Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau"

Transkript

1 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: Fax: cvr nr etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm Direkte tlf: Bidrag til beskrivelse af ergoterapeutiske faglige kompetencer og tilknyttede uddannelsesmuligheder indenfor rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i kommunalt regi Beskrivelse af lovgivning ift. kommunal rehabilitering Ergoterapeuter i kommunalt regi udfører neurofaglige opgaver i forskellige stillingstyper og forskellige afdelinger. Der ses i disse år en konsolidering af den opgave-og ansvarsfordelingen der opstod efter kommunalreformen. Endvidere er det generelt større fokus på rehabilitering og inklusion med til at efterspørgslen på ergoterapeutiske ydelser øges. Ergoterapeuter har brug for kompetencer til at indgå i stadigt nye strukturer og nye samspilsrelationer både tværsektorielt og på tværs af kommunale enheder og områder. Ergoterapi indgår som indsatser indenfor følgende lovgivninger: Sundhedsloven 140 genoptræning efter sygehusindlæggelse, udføres primært på basisniveau Lov om social service: Visitation til træning, udføres primært på avanceret niveau Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau Visitation til hjælpemidler, udføres primært på avanceret niveau Hverdagsrehabilitering, udføres primært på basis niveau Genoptræning og vedligeholdende træning, forebyggelse og sundhedsfremme, udføres primært på basis niveau Region Midt-Nord Mindegade 10 DK-8000 Århus C Tlf: Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1.tv. DK-2630 Taastrup Tlf Region Syd Lumbyvej 11 DK-5000 Odense C Tlf:

2 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats med særlig fokus på ressourceforløb, udføres primært på avanceret niveau Lov om aktiv socialpolitik, udføres primært på avanceret niveau Lov om sygedagpenge, udføres primært på avanceret niveau Tilgængelighed til den nødvendige kompetenceudvikling Som led i et beskæftigelsesfremmende projekt for nyuddannede ergoterapeuter har vi kunnet konstatere, at der eksisterer flaskehalsproblemer i forhold til specifikke kurser i relevante test- og behandlingsredskaber. Der synes at være kapacitetsproblem indenfor kompetencegivende kurser i ergoterapeutisk undersøgelse, diagnosticering og træning/kompensation af dysfagi. Vi er orienteret om at ventetiden på at komme på specifikke kurser kan være 2 år, hvilket vi anser for særdeles uønsket. Ligeledes er der et udækket behov for kursuskapacitet på AMPS kurser. Forudsætningen for at kunne udføre tests er en efterfølgende kalibrering, hvilket medfører at kurset kun udbydes til ergoterapeuter, der har en arbejdsplads, hvor kalibreringen kan foregå. Vi har haft særdeles gode resultater ved at ledige nyuddannede i deres ledighedsperiode blev AMPS kalibrerede i et løntilskudsjob. Ergoterapeutforeningen er taknemlig for at kursusafdelingen på Hvidovre Hospital lod os disponere over pladser på deres AMPS kurser i projektperioden Vi ser frem til at der tages initiativer til at øge kapaciteten på kurser indenfor disse to beskrevne områder. Basis kompetencer En grundlæggende viden om teorier, metoder og teknologisk udstyr indenfor neurologi og hjerneskaderehabilitering. Færdigheder med afsæt i viden, som rummer rutine og grundlæggende erfaring med egen praksis. Kan forholde sig til problemstillinger af let til moderat grad af kompleksitet og handle på dem. Viden og færdigheder der uddyber og supplerer den ergoterapeutiske grunduddannelse. Dette omfatter kendskab til egen kommunal organisering og tilbud af hjerneskaderehabilitering. Herunder lovgivning, kendskab til kvalitetsstandarder og visitationskriterier. Ergoterapi i hverdagsrehabilitering og genoptræning (dag- og døgn) i kommunalt regi. Yder selvstændig hjerneskaderehabilitering integreret i ergoterapeutisk undersøgelse og træning til borgere med let til moderat kompleksitet. Karakteriseret ved en let til moderat grad af 2/6

3 deltagelses- og aktivitetsbegrænsninger samt lette til moderate funktionsnedsættelser. Vurderer og iværksætte træning rettet mod motoriske og kognitive problematikker af let til moderat karakter At muliggøre betydningsfulde hverdagsaktiviteter /ADL og iværksætte træning Vurdering og træning af spise- og synkeproblematikker- let til moderat kompleksitet Færdigheder Med udgangspunkt i de kommunale kvalitetsstandarder og/eller indholdet i genoptræningsplaner udarbejder i samarbejde med borgeren målsætning og plan for den videre rehabilitering. Herunder igangsætter, justerer, evaluerer og dokumenterer de terapeutiske indsatser Vurderer, igangsætter, justerer og evaluerer selvstændigt træning i hverdagsaktiviteter indenfor personlighygiejne, hjemlige aktiviteter husholdning, økonomi og indkøb, medmenneskelige interaktioner og relationer, anvendelse af transportmidler, arbejde/ uddannelse og fritidsaktiviteter Vurderer dysfagi samt igangsætter, justerer og evaluerer træning - let til moderat kompleksitet Anvender generelle og specialiserede ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber med fokus på neurologi med henblik på udredning af personens funktionsevne i forhold til kropsfunktioner herunder de kognitive -, aktivitet og deltagelse under påvirkning af personlige og omgivelsesfaktorer Vurderer, igangsætter, justerer og evaluerer selvstændigt træning af arm- og håndfunktion. Anvender generelle og specialiserede træningsmetoder og redskaber med fokus på daglige færdigheder med udgangspunkt i borgerens hverdag let til moderat kompleksitet Informerer/formidler og vejleder den enkelte borger og dennes pårørende omkring adaptation til ændrede livssituation Vurderer og analyserer forflytninger, siddestillinger og eventuelt tryksårsforebyggelse. Instruerer i brugen af kompenserende hjælpemidler og bandager Informerer og koordinerer den monofaglige indsats i et interdisciplinært samarbejde med afgrænset koordination og involvering af et begrænset antal fagprofessionelle hjemmepleje og døgngenoptræningspladser Vurderer hensigtsmæssige bolig-, arbejds- og fritidsforhold herunder indretning af omgivelser, tilrettelægge aktivitetssituationer og tilpasse hjælpemidler i samarbejde med relevante myndighedsfunktioner Relevante kompetencer og uddannelsesmuligheder Grunduddannelse ergoterapi Tværfaglig introduktion, faglig vejledning og supervision som relateres til den daglige praksis Monofaglig introduktion, faglig vejledning og supervision som relateres til den daglige praksis 3/6

4 AMPS kursus og kalibrering F.O.T.T. grundkursus eller tilsvarende Avancerede kompetencer En indgående og specifik viden om teorier, metoder og teknologisk udstyr indenfor neurologi og hjerneskaderehabilitering, der løbende opdateres nationalt og internationalt. Indgår i evaluering, revidering og kvalitetsudvikling af praksis. Medvirker til udviklings- og dokumentationsarbejde i praksis, og kan formidle relevant viden. Færdigheder som rummer stor rutine og erfaring med specialet. Kan kritisk og reflekterende forholde sig til problemstillinger af moderat til svær kompleksitet og handle på dem. Kan anvende og kombinere viden og færdigheder i vante og nye sammenhænge. Interventionsindhold for ergoterapi i kommunalt regi Træning af håndødem og skulderproblematikker Specifikke indsatser over for borgere med svære og komplekse symptomer af dysfagi herunder samarbejde med relevante kostfaglige og plejefaglige kollegaer Specifikke indsatser med komplekse sensibilitets- eller koordinationsproblemer af ansigt, mund og svælgmuskulatur - herunder mobilisering af neurale strukturer Specifikke indsatser over for moderat til svære perceptuelle / kognitive problemstillinger - eksempelvis motorisk uro, personlighedsændringer, afasi og dysartri, hukommelses- og planlægningsproblemer Vurdering og genoptræning af synsproblematikker Visitation til borgerrettede kommunale ydelser Medvirke til afklaring og udvikling af erhvervsevnen med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af forsørgelsesgrundlag ressourceforløb og jobafklaringsforløb Relevante kompetencer og uddannelsesmuligheder Monofaglig faglig vejledning og supervision (mesterlære af klinisk ekspertise) Ergoterapifaglige kurser og temadag i forhold til specifikke problemstillinger eksempelvis kommunikation herunder bl.a. afasi, skjulte handicaps, skulderproblematikker, sanseintegration Ergoterapifaglig efteruddannelse eller kurser med relevans for ergoterapi og hjerneskaderehabilitering eksempelvis Bobath grundkursus, Affolter-introduktionskursus, synsproblematikker, neurodynamik, F.O.T.T advanced kurser Stillingsspecifik mono og tværfaglig kompetenceudvikling f.eks. lovgivning, jura og organisering på beskæftigelsesområdet, visitatoruddannelse, diplomuddannelse i sundhedsfremme, uddannelse i sundhedspædagogik, kurser indenfor synsområdet. 4/6

5 Specialiserede kompetencer En omfattende specifik og indgående viden om neurologi og hjerneskaderehabilitering, teknologisk udstyr indenfor hjerneskaderehabilitering og den tilgængelige evidens, der løbende udvikles og opdateres. Indgår i evaluering, revidering og kvalitetsudvikling af praksis. Igangsætter og medvirker til udviklings- og dokumentations arbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Deltage i forskningsprojekter og formidling på disse niveauer. Færdigheder som rummer omfattende rutine og erfaring med specialet. Kan forholde sig kritisk og reflekterende til komplekse problemstillinger, samt vurdere og udvikle egen viden og færdigheder. Interventionsindhold for ergoterapi i kommunalt regi Koordinering af hjerneskadeforløb Supervision af hjerneskade og pårørende Etablerer tilbud til pårørende Indgår i udvikling og implementering af kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, kvalitetsstandarder Indgår i udvikling af vidensbaseret monofaglig- og tværfaglig praksis Relevante kompetencer og uddannelsesmuligheder Pædagogiske og sociale færdigheder for at kunne udøve supervision Master-, kandidat- og PHD uddannelse for at varetage vidensbaseret udvikling af praksis. Så langt, så godt. I Ergoterapeutforeningen Region Øst håber vi, at disse bidrag vil fremme det videre arbejde med at få forenet forløbsprogram, eksisterende viden, potentielle udviklingsmuligheder og behovet for inddragende og koordineret samarbejde med og omkring mennesker med behov for neurorehabilitering. Vi har sammenfattet dette bidrag på meget kort tid. Den kvikke læser vil kunne gennemskue, at vi har lænet os op ad det meget gennemarbejde produkt på det regionale område. Vi håber på tilgivelse fra de som har udarbejdet det dokument. På grund af den begrænsede tidsramme håber vi, at arbejdsgruppen kan/vil drage nytte af eventuelt supplerende bidrag fra vores fagfæller i Ergoterapeutisk Selskab for Neurorehabilitering. Vi håber også, at fagfæller fra praksis generelt og Professionshøjskolen Metropol og Syddansk Universitet specifikt kan supplere med deres viden om behov for og effekt af kompetenceudvikling. På vegne af Ergoterapeutforeningen 5/6

6 Åse Munk Mortensen Regionsformand Mail Mobil /6

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE 2011 Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital, 2015 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Brugerens perspektiv...5 Det

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

ERGOTERAPEUTISKE KOMPETENCER. på professionsbachelor og kandidatniveau. Juni 2013

ERGOTERAPEUTISKE KOMPETENCER. på professionsbachelor og kandidatniveau. Juni 2013 ERGOTERAPEUTISKE KOMPETENCER på professionsbachelor og kandidatniveau Juni 2013 Udarbejdet for Ergoterapeutforeningen af Jette Haugbølle, ergoterapeut, MSc, exam.pæd. i samarbejde med Line Lindahl-Jacobsen,

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere