Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)"

Transkript

1 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

2 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i * Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 21. juli 1994 om uddannelser i jura på universiteterne og * nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser med senere ændringer. Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (udfyldende bestemmelser). Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder kandidatuddannelsen i jura fra og med 1. september Studieordningen er sidst godkendt den 8. maj 2007 af Studienævn for Jura

3 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 3 af 9 sider Indholdsfortegnelse Ministerielt fastsatte regler 1. Adgangsbetingelser Uddannelsens længde, titel og indhold Uddannelsens længde Uddannelsens titel Uddannelsens indhold Meritoverførsel Prøver og beståelseskrav Bedømmelse Gennemsnit og minimumskarakter Omprøve Antal forsøg Gruppeprøver...5 Udfyldende bestemmelser 4. Målsætning Indhold Andre bestemmelser Fagbeskrivelser og prøveformer Eksamenspensum Ordinær eksamen Reeksamen Sygeeksamen Eksamenstilmelding Stave- og formuleringsevne Klage Speciale / Kandidatafhandling Emne Udformning og gruppearbejde Tilmelding/Afmeldingsfrist Midtvejsmøde Behandling af kandidatafhandling...9 Bilag: Bekendtgørelser

4 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 4 af 9 sider Ministerielt fastsatte regler 1. Adgangsbetingelser Adgang til den juridiske kandidatuddannelse har den, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. 2. Uddannelsens længde, titel og indhold 2.1 Uddannelsens længde Den juridiske kandidatuddannelse er på 2 år. 2.2 Uddannelsens titel Den juridiske kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen Cand.jur. (Candidatus/ Candidata juri) 2.3 Uddannelsens indhold Den studerende sammensætter et studieprogram svarende til 12 studieenheder. En studieenhed svarer til 1/6 årsværk (10 ECTS). Uddannelsen omfatter følgende fag: 10 ECTS Kursus i skatteret. 10 ECTS Kursus i økonomi (evt. med elementær regnskabslære eller budgetteori) ECTS Valgfri kurser, heraf kan 60 ECTS angå ikke-juridiske emner af nærliggende betydning for juridisk arbejde ECTS Speciale/afhandling efter universitetets bestemmelse. 2.4 Meritoverførsel Uddannelseselementer eller dele heraf, som bestås ved andre institutioner, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer og overføres med karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Alle meritoverførsler skal godkendes af Studienævnet.

5 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 5 af 9 sider 3. Prøver og beståelseskrav 3.1 Bedømmelse Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver, der bedømmes efter 7- trins-skalaen. Højst 1/3 af uddannelsen må dokumenteres ved prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået. 3.2 Gennemsnit og minimumskarakter Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen med vægte svarende til fagets andel af uddannelsen. Hvert fag skal bestås for sig med karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen bestået. 3.3 Omprøve Prøver med bedømmelsen 02 eller derover kan ikke tages om. Prøver med bedømmelsen bestået kan ikke tages om. 3.4 Antal forsøg Indstilling til samme fag eller identiske fag kan højst ske 3 gange. Universitetet kan tillade indstilling en fjerde og en femte gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 3.5 Gruppeprøver Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. Det skal således fremgå hvilke dele af opgaven hver studerende er ansvarlig for. Hvis den studerende ønsker dette, skal universitetet sikre, at den studerende får mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen.

6 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 6 af 9 sider Udfyldende bestemmelser 4. Målsætning Kandidatuddannelsen skal - udbygge den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier i juridiske og tilgrænsende relevante fagområder, - sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende juridisk kundskab, teori og metode ved analyse og løsning af problemer inden for offentlig og privat virksomhed og - kvalificere de studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. 5. Indhold Kandidatuddannelsen sammensættes som følger: Kursus i Skatteret: 10 ECTS Skatteret Kursus i Økonomi: 10 ECTS Virksomhedsøkonomi (Regnskabsforståelse) eller 10 ECTS Økonomi (Udbudt af Statskundskab) Valgfag: 70 ECTS heraf må ma. 60 ECTS angå ikke-juridiske emner af nærliggende betydning for juridisk arbejde. Valgfagsudbudet vil fremgå af oversigter, der opdateres en gang årligt. Speciale: 30 ECTS

7 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 7 af 9 sider 6. Andre bestemmelser 6.1 Fagbeskrivelser og prøveformer Fagbeskrivelser og prøveformer, der opdateres en gang årligt, er en del af studieordningen. For så vidt angår fag med få tilmeldte til eksamen kan eksamensformen ændres. Eksamenssprog I de tilfælde, hvor undervisningssproget er engelsk, og hvor underviseren er dansksproget, kan almindelige eksaminer afvikles på dansk, idet dog eksamensopgaver stilles på engelsk. Den studerende skal ved tilmelding til eksamen i disse fag angive om eksamen ønskes afviklet på dansk eller engelsk. 6.2 Eksamenspensum Beskrivelser af eksamenspensum opdateres hvert semester i forbindelse med eksamenstilmeldingsperioden. Der eksamineres altid i nyeste pensum. 6.3 Ordinær eksamen Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen i januar og juni måned. 6.4 Reeksamen Der afholdes ikke reeksamen (fornyet eksamen i samme termin) på Cand.jur. studiet. 6.5 Sygeeksamen Sygeeksamen bevilges af Studienævnet på grundlag af ansøgning vedlagt dokumentation for sygdommen. Sygeeksamen afvikles i næste ordinære eksamenstermin. 6.6 Eksamenstilmelding / -afmelding Alle der er forhåndstilmeldt undervisningen vil automatisk blive tilmeldt eksamen. Derudover kan der foretages tilmelding til eksamen inden for de ved opslag angivne frister. Afmelding skal ske senest ugedagen før (1 uge før) 1. eksamensdag i det pågældende fag. 6.7 Stave- og formuleringsevne Bedømmelsen af skriftlige arbejder angår primært det faglige indhold. Den studerendes staveog formuleringsevne indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Dette vil særlig gøre sig gældende ved større skriftlige arbejder.

8 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 8 af 9 sider 6.8 Klage Klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation kan indbringes for dekanen senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 7. Kandidatafhandling 7.1 Emne Som led i Kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) udarbejdes en kandidatafhandling i et emne, der kan falde inden for såvel juridiske som ikke juridiske emner af nærliggende betydning for det juridiske arbejde. Emnet for kandidatafhandlingen godkendes af den uddannelsesansvarlige samt af vejleder. Afløsningsopgaver og skriftlige hjemmeopgaver, der tidligere er indleveret til bedømmelse på Cand.jur. studiet, må ikke indgå direkte i kandidatafhandlingen. 7.2 Udformning og gruppearbejde Kandidatafhandlingen kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt to studerende. Studienævnet kan efter ansøgning dispensere fra denne regel. Udarbejdes en kandidatafhandling af mere end én studerende, skal det af forordet fremgå, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for. Kandidatafhandlinger på dansk, norsk og svensk forsynes med et resumé på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen/vejlederne. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af kandidatafhandlingen. Resuméet må være på højest 2 sider. 7.3 Tilmelding/Afmeldingsfrist Efter emnevalg skal en vejlederaftale udfyldes og afleveres på studiesekretariatet. I aftalen angives opgavens emne samt en frist for udarbejdelse af projektbeskrivelse på studiesekretariatet. Aftalen skal være underskrevet af studerende, uddannelsesansvarlig og vejleder(e). Afleveringsfrist for kandidatafhandling (speciale) er 2. fredag i maj eller december, med henblik på eksamination i juni eller januar. Afleveres der ikke inden for fristen, tæller dette som et eksamensforsøg, såfremt man er tilmeldt eksamen i den pågældende termin.

9 Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 9 af 9 sider 7.4 Midtvejsmøde Inden udløbet af fristen afleverer den/de studerende projektbeskrivelsen på studiesekretariatet. Projektbeskrivelsen fremlægges til diskussion mellem den/de studerende og vejleder(e) på et midtvejsmøde. Tidspunktet og stedet for mødet skal meddeles studiesekretariatet, som ved opslag senest 7 dage før bekendtgør dets afholdelse, medmindre der behandles fortroligt materiale. Midtvejsmøde er offentligt, med mindre andet meddeles. 7.5 Behandling af kandidatafhandling Den/de studerende afleverer kandidatafhandlingen i 3 eksemplarer på Studiesekretariatet, dog 4 eksemplarer, såfremt kandidatafhandlingen må udlånes af Universitetsbiblioteket. I forbindelse med opgavens aflevering er det den/de studerendes pligt selv at meddele, hvis de i perioder inden for de førstkommende 3 måneder er forhindret i at forsvare kandidatafhandlingen. Ved behandling af kandidatafhandlingen fremlægges opgaven af den studerende. På baggrund heraf kan lærer og censor foretage en overhøring og uddybning inden for kandidatafhandlingens område. Behandling af kandidatafhandlingen (det mundtlige forsvar) er af 1-3 timers varighed. Er kandidatafhandlingen udarbejdet af en gruppe, kan der foretages en individuel overhøring. Ved det mundtlige forsvar indleder opgaveskriveren med et indlæg af minutters varighed. Der er her lejlighed til at fremkomme med f.eks. uddybende begrundelser for den valgte form, oplevede problemer med udarbejdelsen, forslag til andre løsningsmodeller osv. Et egentligt referat af kandidatafhandlingen er uønsket. Den efterfølgende diskussion har bl.a. til formål: C at få afklaret tvivlsspørgsmål vedr. detaljer i kandidatafhandlingen, C at foretage en dybdegående afprøvning af opgaveløserens indsigt/viden i og omkring kandidatafhandlingens emneområde. Tidspunkt og stedet for behandling af kandidatafhandlingen meddeles ved opslag senest 7 dage, før behandlingen finder sted. Ved kandidatafhandlingen indgår den sproglige klarhed og sikkerhed i bedømmelsen. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. Behandling af kandidatafhandlingen er offentlig, med mindre andet meddeles. Behandling af kandidatafhandlingen foregår på Syddansk Universitet.

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA TI/Afdeling for Journalistik Ilisimatusarfik 1 Forord Denne studieordning er justering af studieordning fra juni 2008. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere