Om Portconsumtionen i Thisted AF R. SVALGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Portconsumtionen i Thisted AF R. SVALGAARD"

Transkript

1 Om Portconsumtionen i Thisted AF R. SVALGAARD BETEGNELSEN CONSUMTION dækker over en række afgifter af forskellig art (herunder formalingsafgifter), der opkrævedes under Enevælden. Disse kongelige afgifter må sammenlignes med vore dages forbrugsafgifter og omfattede bl.a. Portconsumtionen. Herved forstås afgifter på en lang række af dagliglivets fornødenheder, som opkrævedes, når varerne blev ført ind til byerne landværts eller søværts. Ved toldforordningen af 1. februar 1797 samledes toldvæsenet og consumtionsvæsenet, der hver havde haft særskilt bestyrelse, under et samlet told- og consumtionsvæsen. Portconsumtionen, der havde stor financiel betydning, bortfaldt i provinsbyerne den 7. oktober 1850 og i København den 1. april Byens bomme: Som nævnt i indledningen blev consumtionen erlagt, når levende dyr eller varer skulle føres ind til byerne. Dette medførte kontrol med vareførselen fra land til by. hvorfor byen var omgivet af hegn og grøfter, der skulle forhindre, at der blev indført varer ad anden vej end gennem de bomme, der var bevogtet af consumtionsvæsenet. Disse bomme var følgende: Vester bom, Thingstrup bom, Nørre bom, Mellem bom og Øster bom. Om beliggenheden af disse skriver P. L. Hald i Af Thisted Købstads Historie (1924): Byens Grænser dannedes af Hegn og Grøfter, der skulle forhindre Adgang til Byen uden gennem de rette Bomme, hvor Erlæggelsen af Konsumtionsafgifterne gik for sig. Hvor nu Møllevej støder til Vestergade fandtes Vester Bom. Her uden for laa Vester Fælled, hvor der kun fandtes nogle faa Huse, maaske paa den samme Plads og maaske væsentlig de samme, som nu ligger i Vesterstræde. Thingstrup Bom laa ved Lindely 1 ). Mellem Nørregade og Bækken fandtes Blegdammen, men Nørregade, der ogsaa gik under Navn af Tyrkiet, naaede ikke længere end til Alleen, og her var Nørre Bom. Hvor nu Kastet findes, var der langt ned i det 19. Aarh. et Dige, der dannede Grænsen mod den tilstødende Bymark. Dette Dige gav senere Gaden sit Navn; thi e kast betyder netop et lille lavt Dige eller Skeldige. Midt paa Kastet fandtes Mellem Bom og Øster Bom ved Østerbakken, hvor Aalborg Landevej, der dengang laa en Del nordligere, tog sin Begyndelse. Endelig afgrænsedes Søndergade ud for Hospitalet af Sønder Bom også kaldet Hospitalsleddet, men i øvrigt fandtes der for Borgernes Bekvemmeligheds Skyld flere Steder Led eller Laager, som dog ogsaa stod under Konsumtionsvæsenets Opsyn. 1 Lindely lå neden for Palæ-Teatret, hvor der nu er parkeringsplads. Efterhånden som byen voksede måtte consumtionslinien omkring byen udvides, idet man dog ikke ændrede ved bommenes placering. Indtil 1838 var consumtionsliniens forløb som det fremgår af kortet, som er tegnet af told- og consumtionsinspecteur C. F. Langeland i I de mellemliggende år har imidlertid meldt sig kravet om en flytning, og den 12. juli 1838 udsteder Byefogedcontoiret i Thisted følgende bekendtgørelse om den nye consumtionslinie: Herved bekendtgjøres: at den af det kgl. General- Toldkammer og Commerce Collegium ved Skrivelse af 12te Mai d.a. approberede nye Consumtions Linie gaaer fra Sønder i Nord fra Fjorden langs det vestre Skjel mellem D. Herrer Consul Lützhøft og Skomager A. Lundbyes vestre Jordlodder, derfra østen om de ved Landeveiens søndre Side beliggende Huse, derfra tværs over Landeveien ved Vesterbom langs med Stakittet Øster til Kjøbmand Hundahls Plankeværk, og fremdeles langs med dette og Madame Holstes Hauge indtil Skjellet mellem Bisgaards Toft og Toftmarkedspladsen i vester til Skjellet imellem Madame Holstes Kjøbstads og Landsbye jorder til Thingstrup Vei. Derfra langs samme uden om den nye Skovplantage ned til Engen, over samme indtil den nordre Ende af Hr Tiendecommissair Schønaus ved Landeveien beliggende Lade. Derfra over Landeveien til Skjellet imellem Tiendecommissair Schønaus og Kbmd A. Lunds Jorder til Delingen mellem 1ste og 2det Vradt paa Refsager, videre derfra i Øster til Brund Vei, som løber forbi Mellemmølle langs med denne Vei til det østre Hegn om Hr Justitsraad Carocs Toft og derfra sønder med den gamle Consumtions Linie til Fjorden. For at tydelig gøre Skjellet, hvor saadant ikke haves, paa de vanskelige steder i Jorden nedgravet rødmalede med hvide Bogstaver med Navnet Consumtions-Linie paategnede Pæle, hvoraf 1 i Hr Tiendecommissair Schønaus Eng, 1 ved nordre Side af Landeveien tæt uden for Nørrebom, 1 i Skjellet mellem D. Herrer Schønaus og A. Lunds Jorder i Vratskjellet, 1 i Skjellet mellem Vognmand P. Kjærs og Sadelmager Hansens Jorder, 1 i Skjellet ved Hr Justitsraad Carocs Jorder og 1 ved vestre Side af Mellemmøllevei. Idet jeg efter Befaling bringer dette til almindelig Kundskab, maa jeg gjøre Byens Beboere opmærksom paa: at det er forbunden med Straf enten at flytte eller beskadige de opsatte Pæle. Ved byens bomme var posteret told- og consumtionsunderbetjente, der kontrollerede vareførselen og opkrævede portconsumt ionen. I arkivet på Thisted toldkammer opbevares en pakke indeholdende afskrifter af de såkaldte Conduitelister (årlige indberetninger om personalets tjenesteforhold og indtægter med anførsel af oplysninger om helbred, ægteskabelig stilling samt antal af børn. Et studium af disse gamle dokumenter giver et indblik i datidens tjenestemandsforhold. Conduitelisten for året 1847 er f.eks. affattet så specificeret, at man måned for måned kan følge, hvorledes underbetjentene har forrettet

2 tjeneste dels ved toldkamret og dels ved de forskellige bomme. CONSUMTIONEN 1847 Hvis en saa stor Uvidenhed skulle findes hos alle Om den udstrækning Thisted havde 1825, får man et godt indtryk ved at studere dette gamle bykort. Den mørke linie angiver konsumtionslinien, og man ser, at bykernen tildels stadig er beliggende omkring bækkens snoede løb gennem staden. Det har ikke været noget behageligt job for underbetjentene at føre tilsyn ved byens bomme. Når bønderne eller borgerne i byen skulle fortolde deres varer ved porten opstod mange anledninger til uenighed mellem de to parter. Herom nævner de gamle aviser flere eksempler, hvoraf her skal nævnes 2 tilfælde: KLAGE OVER VEJNING AF KORN VED BOMMEN 1842 Da mit Bud sidste Mandag d. 14de Febr. bragte en Sæk med grovt malet Rugmeel ind fra Forstaden ved Østerbom, og angav for den der stationerede Toldbetjent, Hr. K. dets indholdsmål for 1½ Skjeppe, erklærede Toldbetjenten, at der nok var 2 Skjepper, og følgelig tog Consumtion for 3 Lispund og 2 Pund. Da jeg ved Budets Hjemkomst blev underrettet herom, indfandt jeg mig personlig for Betjenten med Budet, og Sækken, som da blev opveiet og vog 2 Lpd og 11 Pund Brutto. Sækken var af det almindelige Sækkelærred. Betjenten erklærede da, at jeg kunde erholde 6 a 7 Pund godtgjort en anden Gang, hvilket dog efter mit Skjønnende kunde blive 12 Pd. hvorfor jeg anmoder Hr. K. om, at naar han ikke bedre kan skjønne Posernes Indhold, kan han da veie dem og ikke beregner yderen mere, end de ere pligtige at betale. Det er ikke første Gang efter mit Skiønnende, at jeg har givet for meget hos ham, thi hos de andre Betjente betales ikke mere end 8 Skill. af 2 Lpd og 5 Pd grove Rugmeel, han har beregnet sig 9, og endog sidste Gang 11 Skill. Dog skeer det oftere, skal jeg vel vide et hemmende Middel mod slig Selvraadighed. Thisted, den l8de Febr M. Gjerlach. (Thisted Amtsavis, d. 19. Febr. 1842) Underbetjente som den, hvilken den 17de November lagdes for Dagen af en Betjent ved Vester Bom i Thisted - ved ikke at kunne skjønne rettere, end at en Spand, der indeholdt 20 Pund, indeholdt 4 Lispund, saa var det at ønske, at man enten havde en anden Maalestok, eller at Betjenten forstod sig bedre paa Maal og Vægt. Henrich Madsen (Form. fra Harring). (af Thisted Amtsavis, Torsdagen d. 9de Decbr 1847). Der blev gjort mange forsøg på at snyde consumtionsbetjentene, men ofte gik det galt. Det vidner en gammel protokol (Rapport-Bog over Anholdelser) i toldkamrets arkiv om. For at illustrere hvilke varer, der blev forsøgt indsmuglet til byen, og hvad der måtte bødes herfor, er der her foretaget nogle udpluk af rapportbogen, idet dog defraudanternes navne er udeladt: Der kan fortælles mange historier om begivenhederne ved byens porte, men for ikke at trætte læserne skal kun nævnes et enkelt eksempel. Lokalhistorikeren A. C. Svalgaard, Thisted, har i nogle optegnelser om Told- og Consumtionsvæsenet i Thisted bl.a. beskrevet en hændelse ved Øster Bom: En mand fra Skovsted og hans kone var en dag kørende til Thisted og havde bl.a. en hane med, som konen for at undgå tolden havde puttet op under skørterne. Da de nåede bommen, spurgte betjenten om de havde noget toldpligtigt, hvortil de svarede nej, men i det samme begyndte hanen at gale i vilden sky. Så var de jo leverede. Siden den tid hed konen altid Dorte Kok og en datter, de havde, fik navnet Birte Høne. Det var ikke alene spørgsmålet om mål og vægt, der kunne give anledning til uenighed mellem trafikant og tolder.

3 Det ser ud som om spørgsmålet om bommenes åbnings- og lukketider indebar en mulighed for drillerier. Jensen, Underbetjent. Herom tyder et indlæg i Thisted Amtsavis den 11. november 1848: EN LUKKET BOM, 1848: Naar Hr. Toidbetjent.... th ved lys Dag slaaer Bommen ned, og laaser den, hvilket skal oftere være Tilfældet om Hverdage, men da det er for, at han kan have noget at more sig med i ledige Timer, eller fordi han maaske er bange for, at man i Mørket ikke kan betragte hans egen nydelige Person, og derfor prøver de gaaendes og Kjørendes Taalmodighed ved i saa meget længere Tid at maatte bie, til Naadens Dør bliver aaben. N.. Alle disse rækværker og bomme kostede det offentlige mange penge at vedligeholde, og det kan af regnskaberne ses, at de jævnligt måtte repareres eller fornyes. I Thisted Amtsavis for tirsdag den 2. april 1844 findes følgende klage: Det var ønskeligt, at det maatte blive paaset, at Østerbom blev saaledes istandsat, at de Reisende kunde kjøre igjennem Bommen, uden at risikere at støde Panden istykker. Det hændte imidlertid ikke sjældent, at de gode landboere påkørte bommene, når de forlod byen, hvadenten dette skyldtes uheld, den billige brændevin eller det var en hævn over de forhadte toldere. I 1843 blev Nørrebom således påkørt, men toldbetjent Jensen kunne ikke afgøre, hvem der havde gjort det. Man henstillede derfor til byfogeden, at betjentene i tilfælde, hvor en bestemt person ikke kunne angives, selv skulle gøres ansvarlig. Det skulle nok skærpe agtpågivenheden. Der kunne imidlertid også bestå et godt forhold mellem betjentene og trafikanterne. Følgende indlæg i Thisted Amtsavis den 30. april 1844 peger i denne retning: Af de Reisende, som Betjenten ved Vesterbom staaer meest i Berøring med om Natten med Hensyn til Bommens Oplukning, er Præsten for et nær til Byen grændsende Pastorat. Mit, og flere Underbetjentes hjertelige Ønsker er, at Regjeringen allernaadigst ville paaskjønne hans Fortjenester, og snart befordre ham til et godt Kjøbstadskald. Thisted, den 30te April TOLD- OG CONSUMTIONSPERSONALET: Omkring midten af forrige århundrede var Thisted toldsteds distrikt større end i dag. Fordelingen af personalet var også anderledes end nu. Det var jo i sejlskibenes tid med hyppige strandinger. Distriktet strakte sig dengang fra i syd et punkt ca alen syd for den nuværende Thyborøn kanal til i nord Slettestrand. På denne lange kyststrækning var posteret flere strandkontrolleurer. Ved den daværende Agger kanal var stationeret et toldvagtskib, der sorterede under Thisted toldsted. Toldstedet lededes da af en told- og consumtionsinspecteur. Videre var ansat en told- og consumtionskasserer samt en told- og consumtionskontrolleur. Endelig et antal told- og consumtionsbetjente - i året 1847 således 9. Ansættelsesforholdene for personalet var helt anderledes end i dag, idet mange civile stillinger - især i toldfaget - dengang var forbeholdt militæret, og conduitelisterne indeholder også mange oplysninger om de ansattes militære karriere. Af den for året 1850 afgivne conduiteliste fremgår, hvilke toldembedsmænd og underbetjente, der ved consumtionens ophør forrettede tjeneste ved selve toldstedet, nemlig: 1. Told- og Consumtions-Inspecteur, Overkrigskommissær Magnus Martinus Bülow. 2. Told- og Consumtions-Kasserer, Cancelliraad Ole Ipsen Ludvig Gorm. 3. Told- og Consumtions-Kontrolleur Joachim Otto Ingerslev. 4. Told- og Consumtions-Underbetjente: a. Frederich Ferdinand Knorr (41 år). b. Niels Godskesen (54 år). c. Thomas Hou (53 år). d. Jens Jensen Brix (36 år). e. Joachim Andreas Schuster (44 år). f. Jens Oddersbech Nygaard (43 år). g. Heldt Mortensen (51 år). h. Peter Johnsen (43 år). i. Harald Gottlieb (35 år).

4 På siderne er opført de embedsmænd og underbetjente, der i tiden fra omkring 1800 til consumtionens ophør i 1850 har forrettet tjeneste i Thisted købstad. Om lønforholdene kan af de gamle conduitelister ses (1850): Told- og Consumtions-Inspecteuren Rbd. Told- og Consumtions-Kassereren Rbd. Told- og Consumtions-Kontrolleuren Rbd. Told- og Consumtions-Underbetjente Rbd. Underbetjentenes lønninger var små og familierne som regel store. Det var jo almindeligt, at folk dengang havde mange børn, og tolderne afveg ikke herfra. I en conduiteliste fra 1816 anføres således om en af underbetjentene, at han har kone og 7 børn, som han opdrager med rosværdig flid. Om en anden anføres, at han er gift, har 7 børn og er en meget fattig mand. I det hele taget giver conduitelisterne mange små glimt af underbetjentene samt af deres familieforhold. CONSUMTIONSAFGIFTER: Portconsumtionen opkrævedes på grundlag af en tarif, der i årenes løb var undergået flere ændringer. I toldforordningen af 1797 var der således 150 positioner i tariffen, men i 1837 var antallet faldet til 65 2 ). Det afgiftspligtige vareområde omfattede dagliglivets fornødenheder, såsom brød, æg, gryn, mælk, øl, saltede sild, smør etc. Afgifterne(angivet i skilling) var af varierende størrelse og opkrævedes på grundlag af forskellige vægt- eller målenheder: Lispund, Pot, Tønde etc. I 1846 indbragte alle under consumtionen hørende afgifter 3½ mill. kroner i hele landet. Blandt disse afgifter var portconsumtionen den vigtigste, idet den før sin ophævelse indbragte netto 1 mill. kr. årlig. Heraf hidrørte ca. 40 pct. fra kødet 3 ). Da toldstedernes regnskaber indsendes til revision måned for måned, eksisterer der i toldstedets arkiv kun meget lidt materiale, hvoraf fremgår, hvilke beløb portconsumtionen indbragte ved Thisted toldsted, men en enkelt bog indeholder dog detaillerede oplysninger herom. Af General-Told-Extract og General-Consumtions- Extract for Thisted toldsted for året 1845 fremgår følgende tal, der vedrører consumtionen: Rbd. Sk. 1. Consumtion, søværts Formalingsafgift: af korn til øl og eddike af korn til andet brug Landværts Consumtion: af Qvæg af andre varer Consumtion af de uden for byen men på dens grunde boende De i året 1845 opkrævede consumtionsafgifter fordeler sig således på de enkelte måneder: 2 Dr. L. V. Birck: Told og Accise (1920). 3 Dr. L. V. Birck: Told og Accise (1920). Af Qvæg Af andre varer Rbd. Rbd Januar Februar ½ Marts April ½ Maj Juni Juli ½ August September ½ Oktober ½ November December ½ ½ De for samme år anførte af følgende varemængder: a. Malt til Øl Lispund b. Af andet: Hvede Lispund) Rug Lispund) Lispund) Byg Lispund) Lispund) Bælgsæd Lispund) Consumtionen forfaldt til betaling, når varerne blev ført ind til byen, men der var dog mulighed for at indføre visse varer til forarbejdning i byen mod deponering af consumtionsbeløbet, der blev betalt tilbage, når de igen blev udført. Ved udførsel fra byen blev der, enten dette skete landeller søværts, ydet consumtionsgodtgørelse. Af en afskrift af toldstedets consumtionsregnskab for året 1845 fremgår oplysninger om sådanne refusioner, og der skal her blot anføres et par eksempler: 15/ nr. 5: Kjøbmand Fjeldgaard udfører ad Østerbom. 1 Foustage Talg vog 202 pd. Tara 20 pd. Netto 182 pd. - Rdl. 91 Sk. Afgaar 5 % - Rdl. 5 Sk. Consumtionsgodtgørelse - Rdl. 86 Sk. 29/ nr. 75: Lützhøft udfører til England med Skipper J. P. Kløvborg: 40 Potter Brændevin a Rdl. 84 Sk. 100 pd. haardt usigtet Rugbrød ½ pd. blødt usigtet Rugbrød Lpd. saltet Kjød Lpd. saltet Flesk ½ - 1 Tønde Kartofler Skæppe Ærter ½ - 1 Skæppe Byggryn vog netto 20 pd ½ - 4 pd. Talglys Consumtionsgodtgørelse...3 Rdl. 2 Sk. Under consumtionen medregnedes også datidens spiritusafgifter. I General Told- og Consumtions-Extract for finansåret 1850/51 (portconsumtionen ophørte den 7.

5 oktober 1850) er afgifterne af brændevin opført med følgende beløb: b. Afgift af Brændingsredskaber: 1. Af Indmæskning med Korn 959 Rdl. 60 Sk. 2. Af Indmæskning med Kartofler 292 Rdl. 24Sk. bb. Afgift af Redskaberne 8812 Rdl. 00 Sk. Disse tal angiver langtfra de samlede intrader ved toldstedet, idet man dengang foruden consumtionen opkrævede en lang række afgifter, hvoraf de med - mærkede ikke eksisterer mere: 1. Indførselstold 2. Udførselstold 3. Transittold 4. Afgift af Skibe, der erhverves fra Udlandet 5. Lastepenge 6. Fyrafgift 7. Sportler 8. Qvarantaineafgift 9. Sund- og Strømtold 10. Krigsskat af Varer CONSUMTIONENS AFSKAFFELSE Der var megen uvilje mod Indførselsconsumtionen både i by og på land, og det er jo ikke underligt, når man tænker på alt posekiggeriet ved byernes porte. Efter Folkestyrets indførelse i 1848 skimtedes muligheden af, at afskaffe dette afgiftssystem. Også her på egnen arbejdedes der herfor, og i 1848 sendtes der til den her valgte folketingsmand Lützhøft en adresse med 80 underskrifter fra borgere og indvånere i Thisted om at foranstalte consumtionens ophævelse. Der skulle imidlertid gå et par år før det skete, men ved foreløbig lov af 15. september 1850 blev der truffet bestemmelse om, at portconsumtionen, portopsyn og formalingskontrol skulle ophøre for provinsbyernes vedkommende den 6. oktober I loven siges om consumtionens ophør, at det skal tjene til yderligere lettelse af samfærdselen og befæstelsen af forbindelserne mellem landsdelene. I cirkulaire nr. 6/1850 af 1. oktober 1850 fra Finansministeriet hedder det om portconsumtionens afvikling: Portconsumtion og Portopsyn samt Formalingskontrol ophører for Provindskjøbstædernes vedkommende den 6te October næst kommende kl. 12 Midnat, efter hvilket Klokkeslet alle Bomme og landværts Adgange til Kjøbstæderne forblive aabenstaaende. Det paa Møllerne til det nævnte Tidspunkt muligen tilbageværende afgiftsberigtigede Korns Fraførsel controlleres ikke, men den erlagte Formalingsafgift tilbagebetales heller ikke. Overhovedet finder ingen Consumtions-Afgifts Godtgørelse Sted af hvad der efter bemeldte Tid udføres Personel-Consumtionen 4 ) beregnes indtil 30. September incl. mulige Restancer fra den forbigangne Tid indfordres. Om personalets forhold udtaler samme cirkulaire følgende: Alle af Overtoldinspecteurerne eller Told- og Consumtionsstederne selv antagne Underbetjente fratræde til samme Tid Tjeneste og Indkomster, forsaavidt det ikke kan ske tidligere. Alle af Kongen, Ministeriet eller det forrige Generaltoldkammer og Commercekollegium ansatte Betjente vedblive derimod til nærmere Ordre at nyde Indkomster, som hidtil, og udbetales, altsaa navnlig October Maaneds Gage forud som sædvanlig. Videre angiver cirkulairet, at de således disponible opsynskræfter skal anvendes på bedste måde ved selve toldstedet herunder til forstærket kystopsyn. Portconsumtionens bortfald var ensbetydende med, at der landet over måtte ske en reduktion af toldvæsenets personale, der dengang omfattede ca. 800 embedsmænd og betjente. Heraf afskedigedes fra 1. juni 1851 ikke mindre end ca. 300, medens 100 blev forflyttede og kun 400 beholdt deres plads og forblev i den stilling, de hidtil havde indtaget 5 ). Hvad der skete i Thisted fremgår af Thisted Amtsavis for Løverdagen den 31 Maj Der skrives her: Blandt Thisted Bys Toldpersonale er skeet følgende Forandringer. Hr. Cancelliraad, Toldkasserer Gorm er afgaaet med Vartpenge og forhenv. Toldeontrolleur i Hjørring C. S. Svarrer beskikket til Oppebørselskontrolleur hersteds. Herværende Controlleur Ingerslev er ansat som Oppebørselscontrolleur i Aalborg. De herværende Toldbetjente N. Godskesen, P. Johnsen og H. Gottlieb samt O. Hansen og S. Jørgensen fra Aarhus ere beskikkede til Toldassistenter hersteds. Toldbetjent Brix her i Byen er ansat som Toldassistent i Skanderborg. Toldbetjent H. A. Branth paa Vagtskibet ved Agger Canal er forfremmet til Controlleur paa samme Skib. Toldbetjent R. O. Jensen ligeledes paa Vagtskibet, er ansat som Toldassistent i Skagen. Controlleur Gradmann er ansat ved Toldvæsenet i Kjøbenhavn. Strandcontrolleur Wagner i Stenbjerg er efter 40 Aars Tjeneste afgaaet med 150 Rd. i Vartpenge, og derudover er Toldbetjentene Hou, J. A. Schuster, F. F. Knorr, J. O. Nygaard og H. Mortensen hersteds afgaaet med 100 Rd. i Vartpenge. Blandt disse sidste maa man især beklage tvende Familie fædre med 5-6 Børn, der nu ere givne til Pris for Mangel. Med consumtionens bortfald afsluttedes et kapitel i toldstedets og byens historie. I bybilledet betød det, at hegnet omkring byen samt bomme og bomhuse forsvandt. Bomhusene blev solgt til nedbrydning, hvilket fremgår af følgende bekendtgørelse i Thisted Amts Avis for torsdag den 15. maj 1851: Mandagen den l9de ds., Form. Kl. 10, bliver der efter Toldvæsenets Begjæring afholdt offentlig Auction over Consumtionscontoiret ved Vesterbom til Nedbrydelse; nogle Kakkelovne, Ildtøi, Bismere, fra 4 til 20 Lpd., Sengeklæder og andre Inventarie genstande: Lygter, Bomtræer og Stolper, 2 Læs Tørv, samt nogle confiskerede Manufakturvarer. 4 Consumtion af de uden for byen, men på dens grunde boende. 5 P. Grønvold: Toldvæsenets organisatoriske og Personelle Ordning (1938).

6 Auctionen begynder ved forrige Vesterboms Consumtionscontoir og fortsættes ved Toldboden. Byfogedcontoiret i Thisted, d. 14 Maj Nellemann. Consumtionens bortfald fandt sted i en tid, hvor trafikog erhvervsforhold var i stor udvikling. Byernes indbyggertal voksede, hvilket også var tilfældet i Thisted. Det fremgår af følgende, der angiver indbyggerantallet i de anførte år 6 ): 1840: 1814 / 1850: 2342 / 1860: : 3552 / 1880: 4184 / 1890: 5421 Byen bredte sig efterhånden ud over de gamle skel og i dag er der intet tilbage, der minder om beliggenheden af den gamle Toldgrænse rundt om byen eller om de daværende bomme og bomhuse. KILDER OG NOTER: A. Materiale, som min faders fætter, lokalhistorikeren A. C. Svalgaard, Thisted, gennem mange år har samlet fra gamle aviser og diverse gamle protokoller. B. Arkivmareriale fra Thisted Toldkammer. C. P. L. Hald: Af Thisted Købstads Historie (1924). Mål og vægt: 1 pot = 4 pægle = 0,96 liter 1 pund = ½ kg 1 lispund = 16 pund 1 tønde smør = 224 pund DET VED TOLDVÆSENET I THISTED KØB- STAD ANSATTE PERSONALE FRA CA TIL CONSUMTIONENS OPHÆVELSE Christian Friderick Langeland: Told- og Consumtions Kasserer (1800 til 1806) Told- og Consumtions Inspecteur (1806 til 1830) Beskikket som Inspecteur den 5. september Alder i 1806: 41 år Aug. 15de Kongelig Landcadet Dec. 20de Officer og tjent til Mai 28 de Beskikket som Told og Consumtions Kasserer i Thisted Sept. 5 de Beskikket til min nuværende post. Toldinspecteuren skriver videre om sig selv i conduitelisterne: Under krigen blev min Stilling ofte forandret: 1811 Oct. 16de Afsked fra de..... Batailloner som Kapitain Novbr. 5de Beskikket til Overbefalingsmand ved Kystmilitsen i Thy 1813 Dec. 31de Beskikket til Overanfører for Thisted Amts Afdeling af den Jydske Lands Legion 1814 Jan. 31de Afsked fra alle militære poster Var tillige Vejer, Maaler og Vrager - beskikket den 24de Sept Thisted Amtsavis: 125 års jubilæumsnummer: Fredag den 6. maj Magnus Martinus Bülow: Told og Consumtions Inspecteur (1830 til 1861) (efter consumtionens bortfald ændres stillingsbetegnelsen til Toldinspeeteur). Beskikket den 24. august Fra 1 October 1813 til 3 Juli 1819 Toldassistent i Højer og i denne Egenskab ansat af Kongen. Fra 10 August 1815 med Prædicat af Kontrolleur. Fra 3 Juli 1819 til 1 Marts 1820 Kontrolleur i Lygumkloster. Fra 1 Marts 1820 Grændsecontrolleur - til Ansættelsen i Thisted. Fra 1 August 1824 til November 1830 const. Toldkasserer i Foldingbroe. I følge C. S. 1/1861 har Hans Majestæt Kongen under 24 Februar 1861 meddelt Toldinspecteur i Thisted, Justitsraad M. M. Bülow Afsked i Naade og med Pension. Alder i 1861: 65 år. TOLD- OG CONSUMTIONS KASSERERE I THISTED FRA 1800 TIL 1851: C. F. Langeland: 1800 til (se foran under Inspecteurer). Poul Røder: 1808 til Beskikket den 26 Januar Er født den 8 November Er afskediget fra Søe Etaterne med Vartpenge fra August Volonteur og Skriver i det Jüske Toldcontor under General Told Kamret fra Januar Har i 1817 Kone, 5 Børn, en gammel Svigermoder, 1 Skriver og 1 Pige, ialt 10 Personer at underholde. Pensioneret i 1821 med 140 Rbdlr. Sølv i aarlig Pension. Christian Sørensen: Constitueret 1821 til Beskikket den 4 December 1821 (34 Aar gammel). Landmaaler. Tient ved Arrilleriet.... som Underofficer og Officer fra 13 October 1808 til 28 December Har 4 Personer at underholde. Johan Ludvig Schach: 1822 til Beskikker den 26 Januar 1821 (68 Aar gammel). Militair fra 1 April Lieutenant siden 12 Marts Ritmester den 13 November Har i Personer at underholde. Afgået ved døden den 22 April Mathias Jensen Winchell: 1834 til Beskikket den 27 August 1834 (33 Aar gammel) ansat som Volonteur under Collegiet. I 1828 const. samt under 28 Sept udnævnt til Kopist.

7 Ole Ipsen Ludvig Gorm: 1848 til Cancelliraad. Beskikket den 15 Marts 1848 (59 Aar gammel). Har i 1850 Kone og 8 Børn. Ved Lov af 11 Marts 1851 entlediget den 1 Juni 1851 med 824 Rbd. 60 Sk. i Vartpenge i 5 Aar. OVER-TOLD - OG CONSUMTIONSBETJENTE: (Stillingsbetegnelsen blev i 1845 ændrer til Told- og Consumtions-Controlleur). Frants Joseph Neve: (1807 til 1825). Beskikker den 13 Marts 1807 (53 Aar gammel). Fra 18 October 1782 til Ansættelsens Dato i Toldfaget tjent som Commandeer Sergeant Foureer og Overjæger i det slesvigske Jæger Korps. Har i 1817: Kone, 2 Børn og 1 Pige at underholde. Hans Conrad Engelhardt: (1825 til 1831). Beskikket den 12 November 1825 (26 Aar gammel). Siden October Maaned 1813 tjent som Kammer Skriver under Collegiet. Ansat i Thisted til 1 Marts Har i Personer at underholde. Joacim Otto Ingerslev: (1831 til 1851). Beskikket den 20 April 1831 (39 Aar gammel). (Marine?) Leutenant under Krigen. Fra 19 Juli 1820 til 20 April 1831 Underbetjent i Aalborg, i denne Egenskab fungeret hos Strandtoldinspectionen i Hals fra Marts 1824 til November Fra 1 Februar til 15 December 1829 og fra 15 Februar til 12 Juli 1830 const. Consumtionsforvalter i Skive. 1851: Controlleur i Aalborg. Har i 1850 Kone og 2 Børn. Fortegnelse over Told- og Consumtions-Underbetjente i Thisted købstad udarbejdet på grundlag af Conduitelister for årene 1809 til De i parantes tilføjede oplysninger om begravelser hidrører dels fra skiftevæsenets dødsanmeldelsesprotokol og dels fra Thisted Amts Avis: Peder Ibsen Holm ( ): Beskikket i Januar Alder i 1816; 66 Aar. Afskediget ved Collegiets resolution af 1 November 1806 med 20 Rdl. i aarlig Pension. Død i Aaret Peder Knakkergaard ( ): Alder i 1809: 66 Aar og har da været ansat i 30 Aar. Christian Steentoft ( ): Beskikket den 10 Juli Alder i 1816: 69 Aar. Afskediget ved Coillegiets Resolution af 30 Juni 1810 med 24 Rdl. i aarlig Pension. Død i Aaret Johannes Holst ( ): (Begravet den 25 Januar Aar gammel). Johan Philip Hancke ( ): Beskikket den 1 November Alder i 1816: 40 Aar. 1816: Er gift og har 7 Børn. Afskediget ifølge Collegiets Resolution af 19 Januar 1830 med 30 Rbdlr. Sølv i aarlig Pension. Ved Collegiets Resolution af 8 Marts 1834 bevilges Enken en aarlig Pension på 10 Rbdl. P. A. Wiehmann ( ): Er ved Udgangen af Aaret Aar gammel og har været ansat i et halvt Aar. P. Neuhausen ( ): Er ved Udgangen af Aaret Aar og har været ansat et 1 / 4 Aar. Ifølge Listen for 1811 permitteret til Kiøbenhavn. P. Steentoft ( ): Er ved Udgangen af Aar og har været constitueret i 3 / 4 Aar. Niels Pedersen Møller ( ): Er ved Udgangen af Aar og har været ansat i 5 Maaneder. Forflyttet til Skive ved Collegiets Resolution af 16 September Jacob Biering ( ): Er første Gang opført paa Listerne i Er da 47 Aar og har været ansat s Tjenesten i 10 Aar. Underbetjent i Fladstrand 29 April 1801, derfra til Horsens den 24 April Ifølge Skrivelse af 10 Maj 1810 til Thisted. Afskediget ifølge Resolution af 12 August 1837 med 20 Rdl. i aarlig Pension. (Begravet den 7. September 1846, 83 Aar gammel). Peder Christensen Rested ( ): Er ved Udgangen af Aar og har været ansat i 2 Maaneder. Beskikket den 27 October Har tjent som Soldat i 9 Aar fra 28 April Er gift og har 2 Børn (1816). Christian Holm ( ): Er i Aar og har værete Constitueret et halvt Aar. Beskikket den 6 Marts Er gift og har i 1820 ialt 7 Personer at underholde. (Begravet den 10 Juli 1835, 59 Aar gammel). Jens P. Fuglsang ( ): Er i Aar og har været constitueret i et Aar. Johan Friderik Bohl ( ): Er ved Udgangen af Aar og har da været ansat s et halvt Aar. Niels Michelsen ( ): Er ved Udgangen af Aar og har været ansat i et halvt Aar. Frantz Holst ( ): Beskikket den 13 Januar er ved Udgangen af Aar og ugift. Har forud været Bud i 3 Aar hos den kongelige Vare Control Comission i Kiøhenhavn. Afskediget ved Collegiets Resolution af 3 December 1836 med en aarlig Pension af 24 Rbdl. Sølv. (Begravet den 27 Januar 1853). Andreas Stæhr ( ): Beskikket den 27 November Er ved Udgangen af Aaret Aar og har 4 Personer at underholde.

8 Har fra 1811 til 1817 arbejdet som landmåler ved matrikelsarbejdet. Død den 31 Januar (Begravet den 7 Februar 1835, 55 Aar gammel). Enken faar udbetalt en aarlig Pension paa 10 Rbdlr. Johan Ferdinand Riis ( ): Beskikket den 27 Januar 1820 og er ved Udgangen af Aar og har 8 Personer at underholde. I Listen for Aaret 1837 er anført: død den. (Begravet den 11 Februar 1837, 52 Aar gammel). Enken faar ifølge Resolution af 21de Marts 1837 udbetalt en aarlig Pension paa 10 Rbdl. Morten Christian Røder ( ): Beskikket den 4 Oktober Aar gammel - som Strandbetjent. Jacob Christian Kragh ( ): Beskikket den 22 August 1818 som Underberjent i Skagen. Derfra til Ribe 1 Maj 1821 og til Thisted 31 Maj Er gift og har 2 Børn. Forflyttet til Wiborg som underbetjent fra 1 Januar Johan Frederik Rask ( ): Constitueret den 26 Oktober Er ved Udgangen af Aar og ugift. Hans Jessen ( ): Beskikket den 11 November Er ved Udgangen af Aar og ugift. Johan Peter Mathiasen ( ): Beskikket den 23 Oktober Er ved Udgangen af Aar og ugift. Har tjent som Kvartermester paa Orlogsskibet Prinds Christian i Aaret Er suspenderet ved Udgangen af Aaret Johan Christian Ernst Trolle ( ): Beskikket den 1 Januar Er ved Udgangen af Aar, gift og har 1 Barn. Har været Livjæger i 6 Aar fra 1816 til Jørgen Hjorth ( ): Beskikket den 5 Juni Er ved Udgangen af Aar og gift. Har været Underbetjent i Frederikshavn fra 28 November (Død i Helsingør. Hans Hustru begravet i Thisted den 4 April 1849, 71 Aar gammel). Ernst Eberhardt Villaume ( ): Beskikket den 6 Juli Er ved Udgangen af Aar, gift og har 9 Personer at underholde. Har fra 15 September 1815 til 10 August 1830 været Underbetjent i Svendborg. Afskediget med Pension af 24 Rbdl. Sølv ifølge Collegiets Resolution af 19 Februar (Afskedigelsen maa have fundet Sted paa Grund af Sygdom, idet der i Listen for 1830 er en Bemærkning om, at han er svagelig). Christen Madsen Wang ( ): Beskikket den 20 Juli Er ved Udgangen af Aar og gift. Har været Rytter i 10 Aar i det Slesvigske Rytterregiment. Lars Jensen ( ): Beskikket den 1 Marts Er ved Udgangen af Aar og ugift. Hans Christian Myhlendorff ( ): Constitueret den 26 April 1834 til Aarets Udgang. Han er da 34 Aar, gift og har 2 Børn. Igen constitueret fra 12 Januar 1835 til Aarets Udgang og fra 9 April 1836 indtil videre. Det fremgår af Listen for 1835, at han er Bogbinder. Enken faar udbetalt 10 Rbdl. i aarlig Pension. Frederik Ferdinand Knorr ( ): Beskikket den 28 Februar Var ved Udgangen af Aar gammel og ugift. Afskediget den 1 Juni 1851 med en livsvarig Understøttelse af Finansministeriets Understørtelseskasse på 100 Rbd. aarlig. (Forhenværende Toldbetjent Fr. J. Knorr er begravet den 31 Juli 1871, 62 Aar gammel). Peter Kierulff ( ): Beskikket den 25 September Har været constitueret Underbetjent i Skanderborg. Er ved Udgangen af Aar gammel og ugift. Jacob Peter Bladt ( ): Beskikket den 25 September Han, der ved Udgangen af 1837 var 39 Aar gammel, gift og havde et barn, havde været Skipper paa Krydsfartøjer Fehmern. (Krydstoldvæsenets Toldkrydsere førte Kontrol med Skibsfartenlangs Rigets Kyster). Niels Godskesen (1837-????): Beskikket den 16 September Er ved Udgangen af Aar gammel, er gift og har 3 Børn. Af Profession Skrædder. Blev i 1851 udnævnt til Toldassistent i Henhold til Lov af 11 Marts 1851 om Toldvæsenets Lønning. (Fhv. Toldassistent Niels Godskesen begravet den 25 Januar 1887). Thomas Hou ( ): Er tiltraadt Tjenesten i 1837 og beskikket d. 26 Maj Var ved Udgangen af Aar gammel, gift og havde eet Barn. Afskediget den 1. Juni 1851 med en livsvarig Understøttelse af Finansministeriets Understøttelseskasse paa 100 Rbd. aarlig. Thomas Andersen ( ): Beskikket den 12 August Var ved Udgangen af Aar gammel og ugift. Jens Jensen Brix ( ): Beskikket den 18 August Var ved Udgangen af Aar gammel og ugift. Jens Mønster Berg ( ): Beskikket den 26 September Er ved Udgangen af Aar gammel, gift og har 5 Børn. Jacob Jacobsen ( ): Beskikket den 1 Juni Er ved Udgangen af Aar gammel og gift. Har været Underbetjent i Hjørring fra September 1837 til 1 Oktober Derefter i Skagen til Ansættelsen i Thisted. Joachim Andreas Schuster ( ): Beskikket den 13 Juli Har i 23 Aar været Trompeter ved det daværende 5 Dragonregiment. Var ved Udgangen af Aar gammel, gift og havde 6 Børn. Afskediget den 1 Juni 1851 med en livsvarig Understøttelse af Finansministeriets Understøttelseskasse paa 100 Rbd. aarlig. (Forhenv. Toldbetjent Schuster begravet den 26 Maj 1864, 58 Aar gammel). A. L. Madsen (1845):

9 Beskikket den 1 Februar 1845 og er 1 Oktober samme Aar forflyttet til Ribe Toldsted. Var gift og havde 2 Børn. I. Rømmelhein (1845-????): Beskikket den 1 Oktober Fra Juni 1832 til November 1837 Underbetjent i Assens. Derefter i Ribe indtil sin Ansættelse i Thisted. Jens Odderbeck Rygaard ( ): Beskikket den 15 September Fra 2 Juni 1838 til 20 Juni 1840 Underbetjent i Løgstør og fra 20 Juni til sin Ansættelse i Thisted var han Underbetjent i Wiborg. Afskediget den 1 Juni 1851 med en livsvarig Understøttelse af Finansministeriets Understøttelseskasse på 100 Rbd. aarlig. (Fhv. Toldbetjent, Sadelmager Jens (Oddershede) Rygaard, Thisted, død Onsdag den 12 August 1857, 49 Aar gammel). Heldt Mortensen ( ): Beskikket den 15 August Er ved Udgangen af Aar gammel, gift og har 5 Børn. Fra 3 Oktober 1840 til Ansættelsen i Thisted var han Underbetjent i Weile. Afskediget den 1 Juni 1851 med en livsvarig Understøttelse af Finansministeriets Understøttelseskasse paa 100 Rbd. aarlig. Peter Johnsen ( ): Beskikket den 1 November Er ved Udgangen af Aar, gift og har 2 Børn. Fra 15 Juni 1830 til 17 November 1835 Underbetjent i Wiborg. Fra 17 November 1835 til 1 November 1849 tilhaandegaaende Betjent i Grenaae. Udnævnt til Toldassistent i Henhold til Lov af 11 Marts 1851 om Toldvæsenet Lønning. (Begravet den 17 Juli 1854, 47 Aar gammel). Harald Gottlieb ( ): Beskikket den 11 November Er ved Udgangen af Aar gammel og ugift. Ansat som constitueret Toldbetjent i Kjøbenhavn i Har tidligere været ansat i 13 Aar dels i Maalingscontoiret og dels i Toldinspektions-Contoiret. Udnævnt til Toldassistent i Henhold til Lov af 11 Marts 1851 om Toldvæsenets Lønning. C. S. 5/1860: Toldassistent i Thisted H. Gottlieb forflyttet i lige Egenskab til Ribe. (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1966, side ).

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere