billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste"

Transkript

1 Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af regler om tilskud til lægemidler). Folketinget har den 17. december 2004 vedtaget L Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og L 102 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af regler om tilskud til lægemidler). Lovforslagene, som vedtaget ved 3. behandling, vedlægges til orientering. Ændringerne vedrører dels den supplerende pensionsydelse og helbredstillæg. Den supplerende pensionsydelse Den supplerende pensionsydelse blev oprindeligt indført ved lov nr af 27. december 2003 og ændret ved lov nr. 471 af 9. juni Der henvises til Socialministeriets orienteringsskrivelser herom af henholdsvis 19. december 2003 og 25. maj Nedenfor beskrives alene de ændringer af den supplerende pensionsydelse, der er en konsekvens af vedtagelsen af lovforslag L 115. Den supplerende pensionsydelse forhøjes fra kr. (2005-pl) til kr. Desuden lempes indtægtsreguleringen. Indtægtsgrundlaget opgøres på samme måde som for helbredstillæg og varmetillæg efter 29, stk. 1-6 (det bemærkes at 29, stk. 5, alene finder anvendelse ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg). Det opgjorte indtægtsgrundlag nedsættes også med de samme fradragsbeløb, som gælder ved beregning af helbredstillæg og varmetillæg. Fradragsbeløbet vil derfor i 2005 være på kr. årligt for enlige og kr. årligt for gifte/samlevende. Selve indtægtsreguleringen af den supplerende pensionsydelse sker ligeledes som for helbredstillæg og varmetillæg, idet ydelsen reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Herved aftrappes den supplerende pensionsydelse over et længere indkomstinterval. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes ved indtægter ud over de nævnte fradragsbeløb. Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1 procent for hver 379 kr./766 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet for henholdsvis enlige og gifte/samlevende. Nedsættelse i henhold til den personlige tillægsprocent betyder, at den supplerende pensionsydelse først vil være bortfaldet ved supplerende indtægter på kr. for enlige og kr. for gifte/samlevende (2005-pl), når der er taget højde for at beløb på mindre end 200 kr. ikke kan udbetales. Kommunen skal - som efter de gældende regler - uden ansøgning undersøge, hvilke pensionister, der på baggrund af oplysningerne om likvid formue og indtægtsgrundlag pr. 1. januar 2005, er berettiget til den supplerende pensionsydelse. Loven træder i kraft den 1. januar Helbredstillæg Med vedtagelsen af lovforslag L 102 sker der en række ændringer af lov om offentlig sygesikring. En af disse ændringer består i, at der alene ydes sygesikringstilskud i forhold til prisen på det

2 2 billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste synonyme lægemiddel. Reglerne om helbredstillæg i lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. er ændret som en konsekvens af de ændrede regler om medicintilskud efter sygesikringsloven for at sikre, at intentionerne bag det nye tilskudssystem kommer til at virke ensartet for alle. Pensionister, der modtager helbredstillæg, tilskyndes i lighed med andre borgere til at omlægge deres forbrug til de billigste synonyme lægemidler. Konkret består ændringen i, at hvor helbredstillæg tidligere alene var betinget af, at lægemidlet var tilskudsberettiget, så skal helbredstillæg efter de nye regler beregnes i forhold til den af Lægemiddelstyrelsen udmeldte tilskudspris på det konkrete lægemiddel. Helbredstillæg beregnes herefter i forhold til pensionistens egen andel af udgiften til det billigste synonyme lægemiddel. Pensionister, som vælger det billigste lægemiddel, vil fortsat have mulighed for at få dækket op til 85 % af sin egen andel af udgiften til det nødvendige lægemiddel. I det omfang prisen bliver lavere end efter de hidtil gældende regler, vil pensionisten få en lavere egenbetaling end i dag. Vælger pensionisten derimod selv et dyrere lægemiddel, betyder de ændrede regler, at pensionisten får en øget egenbetaling. Det bemærkes, at pensionister, som har behov for et dyrere lægemiddel og som hidtil efter Lægemiddelstyrelsens afgørelse modtager tilskud hertil (forhøjet tilskud efter sygesikringsloven), også efter de nye regler vil kunne få dækket op til 85 % af deres egne udgifter til det dyrere lægemiddel. Som efter de gældende regler vil der blive foretaget en nettoafregning over for pensionisten ved køb af medicin på apoteket. Det bemærkes, at der fortsat ydes helbredstillæg til de udgifter til medicin, som ligger inden for egenbetalingsgrænsen i det behovsafhængige medicintilskudssystem. Loven træder i kraft den 1. april 2005.

3 3 Bilag 1 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, som ændret ved 1 i lov nr. 319 af 5. maj 2004 og lov nr. 471 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 72 d, stk. 1, ændres»5.100 kr.«til:»6.200 kr.«2. 72 d, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Indtægtsgrundlaget for den supplerende pensionsydelse opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar efter 29, stk. 1-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af den supplerende pensionsydelse med et fradrag, jf. 49, stk. 1, nr. 6.«3. 72 d, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent beregnet efter 49, stk. 5.«4. I 72 d, stk. 8, ændres»stk. 1 og 3«til:»stk. 1«og»1. januar 2005«til:»1. januar 2006«. Loven træder i kraft den 1. januar

4 4 Bilag 2 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om lægemidler (Ændring af regler om tilskud til lægemidler) 1 I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 23. december 1998, lov nr. 467 af 31. maj 2000, lov nr. 469 af 31. maj 2000, lov nr af 23. november 2000, lov nr. 495 af 7. juni 2001, lov nr. 378 af 28. maj 2003, lov nr. 290 af 28. april 2004 og senest ved 2 i lov nr. 441 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: f affattes således:» 7. Den offentlige sygesikring yder tilskud til køb af receptpligtige lægemidler, som efter ansøgning fra den virksomhed, der bringer et lægemiddel på markedet i Danmark, er meddelt tilskud af Lægemiddelstyrelsen (generelt tilskud), jf. dog stk. 4. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan ved behandlingen af en ansøgning om generelt tilskud bestemme, at den offentlige sygesikrings tilskud er betinget af, at lægemidlet ordineres med henblik på behandling af bestemte sygdomme (generelt klausuleret tilskud). Stk. 3. Den offentlige sygesikring yder tilskud til køb af håndkøbslægemidler, som er meddelt tilskud af Lægemiddelstyrelsen, såfremt lægemidlet ordineres på recept med henblik på behandling af bestemte sygdomme (generelt klausuleret tilskud) eller til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Stk. 4. Der stilles ikke krav om fremsendelse af ansøgning om generelt tilskud til lægemidler, som er synonyme med lægemidler, hvortil Lægemiddelstyrelsen allerede har meddelt generelt tilskud. Stk. 5. Lægemiddelstyrelsen kan herudover i særlige tilfælde meddele tilskud til et lægemiddel uden ansøgning fra den virksomhed, der har bragt lægemidlet på markedet i Danmark. Stk. 6. Lægemiddelstyrelsen offentliggør meddelelser om generelt, herunder generelt klausuleret, tilskud på Lægemiddelstyrelsens netsted. Stk. 7. I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra den behandlende læge eller tandlæge bestemme, at den offentlige sygesikring yder tilskud til køb af et lægemiddel, der er ordineret til en bestemt patient (enkelttilskud), uanset at lægemidlet ikke er meddelt generelt tilskud efter stk a. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for meddelelse og for tilbagekaldelse af meddelt tilskud.

5 5 Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere bestemme, at der skal fastsættes nærmere regler for revurdering af tilskud meddelt efter 7, stk Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger en ansøgning om tilskud til et lægemiddel skal indeholde. 7 b. Tilskud til køb af lægemidler med tilskud i henhold til 7 ydes til personer (den sikrede), der er omfattet af kapitel 1 og 4. Stk. 2. Tilskuddets størrelse afhænger af den samlede udgift opgjort i tilskudspriser, jf. 7 d, til lægemidler med tilskud i henhold til 7, som den sikrede har købt inden for en periode på 1 år, der regnes fra første indkøbsdato. En ny periode på 1 år indledes første gang, den sikrede køber lægemidler med tilskud i henhold til 7 efter udløbet af foregående periode. Stk. 3. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år ikke 520 kr., ydes ikke tilskud til personer over 18 år. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år 520 kr., udgør tilskuddet til personer over 18 år 1) 50 pct. af den del, som overstiger 520 kr., men ikke kr., 2) 75 pct. af den del, som overstiger kr., men ikke kr., og 3) 85 pct. af den del, som overstiger kr. Stk. 4. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på et år ikke kr., udgør tilskuddet til personer under 18 år 50 pct. Overstiger den samlede udgift inden for en periode på 1 år kr., udgør tilskuddet til personer under 18 år 1) 75 pct. af den del, som overstiger kr., men ikke kr., og 2) 85 pct. af den del, som overstiger kr. Stk. 5. Fylder en person 18 år i en allerede indledt periode på 1 år, beregnes tilskud efter stk. 4, indtil denne periode udløber. Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om regulering af udgiftsgrænserne i stk. 3 og 4 og egenbetalingsloftet i 7 c, stk. 1. Stk. 7. Er der ved køb af lægemidler ydet et tilskud, som overstiger det, som den sikrede efter reglerne i stk. 3 og 4 og 7 c, stk. 1 og 2, var berettiget til, skal der reguleres herfor i forbindelse med den sikredes førstkommende køb af lægemidler med tilskud i henhold til 7. Reguleringen kan dog i helt særlige tilfælde udskydes til det næstfølgende køb af tilskudsberettigede lægemidler. Tilgodehavender i den offentlige sygesikrings favør, der er opstået tidligere end 24 måneder før den 1. april 2005, afskrives. Er der ved køb af lægemidler ydet et tilskud, som er mindre end det, som den sikrede efter reglerne i stk. 3 og 4 og 7 c, stk. 1 og 2, var berettiget til, reguleres der herfor i forbindelse med den sikredes førstkommende køb af lægemidler med tilskud i henhold til 7. Stk. 8. Ved sikredes død bortfalder den offentlige sygesikrings krav på regulering, mens krav mod den offentlige sygesikring skal fremsættes senest 1 år efter sikredes død. Oplysninger om lægemiddelkøb, herunder oplysninger om udligningsbeløb m.v., slettes fra Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister 1 år efter sikredes død. 7 c. Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at for sikrede med et stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for lægemidler kan tilskuddet til køb af lægemidler med tilskud i henhold til 7 udgøre 100 pct. af den del af den samlede egenbetaling opgjort i tilskudspriser, som udgør mere end kr. årligt (kronikertilskud). Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen bevilger efter ansøgning fra den behandlende læge 100 pct. tilskud til lægeordinerede lægemidler til sikrede, der er døende, når en læge har fastslået, at prognosen er kort levetid, og at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs. Tilskuddet ydes til den af Lægemiddelstyrelsen i henhold til lægemiddellovens 22 udmeldte forbrugerpris for lægemidlet, uanset om denne pris overstiger en eventuel tilskudspris efter 7 d (terminaltilskud).

6 6 Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger ansøgning efter stk. 1 og 2 skal indeholde. 7 d. Ved beregning af tilskud anvendes lægemidlets tilskudspris. Tilskudsprisen udgør den af Lægemiddelstyrelsen i henhold til lægemiddellovens 22 udmeldte forbrugerpris for lægemidlet, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan inddele lægemidler, som anvendes på samme indikation, og som har behandlingsmæssig sammenlignelig virkning, i tilskudsgrupper med henblik på, at der fastsættes samme tilskudspris for de pågældende lægemidler. Stk. 3. For lægemidler, der indgår i en tilskudsgruppe, jf. stk. 2, udgør tilskudsprisen den laveste forbrugerpris i tilskudsgruppen. Stk. 4. I tilfælde, hvor patienter får udleveret en del af en pakning med lægemidler (dosisdispensering), beregnes en tilskudspris pr. lægemiddelenhed (enhedstilskudspris) på baggrund af den tilskudspris, der er fastsat i henhold til stk. 1. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til dosisdispenserede lægemidler, herunder om beregning af enhedstilskudsprisen. Stk. 5. Lægemiddelstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at tilskuddet til et lægemiddel, der ordineres til en bestemt patient, skal beregnes på grundlag af den af Lægemiddelstyrelsen udmeldte forbrugerpris på lægemidlet, selv om denne pris overstiger tilskudsprisen (forhøjet tilskud). Lægemiddelstyrelsens afgørelse træffes senest 14 dage efter, at ansøgning om forhøjet tilskud er modtaget fra den behandlende læge. 7 e. Den ansøgende læge eller tandlæge er part i sagen om ansøgning om tilskud efter 7, stk. 7, 7 c, stk. 1 og 2, og 7 d, stk. 5. Stk. 2. Sikrede er ikke part i sagen om ansøgning om tilskud efter 7, stk. 7, 7 c, stk. 1 og 2, og 7 d, stk. 5. Stk. 3. Uanset stk. 2 har sikrede ret til aktindsigt i sager om ansøgning om tilskud til vedkommende efter 7, stk. 7, 7 c, stk. 1 og 2, og 7 d, stk. 5, efter principperne i forvaltningslovens kapitel 4. 7 f. Lægemiddelstyrelsens afgørelser efter 7, stk. 7, 7 c, stk. 1 og 2, og 7 d, stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«2. I 7 g, stk. 1, ændres» 7-7 f«til:» 7-7 d«. 3. I 7 g, stk. 3, og i 7 h, stk. 2, ændres»sundhedsministeren«til:»indenrigs- og sundhedsministeren«, og i 7 h, stk. 1, ændres»sundhedsministeren«til:»indenrigs- og sundhedsministeren«. 4. I 7 i indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at den kommunale hjemmesygepleje kan få adgang til de oplysninger, der er registreret om en patient, når dette er relevant for behandlings- eller plejeopgaven.«stk. 3-6 bliver herefter stk i, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:»stk. 6. De personer, som i medfør af stk. 2-4 har adgang til oplysninger i de personlige elektroniske medicinprofiler, må alene anvende oplysningerne med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af medicinbrugernes lægemiddelanvendelse.«

7 i, stk. 6, nr. 4, der bliver stk. 7, nr. 4, affattes således:»4) lægers, den kommunale hjemmesygeplejes, apotekeres, apotekspersonales og Lægemiddelstyrelsens adgang til registeret i medfør af stk. 2-5 og« a, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 1 og 2. 2 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, som ændret ved 1 i lov nr. 319 af 5. maj 2004 og lov nr. 471 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 14 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter 7 d i lov om offentlig sygesikring.«2. I 14 a, stk. 1, 2. pkt., som bliver 3. pkt., ændres»tillægget«til:»helbredstillægget«. 3 I lov nr af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret ved 3 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 18, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter 7 d i lov om offentlig sygesikring.«2. I 18, stk. 1, 2. pkt., som bliver 3. pkt., ændres»tillægget«til:»helbredstillægget«. 4 I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 493 af 7. juni 2001, lov nr. 297 af 15. maj 2002 og senest ved 1 i lov nr. 382 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer: 1. I 22 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om en mindstegrænse for ændringer af apoteksindkøbspriser for lægemidler.«stk. 3 bliver herefter stk I 22 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:»stk. 5. Den, der bringer et lægemiddel på markedet, skal efter anmodning fra Lægemiddelstyrelsen oplyse om, hvor stor en mængde af et givet lægemiddel virksomheden vil kunne levere til markedet. Lægemiddelstyrelsen kan på baggrund af disse oplysninger undlade at underrette apotekerne om prisen på lægemidlet.«stk. 4-9 bliver herefter stk I 22, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres to steder»stk. 7«til:»stk. 9«.

8 8 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Dog træder 7 b, stk. 3 og 4, og 7 c, stk. 1, som indsat ved 1, nr. 1, i kraft den 1. januar Stk i lov nr. 290 af 28. april 2004 om ændring af lov om offentlig sygesikring. (Ændring af medicintilskudsregler) ophæves den 1. april 2005.

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. oktober 2010 af indenrigs og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig

Læs mere

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud Betænkning nr. 1444 Maj 2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere