PROTOKOL. fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE DA Forenet i mangfoldighed DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE DA Forenet i mangfoldighed DA"

Transkript

1 PROTOKOL fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE Forenet i mangfoldighed

2 TEGNFORKLARING TEGNFORKLARING * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt) FORKORTELSER AF UDVALGENES NAVNE AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON EMPL ENVI ITRE IMCO TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI DROI SEDE Udenrigsudvalget Udviklingsudvalget Udvalget om International Handel Budgetudvalget Budgetkontroludvalget Økonomi- og Valutaudvalget Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Udvalget om Industri, Forskning og Energi Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Transport- og Turismeudvalget Regionaludviklingsudvalget Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Fiskeriudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalget Retsudvalget Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Udvalget for Andragender Underudvalget om Menneskerettigheder Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar FORKORTELSER FOR DE POLITISKE GRUPPER PPE S&D ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF NI Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet De Europæiske Konservative og Reformister Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati Et Nationernes og Frihedens Europa Løsgængere

3 Indhold 1. Åbning af mødet Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) Modtagne dokumenter Bevillingsoverførsler EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (forhandling) Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (forhandling) Afstemningstid Undtagelser for råvarehandlere ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning) EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (afstemning) Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (afstemning) Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (afstemning) Stemmeforklaringer Stemmerettelser og -intentioner Godkendelse af protokollen fra foregående møde Meddelelse fra formanden Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet De politiske gruppers sammensætning Den vedtagne beslutning om reform af det fælles europæiske asylsystem (forhandling) Genindførelse af et fuldt fungerende Schengensystem (forhandling) Tyrkiets fremskridt med hensyn til opfyldelse af kravene i køreplanen for visumliberalisering (forhandling) Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (forhandling) P8_PV(2016)05-11 PE

4 18. Bekæmpelse af uligheder for at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst i EU (forhandling) Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (forhandling) Udvalgenes og delegationernes sammensætning Vandkraftsektoren i Europa (forhandling) Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106) Dagsorden for næste møde Hævelse af mødet TILSTEDEVÆRELSESLISTE P8_PV(2016)05-11 PE

5 PROTOKOL ONSG DEN 11. MAJ 2016 FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME næstformand 1. Åbning af mødet Formanden åbnede mødet kl Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag: I. Krimtatarerne (2016/2692(RSP)) Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen om menneskerettighedssituationen på Krim, især for krimtatarerne (B8-0582/2016); Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto og Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen om krimtatarerne (B8-0585/2016); Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić og Arne Gericke for ECR-Gruppen om krimtatarerne (B8-0586/2016); Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru- Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru og Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen om krimtatarerne (B8-0588/2016); P8_PV(2016)05-11 PE

6 Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen om menneskerettighedssituationen på Krim, især for krimtatarerne (B8-0589/2016); Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll- Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev og Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen om krimtatarerne (B8-0590/2016); Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om krimtatarerne (B8-0592/2016). II. Gambia (2016/2693(RSP)) Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen om Gambia (B8-0591/2016); Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek og Arne Gericke for ECR-Gruppen om Gambia (B8-0593/2016); Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru- Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward og Flavio Zanonato for S&D-Gruppen om Gambia (B8-0595/2016); Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo og Marie-Christine Vergiat P8_PV(2016)05-11 PE

7 for GUE/NGL-Gruppen om Gambia (B8-0598/2016); Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová og Claude Rolin for PPE-Gruppen om Gambia (B8-0600/2016); Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om situationen i Gambia (B8-0602/2016). III. Djibouti (2016/2694(RSP)) Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Djibouti (B8-0594/2016); Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek og Arne Gericke for ECR-Gruppen om Djibouti (B8-0596/2016); Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru- Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato og Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen om Djibouti (B8-0597/2016); Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Djibouti (B8-0599/2016); P8_PV(2016)05-11 PE

8 Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev og Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen om Djibouti (B8-0601/2016); Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Paavo Väyrynen for ALDE-Gruppen om Djibouti (B8-0603/2016). Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel Modtagne dokumenter Formanden havde modtaget følgende dokument fra Kommissionen: - Forslag om bevillingsoverførsel DEC 8/ Sektion III - Kommissionen (N8-0029/ C8-0172/ /2081(GBD)) henvist til: kor.udv. : BUDG 4. Bevillingsoverførsler Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 50 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens forslag om ændring af stillingsfortegnelsen. Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets bevillingsoverførsel INF 1/2016. Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens bevillingsoverførsel V/AB-02/C/16. Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF 1/ EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (forhandling) Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA [14957/2/ C8-0130/ /0091(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) P8_PV(2016)05-11 PE

9 Agustín Díaz de Mera García Consuegra forelagde indstillingen ved andenbehandling. Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen). Talere: Milan Zver for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL- Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Petr Mach for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kortspørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese og Paulo Rangel. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar og Monika Flašíková Beňová. Talere: Dimitris Avramopoulos og Agustín Díaz de Mera García Consuegra. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (forhandling) Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning) [14958/2/ C8-0131/ /0081(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) Cecilia Wikström forelagde indstillingen ved andenbehandling. FORSÆDE: Antonio TAJANI næstformand Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen). Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes P8_PV(2016)05-11 PE

10 Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld og Monika Flašíková Beňová. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver og Seán Kelly. Talere: Dimitris Avramopoulos og Cecilia Wikström. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af (Mødet udsat kl i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl ) FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU næstformand 7. Afstemningstid Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget Afstemningsresultater, som er vedlagt protokollen. Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl. Indlæg af David Campbell Bannerman om de frister, som forretningsordenen foreskriver for forespørgsler til skriftlig besvarelse, og om de begræsninger, som gælder med hensyn til antallet af forespørgsler (formanden gjorde opmærksom på, at den gældende forretningsorden var blevet godkendt af Parlamentet) Undtagelser for råvarehandlere ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning) Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere [COM(2015) C8-0403/ /0295(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sander Loones (A8-0064/2016) (Simpelt flertal påkrævet) (Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1) FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0214) P8_PV(2016)05-11 PE

11 7.2. EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (afstemning) Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA [14957/2/ C8-0130/ /0091(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste eller ændre Rådets holdning) (Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2) RÅDETS HOLDNING Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0215) 7.3. Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pairophold ***II (afstemning) Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning) [14958/2/ C8-0131/ /0081(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste eller ændre Rådets holdning) (Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3) RÅDETS HOLDNING Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0216) 7.4. Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (afstemning) Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O /2016) af Thomas Händel, for EMPL til Kommissionen: Hurtigere gennemførelse af samhørighedspolitikken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016) Forslag til beslutning B8-0562/2016 (Simpelt flertal påkrævet) (Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4) FORSLAG TIL BESLUTNING Vedtaget (P8_TA(2016)0217) P8_PV(2016)05-11 PE

12 8. Stemmeforklaringer Skriftlige stemmeforklaringer: De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet. Mundtlige stemmeforklaringer: Indstilling ved andenbehandling: - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016 Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák og Seán Kelly Indstilling ved andenbehandling: - Cecilia Wikström - A8-0166/2016 Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák og Seán Kelly Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016 Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge og Seán Kelly. 9. Stemmerettelser og -intentioner Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, Plenarmøder, Afstemninger, Afstemningsresultater (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget Resultat af afstemningerne ved navneopråb. Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen. Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. (Mødet udsat kl og genoptaget kl ) FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF næstformand 10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde Protokollen fra det foregående møde godkendtes. 11. Meddelelse fra formanden Formanden henviste til, at han under mødet den 9. marts 2016 i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 11 og 165 havde besluttet som en øjeblikkelig foranstaltning at udelukke Eleftherios Synadinos fra resten af mødet på grund af hans uacceptable bemærkninger om den tyrkiske befolkning (punkt 8 i protokollen af ). Den 9. maj 2016, efter at have hørt Eleftherios Synadinos og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166, havde formanden besluttet at pålægge vedkomende en sanktion for P8_PV(2016)05-11 PE

13 hans adfærd under mødet den 9. marts Sanktionen bestod i fratagelse af retten til dagpenge i ti dage. Beslutningen var bleve1 meddelt det pågældende medlem i dag. 12. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet Jane Collins havde indgivet en anmodning om beskyttelse af sine privilegier og immuniteter i forbindelse med en verserende retssag ved en domstol i England. Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI. 13. De politiske gruppers sammensætning Renato Soru var ikke længere medlem af S&D-Gruppen med virkning fra den 10. maj Han havde sluttet sig til løsgængerne. 14. Den vedtagne beslutning om reform af det fælles europæiske asylsystem (forhandling) Redegørelse fra Kommissionen: Den vedtagne beslutning om reform af det fælles europæiske asylsystem (2016/2655(RSP)) Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen. Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Elly Schlein for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kortspørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri og Dubravka Šuica. FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI næstformand Talere: Othmar Karas, Andrej Plenković og Malin Björk. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias og Lampros Fountoulis. P8_PV(2016)05-11 PE

14 Indlæg af Dimitris Avramopoulos. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. 15. Genindførelse af et fuldt fungerende Schengensystem (forhandling) Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Genindførelse af et fuldt fungerende Schengensystem (2016/2700(RSP)) Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne. Talere: Milan Zver for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR- Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld og Ana Gomes. FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN næstformand Talere: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, om den foregående talers indlæg, Notis Marias for at præcisere, hvad han havde sagt, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins og Eva Kaili. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk og Nicola Caputo. Talere: Dimitris Avramopoulos og Jeanine Hennis-Plasschaert. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. 16. Tyrkiets fremskridt med hensyn til opfyldelse af kravene i køreplanen for visumliberalisering (forhandling) Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Tyrkiets fremskridt med hensyn til opfyldelse af kravene i køreplanen for visumliberalisering (2016/2719(RSP)) Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne. Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR- Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Marie- Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo for EFDD- Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra P8_PV(2016)05-11 PE

15 Renate Sommer, og Eleftherios Synadinos, løsgænger. Indlæg af Jeanine Hennis-Plasschaert. Talere: Jeroen Lenaers og Kati Piri. FORSÆDE: David-Maria SASSOLI næstformand Talere: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kortspørgsmål fra Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, som ligeledes besvarede et blåt kortspørgsmål fra Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux og Lefteris Christoforou. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák og Sergio Gaetano Cofferati. Indlæg af Dimitris Avramopoulos. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. 17. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (forhandling) Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet [COM(2016) C8-0030/ /0010(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) Dariusz Rosati forelagde betænkningen. Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen). Talere: Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, Emmanuel Maurel for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD- Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes og Neena Gill. Talere: Zbigniew Kuźmiuk og Seán Kelly. FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI næstformand P8_PV(2016)05-11 PE

16 Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić og Marco Zanni. Talere: Pierre Moscovici og Dariusz Rosati. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af Bekæmpelse af uligheder for at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst i EU (forhandling) Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O /2016) af Thomas Händel for EMPL til Kommissionen: Bekæmpelse af uligheder for at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst i EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016). Thomas Händel begrundede spørgsmålet. Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet. Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE- Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato og Csaba Sógor. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias. Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. 19. Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (forhandling) Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O /2016) af Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini og Matteo Salvini for ENVI til Kommissionen: Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for visse fødevarer (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016); Giovanni La Via begrundede spørgsmålet. Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet. Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Glenis Willmott for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Pilar Ayuso, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, og Richard Ashworth. FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI P8_PV(2016)05-11 PE

17 næstformand Talere: Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld og Anneli Jäätteenmäki. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt og Jasenko Selimovic. Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis. Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5): Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini og Matteo Salvini for ENVI om obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for visse fødevarer (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016). Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af Udvalgenes og delegationernes sammensætning Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse: CULT: Syed Kamall i stedet for Rikke Karlsson Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Syed Kamall i stedet for Rikke Karlsson Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol. 21. Vandkraftsektoren i Europa (forhandling) Redegørelse fra Kommissionen: Vandkraftsektoren i Europa (2016/2701(RSP)) Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen. Talere: Antonio Tajani for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE- Gruppen, Roger Helmer for EFDD-Gruppen, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini og Giovanni La Via. Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michel Dantin og Notis Marias. Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis. Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet. P8_PV(2016)05-11 PE

18 22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter: - Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (C(2016) /2679(DEA)) Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. april 2016 Henvist til kor. udv.: ECON - Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (C(2016) /2715(DEA)) Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. maj 2016 Henvist til kor. udv.: AGRI - Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen (C(2016) /2720(DEA)) Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. maj 2016 Henvist til kor. udv.: ECON - Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de fakultative forbeholdte udtryk for olivenolie (C(2016) /2716(DEA)) Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. maj 2016 Henvist til kor. udv.: AGRI Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget på de kompetente udvalgs anmodning: - KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om ændring af bilag III til Europa- Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Hviderusland C(2016) /2669(DEA) Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. april 2016 Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder Henvist til kor. udv.: BUDG Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet ændret på de P8_PV(2016)05-11 PE

19 kompetente udvalgs anmodning: - Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension (C(2016) /2627(DEA)) Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. marts 2016, på det kompetente udvalgs anmodning. Henvist til kor. udv.: ECON 23. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106) Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol: - Kommissionens forordning om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (D043100/ /2713(RPS) - frist: 5. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI - Kommissionens forordning om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (D043572/ /2691(RPS) - frist: 4. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D043609/ /2690(RPS) - frist: 4. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D043610/ /2687(RPS) - frist: 3. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår hudsensibilisering (D043656/ /2689(RPS) - frist: 3. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI rådg.udv.: ITRE, IMCO - Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en P8_PV(2016)05-11 PE

20 liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D043783/ /2717(RPS) - frist: 5. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV (D043913/ /2678(RPS) - frist: 27. juli 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for AMTT, diquat, dodin, glufosinat og tritosulfuron i eller på visse produkter (D044023/ /2638(RPS) - frist: 6. juni 2016) henvist til kor. udv.: ENVI - Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer for så vidt angår bestemmelserne om prøvning ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) og proceduren for kontrol af holdbarheden af forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger (D044529/ /2721(RPS) - frist: 11. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI - Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D044599/ /2708(RPS) - frist: 4. august 2016) henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D044665/ /2685(RPS) - frist: 30. juli 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D044670/ /2688(RPS) - frist: 30. juli 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D044671/ /2686(RPS) - frist: 30. juli 2016) henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54) rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54) - Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D044711/ /2723(RPS) - frist: 11. august 2016) P8_PV(2016)05-11 PE

21 henvist til kor. udv.: ENVI - Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008, (EF) nr. 107/2009, (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 640/2009, (EF) nr. 641/2009, (EF) nr. 642/2009, (EF) nr. 643/2009, (EU) nr. 1015/2010, (EU) nr. 1016/2010, (EU) nr. 327/2011, (EU) nr. 206/2012, (EU) nr. 547/2012, (EU) nr. 932/2012, (EU) nr. 617/2013, (EU) nr. 666/2013, (EU) nr. 813/2013, (EU) No 814/2013, (EU) nr. 66/2014, (EU) nr. 548/2014, (EU) nr. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 og (EU) 2016/XXX [luftvarmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers og fancoil-enheder med hensyn til brug af tolerancer i verifikationsprocedurer (D044838/ /2718(RPS) - frist: 5. august 2016) henvist til kor. udv.: ENVI - Kommissionens forordning om fastsættelse for 2016 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D045086/ /2722(RPS) - frist: 11. august 2016) henvist til kor. udv.: ECON 24. Dagsorden for næste møde Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE /OJJE). 25. Hævelse af mødet Formanden hævede mødet kl Klaus Welle generalsekretær Ryszard Czarnecki næstformand P8_PV(2016)05-11 PE

22 TILSTEDEVÆRELSESLISTE Til stede: Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, P8_PV(2016)05-11 PE

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Thomas HÄNDEL Formand mer Marita ULVSKOG Næstformand Sverige Claude ROLIN Næstformand Belgien Renate WEBER Næstformand Rumænien Agnes JONGERIUS Næstformand

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Økonomi- og Valutaudvalget. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalget mer Roberto GUALTIERI Formand mer Markus FERBER Næstformand Peter SIMON Næstformand Sander LOONES Næstformand Belgien Gabriel MATO Næstformand Gerolf ANNEMANS Belgien Gruppen

Læs mere

Medlemmer. Afzal KHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Afzal KHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar Anna Elżbieta FOTYGA Formand Christian EHLER mer Jaromír ŠTĚTINA Tjekkiet Afzal KHAN Sabine LÖSING Laima Liucija ANDRIKIENĖ Litauen Johannes Cornelis van BAALEN Nederlandene

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Udvalget om International Handel Bernd LANGE Formand mer Tokia SAÏFI Næstformand Yannick JADOT Næstformand Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Iuliu WINKLER Næstformand Rumænien Jan ZAHRADIL

Læs mere

Underudvalget om Menneskerettigheder. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Underudvalget om Menneskerettigheder. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Underudvalget om Menneskerettigheder mer Elena VALENCIANO Formand mer Cristian Dan PREDA Beatriz BECERRA BASTERRECHEA László TŐKÉS Ungarn Barbara LOCHBIHLER Lars ADAKTUSSON Sverige Francisco ASSIS Portugal

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1260/2016 } B8-1262/2016 } B8-1265/2016 } B8-1268/2016 } B8-1271/2016 } B8-1274/2016 } B8-1275/2016 } RC1 23.11.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1346/2016 } B8-1350/2016 } B8-1353/2016 } B8-1356/2016 } B8-1359/2016 } B8-1361/2016 } RC1 14.12.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Udviklingsudvalget mer Linda McAVAN Formand mer Maurice PONGA Paavo VÄYRYNEN Finland Stelios KOULOGLOU Grækenland Nirj DEVA Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa Nicolas BAY Gruppen Et

Læs mere

Medlemmer. Udvalget for Andragender. Cecilia WIKSTRÖM Formand. Rosa ESTARÀS FERRAGUT Næstformand. Roberta METSOLA Næstformand

Medlemmer. Udvalget for Andragender. Cecilia WIKSTRÖM Formand. Rosa ESTARÀS FERRAGUT Næstformand. Roberta METSOLA Næstformand Udvalget for Andragender mer Cecilia WIKSTRÖM Formand Sverige mer Rosa ESTARÀS FERRAGUT Roberta METSOLA Malta Marlene MIZZI Malta Pál CSÁKY Slovakiet Tim AKER Det Forenede Kongerige Marina ALBIOL GUZMÁN

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0478/2016 } B8-0479/2016 } B8-0481/2016 } B8-0483/2016 } B8-0484/2016 } B8-0485/2016 } B8-0486/2016 } RC1 13.4.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 14.1.2015 B8-0050/2015 } B8-0052/2015 } B8-0053/2015 } B8-0057/2015 } B8-0058/2015 } B8-0660/2015 } B8-0062/2015 }RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

11523/15 ipj/kf/hm 1 DRI

11523/15 ipj/kf/hm 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 2015 (OR. en) 11523/15 PE-QE 430 I-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité Svar på forespørgsler

Læs mere

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Budgetkontroludvalget mer Ingeborg GRÄSSLE Formand mer Derek VAUGHAN Indrek TARAND Estland Martina DLABAJOVÁ Tjekkiet Dan NICA Nedzhmi ALI Bulgarien Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1232/2016 } B8-1233/2016 } B8-1234/2016 } B8-1237/2016 } B8-1240/2016 } RC1 21.11.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0582/2016 } B8-0586/2016 } B8-0588/2016 } B8-0590/2016 } B8-0592/2016 } RC1 11.5.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5,

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2214(INI) 16.7.2015. fra Udenrigsudvalget. til Regionaludviklingsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2214(INI) 16.7.2015. fra Udenrigsudvalget. til Regionaludviklingsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2014/2214(INI) 16.7.2015 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Regionaludviklingsudvalget om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/2243(INI) 3.9.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til

Læs mere

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA 2017-2018 PROTOKOL fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE 604.992 Forenet i mangfoldighed TEGNFORKLARING * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure

Læs mere

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Fiskeriudvalget mer Alain CADEC Formand mer Linnéa ENGSTRÖM Sverige Jarosław WAŁĘSA Polen Werner KUHN Renata BRIANO Marco AFFRONTE Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA David COBURN Richard CORBETT 05/01/2017

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0754/2016 } B8-0757/2016 } B8-0761/2016 } B8-0763/2016 } B8-0765/2016 } B8-0767/2016 } RC1 8.6.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/2224(INI) 13.7.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Retsudvalget om legitime foranstaltninger

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0108/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0108/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0108/2016 8.4.2016 BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0052/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0052/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0052/2017 3.3.2017 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2015/2255(INI) 18.2.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1257/2015 } B8-1259/2015 } B8-1260/2015 } B8-1262/2015 } B8-1266/2015 } B8-1269/2015 } B8-1275/2015 } RC1 25.11.2015 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/2252(INI) 29.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Retsudvalget om årsrapporter om

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI_PV(2015)0330_1 PROTOKOL fra mødet den 30. marts 2015, kl.15.00-18.30 og den 31. marts 2015, kl.9.00-13.00 og kl.15.00-18.30

Læs mere

I (1) 30. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+)

I (1) 30. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. september 2015 (OR. fr) 11742/15 OJ CRP1 31 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2554. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. september 2015

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. december 2014 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget (2015)0226_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale: József Antall (4Q1) Kl. 9.00-9.45 Fælles udvalgsmøde

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 16.

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 22.1.2015 2014/0217(COD) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EMPL(2012)0917_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 17. september 2012 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 18. september 2012 kl.

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 35/36 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 35... 3 Møde i Kommissionen - seminar... 3 Uge 36... 3 Møde i Kommissionen...

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0002/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0002/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0002/2017 12.1.2017 BETÆNKNING om kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2017/2192(INI) 5.10.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2348(INI) 9.11.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Transport- og Turismeudvalget

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2233(INI) fra Transport- og Turismeudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2233(INI) fra Transport- og Turismeudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2015/2233(INI) 3.12.2015 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om International Handel om henstillinger til Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN FOR MØDET

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN FOR MØDET EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Mødedokument DAGSORDEN FOR MØDET Onsdag den 8. september 2010 08/09/10 446.327 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (2) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2132(BUD) fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2132(BUD) fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2132(BUD) 7.9.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget om forslag

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0263(COD) fra Økonomi- og Valutaudvalget. til Regionaludviklingsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0263(COD) fra Økonomi- og Valutaudvalget. til Regionaludviklingsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0263(COD) 14.11.2016 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget til Regionaludviklingsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2242(INI) 18.6.2015. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2242(INI) 18.6.2015. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2014/2242(INI) 18.6.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Transport- og Turismeudvalget

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0067/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0067/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0067/2016 23.3.2016 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0157/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0157/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0157/2016 28.4.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 10.2.2015 B8-0122/2015 } B8-0125/2015 } B8-0126/2015 } B8-0127/2015 } B8-0132/2015 }RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0099/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0099/ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument A7-0099/2012 3.4.2012 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-239

ÆNDRINGSFORSLAG 1-239 Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/2033(INI) 2.6.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-239 Udkast til betænkning Werner Langen (PE582.077v01-00) På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2016/2047(BUD) 6.9.2016 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Budgetudvalget om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0143/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0143/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0143/2016 21.4.2016 BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2086(INL) fra Udvalget for Andragender.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2086(INL) fra Udvalget for Andragender. Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 2015/2086(INL) 21.4.2016 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Retsudvalget om grænseoverskridende aspekter af adoptioner (2015/2086(INL)) Ordfører

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0018/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0018/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0018/2017 1.2.2017 BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders

Læs mere

december 2014 Strasbourg

december 2014 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 15. - 18. december 2014 Strasbourg 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

År Ansvarligt organ Forfatter Dokumenttype Emne (med anvendelse af Eurovoc-deskriptorer http://eurovoc.europa.eu/) Valgperiode Foreliggende sprog

År Ansvarligt organ Forfatter Dokumenttype Emne (med anvendelse af Eurovoc-deskriptorer http://eurovoc.europa.eu/) Valgperiode Foreliggende sprog SØGNING I DET ELEKTRONISKE DOKUMENTREGISTER Indledende bemærkninger: Det er muligt at anvende flere forskellige kriterier i en og samme søgning: F.eks.: søgeord og dokumenttype søgeord og forfatter forfatter

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 25.3.2015 2014/2228(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om International

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 612-939

ÆNDRINGSFORSLAG 612-939 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2011/0280(COD) 19.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 612-939 Udkast til betænkning Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.052v01) Forslag

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5951/17 OJ CRP1 5 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2615. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 8. februar 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2096(INI) fra Udviklingsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2096(INI) fra Udviklingsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2016/2096(INI) 9.11.2016 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om fremme af ligestilling mellem kønnene inden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0867/2016 29.6.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om den seneste udvikling

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0123/2015 } B8-0133/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2147(INI) 16.11.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.5.2015 2014/2210(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget Formanden 18.6.2015 Bernd Lange Formand for Udvalget om International Handel BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017

GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017 GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017 1 DA Europa-Parlamentet GD Ledelsestjenesterne Europa-Parlamentet GD Interne Politikker GENEREL REVISION

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-215

ÆNDRINGSFORSLAG 1-215 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2014/2228(INI) 5.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-215 Jerzy Buzek (PE546.749v02-00) Henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-67

ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2080(INI) 6.9.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Ingeborg Gräßle (PE584.123v02) om kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (2016/2080(INI)) AM\1103512.docx

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1884-2218

ÆNDRINGSFORSLAG 1884-2218 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2011/0280(COD) 24.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1884-2218 Udkast til betænkning Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.052v01) om forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 16.4.2015 2014/2228(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0324/2006 9.10.2006 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-309

ÆNDRINGSFORSLAG 1-309 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/2237(INI) 21.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-309 Udkast til betænkning Inês Cristina Zuber (PE554.950v01-00) Begrænsning af uligheder

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2258(INI) fra Transport- og Turismeudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2258(INI) fra Transport- og Turismeudvalget Europa-Parlamentet 204-209 Transport- og Turismeudvalget 205/2258(INI) 27.4.206 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om gennemførelse af FN's

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0004/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0004/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0004/2017 20.1.2017 BETÆNKNING om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (2016/2055(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører for

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2274(INI) fra Udvalget om International Handel. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2274(INI) fra Udvalget om International Handel. til Udenrigsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/2274(INI) 14.7.2016 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udenrigsudvalget om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 18.10.2011 2011/2175(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Landbrug og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2004/2131(INI) 18.3.2005 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0079/2016 15.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere