Vilkår for. Varebil elite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Varebil elite"

Transkript

1 Vilkår for Varebil elite Maj 2006

2 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og Deres forsikringer. Hvis De ønsker at se disse oplysninger, behøver De blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup. Hvis De ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver De blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere Dem om, at oplysninger om Deres kundeforhold registreres centralt i Topdanmark.

3 Indhold Et par ord til indledning 5 Fælles vilkår 1. Hvem er omfattet 6 2. Hvor dækkes 6 3. Motorløb 7 4. Forsikringens betaling 7 5. Gebyrer 7 6. Indeksregulering 8 7. Prisen er uafhængig af skadeforløbet 8 8. Selvrisiko 8 9. Moms Opsigelse eller ændring af forsikringen Flytning og risikoændring Afhændelse eller udskiftning Stilstand eller afmelding Tilbagebetaling Hvis skaden sker Regres Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning 14 Ansvarsforsikringen 20. Hvilket ansvar er dækket 15 Kaskoforsikringen 21. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Redningsforsikring i udlandet Kørekort Hvordan erstattes skaderne Retshjælp 19 3

4 Bilsavnforsikringen 28. Omfang Geografisk område Erstatningens beregning Totalskade Tyveriskade Dobbelt erstatning Bilsavn tillæg til Varebil elite 21 Førerulykkesforsikringen Friskadeforsikringen 35. Omfang Friskade tillæg til Varebil elite Uddrag af vilkår Førerulykkesforsikring tillæg til Varebil elite 23 4

5 Et par ord til Indledning Disse vilkår gælder for varebiler, der bruges til kørsel med egne varer. Forsikringen er en kombineret forsikring, der kan bestå af: Ansvarsforsikring der er lovpligtig og efter færdselsloven dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af varebilen som køretøj. Kaskoforsikring der dækker skade påført varebilen og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også retshjælpsforsikring, hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Under kørsel i udlandet kan forsikringen være udvidet med en særlig redningsforsikring. Bilsavnforsikring der udbetaler erstatning, når bilen er på værksted som følge af en kaskoskade, bliver totalskadet eller stjålet. Friskadeforsikring der virker på den måde, at der ikke skal betales selvrisiko, når forsikringen har erstattet skader sket som følge af brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og nedstyrtning af genstande på varebilen. Der skal betales selvrisiko ved enhver skade på varebilens glas, medmindre der er tale om en skade på forruden, der repareres i stedet for udskiftes. Førerulykkesforsikring der dækker, hvis føreren kommer til skade med den forsikrede varebil og ikke får erstatning på anden måde. På policen kan De se, hvilke af de nævnte forsikringer De har. 5

6 Fælles vilkår 1 Hvem er omfattet A Forsikringen omfatter forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst bruger varebilen, lader den bruge eller er fører af den. B På samme måde omfatter forsikringen virksomheder, der har fået varebilen overladt til reparation, service, transport, salg e.l., dog ikke for skade påført varebilen under arbejde på denne eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. C Skifter den forsikrede varebil ejer, omfatter forsikringen den ny ejer af den forsikrede varebil i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet anden forsikring for varebilen. Den ny ejer er ikke dækket for skade påført varebilen under arbejde på denne. 2 Hvor dækkes A Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. B I det øvrige Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kort ordningen dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Her dækkes dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker ansvarsforsikringen subsidiært. Er skaden sket uden for Danmarks grænser, dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. C Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet Grønt kort ordningen. 6

7 3 Motorløb A Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at 1. den foregår her i landet. 2. der ikke er tale om terrænkørsel. 3. Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. 4. de foreskrevne regler for løbet overholdes. 5. kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally). B Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og spærret af til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. C Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den der er nævnt i punkt B, er ikke dækket, medmindre det er nævnt i policen, at der er truffet aftale om det. 4 Forsikringens betaling A Prisen fastsættes efter Topdanmarks gældende prisliste. Sammen med beløbet opkræves eventuel stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. B Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Beløbet opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. D Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. E Betales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. F Betales beløbet stadig ikke slettes forsikringen, og hvis bilen er registreret, giver Topdanmark politiet besked med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Endvidere foretages registrering i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister, se punkt 9 C. G Når forsikringen er slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt og da udelukkende på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den ny police sker helårsvis forud i mindst 2 år. 7

8 5 Gebyrer A Topdanmark har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser som for eksempel ved opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. B Gebyrerne fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. 6 Indeksregulering A Forsikringssummer, selvrisikobeløb, gebyr for rykkerbrev samt andre gebyrer eller beløb, der er nævnt i police eller vilkår indeksreguleres en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. B Prisen for forsikringen indeksreguleres ved den førstkommende opkrævning i kalenderåret. C Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. D Ophører udgivelsen af det pågældende lønindeks, kan Topdanmark anvende et andet lønindeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7 Prisen er uafhængig af skadeforløbet A Prisen for Varebil elite ændres ikke som følge af skade. B Prisen for forsikringen sættes ned fra den 1. i den måned varebilen fylder 5 år, 10 år og 25 år, regnet fra den 1. registreringsdato. 8 Selvrisiko A Forsikringstageren betaler den første del af enhver ansvars- eller kaskoskade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningsberegningen har fundet sted. Sker der ved samme skadetilfælde både ansvars- og kaskoskade betales selvrisikobeløbet kun en gang. 8 B Hvis en og samme forsikringstager har flere forsikringer i Topdanmark og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer.

9 C Topdanmark lægger selvrisikobeløbet ud over for reparatør eller tredjemand og opkræver det hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. D Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. E På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. F Betales selvrisikobeløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. G Betales selvrisikobeløbet ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. H Selvrisikobeløb på kr. (gældende i 2006) og derover kan afdrages efter aftale. I Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, hvis 1. skaden er forvoldt, mens varebilen var overladt til værksted, servicestation o.l., jf. punkt 1 B. Selvrisikobeløbet opkræves hos virksomheden, hvis denne er ansvarlig for skaden. 2. skaden er forvoldt, mens varebilen var overdraget til ny ejer jf. punkt 1C. Selvrisikobeløbet opkræves hos den nye ejer, hvis denne er ansvarlig for skaden. 3. skaden er omfattet af friskadeforsikringen. Dog gælder der for enhver skade på bilens glas en selvrisiko, med mindre der er tale om en skade på forruden, der repareres i stedet for udskiftes. 4. den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 5. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens paragraffer 19 og Topdanmark skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens paragraf 103 stk. 1, selv om den ansvarlige for den her forsikrede bil er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens paragraf 103 stk. 2. 9

10 9 Moms A Moms i henhold til gældende lov betales af Topdanmark. B For varebiler, der tilhører og bruges i en registreret virksomhed, betales momsen af virksomheden i det omfang, denne kan modregne momsen i sit regnskab med Skat. For varebiler, der tilhører et leasingselskab, betales momsen af dette. C Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed eller leasingselskabet. D Den registrerede virksomhed eller leasingselskabet betaler alle udgifter ved opkrævningen. E På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. F Betales momsen ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. G Betales momsen ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 10 Opsigelse eller ændring af forsikringen A Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). B Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx begrænsninger i forsikringens dækningsomfang, særlige bestemmelser for selvrisiko eller forhøjelse af prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked forinden. C Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering 10

11 heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering i nævnte fællesregister (DFIM, Amalie gade 10, 1256 København K., tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. D Topdanmark kan ændre forsikringsvilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Hvis Topdanmark har ændret vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at lade forsikringen udgå gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering af prisen. 11 Flytning og risikoændring A Af hensyn til prisberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis 1. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2. varebilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. 3. varebilen skifter anvendelse. 4. motorstørrelsen ændres eller der i øvrigt foretages ændringer ved motoren. 5. varebilens vægt ændres. 6. varebilen forsynes med trækkrog. 7. værdien af den forsikrede varebil og tilbehør forøges. 8. der sker ændringer i omfanget af modregning af moms i regnskabet med Skat. 9. virksomhedens art/aktiviteter eller DB03-kode ændres. B Når Topdanmark er underrettet, tages der stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. C Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringer, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 11

12 12 Afhændelse eller udskiftning A Topdanmark skal have besked, hvis varebilen afhændes. Forsikringen ophører ved afhændelsen. B Udskiftes varebilen, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin ny bil. Ved udskiftning kan optjent rabat for skadefri kørsel videreføres, hvis den nye bil forsikres i Topdanmark. Pris og vilkår fortsætter i øvrigt efter Topdanmarks gældende regler. C Om den ny ejers retsstilling, se punkt 1C. 13 Stilstand eller afmelding A Indleveres nummerpladerne til en forsikret varebil til Topdanmark, beregnes en pris for stilstandsforsikring. For deponering af nummerplader opkræves et gebyr. B Ved skade i en periode, hvor der kun betales stilstandspræmie, beregnes en særlig selvrisiko. C Afmeldes varebilen, ophører forsikringen fra datoen for afmelding. Forsikringstageren kan dog bestille stilstandsforsikring. 14 Tilbagebetaling I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales det beløb, der er betalt for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 15 Hvis skaden sker A Skade, der omfattes af forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark. Anmeldelsen kan sendes til Topdanmark eller - ved kaskoskade - afleveres til det værksted, der foretager reparationen. B Værkstedet kontakter taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med varebilen, og kørslen ikke kan udsættes. C Topdanmark har ret til at anvise reparatør. D Tyveri og røveri skal også hurtigst muligt anmeldes til politiet. E Skade under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S, se det røde SOS-servicekort. 12

13 16 Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb refunderet. B Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed. C For varebiler, der ikke frit må udlejes, har Topdanmark pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens varebilen var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen var udlejet i strid med Trafikministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. D Topdanmark forbeholder sig regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er dækket på forsikringen. 17 Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af 1. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, a. at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en de anførte situationer, b. at sikrede ikke selv deltager i handlingerne. 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). 3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelleratordrift. 13

14 18 Ankenævn A Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf mellem Kl. 10 og 13. B Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. C Klageskema og girokort til brug for indbetaling af gebyr kan rekvireres hos: a. Topdanmark b. Ankenævnet for Forsikring 19 Lovgivning Dansk lov, herunder lov om forsikringsvirksomhed og lov om forsikringsaftaler, danner grundlag for forsikringsaftalen og reguleringen af forholdet mellem parterne. 14

15 Ansvarsforsikringen 20 Hvilket ansvar er dækket A Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af varebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 2: Hvor dækkes. Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører varebilen. Endelig dækkes, uanset punkt B 1, ansvar for personskade overgået elev i varebil brugt til skolekørsel, under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og spærret af til formålet. B Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1. på førerens person. 2. på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstager, disses ægtefælle/- samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. 3. på tilkoblet køretøj. 4. på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med varebilen, hvis ikke der er tegnet særlig forsikring for det. 15

16 Kaskoforsikringen 21 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter 1. varebilen 2. fastmonteret tilbehør til varebilen, herunder tyverisikrings- og satellitovervågningsudstyr. 3. telekommunikationsudstyr, som fx radio, mobiltelefon, navigationsudstyr, internet, walkietalkies og andet sender- og modtagermateriel, der er monteret eller leveret fra fabrikken. Er udstyret monteret eller anskaffet senere, kan den samlede erstatning højst udgøre kr. (indeksreguleres ikke) for hver skade, hvis ikke det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for en højere værdi. Forsikringen omfatter udelukkende lovligt og godkendt udstyr. 4. op til 5 bånd, CD er eller plader og op til 5 CD-ROM, DVD er eller videobånd til telekommunikationsudstyr monteret i varebilen. 5. standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til varebilen. B Forsikringen omfatter ikke fastmonteret tilbehør, der bruges erhvervsmæssigt. 22 Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 22 - enhver skade på det forsikrede (se punkt 20) samt tab af dette ved tyveri og røveri. B Hvis der i policen stilles krav om, at varebilen har en effektiv tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret i varebilen. 16

17 23 Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1. fabrikations- og konstruktionsfejl 2. skade, der opstår i og er begrænset til varebilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). 3. skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. frostsprængning. 5. forringelse af varebilens stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. 6. skade, der skyldes slid. 7. skade, der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust. 8. skade, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladssystemet, hvis ikke det fremgår af policen, at der er tegnet særlig forsikring for det. 9. tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt, jf. punkt 22 B. B Skade nævnt under A nr. 1-7 er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. C Endvidere dækker forsikringen ikke skade 1. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringaftalelovens paragraf 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens paragraf 53, stk. 1 eller 2. D Ved skade nævnt under C er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af varebilen eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 17

18 24 Redningsforsikring i udlandet A Hvis der er tegnet kaskoforsikring for en varebil med en totalvægt på højst 3,5 tons, er forsikringen udvidet med en redningsforsikring under kørsel i udlandet. Forsikringen dækker dog ikke, hvis rejsens formål er godstransport. B De fuldstændige vilkår for redningsforsikring er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet og som fås hos Topdanmark. 25 Kørekort A Føres varebilen af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, dækker forsikringen udelukkende i det omfang, hvori det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. B Forsikringstageren er dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af varebilen eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 26 Hvordan erstattes skaderne A Reparation Topdanmark betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter varebilen i samme stand som før skaden. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Topdanmark yder garanti for første klasses reparation. Er skaden opstået, efter at varebilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler e.l., se punkt 1 B, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udføres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse haves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Eventuel forringelse af varebilens handelsværdi erstattes ikke. 18

19 B Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver varebilen (udstyret) ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende varebil (udstyr)af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. For udstyr, som fx bilradio, kan Topdanmark i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende udstyr. C Transportomkostninger i Danmark Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til transport af varebilen til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af varebilen tillige nødvendige omkostninger til afhentning af denne. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOS-servicekort, jf. punkt 24. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. 27 Retshjælp A Hvis der er tegnet kaskoforsikring, omfatter forsikringen også retshjælp. B Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene medmindre sagen kan afgøres ved et klagenævn fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn. C Får sikrede brug for forsikringen, må sikrede henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. D De fuldstændige vilkår vedrørende retshjælpsforsikringen fås ved henvendelse til Topdanmarks retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder sikrede. 19

20 Bilsavnforsikringen 28 Omfang Er der tegnet bilsavnforsikring ydes erstatning i henhold til denne ved skade, der er dækket og erstattet på kaskoforsikringen, se punkt Geografisk område Forsikringen dækker i samme geografiske område som kaskoforsikringen, i det omfang skaden repareres i Danmark. Om total- og tyveriskader, se punkterne 30 og Erstatningens beregning Erstatning for bilsavn beregnes efter kaskoskadens størrelse. Skader under 500 kr. giver, uanset årsag, ikke ret til erstatning. Ved skader på 500 kr. eller derover gives erstatning med 10% af hele reparationsudgiften inkl. moms samt eventuel selvrisiko. Ved beregning af erstatning rundes reparationsudgifterne op til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Erstatning for bilsavn kan for en enkelt skadehændelse ikke overstige kr. Er forsikringen tegnet med fordoblede ydelser, se punkt 32, kan erstatningen ikke overstige kr. Beløbene indeksreguleres ikke. 31 Totalskade Er kaskoskaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver bilen ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, gives erstatning med et fast beløb, der i 2006 er kr. Ved tyveri gives endvidere erstatning i henhold til punkt

21 32 Tyveriskade Fra det tidspunkt tyveriet anmeldes til politiet og Topdanmark, og indtil varebilen igen er fundet, dog højst 4 uger, gives en erstatning der i 2006 er 230 kr. pr. dag. Er tyveriet sket i udlandet, gives erstatningen udelukkende for den tid, forsikringstager kan godtgøre, at denne har undværet varebilen i Danmark. Herudover gives erstatning efter reglerne i punkt 30 eller Dobbelt erstatning Efter aftale kan forsikringen tegnes med fordoblede ydelser. 34 Bilsavn tillæg til Varebil elite Forsikringen er et tillæg til Varebil elite og vilkårene for denne gælder i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. 21

22 Friskadeforsikringen 35 Omfang A Er der tegnet friskadeforsikring, nedsættes erstatningen ikke med selvrisikobeløbet, når forsikringen har erstattet skader som følge af 1. brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. 2. tyveri og røveri. 3. nedstyrtning af genstande på varebilen. B Ved enhver skade på bilens glas herunder lygter, soltag, spejle og ruder gælder en selvrisiko, der fremgår af policen. Selvrisiko bortfalder, hvis der er tale om en skade på forruden, der repareres i stedet for udskiftes. C Skader på varebilens glas kan anmeldes til Topdanmarks Glasservice på tlf Friskade tillæg til Varebil elite Forsikringen er et tillæg til Varebil elite, og vilkårene for denne gælder i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. 22

23 Førerulykkesforsikringen 37 Uddrag af vilkår A Førerulykkesforsikringen træder til, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Den sikrer erstatning ved førerens død eller invaliditet efter ulykkestilfælde med den forsikrede varebil. B Forsikringen dækker med kr. ved fuldstændig invaliditet. Beløbet er indeksreguleret, se punkt 5, og gælder i Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen forholdsmæssigt. Erstatningen nedsættes fra det 68. år. Er invaliditeten 20% eller derover, gives et tillæg, hvis tilskadekomne er under 66 år. C Ved dødsfald betales kr., hvis afdøde efterlader sig ægtefælle. Erstatningen nedsættes hvis afdøde var fyldt 68 år. Hvis der er børn under 18 år, betales en erstatning til hvert barn på kr. for hvert år, barnet mangler i at være fyldt 18 år. Beløbet fordobles, hvis børnene bliver forældreløse. Beløbene gælder i D De fuldstændige vilkår med regler om erstatningsberegning mv. kan fås hos Topdanmark. 38 Førerulykkesforsikring tillæg til Varebil elite Forsikringen er et tillæg til Varebil elite, og vilkårene for denne gælder i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. 23

24 Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon Internet Formula A/S 05.03

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Maj vilkår for Varebil - egne varer

Maj vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 vilkår for Varebil - egne varer Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer 6664-2 Maj 2014 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for Motorcykel elite

Vilkår for Motorcykel elite Vilkår for Motorcykel elite 6454-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 Vilkår for Personbiler Bil elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler 6730-1 Marts 2015 vilkår for Personbiler SKOD Intro Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler SKOD Intro 6730-1 Marts 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-4 September 2012 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv motorkøretøjsforsikring

Kollektiv motorkøretøjsforsikring Vilkår for Kollektiv motorkøretøjsforsikring 4577-04 Marts 2007 9:56-17. februar 2009 - slm Indhold Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 4 4.

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6741-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il uden bonustab Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il uden bonustab 6741-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner Vilkår for Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere