BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET"

Transkript

1 BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med analysen er at afdække, hvilke administrative delfagligheder 1 som medarbejderne i virksomhederne typisk skal besidde for at udfylde blanketterne. Endvidere afdækker analysen de brancher, hvor de administrative medarbejdere skal håndtere flest forskellige indberetninger. Analysens resultater indgår som input til vurderingen af behovet for at udvikle eller tilpasse AMU-kurserne i forhold til virksomhedernes behov for digital kompetenceudvikling. Analysen er gennemført ved at gennemgå de relevante tilgængelige blanketter på Virk.dk. Analysen omfatter ca blanketter 2, som er blevet fordelt på 42 forskellige brancher og 4 forskelige administrative delfagligheder. Visse blanketter er blevet tildelt flere enkeltstående branchekoder, og det samlede antal blanketter i analysen er derfor Omkring en fjerdedel af indberetningsløsningerne på Virk.dk henvender sig generelt på tværs af forskellige sektorer. De resterende blanketter fordeler sig bredt, men med brancherne transport, landbrug, skovbrug og fiskeri samt finansiering og forsikring som de kategorier, der har flest branchespecifikke blanketter. Opgøres blanketterne efter administrative delfagligheder 3, vedrører godt halvdelen den delfaglighed, som er knyttet til kerneforretningen (kundekontakt og service) herefter følger økonomi, salg og indkøb og til sidst HR(sagsbehandling og jura). For de blanketter som vedrører alle virksomheder, er fordelingen, at 37 % af blanketterne vedrører opgaveområdet økonomi, 23 % HR, 30 % kerneforretning og 10 % salg og indkøb. Fordelingen af de administrative opgaveområder på tværs af forskellige branchekoder varierer meget, hvorfor der stilles forskellige krav til administrative delfagligheder. Samlet set viser analysen, at 25 % (350) af blanketterne er relevante for alle virksomheder (ca ). Blandt de branchespecifikke blanketter er der sammenfald mellem et stort antal blanketter og virksomheder; inden for transport 144 blanketter og virksomheder samt handel; 84 blanketter og virksomheder. Analysen viser også, at en administrativ medarbejder har behov for overblik over nuværende og fremtidige indberetningssystemer/blanketter og behov for kompetencer til at finde data på tværs af virksomhedens it-systemer for at kunne udføre opgaver i relation til virksomhedernes indberetning til offentlige myndigheder. Samlet set kan disse egenskaber betegnes digitale navigationskompetencer. 1 De administrative delfagligheder bygger på rapporten Kompetencer til vækst - Analyse af den administrative faglighed i fremtiden, New Insight, februar I denne analyse betegnes delfagligheden Sagsbehandling og Jura som HR og Kundekontakt og service som Kerneforretning. 2 Blanketter som alene er rettet mod primære erhverv og bygge og anlæg er ikke medtaget i analysen. 3 I analysen er det forudsat, at man for at kunne håndtere en indberetning skal besidde den delfaglighed, der er knyttet til arbejdsområdet. Forudsætningen bygger på, at forudsætningen for at anvende en indberetningsløsning er, at man forstår genstandsfeltet og er i stand til selv at finde de relevante data for at udfylde blanketten. Det er naturligvis også en forudsætning, at man kan tilgå indberetningen via internet og digital signatur., men dette kompetencekrav gælder på tværs af alle indberetningsløsninger. 1

2 BLANKETTER FORDELT PÅ BRANCHER De digitale indberetningsløsninger på Virk.dk har et bredt spændingsfelt inden for forskellige brancher. Fordelingen blandt de 15 hyppigst forekomne brancher fremgår af nedestående tabel. Det skal bemærkes, at generel er en kategori for blanketter, som er relevant på tværs af sektorelle grænser. Det samme gør sig gældende for koden udenlandsk virksomhed, der omfatter samtlige brancheområder rettet mod virksomheder uden for landets grænser. Branche blanketter Procent af blanketter virksomheder 4 fuldtidsansatte Generel ,5 % Transport ,5 % Landbrug, skovbrug og fiskeri 112 8,1 % Finansiering og forsikring 96 7,0 % Handel 84 6,1 % Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 76 5,5 % Udenlandsk virksomhed 73 5,3 % - - Sundhedsvæsen 43 3,1 % Hoteller og restauranter 42 3,1 % Rådgivning mv. 41 3,0 % Undervisning 31 2,3 % Forskning og udvikling 26 1,9 % Kultur og fritid 25 1,8 % Industri 22 1,6 % - - Sociale institutioner 18 1,3 % I alt % Ovenstående viser, at 25 % af indberetningsløsningerne er generelle, dvs. at de er relevante på tværs af sektorelle grænser, og derfor vedrører ca virksomheder og 2,1 mio. fuldtidsansatte. Hyppigt forekomne generelle indberetningsløsninger vedrører lønninger, oplysninger til SKAT, årsopgørelser, ejendomsinformationer, personaleforhold m.v. Der er stor forskel på hvor mange blanketter, som retter sig mod de forskellige specifikke brancher. I den forbindelse bør der tages forbehold for, at der er forskel på i hvor høj grad, de enkelte offentlige institutioner benytter sig af at gøre deres indberetningsløsninger tilgængelige på Virk.dk, hvilket skaber en vis skævvridning i billedet. Eksempelvis fremgår Social- og Integrationsministeriet ikke af listen over tilmeldte myndigheder, ligesom Socialstyrelsen kun har én indberetningsblanket tilgængelig på Vrik.dk. I modsætning hertil har fx Trafikstyrelsen tilknyttet over 100 blanketter. Transport er den hyppigst forekomne specifikke branche og vedrører 11 % af de kodede blanketter. Transportbranchen er forholdsvis stor og beskæftiger over fuldtidsansatte fordelt på virksomheder. Kategorien dækker både over transport af personer og gods i luft, til lands og til vands. Blanketterne fordeler sig særligt inden for flyvning, sejlads og 4 Egne beregninger for antal virksomheder og fuldtidsansatte forel på brancher i Udregningerne er baseret på tal fra Danmarks statistik (GF2: Generel firmastatistik efter branche (DB07, 127-grp) og enhed). 5 I alt for antal virksomheder og fuldtidsansatte er baseret på enkeltstående brancher, dvs. ekskl. Generel. 2

3 transport i lastbiler. Som eksempel på emner inden for denne branchekode kan nævnes registeranmeldelser, ansøgning om certifikat og autorisation til transport, godkendelse af transportmaskine og anmeldelse af sikkerhedsforanstaltninger. Omkring 8 % af blanketterne falder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Det skyldes bl.a. et stort antal online indberetningsløsninger fra NaturErhvervstyrelsen (>300), som hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I analysen er der ikke inkluderet blanketter, der alene ligger under emnekategorien landbrug, skovbrug og fiskeri på Virk.dk, da disse blanketter antages ikke at være relevante for andre brancher. Den tredje største branche er finansiering og forsikring, som bl.a. retter sig mod banker, realkreditinstituttet, forsikringsselskaber og a-kasser. 7 % af blanketterne er rettet mod denne branche. Indberetningerne vedrører oplysninger om antallet af skadeanmeldelser, pensionskonti, faglige kontingenter, lånestørrelse, renteindtægter m.v. Brancherne handel og føde-, drikke- og tobaksvareindustri udgør hver især omkring 6 % af de branchespecifikke blanketter på Virk.dk. Handelsvirksomhed er en bred kategori, som indbefatter al detailhandel, herunder fx opgørelser for salg af økologiske varer, udenlandshandel, lagerbeholdning og ansøgning til engrosforhandling af diverse varer. Handelsbranchen indbefatter mere end virksomheder og knap fuldtidsansatte. Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien har et færre antal fuldtidsansatte - omkring Blanketter inden for denne branche omhandler bl.a. afgifter på spiritus og tobak, stempelmærker og emballage til samme samt produktion af fødevarer. BLANKETTER FORDELT PÅ ADMINISTATIVE DELFAGLIGHEDER Kodningen af fordelingen inden for fire administrative kerneområder har vist, at over halvdelen af blanketterne omhandler virksomhedens kerneforretning. Den næststørste kategori udgøres af økonomi, hvor 25 % af blanketterne falder inden for. Dernæst følger salg og indkøb og HR, som vedrører henholdsvis 15 % og 10 % af de kodede digitale indberetningsløsninger. Administrative delfagligheder 15% 51% 24% 10% Økonomi HR Kerneforretning Salg og indkøb 3

4 Langt de fleste (51 % svarende til 697 blanketter) af de digitale indberetningsløsninger på Virk.dk vedrører virksomhedernes kerneforretninger. Kerneforretning er bred kategori, som afgrænses ved følgende emner: drift, patent, ejendom, virksomhedsforhold og ansøgning om tilskud. Som eksempel på blanketter inden for kerneforretning kan nævnes Ophør af virksomhed, som anvendes, hvis virksomheden enten skal ophøre helt eller visse af virksomhedens pligter skal ophøre, fx A-skat, ATP, moms. Et andet eksempel er Fuldmagt til patentansøgning, som bruges til overdragelsesdokument i tilfælde af, at indberetteren ønsker at overdrage sin patentregistrering til en anden person eller et andet firma. Det næststørste administrative opgaveområde er økonomi, som udgør 328 blanketter svarende til 24 %. Økonomi er defineret som opgaver inden for løn (inkl. pension og feriepenge), regnskabs-aflæggelse, SKAT, udbetaling af økonomiske tilskud samt aktier og værdipapirer. Et konkret eksempel på en blanket inden for økonomiområdet er indberetningen Lønstatistik, Årlig. Denne skal bidrage til at opgøre den årlige lønstrukturstatistik indeholdende oplysninger om lønniveauer på tværs af forskellige sektorer på det danske arbejdsmarked. Et andet eksempel kan vedrøre udbetaling af et tildelt tilskud, fx Skolemælk - Støtte, Ansøgning om udbetaling som anvendes ved støtte til skolemælk. Et tredje og sidste eksempel inden for økonomi, er indberetninger til SKAT, såsom Indberetning af A-skat. Salg og indkøb udgør det administrative opgaveområde for 202 af indberetningsløsningerne, hvilket svarer til 15 %. De administrative medarbejdere kan bistå en virksomheds salg og indkøb i form af fx lageropgørelse, told og import/eksport. To eksempler på blanketter inden for dette område er: Industriens salg af varer, som anvendes til varestatistik for industri og vedrører varespecifikation for salg af egne varer og Intrastat (Udenrigshandel med varer) - Import, som er en statistik med det formål at belyse Danmarks varehandel med EU-landene, dvs. eksport og import mellem Danmark og EU-lande. Kun 134 eller 10 % af blanketterne på Virk.dk omhandler HR. HR er en kategori for administration af medarbejderdata og mere komplicerede personalesager, herunder fleksjob, praktik- og elevpladser, efteruddannelse, udenlandsophold, barsel/sygdom og arbejdsulykker. Et eksempel på en blanket, som falder inden for HR-området er Anmeldelse af arbejdsulykke, som bruges til arbejdsgiverens lovpligtige anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og arbejdsulykkeforsikring. Som et andet eksempel kan nævnes Ansættelsesbrev (Løntilskud, privat arbejdsgiver, ydelsesmodtager), som er en indberetning til brug for private arbejdsgivere, der ønsker at ansættelse af en udlænding med løntilskud i henhold til Beskæftigelses- og Integrationsloven. 4

5 SAMMENHÆNG MELLEM BRANCHEKODER OG OPGAVEOMRÅDER Det fremgår ovenfor, at over halvdelen blanketterne omhandler området kerneforretning. Forekomsten af de fire administrative delopgaver varierer dog meget på tværs af de forskellige branchekoder. Administrativt opgaveområder fordelt på bracher Generelt Transport Landbrug, skovbrug og fiskeri Finansiering og forsikring Handel Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Udenlandsk virksomhed Sundhedsvæsen Hoteller og restautanter Økonomi HR Kerneforretning Salg og indkøb Rådgivning mv. Undervisning Forskning og udvikling Kultur og fritid Industri Sociale indstitutioner 37% 23% 6% 11% 31% 2% 38% 2% 8% 36% 18% 1% 28% 30% 1% 70% 43% 95% 21% 7% 5% 7% 2,5% 2,5% 21% 8% 4% 4% 68% 61% 81% 84% 80% 54% 63% 11% 60% 56% 53% 59% 30% 50% 18% 28% 10% 3% 13% 5% 19% 12% 8% 14% Af ovenstående figur fremgår det, at økonomi med 37 % er det hyppigst forekomne opgaveområde inden for de generelle blanketter. Næst flest blanketter inden for denne kategori vedrører kerneforretning, mens HR udgør 23 % og salg og indkøb 10 %. Det kan umiddelbart forekomme mærkværdigt, at en så stor andel af de generelle blanketter vedrører kerneforretning. Ovenfor nævnes bl.a. Ophør af virksomhed som et eksempel på en blanket indenfor opgaveområdet kerneforretning. Denne er af generel karakter og rettet mod samtlige virksomheder, hvis forretning skal ophøre. Et andet eksempel er blanketten Ansøgning om forhåndsgodkendelse af virksomhed, som skal bruges af virksomheder til ansøgning om forhåndsgodkendelse til at modtage forretningsbesøg fra visumpligtige udlændinge. De fleste blanketter indenfor opgaveområdet HR skal findes i branchekoderne generelt og undervisning. Det kan forklares med, at meget personaleadministration og -pleje er af generel karakter. Over halvdelen af blanketterne indenfor HR-området er af generel karakter. Den relativt store procentdel indenfor kategorien undervisning skal tages med et gran salt, da det samlede antal blanketter indenfor denne branche er begrænset til 29, hvoraf 6 vedrører HR. Fordelingen inden for transport, som er den enkeltstående branche, flest blanketter omhandler, adskiller sig fra de generelle indberetningsløsninger. Her falder 73 % af blanketterne inden for området kerneforretning, mens de resterende tre områder, økonomi, HR og salg og indkøb, hver især udgør 9 %. Som nævnt i afsnittet omkring fordeling af branchekoder, dækker koden både transport af personer og gods i luft, til lands og til vands. Store dele af de digitale blanketter og indberetningsløsninger inden for dette område udgør en form for ansøgning, godkendelse eller anmeldelse af aktiviteter i virksomhedens kerneforretning, hvilket resulterer i overvægten af dette administrative område. 5

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Baggrundsrapport Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Baggrundsrapport

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011

Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Statistik på offentlige og private arbejdspladser samt offentlige råd, nævn og udvalg Ligestillingsområdet (IKINN) Oktober 2011 1. Indledning...

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 E-post oem@oem.dk www.oem.dk Erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere