Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S"

Transkript

1 Version

2 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv Forsikringsbetingelser for Aftalegrundlag Definitioner Ikrafttræden Urigtige oplysninger Regulering Indbetalingsfritagelse Ydelse ved død Ægtefælledækning Begrænsning i dækningen Geografisk afgrænsning Anmeldelse og udbetaling Indbetaling Bonus Opsparing frigjort ved død Ændring af forsikringsbetingelser Ophør og opsigelse Tilbagekøb Overførsel Ændring til fripolice Skat Forældelse Tavshedspligt Lovvalg og tilsyn Klageadgang...17 Telefon

3 Side 3 af 17 Fortrydelsesret Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsordninger. Eventuelle senere ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du skal være opmærksom på, at hvis du køber en, så er der ikke nogen fortrydelsesret for så vidt angår forsikringsaftalen og de foretagne investeringer. Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager din dokumentation for forsikringen i form af en pensions- og forsikringsoversigt, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret. Hvis du fx modtager din dokumentation mandan den 1., har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, så kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Du skal give besked til: Nykredit A/S Kundeservice Frederikskaj København V Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Nykredit A/S Kundeservice Frederikskaj København V Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger som dit kundeforhold registreres centralt i Nykredit. Telefon

4 Side 4 af 17 1 Forsikringsbetingelser for Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder for og evt. dertil knyttet Indbetalingsfritagelse samt Ydelse ved død eller Ægtefælledækning i Nykredit Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Nykredit. Stk. 2. Endvidere gælder de til enhver tid gældende investeringsbetingelser for Nykredit Livsforsikring A/S. Stk. 3. For forsikringer gælder de til enhver tid gældende tekniske grundlag med underliggende regulativer, der er anmeldt til Finanstilsynet. Disse regulativer kan fås ved henvendelse i Nykredit. Stk. 4. Reglerne for samt Indbetalingsfritagelse, Ydelse ved død og Ægtefælledækning, der oprettes i forbindelse med en, findes i disse forsikringsbetingelser, mens reglerne for eventuelle øvrige dækninger findes i særskilte forsikringsbetingelser for de enkelte dækninger. 2 Aftalegrundlag Stk. 1. En er etableret, forhøjet, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der skriftligt er afgivet til Nykredit i en begæring eller på anden måde. Stk. 2. Som dokumentation for en udsteder Nykredit en Pensions- og forsikringsoversigt, der viser dækninger, pensioneringstidspunkt m.v. Er der aftalt særlige bestemmelser, der fraviger forsikringsbetingelserne, fremgår det af Pensions- og forsikringsoversigten. Stk. 3. Ønsker forsikringstageren at foretage en ændring af en under dennes løbetid, fx forhøjelse af indbetalingen eller forlængelse af udløbsalderen, betyder det, at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet. 3 Definitioner Stk. 1. Forsikringstageren er den, der har etableret en forsikring hos Nykredit. Stk. 2. Forsikrede er den, på hvis liv eller helbred forsikringen er etableret. Stk. 3. Den begunstigede er den, som indtræder i forsikringstagerens rettigheder ved dennes død. Stk. 4. Den medforsikrede er den, som indtræder i forsikringstagerens rettigheder ved dennes død og som er berettiget til udbetaling i tilfælde af forsikredes død, hvis der er oprettet en Ægtefælledækning. Stk. 5. Forsikringstiden strækker sig fra forsikringens ikrafttrædelsesdato til det aftalte udløbstidspunkt eller til forsikringens bortfald forinden, se også punkt 17. Telefon

5 Side 5 af 17 Stk. 6. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Stk. 7. På en arbejdsgiverordning forstås ved indbetaling det til Nykredit indbetalte beløb efter arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket. 4 Ikrafttræden Stk. 1. Etablering af forsikring kan være betinget af, at der afgives risikooplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold, der efter Nykredits vurdering er tilfredsstillende. Stk. 2. Når Nykredit har antaget forsikringen på normale vilkår, begynder Nykredits ansvar på det ikrafttrædelsestidspunkt, der er angivet i begæringen. Stk. 3. Kan forsikringen ikke antages på normale vilkår, begynder Nykredits ansvar først, når forsikringstager har afsendt skriftlig accept af de vilkår, Nykredit kan antage forsikringen på, medmindre et andet ikrafttrædelsestidspunkt er aftalt. 5 Urigtige oplysninger Stk. 1. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens etablering, ændring eller seneste ikraftsættelse, får det de konsekvenser, som følger af reglerne i Forsikringsaftaleloven. Efter de nuværende regler gælder bl.a. følgende: a. Har forsikrede svigagtigt givet urigtige oplysninger, er der ingen forsikringsdækning. b. Hvis forsikrede hverken vidste eller burde vide, at hans oplysning er urigtig, er der fuld forsikringsdækning. c. Har forsikrede fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, der ikke er omfattet af punkt a eller b, hæfter Nykredit kun i et omfang svarende til, at de rigtige oplysninger havde foreligget ved etableringen. Det vil sige, at forsikringsdækningen kan bortfalde eller begrænses. Stk. 2. Er fortielsen eller den urigtige oplysning givet af forsikredes arbejdsgiver, forsikringstager, en læge eller anden sagkyndig, har det samme virkning, som hvis oplysningen var givet af forsikrede. 6 Regulering Stk. 1. Størrelsen af og indbetalingerne til fremgår af Pensions- og forsikringsoversigten. Det fremgår endvidere af Pensions- og forsikringsoversigten, om og hvordan beløbene bliver reguleret. Stk. 2. Hvis modtagne indbetalinger på en etableret i et ansættelsesforhold afviger fra den aftalte indbetaling og afvigelsen indenfor et år ikke overstiger 25 % af den aftalte årlige indbetaling, anvendes afvigelsen i den del af indbetalingen, Telefon

6 Side 6 af 17 der sker til opsparingen med virkning for det kalenderår, afvigelsen sker. Afvigelsen har ingen virkning for den aftalte indbetaling herunder størrelsen af en eventuelt aftalt Indbetalingsfritagelse. Hvis afvigelsen udgør 25 % eller mere af den årlige aftalte indbetaling, skal der indgås ny aftale om størrelsen af aftalt indbetaling og anvendelse af afvigelsen. Stk. 3. Hvis indbetalingen er valgt pristalsreguleret, bliver indbetalingen reguleret hvert år på grundlag af forholdet mellem nettoprisindekset for juli de foregående to år. Nettoprisindekset bliver fastsat af Danmarks Statistik. Den årlige stigning i indbetalingen kan normalt ikke overstige 25 % af sidste års indbetaling, uden at forsikrede skal afgive nye oplysninger om helbredet. Falder nettoprisindekset, bliver indbetalingen kun nedsat, hvis ejeren af ønsker det. Indbetalingen reguleres på indbetalingens første forfaldsdag i hvert kalenderår. Pristalsreguleringen ophører, hvis der ydes indbetalingsfritagelse eller hvis forsikrede dør eller hvis forsikrede ønsker det. Stk. 4. Hvis indbetalingen er valgt lønreguleret, bliver indbetalingen reguleret i henhold til den forsikredes pensionsgivende løn. Derved bevarer man forholdet mellem indbetaling og den forsikredes løn. Er omfattet af ret til Indbetalingsfritagelse kan den årlige stigning i indbetalingen dog ikke overstige 25% af sidste års indbetaling, uden at den forsikrede afgiver nye oplysninger om helbredet. Falder lønnen, bliver indbetalingen nedsat. Indbetalingen bliver reguleret, når Nykredit modtager besked om, at lønnen har ændret sig. En eventuel overskydende eller manglende indbetaling kan indgå i opsparingen. Hvis det er aftalt, bliver indbetalingen reguleret fra den dato, hvor den forsikredes løn ændrer sig. I alle andre tilfælde bliver indbetalingen reguleret på indbetalingens første forfaldsdag i hvert kalenderår. Lønreguleringen ophører, hvis der ydes indbetalingsfritagelse, hvis forsikrede dør eller hvis forsikrede og forsikredes arbejdsgiver ønsker det. Stk. 5. Ved indbetalingsfritagelse bortfalder indbetaling. Indbetalingen bliver herefter ikke reguleret. Stk. 6. Hvis en regulering er stoppet, og den senere skal genoptages, skal forsikrede afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis er omfattet af ret til Indbetalingsfritagelse og/eller Ydelse ved død. 7 Stk. 1. Pensionsopsparingen oprettes som. Stk. 2. etableres med en opsparing, der placeres i investeringsfonde, der er tilknyttet de opsparingsplejekoncepter, der til enhver tid udbydes af Nykredit til pensionsopsparing. Koncepterne tager udgangspunkt i, at Nykredit placerer opsparingen i investeringsfonde, der svarer til en af kunden valgt risikoscore eller investeringsprofil. Telefon

7 Side 7 af 17 Pensionsydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de tilknyttede investeringsfonde. Der er således ingen garantier eller bonus tilknyttet. Stk.3. Ved pensionering omregnes saldoen på depotet på pensioneringstidspunktet til årlige ydelser på baggrund af det beregningsgrundlag, der gælder på pensioneringstidspunktet. Hvert år i udbetalingsperioden beregnes ydelserne på baggrund af udviklingen af de valgte investeringsfonde og på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Ved kursudsving i investeringsfondene kan Nykredit vælge at foretage beregningen af ydelsen flere gange i løbet af et kalenderår. 8 Indbetalingsfritagelse Stk. 1. Forsikringen dækker ved forsikredes erhvervsevnetab som følge af sygdom eller ulykke. Forsikringen dækker kun erhvervsevnetab opstået i forsikringstiden. Stk. 2. Er indbetalingsfritagelse tilknyttet, ydes indbetalingsfritagelse på den aftalte indbetaling til forsikringen, hvis forsikrede i forsikringstiden mister 2/3 eller mere af erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke. Det fremgår af Pensions- og forsikringsoversigten, om indbetalingsfritagelse er tilknyttet forsikringen. Stk. 3. Indbetalingsfritagelse er etableret med en karensperiode på 3 måneder, medmindre andet fremgår af Pensions- og forsikringsoversigten. Karensperiodens begyndelse regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede opfylder betingelserne for indbetalingsfritagelse, men indbetalingsfritagelse begynder først med virkning fra det tidspunkt, hvor forsikredes erhvervsevne har været nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne uafbrudt i hele karensperioden. Der ydes altså ikke indbetalingsfritagelse for selve karensperioden. Stk. 4. Fastsættelsen af graden af erhvervsevnetabet sker på grundlag af en lægelig vurdering af erhvervsevnetabet (medicinsk erhvervsevnetab), samt oplysninger om, hvad forsikrede er i stand til at tjene ved egen arbejdsindsats, når erhvervsevnetabet tages i betragtning (økonomisk erhvervsevnetab). Såvel betingelsen om et medicinsk erhvervsevnetab som betingelsen om et økonomisk erhvervsevnetab skal være opfyldt, for at der kan bevilges indbetalingsfritagelse. Se dog reglerne om støttede beskæftigelsesordninger. Stk. 5. Nykredits vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af den vurdering, de offentlige myndigheder eller andre forsikringsselskaber foretager. Nykredits vurdering sker altså uden hensyntagen til, om der bevilges ydelser fra det offentlige eller fra andre forsikringsselskaber. Stk. 6. Indbetalingsfritagelse sker månedligt forud og løber, så længe erhvervsevnen er således nedsat, dog længst til den aftalte udløbsalder eller til forsikredes død forinden. Genvindes erhvervsevnen således, at erhvervsevnetabet udgør mindre end 2/3, skal der igen indbetales til pensionsordningen. Nykredit kan til enhver tid forlange dokumentation for, at erhvervsevnen er nedsat. Stk. 7. Forsikrede skal være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd. Undladelse heraf kan medføre, at indbetalingsfritagelsen stopper. Telefon

8 Side 8 af 17 Midlertidigt erhvervsevnetab: Ved midlertidig erhvervsevnetab forstås, at forsikrede midlertidigt er ude af stand til at passe sit nuværende arbejde. Hvis forsikrede kan passe sit nuværende arbejde i større omfang end 1/3, udgør erhvervsevnetabet ikke 2/3. Nedsat erhvervsevne foreligger, når forsikrede ikke længere skønnes i stand til ved egen arbejdsindsats at tjene mere end en tredjedel af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og køn. Indbetalingsfritagelse ved midlertidigt erhvervsevnetab starter i starten af perioden med nedsat erhvervsevne efter karensperiodens udløb. Når Nykredit har foretaget en vurdering af, om forsikrede varigt har mistet erhvervsevnen, ophører forsikredes ret til indbetalingsfritagelse ved midlertidigt erhvervsevnetab. Denne vurdering sker som regel senest 18 måneder efter den 1. sygedag. Vurderingen kan dog foretages på et hvilket som helst tidspunkt, efter tilstanden har stabiliseret sig. Nykredit kan dog for et begrænset tidsrum én eller flere gange udskyde vurderingen af det varige erhvervsevnetab. Så længe udskydelsen varer, fortsætter indbetalingsfritagelsen efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnetab. Varigt erhvervsevnetab: Fortsætter forsikrede med at være sygemeldt, og har sygdomstilstanden stabiliseret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurdering af, om erhvervsevnen varigt er nedsat med 2/3. Erhvervsmulighederne bedømmes både inden for forsikredes eget fag, tidligere arbejdsområde, beslægtede fag eller fag, der er egnede i den konkrete situation. Det er således den generelle erhvervsevne og ikke erhvervsevnen i forsikredes hidtidige erhverv, der skal være nedsat. Fastsættelsen af erhvervsevnetabet sker ved en sammenligning af indtægtsmulighederne med en normal arbejdsindtægt for en person på samme alder med lignende uddannelse i samme egn. Hvis forsikrede anses for egnet til omskoling, og den generelle medicinske og økonomiske erhvervsevne ikke er nedsat med mindst 2/3, stopper indbetalingsfritagelsen, det vil sige, der bevilges ikke i selve omskolingsperioden. Støttede beskæftigelsesordninger: Når det skal fastsættes, hvad forsikrede er i stand til at tjene ved egen arbejdsindsats medregnes løn, ledighedsydelse, samt andre offentlige eller private tilskud, som forsikrede direkte eller indirekte er eller kan være berettiget til at modtage, som led i hel eller delvis forbliven på arbejdsmarkedet som selvstændig eller lønmodtager. Ledighedsydelse: Har forsikrede ret til ledighedsydelse fra det offentlige, bortfalder retten til indbetalingsfritagelse, hvis forsikrede ikke accepterer et efter Nykredits skøn rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob eller et rimeligt tilbud om uddannelse, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde. Indbetalingsfritagelsen bortfalder endvidere, hvis forsikrede er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Telefon

9 Side 9 af 17 Indbetalingsfritagelsen genoptages efter de almindelige regler i betingelserne, hvis forsikrede enten bevilges førtidspension eller får et fleksjob. Fleksjob: Er forsikrede i fleksjob reguleres forholdet af denne bestemmelse. Opfylder forsikrede det medicinske erhvervsevnetab, dækker indbetalingsfritagelsen efter reglerne i stykkerne 1-6. Indbetalingsfritagelsen fastsættes på det tidspunkt, hvor Nykredit bevilger indbetalingsfritagelse under fleksjob, og indbetalingsfritagelsen fortsætter indtil forsikrede ikke længere er i fleksjob, aftalen om fleksjob ændrer karakter, eller forsikrede ikke længere er berettiget til indbetalingsfritagelse af andre grunde. Nykredits vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af det løntilskud, der er bevilget i fleksjobbet. 9 Ydelse ved død Stk. 1. Omfatter dækningen Ydelse ved død, udbetales der ved forsikredes død i forsikringstiden en løbende ydelse til begunstigede, som det fremgår af stk. 2 og 3. Stk. 2. Ved forsikredes død i opsparingsperioden udbetales ydelserne i den aftalte periode efter opsparingsperiodens aftalte udløb. Ved dødsfaldet omregnes en ved tegningen fastsat andel af s opsparing til forventede årlige ydelser på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Hvert år såvel inden som i udbetalingsperioden beregnes ydelserne på baggrund af udviklingen af de valgte investeringsfonde og på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Ved kursudsving i investeringsfondene kan Nykredit vælge at foretage beregningen af ydelsen flere gange i løbet af et kalenderår. Stk. 3. Ved forsikredes død i opsparingens udbetalingsperiode, udbetales ydelserne i den eventuelt resterende periode indtil udløbstidspunktet for Ydelse ved død. Ydelsen svarer til pensionsydelserne, jf. punkt 7. Hvert år i udbetalingsperioden beregnes ydelserne på baggrund af udviklingen af de valgte investeringsfonde og på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Ved kursudsving i investeringsfondene, kan Nykredit vælge at foretage beregningen af ydelsen flere gange i løbet af et kalenderår. Stk. 4. Ydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de til tilknyttede investeringsfonde. Der er således ingen garantier eller bonus tilknyttet ydelsen. Stk. 5. Det fremgår af Pensions- og forsikringsoversigten om Ydelse ved død er omfattet af forsikringen. Telefon

10 Side 10 af Ægtefælledækning Stk. 1. Omfatter en Ægtefælledækning, udbetales der ved forsikredes død i forsikringstiden en løbende ydelse til medforsikrede, hvis denne er i live, som det fremgår af stk. 2 og 3. Stk. 2. Ved forsikredes død i opsparingsperioden udbetales ydelserne straks i den aftalte periode dog længst så længe, medforsikrede er i live. Ved dødsfaldet omregnes s opsparing til årlige ydelser på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Hvert år i udbetalingsperioden beregnes ydelserne på baggrund af udviklingen af de valgte investeringsfonde og på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Ved kursudsving i investeringsfondene kan Nykredit vælge at foretage beregningen af ydelsen flere gange i løbet af et kalenderår. Stk. 3. Ved forsikredes død i opsparingens udbetalingsperiode, udbetales ydelserne straks og så længe medforsikrede er i live. Ydelserne udgør de årlige ydelser på, som er beregnet på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Hvert år i udbetalingsperioden beregnes ydelserne på baggrund af udviklingen af de valgte investeringsfonde og på baggrund af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Ved kursudsving i investeringsfondene kan Nykredit vælge at foretage beregningen af ydelsen flere gange i løbet af et kalenderår. Stk. 4. Ydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de til tilknyttede investeringsfonde. Der er således ingen garantier eller bonus tilknyttet ydelsen. Stk. 5. Det fremgår af Pensions- og forsikringsoversigten om omfatter Ægtefælledækning. 11 Begrænsning i dækningen Stk. 1. Forsikringen dækker kun erhvervsevnetab eller død, der er opstået eller indtruffet i forsikringstiden. Stk. 2. Der er ikke ret til indbetalingsfritagelse, hvis erhvervsevnetabet skyldes: a. Sygdomme eller ulykkestilfælde, som forsikrede har fremkaldt med vilje (forsætligt) eller ved grov uagtsomhed, herunder sygdom eller ulykkestilfælde, der er opstået som følge af selvmordsforsøg. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand på skadetidspunktet. b. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er opstået som følge af selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, narkotika og stoffer med lignende virkning. c. Nervøse klager, der ikke lægeligt kan betegnes som længerevarende psykisk lidelse. Telefon

11 Side 11 af 17 d. Sygdomme eller ulykkestilfælde, hvor der ikke i forbindelse med en lægelige undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom, fx hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener og lignende. e. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er opstået som følge af udøvelse af sport på et professionelt eller halvprofessionelt grundlag. f. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget ved deltagelse i eller træning til motorvæddeløb af enhver art, bortset fra nationale løb afholdt i Danmark inden for færdselslovens rammer. g. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget som følge af atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission) eller kernesammensmeltning (fusion), hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Stk. 3. Der er endvidere ikke ret til indbetalingsfritagelse, hvis erhvervsevnetabet opstår inden for det første år efter forsikringens ikrafttrædelse og erhvervsevnetabet er en følge af: a. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget under udøvelse af bjergbestigning, dykning med dykkerudstyr, kampsport herunder bl.a. kendo, judo, karate, boksning og thaiboksning eller anden sport, som i farlighed kan sidestilles hermed. b. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget ved deltagelse i enhver form for flyvning, bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Forsikringen giver ikke ret til dækning ved fx ballonflyvning, faldskærmsudspring, elastikspring eller drageflyvning. c. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget som følge af rejser eller ophold uden for Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig eller krigslignende tilstand, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. d. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget som følge af rejser eller ophold uden for Danmark i områder, hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande. e. Sygdomme eller ulykkestilfælde, der er pådraget som følge af beskæftigelse inden for erhverv, der medfører særligt farlige arbejdsopgaver, fx test-, landbrugsog fotoflyvning og arbejde på olieboreplatforme. Stk. 4. For professionelle eller halvprofessionelle sportsudøvere giver forsikringen ikke ret til indbetalingsfritagelse, hvis følgerne af en ulykke- eller sygdomstilfælde alene er, at forsikrede ikke kan udøve den professionelle eller halvprofessionelle sport. Er- Telefon

12 Side 12 af 17 hvervsmulighederne bedømmes både inden for forsikredes eget fag, tidligere arbejdsområder, beslægtede fag eller fag, der er egnede i den konkrete situation. Det er således den generelle erhvervsevne og ikke erhvervsevnen i forsikredes erhverv, der skal være nedsat. Stk. 5. Deltager forsikrede i krigstjeneste inden for det danske forsvar eller efter den danske regerings ordre, dækker forsikringen kun, hvis den har været uafbrudt i kraft i 6 måneder før krigens start. Ved deltagelse i anden krigstjeneste er der ingen dækning efter forsikringen. Stk. 6. Opstår der krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, opkræves tillægspræmie i henhold til det krigsregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Regulativet kan fås ved henvendelse til Nykredit. 12 Geografisk afgrænsning Stk. 1. Forsikringen dækker i Danmark, herunder på Færøerne og Grønland, samt under ferieophold i op til 1 år i hele verden, se dog punkt 11, stk. 3, litra c og d samt stk. 5. Stk. 2. Tager forsikrede fast ophold uden for Norden og lande der er medlem af EU i mere end 1 år skal det meddeles Nykredit. Der er derefter kun dækning, hvis dette særligt aftales. Er der ikke indgået en særlig aftale, ophører dækningerne uden opsigelse fra Nykredit, når forsikrede har opholdt sig uden for Danmark i 1 år. 13 Anmeldelse og udbetaling Stk. 1. Når en forsikringsbegivenhed, der kan føre til krav om udbetaling fra forsikringen, indtræder, skal forsikrede eller dennes pårørende snarest muligt anmelde det til Nykredit. Stk. 2. Når medforsikrede dør, skal forsikrede snarest muligt anmelde det til Nykredit af hensyn til, at bør ændres til ikke at omfatte Ægtefælledækning. Stk. 3. I forbindelse med anmeldelsen er forsikrede, forsikringstager, medforsikrede eller pårørende forpligtet til at give de oplysninger, Nykredit anmoder om samt give tilladelse til, at Nykredit indhenter de oplysninger, som Nykredit anser for nødvendige for at afgøre, om der skal ske udbetaling fra forsikringen eller bevilges indbetalingsfritagelse. Oplysningerne vedrører både perioden før og efter forsikringens etablering. Giver forsikrede, forsikringstager, medforsikrede eller de pårørende ikke de nødvendige oplysninger og tilladelser, er der ikke ret til udbetaling. Stk. 4. Nykredit er berettiget til at lade forsikrede undersøge af en læge. Nykredit betaler udgifterne til lægeattester, undersøgelser m.v., som Nykredit forlanger. I Danmark betaler Nykredit rimelige transportudgifter, i det omfang forsikrede ikke er i stand til at transportere sig selv. Nykredit betaler ikke transportudgifter mellem Danmark og Færøerne eller Grønland. Transport til og fra Danmark betales ikke af Nykredit. Stk. 5. Før udbetaling fratrækkes skatter og afgifter, som Nykredit skal indbetale til myndighederne i henhold til den lovgivning, der gælder på udbetalingstidspunktet. Telefon

13 Side 13 af Indbetaling Stk. 1. Den aftalte indbetaling til forsikringen samt den skattemæssige fordeling heraf fremgår af Pensions- og forsikringsoversigten. Stk. 2. Indbetalingens størrelse er aftalt, og den forventede ydelse beregnes ud fra s opsparing i henhold til det til enhver tid gældende beregningsgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 3. Indbetalingen forfalder på de forfaldsdage, der er anført i Pensions- og forsikringsoversigten og bliver opkrævet på den adresse i Danmark, der er anført i Pensionsog forsikringsoversigten, og bliver opkrævet på den adresse i Danmark, der er oplyst af forsikringstageren. Stk. 4. Betales første indbetaling ikke efter påkrav (opkrævning), ophører forsikringen og dermed Nykredits ansvar med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Stk. 5. Betales senere indbetalinger ikke efter påkrav, sender Nykredit en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis indbetalingen ikke er blevet betalt inden for den angivne frist. Ved udsendelse af en sådan påmindelse, opkræver Nykredit et gebyr. Gebyrets størrelse kan blive oplyst ved henvendelse til Nykredit. Stk. 6. Har forsikringstager valgt, at indbetalingen skal betales via betalingsservice eller en lignende betalingsordning, og er indbetalingen ikke betalt på forfaldsdatoen, gælder ovenstående regler, således at Nykredit ved første præmie sender en opkrævning efter stk. 4 og ved senere indbetalinger sender en påmindelse efter stk. 5. Stk. 7. Ved ophør af forsikringen forstås, at, Ydelse ved død og Ægtefælledækning omskrives til en fripolice, se punkt 20, samt at en eventuel Indbetalingsfritagelse bortfalder. Stk. 8. Du vil modtage besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via eller i Mit Nykredit). Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit og til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/eller adresse til Nykredit, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelser om ændringer, hvis du ikke har meddelt og/eller adresseændring og/eller ikke har adgang til Mit Nykredit. 15 Bonus Stk. 1. har ikke ret til bonus 16 Opsparing frigjort ved død Stk. 1. En s opsparing får tilskrevet et beløb når der er sket dødsfald blandt de forsikrede eller medforsikrede, der har en i Nykredit. En deltager i fordelingen, så længe enten forsikrede eller medforsikrede er i live, og når forsikrede eller medforsikrede er i live på tidspunktet for tilskrivningen. Telefon

14 Side 14 af 17 Tilskrivningen svarer til den forsikredes eller medforsikredes andel af de opsparinger, der frigøres ved andre forsikredes eller medforsikredes død. Stk. 2. Opsparingen, frigjort ved død fordeles til de enkelte opsparinger i andele efter den enkelte opsparings saldo og den forsikredes eller medforsikredes alder på tidspunktet for fordelingen. Fordelingen af opsparing, frigjort ved død, foretages umiddelbart primo hver måned, hvis der i den forgangne måned er registreret dødsfald i gruppen; dog senest i december i et kalenderår, hvor der er mindre end 500 forsikrede i gruppen af forsikrede, der har en i Nykredit. Reglerne for beregning og fordeling af den frigjorte opsparing er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 3. Størrelsen af den samlede opsparing, frigjort ved død, der fordeles, svarer til de samlede realiserede livsbetingede saldi, der ved registrering af dødsfald er sparet op på de afdøde forsikredes og medforsikredes opsparinger. Stk. 4. Når forsikrede eller medforsikrede dør, realiserer Nykredit den livsbetingede saldo senest 5 handelsdøgn efter Nykredit har fået meddelelse om dødsfaldet. Sker realiseringen senere, vil salget blive foretaget med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn, medmindre forsinkelsen skyldes forhold som Nykredit er uden indflydelse på. Stk. 5. Skyldes forsinkelsen forhold, Nykredit er uden indflydelse på, kan Nykredit ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved forsinkelsen. Nykredit foretager herefter realiseringen snarest efter Nykredit har fået meddelelse om dødsfaldet og senest med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn efter Nykredit har fået meddelelsen. Stk. 6. Opsparing, frigjort ved død, forrentes i perioden fra realiseringen af saldo indtil fordeling til øvrige opsparinger. Stk. 7. Den andel af en s saldo, der ikke er livsbetinget, men som svarer til værdien af Ydelse ved død, deltager ikke i opgørelsen af den samlede opsparing, frigjort ved død, og deltager ikke i fordeling af opsparing, frigjort ved død efter stk Ændring af forsikringsbetingelser Stk. 1. Nykredit kan ændre bestemmelserne, der vedrører indbetalingsfritagelse ved erhvervsevnetab for allerede etablerede opsparinger. Nykredit kan også ændre indholdet i andre bestemmelser, hvis retten til at foretage ændringen særligt fremgår af de enkelte bestemmelser, eller hvis ændringen sker som følge af ændret lovgivning. Stk. 2. Ændringer, der er til ugunst for den forsikrede, skal foretages med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 3. Ved ændringer kan forsikringen skriftligt opsiges af forsikringstager til ændringens ikrafttrædelsesdato. Stk. 4. Du vil modtage besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via eller i Mit Nykredit). Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit og til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/eller adresse til Nykredit, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelser om ændringer, hvis du Telefon

15 Side 15 af 17 ikke har meddelt og/eller adresseændring og/eller ikke har adgang til Mit Nykredit. 18 Ophør og opsigelse Stk. 1. Forsikringen ophører på det pensionerings- eller udløbstidspunkt, der er angivet i Pensions- og forsikringsoversigten eller ved forsikredes død forinden. Hvis de enkelte risikodækninger under forsikringen ophører inden det aftalte pensioneringstidspunkt, fremgår det af Pensions- og forsikringsoversigten. Stk. 2. Forsikringen kan skriftligt opsiges af forsikringstager. Medmindre andet er angivet, omskrives, Ydelse ved død og Ægtefælledækning til en fripolice. Opsigelsen har virkning fra den 1. i måneden, efter Nykredit har modtaget den. Stk. 3. Nykredit kan straks opsige forsikringen ved assurancesvig eller forsøg herpå. 19 Tilbagekøb Stk. 1. Tilbagekøber forsikringstager forsikringen, skal der betales et ekspeditionsgebyr. Stk. 2. Det er ikke muligt at tilbagekøbe, medmindre den forsikrede eller den medforsikrede afgiver helbredsoplysninger, der efter Nykredits skøn er tilfredsstillende. Eventuelle udgifter til indhentelse af helbredsoplysninger fra læge m.v. afholdes af den forsikrede. Efter udbetaling af er påbegyndt, er der ikke ret til at foretage tilbagekøb. Stk. 3. Gebyrets størrelse fremgår af bilaget til Pensions- og forsikringsoversigten. For gælder det til enhver tid gældende Tilbagekøbs- og Fripoliceregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Nykredit kan således ændre reglerne for tilbagekøb, herunder størrelsen af gebyret og andre fradrag for allerede etablerede pensionsordninger. Regulativ og oplysning om fradrag kan fås ved henvendelse til Nykredit. Stk. 4. Tilbagekøbsretten på en forsikring kan af Nykredit suspenderes under krigstilstand eller ved terrorhandlinger. Stk. 5. Såfremt en handel med investeringsbeviser ikke kan gennemføres på grund af force majeure, krigstilstand, terrorhandlinger eller andre forhold, Nykredit er uden indflydelse på, kan retten til tilbagekøb suspenderes, så længe denne tilstand varer. 20 Overførsel Stk. 1. Overførsel af s opsparing til et andet selskab eller pensionskasse betragtes omkostningsmæssigt som om opsparingen tilbagekøbes, se også punkt 18. Telefon

16 Side 16 af Ændring til fripolice Stk. 1. Hvis indbetaling stoppes før aftalt tid og har opnået en værdi, bliver den ændret til en indbetalingsfri ordning med nedsatte ydelser (fripolice). En eventuel Indbetalingsfritagelse ophører ved ændringen til fripolice. Stk. 2. Så længe er indbetalingsfri, skal der betales et månedligt gebyr, som Nykredit fratrækker opsparingens værdi. Gebyrets størrelse fremgår af bilaget til Pensions- og forsikringsoversigten. Reglerne herfor fremgår af det til enhver tid gældende Tilbagekøbs- og Fripoliceregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Nykredit kan således ændre reglerne for ændring til fripolice, herunder størrelsen af gebyrer og omkostninger på en fripolice for allerede etablerede. Regulativet fås ved henvendelse til Nykredit. Stk. 3. Har fripolicen en værdi, der efter Nykredits skøn er for lille, kan Nykredit frigøre sig ved kontant udbetaling af tilbagekøbsværdien fratrukket ekspeditionsgebyret ved tilbagekøb. I forbindelse med tilbagekøb i denne situation stilles ikke krav om tilfredsstillende helbredsoplysninger fra den forsikrede. 22 Skat Stk. 1. Forsikringen behandles efter de til enhver tid gældende skatteregler herfor. 23 Forældelse Skt. 1. Krav på hver enkelt ydelse forældes således, at når forsikrede får eller burde have fået kendskab til sit krav mod selskabet og anmelder dette, kan der maksimalt ydes udbetaling bagudrettet i de sidste 3 år før anmeldelsestidspunktet. Forældelse indtræder dog senest 10 år efter den sidste ydelse blev udbetalt, eller hvis ingen udbetaling har fundet sted, fra den dag den første ydelse kunne kræves betalt. Stk. 2. Er dækningerne ophørt, skal skriftlig anmodning om udbetaling af indbetalingsfritagelse være fremsat over for Nykredit inden 6 måneder efter dækningernes ophør. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling for forsikringsbegivenheder, der ikke er anmeldt. 24 Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringen vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke få adgang til disse oplysninger. 25 Lovvalg og tilsyn Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsbetingelserne. Stk. 2. Nykredit er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Telefon

17 Side 17 af Klageadgang Stk. 1. Er der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og Nykredit om forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Nykredit ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: Stk. 2. Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikrede ikke tilfreds med ankenævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole. Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til din forsikring, kan du kontakte: Nykredit A/S Kundeservice Frederikskaj København V Tlf Telefon

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser juli 2010

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser juli 2010 FirmaPension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 6583-8 juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Tab af erhvervsevne. - gruppeforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser Januar 2009

Tab af erhvervsevne. - gruppeforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser Januar 2009 Tab af erhvervsevne - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser 6476-10 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den Ikrafttrædelse den 01.01.2016 Dækninger Dækning ved tab af erhvervsevne Du kan her læse, hvilke regler der gælder for dækning ved tab af erhvervsevne. Før vi udbetaler dækning ved tab af erhvervsevne Vi

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1 Juli 2016 Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2016 Nr. 01 16 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Danske Forsikring Forebyggelsessikring

Danske Forsikring Forebyggelsessikring Danske Forsikring Forebyggelsessikring Forsikringsbetingelser 7882-1 Januar 2012 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.danskeforsikring.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR GRUPPEFORSIKRING VED TAB AF ERHVERVSEVNE TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR GRUPPEFORSIKRING VED TAB AF ERHVERVSEVNE TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR GRUPPEFORSIKRING VED TAB AF ERHVERVSEVNE TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 Vilkår for Sygedriftstabsforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere