO samt at fremhæve den relative mængde af virkemidler ml. de to lande. I hypotese 1 (afgiftssystem) blev landendes afgiftssystemer diskuteret, hvorfor fokus nu vil blive lagt på øvrige politiske tiltag. På baggrund af ovenstående argumentation for pakkeløsninger, besvares hypotese 2 ud fra en alt andet lige betragtning, hvori en pakkeløsning med flere virkemidler vil fremme diffusionen af elbilen som DI. Side 13 af 55!

20 Tabel 2.2: Pakke af virkemidler for elbiler i DK og NO Virkemidler Danmark Norge Bilafgifter Fritagelse fra registreringsafgift/engangsavgift 0% momssats for elbiler - Fritagelse fra grøn ejerafgift/årsavgift ( ) Supplerende virkemidler Fritagelse fra bompenge - Fritagelse fra billetafgifter på færgeruter - Fri parkering på kommunale parkeringspladser - Fri opladning på kommunale p-pladser - Adgang i busbanerne - Offentlige institutioner og støtte Kilde: Egen udarbejdelse på baggrund af (McKinsey & Company 2014) Bompengefritagelse: I NO har elbilerne været fritaget bompenge i de fleste bomringe siden 1997 (Drescher et al. 2014). Denne fritagelse gør elbilerne særligt attraktive i NO, da bompenge er en høj omkostning i bilens daglige anvendelsesomkostninger (Figenbaum 2013). DK anvender ikke bompengefritagelse. Effekten af denne vil dog være relativt mindre i DK ift. NO, da DK kun har bompengeopkrævninger på Øresundsbroen og Storebæltsbroen (ASECAP n.d.). Bompengefritagelse er en fordel for elbilejerne i NO og ikke i DK. Fritagelse fra billetafgifter på færgeruter: I NO er elbilen fritaget billetafgifter på udvalgte færgeruter, som går i forlængelse af de nationale hovedveje. Effekten af fritagelsen vurderes at være lavere ift. bompengefritagelse, da færgeafgifter rammer et smallere segment end billister som kører på vejene (Figenbaum 2013). I DK er elbilerne ikke fritaget færgeafgifter. Fritagelsen gør derfor elbilerne mere attraktive i NO end i DK på trods af et smallere segment som rammes. Fri parkering på offentlige parkeringspladser: Parkeringsafgifter er en del af bilens anvendelsesomkostninger. Elbilers p-afgiftsfritagelse er den mest almindelige metode for kommuner og byer til at yde støtte til elbiler (Sandén, & Wallgren 2014). I Oslo og andre norske byer har elbiler kunnet parkere og oplade gratis på offentlige parkeringspladser siden 1999 (Drescher et al. 2014, Figenbaum 2013, Sandén, & Wallgren 2014). I 2011 forsøgte København at fritage elbiler fra p-afgifter, hvilket var i strid med den danske Vejlov (Nordisk Ministerråd 2011, Rothenborg 2014). Først i 2014 blev det i DK muligt at differentiere parkeringsafgifter ift. miljø. Ændringen i Vejloven forventes at træde i kræft i løbet af 2015, hvorfor der endnu ikke er fri parkering for elbiler i DK (Regeringen 2014). Parkeringsafgiftsfritagelser samt fri opladning er endnu et virkemiddel, som kun er til fordel for norske elbilejere. Adgang i busbanerne: At give elbiler adgang til busbanerne reducerer ikke elbilbrugernes anvendelsesomkostninger, men reducerer billisternes tidsforbrug, hvorfor adgangen opfattes som ikke-monetær nytte (Sandén, & Wallgren 2014). I NO fik elbilerne i 2003 adgang til kollektivfeltet på udvalgte teststrækninger. Ordningen blev permanent i 2009 (Figenbaum 2013). Miljødirektoratet i NO vurderer, at særligt adgangen til kollektivfeltet har haft stor ef- Side 14 af 55!

21 fekt på det høje antal af elbiler i NO (Drescher et al. 2014, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2014). I DK er der ikke givet adgang til elbiler i busbanerne. Virkemidlet er derfor en relativ fordel for norske elbilejer ift. danske. Offentlige institutioner og støtte: Elbilen som produkt er udformet i de første faser af DI, hvorfor der nu er behov for løbende tilpasning af produktet ift. de nuværende konsumentbehov. Statslig støtte igennem offentlige institutioner og økonomiske puljer kan bidrage til at fremme dette stadie, mhp. udvikling af elbilens performance samt netværket omkring produktet (økosystemet). Iflg. (Figenbaum 2013) er det for private ikke muligt at tjene penge på opsætning af ladestationer uden offentlig støtte. Denne er derfor vigtig, for at gøre elbilalternativet synligere og reducere risikoen ifm. elbilens rækkevidde. I NO støtter forskningsrådet projekter mhp. udvikling af elbilen. I 2009 blev Transnova etableret som offentlig institution mhp. at støtte processen fra forskningsstadiet til kommerciel virksomhed. Transnova har igennem støtteprogrammer haft særlig stor effekt på udbygningen af lade-infrastrukturen i NO (Figenbaum 2013, Halsør 2010). Transnovas arbejde er komplimentær til en række støtteordninger og initiativer i NO (Figenbaum 2013). Bl.a. Oslo kommune har med støtte fra Transnova opsat ca ladestationer (Drescher et al. 2014). Støtte og subsidier til opsætning af ladepunkter har ført til over 4600 ladepunkter ved udgangen af 2013 (Nobil (n.d.). I DK er der igennem flere energipolitiske aftaler tilegnet forskningspuljer og støtte til projekter med formålet at fremme elbiler (Nordisk Ministeråd 2008, Energistyrelsen b). I perioden administrerer Energistyrelsen støtte til elbilpartnerskaber, som har til formål at fremme anvendelsen og synlighed af elbiler i DK, herunder ladeinfrastruktur (Energistyrelsen b). Af andre støtteordninger kan nævnes Energiaftalen , hvori 70 mio. DKK blev tilegnet en strategi for energieffektive køretøjer med fokus på infrastruktur. Generelt er der i dag større fokus på de sidste faser af DI, hvormed de offentlige midler i øget omfang går til markedsmodning af elbilen (Pindyck & Rubinfeld 2013). Både DK og NO støtter med midler og institutioner for at fremme udviklingen og modningsfasen af elbilen, herunder især fokus på lade-infrastrukturen. Offentlige institutioner og støtte fremmer derfor diffusionen af elbiler i begge lande En usikker fremtid for pakkeløsningen I belysningen af DK og NO s pakkeløsninger er det vigtigt at inddrage kritiske vinkler herpå. For hvert virkemiddel, der introduceres på markedet, bliver det mere problematisk at opretholde den høje støtte, hvorfor en udfasning må starte (Figenbaum 2013). Som DK, der kun har midlertidig afgiftsfritagelse indtil udgangen af 2015, er også de norske virkemidler tidsbegrænsede. En del af de nuværende virkemidler udløber ved næste stortingsperiode i 2017, hvor de skal genovervejes. Nogle virkemidler som fritagelse fra engangsavgiften samt adgang til busbanerne vil allerede blive genovervejet, når elbilbestanden runder (Drescher et al. 2014). Side 15 af 55!

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2 TRANSPORT HOVEDSTADENSREGIONEN TEMANOTAT OM TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Forord 2 2 Sammenfatning 2 3 Transportsektoren

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

Pricing of thetesla Model S in Denmark, using Kaleckis pricing theory

Pricing of thetesla Model S in Denmark, using Kaleckis pricing theory Navn: Mads Hangaard Boller Studienummer: MB94696 Vejleder: Lina Jacobsen Antal tegn: 113.004 Pricing of thetesla Model S in Denmark, using Kaleckis pricing theory AARHUS UNIVERSITET BUSINESS & SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Standardisering eller tilpasning. ECOmoves internationaliseringsproces

Standardisering eller tilpasning. ECOmoves internationaliseringsproces HA almen 6. Semester Bachelor afhandling Standardisering eller tilpasning ECOmoves internationaliseringsproces Michael Hansen Vejleder: Jan Gert Eibye Sørensen 01-05-2012 Abstract Small green companies

Læs mere

Ensartet skat på drivhusgasser. En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger

Ensartet skat på drivhusgasser. En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger Ensartet skat på drivhusgasser En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger CONCITO 22. oktober 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

FORFATTER: RASMUS INGEMAN ANDERSEN

FORFATTER: RASMUS INGEMAN ANDERSEN Kandidatafhandling Business Performance Management Institut for Marketing og Statistik Vejleder: Karen Brunsø Sportssponsering Et kvalitativt studie af købsadfærd indenfor dansk topfodbold FORFATTER: RASMUS

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Fremtidens bil kører måske på el

Fremtidens bil kører måske på el Fremtidens bil kører måske på el - en systemisk analyse af BEV -teknologiens etableringsmuligheder Photo: EPA Projektrapport. 1. Bachelormodul Ved Institut For Miljø, Teknologi & Samfund Roskilde Universitet,

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008 Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Forord I denne rapport beskriver

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009. En teoretisk og empirisk analyse

Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009. En teoretisk og empirisk analyse Bachelorafhandling HA Almen Forfattere: Sine Skakfjord Magnussen Susanne Heide Petersen Vejleder: Stig Vinther Møller Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009 En teoretisk og

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere