BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V"

Transkript

1 BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 31. oktober 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Att.: Ole Olsen, formand for UPU Sædekorns- og frøbranchens tilbagemelding på UPU møde 8. juni 2012 om finansiering af frø- og sortsopgaver Frø- og såsædsbranchen har nu igennem flere år deltaget i drøftelser med Plantedirektoratet og nu med NaturErhvervstyrelsen (NEST) om omkostningsniveauet for certificerings- og kontrolopgaver mv. Erhvervet kan konstatere, at det endnu ikke blevet billigere for hverken frø- eller såsædsfirmaerne eller for frøavlerne/fremavlerne. Det er ikke tilfredsstillende. På UPU mødet den 8. juni gennemgik vi et notat fra NEST, nemlig bilag Frøbranchen fandt ikke opgørelsen detaljeret nok, men NEST oplyste, at deres administrative system ikke gav mulighed for yderligere detaljering. Frø- og sædekornsbranchen finder det naturligt, at opgaver som sortsafprøvning, kontrol af certificeret frøavl, partikontrol, autorisation og kontroldyrkning, finansieres af gebyrer. Vel at mærke gebyrer, som dækker de faktisk omkostninger og som dermed skal undtages fra et generelt overhead tillæg i NEST. Frø- og sædekornsbranchen har også den helt principielle holdning, at opgaver som generelt myndighedsberedskab, udformning og opdatering af vejledninger, notater til internt og eksternt brug, regelarbejde, drift, IT, økonomi, uddannelse af nye medarbejdere, kurser, afholdelse af udvalgsmøder, etc. skal være bevillingsfinansierede og ikke som nu enten gebyrog/eller overheadfinansierede. De danske myndigheder er nødt til fortsat at være en faglig troværdig partner til frø- og sædekornsbranchen, fordi det er meget vigtigt grundlag for at fastholde positionen som en stærkt eksportorienteret branche, og en branche med meget højt certificeringsniveau for såsæd. Det danske samfund bør på dette område se myndighedsopgaverne som en investering i en nyttig branche. Frø- og sædekornsbranchen har med gult i bilaget markeret de frø- og sortsopgaver, samt opgaver finansieret via overhead, som vi mener, skal finansieres via bevillinger. På vegne af såsæds- og frøbranchen Nils Elmegaard Telefon/Phone Fax: (45) (45)

2 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 6. juni 2012 Sagsnr.: Møde i Udvalget for Plantesorter og Udsæd den 8. juni 2012 Bilag 34-3 Finansiering af frø- og sortsopgaver I forbindelse med arbejdet i den tidligere gruppe har branchen efterspurgt timefordelingen på de enkelte opgaver relateret til frøområdet. I tabel 1 ses timefordelingen på de enkelte aktiviteter i forbindelse med certificering af frø. Tabel 1 Aktivitet Aktivitetsnavn Sted 1 Sum af Timer Internationalt samarbejde, frø Total Kontroldyrkning, frø Total Certificering, frø Total Egenkontrol Total Bemærk, at oversigten viser tidsforbruget for alle organisatoriske steder, som har bidraget til opgaveløsningen. Telefon/Phone Fax: (45) (45)

3 3474 Prøvetagning, frø Total 409 Hovedtotal I tabel 2 2 er der indsat en kolonne med aktivitetsnummer for de enkelte opgaveområder, så aktivitetsregistrering på timeniveau i tabel 1 kan relateres til de enkelte opgaver i tabel 2. Tabel 2 Områder Opgaver Finansiering Aktivitetsnummer Certificering af frø Registrering af virksomheder Avlskontrol Administration af ansøgninger og meddelelse om registrering som markfrø-, sædekorns-, og grønsagsfrøvirksomhed. NaturErhverv administrerer og kontrollerer anmeldelser om avlskontrol af opformeringsarealer af markfrø og sædekorn. Registrering sker elektronisk, eller på fysisk blanket som efterfølgende indtastes for kontrol. Avlskontrollen omfatter: Registrering og kontrol af avler, art, sort, kategori, udlægsparti og mængder Minimum 1 marksyn pr. anmeldelse, som enten kan være officielt eller autoriseret, samt stikprøvekontrol af autoriseret besigtigede anmeldelser Administration og stikprøvekontrol af indberetninger. Andre opgaver Vedligeholdelse af Instruks for markkontrollører af Oversigten i tabel 2 over hvilke opgaver inden for certificering, sortsafprøvning og kontroldyrkning, der er gebyr/brugerbetalte, og hvilke opgaver, der er bevillingsfinansierede er tidligere præsenteret for udvalget på mødet den 24. november 2011, bilag

4 markfrø og sædekorn Uddannelse og efteruddannelse af markkontrollører Administration af markkontrollører Prøvetagning En række kontroller sker elektronisk i FCS i forbindelse med indberetning af anmeldelser og kontrolresultater, derudover foretages sagsbehandling af eventuelt elektronisk afviste anmeldelser og indberetninger. Løbende udsendelse af lister over godkendte og kasserede avlspartier. Vejledning af markkontrollører og virksomheder telefonisk og på mail. Udstedelse af diverse certifikater i forbindelse med eksport Vedligeholdelse af Instruks i prøvetagning for officielle og autoriserede prøvetagere Uddannelse og efteruddannelse af prøvetagere, herunder afholdelse af eksamen Opdatering af listen over godkendte prøvetagere (både officielle og autoriserede). Vejledning af prøvetagere og virksomheder telefonisk og på mail. Kontrolbesøg til prøvetagere og virksomheder, herunder forberedelse og afrapportering og anden opfølgning. Ved besøgene kontrolleres at prøvetagning, mærkning og forsegling sker efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med Instruks i prøvetagning samt bekendtgørelserne. Godkendelse og kontrol af automatiske prøvetagningsanlæg Offentligt udbud af den officielle prøvetagning. Koordineringsmøder med vinder af udbuddet. Kvalitetsstyring og kvalitetssikring af arbejdet Nyheder og vejledninger 3474

5 Partikontrol (certificering) NaturErhverv administrerer og kontrollerer anmeldelser af partier af markfrø og sædekorn til certificering. Registrering sker elektronisk, eller på fysisk blanket som efterfølgende indtastes for kontrol Partikontrollen omfatter: Registrering og kontrol af avlsparti, art, sort, kategori, partistørrelse, EU kvalitetsnormer og højere danske kvalitetsnormer Herunder at rykke virksomheder for manglende analyseresultater Kontrol af mærkning og forbrug af mærkesedler Diverse kontroller i relation til sortsblandinger, frøblandinger, og sortsblandinger Autorisation En række kontroller sker elektronisk i FCS i forbindelse med indberetning af anmeldelser og analyseresultater, derudover foretages sagsbehandling af eventuelt elektronisk afviste anmeldelser, indberetninger og analyseresultater. Analysedata fra udenlandske laboratorier Kommunikation med udenlandske officielle og autoriserede laboratorier Vejledning af virksomheder og andre (fx mærkeseddeltrykkerier) telefonisk og på mail. Løbende udsendelse af lister over godkendte og kasserede partier. Udstedelse af diverse certifikater i forbindelse med eksport Nyheder og vejledninger Kontrolbesøg hos virksomheder oftest i forbindelse med tilsynsbesøg hos prøvetagere Administration og kontrol i forbindelse med autorisation af laboratorier og prøvetagere. 3424

6 Bevaring af plantegenetiske ressourcer Godkende autoriserede laboratorier og prøvetagningssteder Afholdelse af kursus og eksamen for autoriserede prøvetagere Kontrol og audits af autoriserede laboratorier og autoriserede prøvetagere, herunder forberedelse og afrapportering, samt evt. anden opfølgning. Sagsbehandling og vejledning i forhold til de autoriserede laboratorier og autoriserede prøvetagere. Udarbejde og vedligeholde vejledninger for autoriserede frølaboratorier og autoriserede prøvetagere. Dokumentation af autorisationsordningen, herunder udarbejdelse af kvalitetsdokumenter Kontrolprøver: registrere resultater, udarbejdelse af sammenlignende oversigter og kontrol af opfølgning på afvigende resultater. Kontrol af at stikprøveprocenter mm. er overholdt. Diverse kommunikation med udenlandske laboratorier Autoriserede analysedata: opfølgning på gentagelser, manglende indsendelse af prøver og analysedata, partier hvor normkontrol ikke er overholdt og fejl ved de indberettede data. Oversættelse af ISTAs regler til dansk 3 Der er de senere år kommet 3 EU ordninger med henblik på bevaring af de plantegenetiske ressourcer. Det drejer sig om bevaringssorter af landbrugsplanter og grønsager, hobbysorter af grønsager og miljøfrøblandinger af foderplanter. NaturErhverv registrerer sorterne og administrerer og kontrollerer handel med partierne. Indtil nu er der dog ikke sket anmeldelse af sådanne sorter Fremover rekvireret opgave til timebetaling

7 Sanktionering og klagesagsbehandling EU ESCAA NSCC (nordisk frøkontrol komite) ISTA Sagsbehandling (høringsbreve, henstillinger, påbud, politisager m.m.) ved uoverensstemmelser og regelovertrædelser. Behandling af klager over afgørelser. Juridisk bistand fra NaturErhvervstyrelsens JURA kontor Kommissionsmøder, diverse ad hoc arbejdsgrupper og rådsarbejdsgruppemøder. Notater fra møder til erhvervet, samt løbende dialog med erhvervet om Kommissionsforslag vedr. EU retten og videreformidling af udviklingen på området. Høringssvar fx i forbindelse med evaluering af de 12 direktiver om handel med frø, samt i forbindelse med Kommissionens konsekvensanalyse forud for forslag om EU s nye frølov. Positionspapirer og rammenotater i forbindelse med officielle kommissionsforslag af væsentlig betydning for Danmark. Forberedelse af DK-formandskab 2012, koordinering og deltagelse i Udenrigsministeriets kurser i forbindelse med DK formandsskabet Møder mellem EU og EØS lande med det formål at sikre dialog og udveksling af viden om certificering mellem medlemslandene og sikre harmoniseret implementering af EU s handelsdirektiver om frø. Årlige møder mellem de nordiske og baltiske lande om EU, ISTA og OECD spørgsmål i forbindelse med udvikling af regler om certificering og laboratorieanalyse. Roterende formandsskab Årlige ISTA møder, diverse komitémøder og workshops om metodeudvikling indenfor prøvetagning og laboratorieanalyser. Regeludarbejdelse ISTAs Internationale regler for 3423 Juridisk bistand fordeles via overhead Bevilling 3301 Bevilling 3301 Bevilling 3301 Bevilling 3301

8 OECD Kontroldyrkning Kontroldyrkning frøanalyse Deltagelse i ISTA s Bulking og Sampling Committee, herunder arbejdet med større partistørrelser og Håndbog i prøvetagning Deltagelse i ISTA s eksekutivkomité, herunder mails, møder m.m. Årsmøder og midtvejsmøder om regeludvikling i forbindelse med international handel med frø. Mødeforberedelse, mødedeltagelse, netværksarbejde, notat fra møder, interne koordineringsmøder. Deltagelse i OECD s forretningsudvalg for handel med frø Møder, dokumentforberedelse, og diverse mailkorrespondance. Administration og kontrol i forbindelse med udlægspartier og certificerede partier af frø og sædekorn. Kontroldyrkning omfatter: Registrering af prøver Rykke virksomheder for manglende prøver Indhentning af standardprøver og sortsbeskrivelser Forsøgsplanlægning og udsåning Bedømmelse af partiprøverne flere gange i vækstsæsonen Besøg af virksomheder og forædlere i vækstsæsonen Kontakt med og møder med virksomhederne ved problemprøver, samt diverse anden opfølgning Evt. elektroforeseanalyse af problemprøver Udsendelse af resultater fra kontrolmarken Fakturering Vejledning af virksomheder og andre telefonisk og på mail. Udstede analysebeviser efter rekvisition. Nyheder og vejledninger Bevilling 3301 Brugerbetalt (prisliste) 3404

9 Klagesagsbehandling Sortsafprøvning 4 Sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse EU Behandling af klager over afgørelser. Juridisk bistand fra NaturErhvervstyrelsens JURA kontor Administration og kontrol i forbindelse med ses- og værdiafprøvning. Kontrollen omfatter: Udgive Meddelelser fra Sortsafprøvning 12 gange/år Registrering af anmeldelser til sortsafprøvning, samt vedligeholde sortsinformationer (navnegodkendelser, ændring af anmelder, repræsentant samt vedligeholder etc) Indstilling til EU-sortslisten Forsøgsplanlægning og udsåning Koordinering af værdiafprøvning Bedømmelse og målinger af sorterne Besøg af forædlere og sortsejere i vækstsæsonen Kontakt med og møder med forædlere og sortsejere ved problemsorter, samt diverse anden opfølgning Udsendelse af resultater fra sortsafprøvningen Registrering af anmeldelse af sortsnavne Høring af sortsnavne i CPVO og EU landene indsende data 12 gange/år til fælles europæisk sortsdatabase Variety Finder Fagudvalgsindstillinger Godkendelse af Sorter i NaturErhvervstyrelsen Vejledning af virksomheder og andre telefonisk og på mail. Kommissionsmøder, diverse ad hoc arbejdsgrupper og rådsarbejdsgruppemøder. Notater fra møder til erhvervet, samt løbende dialog med Brugerbetalt (prisliste) Juridisk bistand fordeles via overhead Brugerbetalt (prisliste) Bevilling Sortsafprøvning er ikke en del af denne analyse

10 CPVO UPOV Diverse Regelarbejde Økonomi erhvervet om Kommissionsforslag vedr. EU retten og videreformidling af udviklingen på området. Høringssvar fx i forbindelse med evaluering af sortsforordningen. Positionspapirer og rammenotater i forbindelse med officielle kommissionsforslag af væsentlig betydning for Danmark. Forberedelse af DK-formandskab 2012, koordinering og deltagelse i Udenrigsministeriets kurser i forbindelse med DK formandsskabet Deltagelse i CPVO s administrationsråd og tekniske arbejdsgrupper Mødeforberedelse, mødedeltagelse, netværksarbejde, notat fra møder, interne koordineringsmøder. Deltagelse i UPOV møder og tekniske arbejdsgrupper Mødeforberedelse, mødedeltagelse, netværksarbejde, notat fra møder, interne koordineringsmøder. Udvikling af de enkelte områder og regeldannelse, herunder notater til internt og eksternt brug. Effektiviseringstiltag, fx LEAN gennemgang af områderne og arbejdsgruppe om certificering. Vedligeholdelse af love, bekendtgørelser og vejledninger i tæt samarbejde mellem enhed og NaturErhvervstyrelsens JURA kontor. Overholdelse af Danmarks EU-retlige forpligtelser mht. implementering af Rådets og Kommissionens direktiver og beslutninger. Juridisk bistand fra NaturErhvervstyrelsens JURA kontor Budgetplanlægning og regnskabsopfølgning Bidrag til direktørkontrakt, styrelsesresultatkontrakt, chefresultatkontrakter, og årsrapport Bevilling Bevilling Omkostninger konteres på de relevante gebyr- og brugerfinansierede områder Visse omkostninger fordeles via overhead Omkostninger fordeles via overhead på de relevante gebyr- og 3404, 3423, 3424 og , 3423, 3424 og 3474

11 IT AMVAB (netop affsluttet i 2010, men andet følger efter) Drift og udvikling af fagsystemerne (FCS, SDB, tekniske beregningsprogrammer til værdi- og SES afprøvning) Drift og udvikling af PC ere, printere og software. Udvikling og vedligeholdelse af Nyhedsbreve fra styrelsen og fra enheden. Intranet og Extranet i FVM. brugerfinansierede områder Omkostninger fordeles som hovedregel via overhead på de relevante gebyr- og brugerfinansierede områder 3423, 3424 og 3474 Uddannelse Rådgivende- og faglige udvalg Øvrige Diverse kurser og temadage. Oplæring af nyt personel. Udvalget for sorter og udsæd, Fagudvalget for sortsafprøvning, Det sagkyndige udvalg for kontroldyrkning af græsmarksplanter: Forberedelse af dagsorden og dokumenter, afholde møde, notat fra mødet, samt diverse opfølgning. Ledelse, HR, Økonomistyring Kantine Tjenestebiler og anden transport Service- og teknik (maling, rengøring m.v.) Ministerspørgsmål Notater til internt og eksternt brug (fx nærværende notat) Diverse statistikker (fx frøavlsstatistikkerne), samt statistikker til EU Kommissionen Faglige nyheder og pressemeddelelser Besvarelse af diverse henvendelser om regler og kontorets opgaver Omkostninger konteres som hovedregel på de relevante gebyr- og brugerfinansierede områder, undtagelsesvist fordeles de via overhead Omkostninger konteres på de relevante gebyr- og brugerfinansierede områder Omkostninger fordeles som hovedregel via overhead på de relevante gebyr- og brugerfinansierede områder. Undtagelsesvist konteres omkostningerne direkte på relevante aktiviteter. 3404, 3423, 3424 og , 3424 og , 3423, 3424 og 3474

12 Udarbejdelse af høringssvar på andre enheders og myndigheders høringer Koordineringsmøder i certificeringsgruppen, sortsgruppen og enheden

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Bidragyder(e): Plantedirektoratet Fotografer: istockphoto Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Årsrapport 2007. April 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Årsrapport 2007. April 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2007 April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Årsrapport 2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger

Kvalitetsstyringshåndbog. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger Forside Dato 2011-12-01 Rev. nr. 02 Dok. nr. 01 Kvalitetsstyringshåndbog Sekretariatet for Energieffektive Bygninger 1 Forord Dato 2011-05-19 Rev. nr. 01 Dok. nr. 01 Forord Sekretariat for Energieffektive

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Planter & Landbrugslov Den 11. august 2014 Sagsnr.: 11-3041-000011 Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 Til stede: Christian Feder, Carl Heiselberg,

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere