Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret."

Transkript

1 INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning af strafudmålingen, dvs. oplysninger straffens art og længde, for sammenlignelige sagstyper, jf. nedenstående. Der er endvidere gennemført analyser af udviklingen i strafudmålingen fra 1996 til 2000, ligesom der i et vist omfang er gennemført komparative analyser af strafudmålingen for forskellige forbrydelser inden for samme overordnede kategori. Med henblik på at belyse bødestørrelsen for forskellige forbrydelser er der endvidere gennemført en separat bødeundersøgelse vedrørende år 2000 og 2001, jf. s. Fejl! Bogmærke er ikke defineret., hvor denne undersøgelse omtales nærmere. Materiale og begreber Undersøgelsen af domspraksis er baseret på strafferetlige afgørelser, der er truffet i perioden Ved afgørelse forstås her tiltalefrafald, bøde (alle typer) og frihedsstraf (herunder samfundstjeneste, forvaring og livstidsstraf). Øvrige strafferetlige afgørelser er ikke omfattet af undersøgelsen. For hver enkel afgørelse foreligger der oplysninger om afgørelsens art, og for frihedsstraffe foreligger endvidere oplysninger om straffens længde, dog med undtagelse af kombinationsdomme, jf. det senere. Fra den del af bødeundersøgelsen, der vedrører 2000, er der suppleret med oplysninger om størrelsen af de forskellige former for bøder. Domspraksisundersøgelsen omfatter de former for straffelovsovertrædelser, der forekommer tilstrækkeligt hyppigt til at gøre en statistisk analyse meningsfuld. Det betyder, at en del straffelovsbestemmelser, som anvendes meget sjældent, ikke er omfattet af undersøgelsen. Endvidere er nogle subkategorier udeladt med henblik på dels at begrænse undersøgelsens omfang og dels at afgrænse kategorier af lovovertrædelser, der vedrører tilnærmelsesvis ensartede forbrydelsestyper, jf. det følgende. Det er estimeret, at undersøgelsen omfatter omkring 90% af de mulige strafferetlige afgørelser om straffelovsovertrædelser, jf. bilag s. Fejl! Bogmærke er ikke defineret., der viser samtlige strafferetlige sigtelser i perioden På de følgende sider findes et oversigtsskema med de kriminalitetskategorier, der er omfattet af undersøgelsen af domspraksis. Det er endvidere angivet, hvilke subkategorier der er omfattet af de enkelte kriminalitetskategorier. Subkategorierne angiver den inddeling af forbrydelser efter deres gerningsindhold, som anvendes af politiet. I nogle tilfælde vedrører kriminalitetskategorierne flere straffelovsbestemmelser, mens de i andre tilfælde angår en delmængde af en straffelovsbestemmelse. Således er afgørelser vedrørende straffelovens 276 opdelt i en række forskellige kategorier efter gerningens nærmere indhold. Det er sket med henblik på at kunne give et mere nuanceret billede af strafudmålingen, idet sager, der henhører under samme straffelovsparagraf, kan adskille sig på væsentlige punkter og derfor også medføre forskellige straffe. Domspraksis for i alt 80 kriminalitetskategorier er belyst i undersøgelsen. Med henblik på at indkredse sagstyper, der på væsentlige områder er ensartede, er der til brug for undersøgelsen indhentet oplysninger om henholdsvis gerningsmandens alder, tidligere straffe samt arten af eventuelle biforhold. Strafudmålingen er derefter kortlagt for sagstyper, der med hensyn til disse forhold er ens.

2 Gerningsmandens alder vedrører alderen på det tidspunkt, lovovertrædelsen blev anmeldt. Egentlig er det alderen på gerningstidspunktet, der er af betydning for strafudmålingen, men da det er ganske ressourcekrævende at få oplysninger herom, og da gernings- og anmeldelsestidspunktet typisk ligger meget tæt på hinanden, er det valgt at tage udgangspunktet i alderen på anmeldelsestidspunktet. I undersøgelsen er sagerne opdelt efter, om de vedrører gerningsmænd under 18 år (undertiden omtalt som unge lovovertrædere ) eller på 18 år og derover ( ældre lovovertrædere ). Oplysninger om tidligere straffe er indhentet for en periode på 5 år forud for den aktuelle afgørelsesdato. Såfremt gerningspersonen i denne periode er meddelt tiltalefrafald eller idømt frihedsstraf eller behandlingsdom for overtrædelse af straffeloven, anses vedkommende for at være tidligere straffet. Bøder for straffelovsovertrædelser indgår altså ikke i denne afgrænsning, ligesom afgørelser om færdsels- og særlovsovertrædelser kun i ganske enkelte tilfælde gør det. Inkluderet i begrebet tidligere straffet er endvidere løsladelser/prøveløsladelser efter afsoning af frihedsstraf for straffelovsovertrædelser inden for de seneste 5 år. Dvs. at en person, der inden for denne 5-årige periode er løsladt efter afsoning af en straf, der er idømt forud for de 5 år, også anses for at være tidligere straffet, selv om vedkommende ikke i øvrigt er straffet i observationsperioden. Denne afgrænsning er valgt for at sikre, at personer, der har afsonet langvarige straffe, og som derfor har haft mindre sandsynlighed for at recidivere, ikke betragtes som tidligere ustraffede. I undersøgelsen er sagerne opdelt efter, om de vedrører tidligere straffede eller ej. De, der vedrører tidligere straffede, opdeles yderligere efter, om de tidligere straffe angår ligeartede forbrydelser eller ej, idet dette forhold typisk vil have betydning ved strafudmålingen. Hvad der forstås ved ligeartede forbrydelser, er angivet i oversigtsskemaet i det følgende og ved gennemgang af undersøgelsens resultater. Det er de ligeartede forbrydelser, der dominerer ved kategoriseringen, således at personer, der tidligere er straffet for både ligeartede og uligeartede forbrydelser, kategoriseres under tidligere straffet for ligeartede forbrydelser. Mange strafferetlige afgørelser omfatter flere forhold end det hovedforholdet afgørelsen er kategoriseret efter. Da arten og antallet af biforhold kan influere betydeligt på strafudmålingen, er der indhentet information om de biforhold, der er omfattet af afgørelsen. Som hovedregel er det alene de biforhold, der er straffelovsovertrædelser, der er omfattet af undersøgelsen, men enkelte undtagelser findes, jf. oversigten over afgrænsningen af ligeartede forbrydelser. I undersøgelsen er sagerne opdelt efter, om de omfatter ét eller flere forhold. Hvis sidstnævnte er tilfældet, opdeles sagerne yderligere efter, om biforholdene er af ligeartet karakter eller ej. Afgrænsningen af ligeartede forbrydelser svarer til den, der er anvendt ved kategoriseringen af arten af den tidligere kriminalitet. Antallet af biforhold er også oplyst i undersøgelsen. Kombinationen af ovennævnte tre faktorer indebærer, at sagerne inden for hver enkelt kriminalitetskategori bliver underopdelt i 18 sagstyper, således at de med hensyn til ovennævnte forhold er ens. Det er altså en kortlægning af strafudmålingen inden for hver af de 80 kriminalitetskategoriers 18 sagstyper, der er undersøgelsens primære sigte. Fejlkilder Der er to væsentlige fejlkilder ved en undersøgelse, der som denne alene er baseret på de få oplysninger, der er registreret elektronisk. Den ene drejer sig om kategoriseringen af hovedforholdet. I det omfang, en afgørelse omfatter mere end ét forhold, skal afgørelsen i princippet være kategoriseret efter arten af det forhold, som er det alvorligste/groveste. Denne kategorisering foretages af politiet. Hvorvidt der reelt altid foretages en

3 seriøs, velovervejet og ensartet kategorisering, eller om kategoriseringen kan være mere tilfældig og/eller varierende, vides ikke med sikkerhed, da det ikke er undersøgt. Fejl kan også opstå ved, at der undervejs i et sagsforløb rejses flere sigtelser, men at dette ikke fører til revurdering af den oprindelig kategorisering af, hvad der er sagens hovedsigtelse. I enkelte tilfælde er sådanne fejl opdaget ved, at afgørelsen i forhold til strafferammen for hovedforholdet er helt urealistisk mild eller streng. Disse få sager er udelukket af analysen, hvilket også vil fremgå af de følgende beskrivelser. En anden fejlkilde er, at det ikke har været muligt at ekskludere sager, som omfatter reststraffe eller medfører en fællesstraf. Det betyder, at de sagstyper, der angår tidligere straffede, kan resultere i afgørelser, der inkluderer mere og andet end den kriminalitet, der er oplyst i sagen. På baggrund af generelle erfaringer med at arbejde med kriminalstatistiske data er det indtrykket, at kategoriseringen af et sagskompleks efter dets hovedforhold almindeligvis er korrekt, og at fejl antagelig forekommer yderst sjældent. Den fejlkilde, der angår rest- eller fællesstraffe, påvirker højst sandsynligt en noget større andel af afgørelserne. En undersøgelse af voldtægtsdomme har vist, at knap 10% af dommene omfattede reststraffe eller var fællesstraffe, og at det i gennemsnit medførte en strafforlængelse på 7 måneder. Mange personer, der begår berigelsesforbrydelser, recidiverer hyppigt og hurtigt, hvorfor afgørelser vedrørende berigelsesforbrydelser i mange tilfælde må forventes at omfatte reststraffe eller være fællesstraffe. Ingen af ovennævnte fejlkilder vedrører de sager, der alene omfatter ét forhold, og som angår tidligere ustraffede. Disse sager må derfor betragtes som dem, der mest sikkert afspejler domspraksis. Sager, der angår flere forhold og tidligere ustraffede, må som hovedregel dog også anses for at være en korrekt afspejling af forholdene, da fejlkategoriseringer som sagt må antages at være sjældne. Sager vedrørende tidligere straffede må derimod i et vist omfang siges at overvurdere strafudmålingen. Det skal dog påpeges, at undersøgelsen giver mulighed for at vurdere, hvad de typiske straffe er for en bestemt forbrydelse og sagstype, idet der altid ville kunne ses bort fra de mere ekstreme straffe, der måtte inkludere reststraf. Præsentation Fordelingen af afgørelser inden for de enkelte kriminalitetskategorier og sagstyper er angivet både i absolutte tal og i procenttal. I de bagvedliggende beregninger af procentfordelingen indgår decimaler, men disse er ikke angivet i skemaer og teksten i denne rapport. Det indebærer, at tal under 0,5% angives som 0%, og at procentsummen altid angives som 100%, selv om summen af de viste procenttal måske er 99% eller 101%. Ud over fordeling af afgørelser efter deres art for de enkelte kriminalitetskategorier og sagstyper oplyses også om fordelingen af straflængder for henholdsvis betingede og ubetingede domme samt om de gennemsnitlige straflængder. Kombinationsdomme er dog ikke omfattet heraf og indgår heller ikke i beregningen af de gennemsnitlige straflængder. Af denne grund vil der kunne være afvigelser mellem de oplysninger, denne undersøgelse giver, og dem, der oplyses om i Danmarks Statistiks Kriminalstatistik, idet den fulde længde af kombinationsdomme er inkluderet i Danmarks Statistiks beregning af de gennemsnitlige straflængder. Det bemærkes, at en måned altid er lig med 30 dage i de statistiske beregninger, og at er år er lig med 360 dage. Det kan endelig nævnes, at såfremt en sagstype omfatter mindst 20 betingede eller ubetingede domme, vises fordelingen af straflængderne i et søjlediagram, mens der ved færre domme er anvendt et skema.

4 Den rækkefølge, domspraksis for de forskellige forbrydelsesarter præsenteres i, følger den, Straffelovrådet anvender i betænkningen.

5 KRIMINALITETSKATEGORIER Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Trusler mod vidner 123 Trusler og lignende mod vidner og deres nærmeste familie Vold (afgrænset som i Danmarks Statistik: Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a) Menneskesmugling 125 a Menneskesmugling a Falsk forklaring 158 Falsk forklaring for retten Falsk anklage 164 Falsk anklage eller bevisforvanskelse Falsk anmeldelse 165 Falsk anmeldelse eller klagemål Dokumentfalsk ved brug 171 Dokumentfalsk ved brug af Dankort og af betalingsmidler 171 Dokumentfalsk ved brug af kontokort 171 Dokumentfalsk ved brug af check 171 Dokumentfalsk ved brug af eurocheck Dokumentfalsk i øvrigt 171 Andre former for dokumentfalsk og Pengefalsk 166 Pengefalsk Udgivelse af falske penge 168 Udgivelse af formodede falske penge 169 Udgivelse af pengelignende genstande Personelt falsk 174 Personelt falsk Kval. brandstiftelse 180 Kvalificeret brandstiftelse Brandloven Forsætlig brandstiftelse 181 Forsætlig brandstiftelse Brandloven Salg af narkotika 191, stk. 1 Salg af narkotika a, Lov euf. stoffer Smugling af narkotika 191, stk. 2 Smugling mv. af narkotika a, Lov euf. stoffer Incest 210, stk. 1 Incest (barn under 15 år) Seksualforbrydelser 210, stk. 1 Incest i øvrigt (afgrænset som i 210, stk. 2 Incest mellem søskende(barn u/15) Danmarks Statistik: 210, stk. 2 Incest i øvrigt mellem søskende Straffelovens 24. kapitel samt 210, stk. 3 Incest - anden kønslig omgang (u/15) 210) 210, stk. 3 Incest i øvrigt - anden kønslig omgang 210, stk. 3 Incest - anden kønslig omgang /søskende 223, stk. 1 Samleje med pleje-/stedbarn m.v. 224, jf. 223, stk. 1 And. kønslig omgang med pleje-/stedbarn Unddragelse af forældremyndighed , 261

6 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Voldtægt 216 Voldtægt Seksualforbrydelser Samleje m. barn u. 12 år 222, stk. 2 Samleje med barn under 12 år Seksualforbrydelser Anden kønslig omgang m. barn u. 12 år 224, jf. 222, stk. 2 Anden kønslig omgang med barn under 12 år Seksualforbrydelser Samleje m. barn u. 15 år 222, stk. 1 Samleje med barn under 15 år Seksualforbrydelser Anden kønslig omgang m. barn u. 15 år 224, jf. 222, stk. 1 Anden kønslig omgang med barn under 15 år Seksualforbrydelser Homoseksualitet m. barn under 12 år 225 Homoseksualitet med barn under 12 år Seksualforbrydelser Blufærdighedskrænkelse ved beføling 232 Blufærdighedskrænkelse ved beføling Seksualforbrydelser Blufærdighedskrænkelse 232 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Seksualforbrydelser ved andet 232 Blufærdighedskrænkelse ved beluring 232 Blufærdighedskrænk. v/verbal uterlighed 232 Blufærdighedskrænk. v/anden uterlighed 232 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Udbredelse af børnepornografi Besiddelse af børnepornografi 235, stk. 1 Udbredelse af børnepornografi Seksualforbrydelser 235, stk. 2 Besiddelse af børnepornografi Seksualforbrydelser Vold mod off. tjeneste 119, stk. 1 Vold mod person i offentlig tjeneste m.v. Vold Trusler mod off. tjeneste 119, stk. 2 Trusler om vold mod person i off. tjeneste Vold Hindring af off. tjeneste 119, stk. 3 Hindre udførelse af offentlig myndighed Vold Simpel vold 244 Simpel vold Vold Kvalificeret vold 245, stk. 1 Kvalificeret vold Vold Skadeforvoldelse 245, stk. 2 Vold med skade på legeme eller helbred Vold Særlig alvorlig vold uden døden til følge Særlig alvorlig vold med døden til følge 246 Særlig alvorlig vold uden døden til følge Vold 246 Særlig alvorlig vold med døden til følge Vold Manddrab 237 Manddrab Vold

7 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Forsøg på manddrab 237, jf. 21 Forsøg på manddrab Vold Uagtsomt manddrab uden spirituskørsel og uden brugstyveri Uagtsomt manddrab uden spirituskørsel og med brugstyveri Uagtsomt manddrab med spirituskørsel og uden brugstyveri Uagtsomt manddrab med spirituskørsel og med brugstyveri Uagtsom legemesbesk. uden spirituskørsel og uden brugstyveri Uagtsom legemesbesk. uden spirituskørsel og med brugstyveri Uagtsom legemesbesk. med spirituskørsel og uden brugstyveri 241 Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; ikke samtidig dømt for FL 53 eller Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; ikke samtidig dømt for FL 53, men samtidig dømt for Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; samtidig dømt for FL 53, men ikke samtidig dømt for Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; samtidig dømt for FL 53 og for Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; ikke samtidig dømt for FL 53 eller Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; ikke samtidig dømt for FL 53, men samtidig dømt for Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; samtidig dømt for FL 53, men ikke samtidig dømt for 293 Uagtsom legemesbesk. med spirituskørsel og med brugstyveri 249 Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; samtidig dømt for FL 53 og for 293 Fareforvoldelse uden færdselslovsovertræd. Fareforvoldelse med færdselslovsovertræd. 252 Forvoldelse af fare for liv eller førlighed uden færdselslovsovertrædelser 252 Forvoldelse af fare for liv eller førlighed med færdselslovsovertrædelser Vold Vold Ulovlig tvang 260 Ulovlig tvang Vold Frihedsberøvelse 261, stk. 1 Frihedsberøvelse Vold Trusler på livet 266 Trussel på livet Vold Racediskrimination 266 b Racediskrimination 266 a- 266 c Indbrud i off. bygning 276 Indbrud i bibliotek Indbrud i børnehave, vuggestue o.l. 276 Indbrud i skole 276 Indbrud i kirke eller museum 276 Indbrud i svømmehal, idrætsanlæg o.l. 276 Indbrud i institution eller plejehjem 276 Indbrud i offentlig kontorbygning i øvrigt

8 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Indbrud i forretning 276 Indbrud i sportsforretning Indbrud i tøj- eller skoforretning o.l. 276 Indbrud i kiosk, cigar- eller vinhandel o.l. 276 Indbrud i købmand, supermarked o.l. 276 Indbrud i radio- eller fotoforretning 276 Indbrud i urmager eller guldsmed 276 Indbrud i cafeteria eller restaurant 276 Indbrud i hotel eller motel 276 Indbrud i Edb-forretning 276 Indbrud i optiker 276 Indbrud i forretninger i øvrigt Indbrud i fabrik 276 Indbrud i fabrik Indbrud i lager o.l. 276 Indbrud i værksted 276 Indbrud i tømmerhandel el. byggemarked 276 Indbrud i Edb-virksomhed 276 Indbrud i virksomheder i øvrigt Indbrud i apotek 276 Indbrud i apotek Indbrud i hospital 276 Indbrud i lægekonsultation o.l. Pengeskabstyveri 276 Pengeskabstyveri med skærebrænder Pengeskabstyveri med sprængstof 276 Pengeskabstyveri med vinkelsliber 276 Pengeskabstyveri med andre midler Indbrud i privat bolig 276 Indbrud i villa, parcelhus o.l Indbrud i landejendom 276 Indbrud i lejlighed 276 Indbrud i værelse Indbrud i fritidshus 276 Indbrud i fritidshus 276 Tyveri fra bil 276 Tyveri fra personbil Tyveri fra lastbil eller varebil Butikstyveri 276 Butikstyveri fra andre forretning Butikstyveri tøj- eller skoforretning o.l. 276 Butikstyveri fra kiosk, cigar- el. vinhandel 276 Butikstyveri fra købmand eller supermark. 276 Butikstyveri fra radio- eller fotoforretning 276 Butikstyveri fra urmager eller guldsmed 276 Butikstyveri fra møntvaskeri Tasketyveri 276 Tasketyveri Tyveri fra lomme eller taske Arbejdspladstyveri 276 Tyveri fra arbejdsplads 276

9 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser: Andre tyverier 276 Tyveri fra cafeteria eller restaurant Tyveri fra hotel eller motel 276 Tyveri fra udstilling 276 Tyveri fra møntvaskeri 276 Tyveri fra anden butik 276 Tricktyveri i beboelse 276 Tyveri fra campingplads 276 Tyveri fra garderobe 276 Tyveri fra skole, fritidshjem o.l. 276 Tyveri fra lejlighed, værelse o.l. 276 Tyveri fra villa, parcelhus el. landejendom 276 Tyveri fra kælder o.l. 276 Tyveri fra svømmehal, idrætsanlæg o.l. 276 Tyveri fra udhængsskab 276 Tyveri fra hospitaler, plejehjem o.l. 276 Tyveri fra fritidshus 276 Tyveri fra institution 276 Tyveri fra kontor 276 Tyveri fra kaserne 276 Tyveri fra byggeplads 276 Tyveri fra døgnboks 276 Tyveri fra andre steder Hittegods 277 Ulovlig omgang med hittegods Underslæb 278, stk. 1, nr. 1 Underslæb ved tilegnelse af ting 278, 280 og , stk. 1, nr. 2 Fragåelsesunderslæb 278, stk. 1, nr. 3 Underslæb ved forbrug af penge 278 Underslæb (våben/ammunition) 278 Underslæb ved anvendelse af edb-mat. Socialbedrageri 279 Socialbedrageri 171, , 283 Bedrageri arbejdsløshedskasse (fra 1998) Checkbedrageri 279 Bedrageri v/anvendelse af stjålne checks 171, , 283 Bedrageri i øvrigt 279 Andre former for bedrageri 171, , 283 Checkmandatsvig 280 Mandatsvig ved anvendelse af checks 171, , Mandatsvig ved anvendelse af Dankort Mandatsvig i øvrigt 280 Andre former for mandatsvig 171, , 283 Afpresning 281 Afpresning 281, 288 Skyldnersvig 283 Skyldnersvig 171, , 283 Bankrøveri 288, stk. 1 Røveri mod pengeinstitut 281, 288 Røveri mod forretning 288, stk. 1 Røveri mod forretning 281, , stk. 1 Røveri mod tankstation

10 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser: Gaderøveri 288, stk. 1 Røveri mod andre 281, 288 Særligt farligt røveri 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod pengeinstitut 281, , stk. 2 Særligt farligt røveri mod off. kontorer 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod forretninger 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod tankstationer 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod andre 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod værditransport 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod kassette Groft smugleri 289, 2. pkt. Groft smugleri 289, Toldloven Hæleri 290 Hæleri 276, 284 Hærværk 291, stk. 1 Hærværk , stk. 2 Groft hærværk 291, stk. 3 Groft uagtsomt hærværk 291, stk. 1 Hærværk graffiti (/-) 291, stk. 2 Groft hærværk, graffiti (/-) 291 Hærværk m.h.t. edb-mat. Brugstyveri. 293, stk. 1 Brugstyveri af registreret personbil , stk. 1 Brugstyveri af registreret last-, eller varebil 293, stk. 1 Brugstyveri af udlejningskøretøj 293, stk. 1 Brugstyveri af uregistreret personbil 293, stk. 1 Brugstyveri af uregistreret last- el. varebil 293, stk. 1 Brugstyveri af registret motorcykel/scooter 293, stk. 1 Brugstyveri af ureg. motorcykel/scooter Knallerttyveri 293, stk. 1 Brugstyveri af knallert 293 Cykeltyveri 293, stk. 1 Brugstyveri af cykel 293

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm Januar 2016 INDHOLD Anmeldelser Sigtelser

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2013, 1. halvår August 2013 Anmeldelser Kriminalitetsområde 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 ift. Hele straffeloven

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi Horsens, den 7. Januar Kære Redaktioner. Så er endnu et år gået og anmeldelsesstatistikken for kreds er nu tilgængelig for pressen. Anmeldelsesstatistikken baserer sig på helårstal og kan således sammenlignes

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode Drab mv. Højforræderi Strfl.s. 98 Drab mv. Krigsanstiftelse Strfl.s. 99 Drab mv. Farevoldende offentlige udtalelser Strfl.s. 100 Drab mv. Femte kolonnevirksomhed Strfl.s. 101 Drab mv. Bistand til fjenden

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER ANDRE FORMUEFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 5.611 afgørelser, der vedrører hærværk ( 91, stk. 1-3), brugstyveri af bil m.v. ( 93, stk. 1), brugstyveri af knallert ( 93, stk. 1) og

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

Knud Waaben Strafferettens specielle del

Knud Waaben Strafferettens specielle del Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. reviderede udgave v/lars Bo Langsted Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. udgave/1. oplag v/lars Bo Langsted C Karnov Group Denmark A/S, København 2014

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001 BØDEUNDERSØGELSEN -2001 Undersøgelsen sigter på at belyse størrelsen af dag- og sumbøder, herunder sammenhængen mellem antallet af dagbøder og størrelsen af den enkelte dagbod samt sammenhængen mellem

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi Kære Redaktioner. Horsens, den. Januar Endnu et år, hvor færre borgere blev udsat for en straffelovsovertrædelse i kreds. I oplevede ca. 7. færre borgere i kreds at blive udsat for en overtrædelse af straffeloven,

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Subjektive krav til tilbagetrædelse fra forsøg Retsvirkningen af tilbagetrædelse fra forsøg

Subjektive krav til tilbagetrædelse fra forsøg Retsvirkningen af tilbagetrædelse fra forsøg Indhold Forord... 10 Forkortelser... 11 Kapitel 1: Strafferettens almindelige del ansvarsbetingelser... 13 1.1 Straffedoktriner... 13 1.2 Bør et forhold kriminaliseres?... 13 1.3 Ansvarsbetingelser...

Læs mere

Tryghedsindekset - Sådan har vi målt!

Tryghedsindekset - Sådan har vi målt! Tryghedsindekset - Sådan har vi målt! 1. Indsamling af data ved Danmarks Statistik... 1 2. Inddeling af København i Distrikter... 1 3. Politiets tal... 2 4. Gerningskoder fordelt på tryghedselementer...

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer I

straffastsættelse og strafferammer I Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer I Almindelig del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer Bind I. Almindelig

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. september 2015

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven Beslutningsforslag nr. B 240 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. april 2010 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere