Frederiksborg Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2010 uduuuuuu0u pr Maj Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1

2 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision og værdigrundlag Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling Strategiske fokusområder i 2009 (uddrag af skolens handlingsplan 2009/10) II. III. IV. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Karakterfordelingen i 1.g, 1.hf og 2.g Frafald Uddannelseskvalitet Brugertilfredshed socialt samspil Brugertilfredshed undervisningens kvalitet Elevernes fraværsprocenter Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Elev/lærer ratio Elev/medarbejder ratio Fordeling af lærernes arbejdstid Medarbejdere Aldersprofil for fastansatte lærere Personaleomsætning Sygefravær i skoleåret 2008/09 Finansielle resultater og nøgletal Grønt regnskab 2009 Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab

3 I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Frederiksborg Gymnasium og HF er en statslig selvejende institution, der tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen og 2-årig hf-eksamen. Ansøgertallet fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ansøgertal til Frederiksborg Gymnasium og HF Gymnasiet HF I alt Ansøgertallet til hf har gennem årene svinget uforudsigeligt. Der er ingen påviselig sammenhæng mellem størrelsen af ungdomsårgangene og hf-ansøgertallet. Efter finanskrisen er antallet af ansøgere til hf steget på landsbasis og i Hillerød. Ansøgertallet til gymnasiet er faldet fra 2010 til En del af forklaringen er, at en stigende andel af unge søger optagelse på gymnasier i det centrale København. I en lang årrække blev der optaget 10 gymnasieklasse og 3 hf-klasser hvert år. Siden 2008 er der dog optaget 11 1.g-klasser og 3 1.hf-klasser. Som følge af nybygningen er det besluttet at optage 12 gymnasieklasser og 3 hf-klasser hvert år. Over en treårig periode betyder det, at skolen i 2014 er nået op på sit maksimum på 42 klasser. Antallet af elever pr. 1. september fremgår af tabel 2. Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2007 til Antal årselever Skolens omsætning fremgår af nedenstående tabel 3. Frederiksborg Gymnasium og HF har pr. 1. januar 2011 købt bygningerne af staten for 68 mio.kr. Efter den 4-årige overgangsperiode ( ) og efter overtagelse af bygningerne er skolen fra 1. januar 2011 fuldt ud taxameterfinansieret. Tabel 3. Omsætning og udgift pr. elev i perioden 2007 til 2010 Kr Driftsomkostninger i alt Omkostning pr. elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede driftsudgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 1. september. I 2007 lå skolens udgifter pr. elev langt under landsgennemsnittet på ca kr. Både i 2008, 2009 og i 2010 lå driftsomkostninger pr. elev fortsat under gennemsnittet for tilsvarende gymnasier med over 750 elever. Mission Skolens mission fremgår af love og bekendtgørelser vedrørende gymnasiet og hf. Heraf fremgår det blandt andet, at skolens mission er at give de unge en studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. 3

4 Vision & værdigrundlag Frederiksborg Gymnasium og HF s vision er følgende: Et gymnasium, der (hen)rykker Et gymnasium og hf-kursus præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen Et flagskib i regionens ungdomsuddannelser præget af høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen Et rummeligt gymnasium og hf-kursus, der er fyldt med musik og en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter Et gymnasium og hf-kursus med lokal forankring og internationalt udsyn og profil Et gymnasium og hf-kursus, hvor udviklingen bygger på samarbejde, dialog og medbestemmelse. Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling. De nævnte punkter er udarbejdet på bestyrelsesmødet den 16. september 2008 indarbejdet i skolens handlingsplan og rektors resultatlønskontrakt. Det drejer sig om: Udbygning og modernisering af skolen Resultat: Udbygningen og moderniseringen af skolen er afsluttet primo Skolens ydre brand Resultat: I tæt samarbejde med lokalpressen bringes i løbet af et skoleår en række artikler om skolens aktiviteter. Der er i 2009 etableret en ny hjemmeside med nyt design. Desuden er der lavet et præsentationsfilm om skolen, som lægges på skolens hjemmeside. Skolens brand vurderes at være tydeligt og markant i lokalsamfundet. Medarbejdernes kompetenceudvikling og sammenhæng som stor skole Resultat: Medarbejdernes kompetenceprofil drøftes i medarbejdersamtalerne og ved ledelsens møder med faggrupperne. Kompetenceudviklingen kobles endvidere med skolens udviklingsprojekter, som fremgår af skolens handlingsplan. Skolens indre liv og sammenhæng som stor skole Resultat: Der afholdes en række fællesarrangementer for alle skolens elever som fx temadage, idrætsdag, koncerter, dramaforestillinger, musical- og lancierfester, morgensamlinger, café-arrangementer, elevfester m.m. Kvalitetsindikatorer i ressourceregnskabet Resultat: Der udarbejdes ressourceregnskaber for hvert år. Samarbejde omkring Campus Hillerød Resultat: Der har været afholdt en række møder med de andre uddannelsesinstitutioner, der er eller skal placeres langs Carlsbergvej. Samarbejdet er samtidig indtænkt i lokalplanen i forbindelse med udbygningen af skolen. Her tænkes især på udlægning af areal til kommende idrætshal. Konkrete samarbejdsprojekter er det dog endnu ikke lykkedes at etablere. 4

5 Strategiske fokusområder i 2009 (Uddrag af handlingsplan 2009/10) Skolens handlingsplan omfatter en lang række indsatsområder vedrørende undervisningen, dialog og samarbejde på skolen, elevernes faglige og personlige udvikling samt elevernes kulturelle og globale bevidsthed. Her skal blot fremhæves de mest centrale fokuspunkter i handlingsplanen. Anvendelsesorientering af undervisningen på hf. I dette udviklingsprojekt samarbejdes med forskere på SDU i det kommende skoleår. Efter samarbejdet med SDU fortsættes arbejdet i skoleåret 2011/12, hvor der gennemføres efteruddannelse af alle hf-lærere i anvendelsesorientering. Toning af studieretningernes undervisning. Der er gennemført temamøde for alle lærerne om toning/profilering af studieretningerne. Desuden har nogle faggrupper arbejdet med deres fags bidrag til de enkelte studieretningers toning. Arbejdet fortsætter i det kommende skoleår. Som opfølgning på dette arbejde holdes møde om toning af studieretningerne i 1.g i december og i 2.g i august. Ny skriftlighed. Der er i skoleåret 2010/11 indledt forsøg med ny skriftlighed i tre 1.gklasser. Forsøget fortsætter i 2.g og 3.g. Som resultat af forsøgsarbejdet gennemføres temamøder for alle lærere om ny skriftlighed i skoleåret 2011/12. Kompetenceudvikling. For at sikre sammenhæng og progression i elevernes kompetenceudvikling er der opstillet et semesteropdelt kompetencekatalog over de kompetencer, eleverne skal opnå efter hvert semester. Der indledes i 1.g med et introduktionsmodul. Efter hvert semester vurderer klassernes team med eleverne om de opstillede kompetencer er opnået. Biotekklassen, der blev oprettet i skoleåret 2009/10, blev igen oprettet med en ny 1.g-klasse i skoleåret 2010/11. Talentpleje. Der har været gennemført en række projekter og konkurrencer for de særligt dygtige elever i de naturvidenskabelige fag. I skoleåret 2011/12 er der udarbejdet en samlet plan for de meget forskellige tilbud til talentfulde elever. Der er gennemført en temadag for alle elever om klimaudfordringerne. Der er desuden gennemført en international klimakonference for elever her fra skolen og fra vores kontaktskoler. Der gennemføres i skoleåret 2011/12 en temadag om Mellemøsten. Sproglig profil. Det er igen lykkedes at oprette en 3-sproglig studieretning (15 elever) i det kommende skoleår 2010/11. II. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Af tabel 4 og 5 fremgår eksamensresultaterne i perioden 2008 til 2010 Tabel 4. Eksamensresultater 2008 til Landsgennemsnit Landsgennemsnit Landsgennemsnit ) 2011 Landsgennemsnit 2011 Stx 7,2 6,9 7,0 6,9 7,3 HF 6,5 6,1 5,9 6,1 6,2 1) Mod forventning forligger eksamensresultaterne for hele landet ikke pr Ingen i Undervisningsministeriet kan oplyse, hvornår de foreligger. 5

6 Tabel 5. Eksamensresultater 2010 fordelt på afgangsklasser. 3.a 3.b 3.c 3.m 3.s 3.t 3.v 3.x 3.y 3.z 2.p 2.q 2.r 7,4 6,7 6,1 7,8 7,7 7,2 8,2 7,7 7,9 7,0 6,0 6,3 5,8 De unges uddannelsesforløb slutter naturligvis ikke med studenter- og hf-eksamen. Siden 2008 foreligger oplysninger fra Den koordinerede Tilmelding til de videregående uddannelser vedrørende dimittender fra Frederiksborg Gymnasium og HF s optagelse på videregående uddannelser. 276 studenter/hf ere med eksamen her fra skolen er optaget på en videregående uddannelse i I 2009 var tallet oppe på 283. Tabel 6. Optagne studerende på en videregående uddannelse i 2008 og 2009 med eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF fordelt på eksamensår Eksamensår Fordeling 2008 % Som det fremgår af tabel 6, venter mange af de unge op til flere år med at gå i gang med en videregående uddannelse. Et mønster, der ikke adskiller sig fra andre gymnasier og hf-kurser. 59 % af de 283 dimittender her fra skolen blev optaget på en lang videregående uddannelse i Det er et fald fra 2008, hvor 64% valgte en lang videregående uddannelse. 33 % valgte en mellemlang videregående uddannelse. En stigning på 7 procentpoint i forhold til Og 8 % valgte en kort videregående uddannelse. Et fald på 4 procentpoint i forhold til Der er med andre ord sket en lille forskydning fra de lange og korte videregående uddannelser til de mellemlange videregående uddannelser i perioden fra 2008 til Man skal ved analysen af optagelsestallene huske på, at der ikke skelnes mellem ansøgere med hf-eksamen og ansøgere med studentereksamen. Man må formode, at en opdeling i studenter og hf ere vil medføre, at procentandelen, der søger en lang videregående uddannelse ligger over 60% for studenterne. Hf erne kan ikke uden supplering søge ind på en lang videregående uddannelse. De valgte studier spreder sig over en meget bred vifte af videregående uddannelser. Topscorerne var: Danmarks Tekniske Universitet 26 ansøgere Sygeplejerskeuddannelsen 22 Folkeskolelærer 21 Samfundsvidenskabelige Universitetsuddannelser 19 Uddannelser på CBS 19 Naturvidenskabelige Universitetsuddannelser 16 Pædagoguddannelsen 14 Lægevidenskab 13 Jura 10 Ergoterapeut 7 Farmaceut 6 6

7 Karakterfordeling i 1.g, 1.hf og 2.g. Elevernes karakterer ved afslutningen af skoleåret fremgår af tabel 7 og 8. For gymnasieelevernes vedkommende er der kun tale om årskarakterer. For hf-eleverne er der tale om opnåede eksamenskarakterer i afsluttende fag i 1.hf. Tabel 7. Årskarakterer i 1.g og 2.g. Karaktergennemsnit fordelt på klasser i g 1.a 1.b 1.c 1.m 1.s 1.t 1.u 1.w 1.x 1.y 1.z Karaktergennemsnit 7,2 7,1 7,0 6,8 6,8 6,8 7,2 7,2 7,4 8,0 5,5 2.g 2.a 2.b 2.c 2.m 2.s 2.t 2.u 2.w 2.x 2.y 2.z karaktergennemsnit 5,3 5,4 6,5 6,4 7,2 7,0 6,5 7,4 7,3 7,1 5,1 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Der er to umiddelbare forklaringer på variationen. For det første er der forskel på, om en studieretning er et tilvalg eller et fravalg. Ved fravalg vælger elever de fag, der for eleven synes at være de letteste. Det viser sig ikke altid at være tilfældet. For det andet afhænger karaktergennemsnittet af det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der socialt og fagligt fungerer godt, har som regel et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. Tabel 8. Karaktergennemsnit ved eksamen i 1.hf fordelt på klasser, 2010 Klasse 1.p 1.q 1.r Karaktergennemsnit 5,3 6,0 4,4 Det er svært at komme med en entydig forklaring på 1. hf-klassernes karakterforskelle. Igen tyder meget på, at det er det sociale samspil, der her er mest afgørende. Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 9 og 10. Tabel 9. Frafald i gymnasiet og hf fordelt på årgange* Frafald 2006/07 Frafald 2007/08 Frafald 2008/09 Frafald 2009/10 1.g 9,3 % 5,8 % 6,2 % 6,7 % 2.g 9,3 % 6,3 % 5,1 % 3,2 % 3.g 2, 3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1.hf 31,0 % 14,4 % 23,9 % 24,4 % 2.hf 6,9 % 3,3 % 3,8 % 4,3 % I alt 9,2 % 5,4 % 6,0 % 5,6 % *Der er i tabellen tale om nettofrafald = frafald tilgang af elever i løbet af skoleåret. Set over perioden fra 2006/07 til 2009/10 er der tale om et fald i frafaldet. Tabel 10. Årsager til frafald Årsag: 2006/ / / /10 Anden ungdomsuddannelse 32 % 26 % 23 % 22 % Fravær 25 % 15 % 23 % 19 % Andet gymnasium/hf 13 % 18 % 10 % 21 % Arbejde/pause 9 % 15 % 14 % 7 % Lavt standpunkt/udeblevet fra 12 % 18 % 18 % 18 % eksamen/dumpet Uoplyst 9 % 8 % 12 % 13 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 7

8 I tabel 10 ses, at en del af frafaldet ikke er et reelt frafald. Det drejer sig om den del af frafaldet, der skyldes valg af anden ungdomsuddannelse og valg af andet gymnasium/hf. Ses bort fra denne del af frafaldet, er det reelle frafald derfor ikke 5,6 %, men 3,2 %. III. Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 5,7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen i skoleåret 2009/10 (idrætsdag, fællesarrangementer, terminsprøver og evalueringer, lektiecafé, eksamenstræning, rejser og ekstra idrætslærer i 1.g og 2.g). Af den resterende uddannelsestid gennemførtes i skoleåret 2009/10 96,9 % af undervisningen. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. For skoleåret 2010/11 udtages 7% af elevtiden til tværgående undervisningsaktiviteter. Undervisningsmiljø Mange af de problemer, der blev påpeget i sidste års analyse af undervisningsmiljøet skulle ved nybygningen og renoveringen af den gamle bygning være imødekommet. Resultaterne vil dog først kunne ses ved den næste undervisningsmiljøundersøgelse om et par år. Elevernes fraværsprocenter Fraværet ved skoleårene 2008/09 og 2009/10 s afslutning fremgår af tabel 11. Tabel 11. Gennemsnitlige forsømmelsesprocenter i skoleåret 2008/09 og 2009/10 (note) Fraværsprocent fordelt på årgange Laveste/højeste fraværsprocenter fordelt på klasser 1.hf 2.hf 1.g 2.g 3.g 08/09: 11,5 % 08/09: 16,0 % 08/09: 5,5 % 08/09: 7,2 % 08/09: 8,2 % 09/10: 9,9 % 8,7 14,2 % 9,0-10,5% 09/10: 14,0 % 14,4 18, 9 % 12,1-17,0% 09/10: 4,7 % 4,4 6,8 % 3,3-7,0% 09/10: 8,2 % 3,4 11,8 % 6,6-11,3% 09/10: 9,8 % 5,5 11,0 % 6,9-12,2% Note: Fraværet er opgjort ved undervisningsårets afslutning inden eksamen. Da en del elever er faldet fra på det tidspunkt, ville både det gennemsnitlige fravær og spredningen i fraværet være større end anført her, hvis de udmeldte elever var medtaget. Som det fremgår af tabel 11, er der stor forskel i elevernes fravær fra årgang til årgang og fra klasse til klasse. HF ernes fraværsprocent ligger signifikant over elevfraværet i gymnasiet. Der er en klar tendens til, at fraværet stiger med klassetrin. En del af fraværet kan forklares med længerevarende sygdom og belastende sociale begivenheder i enkelte elevers liv. Men et fravær på over i gennemsnit over 3-4% - svarende til normalt fravær på det private arbejdsmarked grundet sygdom - må ud fra en helhedsbetragtning skyldes ikke lovligt fravær. Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Alle fastansatte har en kandidatgrad fra universitetet og en pædagogikumuddannelse. En fastansat har desuden en PhD-grad. Fire ansatte har en mastergrad fra Syddansk Universitet i ledelse eller pædagogik. Blandt de ansatte findes en fagkonsulent i musik i Undervisningsministeriet. To lærere er medlemmer af forskellige opgavekommissioner i Undervisningsministeriet. Seks lærere er censorer ved universitetet. En lærer er deltidsansat på SDU, hvor vedkommende underviser lærerkandidater. To lærere underviser på faglig-pædagogiske kurser for lærerkandidater. To er 8

9 medlemmer af en faglig forenings bestyrelse. 13 har skrevet eller skriver lærebøger til gymnasiet og hf. Siden skoleåret 2007/08 er alle ansatte tildelt undervisningsfrihed svarende til en arbejdsuge. Tiden anvendes dels til interne obligatoriske kurser og dels til interne og eksterne kurser efter den enkelte lærers eget valg. Desuden har skolen finansieret kompetencegivende uddannelse for to lærere i studievejledning og for to lærere i læsepædagogik. I skoleåret 2010/11 er der bevilget 4 masteruddannelser. Tre i gymnasieledelse og en i pædagogik. Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Der er mod slutningen af foråret 2010 gennemført en APV-undersøgelse blandt medarbejderne. Resultaterne fra APV-undersøgelsen dannede i efteråret 2010 grundlag for udarbejdelse af en opfølgende handlingsplan. Heri ser man nærmere på: Medarbejdersamtalernes form og indhold Tidspres især i forbindelse med tværgående undervisningsopgaver. Skolens stresspolitik IT-forholdene Rengøringen af skolen De fysiske forhold på lærerværelset Skolens rygepolitik Det teknisk administrative personales arbejdsstillinger, støj og træk, og arbejdspres Uddannelsesomkostninger pr. elev IV Effektivitet Tabel 12. Udgift pr. elev i perioden 2007 til 2010 Kroner 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab Udgift pr. elev Note: Udgiften pr. elev er opgjort brutto inden fradrag for frafald i antal elever. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabsresultatet for det pågældende år sammenholdt med elevtallet den 1. september samme år. I 2007 lå udgiften pr. elev langt under landsgennemsnittet på kr. I 2008 var udgiften pr. elev kr., og dermed var udgiften nået op på niveau med Den lave udgift pr. elev i 2007 medførte et ganske betydeligt overskud på 6,5 mio.kr. I 2008 har skolens ledelse som følge heraf anvendt flere ressourcer til IT-udstyr, undervisningsmidler, efteruddannelse af medarbejderne og skolens vedligeholdelse. Derfor er overskuddet i 2008 tilsvarende bragt ned til 2,3 mio.kr. I 2009 er overskuddet igen oppe på 6,2 mio.kr. Det fandt ledelsen hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, skolen stod over for i Modernisering af eksisterende bygninger. Indkøb af nye møbler og undervisningsudstyr. Overskuddet i 2010 blev som følge af disse udgifter kun 0,5 mio. kr. På lidt længere sigt er der behov for at spare op til en ny idrætshal. 9

10 Udgiften pr. elev i 2010 for gymnasier med over 750 elever var pænt over Frederiksborg Gymnasium og HF s udgift. Der er med andre ord tale om en effektiv drift af skolen. Elev/lærerratio Forholdet mellem antallet af elever pr og antallet af lærere er beregnet på følgende måde elever divideret med fuldtids lærerårsværk på 102,33 = 10,8 elever pr. fuldstidsårsværk (2009: 11,1-2008: 11,4 2007: 10,3). Der er med andre ord tale om et mindre fald i effektivitet målt på elev/lærerratio i perioden fra 2008 til Elev/medarbejderratio Skolen har ansat 14,2 administrative årsværk. De fordeler sig således. Rektor og vicerektor, 5 inspektorer/pædagogiske ledere, 4 sekretærer, boginspektor, bibliotekar, 2 IT-medarbejdere og 3 pedeller. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 116,53 årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever (1107) med antallet af årsværk (l16,53). Elev/medarbejderratio er således 9,5 (2009: 9,6-2008: 9,9 2007: 9,1). Igen et lille fald i effektivitet målt som elev/medarbejderratio. Fordeling af lærernes arbejdstid Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid 2010/11 løntimefordeling skoleår 10/11 øvr. Tid 10% eksamen 8% pau og præ 8% underv.stid 26% forb. 29% app. 2% rettetid 16% deletid 1% Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke væsentligt fra andre skolers fordeling. Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel 13. Tabel 13. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale og ledelse pr. 1. august 2010 Alder (år) Antal

11 Det fremgår af tabellen, at der inden for en periode på 5 år vil ske en udskiftning af en stor del af de tekniske og administrative medarbejdere. Det er i den forbindelse vigtigt at forberede et hensigtsmæssigt generationsskifte i god tid, især når det drejer sig om medarbejdere med særlige kompetencer. Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 14. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2010 Alder/år Antal Andel af fastansatte i % 7,4 22,1 8,4 12,6 6,3 16,8 14,7 10,5 1,1 Selvom aldersfordelingen blandt lærerne er noget skæv med vægt på aldersgruppen årige, er generationsproblemet slet ikke af samme omfang som på skoler, der er bygget i 1970 erne og 1980 erne, eller på skoler med en lang årrække med faldende søgning. På disse skoler vil ofte et helt lærerkollegium skulle skiftes i løbet af en meget kort årrække. Personaleomsætning blandt fastansatte Ved skoleåret 2009/10 s afslutning er en fastansat lærer fratrådt sin stilling på skolen for at gå på pension. 14 lærere er blevet nyansat pr. august 2010 i faste stillinger enten som adjunkt/lektor (8) eller i uddannelsesstilling (6). Opgørelsen omfatter ikke årsvikarer. I skoleåret 2009/10 er der ansat 14 årsvikarer. I det efterfølgende skoleår 2010/11 er der ansat 8 årsvikarer. Ved skoleårets afslutning pr. 1. august 2011 fratræder en fastansat medarbejder, der har fået stilling på et andet gymnasium. Sygefravær i skoleåret 2009/10 Sygefraværet fremgår af tabel 15. Det gennemsnitlige fravær på 5,7 sygedage pr. medarbejder er lavt sammenlignet med andre dele af den offentlige sektor. Muligvis hænger det sammen med de ansattes høje grad af ansvarlighed for skolen og undervisningen. De få med længerevarende fravær er alene forårsaget af alvorligere sygdomsforløb. Ledelsen er opmærksom på medarbejdere med et middelhøjt sygefravær, der falder spredt. Sygefravær kan inddrages i medarbejdersamtalen og er omfattet af skolens sygdomspolitik. Tabel 15. Sygefravær blandt alle ansatte i skoleåret 2009/10 Antal sygedage Gennemsnit: 0 dage 1-5 dage 6-10 dage dage Antal ansatte (116) dage 5,6 sygedage pr. medarb dage Sygefraværet er i gennemsnit pr. medarbejder uændret i forhold til det foregående skoleår (2008/9: 5,7 dage). Ses bort fra de langtidssyge, er sygefraværet 2,5 sygedage pr. medarbejder. 11

12 Finansielle resultater og nøgletal Tabel 16. Finansielle resultater og nøgletal for perioden 2008 til Årets resultat kr kr kr. Fordeling af omkostninger: Undervisning Ledelse & adm. Bygningsdrift 101 % 81 % 12 % 8 % 100 % 80 % 12 % 8 % 100 % 77 % 12 % 11 % Egenkapital kr kr kr. Overskudsgrad 2,3 8,3 0,6 Likviditetsgrad 111,9 141,1 133,3 Soliditetsgrad 13,1 32,0 30,8 Alle nøgletal viser, at skolen bygger på en solid egenkapital og en rummelig likviditet. Forskydningen i udskifternes fordeling skyldes alene investering i ny- og ombygningen i Med købet af bygningerne pr. 1. januar 2011 og ved beslutning om opførelse af idrætshal må forventes en væsentlig ændring i nøgletal og i udgiftsfordelingen i de kommende år. Grønt regnskab Frederiksborg Gymnasium og HF har siden 2008 opstillet et grønt regnskab for skolen. Resultatet fremgår af tabel 17. Tabel 17. Grønt regnskab Forbrug i 2008 Forbrug i 2009 Forbrug i 2010 Varme MWh 828, , ,6 El MWh 285,7 313,74 361,87 1) Vand m CO2 fra varme: 135 kg/mwh 111,85 tons 139,56 tons 152,50 tons CO2 fra El: 522 kg/mwh 149,14 tons 163,77 tons 188,90 tons CO2 i alt: 260,99 tons 303,33 tons 341,40 tons CO2 pr. elev 256 kg. 287 kg. 308,4 kg. 1) En del af stigningen i elforbruget skyldes strømforbrug i forbindelse med ny- og ombygningen. Bortset fra vandforbruget er der sket en uheldig udvikling i skolens energiforbrug i perioden 2008 til Stigningen i forbruget af varme skyldes dels kolde vintre og dels en regulering af skolens varmeforsyning, så der også kan blive varmt i særklassefløjen og i idrætssalene. Stigningen i elforbruget skyldes den markante udbygning af skolens it-infrastruktur og elevernes stigende anvendelse af bærbare pc ere, der kobles til skolens strømforsyning. Hertil kommer energiforbruget i den nye bygning, som først i 2011 vil være i brug i et helt kalenderår. På denne baggrund vil det ikke være muligt at leve op til regeringens målsætning om at reducere energiforbruget med 10 % i forhold til forbruget i Ifølge skolens energimærkning vil energiforbruget kunne reduceres ved en række investeringer. Ud fra en økonomisk betragtning er en række af disse besparelser ikke rentable, da tilbagebetalingstiden ligger i intervallet mellem 18 og 30 år. De mindre investeringer i energibesparelser med kort tilbagebetalingstid vil indgå i skolens samlede vedligeholdelsesplan. 12

13 Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2012 t U0u pr. 23.9.2008 April 2013 Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året II. III. IV. Årets resultater Uddannelseskvalitet

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Udkast: 7.5.2010 Maj 2010. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 1 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2008 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Juni 2009. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008

Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2014 Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året II. III. IV. Årets

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2016 Ressourceregnskab 2015 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) det er ikke alt, der tæller, der tælles og det er ikke alt, der tælles, der tæller,

Læs mere

Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr

Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) det er ikke alt, der tæller, der tælles og det er ikke alt, der tælles, der tæller, Albert Einstein Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ressourceregnskab 2014

Ressourceregnskab 2014 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2015 Ressourceregnskab 2014 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Juni 2010. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer.

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer. Rapport vedrørende Resultatlønskontrakt 2015/16 for rektor BILAG D Ifølge ministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13. Rektors rapport

Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13. Rektors rapport Strategimålepunkter Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Rektors rapport 1. Implementering af FGHFs vision og mission Vision: En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Ressourceregnskab Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Formål At styrke informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet både centralt og decentralt sikre øget åbenhed og gennemsigtighed

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 Bilag 6 16. august 2011 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 Obligatoriske indsatsområder for skoleåret 2010-2011. Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring TLF: +45 9892 2433/ FAX: +45 9890 9190 e-mail: adm@hj-gym.dk http: // www.hj-gym.

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring TLF: +45 9892 2433/ FAX: +45 9890 9190 e-mail: adm@hj-gym.dk http: // www.hj-gym. Sammenskrivning af undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF-kursus Foråret 2011 Generelt I foråret 2011 gennemførte Hjørring Gymnasium og HF-kursus blandt eleverne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor Faaborg Gymnasium Resultatlønskontrakt for rektor Bestyrelsen 29-09-2009 Indhold Indledning 2 Retningslinier 2 Indsatsområder for skoleåret 2009 / 2010 2 Obligatoriske områder 2 Valgfrie områder 2 1. Mere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Stillings- og personprofil Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Opdragsgiver Odense Katedralskole Adresse Jernbanegade 34 5000 Odense C Telefon 66 12 22 40 www.odensekatedralskole.dk Stilling Rektor

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015.

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Studieparathed. Basisrammen: Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM.

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF Handlingsplan 2012/13

Frederiksborg Gymnasium og HF Handlingsplan 2012/13 Frederiksborg Gymnasium og HF Handlingsplan 2012/13 UNDERVISNINGEN Stx: Toning af undervisningen Formålet med toning er at skabe synergi mellem den enkelte studieretnings fag. Det kan ske ved mere eller

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere