Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)"

Transkript

1 Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende Postnr. Forsikringsnummer mv. Ny oprettelse Ændring af forsikringsnr. B Privatordning Individuel firmaordning Dato for oprettelse/ ændring Indbetaling Privat Forsikringen skal oprettes/ændres den Den årlige betaling til Spartop pension skal være mindst 5.000, og den årlige betaling til Profil-/og Topdanmark link pension skal være mindst Den årlige betaling udgør BS tilmelding Indskud Forsikringen pristalsreguleres, med mindre andet er angivet nedenfor. Lovregulering. Den samlede indbetaling skal udgøre, hvad der svarer til Ingen regulering fradragsloftet for indbetaling Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS) Betaling skal se via Reg.nr. Kontohavers underskrift Kontonr. Kontohavers cpr.nr. Termin/ Hovedforfald Indbetaling Arbejdsgiver Præmien betales helårligt og forfalder den 1. i oprettelsesmåneden, medmindre andet er angivet nedenfor: Halvårlig Kvartårlig Månedlig (se punktet BS) Hovedforfald 01. Pensionsordningen skal indgå i pensionsaftale med arbejdsgiver. Præmien indbetales af arbejdsgiveren til Topdanmark Medarbejderen betaler selv hele pensionsbidraget, med mindre andet er angivet nedenfor. Årlig pensionsgivende løn ved oprettelsen Pensionsbidraget udgør enten Eller % af årlig pensionsgivende løn. Forsikringen Lønreguleres. årligt inkl. AMB. Forsikringen pristalsreguleres. Indskud Arbejdsgiverens bidrag udgør Medarbejderen bidrag udgør % af lønnen. % af lønnen. Side 1 af 5 version

2 Indbetaling Arbejdsgiver fortsat Det samlede pensionsbidrag til Profil-/Topdanmark link pension skal minimum udgøre månedligt inkl. AMB. Der kan kun disponeres over forsikringen efter aftale med arbejdsgiveren. Ved ansættelsesforholdets ophør overgår pensionsordningen til medarbejderens fri rådighed, medmindre andet anføres her: Ved ansættelsesforholdets ophør, skal pensionsordningen IKKE overgå til medarbejderens fri rådighed. Indbetaling sker ved brug af Giro Dataløn Bankoverførsel Lønudbetaling sker Månedligt Hver 14. dag Ugentligt Bagud Forud Arbejdsgivers navn (evt. stempel) Evt. kontaktperson CVR nr. Evt. kundenr. Adresse Tlf.nr. Evt. opkrævningsadresse Præmiefritagelse Opsparingsform Der ønskes præmiefritagelse i hele forsikringsperioden, medmindre andet er angivet nedenfor. Præmiefritagelse ønskes ikke Pensionsopsparingen oprettes som en ratepension med 10 års garantiperiode. Ønsker du en anden garantiperiode, kan du anføre det her år. Hvis du ønsker en anden opsparingsform sæt kryds nedenfor. Jeg ønsker at anvende af min årlige indbetaling/mit pensionsbidrag til Aldersforsikring. Den årlige indbetaling til Aldersforsikring reguleres ikke. Jeg ønsker at anvende af mit indskud til Aldersforsikring Anvendelse af indbetaling Vælger du flere opsparingsprodukter, oprettes hvert produkt som en selvstændig forsikring, hvor der skal indbetales minimum til hver forsikring. Indbetalinger til ratepension-/ophørende livrente, der overstiger det maksimale fradragsloft, bliver indbetalt til en livsvarig livrente. Livrenten oprettes uden garanteret udbetalingsperiode, men på pensionstidspunktet har du mulighed for at tilvælge en garanteret udbetalingsperiode. Topdanmark beregner længden af den garanterede udbetalingsperiode på pensionstidspunktet. Tilvalg af garanteret udbetalingsperiode vil medføre, at den årlige livrente bliver reduceret Der oprettes Profilpension med mindre andet er angivet nedenfor. Jeg ønsker, at min andel til pension skal fordeles med: % eller til Profilpension % eller til Topdanmark link pension Profilpension % eller til Klassisk opsparing Spar Top pension Vælger du Topdanmark Link Pension, skal du huske at udfylde en investeringsaftale. Vælger du flere opsparingsprodukter, oprettes hvert produkt som en selvstændig forsikring, hvor indbetalingen til hver forsikring skal udgøre minimumsindbetaling. Pengene placeres i mellem risiko, medmindre andet er angivet her Risikoprofil: Lav risiko Høj risiko Side 2 af 5 version

3 Særlig information Forbehold Pensionsalder Udbetaling Anden pension Begunstigelse Modtager Topdanmark din/din arbejdsgivers pensionsindbetaling, inden vi har modtaget begæringen/investeringsaftalen, har vi ikke mulighed for at investere indbetalingerne. Modtager Topdanmark begæringen men uden angivelse af hvilke investeringer forsikrede ønsker placeres pensionsindbetalingerne i en Dansk Pengemarkedsfond (for Topdanmark link pension) eller mellem risiko (for Profilpension). Når Topdanmark modtager besked om hvilke investeringer du ønsker, så placerer vi pengene ud fra dette. Investeringen sker således ud fra det tidspunkt Topdanmark har modtaget besked og ikke med tilbagevirkende kraft. Bemærk, Topdanmark Livsforsikring A/S er ikke ansvarlig for udviklingen af forsikringens opsparing. Ved evt. negativt afkast kan udbetalingen blive nedsat eller helt bortfalde. Pensionsalderen er 67 år, medmindre andet er angivet nedenfor. Ved ændring af en bestående forsikring er udløbsalderen uændret, medmindre andet er angivet nedenfor. Pensionsalder år. Udbetalingen kan tidligst ske fra du når din pensionsudbetalingsalder. Ved død forsikring uden livsvarig livrente Profil-/Topdanmark Link Pension: Ved død inden det aftalte tidspunkt for pensionering udbetales 101 % af den samlede saldo. Klassisk opsparing: Ved død inden det aftalte tidspunkt for pensionering udbetales den samlede saldo. Ved død - forsikring med livsvarig livrente Den livsvarige livrente bortfalder ved din død inden det aftalte tidspunkt for pensionering. I stedet udbetales en årlig ophørende ægtefællepension. Størrelsen af den årlige ægtefælle pension beregner vi ud fra den opsparede værdi på livrenten på dødsfaldstidspunktet. Hvis der ikke er en ægtefælle, sker udbetalingen til den/de begunstigede. Hvis ægtefællen dør, inden ophørstidspunktet for ægtefællepensionen, sker udbetalingen til den/de begunstigede i den resterende del af perioden. Derudover udbetales: Hvis du har Profil-/Topdanmark link pension: 101 % af den opsparede værdi på den øvrige del af forsikringen. Hvis du har Klassisk opsparing: Den samlede saldo på den øvrige del af forsikringen. Ved alderspensionering Ratepension - / livrente Udbetales saldoen på pensionsdatoen. Den årlige rate/livrente, fastsættes ud fra saldoen på pensionsdatoen. Udbetalingen fra en ratepension/livrentepension sker månedsvis forud. Aldersforsikring Udbetales saldoen på pensionsdatoen, som et engangsbeløb. Jeg har en anden: Aldersforsikring Ratepension/ophørende livrente Nej Overføres pensionsordningen til Topdanmark? Hvis ja, hvor meget har du indbetalt til forsikring i år til Indbetaling Indbetaling Ja Aldersforsikring Rate-/ophørende livrente pr. måned. pr. måned Hvis forsikring i andet selskab bliver ophævet, bør det ikke ske, før forsikringen i Topdanmark er antaget. Følgende begunstigelsesbestemmelse gælder for forsikringsbeløb, evt. afkast og evt. præmierefusion m.m., medmindre du ønsker andet. Nærmeste pårørende. Følgende personer anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: forsikredes ægtefælle, samlever, børn, arvinger. Der gælder dog særlige regler for en evt. ægtefællepension. Jeg ønsker anden begunstigelse og vedlægger begunstigelseserklæring. Efter forsikredes død kan den/de begunstigede disponere over forsikringen. De begunstigede kan også ændre en eventuel subsidiær begunstigelsesbestemmelse eller konvertere ikke udbetalte rater til en engangsudbetaling. Side 3 af 5 version

4 Du kan læse mere om definition og begunstigelse af samlever og samlevers børn på Klassisk opsparing Tilbagekøb og fripolice e-boks Erklæring Beskatningsform Særlig information Fortrydelsesret Samtykke Bonus Forsikring etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S deltager i bonusfordeling i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ og tekniske grundlag. Forhøjelser Indbetalinger, der sker som forhøjelse af eksisterende ordning i Topdanmark Livsforsikring A/S (forsikring i gennemsnitsrentemiljø), anses som en integreret del af den eksisterende forsikring. I forhold til den eksisterende ordning kan der dog for forhøjelsen være forskel i omkostningerne og hvordan vi fastsætter den garanterede ydelse. Forsikringen er omfattet af det til enhver tid gældende tilbagekøbs- og fripoliceregulativ. Du kan bestille regulativerne ved at henvende dig til Topdanmark Livsforsikring. Jeg tilmelder mig e-boks, så Topdanmark har mulighed for, at sende relevante dokumenter via e-boks, med mindre andet er anført nedenfor: Nej tak, jeg ønsker ikke tilmelding til e-boks. Jeg har fået oplysninger om forsikringens skattemæssige behandling. Jeg er klar over, at jeg, skal give Topdanmark oplysninger om mit helbred, og selv skal udfylde og besvare spørgsmålene om mit helbred for at købe, hvis forsikringen omfatter ret til præmiefritagelse. At jeg kun kan købe forsikringen, hvis Topdanmark kan godkende oplysningerne om mit helbred. at forsikringen kan have indflydelse på sociale ydelser at rater og livrenter er omfattet af det til enhver tid gældende beregningsgrundlag at foretager jeg en ændring af min forsikring under forsikringens løbetid fx forhøjer dækningen eller forlæn ger udløbsalderen, betyder det, at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet at jeg modtager en forsikringsmeddelelse, der ikke er et omsætningspapir. Mine dispositionsmuligheder over forsikringen er ikke indskrænkede, jævnfør dog forsikringsbetingelserne. Enhver disposition skal meddeles Topdanmark Livsforsikring skriftligt. Profil-/Topdanmark link pension er forsikringer uden garanterede dækninger eller afkast. Jeg er klar over, at hvis jeg køber en forsikring i Topdanmark Livsforsikring, så er der ikke nogen fortrydelsesret for så vidt angår forsikringsaftalen og de foretagne investeringer. Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for relevant administration og rådgivning. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S. Må vi kontakte dig, sæt kryds her Jeg giver Topdanmark-koncernen tilladelse til at kontakte mig pr. telefon, , SMS eller MMS med oplysninger om nye forsikringsprodukter eller skadeforebyggende tiltag på baggrund af oplysninger registreret hos Topdanmark-koncernen. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Livsforsikring A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Provision Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde samtykket ved at kontakte os. Som kunde har du naturligvis også mulighed for at se og eventuelt berigtige de personoplysninger vi har gemt. Det vil typisk være oplysninger som navn, Cpr-/CVR-nummer, adresse og dine forsikringer Topdanmarks medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger en forsikring eller pensionsordning Dato Forsikredes underskrift Værges underskrift Dato Arbejdsgivers underskrift og firmastempel CVR-nr. Side 4 af 5 version

5 Nedenstående udfyldes af Topdanmarks medarbejder Ved oprettelsen er der udleveret følgende blanketter. Helbredsoplysninger 10- årig helbredserklæring (skal altid udfyldes når forsikringen ønskes med ret til præmiefritagelse) Ryglidelser Astma, bronkitis, høfeber Mave- og tarmsygdomme Sukkersyge Skema vedr. HIV-attest Helbredsattest De følgende attester skal sendes fra læge til Liv Antagelse: Du må ikke udlevere helbredsattest og HIV-attest når risikosum overstiger 20 mio. (obligatoriske ordninger) 10 mio. (andre ordninger). Grænsen på 10 mio. skal du halvere ved fyldt alder 51 år. Nedenstående udfyldes af tegneren Erklæring Jeg erklærer, at jeg har overholdt bestemmelserne for oprettelse af livsforsikring i Topdanmark, hvilket bl.a. indebærer, - at jeg har udleveret kundevejledning om helbredsoplysninger, inden forsikrede udfyldte helbredsoplysningerne - at jeg hverken har medvirket ved udfyldelse af helbredsoplysningerne eller vurderet oplysningernes relevans - at jeg har orienteret forsikrede om, hvad fuldmagten i helbredserklæringen indebærer (mht. indhentning, videregivelse og registrering af oplysninger). Hvis der er tale om ny kunde i Topdanmark og pensionen er etableret udenfor ansættelsesforhold: Jeg bekræfter, at jeg har set fotolegitimation af forsikringssøgende. Jeg har set fotolegitimation i form af Pas angiv pasnummer Kørekort angiv kørekortnummer: Tegner 1 Tegner 2 Dato Tegnernr. Dato Tegnernr. Underskrift evt. stempel Underskrift evt. stempel Nedenstående udfyldes af livselskabets antagelsesgruppe Kontrol af forsikringstekniske data Dato Navn Side 5 af 5 version

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere