Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.: 17280, departementet Dato: 23. januar 2013 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger (Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, digital forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v., selvhjælpshandlinger ved afhentning og destruktion af døde dyr og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand) har været i høring i perioden fra den 26. november 2012 til den 2. januar I det følgende gives et resumé af de indkomne høringssvar opdelt efter emner. Bemærkningerne til høringssvarene er anført med kursiv. Der er modtaget høringssvar fra: Advokatrådet, DAKA, Dansk Fåreavl, DCA, Det Dyreetiske Råd, Det Veterinære Sundhedsråd, Dansk Transport og Logistik (DTL), DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, DOSO, Den Danske Dyrlægeforening, Dyreværnsrådet, Forbrugerrådet, Grønlands Selvstyre, Hestens Værn, ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport og Sammark som har afgivet et fælles høringssvar, Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening. Endvidere har Datatilsynet afgivet høringssvar til forslaget. Af de ovenfor nævnte har Advokatrådet, Datatilsynet, Det Veterinære Sundhedsråd og Grønlands Selvstyre anført, at de ikke har bemærkninger til forslaget. DTU Fødevareinstituttet har meddelt, at man afstår fra at afgive bemærkninger, da ændringerne ikke vurderes at ligge indenfor instituttets kompetence- og ansvarsområde, og Forbrugerrådet har meddelt, at man af ressourcemæssige årsager ikke har mulighed for at forholde sig til lovforslaget. 1. Generelle bemærkninger Der er overordnet en positiv holdning til lovforslaget. Bemærkningerne til de enkelte elementer i lovforslaget er gennemgået nedenfor. 2. Bemærkninger til de enkelte elementer i forslaget 2.1. Uddannelseskrav DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (Aarhus Universitet) har tilkendegivet, at det foreslåede uddannelseskrav både for så vidt angår egentlig erhvervsmæssigt husdyrhold og for så vidt angår mindre husdyrhold skaber grundlag for forbedret dyrevelfærd og - sundhed. Landbrug & Fødevarer bemærker, at organisationen går ud fra, at kurserne for personer, der skal forestå den daglige drift af mindre husdyrhold, målrettes den enkelte dyreart således, at kurserne enten gøres artsspecifikke eller således, at en væsentlig del af undervisningen opdeles. Derudover ønsker

2 Landbrug & Fødevarer mulighed for, at man gennem pasning af et dyrehold med et antal dyr, der kræver kursus (over 10 dyr), igennem f.eks. 5 år, kan opnå erfaring, som berettiger, at man efterfølgende kan få ansvar for eget dyrehold som overstiger grænserne for uddannelseskrav, uden at man skal opfylde kravet om uddannelse til egentligt erhvervsmæssigt dyrehold. Fødevareministeriet skal hertil anføre, at det ved udmøntningen af den foreslåede bemyndigelse for så vidt angår mindre husdyrhold formentlig er hensigtsmæssigt at fastsætte regler om forskellige kurser for henholdsvis små (får og geder) og store (slagtekvæg) drøvtyggere. Derudover er det Fødevareministeriets vurdering, at de kompetencer, der skal til for at have ansvar for pasning af et egentligt erhvervsmæssigt dyrehold, ikke nødvendigvis opnås ved pasning af mindre dyrehold. Det er derfor hensigten, at de to års erhvervserfaring som driftsansvarlig, der kan undtage fra kravet om uddannelse i forhold til egentligt erhvervsmæssigt dyrehold, skal være opnået i en besætning med egentligt erhvervsmæssigt dyrehold. Økologisk Landforening mener, at der bør udvises tilbageholdenhed med at stille kursuskrav til mindre husdyrhold og bemærker i den forbindelse, at der i små besætninger normalt vil være tale om meget ekstensiv produktion med meget mindre pres på dyrene for så vidt angår ydelseskrav end i egentlige erhvervsbesætninger. Endelig mener Økologisk Landsforening, at kursernes varighed bør reduceres til en halv dag, at kurserne bør kunne udbydes af landbrugets organisationer, og at personer, der kan dokumentere et vist kendskab til dyrehold, f.eks. ved at være vokset op med dyrehold, bør undtages fra kursuskravet. Fødevareministeriet er enigt i, at der i mindre husdyrhold ofte er tale om ekstensiv produktion med mindre ydelseskrav. Der findes dog en større andel af besætninger med slagtekvæg, får eller geder, hvor antallet af dyr ligger under grænserne for uddannelseskravet for egentlig erhvervsmæssigt dyrehold. Det er Fødevareministeriets opfattelse, at der også i sådanne mindre dyrehold kan opstå problemer med dyresundhed og dyrevelfærd, som vil kunne forebygges med en vis basisviden. I den forbindelse finder Fødevareministeriet, at det foreslåede timeantal på 12 timer er passende og, at undtagelse fra kursuskravet bør forudsætte enten en vis uddannelsesbaggrund, som beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget, eller 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år forud for reglernes ikrafttræden som ansvarlig for driften af en husdyrbesætning med mere end 10 dyr af samme art, som vedkommende skal have ansvaret for. Fødevareministeriet er enigt i, at kurserne bl.a. bør kunne udbydes af landbrugets organisationer. Hestens Værn finder uddannelseskravet nødvendigt og opfordrer ministeren til at udnytte den foreslåede bemyndigelse. Hestens Værn opfordrer samtidig ministeren til at udnyttelse den eksisterende bemyndigelse i hesteloven til at fastsætte regler om at personer, der er ansvarlige for et professionelt hestehold, skal besidde en relevant faglig uddannelse. Høringssvaret vil blive medtaget ved den kommende evaluering af hesteloven, der forventes gennemført i løbet af DOSO mener, at loven i relation til uddannelseskrav til personer, der forestår den daglige drift af husdyrhold, samtidig bør sikre, at den ansvarshavende og samtlige ansatte har et fælles sprog på et niveau, der gør det muligt at kommunikere ubesværet vedrørende driften og især sikring af dyrenes velfærd. Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at det fremgår af 3 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, at dyrene skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. Det er Fødevareministeriets opfattelse, at denne bestemmelse indebærer, at den, der holder landbrugsdyr, bl.a. skal sikre, at de per- 2

3 soner, der passer dyrene, har den relevante faglige viden, og at dette nødvendiggør kommunikation og dermed et fælles sprog på et vist niveau. Dansk Fåreavl er af den opfattelse, at kendskab til praktisk pasning af en fårebesætning er mindst lige så vigtig som et teoretisk kendskab til emnerne, når der vælges undervisere til kurserne. Dansk Fåreavl finder derfor, at erfarne fåreavlere skal kunne indgå i gruppen af undervisere. Endvidere mener Dansk Fåreavl, at det vil være forbundet med unødige omkostninger og tidsspilde at stille krav om afsluttende prøve i tilknytning til kurserne. Det forudsættes, at undervisningen forestås af en dyrlæge, agronom, anden person med relevant faglig kandidatuddannelse eller en person, der er tilknyttet en landbrugsuddannelse som underviser. Men Fødevareministeriet finder ikke, at der er noget til hinder for, at der samtidig kan tilknyttes f.eks. en fåreavler med praktisk erfaring til undervisningen. Fødevareministeriet skal i øvrigt bemærke, at der ikke vil blive stillet krav om afsluttende prøve i forbindelse med hverken uddannelse eller kursus. Det Dyreetiske Råd hilser forslaget om en bemyndigelse til at fastsætte regler om uddannelseskrav velkomment og mener ikke, at kursuskravet i relation til mindre husdyrhold bør begrænses til besætninger med får, geder og slagtekvæg. Derudover mener Det Dyreetiske Råd, at de påtænkte undtagelser fra uddannelseskravet for personer, der har gennemført visse uddannelser, alene bør finder anvendelse, hvis de pågældende uddannelser har omfattet undervisning i den for besætningen relevante dyreart. Det Dyreetiske Råd finder endvidere, at personer, der på grund af deres erhvervserfaring kan undtages fra uddannelseskravet, ved en prøve bør dokumentere, at deres viden er på et tilstrækkeligt niveau. I den forbindelse anbefaler Det Dyreetiske Råd desuden, at der iværksættes tiltag med henblik på at sikre, at personer med uddannelse og erfaring fra udlandet kender de danske regler, og at der på besætninger, der benytter udenlandsk arbejdskraft er mindst ét fælles sprog, som både den ansvarlige og de ansatte mestrer tilstrækkeligt til at kunne kommunikere klart omkring pasningen af dyrene. Det Dyreetiske Råd anbefaler, at uddannelseskravet ikke alene skal gælde for personer, der overtager ansvaret for en bedrift efter reglernes ikrafttræden, men at der fastsættes en dato efter hvilken alle skal opfylde uddannelseskravet. Endelig mener Det Dyreetiske Råd, at der også bør fastsættes uddannelseskrav for personer, der forestår den daglige drift af besætninger med chinchillaer og kaniner, både for så vidt angår erhvervsmæssige besætninger og mindre besætninger. Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at det for så vidt angår mindre husdyrhold i første omgang er hensigten at udnytte den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte regler om kursuskrav til personer, der forestår den daglige drift af mindre besætninger med får, geder og slagtekvæg, men at der på et senere tidspunkt vil kunne fastsættes regler om kursuskrav i relation til mindre besætninger med andre landbrugsdyr, hvis dette måtte blive relevant. Det er Fødevareministeriets opfattelse, at indholdet af de uddannelser, der kan fritage for uddannelses- og kursuskravet i tilstrækkeligt omfang er dækkende i forhold til samtlige relevante dyrearter. Det er ikke hensigten at personer, der på grund af deres erhvervserfaring kan undtages fra uddannelseskravet, skal dokumentere deres kompetencer ved en prøve. Det skyldes bl.a., at et sådant krav 3

4 ville stille danske statsborgere dårligere end personer fra andre EU-lande, idet EU direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) indebærer, at personer fra andre EU-lande, som på fuldtidsbasis i en anden medlemsstat har forestået driften af hhv. et erhvervsmæssigt husdyrhold eller et mindre husdyrhold i to år i løbet af de forudgående ti år skal have adgang til det tilsvarende erhverv i Danmark. Under hensyn til, at en stor andel af de eksisterende driftsansvarlige allerede har en relevant uddannelsesbaggrund eller erhvervserfaring, finder Fødevareministeriet ikke, at det er nødvendigt at stille krav om, at personer, der allerede i dag har ansvaret for dyrene i en besætning, skal opfylde uddannelseskravet. For så vidt angår kaniner og chinchillaer indeholder lov om hold af dyr allerede i dag en bemyndigelse til at fastsætte regler om uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Bemyndigelsen er indtil videre alene udnyttet til at fastsætte regler om uddannelseskrav i relation til hold af mink, og det er Fødevareministeriets opfattelse, at det for nærværende ikke er nødvendigt at fastsætte tilsvarende regler vedrørende hold af kaniner og chinchillaer. Kaninpelsproduktionen er meget begrænset og Fødevarestyrelsen foretager løbende kontrol i besætninger med chinchillaer og følger således området. Dyreværnsrådet finder det glædeligt, at bemyndigelsen til at fastsætte regler om uddannelseskrav udvides, så der ligeledes kan fastsættes regler om kursuskrav til personer, der har det daglige ansvar for mindre husdyrhold. DTU Veterinærinstituttet bemærker, at det bør præciseres, at indholdet i undervisningen også bør omfatte smittebeskyttelsesforhold. Fødevareministeriet er enigt i, at der bl.a. skal undervises i smittebeskyttelse, hvilket også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget Gruppevis levering af slagtesvin DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug vurderer, at ændringen medfører administrative lettelser for det offentlige ved at give hjemmel til at fastsætte specifikke krav ved gruppevis levering af slagtesvin. Dyreværnsrådet finder det hensigtsmæssigt med en ordning for gruppevis levering af slagtesvin, hvor slagtesvin kan transporteres fra en svinebesætning i Danmark til et slagteri i Danmark uden at være individuelt mærket. Dyreværnsrådet kan derfor støtte forslaget om at styrke hjemmelsgrundlaget for den eksisterende ordning ved en lovbestemt bemyndigelse til at fastsætte regler om gruppevis levering af slagtesvin Obligatorisk digital kommunikation ved indberetning af oplysninger om eksport af levende dyr, avlsmateriale m.v. - Eksportportalen DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug vurderer, at obligatorisk digital kommunikation medfører administrative lettelser for det offentlige ved at kræve digital indberetning af eksport af levende dyr m.v. Det er dog vigtigt at fastholde den nævnte mulighed for undtagelse fra kravet om digital indberetning i særlige tilfælde, idet næppe alle indberetningspligtige er fortrolige med digital indberetning. Hestens Værn mener, at der bør være punktum efter oocytter, da formuleringen m.v. er for udefinerbar. 4

5 Fødevareministeriet fastholder, at 'm.v.' anføres i 37 og Fødevareministeriet henviser til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v., som angiver hvad 'm.v.' definerer. Sammark og ITD (- Brancheorganisation for den danske vejgodstransport) er generelt enige i, at indberetning af udførsel af levende dyr primært skal ske digitalt og helt i tråd med regeringens ønske om, at al kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Det fremgår af såvel høringsbrev som af bemærkninger til lovforslaget, at Eksportportalen skal spille den centrale rolle i den digitale indberetning, hvilket også synes helt naturligt, hvis systemet fungerer tidssvarende i forhold digital kommunikation og ikke var præget af særdeles træge og tunge arbejdsgange. Sammark og ITD peger på nogle generelle mangler, som må udbedres, før man med rimelighed kan forlange obligatorisk digital indberetning. Fødevarestyrelsen skal kunne håndtere deres, med Eksportportalen tillagte, ansvar for overførsel af data til svineflyttedatabasen, således at sporbarheden er intakt og brugernes kunder ikke stilles ringere end ved manuel indberetning direkte til svineflyttedatabasen. Eksportportalen skal kunne håndtere udfordringerne ved samlestedernes uendelige sammensætninger af læs og genbruge data fra dyrenes transport fra besætningerne til samlestedet, så der ikke skal arbejdes i flere systemer. Eksportportalen skal kunne genanvende data fra den sidst anvendte transport. Der bør ske øget genanvendelse af data fra de andre systemer, der skal tastes oplysninger i, f. eks. data fra TRACES. Eksportportalen skal kunne underbygge modtagelse af data dannet ved genbrug fra brugernes egne systemer, så erhvervet frigøres for dobbelttastning. Eksportportalen skal endvidere kunne håndtere de daglige belastninger, så brugerne ikke oplever nedbrud i systemet med unødig ekstra arbejde til følge. Sammark og ITD har en del yderligere konkrete forbedringsforslag til herunder behovet for et ergonomisk eftersyn til forebyggelse af belastningsskader hos brugerne og står gerne til rådighed med praktisk erfaring og sparring fra brugerne. Sammark og ITD gerne opfordre til, at lægges en realistisk tidsplan for indførslen af den obligatoriske digitale indberetning og lade de øgede krav til brugerne være mødt med nødvendige investeringer til, at systemet ikke blot er et elektronisk dokument men et fuldt udbygget digitalt system. Dansk Transport og Logistik (DTL) anfører, at såfremt der arbejdes videre med Eksportportalen, bør de professionelle brugere inddrages i den videre udvikling. DTL giver udtryk for, at den nuværende indberetning via Eksportportalen ikke fungerer tilfredsstillende. Det er en mangel, at portalen kun dækker transporter der læsses direkte i besætninger og ikke transporterne via samlestederne. Den nuværende Eksportportal er meget lidt brugervenlig og kan næppe klare de store mængder af dyr der går via samlestederne. Ligeledes forholder systemet sig kun til oplysninger forud for en eksport og ikke efterfølgende det, der faktisk er sket. Efter Sammark, ITD og DTL s opfattelse kan der sættes spørgsmålstegn ved, at 50 pct. af alle eksporter i dag sker på frivillig basis i Eksportportalen, og i forlængelse heraf er Sammark, ITD og DTL tvivlende over for, om man ved at gennemføre en række forbedringer ad frivillighedens vej kan komme over 80 pct. Sammark, ITD og DTL anfører, at årsagen til, at de professionelle brugere overhovedet anvender Eksportportalen, er nødvendigheden af at kunne bestille Fødevarestyrelsens dyrlæger til syning af dyrene forud for direkte eksporter. DTL foreslår, at velviljen til at indberette bliver større, såfremt indberetningerne i modsætning til nu bliver fortrolige, og ikke synlige for konkurrenter/kolleger i branchen. 5

6 DTL anfører, at indberetningerne fra Eksportportalen til svineflyttedatabasen er meget mangelfulde idet kun en tredjedel af de eksporterede grise er indberettet, der kan gå op til en måned førend en svinetransport i Eksportportalen overføres til svineflyttedatabasen og Eksportportalen overtager eksportørens ansvar for at indberette en flytning til svineflyttedatabasen. DTL anfører en række ønsker til forbedring af det daglige samarbejde og kommunikation med de eksportansvarlige i veterinærafdelingerne. DTL har endvidere en oplistet række ønsker til forbedring af hastigheden og brugeranvendeligheden af Eksportportalen. DTL påpeger, at mange samlestedseksporter er komplicerede med mange aflæsningssteder og kombinationsmuligheder. DTL fraråder at udvide Eksportportalen til også at omfatte udarbejdelsen, kontrollen og administrationen af de dokumenter der kræves i forbindelse med lange transporter af levende dyr (mere end 8 timer) efter EU-forordningen om beskyttelse af dyr under transport idet det vil betyde en markant øget risiko for at skabe et nyt bureaukratisk, komplekst og svært håndterbart system. Fødevareministeriet skal indledningsvis bemærke, at brugernes registreringer i Eksportportalen ikke er synlige for konkurrenter i branchen. Fødevareministeriet er enigt i, at hjemlen til at gøre kommunikation og indberetning af data i forbindelse med eksport af levende dyr m.v. obligatorisk først bør tages i anvendelse, når Eksportportalens tekniske driftsniveau har nået en tidssvarende standard, når Eksportportalen genanvendelse af brugerens tidligere indtastede data er implementeret fuldt ud og når brugeranvendeligheden, inklusive ergonomiske forhold, er forbedret til et rimeligt niveau. Fødevareministeriet er opmærksomt på, at Eksportportalens brugere ikke må stilles ringere i forhold til deres forpligtigelse i henhold til bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, når brugerens indberetninger af flytninger af grise til CHR sker via Eksportportalen og anerkender, at brugerne ikke kan lastes for fejl som skyldes Fødevarestyrelsens registreringer eller som optræder i dataoverførslen fra Eksportportalen til svineflyttedatabasen. Fødevareministeriet er enig i den konkrete række af forbedringspunkter til Eksportportalen, som påpeges af Sammark, ITD og DTL. Fødevarestyrelsen oplyser, at Fødevarestyrelsen vil tage udgangspunkt i disse ønsker i de forbedringer der er planlagt for Eksportportalen i Fødevarestyrelsen vil endvidere inddrage de professionelle brugere gennem uformelle høringer og brugermøder i prioritering af forbedringer og hvorledes forbedringer skal udmøntes i Eksportportalen. Dette er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget Selvhjælpshandlinger ved afhentning og destruktion af døde produktionsdyr Daka ser det som et positivt forslag, at der skabes hjemmel til, at Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan foretage selvhjælpshandlinger ved afhentning og destruktion af selvdøde eller aflivede produktionsdyr i situationer, hvor Daka har måttet indstille afhentning hos den pågældende besætningsejer med baggrund i, at denne ikke har villet/kunnet betale Daka omkostningerne, der er forbundet med afhentning og destruktion. Den foreslåede ordning, hvor tilsynsmyndigheden i de ovenfor nævnte tilfælde indledningsvis betaler Daka for afhentning og destruktion af produktionsdyrene og efterfølgende pålægger besætningsejeren at refundere tilsynsmyndighedens udgifter, vil være et positivt element i sikring af smittespredning. 6

7 Daka vil være villig til løbende at foretage indberetning til Fødevareministeriet, når afhentning af døde produktionsdyr hos en besætningsejer indstilles med baggrund i manglende betaling for tidligere afhentninger. Daka har noteret sig, at Ministeriet vurderer, at en sådan indberetning fra Daka til Ministeriet er forenelig med databeskyttelsesdirektivets artikel 7 og anden relevant lovgivning i forbindelse med videregivelse af personfølsomme informationer. Daka bemærker endvidere, at Ministeriet har vurderet, at indberetningspligten ikke medfører merudgifter. Daka påpeger, at en sådan foranstaltning vil medføre administrative byrder for Daka. Ved en gennemførelse af lovforslaget forventer Daka, at Ministeriet vender tilbage med anvisning i, hvorledes indberetningen skal foregå i praksis. Det er korrekt, at der for forarbejdningsanlæg forventes at være en administrativ byrde i forbindelse med indberetningspligten. Denne vurderes dog at være af begrænset omfang. Det er hensigten, at der skal udarbejdes en bekendtgørelse, hvor reglerne for selvhjælpshandlinger ved afhentning og destruktion af døde dyr vil blive fastsat. Heri vil også skulle fremgå, hvorledes indberetningen skal foretages. Hestens Værn mener, at reglerne om tvangsafhentning og destruktion af døde dyr også bør gælde for heste, da problematikken er den samme som for de andre produktionsdyr. Der er indsat følgende definition af produktionsdyr i forslaget til ændring af lov om hold af dyr "Ved produktionsdyr forstås klovbærende dyr, dyr af hesteslægten, pelsdyr og fjerkræ." Således gælder forslagets regler vedrørende selvhjælpshandlinger ved afhentning og destruktion af døde produktionsdyr også for heste. DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug henviser til, at bortskaffelse af døde dyr er afgørende for at hindre, at de spreder smitte. Indførelse af muligheden for selvhjælpshandling ved afhentning af døde produktionsdyr er formentlig et effektivt middel til at sikre dette, men som det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, er det et indgribende administrativt håndhævelsesskridt og bør derfor overvejes nøje. For at undgå evt. smittespredning er det vigtig, at dyrene tilmeldes til destruktion og afhentes af et forarbejdningsanlæg. Der er erfaring for, at forarbejdningsanlæg fra tid til anden standser afhentningen af selvdøde og aflivede produktionsdyr fra besætninger efter længere tids manglende betaling. Forarbejdningsanlæg kan ikke pålægges at afhente døde produktionsdyr uden at få betaling for det. I biproduktforordningen 1 samt i bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr er der fastsat regler for afhentning og bortskaffelse af døde produktionsdyr. Når disse regler ikke overholdes, er det nødvendigt, at der gribes ind hurtigt, hvilket er grunden til, at der foreslås hjemmel til indførelse af selvhjælpshandling ved afhentning og destruktion af døde produktionsdyr. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) 7

8 2.5. Hjemmel til at føre tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand Den Danske Dyrlægeforening bemærker, at foreningen er af den principielle opfattelse, at personer, der bistår dyrlæger, arbejder under dyrlægens fulde ansvar, og at det som følge heraf alene er dyrlægens ansvar, at arbejdet udføres efter korrekt veterinærfaglig vurdering. DDD mener derfor ikke, at det er myndighedernes ansvar at kontrollere personer, der bistår dyrlægens arbejde. Fødevareministeriet er enigt i, at personer, der i medfør af dyrlægelovens 4 bistår dyrlæger, skal arbejde under en dyrlæges ansvar. Det følger således bl.a. også af 7 i bekendtgørelse nr. 371 af 28. april 2007om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v., hvor veterinærsygeplejerskers beføjelser fremgår, at en veterinærsygeplejerske kun må foretage de særligt tillagte beføjelser under en dyrlæges anvisning og ansvar. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at f.eks. en veterinærsygeplejerske foretager handlinger, der er forbeholdt dyrlæger, uden at dette sker efter en dyrlæges anvisning, og derved overtræder 7 i bekendtgørelsen. Fødevareministeriet finder det bl.a. på den baggrund hensigtsmæssigt, at der kan føres tilsyn med personer, der i medfør af dyrlægelovens 4 bistår dyrlæger. 8

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 73 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger (Uddannelseskrav i forbindelse

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/kise Sagsnr.: 2014-15-30-00003 Dato: 29. januar 2015 Notat om høringssvar

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2010-11 Fremsat den 7. oktober 2010 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Uddannelseskrav til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0089 Bilag 1, KOM (2012) 0090 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. Lovforslag nr. L 167 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. Lovforslag nr. L 167 Folketinget Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger 2012/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-32-2301-01137 Fremsat den 28. februar 2013 af ministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/ Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Sagsnr.: 2014-15-269-00421/Dep. sagsnr: 23914 Den 31. januar 2014 FVM 227 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 1 I lov nr. 173 af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 11. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 356 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, stk. 2, 58, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 67, 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-221-02034/Dep. sagsnr: 23914 Den 31. januar 2014 FVM 228 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter Miljøudvalget 2012-13 L 18 Bilag 1 Offentligt Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-959-00003 Ref. NIBOE Den 15. august 2012 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om administration af visse af

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) BEK nr 1407 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00252 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere