En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser"

Transkript

1 En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser beta version Anette Wulff Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation SUBSTANTIVER (navneord, n). Ord, der betegner eller benæv ner levende væ sener, ting og begreber. Substantiver inddeles i to hovedgrupper: I Apellativer (fæ llesnavne) II Proprier (egennavne) 1. Appellativer betegner genstande ved at beskrive dem som hørende til en bestemt gruppe (karakteriseret ved et bestemt sæt af egenskaber. a. Levende væ sener: menneske, hest b. Ting: bord, stol, væg c. Begreber: sødme, hvidhed, godhed, venskab, tæn kning Begreber har bøjning og funktion, men ikke betydning fæ lles med andre navneord. KØ N: Fæl leskøn eller intetkøn en stol (n ord) et bord (t ord)

2 Fæll eskøn er opstået ved, at hankøn og hunkøn er smeltet sammen. BØ JNING: Navneord bøjes i tal, bestemthed og kasus (fald). TALBØJ NING: Flertalsformen dannes ved at tilføje e, r, er til stammen eller er uden endelse. Eksempler: en hund, flere hunde, en kommode, flere kommoder, en bolig, flere boliger, en is, flere is_ For navneord, der får flertalsendelse, gæ lder som hovedregel, at der tilføjes r, hvis ordet ender på e, og der tilføjes e, hvis ordet ender på r. Eks.: hare harer murer murere Dog tilføjer fremmedord med tryk på sidste stavelse altid er. Eks.: ingeniør ingeniører Vokalskifte: Nogle navneord forandrer vokalen i flertal. Eks.: mand mæ nd, gås gæ s, klo kløer, moder mødre. Konsonantfordobling: Navneord med kort, trykstæ rk vokal i anden stavelse fordobler den mellemliggende konsonant. Eks.: kat katte. NB Nogle navneord forekommer kun i ental. Eks.: kød, guld, søvn. Nogle navneord forekommer kun i flertal.

3 Eks.: søskende, høns, mæ slinger. Mange navneord af fremmed oprindelse har uregelmæ ssig flertalsdannelse. Eks.: faktum fakta, konto konti.

4 BESTEMTHEDSBØ JNING: Fæl leskøn (n ord) tilføjer en eller n i bestemt form ental. Intetkøn (t ord) tilføjer et eller t eller (e)rne i bestemt form. Eks.: Fælleskøn Intetkøn Ental ubestemt: stol pige sild bord sæd e år bestemt: stolen pigen silden bordet sæd et året Flertal ubestemt: stole piger sild borde sæd er år bestemt: stolene pigerne sildene bordene sæd erne årene NB: Navneord, der ingen flertalsendelse har, tilføjer altid ene i bestemt form flertal. Nogle navneord, der har trykløst e, mister dette i flertal ubestemt og bestemt. Eks.: engel eng(e)len engle englene søster søsteren søstre søstrene lagen lag(e)net lagner lagnerne KASUS: (bøjning i fald) Navneordene har på dansk to kasus:

5 a. Nominativ (navnefald) = ordets grundform (stamme) b. Genitiv (ejefald), der dannes ved tilføjelsen af s. Eks.: en drengs bog, drengens bog, drenges bøger, drengenes bøger en bondes mark bondens mark bønders marker bøndernes marker NB: Ord, der ender på s, skrives i ejefald med apostof ( ) eller es. Eks: Jens hat. OVERSIGT OVER NAVNEORDENES BØ JNING: Ental ubestemt: (ingen) Eks. en hund, et bord Ental bestemt: (e)n/(e)t hunden, bordet Flertal ubestemt: (e)r/ e/ ingen piger, hunde, ål_ Flertal bestemt: (e)rne/ ene pigerne, hundene FUNKTION: Substantiver (navneord) kan i sæt ningen stå som: 1. Subjekt (S, grundled) Onkel bygger 2. Objekt (Od, genstandsled) Onkel bygger et hus 3. Indirekte objekt (Oi, hensynsled) Onkel bygger bageren et hus 4. Subjekstpræ dikat (Cs, omsagnsled til grundled) Onkel er murer 5. Objekstpræd ikat (Co) omsagnsled til genstandsled Svendene kalder onkel mester

6 6. Apposition (Navnetillæ g) Onkel, byens berømteste murer, bygger bageren et hus. 7. Adverbial (A, biled) Onkel begyndte byggeriet den 4. maj (tidsbetegnelse) Onkel gik den vej. (stedsbetegnelse) 8. Styrelse i præp ositionsled (forholdsordsled) Onkel bygger et hus til bageren 9. Sammenligningsled: Onkel slider som et bæs t II. Proprier benæ vner genstande individuelt uden at beskrive dem. a. Personnavne: Else, Jens, Hansen b. Navne på dyr og ting: Pax, Mokka, sejlbåden Joy. c. Stednavne og navne på institutioner: Hedensted, Nørregade, Folkebiblioteket, Rundetårn. BØ JNING: Genitiv undtagelsesvis flertal. Genitiv dannes ved hjæl p af endelsen s. Eks.: Peters hat, Sørens taske, Lises hus, Hansens arbejde. Såfremt et egennavne ender på s, tilføjes apostrof eller es. Eks.: Jens hat eller Jenses hat. Flertal.

7 Eks.: Der er tre Sørener i 5. klasse I Danmark har vi tre Nykøbinger Bangerne er nogle sjove snegle. (Bemæ rk bestemthedsbøjning) Proprier benyttes i sæt ninger som øvrige navneord. Se afsnit 1 om appellativer. RETSKRIVNINGSREGLER: Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Se under II a, b og c. I to leddede proprier skrives begge led som hovedregel med stort begyndelsesbogstav. Eks.: Videnskabernes Selskab, Vejle Boldklub, Jomfru Maria. I tre leddede proprier skrives første og sidste led med stort begyndelsesbogstav. Eks.: Danmarks tekniske Højskole, Det sorte Hav, Gorm den Gamle. I fler leddede proprier skrives vigtige ord med stort begyndelsesbogstav.

8 Eks.: Selskaber for Naturlæ rens Udbredelse, Kirkelig Forening for Unge Mæ nd, Selskabet for Nørrebros Bevaring. Om brugen af store og små begyndelsesbogstaver se: Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprognæ vn VERBER (udsagnsord). Ord, der angiver a) handling (gør noget) Hunden henter bolden. b) tilstand (er noget) Vejret er dejligt. c) overgang (bliver noget) Det bliver snart sommer. Udsagnsordene har fem måder (modus): 1. IMPERATIV (bydemåde): Bydemåde er uden endelse Bydemåde er lig med ordets korteste form ordets stamme BRUG: som kommando eller opfordring. Eks.: Gå, Læ g dig!, Kom så i gang! 2. INDIKATIV (fortæ llemåde): a. PRÆ SENS (nutid): dannes af stammen + endelse er, r

9 Eks.: spiser, kører, synger, syr, bor, får Gæl der ikke modalverberne (mådeudsagnsordene): kan, skal, vil, må samt bør, tør, gør, hvor r hører til ordets stamme. BRUG: Betegner a) nutidige, b) fremtidige handlinger, c) det, der altid finder sted, d) det stadig tilbagevendende (hver dag) b. IMPERFEKTUM (datid): dannes af stammen + endelsen ede, te, de (svag bøjning) dannes med vokalskifte uden endelse (stær k bøjning) NB: BRUG: NB: Eks. på svag bøjning: dansede, fløjtede, spiste, kørte, havde, lagde, sagde. Eks. på stæ rk bøjning: synger sang, skriver skrev Enkelte udsagnsord har uregelmæ ssig form i datid. Eks. får fik, går gik, står stod, lader lod. Betegner fortidige og hypotetiske handlinger. Eks. Vi gik en tur i søndags. Hvis jeg var dig, ville jeg gå en tur. Mådeudsagnsordene er ens i infinitiv og imperfektum: kunne, skulle, ville, måtte + turde og burde. 3. INFINITIV (navnemåde): at (infinitivmarkør) spise, at køre, at synge. Infinitiven dannes af stammen + e. Nogle verber, hvis stamme ender på vokal, har intet e. Eks. at sy, at bo, at få BRUG: 1) led i sæt ningen: Det er sundt at løbe.

10 2) biled: Tasken er let at bæ re 3) del af sammensat udsagnsled: Han vil rejse i dag. ( at) KONJUNKTIV (ønskemåde): konjunktiv har samme form som infinitiv og bruges kun i gamle, stående vendinger, f.eks. Kongen læ nge leve! Gud ske tak og lov. (Bemæ rk det religiøse sprog. F.eks. de faste velsignelser ved gudstjenesten i Folkekirken og de enkelte bønner i Fadervor.) 4. PARTICIPIUM (tillæ gsmåde): a. Perfektum participium (datids/kort tillæg småde) dannes ved tilføjelse af et eller t, til stammen. Eks. lukket, spist. Lyset er slukket. Vognen er bræ ndt sammen. b. Præ sens participium (nutids/lang tillæ gsmåde) dannes ved tilføjelse af ende til stammen.eks. spisende, kørende, tudende. Et hus, der bræ nder, er et bræ ndende hus. NB:Når perfektum participium bruges som adjektiv, bøjes den som adjektiverne i tal og bestemthed. Eks: et malet hus, det malede hus, de malede huse en knæ kket nød, den knæ kkede nød, de knæ kkede nødder. NB: Nogle stæ rktbøjede verbers perfektum participium kan også bøjes i køn og tal: en håndskreven ansøgning, et håndskrevet brev, flere maskinskrevne sider. VERBERNES SAMMENSATTE TIDER PERFEKTUM(førnutid): dannes af have/vær e + perfektum participium. BRUG: betegner fortidige handlinger eks. Peter har hentet bogen. Eleverne er gået hjem. PLUSKVAMPERFEKTUM (førdatid): dannes af have/væ re + perfektum participium BRUG: Betegner fortidige handlinger, der har fundet sted, før noget andet fortidigt. eks. Peter havde hentet bogen, inden han gik i seng. Børnene var kommet hjem, da det blev mørkt.

11 FUTURUM (fremtid): dannes af ville/skulle + infinitiv (grammatikere uenige)betegner noget, der skal eller vil ske i fremtiden. eks. Jeg skal læ se lektier til i morgen. Jeg vil nyde den næ ste ferie. ADJEKTIVER (tillæ gsord). Ord, der normal betegner en enkelt egenskab ved en genstand eller person.eks.: en gammel mand; en interessant historie; et dyrt hus. BØ JNING: KASUS: TALBØJ NING: (adjektiverneene er den ordklasse, der har den rigeste bøjning, nemlig bøjning i: kasus, tal, køn, bestemthed og grad) Tillæ gsordet kan få s i genitiv, hvis det står substantivisk (navneagtigt). Eks.: den fattiges skær v; en ungs øjne ser bedre end en gammels. Adjektivet tilføjer e i flertal (evt. ede). NB: Tillæ gsord, der ender på vokal, får sjæ ldent tilføjet e: blå, små, grå dog ny(e) og fri(e). Ental Flertal adjektivets adjektivets stamme stamme + e / ede stor_ store gammel gamle ( vokal) stribet stribede Eks.: en gammel mand flere gamle mæ nd en tynd pølse flere tynde pølser et dyrt hus flere dyre huse BØ JNING I KØN : Tillæ gsordet tilføjer t, når det står som bestemmelse til et intetkønsord. Nogle tillæ gsord

12 tilføjer ikke t i intetkøn, nemlig de ord, der ender på t, sk, og tryksvagt e, samt nogle, der ender på blødt d og trykstæ rk vokal: eks. et glad ansigt; et snu udtryk. Fæll eskøn, ental Intetkøn, ental stamme + e stamme + t / minus endelse stor_ glad stort glad_ Eks.: en stor bog; et stort bjerg BESTEMTHEDSBØ JNING: Tillæ gsordet tilføjer e, når det står bestemt i både fæ lleskøn og intetkøn. Ental Flertal stamme + e stamme + e den store mand de store mæ nd det store hus de store huse Eks.: den store sag; min store datter; barnets store oplevelse; de store bøger. BØ JNING I GRAD: Tillæ gsordet tilføjer ere eller re i højere (= komparativ) grad og est eller st i højeste grad (= superlativ) eller gradbøjes med mere og mest / mindre og mindst. Positiv Komparativ Superlativ (grundform) (højere grad) (højeste grad) stamme stamme + ere (re) stamme + est (st) glad gladere gladest livlig livligere livligst lang læ ngere (+ omlyd) læ ngst (+ omlyd) stor større størst

13 fremmed mere fremmed mest fremmed broget mere broget mest broget minus gradbøjning: eks. firkantet, stakkels, evig. TILLÆ GSORDETS FORM: Tillæ gsord retter sig i køn, tal og bestemthed efter det ord, de står som bestemmelse til. Eks.: en brun hund den brune hund mange brune hunde et brunt hus det brune hus mange brune huse hunden er brun hundene er brune huset er brunt husene er brune en gul pær e pær en er gul pær erne er gule et gammelt æbl e æbl et er gammelt æbl erne er gamle TILLÆ GSORDENES BRUG I SÆT NINGER. 1. Tillæ gsordet står normal som bestemmelse (attributivt) til et navneord). Eks.: På den lokale hundeudstilling sås et stort antal brune tæv er. NB! Når der til tillæ gsordet knytter sig en underordnet bestemmelse, der består af flere ord, stilles det i almindelighed bagefter navneordet. Eks.: Hun medbragte en kurv fuld af læ kker mad. og der sad en hund med øjne så store som tekopper!i stift skriftsprog stilles hele bestemmelsen foran navneordet. Eks.: Det var en i flere henseender god løsning. På hylden i klassevæ relset stod nogle fra fremmede sprog oversatte bøger.!! Tillæ gsordet kan ikke skilles fra den underordnede bestemmelse, uden at meningsindholdet forskydes. Eks.: Folketinget traf en vigtig afgørelse for alle landmæ nd. Da for alle landmæ nd er underordnet vigtig, bør man skrive: enten Folketinget traf en for alle landmæ nd vigtig afgørelse. eller Folketinget traf en afgørelse vigtig for alle landmæ nd. eller Folketinget traf en afgørelse, der var vigtig for alle landmæ nd.!!! Det er ikke usæ dvanligt, at der til et sammensat navneord knyttes et tillæ gsord, der kun passer til navneordets første led. Eksempler fra dagens avis:

14 økonomiske krisetider tider med økonomisk krise engelsk sprogundervisning undervisning i engelsk sprog lav prisklasse varen har en lav pris sociale bistandsfamilier familier, der modtager social bistand den korte kjolemode korte kjoler kommet på mode!!!! En almindelig anerkendt regel siger, at tillæg sordet skal gæld e hele navneordet og ikke blot førsteleddet, da udtrykket ellers kan blive tvetydigt. Eks.: Moderne sprogundervisning 1) undervisning i moderne sprog 2) sprogundervisning efter moderne metoder 2.Tillæ gsord kan stå som subjektspræd ikat (Cs,omsagnsled til grundled) og objektspræ dikat (Co, omsagnsled til genstandsled). Eks.: Træ et er smukt. Bestyrelsen er enig om at forhøje kontingentet. Hun gjorde flaskerne rene. Vi løb os varme. Jeg har farvet dugen gul. 3. Tillæ gsord kan stå som adjektivisk apposition (tilstandsbetegnelse). Eks.: Armene hang slappe ned. Børnene løb glade hjem. Jeg har købt tøjet brugt. 4. Tillæ gsord kan bruges substantivisk (navneagtigt). Eks.: De gode græ d, de onde lo Gamle og unge morede sig. Oven på den kolde tur tog de sig en lille sort. De danske i Paris har fået sig et hus. En rig kommer vanskeligt ind i Guds rige. De kommer ofte i Ensomme gamles Væ rn. Hun hjalp den syge med at spise. Han tog den syges temperatur.

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det

Læs mere

Retskrivningsvejledning

Retskrivningsvejledning Retskrivningsvejledning Accenttegn Adjektiver og adverbier på -sk Adjektiver og adverbier på -vis Adjektiver på trykstærk vokal (-i, -u, -y, -å mfl.) Adverbier Adverbier dannet af adjektiver på -ig Anførselstegn

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser Invitationer, gæster og fester Side 5, øvelse 2. Faste udtryk. 1. Velkommen / Kom indenfor. 2. A.: Tusind tak. (Hvor er de smukke). B: Det var så lidt. 3. Må jeg bede om saltet? 4. A: Tak for mad. Det

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog 7fl mm Så begyndte de at ride sagde barnet og begyndte at ride. Findes der noget der hedder legedatid, en bøjningsform med en betydning som kun børn anvender, nemlig når de leger? Er det beskrevet før?

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 3 Børneliv for 100 år siden s. 4 Skolens lange historie

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Skole som i gamle dage

Skole som i gamle dage Skole som i gamle dage 1 Sydvestsjællands Museum 1.- 3. klasse ˆ Östen stiger so en oπ Den spr der guld pä sky Gär ov r bºer o båkketoπ gär ov r land o bω INDHOLD Skole som i gamle dage s. 1 Børneliv for

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29 Vi taler dansk 2 Rettenøgle Forlaget Synope 2015 Side 1 af 29 Planer og ønsker Side 6, øvelse 4. Verberne efter 'skal' og 'vil' er i infinitiv og ender på -e. Side 6, øvelse 5. køb købe køber betal betale

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere