Udvikling og digitalisering af Pension!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og digitalisering af Pension!"

Transkript

1 . SWAY Udvikling og digitalisering af Pension! I dette dokument redegøres der for forretningsmodellen i et pensionshus. Forretningsmodellen skal danne grundlag for pensionshusets organisatoriske og digitale udvikling. Udviklingen skal tage udgangspunkt i forretningsmodellens delelementer, som skal tænkes sammen og som over tid skal integreres. Dette kan ske jævnfør SWAY s firetrins udviklingsmodel, som sikre målopfyldes ved at bryde udvikling ned i logiske bidder, der hver især er profitable. Linjerne i et Pensionshus udgør i grove træk: 1) Aftale 2) Indbetaling (og indberetning) 3) Rådgivning (og ekspedition) 4) Skade og sundhed 5) Udbetaling 6) Produkt (og kontering) Disse seks linjer skal spille sammen og de udgør en servicekæde og en overordnet governancestruktur. På trods af linjernes forskelligheder i faglighed og målsætning, har de hver især et unikt ansvar for den overordnede finansielle og forsikringsmæssige risikostyring og kundeservice. Kontakt: Partner Trygve Ibsen Bank på el. 1

2 SWAY Udvikling af Pension historisk! Pension er oprindeligt etableret af arbejdsmarkedets parter og produkterne er etableret ud fra kollektive og solidariske forsikringsprincipper. Forrentningen er bestemt kollektivt med en given minimumsforrentning, som historisk er 4,5 procent efter PAL. De seneste år er de solidariske og kollektive principper blevet udfordret i takt med at en øget velstand og en stigning i antallet af personer på overførselsindkomster har skabt individuelle behov og muligheder. Pension er i samme periode blevet den toneangivende faktor i samfundets opsparing og en væsentligt del af den offentlige finansiering. Udviklingsmæssigt kompleks! Branchen står deraf i et udviklingsmæssigt kompleks mellem honorering af: 1. regelsæts udsprunget af solidaritet overfor medkunder og samfundets finansiering og risiko, og 2. borgere og kunders individuelle behov og muligheder Udviklingsressourcernes indsats bliver i høj grad tænkt og prioriteret i forhold til honorering af førstnævntes behov (solvency, PALopgørelser, kontribution mv.). Branchen er i gang med at gøre op med dette kompleks og skal derfor til at gentænke sine strukturer for udvikling, drift og service i en bredere og digital kontekst. 2

3 SWAY Pensionshusets digitaliseringsniveau Inden du går i gang med at læse om de seks forretningsmodeller, kan du i nedenstående skema vurdere om en række nødvendige forhold for digitalisering af standardprocesser er til stede i dit pensionshus: Aftale Ja Nej Er kundedokumenter og aftaler versioneret og elektronisk tilgængelige? Er der en fælles struktur for dækninger, vederlag, pris o.l.? Er der defineret klare ansvarsforhold ml. selskab og virk.? (f.eks. key account) Er der ét sted hvor kundens og aftalers status kan ses (aktiv, under forhandling mv.)? Indbetaling Er der en månedlig opdatering af ændringer på personstamdata? Kan lønadministrator kommunikerer medarbejderforhold i standardiserede og digitale processer til ekspedition og rådgivning? Har lønadministrator adgang til overblik og status på indbetalinger og personstamdata? Rådgivning Kan pensionskunde og virksomhed booke et rådgivningsmøde online? Udfylder kunden et spørgeskema med relevante informationer inden mødet? Lagres data om kunden (formue, erhverv, begunstigelser, civilstand, mv.) på struktureret vis? Findes der et rådgivningsværktøj? Dannes blanketter automatisk? Er der digital integration til EDI systemet ( 41 overførelser)? Kan policeændringer gennemføres online? self service Kan policeændringer gennemføres automatisk via f.eks. en stregkode på en blanket/begæring? Sundhed og Skade Findes der rapportering på skadehistorik, med sygdom, alder, erhverv mv.? Findes der rapportering på erhverv, alder, køn og dækninger på alle dækkede personer? Er sagsforløbet styret i et workflow (ny, til læge, til behandling, opfølgning, stop mv.)? Sker skadebehandlingen ud fra en porteføljestyring og best practice? Er eksterne behandlere registreret med kvalifikation, historik, pris, geografi mv? Betales regninger til behandlere automatisk? Udbetaling Sker udbetalinger automatisk ud fra beslutninger i rådgivning og sundhed og skade? Sker udbetalinger til nemkonto? Sker skatte og afgiftsberegninger maskinelt? Stoppes udbetalinger automatisk ved død? Kan kunden via self service selv starte en pensionering? 3

4 CPR Input CVR/LØN Forretningsmodellen i Pension SWAY Arbejdet med forretningsmodellen i pension tager oftest udgangspunkt i udvikling af en ny beregnerkerne som f.eks. Edlund, FDC, AIA, Mainfraime og lignende. Beregnerkernen udgør dog kun en andel af den samlede forretningsmodel, svarende til f.eks. anlægsmodulet i andre virksomheder. Som nævnt er der seks forretningslinjer i et pensionshus. Sammenhængen mellem dem kan illustreres således: forretningsmodeller BI Rapport workflow Aftale Blanket+ Oversigt/kvittering. data Indbetaling Rådgivning Skade/Sundhed Udbetaling Forsikringsdata Persondata Økonomisk data produkt og kontering Output CVR/LØN CPR Nyt forsikringssystem Mainfraime Som udgangspunkt skal de fem kundeorienterede linjer kunne håndtere input og output i forhold til forsikringsproduktet (den sjette linje). En proces er typisk defineret ved to inputs og to outputs. 1. Første input er en hændelse i form af en anmodning 2. Første output er en kvittering på, at en anmodning ønskes gennemført 3. Andet input er en kvittering/underskrift på at anmodningen skal gennemføres 4. Andet output er en kvittering på at ændringen er registreret typisk i form af et policeudskrift/pensionsbevis På de følgende sider vil processen blive gennemgået for de enkelte forretningsmodeller. 4

5 SWAY Forretningsmodel for aftale Aftalen skal grundlæggende indeholde en beskrivelse af dækninger, pris, omkostninger og vederlags- og risikomodel. Disse parametre skal kodes op i produktsystem eller beregnerkerne på baggrund af en struktureret dokumentation. De øvrige processer skal også indgå i aftalen. De indgår i den løbende dialog omkring aftalens og kundeforholdets værdiskabelse og udvikling. Disse forhold skal derfor være dokumenteret i en fast struktur inkl. historik, som skal kommunikeres bredt internt og eksternt. Virksomhedsstrukturen danner rammen for indbetalinger og skal kommunikeres i samme model. Se modellen herunder. Forretningsmodel for indbetaling Indbetalingsprocessen udgør den største relation mellem et pensionshus og sine kunder! Er indbetalingsprocessen ikke strømlinet, er den resterende drift det heller ikke! Virksomhedskunden er den der kender pensionskundens egentlige status (gift, skilt, børn, løn, helbred, erhverv mv.). Virksomhedskundens lønadministrator skal have fuld indsigt i og viden om betalingers og personers status og være en aktiv spiller i rådgivnings- og serviceprocesserne. I figuren vises hvordan personstamdata fra virksomhedskunden og pensionshuset bliver sammenlignet. Evt. forskelle udløser opgaver til pensionshusets administration og rådgivning. Er der f.eks. ingen indbetaling på en person, skal lønadministratoren online tage stilling til om personen er på orlov eller er fratrådt. Resultatet skal ekspederes og der skal evt. skabes en rådgivningsopgave i forbindelse med en barsel. 5

6 Forretningsmodel for rådgivning SWAY Rådgivningen er den del af forretningen der får det hele til at hænge sammen. I rådgivningsprocessen er samspillet mellem indkommende informationer, registrerede informationer og rådgivningskompetencer afgørende. Rådgivningen sker på opfordring fra pensionskunden eller såfremt der sker en relevant hændelse i pensionskundens liv. Relevante hændelser kan i vid udstrækning udledes af indbetalingsflowet og involvering af lønadministratorerne. Udnævnelser, opsigelser, barsel, alderspension mv. Samspillet i rådgivningsprocessen kan illustreres således: Livshæ ndelse Rådgiv ning Valg Accept Ekspedi tion Kvittering Job Bolig Ægteskab Børn Skilt Sygdom Alder Død Finansielrisiko Forsikringsrisiko Bolig Formue Behov/mål Familie Begunstig. Dækningsændringer 41 overf. Nytegning Videreførelse Opsparingsvalg Indskud Begunstigelse Dækningsændringer 41 overf. Nytegning Videreførelse Opsparingsvalg Indskud Begunstigelse Dækningsændringer 41 overf. Nytegning Videreførelse Opsparingsvalg Indskud Begunstigelse Dækningsændringer 41 overf. Nytegning Videreførelse Opsparingsvalg Indskud Begunstigelse Input 1 Output 1 Input 2 Output 2 Rådgivningen skal afveje den enkelte persons forhold og definere en risikoprofil ud fra risikoaversion og finansielle muligheder og valg mellem opsparing og forsikring. Personlige forhold og beslutninger skal registreres og dokumenteres. Rådgivningen kan med fordel understøttes af et rådgivningsværktøj, hvor kunden f.eks. har udfyldt en række nødvendige informationer online inden mødet. Resultatet af rådgivningen udmøntes i en række ændringer på policen(erne). Ændringerne gennemføres online gennem accept via f.eks. nemid eller via et blanketflow, der ender i en (semi)manuel ekspedition. Effektiviteten i processen måles på automatisering, tilfredshed og antal tilbageløb. 6

7 SWAY Forretningsmodel for skade og sundhed Sundhed handler for et pensionshus om at investere i forebyggelse og helbredelse. Gevinsten er færre og kortere skadesforløb og mere loyale kunder. En sundheds- og skadeforretning arbejder med 1) en potentiel risiko, som har et skadeprodukt og 2) en aktuel risiko som modtager udbetaling fra et skadeprodukt. Styringen af disse risici skal konceptualiseres i henholdsvis : 1. pensionskundeparametre som erhverv, familieforhold, sygdomsforløb mv. 2. skadeparametre som historiske tilkendelses -, behandlings- og udbetalingsforløb. Tilkendelser og behandlingsforløb skal, sammen med sundhedsfaglige partnere, konceptualiseres indenfor kortvarige lidelser som f.eks. mindre smerter og stress og længerevarende sygdomsforløb som f.eks. bevægeapparat og psykiske lidelser. I nedenstående figur er processen søgt illustreret. Den syge kunde ringer til selskabet og der sker en afdækkende samtale, som sætter en række aktiviteter i gang i form af yderligere informationsindsamling og lettere behandlinger. Afdækningen sker ud fra en række erhvervs- og sygdomsaktuelle parametre, der søges frem i en vidensbase (datamodel). Vidensbasen giver forslag til best practice omkring udbetalings- og behandlingsforløb og for en specifik hensættelse. Processen skal også sikre, at der sker en løbende opfølgning på de nævnte risici. Portefølje og interessentstyring FRONT Afdækkende samtale Struktureret infoindsamling Målrettet Output Partner x Partner y Kunden Input Struktureret datavalidering BACK Afgørelse Vurdering De kommercielle selskaber har alle etableret sundhedsforretninger, mens pensionskasserne i vid udstrækning følger det offentliges tilkendelse af førtidspension. Vidensbase Vidensbase Koncepter: Sygdomme, kunden, indtjening 7

8 Forretningsmodel for udbetaling SWAY Kommunikation af udbetalinger og skat er vigtig for modtagere af pensionsydelser. Kunden kan have svært ved at overskue sin skattebetaling, da pensionsydelser ofte udbetales sammen med andre ydelser. Udbetalingen tager hånd om skatte- og afgiftsberegninger og sker på baggrund af konkrete beslutninger i rådgivningen (alder og død) og i skadebehandlingen (tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, betaling af behandlerregninger). Der skal være nem adgang til depotets forskellige skattemæssige strukturer (f.eks. 50, index mv.). Udbetalingen bliver dermed skattemæssigt korrekt behandlet. Er der ikke nem adgang, skal adgangen til data gøres effektiv og ensartet. De kommende ydelsesmodtagere vil dermed blive betjent hurtigt og præcist og afhængigheden af beregnerkompetencer fjernes. Udbetalingen er også sidste kontrolmulighed i et tilkendelsesforløb. Det er derfor vigtigt, at den endelige betalingsgodkendelse sker på baggrund af fyldestgørende dokumentation (hvem, hvad og hvorfor er der tilkendt). Forretningsmodel for produkt og kontering Forsikringsproduktet (eller beregnerkernen) beregner de enkelte hensættelser og reserver ud fra hvordan aftalen er sat op med vederlag, omkostninger, priser, risikovalg og grundlag og pensionskundens lønoplysninger, ansættelsesmæssige tilhørsforhold, risiko- og dækningsvalg. Beregnerkernen holder også styr på alle transaktioner på de enkelte policer i form af ind- og udbetaling, betaling til dækninger og depot, vederlag og omkostninger. Beregnerkernen udgør, qua opgørelse af hensættelser, selskabets overordnede risikoprofil, der skal investeres i forhold til. OBS! Beregnerkernen er isoleret set uvidende omkring korrektheden af de parametre den regner på. Ejerskabet af disse forhold ligger i de øvrige fem processer. 8 Hvis selskabet ikke er opmærksom på dette forhold, er det forretningsmæssige end to end ansvar svært at arbejde med og de fem linjers ansvar ender i en siloorienteret drift i stedet for i et værdiskabende og tværgående samarbejde.

SWAY Solutions firetrins udviklingsmodel!

SWAY Solutions firetrins udviklingsmodel! . firetrins udviklingsmodel! Digitalisering er en essentiel del af udviklingsprocessen i alle virksomheder. har mangeårige erfaringer med digitalisering, effektivisering, forandring og forbedring. Digital

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse Årsrapport 2007 PFA Holding Bygger på forståelse Femårsoversigt Hovedtal (mio. kr.) 2003 2004 2005 2006 2007 Resultatopgørelse Præmier 12.551 12.959 14.052 15.785 17.778 Forsikringsydelser -8.755-7.987-8.285-10.783-11.995

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279 PENSIONDANMARK A/S Årsrapport 2008 Langelinie Allé 41 2100 København Ø CVR nr. 16163279 indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING RESUME 1 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 MISSION, VISION OG VÆRDIER 7 MEDLEMMER, VIRKSOMHEDER

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2015

PFA ANBEFALINGER 2015 PFA ANBEFALINGER 2015 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere