Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012"

Transkript

1 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen af DAKOFAs strategi for med det overordnede endemål at danne et kompetencecenter for hele den danske affaldssektors ressourceforvaltning. Handlingsplanen er som i de foregående år opdelt i en organisatorisk og en faglig plan. A: Organisatorisk handlingsplan Nedenfor opridses de organisatoriske tiltag, som foreslås taget op i planperioden: 1) Øge fokus på faciliteringen af eksisterende netværk. I denne periode vil de konkrete handlingsplaner for de enkelte netværk blive revideret 7.juni 2012 IW/SAV/AMB 2) Facilitere netværksdannelser blandt medlemmerne af DAKOFAs netværk En særlig indsats for at aktivere bl.a. medlemmernes brug af deres personlige profiler på hjemmesiden ved en sekretariatsbetjent indføring i hjemmesidesystemet vil fortsætte. Derudover vil der blive arbejdet med at aktivere kommunikationen mellem medlemmerne, også udenfor møderne. 3) Sikre kompetenceudviklende aktiviteter for de enkelte netværk Herunder udvikling af netværksrelaterede portaler, seminarer, workshops og kurser. 4) Satse på bilaterale samarbejdsrelationer mellem sekretariatet og de enkelte medlemmer Tilbud om særlige DAKOFA aktiviteter i samarbejde med de enkelte medlemmer herunder foreninger - vil fortsætte. Der vil være virksomhedsbesøg, blive arbejdet på at levere en mere direkte sparring, samt på udviklingen af særlige kompetenceudviklende aktiviteter efter medlemmernes behov. 5) Sikre hurtigheden, kvaliteten og bredden i nyhedsformidlingen sikre at nyhederne dækker nyhedsbehovet for DAKOFAs netværk Der vil fortsat blive satset på kvalitet og hurtighed i nyhedsformidlingen. Der vil således i perioden blive arbejdet målrettet med at overvåge og dække netværksområderne og hermed udvide den specifikke nyhedsformidling med direkte mail-service til de berørte netværk. Der vil ligeledes blive arbejdet på at få medlemmerne til at indikere deres særlige interesser i medlemsprofilerne, med det formål at målrette nyhederne direkte til medlemmernes interesser. 6) Videreudvikle eksterne aktiviteter ved bl.a. foredrag og facilitering DAKOFA vil i planperioden fortsat bidrage med faglig bistand i form af foredrag og indlæg på konferencer og netværksmøder i såvel ind- som udland. Der vil ligeledes blive tilbudt facililitering af eksterne workshops, seminarer.

2 7) Videreudvikle dialogen med relevante myndigheder og organisationer Der vil fortsat blive satset på et tæt samarbejde og koordinering med relevante myndigheder og foreninger/organisationer. 8) Facilitere netværksbaseret strategiarbejde Der vil blive arbejdet på at samle sektoren og dens strategiudvikling i DAKOFAs netværk og i Teknisk Råd 9) Afsøge muligheder for nye kompetenceudviklende aktiviteter I perioden vil der blive afsøgt muligheder for bl.a. afholdelse af kurser. 10) Styrke det tværfaglige samarbejde ved afholdelse af fælles netværksmøder En særlig indsats vil bestå i at sikre koordination af det faglige arbejde i de enkelte netværk ved at afholde fælles netværksmøder, for derved at sikre, at der sker en drøftelse og konklusion af tværfaglig karakter. 11) Skabe overblik over medlemmernes kompetencebehov på netværksmøderne 12) Sikre kvalitet i netværksarbejdet ved afholdelse af fællesmøde med de netværksansvarlige og DAKOFAs bestyrelse Dette er en ny aktivitet som skal sikre at bestyrelsen får indblik i det faglige netværksarbejde og at dette virker som en styrkelse af DAKOFAs faglige profil i overensstemmelse med DAKOFAs vedtagne strategi for B: Faglig handlingsplan 1) Fase 1 af affaldsreformen Fortsat arbejde med implementeringen af den nye bekendtgørelse i DAKOFAs jura- og kommunale netværk Fortsat opdatere portalen for affaldsbekendtgørelsen Gennemføre kursus om kommunal sagsbehandling jura og praksis, som led i arbejdsprogrammet for det affaldsjuridiske netværk. Første kursus vil blive evalueret af såvel affaldsjuridisk netværk som kommune-netværket Identificere nye kursusområder 2) Fase 2 af affaldsreformen Det forventes at regeringen i planperioden offentliggør fase 2 af affaldsreformen. Dette emne vil blive behandlet på tværs af alle DAKOFAs netværk. 3) EU tiltag. Affaldsdirektivets krav og implementering

3 National ressourcestrategi del 1 forventes at ville implementere affaldsdirektivets krav til de nationale affaldsplaner og dermed danne rammen for de kommunale planer. Endvidere forventes den nationale ressourcestrategi at indeholde implementeringen af affaldsdirektivets krav til separat indsamling, bioaffald og genanvendelsesmålsætningerne, således som det fremgår af resultatet af DAKOFAs ressourcecamp 29. marts Ressourcestrategien vil blive behandlet på tværs af alle DAKOFAs netværk samt blive behandlet i relation til flere af DAKOFAs arrangementer i planperioden. o Kommunale affaldsplaner skal udarbejdes og følge den nationale ressourceplan, senest pr Emner for de kommunale affaldsplaner vil blive behandlet i kommunenetværket og være tema for konferencer og seminarer. DAKOFA vil i planperioden opdatere og udbygge portalen for affaldsplanlægning. National ressourcestrategi del 2. Denne skal implementere affaldsdirektivets krav om affaldsforebyggelsesprogrammer. o I forbindelse med udarbejdelsen af den nationale ressourcestrategi del 2 planlægger DAKOFA at afholde Ressource-camp 2 om affaldsforebyggelse, såfremt den nødvendige finansiering tilvejebringes o DAKOFA har fået tilsagn om fortsat at koordinere Miljøstyrelsens indsats i forbindelse med EU s affaldsforebyggelses uge i DAKOFA vil i den forbindelse arbejde for at se denne indsats i sammenhæng med ressourcestrategi 2. Kommissionens revision af målsætningerne i affaldsdirektivet er foreslået udvidet med særskilte indsamlingsmål for bl.a. bioaffald. DAKOFA vil følge og formidle Kommissionens arbejde med revisionen af målsætningen, da denne kan have betydning for den langsigtede planlægning i kommunerne. Klarificering af beregningen af genanvendelse i relation til målsætningen for genanvendelse af husholdningsaffald. Kommissionen har udarbejdet en guideline for beregningen af målsætningen, og DAKOFA afventer miljøstyrelsens valg af beregningsmetode. Når denne foreligger vil DAKOFA følge og formidle metoden. Kommissionen arbejder med at indføre kvalitets- og effektivitetskrav for genanvendelse og dette har indflydelse på fortolkningen af begrebet genanvendelse. I et uofficielt dokument fra Kommissionen er der allerede lagt op til at genanvendelse skal kunne opfylde end-of-waste kriterierne for kompost, og at anden kompost bør klassificeres som anden materiale nyttiggørelse. Miljøstyrelsen har allerede implementeret Kommissionens fortolkning af genanvendelsesbegrebet i affaldsbekendtgørelsen. I planperiode vil nye end-of-waste-kriterier blive behandlet og formidlet. Temaet om affald som ressource vil bringe disse kriterier i centrum for fremtidens genanvendelse og derfor vil der blive gennemført en konference dedikeret til dette emne. Ifølge affaldsdirektivets artikel 22 er Kommissionen forpligtet til at vurdere nødvendigheden af separat lovgivning på bioaffaldsområdet. Seneste meldinger tyder på en udvidelse af målsætningen af affaldsdirektivet jf. artikel 11, og dette arbejde vil blive

4 overvåget og formidlet, særligt med henblik på servicering af DAKOFAs subnetværk for biologisk affaldsbehandling. Revision af R1 formlen med henblik på at introducere en klimafaktor vil blive fulgt og formidlet. Tema: Affaldsdirektivet som driver for ressourceeffektivitet vil blive taget op i konferencesammenhænge og har til formål at analysere om regel sættet understøtter visionen om det ressourceeffektive samfund på EU-plan og i Danmark. 4) Øvrige EU tiltag Danmark satser på at spille en aktiv rolle i udarbejdelsen af BREF-noterne på EU-plan i forbindelse med implementeringen af IED det nye IPPC-direktiv og miljøstyrelsen har allerede etableret flere grupper som skal støtte miljøstyrelsen i deres arbejde. DAKOFA er aktiv i disse grupper og vil i planperioden afholde en konference om BAT i den danske affaldsbranche. Dette med henblik på at kickstarte udviklingen af danske BREF-noter på affaldsområdet. Nye EU-klassificeringsregler for farligt affald vil forsat blive fulgt i netværket for farligt affald EU s ressourcekøreplan indeholder en række initiativer som vil blive fulgt og formidlet. Processen og forhandlingerne om det 7. miljøhandlingsprogram vil blive fulgt. Forventet revision af slamdirektivet vil blive taget op i DAKOFAs sub-netværk for slam Kvaliteten af plastgenanvendelse forventes at blive diskuteret i kommende EU strategi for plastaffald og denne vil blive formidlet og behandlet i relation til øget genanvendelse og end-of-waste kriterier for plast Generel opfølgning på initiativer vedrørende End of Waste Netværksrelaterede emner: 1) Affald, Energi & Klima Opfølgning på konklusionerne fra ISWA/DAKOFA konferencen Waste & Climate april 2012 og ISWAs arbejde i relation til COP18 og Rio +20 Affaldet set i lyset af fremtidens energisystem, hvor energiudnyttelsen af affaldet ses i en større sammenhæng ift. energibehovet til el, varme og transport. CO2 kvotesystemet vil fortsat være et fagligt emne som vil blive fulgt og formidlet herunder: o Forbrændingsanlæg som medforbrændingsanlæg o valg af metoder til måling af CO2 udslippet fra forbrændingsanlæg o Forbrændingsafgifterne Sammenhængen mellem energi, klima og ressourceeffektivitet Carbon management som begreb BAT i relation til energi og klima samt muligheder for teknologiudvikling

5 2) Affald, jord og grundvand Generel opfølgning vedrørende sammenhæng mellem kriterier/grænseværdier i bekendtgørelser En forventet revision af deponeringsbekendtgørelsen En forventet revision af genanvendelsesbekendtgørelsen og reglerne for håndtering af (lettere) forurenet jord, samt reguleringen af genanvendelse af affaldsprodukter på jord (slam og organisk affald) Udviklingen inden for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald Opfølgning på resultater fra DAKOFAs affaldscamp 08 i ressourcestrategiens lys herunder fokus på begrebet ressourcebanker og landfill mining Bidrag til sekretariatsfunktionen i Netværk for Bæredygtig Deponering (DepoNet) formidling af resultater herfra Bidrag til sekretariatsfunktionen i partnerskab for shredderaffald formidling af resultater herfra 3) Livscyklus- og ressourceforvaltning Kommunernes rolle som ressourceforvaltere hvordan kan de sikre, at kredsløbet lukkes? Fokus på store byer som vigtige aktører for ressourceeffektivitet, herunder begrebet urban mining. Opfølgning på norsk projekt om spredning af forurenende stoffer i miljøet Fokus på renere og genanvendelige produkter dialogskabelse mellem sektoren og designere Nye mål for ressourceeffektivitet vejen fra behandlingsmål til ressourcemål EU s guideline for LCT og LCA som beslutningsstøtteværktøj for øget ressourceeffektivitet (skal ses i sammenhæng med økonomi, modeller, organisering og styringsredskaber). Den nationale ressourcestrategi del 2 om affaldsforebyggelse herunder: o Affaldsforebyggelsesuge afholdes for miljøstyrelsen o Ressource-Camp 2 om forebyggelse planlægges afholdt såfremt den nødvendige finansiering kan tilvejebringes. 4) Teknologisk innovation Støtte nye partnerskaber for affaldsteknologisk innovation i aftalt samarbejde med CCC. Følge op på allerede etablerede partnerskaber o Fosfor o Shredder Evt. oprettelse af sub-netværk om teknologiske eksporterfaringer i branchen

6 Se på strategier for implementering af ny teknologi fokus på at lære og forstå nye teknologier, som en forudsætning for innovation i branchen, herunder miljøreguleringens betydning for teknologisk innovation Nyt sub-netværk for kritiske metaller i WEEE og danske nichemuligheder Nyt sub-netværk for bygge- og anlægsaffald Fokus på kritiske fraktioner, med udgangspunkt i affaldsstrategi 10 samt kommende nationale ressourcestrategi Opfølgning på miljøteknologisk handlingsprogram og andre støttemuligheder for affaldsbranchen (MUDP). Internationale teknologier på området i lyset af muligheder for Danmark Andre emner: Økonomi, modeller, organisering og styringsredskaber Nye samfundsøkonomiske analyser om ressourceeffektivitet Afgifternes jungle understøtter de lovgivningen Beslutningsstøtteværktøjer og beregningsmodeller Ressourceeffektivitet og bæredygtighed, hvordan operationaliseres Bringezu s trekant i praksis (skal ses i sammenhæng med LCT og LCA)? Den cirkulære grønne økonomi hvad betyder den for affaldssektoren og dens aktører? Virksomhedernes anvendelse af vugge-til-vugge principperne, opfølgning på seneste udvikling og implementering i erhvervslivet Det biobaserede samfund Projekt om ressourcernes veje Afdækning af barrierer for etablering af offentligt/privat partnerskaber

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

2006/20 ING N ET ER ÅRSB

2006/20 ING N ET ER ÅRSB ÅRSBERETNING 2006/2007 Indhold Indledning..................................................... side 3 Medlemsfordeling......................................... side 6 DAKOFA-konferencer......................................

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt MILJØMINISTERIET 13. oktober 2014 EU og Internationalt Samlenotat til FEU og MIU Kommenteret dagsorden til miljørådsmøde den 28. oktober 2014

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014

DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014 DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014 INDHOLD 05 Formandens beretning 10 Medlemsfordeling 12 Aktiviteter 16 Organisationsplan 20 Sekretariat 21 Driftsregnskab 25 Bestyrelsen 26 Tekniske råd 29 Medlemsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Grøn omstilling og cirkulær økonomi Grøn omstilling og cirkulær økonomi Hvordan kan kommuner understøtte nye offentlige-private samarbejder om øget genanvendelse af affald fra husholdninger [Serietitel og årstal] Titel: Grøn omstilling og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere