Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og"

Transkript

1 Kendelse af 20. september Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura for at kunne fortsætte sine hidtidige aktiviteter efter overgangsordningens udløb. Lov om forsikringsmæglervirksomhed 34, stk. 2. (Mogens Andersen, Christen Sørensen og Jan Uffe Rasmussen) K, der driver forsikringsmæglervirksomhed i personlig drevet virksomhedsform, har ved skrivelse af 26. juni 2001 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 28. maj 2001 har bestemt, at han skal gennemføre en supplerende teoretisk uddannelse for at kunne fortsætte med at drive forsikringsmæglervirksomhed efter 1. april 2005, jf. 34, stk. 2, i lov om forsikringsformidling. Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet den 22. august 2001 oplyst: Af K's personlige ansøgning fremgår, at K har været ansat i A (forsikringsselskab) i perioden fra den 1. august 1991 til den 1. januar Det fremgår endvidere, at K siden den 1. september 1996 har udøvet livs- og skadesforsikringsmægling i enkeltmandsvirksomhed. Med K's personlige ansøgning var vedlagt kopi af bevis for bestået privatassurandøreksamen i personforsikring og bevis for at have gennemført og bestået modul 4.13: forsikringsjura fra Forsikringshøjskolen Finanstilsynet meddelte i brev af 15. marts 2001, at han som følge af at have drevet forsikringsmæglervirksomhed siden den 1. september 1996 er omfattet af overgangsordningen i 34 i lov om forsikringsformidling. Herefter skal Finanstilsynet meddele en person tilladelse, såfremt den pågældende ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 udøver forsikringsmæglervirksomhed og har indgivet ansøgning til Finanstilsynet senest den 1. april Dette gælder uanset om den pågældende ikke opfylder de nærmere krav til teoretisk uddannelse og praktisk kunnen, der er fastsat i medfør af 3, stk. 4 i lov om forsikringsformidling. Finanstilsynet meddelte samtidig, at tilsynet i øvrigt som vilkår for en tilladelse kan fastsætte, at den pågældende inden den 1. april 2005 indsender bevis for at opfylde kravene til den teoretiske uddannelse. Med henblik på en vurdering af hvorvidt ansøgers kompetencebeviser opfylder de krav til teoretisk viden om forsikringsmæglervirksomhed, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 909 af 1. december 1999 om den praktiske og teoretiske uddannelse til forsikringsmægler (uddannelsesbekendtgørelsen), anmodede Finanstilsynet i samme brev om ansøgers skriftlige samtykke til, at kompetencebeviserne blev sendt til Forsikringshøjskolen med henblik på en bedømmelse af ansøgers teoretiske uddannelse i relation til uddannelsesbekendtgørelsens krav. Forsikringshøjskolen meddelte i brev af 17. maj 2001, at det er Forsikringshøjskolens vurdering, at ansøger i forhold til uddannelsesbekendtgørelsen mangler følgende teoretiske kompetencer: Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Forsikringsteknik fagplan 2 Hele fagplan 2 i såvel livs- og skadesforsikringsteknik, jf. 6, stk. 2 og 3 i uddannelsesbekendtgørelsen. På baggrund af Finanstilsynets samlede vurdering af ansøgers teoretiske viden og praktiske kunnen om forsikringsmægling, herunder Forsikringshøjskolens vejledende udtalelse meddelte Finanstilsynet i brev af 28. maj 2001, ansøgeren tilladelse til at udøve livs- og skadesforsikringsmægling i enkeltmandsvirksomhed i medfør af 3, stk. 1, jf. 34, stk. 2 i lov om forsikringsformidling. Tilladelsen blev givet på vilkår om supplerende uddannelse i overensstemmelse med 6, stk. 1 3 i uddannelses-bekendtgørelsen.... I klageskrivelsen og i supplerende skrivelse af 19. september 2001 og 18. januar 2002, har klageren anført, at han med sine 10 års praktiske erfaring, 5 år som assurandør og 5 år som selvstændig forsikringsmægler, og med sin teoretiske uddannelse fra forsikringshøjskolen i 1999 som privatassurandør opfylder kravene i overgangsordningen i 34 i lov om forsikringsmæglervirksomhed til at udøve forsikringsmæglervirksomhed. Det kan ifølge klageren ikke være rigtigt, som det fremgår af Finanstilsynets udtalelse af 22. august 2001 (se nedenfor), at man for at få tilladelse efter overgangsordningen, skal have aflagt eksamen som erhvervsassurandør, idet han primært beskæftiger sig med privatmarkedet. Meningen med overgangsordningen kan ikke have været at lukke allerede igangværende forsikringsmæglervirksomheder. Meningen må have været at give de eksisterende virksomheder muligheder for at fortsætte på lempelige vilkår, men det er der ifølge klageren ikke tale om her, idet Finanstilsynet ikke tager hensyn til allerede eksisterende virksomheder. Hvis han skal opfylde de krav, Finanstilsynet har stillet, vil det medføre omkostninger for ham i størrelsesordenen 100 t.kr. og et meget stort tidsforbrug.

2 Om sagens retlige omstændigheder har Finanstilsynet udtalt den 22. august 2001: Den 1. januar 2000 trådte lov nr. 238 af 21. april 1999 om forsikringsmæglervirksomhed i kraft. Lovens titel er i medfør af 5 i lov nr. 503 af 7. juni 2001 ændret til lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 9.juli 2001 Med loven blev etableret en tilladelsesprocedure for forsikringsmæglere. Det fremgår af lovens 3, stk. 1, at både personer og selskaber, der ønsker at drive forsikringsmæglervirksomhed, skal have tilladelse hertil af Finanstilsynet. Alene forsikringsmæglere, der lever op til de stillede krav i loven hvad angår uddannelse, hæderlighed og uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser vil kunne få tilladelse fra Finanstilsynet. I medfør af 4, stk. 1, nr. 4 og 4, stk. 2, nr. 10 i loven kan et selskab/en forsikringsmægler få tilladelse til at udøve formidling af enten skadesforsikringsprodukter- og/eller livsforsikringsprodukter. Det er en forudsætning at forsikringsmægleren opfylder de nærmere krav til teoretisk uddannelse og praktisk kunnen, som Finanstilsynet bemyndiges til at fastsætte i medfør af 3, stk. 4. Finanstilsynet har med hjemmel i ovennævnte 3, stk. 4, fastsat nærmere regler om kravene til en forsikringsmæglers praktiske kunnen og teoretiske uddannelse i bekendtgørelse nr. 909 af 1. december 1999 om den praktiske og teoretiske uddannelse til forsikringsmægler (uddannelsesbekendtgørelsen). Det fremgår af 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, at forsikringsmægler-uddannelsen er en erhvervsretttet deltidsuddannelse, der varetages af forsikringshøjskolen eller anden uddannelsesinstitution, hvis uddannelse er godkendt af Finanstilsynet. (Det er alene Forsikringshøjskolen, der i dag er godkendt til at forestå uddannelsen). For så vidt angår den teoretiske uddannelse kræves det, at ansøger kan præstere et eksamensbevis, der dokumenterer, at den pågældende har gennemgået en uddannelse inden for skades- og/eller livsforsikringsmægling som foreskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen, og som går ud på, at en person skal erhverve kompetence inden for jura (fagplan 1), forsikringsteknik (fagplan 2) og arbejdsmetode (fagplan 3). Begge forsikringsmægleruddannelser afsluttes med en eksamen. I lov om forsikringsformidling er der fastsat overgangsregler for at give hidtidige udøvere af forsikringsmæglererhvervet mulighed for at fortsætte virksomheden, såfremt forsikringsmæglervirksomhed er udøvet inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2000, og ansøgning om tilladelse er indgivet til Finanstilsynet inden den 1. april 2000, jf. 34, stk. 1. Af bemærkningerne til 34, stk. 1, fremgår det ikke, hvor længe en forsikringsmægler skal have udøvet mæglervirksomhed for at være omfattet af overgangsordningen. Det forudsættes dog, at den pågældende kan dokumentere forud for lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 at have udøvet forsikringsmæglervirksomhed. Dokumentationen kan for virksomheder bestå i forelæggelse af årsregnskab, provisionsafregninger, tro- og loveerklæring eller lignende for en vis periode forud for den 1. januar 2000, eller for en ansat forsikringsmægler ved forelæggelse af en udførlig arbejdsgivererklæring, hvori der redegøres for de arbejdsopgaver, den pågældende varetager og har væretaget i den periode den pågældende har været ansat. Finanstilsynet skal i medfør af 34, stk. 2 i lov om forsikringsformidling meddele en person tilladelse, uanset at den pågældende ikke ved lovens skriftlige fremsættelse den 25. november 1998 opfylder de nærmere krav til teoretisk og praktisk kunnen, der er fastsat i medfør af lovens 3, stk. 4. Finanstilsynet kan dog i medfør af 34, stk. 2 i forsikringsformidlingsloven stille som vilkår for en tilladelse, at den pågældende person inden den 1. januar 2005 indsender bevis for at have gennemført den fornødne teoretiske uddannelse. Ifølge bemærkningerne til 34, stk. 2 giver den fastsatte tidsfrist den pågældende rimelig mulighed for at gennemføre den nødvendige uddannelse. Finanstilsynets administration af 34, stk. 2 i lov om forsikringsformidling. Den 1. april 2000 havde Finanstilsynet modtaget 850 ansøgninger, hvoraf de 626 var ansøgninger fra ansatte. For den personkreds, der har søgt om tilladelse til at virke som forsikringsmægler under overgangsordningen er det karakteristiske, at de fleste forud for beskæftigelse som forsikringsmægler har haft ansættelse i forsikringsbranchen. Det har været en tradition, at Forsikringshøjskolen, der er ejet af forsikringserhvervet, har forestået at uddanne og efteruddanne salgskorpset i forsikringsselskaberne, og at uddannelsen finansieres af branchen selv. Finanstilsynet valgte inden man påbegyndte behandlingen af de konkrete sager i relation til overgangsordningen i 34, stk. 2, at fastlægge nogle objektive generelle retningslinier for, hvorledes tilsynet skulle gruppere og vurdere ansøgernes teoretiske baggrund i forhold til de krav om uddannelse, der efter lovens ikrafttræden ville blive stillet til nye mæglere. Finanstilsynet har ved fastsættelsen af retningslinierne foretaget en afvejning af på den ene side lovgivers intention om at højne forsikringsmæglernes teoretiske fundering og på den anden side hensynet til at de pågældende ansøgere har virket som forsikringsmæglere inden for lovens ikrafttræden den 1. januar Det er indgået i afvejningen, at kravene om supplering med visse teoretiske kurser ikke forekommer byrdefulde eller begrænsende i personkredsens

3 fortsatte erhvervsudøvelse, ligesom forudsætningen for at bestå de teoretiske kurser vil være til stede, da personkredsen p.t. ernærer sig ved at drive forsikringsmæglervirksomhed. Retningslinierne har forinden været forelagt for Det rådgivende udvalg vedrørende forsikringsmæglervirksomhed, jf. 21, stk. 4 i loven. Finanstilsynet tager udgangspunkt i disse retningslinier, men foretager herudover en konkret afvejning af den enkelte ansøgning. Finanstilsynet har foretaget følgende gruppering af ansøgernes teoretiske baggrund: Overgangsordningen Som det fremgår af skemaet har tilsynet taget udgangspunkt i de relevante uddannelser en person erhverver sig på Forsikringshøjskolen. For alle 3 uddannelsesretninger har Finanstilsynet valgt at se bort fra at stille krav om erhvervelse af kompetence indenfor fagplan 3 (forsikringsmæglermetode), da ansøgerne ved at have fungeret som forsikringsmæglere inden lovens ikrafttræden forudsættes at have erhvervet disse kundskaber i praksis. Finanstilsynet kan oplyse, at man pr. 17. august 2001 har givet 420 tilladelser til ansatte mæglere, heraf 79 med vilkår om supplerende uddannelse. Dette svarer til 18,8% af de givne tilladelser. Beskrivelse af assurandøruddannelserne og mægleruddannelsen. I dette afsnit søges beskrevet, hvilke kundskaber der erhverves ved gennemførelsen af en uddannelse som henholdsvis eksamineret erhvervsassurandør og privatassurandør samt hvilke krav, der stilles til forsikringsmægleruddannelsen. Forsikringshøjskolens Eksaminerede erhvervsassurandører Forsikringshøjskolens assurandøruddannelse er en eksamensuddannelse på niveau 4, som forudsætter at færdigheder opnås ved praktisk erfaring, og hvor eksamen skal aflægges og bestås inden udløbet af det 4. år efter ansættelsen. Uddannelsen på forsikringshøjskolen varer ca. 400 timer og forudsætter, at man har bestået niveau 3. Uddannelse afsluttes med en eksamen, hvor eksaminanden skal dokumentere at have opnået en sådan færdighed i problemløsning, at alle typiske problemer selvstændigt kan løses og argumentation for løsningen gennemføres. Eksaminanden skal kunne uddrage nødvendig information i en konkret problemstilling, kunne formulere mål, forudsætninger og begrænsninger for et konkret problems løsning og evne at gennemføre en systematisk konsekvensanalyse af flere mulige løsninger på et konkret problem. Endelig skal eksaminanden kunne arbejde frit indenfor emneområderne og kunne løse opgaver under tidspres.

4 Finanstilsynet har ved behandlingen af ansøgninger fra personer, der forud for forsikringsformidlingslovens ikrafttræden den 1. januar 2000 har virket som forsikringsmæglere, og som har dokumenteret at have bestået forsikringshøjskolens erhvervsassurandøruddannelse som udgangspunkt lagt til grund at ansøgerne har den fornødne brede teoretiske viden til at kunne ækvivalere hele den teoretiske uddannelse, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen. Dersom ansøger har dokumenteret at have udøvet forsikringsmæglervirksomhed forud for den 1. januar 2000 har den pågældende såfremt vedkommende har ansøgt herom fået tilladelse til at udøve både livs- og skadesforsikringsmægling uden vilkår om supplerende uddannelse.... Forsikringshøjskolens Privatassurandøruddannelse Forsikringshøjskolens privatassurandøruddannelse er en uddannelse på niveau 3, hvor der ikke stilles krav til ansøgers forudgående uddannelse, og hvor timeforbruget er ca. 300 timer. Alle kan således uden særlige forudsætninger deltage i undervisningen. Uddannelsen giver deltageren indsigt i og viden, så typiske problemstillinger kan identificeres og beskrives. Deltageren bliver i stand til at give eksempler på virkemåde og værdi for kunden af standardløsninger. Deltageren bliver tillige i stand til at søge og finde konkret nødvendig information og kende og anvende supplerende kildemateriale... Finanstilsynet har ved behandlingen af ansøgninger fra personer, der forud for lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 har virket som forsikringsmægler, og som har gennemført forsikringshøjskolens privatasssurandøruddannelse taget udgangspunkt i hvilke kompetencer, ansøgerne kan fremvise sammenholdt med længden af ansøgernes praktiske virke som forsikringsmægler. Udgangspunktet for Finanstilsynets behandling af ansøgninger fra eksaminerede privatassurandører niveau 3 uddannelse er, at ansøgerne ikke har den fornødne teoretiske viden vedrørende fagplan 1 jura og fagplan 2 forsikringsteknik inden for livs- og skadesforsikringsmægling. Manglende teoretiske færdigheder indenfor livs- og/eller skadesforsikringsmægling skal opvejes ved at tage supplerende teoretiske kurser indenfor fagplan 1 jura og fagplan 2 forsikringsteknik. Forsikringsmægleruddannelsen Ved fastlæggelsen af niveauet for krav til teoretisk viden og praktiske færdigheder har Finanstilsynet i uddannelsesbekendtgørelsen taget udgangspunkt i forsikringshøjskolens uddannelse som eksamineret erhvervsassurandør på niveau 4. Hertil er føjet moduler specielt målrettet hvervet som forsikringsmægler, det vil sige delkompetencen jura specielt for forsikringsmægleren og delkompetencen forsikringsmæglermetode. Ifølge Forsikringshøjskolens uddannelsesbeskrivelse for forsikringsmæglere sætter delkompetencen forsikringsmæglerjura deltageren i stand til at fungere som forsikringsmægler i overensstemmelse med de specielle fuldmagts- og ansvarsforhold, der er forbundet med mæglerrollen, og sætter deltageren i stand til at tilrettelægge forsikringsmæglingen på den mest hensigtsmæssige måde. Kompetencen forsikringsteknik inden for livsforsikringsmægling sætter deltageren i stand til at vejlede såvel erhvervssom privatkunder om typiske forhold for erhvervsforsikringer og individuelle personforsikringer ved tegning, i forsikringstiden og ved udløb. Kompetencen forsikringsteknik indenfor skadesforsikringsmægling sætter deltageren i stand til at analysere diverse risici, give vejledning om sikring og tilbud om den rigtige forsikringsdækning/løsning. En forsikringsmæglers manglende opfyldelse af vilkår om supplerende uddannelse inden tidsfristens udløb den 1. april 2005 vil som hovedregel medføre, at forsikringsmæglerens tilladelse til at drive forsikringsmægler-virksomhed tilbagekaldes i medfør af lovens 34, stk. 2. Dersom manglende opfyldelse af supplerende uddannelse beror på ansøgeren utilregnelige omstændigheder, således at de manglende kompetencer ikke nås inden fristens udløb, må Finanstilsynet ud fra en konkret vurdering forlænge fristen for opfyldelse af de stillede krav. Den konkrete sag Vurdering K angiver i sin ansøgning at have drevet selvstændig livs- og skadesforsikringsmæglervirksomhed siden den 1. september 1996 under navnet Forsikrings- og pensionsrådgivningsfirmaet K og siden den 1. maj 1997 under navnet B. K vedlægger til dokumentation for sin teoretiske viden om forsikringsmæglervirksomhed bevis for at have aflagt og bestået Forsikringshøjskolens privatassurandøruddannelse i personforsikring niveau 3 og bevis for at have gennemført og bestået modul 4.13 forsikringsjura. K oplyser endvidere at han i perioden fra den 1. august 1991 til den 1. januar 1996 har været ansat som assurandør (liv/privat/erhverv) i A forsikring, hvor han har gennemgået den interne A

5 uddannelse. K er som følge af, at han har drevet forsikringsmæglervirksomhed siden den 1. september 1996 omfattet af overgangsordningen i 34 i lov om forsikringsformidling. Finanstilsynet har i medfør af 3, stk. 1, jf. 34, stk. 2 i lov om forsikringsformidling givet K tilladelse til at udøve livs- og skadesforsikringsmægling med vilkår om supplerende uddannelse i overensstemmelse med 6, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 909 af 1. december 1999 om den praktiske og teoretiske uddannelse til forsikringsmægler (uddannelsesbekendtgørelsen). Finanstilsynet har ved afgørelsen lagt vægt på, at K ikke er i stand til at fremlægge et bevis for en bestået eksamen på niveau 4. Finanstilsynet har endvidere lagt vægt på, at K ikke som privatassurandør i personforsikring har den fornødne teoretiske viden ifølge uddannelsesbekendtgørelsen vedrørende fagplan 1 delkompetencen jura knyttet til forsikringsmæglererhvervet og fagplan 2 forsikringsteknik indenfor liv- og skadesforsikringsmægling. Finanstilsynet lægger specielt vægt på, at Ks uddannelse er på niveau 3, mens eksaminerede erhvervsassurandørers uddannelse er på niveau 4 svarende til det niveau, der forudsættes bestået i uddannelsesbekendtgørelsen inden for forsikringsteknik. Selvom K siden den 1. september 1996 har udøvet livs- og skadesforsikringsmægling, er det Finanstilsynets vurdering at Ks praktiske virke ikke kan ækvivalere uddannelsesbekendtgørelsens krav til teoretiske viden om forsikringsmæglerjura og forsikringsteknik inden for livs- og skadesforsikringsmægling. Det er tillige Finanstilsynets vurdering, at K ikke gennem sin ansættelse som assurandør i A forsikring i perioden den 1. august 1991 til den 1. januar 1996 har erhvervet sådanne teoretiske færdigheder om forsikringsmægling, at K kan undtages fra kravet om supplerende uddannelse. En forsikringsmægler skal ifølge loven have kontakt med mange forsikringsselskaber for derigennem at varetage kundens interesse bedst muligt. Når man er ansat i et forsikringsselskab, er det inden for selskabets produkttilbud, der skal findes løsninger. Det er netop forskellig fra forsikringsmæglerens opgave og derfor findes K's ansættelse i A forsikring ikke at kunne ækvivalere den teoretiske uddannelse inden for forsikringsmæglerjura og forsikringsteknik, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen. " Ved skrivelse af 19. november 2001 anmodede ankenævnet Finanstilsynet om at oplyse, hvor mange ansøgninger Finanstilsynet havde modtaget fra selvstændige erhvervsdrivende, der havde søgt om optagelse efter overgangsordningen, og hvis teoretiske baggrund som klagerens, var "Anden forsikringsfaglig uddannelse f.eks. privatassurandøreksamen". Endvidere anmodede ankenævnet om oplysning om, hvor mange af disse ansøgere, der var blevet godkendt uden krav om supplerende uddannelse og om den nærmere baggrund herfor. Som svar på ankenævnets forespørgsel udtalte Finanstilsynet den 18. december 2001: "I. Modtagne ansøgninger under overgangsordningen Finanstilsynet har i alt modtaget 850 ansøgninger om tilladelse til at udøve livs- og/eller skadesforsikringsmægling under overgangsordningen, heraf vedrører 4 stk. underretninger fra forsikringsmæglere og forsikringsmæglerselskaber om påbegyndelse af grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed her i landet. Antallet af ansøgninger, som er behandlet i henhold til overgangsordningen i 34, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 672 af 9. juli 2001 om forsikringsformidling... udgør herefter 846 stk. Ansøgningerne kan rubriceres som følger: a) Ansøgninger fra aktieselskaber i alt stk. b) Ansøgninger fra anpartsselskaber i alt stk. c) Ansøgninger fra interessentskaber i alt stk. d) Ansøgninger fra indehavere af enkeltmandsvirksomheder i alt stk. e) Ansøgninger fra ansatte i alt stk. Ansøgninger eksklusiv underretning om grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i alt stk.

6 Antallet af underretninger om grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed medgår i opgørelsen over det samlede antal ansøgninger under overgangsordningen. Underretning om grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed skal imidlertid ikke medregnes til det antal sager, som er omfattet af overgangsordningen i 34, stk. 2 lov om forsikringsformidling, idet notifikation af EU-tjenesteydelsesvirksomhed her i landet meddeles i henhold til lovens 2, stk. 2, jf. 8, stk. 2. I følge 4, stk. 1-3, i lov om forsikringsformidling skal både virksomheden - hvad enten den drives som aktie-, anpartsselskab eller i interessentskab - samt de i virksomheden tilknyttede ansatte have en tilladelse. For enkeltmandsvirksomheder har Finanstilsynet både givet enkeltmandsvirksomheden og virksomhedsejeren hver en særskilt tilladelse. Det har været nødvendigt, fordi der i enkeltmandsvirksomheden kan være flere ansatte forsikringsmæglere. Finanstilsynets ansøgninger er med andre ord inddelt således, at en ansøger der udøver enkeltmandsvirksomhed har 2 ansøgninger: én personlig ansøgning samt én virksomhedsansøgning, således at ansøger opfattes som ansat i sin egen virksomhed. De 224 ansøgninger [ ] fordeler sig derfor på såvel juridiske personer, herunder aktie- og anpartsselskaber som på personer, der er deltagere i interessentskaber eller indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Hvad angår antallet på 626 ansøgninger fra ansatte indgår i dette tal tillige ansøgninger fra ansatte forsikringsmæglere, som udøver forsikringsmægling i enkeltmandsvirksomhed. Antallet af ansøgninger fra ansatte forsikringsmæglere (626 stk.) er således inklusive antallet af ansøgninger fra indehavere af enkeltmandsvirksomheder (126 stk.). Der er ikke forskel i lovgivningen på de uddannelsesmæssige krav til at udøve forsikringsmæglervirksomhed i enkeltmandsvirksomhed eller som ansat i et aktie-, anpartsselskab eller i et interessentskab II. Finanstilsynets administration af overgangsordningen i 34, stk. 2 Finanstilsynet kan meddele, at man i relation til anvendelsen af overgangsordningen i 34 har anlagt en lempelig fortolkning, og har medtaget alle, der har kunnet dokumentere at have udøvet forsikringsmæglervirksomhed inden 1. januar Finanstilsynet har derimod ikke tillagt det betydning, om ansøger udøvede forsikringsmæglervirksomhed på tidspunktet for lovens fremsættelse den 25. november Af det samlede antal ansatte forsikringsmæglere har i alt 98 livs- og/eller skadeforsikringsmæglere indtil videre fået meddelt tilladelse til at udøve forsikringsmægling med vilkår inden 1. april 2005 om supplerende uddannelse i jura specielt for forsikringsmæglere - fagplan I og/eller forsikringsteknik inden for livs- og/eller skadesforsikringsmægling - fagplan II III. Tilladelser med vilkår Antallet af tilladelser med vilkår om supplerende uddannelse fordelt på anden uddannelse end Forsikringshøjskolens Erhvervsassurandøreksamen kan rubriceres således: Forsikringshøjskolens Privatassurandøruddannelse, Ansøgere der har gennemgået enkelte moduler på niveau 4, Ansøgere, som ikke har en forsikringsteknisk uddannelse, og Tilladelser uden vilkår om supplerende uddannelse. Ad forsikringshøjskolens Privatassurandøruddannelse Tilladelse med vilkår om supplerende uddannelse er i alt meddelt 2 ansøgere inklusive klageren, K, som har gennemgået og bestået Forsikringshøjskolens privatassurandøruddannelse. Ansøgerne søger henholdsvis om tilladelse til at udøve livs- og skadesforsikringsmægling, henholdsvis tilladelse til at udøve skadesforsikringsmægling. Klager har som tidligere meddelt fået tilladelse til at udøve livs- og skadesforsikringsmægling med vilkår om supplerende uddannelse i forsikringsmæglerjura og forsikringsteknik inden for livs- og skadesforsikringsmægling. Den anden ansøger har fået tilladelse til at udøve skadesforsikringsmægling med vilkår om supplerende uddannelse i forsikringsjura - fagplan 1. Finanstilsynet har ved afgørelsen lagt vægt på, at denne ansøger kun har søgt om tilladelse til at udøve skadesforsikringsmægling. Herudover har ansøger gennemgået og bestået følgende moduler på niveau 3: 3.13, 3.22, og Ansøger har tillige gennemgået og bestået følgende modul 4-kurser: 4.22, 4.23, 4.34 og Herudover er der i denne kategori 4 ansøgere, som har gennemgået og bestået enkelte moduler på niveau 3, dog uden at have bestået privatassurandøreksamen. Disse ansøgere har ligesom klager fået tilladelse til at udøve livsog/eller skadesforsikringsmægling med vilkår om supplerende uddannelse i fagplan l - jura og fagplan 2 - forsikringsteknik. Som anført i Finanstilsynets redegørelse af 22. august 2001, om Forsikringshøjskolens privatassurandøruddannelse -

7 niveau 3 - har Finanstilsynet ved behandlingen af ansøgninger fra personer, der forud for lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 har virket som forsikringsmæglere og som har gennemført Forsikringshøjskolens privatassurandøruddannelse taget udgangspunkt i hvilke kompetencer ansøger kan fremvise sammenholdt med længden af ansøgerens praktiske virke. Som anført har Finanstilsynets udgangspunkt for behandlingen af ansøgninger fra eksaminerede privatassurandører været, at ansøgerne ikke har den fornødne teoretiske viden vedrørende fagplan 1 - jura og fagplan 2 - forsikringsteknik inden for livs- og/eller skadesforsikringsmægling. På dette grundlag har Finanstilsynet meddelt ansøgerne tilladelse med vilkår om supplerende uddannelse. Ad ansøgere der har gennemgået enkelte moduler på niveau 4 Tilladelse med vilkår om supplerende uddannelse er i alt meddelt 27 ansøgere, som har gennemgået og bestået enkelte moduler på Forsikringshøjskolens Erhvervsassurandøruddannelse (niveau 4). Ansøgerne har søgt om tilladelse til at udøve livs- og/eller skadesforsikringsmægling. Det er karakteristisk for denne gruppe ansøgere er, at ansøgerne i hovedsagen har gennemgået og bestået modul 4.13, forsikringsjura og modul 4.34, virksomhedens typiske forsikringsbehov. Finanstilsynet har ved behandlingen af denne gruppe ansøgninger lagt vægt på, at ansøgerne ikke har den tilstrækkelige brede teoretiske viden til at kunne ækvivalere hele den teoretiske uddannelse, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen. Finanstilsynet har endvidere lagt vægt på, at ansøgerne i sådanne tilfælde ikke har været til afsluttende eksamen som eksamineret assurandør. Denne eksamen dokumenterer, at ansøgerne har opnået en sådan færdighed i problemløsning, at alle problemer selvstændigt kan løses, og der selvstændigt kan argumenteres for relevante løsninger, jf. Finanstilsynets redegørelse af 22. august [2001]. Ad ansøgere, som ikke har en forsikringsteknisk uddannelse Tilladelse med vilkår om supplerende uddannelse er i alt meddelt 59 ansøgere, som ikke har en forsikringsteknisk uddannelse. Ansøgerne har søgt om tilladelse til at udøve henholdsvis livs- og/eller skadesforsikringsmægling. Ansøgerne i denne kategori har for størstedelens vedkommende en kortere uddannelse, herunder har flere gennemgået ét eller flere kurser på merkonomuddannelsen, bankskolens første- og/eller anden del, første- og/eller [anden del] af markedsøkonomuddannelsen, kontoruddannelsen o.lign. En række ansøgere har ingen eller kun i ringe udstrækning en uddannelse. Finanstilsynet har ved behandlingen af disse ansøgninger lagt til grund, at ansøgerne ikke har erhvervet nogen form for teoretisk viden på det forsikringstekniske område. Ansøgere i denne kategori har fået tilladelse til at udøve livs- og/eller skadesforsikringsmægling med vilkår om supplerende uddannelse svarende til krav, der er stillet til K. Ad tilladelser uden vilkår om supplerende uddannelse Finanstilsynet har i 6 tilfælde meddelt ansøgere tilladelse til i henholdsvis 3 tilfælde at udøve livs- og skadesforsikringsmægling og i 3 tilfælde at udøve skadesforsikringsmægling uden vilkår om supplerende uddannelse. Finanstilsynet har ved behandlingen af de nævnte ansøgninger foretaget en konkret vurdering af ansøgernes praktiske viden og erfaring, herunder varigheden af ansøgernes ansættelsesforhold i henholdsvis forsikringsselskaber og forsikringsmæglervirksomheder, herunder varigheden af selvstændig livs- og/eller skadesforsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet har således i 5 tilfælde meddelt ansøgere tilladelse uden vilkår om supplerende uddannelse under henvisning, dels til ansøgernes praktiske viden erhvervet ved ansættelse i et eller flere forsikringsselskaber, dels under henvisning til at de pågældende ansøgere siden primo 1980'erne har udøvet selvstændig - forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet har i ét tilfælde meddelt en ansøger tilladelse til at udøve livs- og skadesforsikringsmægling under henvisning til at den pågældende siden 1957 har været ansat som forsikringsmægler i et forsikringsmæglerselskab. Det bemærkes, at der ud af det samlede antal ansøgninger under overgangsordningen fortsat er 136 verserende ansøgninger fra ansatte livs- og/eller skadesforsikringsmæglere. Det vil sige ansøgninger, som er taget op til behandling, men endnu ikke afsluttet ved meddelelse til ansøger om tilladelse eller afslag. Finanstilsynet vil afgøre disse sager i overensstemmelse med ovennævnte retningslinier, " Ankenævnet udtaler: Efter 34, stk. 1, i lov om forsikringsformidling kan selskaber og personer, der ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 udøver forsikringsmæglervirksomhed fortsætte med at udøve denne virksomhed uden tilladelse, hvis selskabet eller personen senest den 1. april 2000 har indgivet ansøgning om tilladelse. Efter 34, stk. 2, 1. pkt. skal tilsynet

8 meddele tilladelse til en person, der er omfattet af 34, stk. 1, selvom den pågældende ikke den 25. november 1998 (datoen for fremsættelse af lovforslaget, L 105) opfylder de nærmere krav til teoretisk uddannelse og praktisk kunnen, der er fastsat i medfør af lovens 3, stk. 4. Da klageren indgav ansøgning om tilladelse den 10. februar 2000, og da klageren har drevet forsikringsmæglervirksomhed som enkeltmandsvirksomhed siden 1. september 1996, kan ankenævnet tiltræde, at klageren er omfattet af overgangsbestemmelsen i lovens 34. Efter lovens 34, stk. 2, 2. pkt. kan Finanstilsynet som vilkår for tilladelse til personer fastsætte, at den pågældende inden den 1. april 2005 indsender bevis for, at opfylde kravene til teoretisk uddannelse. Det fremgår ikke nærmere af loven eller lovbemærkningerne (L 105 af 25. september 1998), i hvilke tilfælde tilsynet kan stille det nævnte vilkår, ligesom der ikke er anført noget nærmere om indholdet af uddannelsen. Af lovbemærkningerne fremgår herom alene, at tilsynet som vilkår for tilladelse kan stille krav om gennemførelse af den "fornødne" teoretiske uddannelse. Den teoretiske uddannelse til forsikringsmægler for personer, der ikke er omfattet af overgangsbestemmelsen i 34, er beskrevet i bekendtgørelse nr. 909 af 1. december Ifølge 5 skal der erhverves kompetence inden for jura, forsikringsteknik og arbejdsmetode. Indholdet af fagene fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Ved den påklagede afgørelse har Finanstilsynet stillet krav om, at klageren skal gennemføre den teoretiske uddannelse inden for både fagområdet skadesforsikringsmægling og livsforsikringsmægling, dog med undtagelse af faget almen jura og arbejdsmetode, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1 og 6, stk. 4 og 5. Tilsynet har således stillet krav om, at klageren for at fortsætte med at drive den virksomhed, som han drev ved lovens ikrafttræden, skal uddanne sig inden for et område, erhvervsvirksomheders forsikringsforhold, som hans virksomhed kun sekundært beskæftiger sig med. Efter en samlet bedømmelse af klagerens forhold, herunder klagerens forsikringsmæssige uddannelse og tidligere beskæftigelse, navnlig at klageren har drevet forsikringsmæglervirksomhed som enkeltmandsvirksomhed siden 1. september 1996, finder ankenævnet, at det er tilstrækkeligt, at klageren gennemfører "jura specielt for forsikringsmægleren", jf. 6, stk. 1, nr. 2, i uddannelses-bekendtgørelsen, for at han kan fortsætte sine hidtidige virksomhedsaktiviteter. Ankenævnet ophæver derfor Finanstilsynets afgørelse af 28. maj 2001 og hjemviser sagen til fornyet behandling i overensstemmelse med ovennævnte.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr. 2011-0025935) Tiltrådt tilsynets

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 2. august 2010 (J.nr. 2009-0020875) Pengeinstitut påbudt at opgøre visse konkrete engagementer på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af pengeinstituttets

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

"Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer:

Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer: Kendelse af 21. juni 1993. 92-67.899. Udbud af anparter i et anpartsselskab er ikke omfattet af loven. Prospektlovens 1, stk. 2. (Kirsten Levinsen, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Advokat C har

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. I medfør af 40, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere