om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende Det giver fire gange større CO 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende Det giver fire gange større CO 2"

Transkript

1 4. årgang Nummer 21 September 2007 Forskning i Bioenergi En udfordring for forskerne 3 Flere penge til demonstrationsanlæg 4 Elbilen vinder over biobilen 6 Videnskabeligt pillearbejde 8 Skorstensfiltre giver milliardbesparelse 10 Udlandet har fokus på mindre anlæg 12 Biogas bør have topprioritet 13 Afsluttede projekter 15 Mere el fra affald 16 Tredje generations biobrændstoffer Mens vi fortsat bruger store beløb på udvikling anden generations biobrændstoffer, kommer der nu forslag om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende forarbejdes til metanol. Det giver fire gange større CO 2 - reduktion end anden generation bioethanol, og så kan det bruges som brændstof i moderne elbiler, der er forsynet med brændselsceller. Af Torben Skøtt Hver dag året rundt producerer hver dansker cirka 7 kilo affald. Det svarer til en årlig produktion i Danmark på omkring 13 millioner tons affald. Det er noget af en udfordring at behandle de voksende affaldsbjerge forsvarligt, og der bliver jævnligt udarbejdet nye strategier og aftaler for området. For nylig har Energinet.dk således udarbejdet en ny affaldsstrategi, og sidst i juni indgik hovedparten af Folketingets partier en aftale, der blandt andet skal sikre mere genanvendelse og øget brug af miljøvenlige teknologier. Men det er langt fra godt nok, mener direktør Thomas Koch fra TK-Energi, der har specialiseret sig i avancerede forgasningsanlæg og teknologier til håndtering af biomasse og affald. Han er af den opfattelse, at en stor del af vores affald bør forgasses, hvorefter gassen kan omdannes til metanol, der kan bruges i transportsektoren. Alene halvdelen af dagrenovationen, vil kunne erstatte seks procent af vores forbrug af benzin og diesel, og dermed vil vi kunne leve op til EU's målsætning om 5,75 biobrændstoffer i Metanol giver en markant større reduktion af drivhusgasser end ethanol, siger Thomas Koch, der betegner metanolløsningen som tredje generations teknologi. Han er helt på det rene med, at der er nogle tekniske problemer, der skal løses, men på den anden side er perspektiverne enorme, så det gælder om at komme i gang hurtigst muligt. Umiddelbart kan det måske lyde både dyrt og kompliceret, at affaldet først skal laves om til gas og efterfølgende til metanol, men ifølge Thomas Koch hæn-

2 Biobrændstoffer ger økonomien fint sammen. Det skyldes ikke mindst det forhold, at der ikke skal betales afgift, når gassen anvendes til fremstilling af metanol. Var gassen derimod brændt af i selve anlægget skulle der betales affaldsafgift, og så er det et helt andet regnestykke, derertaleom. Milliard-forretning Den samlede mængde dagrenovation i Danmark er på knap 3,5 millioner tons om året. Det svarer til en energimængde på godt 40 PJ eller cirka 20 procent af vores energiforbrug til transport. En mindre del af affaldet bliver genanvendt, men langt hovedparten går til forbrændingsanlæggene, hvor energiudnyttelsen langt fra er optimal. Flere steder bliver der kun produceret varme, og de steder hvor der både produceres el og varme, er den gennemsnitlige elvirkningsgrad helt nede på 17 procent. Det er her, forgasningsanlæggene kan blive en værdig afløser. Ifølge Thomas Koch vil man for en investering på omkring fem milliarder kroner kunne bygge forgasnings- og metanolanlæg, som på årsbasis vil kunne producere tons metanol baseret på affald. Indtægterne fra salg af metanol vil beløbe sig til 850 millioner kroner om året, og derudover vil anlægget være i stand til at producere el, som vil kunne sælges for omkring 400 millioner om året. Endelig er der indtægter for modtagelse af affald på knap en milliard kroner, så alt i alt vil der være indtægter på over 2,2 milliarder kroner om året. Driftsomkostninger samt forrentning og afskrivning vil ifølge Thomas Koch være på under en milliard kroner om året, så der er et betydeligt afkast og masser af luft i budgettet til uforudsete udgifter (se tabel 1). Foto: TK Energi Afprøvning af mindre forsøgsanlæg til forgasning af affald hos TK Energi i Køge. På billedet er man ved at teste den slagge, som anlægget producerer. fremstillet ved forgasning af biomasse eller affald og anvendt i en brændselscelle, er således den løsning, der kommer nærmest elbilens effektivitet. Den seneste rapport fra Energistyrelsen viser klart, at der er langt større perspektiver i at satse på metanol end anden generations biobrændstoffer, som mange politikere er så forblændede af. Det giver en større CO 2 -reduktion, vi får en fornuftig udnyttelse af affaldet, og vi får et restprodukt i form af slagger, som kan genanvendes til forskellige formål, siger Thomas Koch. Han mener først og fremmest man skal vælge metanolløsningen af hensyn til miljøet, men Indtægter: Metanol El Modtagelse af affald I alt ser samtidig en oplagt mulighed for at kunne give forgasningsteknologien et tiltrængt løft. Jeg mener, der er brugt næsten en milliard kroner på udvikling af forgasningsanlæg i Danmark, men der er aldrig sket et kommercielt gennembrud, fordi vi ikke har de nødvendige rammebetingelser. Afgiftsfritagelsen på affald, der anvendes til flydende brændstoffer giver os nogle helt nye muligheder for at skabe forretning, siger direktøren og nævner som eksempel et nyt forgasningsanlæg i Gjøl nord for Aalborg. Her har man budgetteret med en årlig udgift på to millioner kroner til indkøb af brændsels tons á kr MWh á 400 kr tons á 650 kr Et tiltrængt løft Metanol kan blandes med benzin og anvendes i forbrændingsmotorer, men i praksis vil det formentlig være bedre at bruge ren metanol til flådekøretøjer som busser, taxaer og lignende. Derudover er metanol meget velegnet som brændstof til brændselsceller, der har en markant bedre virkningsgrad end forbrændingsmotorer. Metanol, Udgifter: Forrentning og afskrivning Drift og vedligeholdelse I alt Overskud Tabel 1. Driftsbudget for forgasnings- og metanol til en samlet investering på fem milliarder kroner. Der er regnet med en behandlingskapacitet på 170 tons/affald i timen og en termisk effekt på 800 MW. Kilde: TK-Energi. 2 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

3 Biobrændstoffer flis, men var anlægget i stand til at modtage slam, ville man i stedet for en brændselsudgift få en årlig indtægt på 17 millioner kroner. Der bliver flyttet 19 millioner kroner fra minus til plussiden, og så bliver det lige pludselig meget nemmere at gå ned i banken og få en kassekredit, siger Thomas Koch. Anlæggene bliver således kommercielt tilgængelige og kan fungere på det frie marked uden anlægstilskud og andre støtteordninger. Skal bruges i praksis For Thomas Koch er det et succeskriterium, at de teknologier, virksomheden udvikler, bliver brugt i praksis, og han hilser det velkommen, at den indstilling bliver mere og mere udbredt blandt de myndigheder og organisationer, der bevilger penge til forskning og udvikling. I dag skal man for eksempel udarbejde forretningsplaner, når man søger om midler hos Energinet.dk, hvilket bestemt er et skridt i den rigtige retning, siger Thomas Koch. Det underlige er blot, at Energinet.dk ikke selv tager det med i deres overvejelser, når de for eksempel udarbejder en strategi for forskning og udvikling inden for affaldsområdet. Thomas Koch med en håndfuld slagge fra forgasning af spildevandsslam. Slaggen kan bruges til fremstilling af for eksempel beton, bordplader, vejfyld med videre. Fire gange større CO 2 -reduktion med metanol Teknologi CO 2 Kg/GJ Metanol giver fire gange større CO 2 - reduktion end anden generation bioethanol. Det fremgår af rapporten Alternative drivmidler i transportsektoren, som et tværministeriel udvalg for nylig har udsendt. Med en benzindrevet bil kan man forvente et CO 2 -udslip på 414 kg per GJ mekanisk energi. Ved at erstatte benzin med bioethanol reduceres udslippet med cirka 20 procent, men vælger man i stedet metanol, opnår man en reduktion på hele 85 procent. SO 2 Kg/GJ NO x Kg/GJ Partikler Kg/GJ Diesel 333 0,01 0,62 0,02 Benzin 414 0,01 0,15 0,00 Anden generation bioethanol, E ,06 0,44 0,00 Metanol fra biomasse 63 0,02 0,14 0,00 Tabel 2. Emissioner fra fire forskellige typer brændstof til transport i Kilde: Alternative drivmidler i transportsektoren Energistyrelsen juni Her er afgiftsstrukturen ikke nævnt med ét eneste ord, selv om alle ved, at det er afgifterne, der afgør, om der bliver bygget anlæg eller ej. Mit bud er, at der over de næste fem år vil blive investeret et trecifret millionbeløb i teknologier, der kun bliver rentable, hvis de kan omsætte affald eller biomasse med negativ værdi. I den forbindelse kan det blive afgørende, at de forskellige myndigheder og aktører har en tæt dialog om mål og midler, siger Thomas Koch. Han har nu indbudt Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Energinet.dk samt Skat til et møde, så man får mulighed for at lægge en fælles strategi for, hvordan man bedst får udviklet og fremmet de teknologier, der både handler om energi, miljø og affald. Metanol fra affald: En udfordring for forskerne Metanol kan anvendes som hel eller delvis erstatning for benzin, men det store perspektiv er at bruge metanol til elbiler drevet af brændselsceller. Metanol kaldes også for træsprit og anvendes i dag primært som opløsningsmiddel og til fremstilling af blandt andet MTBE, der i mange lande anvendes som additiv til benzin. Metanol kan endvidere blandes med benzin og bruges i forbrændingsmotorer, men det bliver nødvendigt at ændre bilernes brændstoftilførsel, hvis andelen af metanol kommer over cirka fem procent. Alternativt kan man konvertere metanol til syntetisk benzin, så det kan bruges direkte i den eksisterende bilpark. En anden løsning består i at ombygge flådekøretøjer som busser og taxaer til ren metanol. I den forbindelse vil det formentlig være nødvendigt at udvide tankkapaciteten, da metanol kun indeholder halvt så meget energi som benzin. Til gengæld er oktantallet væsentligt højere end for benzin, så man kan opnå en virkningsgrad på højde med mange dieselmotorer. Metanol kan ikke umiddelbart bruges i dieselmotorer, men det kan indgå i produktionen af biodiesel, ligesom det kan konverteres til DME, der er et miljøvenligt alternativ til diesel. DME kan dog også fremstilles direkte fra gas, og den løsning vil formentlig være mere oplagt, hvis målet er at levere brændstof til dieselbiler. Forskning i Bioenergi nr. 21 september

4 Energiforskningsprogrammer Flere penge til demonstrationsanlæg Med vedtagelsen af den nye EUDP-lov får udviklingen af nye energiteknologier et markant løft, og det bliver betydelig lettere at få støtte til demonstrationsanlæg. Programmet, der får et årligt budget på op imod 400 millioner kroner, skal især være med til at fremme og udvikle erhvervspotentialet i de nye teknologier. Af Torben Skøtt Fødslen er gået i gang, men er ikke overstået endnu, sagde Torkil Bentzen om det nye EUDP-program på et informationsmøde om energiforskning den 15. august i Skærbæk. Han blev for nylig udpeget, af transportog energiminister Flemming Hansen, som formand for den bestyrelse, der fremover skal sikre, at de mange millioner bliver brugt på projekter, der kan blive en god forretning for Danmark. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er endnu ikke udpeget, men der er lagt op til, at hovedparten skal have en erhvervsmæssig baggrund. Torkil Bentzen har en selv en bred baggrund fra både industrien og energisektoren og var indtil foråret 2007 formand for Energi Industrien, der har sekretariat hos Dansk Industri. Han skal nu lede en bestyrelse, der ganske vist er udpeget af transport- og energiministeren, men som ikke er underlagt ministerens beføjelser. Der bliver således tale om en meget selvstændig organisation, men som naturligvis vil være lydhør over for den førte energipolitik, som Torkil Bentzen udtrykker det. Til venstre: Lise Nielson fra Energinet.dk demonstrerer for Torkil Bentzen, hvordan man i dag kan indsende elektroniske ansøgninger direkte til ForskEL-programmet. EUDP, der står for Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram får sekretariat i Energistyrelsen. Der er endnu ikke ansat en sekretariatschef, men det sker i løbet af de kommende måneder, så man kan være klar til den første udbudsrunde i januar Op til 400 millioner/år EUDP erstatter Energiforskningsprogrammet EFP, men kommer til at råde over væsentlig flere midler end EFP. På Finansloven for 2007 er der således afsat 186 millioner kroner, hvoraf de 76 millioner stammer fra de midler, der oprindelig var afsat til EFPordningen. I 2008 stiger beløbet til lidt over 200 millioner, i 2009 er der afsat knap 300 millioner og i 2010 knap 400 millioner kroner. Tilsvarende kommer det Det Strategiske Forsk- Til højre: Lars Nikolaisen og Peter Daugbjerg Jensen fra Teknlogisk Institut nyder den gode forplejning på informationsmødet i Skærbæk. Det store perspektiv er dog elbiler med brændselsceller, drevet af metanol som brændstof. Her er virkningsgraden markant højere end for de biler vi kender i dag, og da metanol til forskel fra for eksempel brint opfylder alle krav til energitæthed, forurening, og distribution, bliver det af mange betegnet som fremtidens brændstof. Metanol kan fremstilles ud fra gas ved hjælp af forskellige katalysatorer. I dag fremstiller man især metanol på basis af naturgas i lande som Iran og Saudi Arabien, hvor gaspriserne er i bund, mens man i for eksempel Kina og Sydafrika anvender kul, der omdannes til gas og derefter til metanol. Affald kræver nytænkning Der er endnu ingen lande, hvor man i større stil anvender biomasse eller affald til produktion af metanol, men teknisk set er der intet til hinder for, at det kan lade sig gøre. Udfordringen består i at konstruere et forgasningsanlæg, der kan levere en ren gas ved et højt tryk. Ifølge Thomas Koch fra TK-Energi vil en såkaldt entrained flow forgasser være et oplagt valg. Den kan håndtere alle typer brændsler, og kan levere en gas med et meget lavt tjæreindhold. Teknikken er gennemprøvet med kul som brændsel, så udviklingsarbejdet består primært i at få tilpasset forgasseren til affald, og få etableret de nødvendige forbehandlingsanlæg. Udfordringen ligger i forbehandlingen og designet af selve forgasseren, mens omdannelsen af gas til metanol er kendt teknik, forklarer Thomas Koch. Han vurderer, at det vil koste et sted mellem 50 og 100 millioner kroner at udvikle og etablere et 10 MW-anlæg, der kan producere knap to millioner liter metanol om året. TS 4 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

5 Energiforskningsprogrammer Program EUDP Det Stategiske Forskningsråd ForskEL og ELFORSK Højteknologifonden EU I alt Oversigt over de offentlige midler til energiforskningen i i millio - ner kroner. Flere af tallene er baseret på skøn, men det ligger fast, at der over en periode på fire bliver tale om en fordobling til i alt 1 milliard kroner i Noter: 1. I 2007 stammer 76 millioner kroner af beløbet fra EFP-ordningen. 2. Der er regnet med en teknisk fremskrivning af midlerne, som endnu ikke endelig vedtaget. 3. Det er skønnet, at 20 procent af midlerne fra Højteknologifonden går til energiteknologi. ningsråd til at råde over flere midler, så der bliver en fornuftig balance mellem den grundlæggende forskning og de demonstrations- og udviklingsprojekter, der skal føre teknologierne frem til en kommerciel udnyttelse. Torkil Bentzen forventer, at den nye bestyrelse især vil efterlyse projekter, som rækker langt frem, og som har potentiale til at kunne skabe et betydeligt antal arbejdsplader og eksportindtægter. I princippet er det bestyrelsen, der suverænt afgør hvilke konkrete projekter, der skal støttes, men det ligger dog fast, at der i løbet af de næste fire år skal bruges 50 millioner kroner om året på udvikling af anden generations biobrændstoffer. Industrien skal med Vi har det krav, at det helst skal blive til forretning, og derfor skal der være én eller flere virksomheder med i de projekter, vi støtter. Vi skal på den ene side sikre os, at projekterne er bæredygtige, men vi kan på den anden side ikke støtte teknologier, som vil kunne klare sig uden offentlige tilskud. Det er en balancegang, der handler om at finde de gode projekter, der ikke ville være blevet til noget, hvis vi ikke have spyttet i kassen, forklarede Torkil Bentzen på mødet om energiforskningsprogrammerne. Hans filosofi er, at det handler om at gå foran og valgte i den forbindelse at drage en parallel til vindmølebranchen. Erfaringer fra vindmølleindustrien har vist, at en energikrise kan skabe arbejdspladser og indtægter til Danmark. Det blev stoppet ned i halsen på os, og mange protesterede voldsomt, men i dag må vi erkende, at fordi nogen gik foran, fik vi opbygget en industri, der i dag er nummer ét i verden. Det kan vi også gøre inden for andre områder, men vi skal satse på de teknologier, hvor vi står stærkt. For jeg kan godt sige jer, at rundt om i Europa er der rigtig mange politikere, som hjælper industrien til at komme i gang med det her. Det gælder om at finde de områder, der passer til os, og hvor vi kan gøre en forskel, sagde Torkil Bentzen. Han ser frem til, at den nye bestyrelse snart kan træde sammen, så man hurtigt kan komme i gang med de nye opgaver, som ikke mindst erhvervslivet har efterspurgt. Torkil Bentzen: Globaliseringmidler er ikke øremærket til ethanol De 200 millioner kroner fra Globaliseringspuljen, der er reserveret til anden generations biobrændstoffer, er ikke øremærkede til bestemte teknologier. Det er målet, og ikke teknologierne, der er afgørende for, hvem der kan komme i betragtning. Anden generations biobrændstoffer er brændstoffer, der kan produceres på basis af affald, og hvis der findes flere forskellige teknologier, der fører til det samme mål, vil de alle kunne komme i betragtning, sagde Torkil Bentzen på årets informationsmøde om energiforskning. Regeringen har som bekendt reserveret 200 millioner kroner fra Globaliseringspuljen til udvikling af anden generations biobrændstoffer. Det er ofte blevet udlagt som om, pengene er reserveret til enzymbaserede anlæg, og enkelte har endda udlagt det som om, det kun var helt konkrete projekter, der kunne opnå støtte. Men den udlægning deler den nye formand for EUDP-programmet ikke. På et informationsmøde om energiforskning den 15. august blev han således spurgt om de 200 millioner kroner er reserveret til bestemte teknologier, men det afviste Torkil Bentzen: Nej, sådan er det ikke defineret. Anden generations biobrændstoffer er brændstoffer, der kan produceres på basis af affald, og hvis der findes flere forskellige teknologier, der fører til det samme mål, vil de alle kunne komme i betragtning, sagde Torkil Bentzen. I aftalen om udmøntning af Globaliseringspuljen som blandt andet kan ses på Finansministeriets hjemmeside er anden generations teknologierne defineret som teknologier, der giver mulighed for en større produktion af biobrændstoffer, men i den tabel hvor fordelingen af midlerne er opgjort, har man valgt at bruge betegnelsen bioethanol. TS Forskning i Bioenergi nr. 21 september

6 Biobrændstoffer Elbilen vinder over biobilen men vi skal fortsat udvikle biobrændstoffer Udviklingen af biobrændstoffer som ethanol og biodiesel er kun et overgangsfænomen. Miljømæssig set er elbiler et bedre valg på grund af elmotorens høje virkningsgrad. Alligevel bør vi fortsat satse på udvikling af biobrændstoffer af hensyn til de erhvervspolitiske potentialer, konkluderer en tværministeriel arbejdsgruppe i en ny rapport. Af Torben Skøtt Vi får mere ud af vores biomasseressourcer ved at anvende dem til elog varmeproduktion, og på lang sigt er elbilerne det bedste alternativ til benzin- og dieseldrevne køretøjer. Elmotoren har nemlig en markant højere virkningsgrad end forbrændingsmotoren, og de lokale miljøfordele i form af mindre støj og renere luft er betydelige. Samtidig kan elbilerne fungere som et ellager, og det giver mulighed for at indpasse større mængder vedvarende energi i energisystemet. Alligevel skal vi fortsætte med at udvikle ny teknologi til fremstilling af biobrændstoffer, konkluderer en tværministeriel arbejdsgruppe i en rapport om alternative drivmidler i transportsektoren. Argumentet er først og fremmest de store erhvervsmæssige perspektiver, som den nye teknologi rummer, men også det faktum, at transportsektoren i dag er næsten 100 procent afhængig af råolie. Ikke mindre end 60 procent af det danske olieforbrug går til transport, og der vil formentlig gå flere årtier, før el bliver et realistisk alternativ til benzin og diesel. Arbejdsgruppen bag rapporten har i samarbejde med COWI vurderet potentialet i en række forskellige teknologier, når det gælder miljø, økonomi og CO 2 -fortrængning. Derimod har man ikke forsøgt at vurdere de globale miljømæssige konsekvenser af de forskellige teknologier, hvor ikke Foto: Tesla Motors Hvem siger elbiler behøver at være kedlige? Med 248 heste og et design som en fuldblods sprotsvogn hamrer den nye Tesla Roadster en tyk pæl gennem fordommen om, at elbiler skal være små, langsomme bybiler. Tophastigheden er på 210 kilometer/timen og 0 100kilometer/timen nås på fire sekunder. En centermonteret vekselstrømsmotor driver bilen fremad og lithiumion-batterier under kølerhjelmen giver kraft nok til en køretur på 400 kilometer. mindst produktionen af ethanol ofte har givet anledning til en del kritik. Rapporten har været i høring frem til den 6. august, og arbejdsgruppen er for tiden ved at gennemgå de mange høringssvar, så den endelige udgave kan ligge klar i løbet af efteråret. En dyr løsning Ifølge rapporten er første generations biobrændstoffer i form af ethanol og biodiesel i dag de mest realistiske Teknologier vi bør satse på: Anden generations bioethanol og etablering af forsøgsanlæg i fuld skala. Biobrændstoffer som DME og metanol, baseret på termisk forgasning af biomasse. Samproduktion af el, varme og transportbrændstoffer. Elbiler drevet af batterier eller brændselsceller. Systemer hvor elbiler kan bruges som lager for vindkraft og andre former for vedvarende energi. alternativer til benzin og diesel, men samfundsøkonomisk er det en dyr løsning. Biodiesel klarer sig i den forbindelse bedst, ligesom det ud fra en økonomisk betragtning kan være fornuftigt at satse på naturgas. Biogas, der på mange måder minder om naturgas, er ikke med i rapporten, fordi arbejdsgruppen vurderer, at biogas egner sig bedst til kraftvarme. Tilsvarende har man heller ikke medtaget biodiesel, produceret på basis af animalsk fedt, fordi mængden af de tilgængelige ressourcer er begrænset. Anden generations biobrændstoffer forventes at blive konkurrencedygtige med første generation på den anden side af 2010, hedder det i rapporten. Her er udbuddet af råvarer langt større end for første generations teknologierne, og det kan give grundlag for en større produktion, ligesom det eventuelt kan være med til at lette presset på fødevarepriserne. Men på længere sigt er det svært at få øje på en værdig konkurrent til elbilen, der ikke mindst på grund af motorens høje effektivitet har en ræk- 6 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

7 Biobrændstoffer ke betydelige miljøfordele. Det svage punkt er fortsat batterierne, hvor der er behov for betydelige forbedringer, og der kommer formentlig til at gå flere årtier, før vi ser et afgørende gennembrud. Dermed kan biler med elproducerende brændselsceller vise sig at være en oplagt løsning især i en overgangsfase. Brændslet kan for eksempel bestå af brint produceret ved hjælp af vindmøller eller metanol fremstillet ved forgasning af biomasse. Sidstnævnte er faktisk den løsning, som kommer tættest på elbilens effektivitet, hvorimod brintbilen ikke har en speciel høj effektivitet. Det skyldes især konverteringstabene ved fremstilling af brint og ved omdannelse af brint til elektricitet. Danmark står stærkt Siden begyndelsen af 1990'erne har der været øget fokus på udvikling af alternativer til benzin og diesel, og i de senere år har Danmark satset betydelige midler på udvikling af anden generations biobrændstoffer. I 2006 blev der således ydet et samlet tilskud til området på over 100 millioner kroner fra forskellige tilskudsprogrammer. Hertil kommer en egenfinansiering af næsten samme størrelsesorden, samt den meget betydelige forsknings- og udviklingsindsats, som der ikke søges støtte til. Ifølge rapporten om de alternative drivmidler står Danmark meget stærkt på næsten alle parametre inden for anden generations biobrændstoffer. Vi har således et unikt udgangspunkt for at kunne opnå en international førerstilling. Derfor er der også reserveret ikke mindre end 200 millioner kroner fra Globaliseringspuljen til udvikling af området i perioden Målet er, at de danske forskningsresultater kan skabe vækstmuligheder for dansk erhvervsliv på linie med den udvikling, vi har set inden for vindkraften. Udviklingen af nye enzymer til produktion af bioethanol er et af de områder, hvor de danske virksomheder Novozymes og Danisco har formået at erobre 80 procent af verdensmarkedet, men også inden for håndtering af biomasse har Danmark meget at byde på. Kraftværkssektoren og landbruget har FiB på dansk og engelsk Forskning i Bioenergi bliver kun trykt i en dansk version, men den elektroniske version findes både i en dansk og engelsk udgave. Gå ind på hvis du vil abonnere på bladet eller ændre i dit nuværende abonnement. Kg CO 2/GJ mekanisk energi Kroner/GJ mekanisk energi Metanol BioPress igennem de seneste år været i stand til at få udviklet en teknik, der gør det muligt at håndtere store mængder biomasse, og vi er i dag førende på verdensplan, når det gælder udnyttelse af halm i energisektoren. DME Biodiesel Rapsolie Elbiler Bioethanol (2. generation) Konventionel diesel Fra gas til diesel Danmark bør fortsat have fokus på de danske styrkepositioner, hedder det i rapporten fra det tværministerielle udvalg, men derudover bør vi blandt andet satse på forgasning af biomasse, hvor gassen efterfølgende omdannes til flydende brændstoffer. Allerede i dag har vi en betydelig viden om omdannelse af naturgas til flydende brændsler og det kan danne grundlag for en kommerciel udvikling af teknologier, der kan konvertere biomasse til for eksempel metanol og DME, der kan anvendes i dieselmotorer. Metanol kan produceres på basis af biomasse og affald. I første omgang skal materialet forgasses, hvorefter gassen kan omsættes til metanol via en katalysator. Til anvendelse i forbrændingsmotorer kan metanol blandes med benzin eller diesel eller helt erstatte disse brændstoffer. I dag er det tilladt at blande op til tre procent metanol i almindelig benzin, men der findes motorer på markedet, som er i stand til at køre på benzin/metanol blandinger med op til 85 procent metanol. Den mest interessante anvendelse er imidlertid som brændstof til en brændselscelle, der leverer strøm til en elmotor. Selv om der er konverteringstab i brændselscellen opnås der samlet set en højere effektivitet end hvis metanolen blev anvendt direkte i en forbrændingsmotor. Brændselsceller er fortsat meget dyre, men det er et område, hvor der bruges betydelige midler på forskning og udvikling, og biler med brændselsceller, drevet af metanol, kan således vise sig at blive lige så interessant en løsning, som elbiler drevet af batterier. Rapporten Alternative drivmidler i transportsektoren kan downloades fra Bioethanol (1. generation) Naturgas Brint Konventionel benzin CO2 udslip Samfundsøkonomiske omkostninger Diesel fra kul Figur 1. CO 2 -udslip og samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige typer brændstoffer i Kilde: Alternative drivmidler i transportsektoren, Energistyrelsen Forskning i Bioenergi nr. 21 september

8 Brændselspiller Videnskabeligt pillearbejde Kan man forske i noget så tilsyneladende banalt som fremstilling af brændselspiller? Ja, det kan man sagtens, og det er der faktisk god grund til. Ved at få styr på de mere grundlæggende teorier om pillefremstilling bliver det nemlig muligt at udnytte en langt større del af de biomasseressourcer, som findes rundt om i verden. Af Torben Skøtt Det her projekt om biopiller er noget helt andet, end hvad vi plejer at beskæftige os med, siger civilingeniør Ph.D. Ulrik Henriksen fra Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion på Danmarks Tekniske Universitet. Her har han sammen med biofysiker Ph.D. Jens Kai Holm stået i spidsen for et forskningsprojekt, der foreløbig har resulteret i offentliggørelse af to videnskabelige artikler i det anerkendte tidsskrift Energy & Fuels, som udgives af American Chemical Society. Normalt plejer vi at forske i helt nye teknologier inden for bioenergi, men denne gang har vi valgt at se på Jens Kai Holm (tv) og Ulrik Henriksen (th) ved en af de forsøgsopstillinger, der er blevet brugt til test af træpiller. en teknologi, som har været kendt i mere end 100 år, siger Ulrik Henriksen og fortsætter: Baggrunden er, at man aldrig helt har haft styr på teorien om presning af piller, og det har givet en del problemer, hvis en fabrikant for eksempel er begyndt at producere træpiller af løvtræ i stedet for af nåletræ. I dag kan vi gøre rede for hvilke parametre, der styrer processen, og derved bliver det nemmere for virksomhederne at designe deres pressere, så de kan fungere optimalt til den type biomasse, de har til rådighed. En af de virksomheder, der især har efterlyst viden på området, er Køge Biopillefabrik, der blev etableret af Energi E2 i 2003 med det formål at levere træpiller og halmpiller til henholdsvis Avedøreværket og Amagerværket. Fabrikken løb fra starten ind i vanskeligheder, og teknikerne stod ofte uforstående over for de problemer, man måtte kæmpe med. Piller er fremtiden Da træpillerne i sin tid kom på markedet var der rigeligt med råvarer at vælge imellem. Møbelfabrikkerne stod nærmest i kø for at komme af med de bugnende lagre af smuld og spåner, og pilleproducenterne kunne tillade sig at være kritiske med hensyn til valg af råvarer. I dag er det historie. Møbelindustrien kan langt fra levere tilstrækkelige mængder smuld og spåner, og pillefabrikanterne må se sig om efter andre leverandører. I dag er det ikke I dag er det ikke kun smuld og spåner fra møbelindustrien, der bliver brugt til brændselspiller. Billedet er fra Køge Bio - pillefabrik, hvor man både bruger restprodukter fra Junckers Industrier, råtræ fra skoven samt halm fra landbruget. 8 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

9 Brændselspiller Foto: Jens Kai Holm, MEK DTU Roterende pillepresse adskilt for inspektion. usædvanligt, at man bruger træstammer direkte fra skoven, som først skal hugges til flis, sønderdeles i en hammermølle og tørres, før det kan presses til piller. Fabrikanterne er konstant på jagt efter nye typer råvarer, og der er ingen tvivl om, at den tendens vil fortsætte i de kommende år, siger Jens Kai Holm. Han er overbevist om, at piller er løsningen, hvis man skal udnytte de enorme mængder biomasse, der findes rundt om i verden simpelthen fordi piller er langt nemmere at håndtere og transportere over lange afstande end for eksempel halmballer. Men biomasse på pilleform har også andre fordele. Det er betydelig lettere at styre forbrændingen i en pilleovn end i en brændeovn, og det kan være med til at reducere miljøbelastningen markant. Den seneste undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser viser således, at udslippet af partikler fra en moderne brændeovn er cirka ti gange så højt, som udslippet fra en pilleovn. På de store kraftværker kan det også være en fordel at bruge piller. De kan i store træk håndteres på samme måde som kul, og det er minimalt, hvad der skal til af ombygninger for at bruge biopiller på et kulfyret kraftværk. Al begyndelse er svær En pillepresse er i princippet blot et rør, som man presser noget smuld igennem typisk træsmuld eller halmsmuld, men i princippet kan stort set alle former for biomasse presses til piller. Umiddelbart skulle man tro, at smuldet blot ville komme ud af den anden ende af røret, og det er heller ikke usædvanligt, at de første piller er meget løse i strukturen og mere minder om smuld end om piller. Det kan være svært at få processen i gang, for i starten er der jo ikke noget modhold, som kan være med til at presse smuldet sammen. Derfor vælger man ofte at tilsætte et bindemiddel til de første piller eller starte processen op med majs, som har en tendens til at klistre sammen, forklarer Jens Kai Holm. Når først processen er i gang, går det straks lettere. De piller, der er på vej ud af pressen, skaber et naturligt modhold, og derved bliver det nemmere at opbygge det tryk, der skal til for at etablere en stabil pilleproduktion. Mange parametre Det faktum, at pulveriseret træ, halm eller andre former for biomasse kan bringes til at hænge sammen som en pille, skyldes en kombination af mekaniske og kemiske mekanismer. De enkelte partikler i pulveret har en ujævn overflade, og det betyder, at pulveret vil have en tendens til at klumpe sammen, når det bliver udsat for et mekanisk tryk. Forholdene omkring de kemiske mekanismer er ikke helt afklaret, men det går blandt andet ud på, at lignin som er en af hovedbestanddelene i biomasse ændrer karakter som funktion af tryk, temperatur og vandindhold. På den måde kan det være med til at binde pulveret sammen, ligesom Roterende pillepresse på Køge Biopillefabrik. En stor del af forsøgene på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion er foretaget på en tilsvarende presse blot i mindre målestok. Foto: Jens Kai Holm, MEK DTU Sådan skal de færdige træpiller gerne se ud. et passende fugtindhold i biomassen kan være en fordel. Der er således en række forskellige parametre, der har indflydelse på, hvor let det er at få processen til at fungere, og mange af disse parametre har samtidig indflydelse på, hvor store kræfterne bliver i pillepressen. Det, der altså umiddelbar ser enkelt ud, er i virkeligheden et kompliceret sammenspil af en lang række faktorer, så det er ikke uden grund at pillefabrikanterne af og til støder ind i problemer. Er kanalerne i pillepressen for lange, bliver kræfterne for store, energiforbruget og sliddet stiger, og man risikerer, at pillerne ikke kan komme ud af kanalerne. Er kanalerne omvendt for korte, risikerer man at trykket bliver for lavt, og at der kun kommer smuld ud i den anden ende. Forskerne på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion på Danmarks Tekniske Universitet har nu opstillet en række formler, der i detaljer beskriver, hvad der foregår i en pillepresse ud fra de forsøg, man har lavet på instituttet. Derved bliver det lettere for fabrikanterne at designe velfungerende pillepressere, som kan håndtere mange forskellige typer biomasse. Det gode er, at den viden, vi nu har erhvervet, ikke blot kan bruges til produktion af piller. Jeg ville gerne have haft styr på det her område, da vi i sin tid konstruerede vores anlæg til pyrolyse, og jeg kan se, at vi kan bruge teorierne i mange forskellige sammenhænge, siger Ulrik Henriksen. Projektet, der er støttet af EFP-programmet og DONG energy, udføres i samarbejde med ReAddit, Teknologisk Institut og Dong energy. Forskning i Bioenergi nr. 21 september

10 Brændefyring Skorstensfiltre giver milliardbesparelse Filtre på skorstene kan fjerne 96 procent af alle partikler fra brændefyring, viser en undersøgelse, som Danmarks Miljøundersøgelser og Miljøstyrelsen står bag. Løsningen vil koste forbrugerne en samlet udgift på 4,5 milliarder kroner, men samfundet vil spare over 16 milliarder kroner ved at partikelforureningen reduceres markant. Af Torben Skøtt Det er ikke mange år siden, at forskning i luftforurening var koncentreret om trafikken, men siden Danmarks Miljøundersøgelser i 2004 offentliggjorde en undersøgelse af luftkvaliteten i et rækkehusområde ved Roskilde, er interessen for forurening fra brændefyring steget markant. Undersøgelsen, der blev foretaget i et område, hvor halvdelen af husene havde brændeovn eller brændefyr, viste nemlig, at forureningen med partikler lå på niveau med forureningen på en af Danmarks mest trafikerede veje i myldretiden: H. C. Andersens Boulevard i det indre København. Danmarks Miljøundersøgelser har efterfølgende udgivet en serie rapporter og artikler om emnet, og heri konkluderer man blandt andet, at cirka halvdelen af partikelforureningen i Danmark stammer fra brændefyring. Det er dog ikke træbrændslerne som sådan, der er den store synder. Det er de individuelle anlæg herunder ikke mindst ældre kedler og brændeovne, der giver problemer, og som har været med til at give brændefyring et dårligt ry. Man ved ikke præcis, hvor farlige partiklerne fra brændeovnsrøg er, men man kender en del til sundhedsfaren ved partikler fra trafikken, og der er umiddelbart ingen grund til at tro, at partikler fra brændeovne skulle Masseovnen er en lavteknologisk men effektiv metode til at reducere udslippet af partikler. være mindre farlige end partikler fra trafikken. Ud over partikler vil man ofte kunne registrere et vist indhold af dioxin og PAH i brænderøg. Begge stoffer er kræftfremkaldende og opstår blandt andet ved ufuldstændig forbrænding og afbrænding af affald, der indeholder klorforbindelser. Løsninger Miljøstyrelsen har for nylig afsluttet et større projekt, hvor man udover en kortlægning af problemerne også peger på nogle af de tekniske løsninger, der skal til for at få forureningen ned på et acceptabelt niveau. Samtidig arbejder man på at udsende en ny bekendtgørelse om brændeovne, ligesom der er afsat ti millioner kroner i 2008 og 2009 til afprøvning af teknologier, der kan nedsætte forureningen fra brændeovne og kedler. Forureningen fra fyring med træ afgøres af et kompliceret samspil mellem en række forskellige faktorer som brændsel, fyringsteknik, den pågældende ovn eller kedel, skorsten samt placeringen af skorstenen i forhold til omgivelserne. Som forbruger kan man gøre en del for at nedsætte forureningen ved at fyre fornuftigt og følge de råd, der blandt andet er nævnt på Men bedre fyringteknik gør det ikke alene. Hvis der skal ske en mar- 10 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

11 Brændefyring kant reduktion af partikeludslippet fra brændefyring er det nødvendigt at se på, hvordan ovne og kedler kan forbedres. Her er der en oplagt opgave for forskere og udviklere, for mange af løsningerne findes endnu kun på tegnebrættet eller som prototyper. Filter på skorstenen Norge er et af de lande, der er længst fremme med udvikling af elektrostatiske filtre, der monteres i toppen af skorstenen. Hvis det indføres på samtlige brændefyrede anlæg i Danmark, vil man ifølge Danmarks Miljøundersøgelser kunne reducere udslippet af partikler med ikke mindre end 96 procent. Prisen på et filter til en husstand forventes at blive på omkring kroner, og derudover vil der være et mindre strømforbrug, samt udgifter til installation og vedligeholdelse. Over en periode på ti år vil det formentlig løbe op i en samlet udgift for den enkelte hustand på omkring kroner. Danmarks JordbrugsForskning har ved en tidligere lejlighed lavet forsøg med elektrostatiske filtre til halm- og flisfyrede anlæg inden for landbruget. Forsøgene viste, at filtrene kan reducere udslippet af partikler med procent, og derudover kan de tilbageholde alkalimetallerne, der frigives ved halmafbrænding. Prisen for et sådant filter forventes at blive på omkring kroner. Installation af stokerfyr til træpiller er en af de billigste metoder til at reducere udslippet af partikler. Efterbrænder En anden mulighed for reduktion af partikler fra ældre ovne er etablering af en form for ekstra brændkammer i ovnen, hvor gasserne afbrændes med tilførsel af forvarmet luft fra brændkammeret. Flere udenlandske producenter har efterbrændingsteknologier på markedet, men det er usikkert om de kan tilpasses danske ovne, og hvor store omkostningerne vil være i forhold til at investere i en helt ny ovn. En enhed, som er udviklet på Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet er testet i et forsøg i samarbejde med Trondheim Kommune, hvor 100 enheder blev installeret i gamle ovne og åbne pejse. Resultaterne viste, at forsøgsfamilierne generelt havde registreret bedre varmeudnyttelse af træet, bedre træk i skorstenen samt mindre sod og askedannelse. Miljøstyrelsen håber at kunne gennemføre en række feltforsøg i fyringssæsonen 2008/2009 med forskellige typer filtre og efterbrændere, men understreger at ingen af teknologierne i dag kan betegnes som færdigudviklede. De enkle løsninger Endelig findes der en række enkle og gennemprøvede løsninger, som vil kunne reducere udslippet af partikler markant. Det er således velkendt at anvendelse af træpiller generelt giver et betydeligt lavere udslip end afbrænding af brænde, ligesom udslip- Reduktion TSP/GJ Investering kroner Udgift kr/kg TSP Masseovn ,41 Moderne ovn ,17 Træpilleovn ,70 Elektrostatisk filter ,59 Efterbrænder i gammel ovn ,78 Ny brændekedel med lagertank ,81 Ny træpillekedel ,48 Træpillebrænder monteret ,68 Tabel 2. Reduktionspotentialet ved anvendelse af forskellige teknologier i for - hold til et referencescenarie. Desuden er der angivet en cirka pris for investeringen, samt udgifterne i forhold til hvor meget udslippet af partikler (TSP) kan reduceres. Kilde: Brændeovne og små kedler partikelemissioner og reduktionstiltag, Miljøstyrelsen pet af partikler fra en masseovn er markant lavere end fra en brændeovn (tabel 2). Miljøstyrelsen har i det seneste projekt analyseret tre scenarier, hvor udslippet af partikler reduceres med forskellige virkemidler (tabel 3). Det drejer sig dels om et scenarie, hvor man med en bekendtgørelse stiller krav til udslippene af partikler, dels om to scenarier med filtre på henholdsvis alle eller en afgrænset del af skorstenene. Alle tre scenarier giver et samfundsøkonomisk overskud, men scenariet hvor der monteres filtre på alle skorstene, giver klart den bedste økonomi med et samfundsøkonomisk overskud på næsten 12 milliarder kroner. Rapporten Brændeovne og små kedler partikelemissioner og reduktionstiltag kan downloades fra Scenarie Nettobesparelse Bekendtgørelse Delvist filtre 100 procent filtre Omkostninger 384 mio mio mio mio mio mio. Tabel 3. Omkostninger (som forbrugerne dækker) samt nettobesparelsen ved de tre scenarier. Kilde: Brændeovne og små kedler partikelemissioner og reduktionstiltag, Miljøstyrelsen Forskning i Bioenergi nr. 21 september

12 IEA Brændefyring Udlandet har fokus på forureningen fra mindre anlæg Det er ikke kun i Danmark, at der er debat om forureningen fra brændeovne og mindre kedelanlæg. Også udlandet har fokus på området, herunder ikke mindst Schweiz, Sverige og Norge, hvor man blandt andet forsker i katalysatorer, efterbrændere og elektrofiltre. Forurening fra brændefyring hænger ikke kun sammen med den valgte teknologi. Selv den bedste kedel vil have et uforholdsmæssigt stort udslip af skadelige stoffer, hvis man, som her på billedet, afbrænder vådt affaldstræ. Af Anders Evald I Task 32, der er en arbejdsgruppe under Det Internationale Energiagentur, er emissioner fra forbrænding af biomasse blevet et nyt fokusområde. Her er det interessant at konstatere, at mange lande nu går efter de helt små anlæg brændeovne og kedler til varmeforsyning af en enkelt husstand. Adskillige undersøgelser har nemlig vist, at disse anlæg er de store syndere, når det gælder udslip af skadelige stoffer. På den baggrund er der iværksat en række omfattende programmer for forskning og udvikling af småskalaanlæg i blandt andet Sverige og Østrig. Problemerne med små anlæg giver anledning til en hel del hovedbrud, fordi de høje emissionstal hænger sammen med brugervaner og en teknologi med nogle helt grundlæggende begrænsninger. Teknologiudvikling som for eksempel katalysatorer til brændeovne, montering af efterbrændere på eksisterende ovne, små elektrofiltre eller additiver løser ikke problemerne alene. Det er nødvendigt at supplere med tiltag som kampagner for korrekt brændefyring, krav om akkumuleringstanke på kedler eller skift fra brændeovne til pilleovne. Emissionsfaktorer Thomas Nussbaumer fra Schweiz har udført et studie af emissionsfaktorer fra fyringsanlæg til biomasse i forskellige lande. Forskellene er store fra land til land, men det er målemetoderne også. En detaljeret rapport om emnet er tilgængelig på internetadressen I forbindelse med arbejdsgruppens sidste møde i Jyväskylä i Finland blev der afholdt et seminar om ultrafine partikler fra biomasseforbrænding. Mens de grove partikler forholdsvist enkelt kan håndteres i røggasrensningsanlæg, så udgør de meget små partikler et stort problem; dels fordi de har stor sundhedsmæssig betydning, og dels fordi det er vanskeligt at reducere emissionerne fra anlæggene. Anders Evald er civilingeniør, ansat hos FORCE Technology og dansk repræsentant i Task 32, der hører under IEA's Bioenergy Agreement. International virksomhed vil bruge dansk teknologi Supergræs International virksomhed vil udnytte dansk viden inden for bioethanol til at øge udbyttet fra første generations anlæggene. Den danske teknologivirksomhed BioGasol har for nylig indgået en samarbejdsaftale med den internationale virksomhed Tate & Lyle, som hører til blandt verdens førende producenter af fødevareingredienser. Formålet med samarbejdet er at udvikle en proces, der kan omdanne fiberholdige restprodukter fra eksisterende bioethanolanlæg til mere ethanol og foder. Det drejer sig populært sagt om at få mere sprit ud af de eksisterende første generations anlæg og få en bedre proteinrest, som er mere velegnet til dyrefoder. Omdannelsen af fiberholdige restprodukter fra de eksisterende ethanolanlæg kræver nye løsninger omkring forbehandling og fermentering. Her kan BioGasols viden og patentbeskyttede teknologier vise sig at være et vigtigt bidrag. Tate & Lyle kan på den anden side bidrage med knowhow om industrielle fremstillingsprocesser, så det i praksis bliver muligt at integrere Biogassols teknologier i eksisterende procesanlæg. TS Svenskerne har kastet sig over en ny miljøvenlig energiafgrøde: supergræs, der blandt andet kan bruges til brændselspiller. Forskerne er konstant på jagt efter nye energiafgrøder, og i Sverige har man nu fået øje på en ny græsafgrøde: szarvasi-1 eller supergræs som landmændene kalder det. Græsarten er forædlet gennem de sidste 15 år af en gruppe forskere i Ungarn, og siden 2003 har svenske forskere deltaget i arbejdet. I Ungarn har tørstofudbyttet været oppe på 20 tons/hektar, og i Sverige satser man på minimum 12 tons/hektar. TS 12 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

13 IEA Biogas Internationalt samarbejde Danmark deltager i adskillige arbejdsgrupper under Det Internationale Energiagentur. I Task 32, der hører under IEAs Bioenergy Agreement, er der fokus på forbrænding af biomasse, herunder samforbrænding af biomasse og fossile brændsler. Af Anders Evald Task 32 er et godt eksempel på et udbytterigt internationalt samarbejde. Her hersker der en åbenhjertighed, som man egentlig ikke kan forvente i en gruppe med repræsentanter for forskellige nationale, faglige og industrielle interesser. Men formen er meget fri, og deltagerne hjælper i vid udstrækning hinanden på alle planer. Europæiske lande dominerer arbejdet herunder Sverige, Norge, Finland, England, Holland, Belgien, Tyskland og Schweiz. Derudover deltager Canada, og i visse perioder også USA og Australien. I Canada er der en hastigt stigende bevidsthed om mulighederne for at udnytte landets gigantiske biomasseressourcer. Men rammebetingelserne er stadig ringe med meget lave elpriser og med meget begrænsede muligheder for at afsætte varmen i fælles distributionsanlæg. For fem år siden udgav gruppen bogen Handbook of Biomass Combustion and Co-firing. Bogen er nu blevet revideret, og den nye udgave kan erhverves fra november i år. Samtidig er bogen oversat til kinesisk måske et lille symbol på, at den europæiske dominans i interesse for og forskning i biobrændsler ikke varer evigt. På hjemmesiden har gruppens medlemmer samlet en række præsentationer, artikler og rapporter, og undertegnede udsender med jævne mellemrum et nyhedsbrev om gruppens arbejde. Skriv til for at blive sat på distributionslisten. Biogas bør have topprioritet Biogas bør få højeste prioritet sammenlignet med andre former for bioenergi, hvis det drejer sig om at fortrænge CO 2 og erstatte fossile brændsler. Det konkluderer to forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, som har udarbejdet en livscyklusanalyse for Xergi A/S, der leverer energiog miljøanlæg. Hvis Danmark virkelig skal gøre en indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser, så handler det om at producere mest muligt biogas. Årsagen er, at biogassen ikke blot fortrænger fossile brændsler og derved bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser, men også at gyllen udskiller store mængder drivhusgasser, hvis det ikke afgasses, før det spredes på markerne. Konklusionen fremgår af en livscyklusanalyse, som Katrine Anker Thyø og Henrik Wenzel fra Danmarks Tekniske Universitet har udarbejdet for Xergi A/S. I analysen sammenlignes biogas fra husdyrgødning, biogas produceret på basis af majsensilage, to forskellige former for biodiesel, to forskellige former for bioethanol samt anvendelse af energipil. Ifølge rapporten skiller biogas fra husdyrgødning sig ud ved at have en markant højere reduktion i udledningen af drivhusgasser end andre former for bioenergi og kan tilsvarende fortrænge fossilt brændsel på et højere niveau. I dag udnyttes kun fem procent af husdyrgødningen til energiproduktion, så der er et betydeligt potentiale at tage af. Vil man gå et skridt videre og inddrage energiafgrøder i produktionen, klarer biogassen sig også godt. Majsensilage til produktion af biogas og pil til kraftvarmeværker giver således langt mere miljø for pengene, end hvis man bruger de samme arealer til afgrøder, der anvendes til produktion af ethanol og biodiesel km på én hektar majs Livscyklusanalysen viser endvidere, at man kan køre cirka kilometer i en almindelig familiebil med biogas fra én hektar majs. Biogas til transport er dog ikke en løsning, som er med i den rapport om alternative drivmidler i transportsektoren, som et tværministerielt udvalg for nylig har udarbejdet. Det er naturgas derimod, der fremstår som det samfundsøkonomisk billigste alternativ til benzin og diesel. Når biogassen ikke er taget med, er det fordi, biogassen først skal renses og opgraderes, hvorimod naturgassen umiddelbart kan bruges til transport. Udvalget bag rapporten vurderer på den baggrund, at det er bedre at bruge biogas til kraftvarme og bruge den mængde naturgas, man derved sparer, til transport. Ifølge en rapport fra Teknologirådet kan husdyrgødningen dække over 20 procent af det danske transportbehov. Hertil kommer de betydelige mængder gas, der kan produceres ved at dyrke energiafgrøder som for eksempel majs. TS Forskning i Bioenergi nr. 21 september

14 Kort nyt Energi 2007 Ny fælles rapport om de danske energiforskningsprogrammer giver et godt overblik over de forskellige støtteordninger. Støtte til dansk energiforskning bliver i dag fordelt via fem forskellige ordninger, der administreres af henholdsvis Energistyrelsen, Energinet.dk, Dansk Energi, Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for Energi og Miljø samt Højteknologifonden. I de senere år er der blevet arbejdet målrettet på at udbygge og forbedre samarbejdet mellem de forskellige programmer, så brugerne får et klart overblik over, hvor det er mest relevant at søge om støtte. Samarbejdet har blandt andet resulteret i fælles informationsmøder, koordinering af de årlige udbud og på det seneste en fælles rapport om dansk energiforskning i Rapporten, der har fået titlen energi 2007, giver læseren et godt indtryk af, hvordan energiforskningsprogrammerne spiller sammen også i en international sammenhæng. De fem programmer præsenteres i særlige afsnit, der er en omfattende oversigt over bevilgede, igangværende og afsluttede projekter, samt artikler om flere af de store projekter. Årsrapporten om dansk energiforskning, energi 2007, kan ses på Energiforskningsprojekter på nettet RISØs database kan være et godt sted at starte, hvis man ønsker at få et overblik over de mange energiforskningsprojekter inden for bioenergi. Tast og du får adgang til en omfattende oversigt over igangværende og afsluttede energiforskningsprojekter i Danmark. Hjemmesiden, der administreres af Forskningscenter RISØ, omfatter projekter, der er støttet af Energistyrelsen, Energinet.dk, Dansk Energi, samt Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Energi og Miljø. Databasen blev startet op i 1996 og bliver løbende opdateret. En anden indgang til energiforskningsprojekter kan være via internetportalen Her er der tale om en fælles portal for danske forskningsprogrammer, ligesom der er henvisninger til EU-programmer og nordisk energiforskning. Sidstnævnte har i øvrigt søsat en helt ny hjemmeside om bioenergi på adressen Vil man have en oversigt over de nyeste projekter, er det værd at klikke sig ind på Hjemmesiden indeholder den nye fælles årsrapport om energiforskning i Danmark og er meget nem at navigere rundt i, hvis man ønsker oplysninger om konkrete projekter. Endelig er der vores egen hjemmeside på hvor du kan finde de i alt 21 numre af Forskning i Bioenergi, som er udkommet siden april Bladet findes i både en dansk og en engelsk version. TS Biogasanlæg skal give mere gas Novozymes og Danmarks største producent af biogasanlæg Xergi går nu sammen om at udvikle nye mikroorganismer, der kan sætte skub i biogasprocessen. I dag er biogasanlæggene kun i stand til at udnytte cirka halvdelen af gaspotentialet i husdyrgødningen, og det er alt for lidt, mener såvel Novozymes som Xergi, der nu har indledt et samarbejde for at få sat skub i gasproduktionen. Novozymes skal bidrage med deres viden inden for mikroorganismer, mens Xergi skal teste, hvordan de nye organismer rent praktisk kan bidrage til at optimere produktionen af biogas. Det bliver Novozymes Biologicals, der i første omgang skal udføre en række forsøg på deres laboratorier i Virginia i USA. Herefter går Xergi i gang med de mere praktiske forsøg formentlig på det nye forsøgsanlæg hos Danmarks JordbrugsForskning i Foulum. Her skal det blandt andet afklares, om mikroorganismerne kan tilsættes direkte til reaktortanken eller om det er nødvendigt at etablere et særskilt forbehandlingstrin. TS 14 Forskning i Bioenergi nr. 21 september 2007

15 Afsluttede projekter LT_CFB forgasser 500 kw forsøg Titel: 4833 LT_CFB forgasser, 500 kw forsøg Ansvarlig: DFBT, Peder Stoholm, Tilskud: PSO kroner Der er foretaget en modelberegning af forgasserens procestrin og udført fire længerevarende driftsforsøg. De vigtigste succeskriterier har været brændselsfleksibilitet, driftsstabilitet, god økonomi, undgåelse af askesmeltning, lavt kokstab samt effektiv tilbageholdelse af aske og næringsstoffer. Forbedret halmindfødning Titel: 3322 Forbedret halmindfødning Ansvarlig: Dong Energy A/S, Charles Nielsen, Tilskud: PSO kroner På Enstedværkets biokedel er der udført konstruktionsændringer på halmopriveren, etableret temperaturstyring på indfødningskanalerne og gennemført forsøg med styring af stokersneglene. Der er endvidere etableret vejeceller og længdemålingsudstyr på fødebåndene til hver af de fire halmlinier. Optimering af affaldsforbrændingsanlæg Titel: 6538 Værktøjer til energi- og driftsoptimering på affaldsforbrændingsanlæg Ansvarlig: Weel & Sandvig Energi & Procesinnovation Mogens Weel Hansen, Tilskud: PSO kroner I projektet er der udviklet værktøjer, som kan forbedre driften på affaldsforbrændingsanlæg. Derved bliver det mulig at forudsige betydningen af affaldets sammensætning, ovnens temperaturforhold og dynamik i forbindelse med en ombygning af anlægget. Korrosionsundersøgelser på kraftvarmeværk Titel: 6510 Korrosionsundersøgelser på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Ansvarlig: Dong Energy A/S Lars Storm Pedersen, Tilskud: PSO kroner Før det biomassefyrede kraftvarmeværk i Maribo-Sakskøbing blev idriftsat i 2000, blev der udført et måleprogram. Resultaterne fra et opfølgende program i 2006 viser, at der ikke er tegn på korrosion i overhederne, men at der i indfyringskanalerne og på risten er målt et begyndende materialetab. Kvalitetsstyringssystemer til faste biobrændsler Titel: 4115 Præ-standardisering af prøveudtagningsog testmetoder for udvikling af kvalitetsstyringssystemer til faste biobrændsler Ansvarlig: Dong Energy A/S Charles Nielsen, Tilskud: PSO kroner Projektet er en dansk indsats under et EU-projekt med titlen BIONORM. I opgaven vedrørende fugtbestemmelse i flis er der udviklet en referencemetode med en lav og kendt afgivelse af visse flygtige bestanddele. Det er lykkedes at udvikle metoder til pålidelig on-site og on-line fugtmåling. Belægningsdannelse og korrosion i halmfyrede kedler Titel: 6513 Undersøgelse af sammenhæng mellem forbrænding, belægningsdannelse, røggastemperatur og korrosion i halmfyrede kedler Ansvarlig: Dong Energy A/S Søren Aakjær Jensen, Tilskud: PSO kroner Projektet har vist, at klor og kalium i halm fortsat er problematisk at behandle sig ud af, men additiver kan afhjælpe problemer med tilslagning. For biomasser med lavere klor- og kaliumindhold kan additiver medvirke til en fuldstændig omdannelse af KCl til mere procesvenlige restprodukter. Aerosoler og kemiske reaktioner i forbrændingsanlæg Titel: 6517 Laboratorieundersøgelser af aerosoldannelse og kemiske reaktioner fra biomasse- og affaldsforbrændingsanlæg Ansvarlig: Institut for Kemiteknik DTU Hans Livbjerg, Tilskud: PSO kroner Der er arbejdet med at kortlægge visse alkaliforbindelsers indflydelse på aerosoldannelse og deres betydning for belægningsdannelse i kedlen. En række testede additiver har vist sig at have en reducerende virkning på aerosoldannelsen og kan derved hæmme opbygningen af belægninger. Omsætning af flygtige bestanddele ved forbrænding Titel: 6518 Fundamentale mekanismer for omsætning af flygtige bestanddele i biomasse- og affaldsforbrænding Ansvarlig: Institut for Kemiteknik DTU Peter Glarborg, Tilskud: PSO kroner I projektet er der arbejdet med kemien bag emissioner af SO 2 og HCl, aerosol- og belægningsdannelse samt korrosion ved forbrænding af biomasse. Der er endvidere udført modellering af en række reaktorforsøg fra litteraturen omkring omsætning af HCN og NH 3. Forbedret halmindfødning og brændselsoptimering Titel: 3338 Forbedret halmindfødning og brændselsoptimering Ansvarlig: Dong Energy A/S Charles Nielsen, Tilskud: PSO kroner Der er i projektet indkøbt og monteret fire online fugtmålesystemer, som benyttes på halmkranerne. Et styringskoncept baseret på konstant indfyret halmeffekt er udviklet og implementeret, men ikke afprøvet. Efter afslutningen af projekt 4100 er det besluttet at stoppe projekt 3322 og Fjernelse af belægninger i biokedler Titel: 3144 Optimering af belægningsfjernelse i biobrændselsfyrede kedler Ansvarlig: Dong Energy A/S Charles Nielsen, Tilskud: PSO kroner Et svensk og 11 danske biomassefyrede kedelanlæg er undersøgt med fokus på driftsmæssige problemer med belægninger på kedlens overflader. De indsamlede erfaringer viser, at belægninger optræder på alle anlæg, og at der skal tages forholdsregler for at undgå problemer. Forskning i Bioenergi nr. 21 september

16 Returneres ved varig adresseændring Magasinpost B ID nr FiB Forskning i Bioenergi udgives med støtte fra Energiforskningsprogrammet, der administreres af Energistyrelsen. Nyhedsbrevet, der er gratis, udkommer fire gange om året i en dansk og en engelsk udgave. Begge udgaver kan downloades fra Internettet på adressen Mere el fra affald Den danske version af nyhedsbrevet findes endvidere i en trykt version, der kan rekvireres hos BioPress, telefon , Ansvarshavende redaktør: Journalist Torben Skøtt ISSN: Produktion: BioPress Vestre Skovvej Risskov Telefon Hjemmeside: Forsidefoto: Torben Skøtt/BioPress og TK Energi Oplag: stk. Tryk: CS Grafisk. Bladet er trykt på svanemærket offset papir. Gengivelse af artikler og illustrationer må kun ske efter aftale med BioPress. Citater fra artikler må gerne bruges med tydelig kildeangivelse. Næste nummer: udkommer medio december Deadline for redaktionelt stof er den 15. november Arkivfoto: Torben Skøtt/Biopress Energinet.dk sætter nu fokus på affaldsområdet med en ny strategi, der blandt andet skal være med til at sikre en langt højere elproduktion fra de forskellige affaldsfraktioner. Målet er, at få fordoblet elvirkningsgraden på forbrændingsanlæggene og få nogle mere fleksible anlæg, der bedre kan tilpasse elproduktionen til det aktuelle forbrug. Affald er et langt stykke hen ad vejen en vedvarende ressource på linie med biomasse og andre former for vedvarende energi. Såvel Energistyrelsen som Energinet.dk regner således med, at omkring 80 procent af vores affald er vedvarende energi, men hvor vi typisk har haft meget fokus på effektiv udnyttelse af for eksempel biomasse, så gør det samme sig ikke gældende inden for affald. Forbrændingsanlæggenes primære indtægter kommer fra modtagergebyrer, og salg af energi har historisk set haft mindre betydning, fortæller forskningskoordinator Steen Vestervang fra Energinet.dk, der for nylig har udarbejdet en ny strategi inden for affaldsområdet. Vores mål er, at få fordoblet elvirkningsgraden på affaldsanlæggene fra de nuværende 17 procent, men vi lægger samtidig op til at få udviklet en teknologi, så anlæggene i højere grad kan være med til at levere de systemydelser, der er nødvendige for at holde balance i elforsyningsnettet, forklarer Steen Vestervang. Lykkes det at hæve elvirkningsgraden på affaldsforbrændingsanlæggene til i gennemsnit 30 procent vil anlæggene på årsbasis kunne producere 3,1 TWh el. Det svarer til, at ni procent af Danmarks elforbrug kan dækkes med affald. Målet skal nås ved at hæve damptemperaturen og trykket på anlæggene, og ved at affaldet i højere grad bliver anvendt på store anlæg med høj elvirkningsgrad. Steen Vestervang understreger, at den nye strategi fra Energinet.dk kun dækker en mindre del af affaldsbehandlingen: Vi fokuserer på de fraktioner, der ud fra et samfundsmæssigt synspunkt ikke kan nyttiggøres til andet end energiproduktion. Det er nu en gang vores opgave, så vi tager ikke stilling til de fraktioner, der kan genanvendes, ligesom vi heller ikke beskæftiger os med afgiftsregler, eller hvad der i øvrigt findes af rammebetingelser, siger Steen Vestervang. TS

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning BIOENERGI Niclas Scott Bentsen Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning Konverteringsteknologier Energiservices Afgrøder Stikord Nuværende bioenergiproduktion i DK Kapacitet i Danmark

Læs mere

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Seminar om termisk forgasning i Danmark Brøndby, Danmark, 17. november 2015 Morten Tony Hansen Senior projektleder FORCE Technology

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Teknologi er nøglen til VE-fremtiden v/ Torkil Bentzen, formand for EUDP Naturgas, Kyoto og VE Dansk Gas Forening 15. november 2007 Scenarier for energirelateret

Læs mere

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 2010.03.02/ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 Det er svært at spå især om fremtiden The Stone age did not come to an end because of lack of stones, and the oil age will not come to an

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd NOTAT 10 Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd 12. Januar 2015 Dette notat beskriver antagelser og beregninger af den klima-effekt,

Læs mere

Bæredygtighed i dansk energiforsyning

Bæredygtighed i dansk energiforsyning Kunstmuseet Arken, torsdag d. 15. marts 2007 WEC-konference: Den Nye Danske Energioffensiv Michael Madsen Civilingeniørstuderende Aalborg Universitet Esbjerg Esbjerg Tekniske Institut Niels Bohrs Vej 8,

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet Til Transport- og energiministeren PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet 6. juni 2007 KBE/KBE Resumé I jubilæumsåret 2008 vil Energinet.dk fokusere PSO F&U-programmet ForskEL yderligere. Der vil ske

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 201 Offentligt UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Partnerskab mellem Universitet/Undervisning Erhverv/6 klynger Amt/kommuner Samspil med Syddansk vækstforum

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Elværkernes rolle i brintvisionen

Elværkernes rolle i brintvisionen Elværkernes rolle i brintvisionen Niels Henriksen og Charles Nielsen, Elsam Brintdag den 29. september 2004 Indhold: Baggrund Elsams bud på en brintvision Beskrivelse af visionen Økonomi Afslutning (udviklingsbehov

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere