Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 78 Folketinget Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) 1 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2015, foretages følgende ændring: , stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen over for a) dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.«2 Loven træder i kraft den 1. marts Justitsmin., j.nr AA009375

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Retsplejelovens Forvaltningsloven Persondataloven 2.2. Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3. Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Danmark har i de senere år stået over for en stigende terrortrussel fra radikaliserede og ekstremistiske miljøer. Som det fremgår af regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden fra juni 2015, vil regeringen styrke værnet mod terror og sætte ind over for truslen fra religiøs radikalisering og ekstremisme. Regeringen vil i den forbindelse sætte ind på en række konkrete områder for at beskytte danskernes sikkerhed, bl.a. ved at styrke indsatsen mod radikalisering i fængslerne, arresthusene og de sikrede institutioner. Formålet med dette lovforslag er at styrke myndighedssamarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forhold til udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme. Med retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, er der i dag etableret et systematiseret myndighedssamarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) om koordinering af indsatsen i forbindelse med løsladelse af dømte med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Samarbejdet indebærer bl.a., at der regelmæssigt kan ske hurtig og smidig udveksling af oplysninger mellem de involverede myndigheder. Retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, omfatter imidlertid alene videregivelse af oplysninger, herunder oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme, inden for KSP-samarbejdet som led i indsatsen over for dømte, der løslades. Det indebærer, at de involverede myndigheder ikke i medfør af retsplejelovens 115 kan udveksle oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme i forhold til personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning, der træder i stedet herfor. Justitsministeriet finder det afgørende at sikre, at de involverede myndigheder som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme kan udveksle oplysninger om enhver indsat, der skønnes at være radikaliseret eller i risiko for at blive det, med henblik på at finde målrettede og sammenhængende løsninger for den enkelte, sådan at den pågældende ikke udvikler (eller fortsætter) en kriminel adfærd, og sådan at den pågældende hjælpes på en ordentlig måde i forbindelse med løsladelse. Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at der i relation til udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme ikke bør være forskel på, om der er tale om en person, der bliver løsladt fra afsoning, eller om den pågældende løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning, der træder i stedet herfor. Det foreslås derfor, at der etableres hjemmel til videregivelse af oplysninger om varetægtsfængslede mv., der skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det, som led i KSP-samarbejdet. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Retsplejelovens 115 Efter retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, kan politiet videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, og dømte under 18 år, der løslades fra institutioner mv. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf mv. (KSPsamarbejdet). Efter 115, stk. 2, kan en myndighed i samme omfang som nævnt i stk. 1 videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager. Det følger desuden af 115, stk. 3, at der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 kan udveksles oplysninger mellem myndigheder og selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, hvis de nævnte institutioner inddrages i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1.

3 3 Efter retsplejelovens 115, stk. 4, er de myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk Bestemmelsen i 115, stk. 1, nr. 3, om KSP-samarbejdet blev indsat i forbindelse med lov nr af 21. december 2010 om ændring af retsplejeloven (skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)), hvorved 115, stk. 1, fik sin nuværende ordlyd. Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger, jf. Folketingstidende (1. samling), A, L 3 som fremsat, side 8, at udveksling af oplysninger som led i KSP-samarbejdet kan ske uden samtykke fra den, som oplysningerne vedrører, forudsat at udvekslingen er nødvendig af hensyn til samarbejdet. Det følger heraf, at oplysninger om rent private forhold kun kan videregives, hvis de er nødvendige for, at de involverede myndigheder kan tilrettelægge en koordineret indsats over for den pågældende person. Det indebærer bl.a., at de deltagende myndigheder i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om det konkret er nødvendigt at videregive bestemte oplysninger om privatpersoner, for at samarbejdet kan fungere. Bestemmelsen i 115, stk. 1, nr. 3, omfatter alene udveksling af oplysninger, der sker med henblik på koordinering af indsatsen over for dømte med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Videregivelse af oplysninger i andre tilfælde skal i stedet vurderes efter de almindelige regler om videregivelse af oplysninger i forvaltningsloven og persondataloven, jf. nærmere nedenfor under pkt Forvaltningsloven Adgangen for en forvaltningsmyndighed til at videregive oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed reguleres af persondatalovens regler, uanset om videregivelsen sker manuelt eller elektronisk, jf. forvaltningslovens 28, stk. 1. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. forvaltningslovens 31, stk Persondataloven Det følger af persondatalovens 2, stk. 1, at regler om behandling, herunder videregivelse, af personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i persondataloven. Bestemmelsen indebærer, at persondataloven finder anvendelse, hvis regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning giver den registrerede en dårligere retsstilling. Det fremgår imidlertid af forarbejderne til persondataloven, jf. Folketingstidende , tillæg A, side 4057, at dette ikke gælder, hvis den dårligere retsstilling har været tilsigtet og i øvrigt ikke strider mod databeskyttelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). Om forholdet til databeskyttelsesdirektivet henvises til pkt. 8 nedenfor Der er i persondatalovens 5 fastsat en række grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, herunder at behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. 5, stk. 1. Persondatalovens 6, stk. 1, indeholder de generelle betingelser for, hvornår behandling, herunder videregivelse, af personoplysninger må finde sted. Af bestemmelsen følger, at behandling af personoplysninger kun må finde sted, hvis en af de i nr. 1-7 angivne betingelser er opfyldt, herunder hvis den registrerede har givet sit samtykke (nr. 1), hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse (nr. 5), eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt (nr. 6). Videregivelse og anden behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold er reguleret i persondatalovens 7 og 8. Bestemmelsen i 7 omfatter oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Efter persondatalovens 7, stk. 1, må der ikke behandles oplysninger om de rent private forhold, der er opregnet i bestemmelsen. Efter 7, stk. 2, nr. 1, finder bestemmelsen i stk. 1 dog ikke anvendelse, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling. Bestemmelsen i 7, stk. 1, finder endvidere ikke anvendelse, hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. 7, stk. 2, nr. 4. Dette kan bl.a. være tilfældet med hensyn til offentlige myndigheders behandling af oplysninger som led i myndighedsudøvelse. Endvidere følger det af 7, stk. 6, at en forvaltningsmyndighed kan behandle, herunder videregive, personoplysninger omfattet af 7, stk. 1, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en offentlig myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område. Bestemmelsen omfatter bl.a. politiets og anklagemyndighedens behandling af sager inden for strafferetsplejen, dvs. behandling af traditionelle

4 4 sager, som er under efterforskning, eller hvor der skal tages stilling til strafansvar og strafudmåling. Endvidere kan politiets og anklagemyndighedens aktiviteter af mere generel karakter på det strafferetlige område f.eks. virksomhed forbundet med at forebygge, efterforske og forfølge strafbare forhold efter omstændighederne være omfattet. Endelig omfatter 7, stk. 6, behandling af oplysninger, som foretages af kriminalforsorgen i sager om fuldbyrdelse af straffedomme mv. Persondatalovens 8 regulerer videregivelse af personoplysninger vedrørende strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end dem, der er nævnt i persondatalovens 7, stk. 1. Det følger af 8, stk. 2, at oplysninger omfattet af 8, stk. 1, ikke må videregives. Videregivelse kan dog bl.a. finde sted, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen (nr. 1), hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningen angår (nr. 2), eller hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe (nr. 3). Det bemærkes, at det i forbindelse med videregivelse af oplysninger i medfør af 8, stk. 2, nr. 3, er underordnet, om videregivelsen er nødvendig af hensyn til den myndighed, der videregiver oplysningerne, eller af hensyn til den myndighed, der modtager oplysningerne. Bestemmelsen sikrer bl.a., at oplysninger kan videregives, når væsentlige hensyn til offentlige interesser klart taler for det, f.eks. det offentliges interesse i, at alvorlige forbrydelser søges forebygget, efterforsket og retsforfulgt. Oplysninger omfattet af 8 kan tillige videregives, hvis betingelserne i 7 er opfyldt, jf. 8, stk. 6. Efter persondatalovens 8, stk. 3, må forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, kun videregive oplysninger omfattet af 8, stk. 1, og 7, stk. 1, hvis betingelserne i 8, stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Erfaringerne fra Danmark og andre lande viser, at der er udfordringer med radikalisering og ekstremisme i fængsler mv. Det gælder bl.a. i forhold til indsatte, der er sigtet eller dømt for terrorisme eller andre ekstremistisk motiverede forbrydelser. Også indsatte, der ikke er sigtet eller dømt for sådanne forbrydelser, kan imidlertid være radikaliserede eller ekstremistiske. Samtidig findes der indsatte, som er i risiko for at blive radikaliseret, fordi de bl.a. søger identitet og fællesskaber. Indsatsen mod radikalisering og ekstremisme i forbindelse med løsladelse drejer sig navnlig om som led i tilrettelæggelsen af et hensigtsmæssigt udslusningsforløb at sikre fortsættelse af eventuelt påbegyndte behandlings- og exitforløb, herunder at sikre videregivelse af oplysninger om den indsatte fra kriminalforsorgen til relevante myndigheder uden for fængslet eller arresthuset. Udvekslingen af oplysninger sikrer, at disse myndigheder kan fortsætte eller iværksætte relevante foranstaltninger i anledning af løsladelsen, herunder i forhold til at understøtte den indsattes resocialisering efter løsladelsen. Med retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, er der i dag etableret et systematiseret myndighedssamarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) om koordinering af indsatsen over for dømte med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Det er et helt centralt element i KSP-samarbejdet, at der regelmæssigt kan ske en hurtig og smidig udveksling af oplysninger mellem de involverede myndigheder. Med bestemmelsen i retsplejelovens 115 er der derfor skabt hjemmel til, at myndighederne uden samtykke kan udveksle oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, hvis videregivelsen af oplysningerne må anses for nødvendig af hensyn til samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, og dømte under 18 år, der løslades fra institutioner mv. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78, stk. 2. Med retsplejelovens 115 sikres også, at vurderingen af, hvorvidt videregivelse af oplysninger kan finde sted, sker efter et fælles ensartet regelsæt målrettet et sådant systematisk samarbejde. Myndighederne i KSP-samarbejdet kan således efter de gældende regler i retsplejelovens 115 udveksle oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme i forbindelse med løsladelse af dømte, hvis udvekslingen sker som led i koordinering af indsatsen over for den pågældende med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Retsplejelovens 115 om udveksling af oplysninger som led i KSP-samarbejdet omfatter imidlertid alene udveksling af oplysninger som led i indsatsen over for dømte. Det indebærer, at de myndigheder, som deltager i KSP-samarbejdet, ikke i medfør af retsplejelovens 115 kan udveksle oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme i forhold til personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning, der træder i stedet herfor. Justitsministeriet finder det afgørende at sikre, at myndighederne i KSP-samarbejdet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme kan udveksle oplysninger om enhver indsat, der skønnes at være radikaliseret eller i risiko for at blive det, med henblik på at finde målrettede og sammenhængende løsninger for den enkelte, sådan at den pågældende ikke udvikler (eller fortsætter) en kriminel adfærd, og så-

5 5 dan at den pågældende hjælpes på en ordentlig måde i forbindelse med løsladelse. Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at der i relation til udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme ikke bør være forskel på, om der er tale om en person, der bliver løsladt fra afsoning, eller om den pågældende løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning, der træder i stedet herfor Det foreslås derfor, at den gældende bestemmelse i retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, om udveksling af oplysninger som led i KSP-samarbejdet nyaffattes, så bestemmelsen udvides til også at omfatte udveksling af oplysninger om varetægtsfængslede personer, som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det. Ved vurderingen af, om en person er radikaliseret eller i risiko for at blive det, skal det holdes for øje, at radikalisering er en proces, som kan foregå på forskellige måder, og som kan ske over kortere eller længere tid. Der er ingen simple årsagssammenhænge, og radikaliseringen kan igangsættes på baggrund af mange forskellige faktorer og have forskellige endemål. Radikaliseringen kan komme til udtryk ved en støtte til radikale synspunkter eller ekstremistisk ideologi og kan også medføre accept af brugen af vold eller andre ulovlige midler for at opnå et politisk eller religiøst mål. Ekstremisme er bl.a. kendetegnet ved forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende, samt intolerance og manglende respekt for andre menneskers synspunkter, frihed og rettigheder. Begrebet omfatter endvidere afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer, manglende accept af demokratiske beslutningsprocesser og anvendelse af ulovlige og eventuelt voldelige metoder for at opnå et politisk eller religiøst ideologisk mål. Den foreslåede bestemmelse vil således kunne finde anvendelse både i forhold til personer, der har - eller er i risiko for - at udvikle radikale og ekstremistiske holdninger, men som ikke nødvendigvis søger at fremme disse gennem ulovlige midler, og i forhold til personer, der søger at fremme radikale og ekstreme holdninger gennem vold eller andre ulovlige midler. Efter lovforslaget vil udvekslingen af oplysninger om sådanne personer i lighed med hvad der gælder i forhold til det eksisterende KSP-samarbejde fremover kunne ske uden samtykke fra den, som oplysningerne vedrører, forudsat at udvekslingen er nødvendig af hensyn til samarbejdet. At udvekslingen af oplysninger skal være nødvendig af hensyn til samarbejdet indebærer, at en myndighed alene vil kunne videregive de oplysninger, som er nødvendige for, at de involverede myndigheder kan tilrettelægge en koordineret indsats over for den pågældende person med henblik på at forebygge kriminalitet. Oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme hos en indsat vil typisk kunne udveksles mellem myndighederne i KSP-samarbejdet med henblik på at forebygge, at den pågældende begår kriminalitet i form af terror, opfordring eller støtte til terrorhandlinger og andre ekstremistisk motiverede forbrydelser. Hvis kriminalforsorgen bliver bekendt med, at en varetægtsarrestant, der er indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, er radikaliseret eller er ved at blive det, vil kriminalforsorgen således i medfør af den foreslåede bestemmelse kunne videregive oplysninger herom til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af en kriminalitetsforebyggende indsats, når den pågældende løslades fra varetægt. Oplysningerne kan f.eks. vedrøre den indsattes adfærd, udtalelser, litteratur, effekter, symboler og besøgende. Er der tale om en person, der er anbragt i varetægtssurrogat i en institution uden for kriminalforsorgen, og som skønnes at være radikaliseret eller i risiko for at blive det, vil den pågældende institution tilsvarende kunne videregive oplysninger herom til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af en kriminalitetsforebyggende indsats i forbindelse med løsladelsen. De deltagende myndigheder vil dog i hvert enkelt tilfælde skulle vurdere, om det konkret er nødvendigt at videregive bestemte oplysninger om privatpersoner, for at samarbejdet kan fungere. Videregivelsen af oplysninger inden for KSP-samarbejdet vil endvidere være omfattet af retsplejelovens 115, stk. 4, der indebærer, at myndighederne ikke har pligt til at udveksle de omhandlede oplysninger. Hvis der sker videregivelse af fortrolige oplysninger inden for KSP-samarbejdet i strid med de foreslåede regler, vil der efter omstændighederne være tale om et brud på tavshedspligten, som vil kunne være omfattet af straffelovens 152 om strafansvar for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger fra en myndighedsperson. Efter straffelovens 152 a finder 152 tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med det offentlige. Hvis en videregivelse af personoplysninger er reguleret af den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, indebærer det, at behandlingsreglerne i persondatalovens 6-8 ikke finder anvendelse. Persondatalovens øvrige regler vil derimod i det omfang det er relevant finde anvendelse på forhold, der ikke er reguleret af den foreslåede 115, stk. 1, nr. 3. Det indebærer bl.a., at persondatalovens regler om den registreredes rettigheder, den dataansvarliges anmeldelsespligt og behandlingssikkerhed finder anvendelse i det omfang, det er relevant, også for behandling af personoplysninger som led i KSP-samarbejdet. Om forholdet til databeskyttelsesdirektivet henvises til pkt. 8 nedenfor Ved vurderingen af, om der bør tilvejebringes særskilt hjemmel til videregivelse af oplysninger, har Justitsministeriet lagt vægt på, at lovforslaget alene indebærer en udvidel-

6 6 se af den eksisterende adgang til at videregive oplysninger i det omfang, dette sker af hensyn til den væsentlige samfundsopgave, som udgør formålet med KSP-samarbejdet. Det bemærkes, at den foreslåede adgang til videregivelse af personoplysninger vil være undergivet en række begrænsninger. Udvekslingen kan således kun ske af hensyn til det nævnte formål, og udvekslingen skal som hidtil være nødvendig for KSP-samarbejdet. Udvekslingen må endvidere ikke ske med henblik på efterforskning af strafbare forhold. Endelig er myndighederne ikke forpligtede til at videregive oplysninger i KSP-regi. Hertil kommer, at udvekslingen af oplysninger sker i en kreds af myndighedspersoner, der er uddannet til at håndtere fortrolige oplysninger og er underlagt en strafbelagt tavshedspligt. På den baggrund finder Justitsministeriet, at der inden for dette snævert afgrænsede område bør indføres en bestemmelse, som giver adgang til udveksling af personoplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for personer, der løslades fra varetægtsfængsling mv., og som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det, uden samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører Ansvaret for etableringen af KSP-samarbejdet påhviler i dag kriminalforsorgen (i praksis Kriminalforsorgen i Frihed), og de overordnede rammer for KSP-samarbejdet fastlægges ligeledes af kriminalforsorgen. Der henvises i den forbindelse til forarbejderne til lov nr af 21. december 2010 om ændring af retsplejeloven (skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)), jf. Folketingstidende (1. samling), A, L 3 som fremsat, side 9, samt pkt. 3 i vejledning nr. 90 af 17. november 2011 om kriminalforsorgens samarbejde med de sociale myndigheder som led i indsatsen i forbindelse med dømte personers løsladelse (KSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet. Justitsministeriet finder på den baggrund, at kriminalforsorgen tilsvarende bør være ansvarlig for at udvide KSP-samarbejdet til også at omfatte varetægtsfængslede personer, der viser tegn på radikalisering og ekstremisme. Der tilsigtes i øvrigt ingen ændringer i det eksisterende KSP-samarbejde, herunder adgangen til udveksling af oplysninger som led i indsatsen over for dømte personer, der løslades fra fængsler mv. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1, samt bemærkningerne hertil. 3. Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Videregivelse af oplysninger om privatpersoner, hvoraf det direkte eller indirekte kan udledes, at de pågældende er sigtet for et strafbart forhold, eller om privatpersoners religiøse overbevisning, er et indgreb i de pågældende personers ret til respekt for privatliv efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, stk. 1. Offentlige myndigheder kan imidlertid gøre indgreb i denne ret, hvis det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund, herunder for at forebygge uro eller forbrydelse, jf. artikel 8, stk. 2. Som det fremgår af pkt. 2.2 vil kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet efter lovforslaget få adgang til at udveksle oplysninger om bl.a. enkeltpersoners strafbare forhold og religiøse eller filosofiske overbevisning som led i indsatsen over for personer, der løslades fra varetægtsfængsling mv., og som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det, med henblik på at indsatsen over for disse personer koordineres, så de får den rette hjælp, og kriminalitet dermed forebygges. Justitsministeriet finder, at indgrebet således vil have klar hjemmel i den foreslåede bestemmelse og vil forfølge et lovligt formål omfattet af konventionens artikel 8, stk. 2 (forebyggelse af uro eller forbrydelse). Ændringen af retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, om udveksling af oplysninger omfatter som anført i forhold til den gældende bestemmelse alene udveksling af oplysninger mellem myndigheder som led i indsatsen over for personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70 i retsplejeloven, og som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det, og udvekslingen kan alene ske, hvis den må anses for nødvendig af hensyn til samarbejdet som led i denne indsats. Justitsministeriet finder på den baggrund, at den foreslåede regel er proportional med det forfulgte formål. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Henset til de begrænsede administrative byrder, der er forbundet med videregivelse af de omhandlede oplysninger, skønnes den foreslåede udvidelse af området for udveksling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten

7 7 Det følger af databeskyttelsesdirektivets (direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995) artikel 8, stk. 1, at behandling af oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold som udgangspunkt skal forbydes af medlemsstaterne. Artikel 8, stk. 2, opregner en række undtagelser hertil, herunder hvis den pågældende udtrykkeligt har givet sit samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den pågældendes eller andres vitale interesser. Efter artikel 8, stk. 4, kan medlemsstaterne med forbehold for, at der gives tilstrækkelige garantier af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser, fastsætte andre undtagelser end dem, der er nævnt i stk. 2, enten ved national lovgivning eller ved en afgørelse truffet af tilsynsmyndigheden. Efter artikel 8, stk. 5, må behandling af oplysninger om lovovertrædelser, straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger kun foretages under kontrol af en offentlig myndighed, eller hvis der gælder tilstrækkelige, specifikke garantier i medfør af den nationale lovgivning med forbehold af de undtagelser, som medlemsstaten kan fastsætte på grundlag af nationale lovbestemmelser, hvorefter der gives tilstrækkelige, specifikke garantier. Undtagelser som omhandlet i stk. 4 og 5 skal meddeles til Kommissionen, jf. artikel 8, stk. 6. Der er ikke i artikel 8 fastsat materielle behandlingskriterier for oplysninger om strafbare forhold. Dette spørgsmål må derfor antages at skulle vurderes ud fra direktivets artikel 7, som bl.a. fastsætter, at behandling af personoplysninger kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som den registeransvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt (litra e), eller behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige eller den tredjemand eller de tredjemænd, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller de grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder, der skal beskyttes i henhold til direktivet, går forud herfor (litra f). Medlemsstaterne har uafhængigt af de generelle regler i direktivet mulighed for at fastsætte særlige betingelser for databehandling på specifikke områder, jf. direktivets artikel 5 og præambelbetragtning 22. Det er Justitsministeriets opfattelse, at lovforslaget ligger inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet. Ministeriet finder i den forbindelse, at det snævre formål med udvidelsen af KSP-samarbejdet og den strafbelagte tavshedspligt for de myndigheder, der er omfattet af forslaget, jf. straffelovens 152, må antages at udgøre tilstrækkelige specifikke garantier i databeskyttelsesdirektivets forstand. Justitsministeriet vil i givet fald i overensstemmelse med direktivets artikel 8, stk. 6, underrette Kommissionen om den gennemførte regulering på området. Lovforslaget indeholder ikke i øvrigt EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 3. november 2015 til den 1. december 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Amnesty International, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd, Foreningen af Fængselsinspektører m.fl., Foreningen af Socialchefer, Fængselsforbundet i Danmark, HK Landsklubben Danmarks Domstole, HK Landsklubben for Kriminalforsorgen, Institut for Menneskerettigheder, Justitia, KL, Kriminalforsorgsforeningen, Landsforeningen KRIM, Landsklubben af socialrådgivere ansat i Kriminalforsorgen, Præsteforeningen, Retspolitisk Forening, Rådet for Socialt Udsatte og Socialpædagogernes Landsforbund. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, af betydning kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, af betydning kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Negative konsekvenser/merudgifter af betydning af betydning

8 8 Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes at ligge inden for databeskyttelsesdirektivets (direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995) rammer. Der henvises til pkt. 8 ovenfor. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, kan politiet videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, og dømte under 18 år, der løslades fra institutioner mv. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf mv. (KSP-samarbejdet). Det foreslås at nyaffatte bestemmelsen med henblik på at udvide KSP-samarbejdet til at omfatte såvel dømte som varetægtsfængslede personer, der viser tegn på radikalisering og ekstremisme. Der tilsigtes i øvrigt ingen ændringer i KSP-samarbejdet. De foreslåede bestemmelser i 115, stk. 1, nr. 3, litra a og b, svarer indholdsmæssigt til den gældende bestemmelse i 115, stk. 1, nr. 3, og er en videreførelse af den nuværende retstilstand. Det indebærer, at myndighederne i KSP-samarbejdet som hidtil kan udveksle oplysninger, herunder om tegn på radikalisering og ekstremisme, hvis udvekslingen sker som led i koordinering af indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, og dømte under 18 år, der løslades fra institutioner mv. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78, stk. 2, med henblik på at forebygge kriminalitet. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt Efter den foreslåede bestemmelse i 115, stk. 1, nr. 3, litra c, kan politiet videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til KSP-samarbejdet som led i indsatsen over for personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det. Den foreslåede bestemmelse i 115, stk. 1, nr. 3, litra c, forudsætter således, at det eksisterende samarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSPsamarbejdet) udvides til også at omfatte personer, som er varetægtsfængslede eller frihedsberøvet efter kapitel 70, og som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det. Den foreslåede bestemmelse omfatter alene varetægtsfængslede og sigtede, der er undergivet frihedsberøvende foranstaltninger efter retsplejelovens kapitel 70. Bestemmelsen omfatter således ikke sigtede, der er undergivet andre former for varetægtssurrogat som f.eks. meldepligt og deponering af pas, hvor den sigtede ikke er frihedsberøvet. Radikalisering kan komme til udtryk ved en støtte til radikale synspunkter eller ekstremistisk ideologi og kan også medføre accept af brugen af vold eller andre ulovlige midler for at opnå et politisk eller religiøst mål. Den foreslåede bestemmelse vil således kunne finde anvendelse både i forhold til personer, der har radikale og ekstremistiske holdninger, men som ikke nødvendigvis søger at fremme disse gennem ulovlige midler, og i forhold til personer, der søger at fremme radikale og ekstreme holdninger gennem vold eller andre ulovlige midler. Det er en betingelse for videregivelse af oplysninger efter den foreslåede bestemmelse i 115, stk. 1, nr. 3, litra c, at videregivelsen er nødvendig af hensyn til KSP-samarbejdet som led i indsatsen over for de personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter retsplejelovens kapitel 70, og som skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det. At udvekslingen af oplysninger skal være nødvendig af hensyn til samarbejdet indebærer, at en myndighed alene vil kunne videregive de oplysninger, som er nødvendige for, at de involverede myndigheder kan tilrettelægge en koordineret indsats over for den pågældende person med henblik på at forebygge kriminalitet. Oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme hos en person vil typisk kunne udveksles mellem myndighederne i KSP-samarbejdet med henblik på at forebygge, at den pågældende begår kriminalitet i form af terror, opfordring eller støtte til terrorhandlinger og andre ekstremistisk motiverede forbrydelser. Oplysningerne kan f.eks. vedrøre den indsattes adfærd, udtalelser, litteratur, effekter, symboler og besøgende. Hvis kriminalforsorgen bliver bekendt med, at en varetægtsarrestant, der er indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, er radikaliseret eller i risiko for at blive det, vil kriminalforsorgen således i medfør af den foreslåede bestem-

9 9 melse kunne videregive oplysninger herom til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af en kriminalitetsforebyggende indsats, når den pågældende løslades fra varetægt. Er der tale om en person, der er anbragt i varetægtssurrogat i en institution uden for kriminalforsorgen, og som skønnes at være radikaliseret eller i risiko for at blive det, vil den pågældende institution tilsvarende kunne videregive oplysninger herom til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af en kriminalitetsforebyggende indsats i forbindelse med løsladelsen. De deltagende myndigheder vil som hidtil i hvert enkelt tilfælde skulle vurdere, om det konkret er nødvendigt at videregive bestemte oplysninger om privatpersoner, for at samarbejdet kan fungere. Det er en betingelse, at oplysninger, der udveksles i medfør af KSP-samarbejdet, ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager. Bestemmelsen er som hidtil ikke til hinder for, at medarbejderne ved de myndigheder, der indgår i KSP-samarbejdet, vil kunne anmelde strafbare forhold til politiet uden for samarbejdets rammer. Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen i retsplejelovens 115, stk. 1, nr. 3, indebærer desuden, at videregivelse af oplysninger inden for den foreslåede udvidelse af KSPsamarbejdet ligesom oplysninger, der udveksles i medfør af den gældende 115, stk. 1, nr. 3 vil være omfattet af retsplejelovens 115, stk Det indebærer bl.a., at en myndighed i samme omfang som nævnt i den foreslåede stk. 1, nr. 3, kan videregive oplysninger til myndighederne i KSP-samarbejdet, og at myndighederne i KSP-samarbejdet i øvrigt ikke har nogen pligt til at udveksle de omhandlede oplysninger. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt Til 2 Lovforslagets 2 fastslår, at loven træder i kraft den 1. marts 2016.

10 10 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. november 2015, foretages følgende ændring: 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til 1-2) , stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, og dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., (KSPsamarbejdet). Stk »3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen over for a) dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.«2 Loven træder i kraft den 1. marts 2016.

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) Politi- og Strafferetsafdelingen U D K A S T Dato: 30. september 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Michael Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2015-1902-0268 Dok.: 1740096 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-945-1074 Fremsat den 26. november 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-005-0020 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lov nr. 1559 frá 20. desember 2006 Fremsat den 5. oktober 2006 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Videregivelse af oplysninger til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh.: Morten E. G. Jørgensen Sagsnr.: 2015-730-0747 Dok.: 1694638 UDKAST Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr. 2014-8394 18. december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Lovforslag nr. L 92 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Lovforslag nr. L 92 Folketinget Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Læs mere

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1902-0276 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

1. Efter 3 a indsættes:

1. Efter 3 a indsættes: Dato: 18. januar 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape Sagsnr.: 2017-7910-0007 Dok.: 625281 Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2015/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-730-0747 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til 2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-1902-0362 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 13 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 13 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) til Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2015/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-7462 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2011/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0008 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

»Stk. 2. Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.«

»Stk. 2. Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.« Dato: 26. februar 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1890522 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 2008/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0749 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere