Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret."

Transkript

1 INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning af strafudmålingen, dvs. oplysninger straffens art og længde, for sammenlignelige sagstyper, jf. nedenstående. Der er endvidere gennemført analyser af udviklingen i strafudmålingen fra 1996 til 2000, ligesom der i et vist omfang er gennemført komparative analyser af strafudmålingen for forskellige forbrydelser inden for samme overordnede kategori. Med henblik på at belyse bødestørrelsen for forskellige forbrydelser er der endvidere gennemført en separat bødeundersøgelse vedrørende år 2000 og 2001, jf. s. Fejl! Bogmærke er ikke defineret., hvor denne undersøgelse omtales nærmere. Materiale og begreber Undersøgelsen af domspraksis er baseret på strafferetlige afgørelser, der er truffet i perioden Ved afgørelse forstås her tiltalefrafald, bøde (alle typer) og frihedsstraf (herunder samfundstjeneste, forvaring og livstidsstraf). Øvrige strafferetlige afgørelser er ikke omfattet af undersøgelsen. For hver enkel afgørelse foreligger der oplysninger om afgørelsens art, og for frihedsstraffe foreligger endvidere oplysninger om straffens længde, dog med undtagelse af kombinationsdomme, jf. det senere. Fra den del af bødeundersøgelsen, der vedrører 2000, er der suppleret med oplysninger om størrelsen af de forskellige former for bøder. Domspraksisundersøgelsen omfatter de former for straffelovsovertrædelser, der forekommer tilstrækkeligt hyppigt til at gøre en statistisk analyse meningsfuld. Det betyder, at en del straffelovsbestemmelser, som anvendes meget sjældent, ikke er omfattet af undersøgelsen. Endvidere er nogle subkategorier udeladt med henblik på dels at begrænse undersøgelsens omfang og dels at afgrænse kategorier af lovovertrædelser, der vedrører tilnærmelsesvis ensartede forbrydelsestyper, jf. det følgende. Det er estimeret, at undersøgelsen omfatter omkring 90% af de mulige strafferetlige afgørelser om straffelovsovertrædelser, jf. bilag s. Fejl! Bogmærke er ikke defineret., der viser samtlige strafferetlige sigtelser i perioden På de følgende sider findes et oversigtsskema med de kriminalitetskategorier, der er omfattet af undersøgelsen af domspraksis. Det er endvidere angivet, hvilke subkategorier der er omfattet af de enkelte kriminalitetskategorier. Subkategorierne angiver den inddeling af forbrydelser efter deres gerningsindhold, som anvendes af politiet. I nogle tilfælde vedrører kriminalitetskategorierne flere straffelovsbestemmelser, mens de i andre tilfælde angår en delmængde af en straffelovsbestemmelse. Således er afgørelser vedrørende straffelovens 276 opdelt i en række forskellige kategorier efter gerningens nærmere indhold. Det er sket med henblik på at kunne give et mere nuanceret billede af strafudmålingen, idet sager, der henhører under samme straffelovsparagraf, kan adskille sig på væsentlige punkter og derfor også medføre forskellige straffe. Domspraksis for i alt 80 kriminalitetskategorier er belyst i undersøgelsen. Med henblik på at indkredse sagstyper, der på væsentlige områder er ensartede, er der til brug for undersøgelsen indhentet oplysninger om henholdsvis gerningsmandens alder, tidligere straffe samt arten af eventuelle biforhold. Strafudmålingen er derefter kortlagt for sagstyper, der med hensyn til disse forhold er ens.

2 Gerningsmandens alder vedrører alderen på det tidspunkt, lovovertrædelsen blev anmeldt. Egentlig er det alderen på gerningstidspunktet, der er af betydning for strafudmålingen, men da det er ganske ressourcekrævende at få oplysninger herom, og da gernings- og anmeldelsestidspunktet typisk ligger meget tæt på hinanden, er det valgt at tage udgangspunktet i alderen på anmeldelsestidspunktet. I undersøgelsen er sagerne opdelt efter, om de vedrører gerningsmænd under 18 år (undertiden omtalt som unge lovovertrædere ) eller på 18 år og derover ( ældre lovovertrædere ). Oplysninger om tidligere straffe er indhentet for en periode på 5 år forud for den aktuelle afgørelsesdato. Såfremt gerningspersonen i denne periode er meddelt tiltalefrafald eller idømt frihedsstraf eller behandlingsdom for overtrædelse af straffeloven, anses vedkommende for at være tidligere straffet. Bøder for straffelovsovertrædelser indgår altså ikke i denne afgrænsning, ligesom afgørelser om færdsels- og særlovsovertrædelser kun i ganske enkelte tilfælde gør det. Inkluderet i begrebet tidligere straffet er endvidere løsladelser/prøveløsladelser efter afsoning af frihedsstraf for straffelovsovertrædelser inden for de seneste 5 år. Dvs. at en person, der inden for denne 5-årige periode er løsladt efter afsoning af en straf, der er idømt forud for de 5 år, også anses for at være tidligere straffet, selv om vedkommende ikke i øvrigt er straffet i observationsperioden. Denne afgrænsning er valgt for at sikre, at personer, der har afsonet langvarige straffe, og som derfor har haft mindre sandsynlighed for at recidivere, ikke betragtes som tidligere ustraffede. I undersøgelsen er sagerne opdelt efter, om de vedrører tidligere straffede eller ej. De, der vedrører tidligere straffede, opdeles yderligere efter, om de tidligere straffe angår ligeartede forbrydelser eller ej, idet dette forhold typisk vil have betydning ved strafudmålingen. Hvad der forstås ved ligeartede forbrydelser, er angivet i oversigtsskemaet i det følgende og ved gennemgang af undersøgelsens resultater. Det er de ligeartede forbrydelser, der dominerer ved kategoriseringen, således at personer, der tidligere er straffet for både ligeartede og uligeartede forbrydelser, kategoriseres under tidligere straffet for ligeartede forbrydelser. Mange strafferetlige afgørelser omfatter flere forhold end det hovedforholdet afgørelsen er kategoriseret efter. Da arten og antallet af biforhold kan influere betydeligt på strafudmålingen, er der indhentet information om de biforhold, der er omfattet af afgørelsen. Som hovedregel er det alene de biforhold, der er straffelovsovertrædelser, der er omfattet af undersøgelsen, men enkelte undtagelser findes, jf. oversigten over afgrænsningen af ligeartede forbrydelser. I undersøgelsen er sagerne opdelt efter, om de omfatter ét eller flere forhold. Hvis sidstnævnte er tilfældet, opdeles sagerne yderligere efter, om biforholdene er af ligeartet karakter eller ej. Afgrænsningen af ligeartede forbrydelser svarer til den, der er anvendt ved kategoriseringen af arten af den tidligere kriminalitet. Antallet af biforhold er også oplyst i undersøgelsen. Kombinationen af ovennævnte tre faktorer indebærer, at sagerne inden for hver enkelt kriminalitetskategori bliver underopdelt i 18 sagstyper, således at de med hensyn til ovennævnte forhold er ens. Det er altså en kortlægning af strafudmålingen inden for hver af de 80 kriminalitetskategoriers 18 sagstyper, der er undersøgelsens primære sigte. Fejlkilder Der er to væsentlige fejlkilder ved en undersøgelse, der som denne alene er baseret på de få oplysninger, der er registreret elektronisk. Den ene drejer sig om kategoriseringen af hovedforholdet. I det omfang, en afgørelse omfatter mere end ét forhold, skal afgørelsen i princippet være kategoriseret efter arten af det forhold, som er det alvorligste/groveste. Denne kategorisering foretages af politiet. Hvorvidt der reelt altid foretages en

3 seriøs, velovervejet og ensartet kategorisering, eller om kategoriseringen kan være mere tilfældig og/eller varierende, vides ikke med sikkerhed, da det ikke er undersøgt. Fejl kan også opstå ved, at der undervejs i et sagsforløb rejses flere sigtelser, men at dette ikke fører til revurdering af den oprindelig kategorisering af, hvad der er sagens hovedsigtelse. I enkelte tilfælde er sådanne fejl opdaget ved, at afgørelsen i forhold til strafferammen for hovedforholdet er helt urealistisk mild eller streng. Disse få sager er udelukket af analysen, hvilket også vil fremgå af de følgende beskrivelser. En anden fejlkilde er, at det ikke har været muligt at ekskludere sager, som omfatter reststraffe eller medfører en fællesstraf. Det betyder, at de sagstyper, der angår tidligere straffede, kan resultere i afgørelser, der inkluderer mere og andet end den kriminalitet, der er oplyst i sagen. På baggrund af generelle erfaringer med at arbejde med kriminalstatistiske data er det indtrykket, at kategoriseringen af et sagskompleks efter dets hovedforhold almindeligvis er korrekt, og at fejl antagelig forekommer yderst sjældent. Den fejlkilde, der angår rest- eller fællesstraffe, påvirker højst sandsynligt en noget større andel af afgørelserne. En undersøgelse af voldtægtsdomme har vist, at knap 10% af dommene omfattede reststraffe eller var fællesstraffe, og at det i gennemsnit medførte en strafforlængelse på 7 måneder. Mange personer, der begår berigelsesforbrydelser, recidiverer hyppigt og hurtigt, hvorfor afgørelser vedrørende berigelsesforbrydelser i mange tilfælde må forventes at omfatte reststraffe eller være fællesstraffe. Ingen af ovennævnte fejlkilder vedrører de sager, der alene omfatter ét forhold, og som angår tidligere ustraffede. Disse sager må derfor betragtes som dem, der mest sikkert afspejler domspraksis. Sager, der angår flere forhold og tidligere ustraffede, må som hovedregel dog også anses for at være en korrekt afspejling af forholdene, da fejlkategoriseringer som sagt må antages at være sjældne. Sager vedrørende tidligere straffede må derimod i et vist omfang siges at overvurdere strafudmålingen. Det skal dog påpeges, at undersøgelsen giver mulighed for at vurdere, hvad de typiske straffe er for en bestemt forbrydelse og sagstype, idet der altid ville kunne ses bort fra de mere ekstreme straffe, der måtte inkludere reststraf. Præsentation Fordelingen af afgørelser inden for de enkelte kriminalitetskategorier og sagstyper er angivet både i absolutte tal og i procenttal. I de bagvedliggende beregninger af procentfordelingen indgår decimaler, men disse er ikke angivet i skemaer og teksten i denne rapport. Det indebærer, at tal under 0,5% angives som 0%, og at procentsummen altid angives som 100%, selv om summen af de viste procenttal måske er 99% eller 101%. Ud over fordeling af afgørelser efter deres art for de enkelte kriminalitetskategorier og sagstyper oplyses også om fordelingen af straflængder for henholdsvis betingede og ubetingede domme samt om de gennemsnitlige straflængder. Kombinationsdomme er dog ikke omfattet heraf og indgår heller ikke i beregningen af de gennemsnitlige straflængder. Af denne grund vil der kunne være afvigelser mellem de oplysninger, denne undersøgelse giver, og dem, der oplyses om i Danmarks Statistiks Kriminalstatistik, idet den fulde længde af kombinationsdomme er inkluderet i Danmarks Statistiks beregning af de gennemsnitlige straflængder. Det bemærkes, at en måned altid er lig med 30 dage i de statistiske beregninger, og at er år er lig med 360 dage. Det kan endelig nævnes, at såfremt en sagstype omfatter mindst 20 betingede eller ubetingede domme, vises fordelingen af straflængderne i et søjlediagram, mens der ved færre domme er anvendt et skema.

4 Den rækkefølge, domspraksis for de forskellige forbrydelsesarter præsenteres i, følger den, Straffelovrådet anvender i betænkningen.

5 KRIMINALITETSKATEGORIER Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Trusler mod vidner 123 Trusler og lignende mod vidner og deres nærmeste familie Vold (afgrænset som i Danmarks Statistik: Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a) Menneskesmugling 125 a Menneskesmugling a Falsk forklaring 158 Falsk forklaring for retten Falsk anklage 164 Falsk anklage eller bevisforvanskelse Falsk anmeldelse 165 Falsk anmeldelse eller klagemål Dokumentfalsk ved brug 171 Dokumentfalsk ved brug af Dankort og af betalingsmidler 171 Dokumentfalsk ved brug af kontokort 171 Dokumentfalsk ved brug af check 171 Dokumentfalsk ved brug af eurocheck Dokumentfalsk i øvrigt 171 Andre former for dokumentfalsk og Pengefalsk 166 Pengefalsk Udgivelse af falske penge 168 Udgivelse af formodede falske penge 169 Udgivelse af pengelignende genstande Personelt falsk 174 Personelt falsk Kval. brandstiftelse 180 Kvalificeret brandstiftelse Brandloven Forsætlig brandstiftelse 181 Forsætlig brandstiftelse Brandloven Salg af narkotika 191, stk. 1 Salg af narkotika a, Lov euf. stoffer Smugling af narkotika 191, stk. 2 Smugling mv. af narkotika a, Lov euf. stoffer Incest 210, stk. 1 Incest (barn under 15 år) Seksualforbrydelser 210, stk. 1 Incest i øvrigt (afgrænset som i 210, stk. 2 Incest mellem søskende(barn u/15) Danmarks Statistik: 210, stk. 2 Incest i øvrigt mellem søskende Straffelovens 24. kapitel samt 210, stk. 3 Incest - anden kønslig omgang (u/15) 210) 210, stk. 3 Incest i øvrigt - anden kønslig omgang 210, stk. 3 Incest - anden kønslig omgang /søskende 223, stk. 1 Samleje med pleje-/stedbarn m.v. 224, jf. 223, stk. 1 And. kønslig omgang med pleje-/stedbarn Unddragelse af forældremyndighed , 261

6 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Voldtægt 216 Voldtægt Seksualforbrydelser Samleje m. barn u. 12 år 222, stk. 2 Samleje med barn under 12 år Seksualforbrydelser Anden kønslig omgang m. barn u. 12 år 224, jf. 222, stk. 2 Anden kønslig omgang med barn under 12 år Seksualforbrydelser Samleje m. barn u. 15 år 222, stk. 1 Samleje med barn under 15 år Seksualforbrydelser Anden kønslig omgang m. barn u. 15 år 224, jf. 222, stk. 1 Anden kønslig omgang med barn under 15 år Seksualforbrydelser Homoseksualitet m. barn under 12 år 225 Homoseksualitet med barn under 12 år Seksualforbrydelser Blufærdighedskrænkelse ved beføling 232 Blufærdighedskrænkelse ved beføling Seksualforbrydelser Blufærdighedskrænkelse 232 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Seksualforbrydelser ved andet 232 Blufærdighedskrænkelse ved beluring 232 Blufærdighedskrænk. v/verbal uterlighed 232 Blufærdighedskrænk. v/anden uterlighed 232 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt Udbredelse af børnepornografi Besiddelse af børnepornografi 235, stk. 1 Udbredelse af børnepornografi Seksualforbrydelser 235, stk. 2 Besiddelse af børnepornografi Seksualforbrydelser Vold mod off. tjeneste 119, stk. 1 Vold mod person i offentlig tjeneste m.v. Vold Trusler mod off. tjeneste 119, stk. 2 Trusler om vold mod person i off. tjeneste Vold Hindring af off. tjeneste 119, stk. 3 Hindre udførelse af offentlig myndighed Vold Simpel vold 244 Simpel vold Vold Kvalificeret vold 245, stk. 1 Kvalificeret vold Vold Skadeforvoldelse 245, stk. 2 Vold med skade på legeme eller helbred Vold Særlig alvorlig vold uden døden til følge Særlig alvorlig vold med døden til følge 246 Særlig alvorlig vold uden døden til følge Vold 246 Særlig alvorlig vold med døden til følge Vold Manddrab 237 Manddrab Vold

7 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Forsøg på manddrab 237, jf. 21 Forsøg på manddrab Vold Uagtsomt manddrab uden spirituskørsel og uden brugstyveri Uagtsomt manddrab uden spirituskørsel og med brugstyveri Uagtsomt manddrab med spirituskørsel og uden brugstyveri Uagtsomt manddrab med spirituskørsel og med brugstyveri Uagtsom legemesbesk. uden spirituskørsel og uden brugstyveri Uagtsom legemesbesk. uden spirituskørsel og med brugstyveri Uagtsom legemesbesk. med spirituskørsel og uden brugstyveri 241 Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; ikke samtidig dømt for FL 53 eller Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; ikke samtidig dømt for FL 53, men samtidig dømt for Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; samtidig dømt for FL 53, men ikke samtidig dømt for Uagtsomt drab i forb. m. færdselsuheld; samtidig dømt for FL 53 og for Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; ikke samtidig dømt for FL 53 eller Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; ikke samtidig dømt for FL 53, men samtidig dømt for Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; samtidig dømt for FL 53, men ikke samtidig dømt for 293 Uagtsom legemesbesk. med spirituskørsel og med brugstyveri 249 Uagtsom legemesbeskadigelse i forb. m. f.uheld; samtidig dømt for FL 53 og for 293 Fareforvoldelse uden færdselslovsovertræd. Fareforvoldelse med færdselslovsovertræd. 252 Forvoldelse af fare for liv eller førlighed uden færdselslovsovertrædelser 252 Forvoldelse af fare for liv eller førlighed med færdselslovsovertrædelser Vold Vold Ulovlig tvang 260 Ulovlig tvang Vold Frihedsberøvelse 261, stk. 1 Frihedsberøvelse Vold Trusler på livet 266 Trussel på livet Vold Racediskrimination 266 b Racediskrimination 266 a- 266 c Indbrud i off. bygning 276 Indbrud i bibliotek Indbrud i børnehave, vuggestue o.l. 276 Indbrud i skole 276 Indbrud i kirke eller museum 276 Indbrud i svømmehal, idrætsanlæg o.l. 276 Indbrud i institution eller plejehjem 276 Indbrud i offentlig kontorbygning i øvrigt

8 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser Indbrud i forretning 276 Indbrud i sportsforretning Indbrud i tøj- eller skoforretning o.l. 276 Indbrud i kiosk, cigar- eller vinhandel o.l. 276 Indbrud i købmand, supermarked o.l. 276 Indbrud i radio- eller fotoforretning 276 Indbrud i urmager eller guldsmed 276 Indbrud i cafeteria eller restaurant 276 Indbrud i hotel eller motel 276 Indbrud i Edb-forretning 276 Indbrud i optiker 276 Indbrud i forretninger i øvrigt Indbrud i fabrik 276 Indbrud i fabrik Indbrud i lager o.l. 276 Indbrud i værksted 276 Indbrud i tømmerhandel el. byggemarked 276 Indbrud i Edb-virksomhed 276 Indbrud i virksomheder i øvrigt Indbrud i apotek 276 Indbrud i apotek Indbrud i hospital 276 Indbrud i lægekonsultation o.l. Pengeskabstyveri 276 Pengeskabstyveri med skærebrænder Pengeskabstyveri med sprængstof 276 Pengeskabstyveri med vinkelsliber 276 Pengeskabstyveri med andre midler Indbrud i privat bolig 276 Indbrud i villa, parcelhus o.l Indbrud i landejendom 276 Indbrud i lejlighed 276 Indbrud i værelse Indbrud i fritidshus 276 Indbrud i fritidshus 276 Tyveri fra bil 276 Tyveri fra personbil Tyveri fra lastbil eller varebil Butikstyveri 276 Butikstyveri fra andre forretning Butikstyveri tøj- eller skoforretning o.l. 276 Butikstyveri fra kiosk, cigar- el. vinhandel 276 Butikstyveri fra købmand eller supermark. 276 Butikstyveri fra radio- eller fotoforretning 276 Butikstyveri fra urmager eller guldsmed 276 Butikstyveri fra møntvaskeri Tasketyveri 276 Tasketyveri Tyveri fra lomme eller taske Arbejdspladstyveri 276 Tyveri fra arbejdsplads 276

9 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser: Andre tyverier 276 Tyveri fra cafeteria eller restaurant Tyveri fra hotel eller motel 276 Tyveri fra udstilling 276 Tyveri fra møntvaskeri 276 Tyveri fra anden butik 276 Tricktyveri i beboelse 276 Tyveri fra campingplads 276 Tyveri fra garderobe 276 Tyveri fra skole, fritidshjem o.l. 276 Tyveri fra lejlighed, værelse o.l. 276 Tyveri fra villa, parcelhus el. landejendom 276 Tyveri fra kælder o.l. 276 Tyveri fra svømmehal, idrætsanlæg o.l. 276 Tyveri fra udhængsskab 276 Tyveri fra hospitaler, plejehjem o.l. 276 Tyveri fra fritidshus 276 Tyveri fra institution 276 Tyveri fra kontor 276 Tyveri fra kaserne 276 Tyveri fra byggeplads 276 Tyveri fra døgnboks 276 Tyveri fra andre steder Hittegods 277 Ulovlig omgang med hittegods Underslæb 278, stk. 1, nr. 1 Underslæb ved tilegnelse af ting 278, 280 og , stk. 1, nr. 2 Fragåelsesunderslæb 278, stk. 1, nr. 3 Underslæb ved forbrug af penge 278 Underslæb (våben/ammunition) 278 Underslæb ved anvendelse af edb-mat. Socialbedrageri 279 Socialbedrageri 171, , 283 Bedrageri arbejdsløshedskasse (fra 1998) Checkbedrageri 279 Bedrageri v/anvendelse af stjålne checks 171, , 283 Bedrageri i øvrigt 279 Andre former for bedrageri 171, , 283 Checkmandatsvig 280 Mandatsvig ved anvendelse af checks 171, , Mandatsvig ved anvendelse af Dankort Mandatsvig i øvrigt 280 Andre former for mandatsvig 171, , 283 Afpresning 281 Afpresning 281, 288 Skyldnersvig 283 Skyldnersvig 171, , 283 Bankrøveri 288, stk. 1 Røveri mod pengeinstitut 281, 288 Røveri mod forretning 288, stk. 1 Røveri mod forretning 281, , stk. 1 Røveri mod tankstation

10 Kategoriens navn Paragraf Beskrivelse i tekst Ligeartede forbrydelser: Gaderøveri 288, stk. 1 Røveri mod andre 281, 288 Særligt farligt røveri 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod pengeinstitut 281, , stk. 2 Særligt farligt røveri mod off. kontorer 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod forretninger 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod tankstationer 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod andre 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod værditransport 288, stk. 2 Særligt farligt røveri mod kassette Groft smugleri 289, 2. pkt. Groft smugleri 289, Toldloven Hæleri 290 Hæleri 276, 284 Hærværk 291, stk. 1 Hærværk , stk. 2 Groft hærværk 291, stk. 3 Groft uagtsomt hærværk 291, stk. 1 Hærværk graffiti (/-) 291, stk. 2 Groft hærværk, graffiti (/-) 291 Hærværk m.h.t. edb-mat. Brugstyveri. 293, stk. 1 Brugstyveri af registreret personbil , stk. 1 Brugstyveri af registreret last-, eller varebil 293, stk. 1 Brugstyveri af udlejningskøretøj 293, stk. 1 Brugstyveri af uregistreret personbil 293, stk. 1 Brugstyveri af uregistreret last- el. varebil 293, stk. 1 Brugstyveri af registret motorcykel/scooter 293, stk. 1 Brugstyveri af ureg. motorcykel/scooter Knallerttyveri 293, stk. 1 Brugstyveri af knallert 293 Cykeltyveri 293, stk. 1 Brugstyveri af cykel 293

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi Horsens, den 7. Januar Kære Redaktioner. Så er endnu et år gået og anmeldelsesstatistikken for kreds er nu tilgængelig for pressen. Anmeldelsesstatistikken baserer sig på helårstal og kan således sammenlignes

Læs mere

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode Drab mv. Højforræderi Strfl.s. 98 Drab mv. Krigsanstiftelse Strfl.s. 99 Drab mv. Farevoldende offentlige udtalelser Strfl.s. 100 Drab mv. Femte kolonnevirksomhed Strfl.s. 101 Drab mv. Bistand til fjenden

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001 BØDEUNDERSØGELSEN -2001 Undersøgelsen sigter på at belyse størrelsen af dag- og sumbøder, herunder sammenhængen mellem antallet af dagbøder og størrelsen af den enkelte dagbod samt sammenhængen mellem

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer I

straffastsættelse og strafferammer I Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer I Almindelig del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer Bind I. Almindelig

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Tryghedsindekset - Sådan har vi målt!

Tryghedsindekset - Sådan har vi målt! Tryghedsindekset - Sådan har vi målt! 1. Indsamling af data ved Danmarks Statistik... 1 2. Inddeling af København i Distrikter... 1 3. Politiets tal... 2 4. Gerningskoder fordelt på tryghedselementer...

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven Beslutningsforslag nr. B 240 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. april 2010 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

METODE- RAPPORT STRATEGISK ANALYSE

METODE- RAPPORT STRATEGISK ANALYSE METODE- RAPPORT STRATEGISK ANALYSE 2015 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING 4 ANALYSETILGANG OG ANALYSENS DATAGRUNDLAG 5 ANALYSETILGANG 5 ANALYSENS DATAGRUNDLAG 5 POLITIETS DATA OG ANVENDTE EKSTERNE KILDER 8 REGISTRERING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser

Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser Juristen nr. 5/2003 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Forholdet mellem straffe for personfarlige forbrydelser og for formueforbrydelser Forskningschef, dr.jur. Britta Kyvsgaard 1. Indledning I en tale

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Preventive Detention in the Danish Criminal Code in the light of case law and release practices.

Preventive Detention in the Danish Criminal Code in the light of case law and release practices. Forvaring/Preventive Detention En undersøgelse af straffelovens forvaringsbestemmelse i lyset af domspraksis og udviklingen i prøveudskrivningspraksis/a study of Preventive Detention in the Danish Criminal

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Tirsdag den 22. oktober 2013 onsdag den 23. oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Samlet optælling af bestemmelser i straffeloven: Vedrørende antallet af ændringslove:

Samlet optælling af bestemmelser i straffeloven: Vedrørende antallet af ændringslove: Samlet optælling af bestemmelser i straffeloven: Udvidelser: 45 Nye forhold: 16 Lempelser: 2 Ophævelser: 3 Vedrørende antallet af ændringslove: Samlet antal ændringslove i perioden 2000 2015: 74 Antal

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tillæg 1 til domssamling på samfundstjenesteområdet

Tillæg 1 til domssamling på samfundstjenesteområdet Tillæg 1 til domssamling på samfundstjenesteområdet 28. april 2016 Forord I marts 2015 udgav Kriminalforsorgen en domssamling på samfundstjenesteområdet indeholdende udvalgte domme afsagt i 4 retskredse

Læs mere

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold GJELLERUP This page intentionally left blank Jørn Vestergaard, Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn & Thomas Rørdam Strafferet Forbrydelser og andre strafbare

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

1. Der ønskes en redegørelse for de impliceredes eventuelle strafansvar.

1. Der ønskes en redegørelse for de impliceredes eventuelle strafansvar. 2 Opgave 1 Sidste vinter i perioden november-februar tilbragte Peter og hans hustru Anne samt dennes bror Klavs mange uger i ferielejligheder rundt omkring i Danmark. De boede typisk en uge ad gangen hvert

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører

Lovgivning som forskriften vedrører Meddelelse om strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven CIR nr 10124 af 14/12/2006 (Gældende) Ingen Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden Januar 2014 BERETNING OM STRAFFESAGSKÆDEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning og

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv.

Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. Betænkning nr. 1545 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Uddrag af anmeldelser i døgnet 18. 19. august 2013

Uddrag af anmeldelser i døgnet 18. 19. august 2013 Fra politiets døgnrapport: Uddrag af anmeldelser i døgnet 18. 19. august 2013 På det viste kortudsnit ses et udpluk af de anmeldelser, Midt- og Vestjyllands Politi har modtaget i døgnet. Symbolforklaring:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Politiets Årstabel 2005

Politiets Årstabel 2005 Politiets Årstabel 2005 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: 1601-2674 Personalefordeling Tabel 1 Side 1.0 enes areal, indbyggertal samt politi- og kontorpersonalets fordeling

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 34 28/10/2009 17:13 LBK nr 1068 af 06/11/2008 Gældende (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 08-11-2008 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404 af 27/12/2008 7 LOV nr 319 af

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Uddrag af anmeldelser i døgnet 13. 14. maj 2013

Uddrag af anmeldelser i døgnet 13. 14. maj 2013 Fra politiets døgnrapport: Uddrag af anmeldelser i døgnet 13. 14. maj 2013 På det viste kortudsnit ses et udpluk af de anmeldelser, Midt- og Vestjyllands Politi har modtaget i døgnet. Symbolforklaring:

Læs mere