Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København"

Transkript

1 Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: Forfatter: Steen Solvang Jensen Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet Rekvirent: Christian Lange Fogh, Miljøstyrelsen og Tanja Provstgaard, Københavns Kommune Antal sider: 13 Faglig kommentering: Jørgen Brandt Kvalitetssikring, centret: Vibeke Vestergaard Nielsen AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold 1 Baggrund 3 2 Metode 4 3 Resultater 9 4 Diskussion 13 5 Referencer 14 2

3 1 Baggrund DCE har tidligere udført en estimering af de sparede eksterne omkostninger for sundhedsskadelig luftforurening ved forskellige udformninger af renluftzoner med udgangspunkt i en ren-luftzone, som omfatter den nuværende geografiske udstrækning af miljøzonen (Jensen et al. 2013). Estimering af de sparede eksterne omkostninger (benefits) indgik i en samlet samfundsøkonomisk vurdering af ren-luftzoner (cost-benefit analyse) (COWI 2013). I forlængelse heraf ønsker Miljøstyrelsen og Københavns Kommune en estimering af de sparede eksterne omkostninger for sundhedsskadelig luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzonen ud over den nuværende miljøzone, som kun omfatter Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Der er regnet på en mindre og en større geografisk udvidelse. Dette notat præsenterer de forventede sparede eksterne omkostninger for sundhedsskadelig luftforurening ved at gennemføre en ren-luftzone for større områder end den nuværende miljøzone. Metoden for beregningerne er den samme som i den tidligere rapport (Jensen et al. 2013), og er baseret på enhedspriser for luftforurening og sparede emissioner ved ren-luftzonen. Der er regnet på to af tidligere beskrevne scenarier for ren-luftzoner. Det ene scenarie er den såkaldte Berlinermodel, hvor der stilles emissionskrav til både person- og varebiler. Kravene svarer til, at dieseldrevne person- og varebiler til og med Euro 3 og benzindrevne person- og varebiler til med Euro 0 ikke må køre i miljøzonen. Det andet scenarie er som Berlinermodellen, men hvor der også stilles krav til Euro 4 dieseldrevne køretøjer. Opgaven er finansieret af Miljøstyrelsen og Københavns Kommune. 3

4 2 Metode To scenarier for miljøkrav i ren-luftzone Der er regnet på to af de tidligere beskrevne scenarier for ren-luftzoner. Det ene scenarie er den såkaldte Berlinermodel, hvor der stilles emissionskrav til både person- og varebiler. Kravene svarer til, at dieseldrevne personog varebiler til og med Euro 3 og benzindrevne person- og varebiler til med Euro 0 ikke må køre i miljøzonen. Kravene forventes at gælde fra Det andet scenarie er som Berlinermodellen men med et tillægskrav om, at alle dieseldrevne Euro 4 køretøjer dvs. person-, vare- og lastbiler samt busser skal have partikelfilter. Kravene forventes at gælde fra Da der er mulighed for at opfylde dette krav enten ved eftermontering af partikelfilter eller ved skift til Euro 5 eller Euro 6 køretøj er det i beregninger forudsat at 50% får partikelfilter og 50% fordeler sig proportionalt på de tilbageværende køretøjskategorier (Euro 5 og Euro 6) i samme forhold som før tiltaget. Trafikstyrelsens forudsætninger om at et partikelfilter i gennemsnit reducerer partikeludstødningen med 80% anvendes. Geografisk udvidelse af ren-luftzone Udvidelsen går på at inddrage et større område end Københavns Kommune og Frederiksberg kommune. Der er regnet på to udformninger af udvidelser, som varierer i geografisk størrelse (Jordal-Jørgensen 2013): Mindre udvidelse: Københavns Kommune og Frederiksberg kommune plus zone 1 (dvs. umiddelbare nabokommuner) Større udvidelse: Københavns Kommune og Frederiksberg kommune plus zone 1 3 (dvs. resten af det gamle Københavns Amt) De kommuner, som indgår i udvidelserne er opsummeret i Tabel 2.1, og den geografiske udstrækning af de forskellige områder er visualiseret i Figur 2.1. Tabel 2.1. Beskrivelse af zoner Signatur Id Beskrivelse af zoner 2 Zone 0: Miljøzonen (Københavns og Frederiksberg kommune) 4 Zone 1 (nabokommuner): Den første zone er de kommuner der ligger som tætte naboer til miljøzonegrænsen (Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Tårnby og Dragør) 8 Zone 2 (ydre nabokommuner): Den anden zone er de kommuner der betegnes ydre nabokommuner (Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Glostrup, Ballerup, Lyngby Taarbæk) 3 Zone 3 (Øvrige kommuner): Omfatter øvrige kommuner i Københavns Amt (Ishøj, Høje Taastrup, Egedal, Furesø og Rudersdal) 1 og 5 NA: Naboamter (Roskilde og Frederiksborg Amt) 6 og 7 SØA: Sjællands øvrige amter (Vestsjællands Amt og Storstrøms amt) n.a. DØA: Øvrige Danmark 4

5 Figur 2.1 viser et kort over forskellige geografiske udstrækninger af renluftzoner. Figur 2.1. Nuværende miljøzone som omfatter Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (id 2) samt mindre udvidelse (id 2) samt. nabokommuner (id 4), og større udvidelse (id 2 og 4) samt det gamle Københavns Amt (id 8 og 3). Miljøkravenes påvirkning af bilparken inden for og uden for ren-luftzonen Inden for ren-luftzonen forudsættes det, at der ikke sker trafikale ændringer, dvs. at trafikken er uændret. Derfor slår ren-luftzonekravene 100% igennem inden for ren-luftzonen. da der kun sker ændringer i bilparken som følge af ren-luftzonekravene. 5

6 Uden for ren-luftzonen vil der også ske ændringer i bilparken som følge af ren-luftzonekravene, men effekten af ren-luftzonekravene for bilparken vil aftage jo længere væk fra ren-luftzonen man er. Det skyldes, at bilejere der ofte skal til ren-luftzonen må formodes at skifte til en bil, der opfylder renluftzonekravene, mens bilejere som sjældent skal til ren-luftzonen ikke formodes at skifte til tilladt køretøj. Det er ligeledes antaget, at trafikken er uændret, og det kun er bilparken, som ændres. COWI har vurderet, hvor mange biler som bliver berørt af ren-luftzonekrav for forskellige geografiske områder af Sjælland ved at kombinere oplysninger om person- og varebilbestanden med vurdering af bilernes berøring med ren-luftzonen ud fra DTU Transports Transportvaneundersøgelse (TU data). Vurderingerne er inddelt efter forskellige geografiske områder som vist i Figur 2.1. Disse vurderinger har COWI foretaget for den mindre og den større udvidelse af ren-luftzonen (COWI 2013). I Tabel 2.2 er opsummeret den andel af berørte ældre person- og varebiler, som berøres afhængig af afstand fra ren-luftzonen i henholdsvis den mindre og den større udvidelse. Inden for ren-luftzonen er 100% af alle ældre person- og varebiler berørt af ren-luftkravene. Eksempelvis er 31% af personbiler og 27% af varebiler berørt af miljøkravene i forbindelse med den mindre udvidelse i de tidligere Vestsjællands Amt og Storstrøms amt (område 6 og 7). 6

7 Tabel 2.2. Procent berørte ældre person- og varebiler afhængig af afstand fra ren-luftzone i Berlinersceneriet (%). Baseret på COWI (2013). Procent berørte ældre biler (%) Mindre udvidelse af ren-luftzone Større udvidelse af ren-luftzone Signatur Id Beskrivelse af zone Personbil Varebil Personbil Varebil 2 Zone 0: Miljøzonen (Københavns og Frederiksberg kommune) Zone 1 (nabokommuner): Den første zone er de kommuner der ligger som tætte naboer til miljøzonegrænsen (Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Tårnby og Dragør) 8 Zone 2 (ydre nabokommuner): Den anden zone er de kommuner der betegnes ydre nabokommuner (Brøndby, Vallensbæk Albertslund, Glostrup, Ballerup, Lyngby Taarbæk) 3 Zone 3 (Øvrige kommuner): Omfatter øvrige kommuner i Københavns Amt (Ishøj, Høje Taastrup, Egedal, Furesø og Rudersdal) 1 og 5 NA: Naboamter (Roskilde og Frederiksborg Amt) og 7 SØA: Sjællands øvrige amter (Vestsjællands Amt og Storstrøms amt) n.a. DØA: Øvrige Danmark For Berlinerscenariet inkl. partikelfilterkrav for alle Euro 4 diesel køretøjer er der ikke lavet vurdering af, hvor mange køretøjer som berøres. For personog varebiler har vi derfor antaget, at det er det samme som i Berlinerscenariet (Tabel 2.2). For lastbiler og busser er det antaget, at berørte køretøjer er som for varebiler (Tabel 2.2) i mangel af bedre antagelser. Få ældre Euro 3 dieseldrevne person- og varebiler har monteret partikelfilter, og disse må gerne køre i ren-luftzonen. Der er ikke taget hensyn til dette i beregningerne. Enhedsomkostninger og sparede emissioner Den overordnede metode er, at de samlede sparede eksterne omkostninger ved et scenarie er enhedsomkostningerne gange de sparede emissioner. Enhedsomkostninger for eksterne omkostninger for sundhedseffekter udtrykkes i kr. pr. kg emission, og de sparede emissioner ved scenarierne beregnes på baggrund af trafikarbejdet på vejnettet på Sjælland, emissionsfaktorer og de ændringer i bilparkens sammensætning af Euronormer, som scenarierne giver anledning til. Endvidere tages der hensyn til, at effekten aftager med afstanden til miljøzonen. Ovenstående metode beregner de sparede eksterne omkostninger for et givent scenarie for et givet år dvs. første år for indførelse af tiltaget. Scenarierne svarer til at fremskynde indførelse af nyere renere Euronormer for køretøjerne, og effekten i form af sparede emissioner er størst det første år, hvorefter den vil klinge af i takt med udskiftning af bilparken. 7

8 Miljøstyrelsen har tidligere beregnet den sparede emission for Berlinerscenariet (Miljøstyrelsen 2009a). Effekten er størst de første år, og efter omkring 10 år er den sparede effekt nede på omkring 10-15% af effekten i det første år. Efter 20 år er der ingen effekt af tiltaget, da bilparken er udskiftet. De samlede sparede emissioner i forhold til første års sparede emissioner er 5,5 gange større for NO x og 5 gange større for PM 2.5, og disse faktorer anvendes til at beregne de samlede sparede eksterne omkostninger for et scenarie ved at gange disse faktorer på den beregnede sparede eksterne omkostning for det første år. Metoden er detaljeret beskrevet i Jensen et al. (2013). 8

9 3 Resultater Mindre udvidelse af ren-luftzone Sparet emission og relaterede sparede eksterne omkostninger for luftforurening er i vist i Tabel 3.1 for de to scenarier ved en mindre udvidelse af renluftzonen, som inkluderer zonerne med id 2 og 4 (Figur 2.1). Tabel 3.1. Sparet emission og sparede eksterne omkostninger for luftforurening for to scenarier ved mindre udvidelse af renluftzone. Alle år dækker over alle de år tiltaget har effekt. Emission (ton/år) Scenarie Total Første år Første år Besparelse i procent Besparelse i procent Total (første år) Total (alle år) på Sjælland (%) i ren-luftzone (%) Sparet NO x emission Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparet PM 2,5 emission Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Eksterne omkostninger (millioner kr./år) Scenarie Total Første år Første år Total (første år) Total (alle år) Besparelse på Sjælland (%) Besparelse i ren-luftzone (%) Sparede eksterne omkostninger for NO x Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for PM 2,5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for NO x og PM 2,5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i

10 Tabel 3.2. Sparede eksterne omkostninger vedr. sundhedseffekter af luftforurening for NO x og PM 2,5 fordelt på køretøjsgrupper for Berlinerscenariet (2015), og Berlinerscenariet inkl. partikelfilterkrav på dieseldrevne Euro 4 køretøjer (2017) ved en mindre udvidelse af ren-luftzone. Enhed mio. kr. i hhv priser og 2017-priser. Personbil Vare- Lastbil Lastbil Bus Total Total Scenarie bil < 32t > 32t (første år) (alle år) Sparede eksterne omkostninger for NO x Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for PM 2,5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for NO x og PM 2,5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Større udvidelse af ren-luftzone Sparet emission og relaterede sparede eksterne omkostninger for luftforurening er i vist i Tabel 3.3 for de to scenarier ved en større udvidelse af renluftzonen, som inkluderer zonerne med id 2, 3, 4 og 8 (Figur 2.1). Tabel 3.3. Sparet emission og sparede eksterne omkostninger for luftforurening for to scenarier ved større udvidelse af renluftzone. Emission (ton/år) Scenarie Total Første år Første år Total (første år) Total (alle år) Besparelse på Sjælland (%) Besparelse i ren-luftzone (%) Sparet NO x emission Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparet PM 2,5 emission Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Eksterne omkostninger (millioner kr./år) Scenarie Total Første år Første år Total (første år) Total (alle år) Besparelse på Sjælland (%) Besparelse i ren-luftzone (%) Sparede eksterne omkostninger for NO x Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for PM 2,5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for NO x og PM 2,5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i

11 Tabel 3.4. Sparede eksterne omkostninger vedr. sundhedseffekter af luftforurening for NO x og PM 2,5 fordelt på køretøjsgrupper for Berlinerscenariet (2015), og Berlinerscenariet inkl. partikelfilterkrav på dieseldrevne Euro 4 køretøjer (2017) ved større udvidelse af ren-luftzone. Enhed mio. kr. i hhv priser og 2017-priser. Personbil Vare- Lastbil Lastbil Bus Total Total Scenarie bil < 32t > 32t (første år) (alle år) Sparede eksterne omkostninger for NO x Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for PM 2.5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sparede eksterne omkostninger for NO x og PM 2.5 Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Sammenligning af forskellige scenarier for ren-luftzoner Tabel 3.5 opsummerer de samlede sparede eksterne omkostninger for hhv. Berlinerscenariet og Berliner plus filter på Euro 4 scenariet, hvor renluftzonen er den eksisterende miljøzone (fra Jensen et al. 2013), dvs. den mindre udvidelse af ren-luftzonen og den større udvidelse af ren-luftzonen. Tabel 3.5. Sparede eksterne omkostninger for NO x og PM 2,5 for Berlinerscenariet (2015), og Berlinerscenariet inkl. partikelfilterkrav for dieseldrevne Euro 4 køretøjer (2017). Enhed mio. kr. i hhv priser og 2017-priser (alle år tiltaget har effekt). Ren-luftzone = miljøzone Mindre udvidelse af ren-luftzone Større udvidelse af ren-luftzone Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i Tabel 3.6 opsummerer på basis af Tabel 3.5 de samlede sparede eksterne omkostninger som et indeks, hvor scenariet med ren-luftzonen lig med den eksisterende miljøzone er sat til 100. Tabel 3.6. Sparede eksterne omkostninger for NO x og PM 2,5 for Berlinerscenariet (2015), og Berlinerscenariet inkl. partikelfilterkrav for dieseldrevne Euro 4 køretøjer (2017). Enhed som indeks, hvor ren-luftzone lig med eksisterende miljøzone er sat til 100 (alle år tiltaget har effekt). Ren-luftzone = miljøzone Mindre udvidelse af ren-luftzone Større udvidelse af ren-luftzone Berlinmodel Berlin+filter diesel Euro 4 i

12 Det fremgår af Tabel 3.6, at for Berlinerscenariet vil en mindre udvidelse af ren-luftzonen give omkring 20% flere sparede eksterne omkostninger og en større udvidelse vil give omkring 35% flere sparede eksterne omkostninger. Det ses endvidere, at scenariet Berlin plus filter på Euro 4 giver omkring 45% flere sparede eksterne omkostninger i forhold til Berlinerscenariet for en ren-luftzone, som den eksisterende miljøzone, og det samme forhold er der også mellem disse to scenarier for både en mindre og større udvidelse af ren-luftzonen. Den største besparelse i eksterne omkostninger fås i Berlinerscenariet plus filter på Euro 4 for den større udvidelse af ren-luftzonen, hvor de samlede besparelser er omkring dobbelt så høje som for Berlinerscenariet med en renluftzone som den eksisterende miljøzone. 12

13 4 Diskussion Usikkerheder på metode og resultater er diskuteret i Jensen el al. (2013). Nedenfor diskuteres kun nye antagelser. Betydningen af eksisterende partikelfiltre på Euro 3 Nogle ældre Euro 3 dieseldrevne person- og varebiler har allerede monteret partikelfilter, og disse må gerne køre i ren-luftzonen. Der er ikke taget hensyn til dette i beregningerne. Det vurderes kun at give anledning til en lille overestimering af de sparede emissioner ved ren-luftzonen. Euro 3 emissionsnormen omfattede nyregistrerede personbiler fra og nyregistrerede varebiler fra 2002 til Ifølge Skatteministeriet havde omkring 10% af de dieseldrevne Euro 3 personbiler partikelfilter i årene og 30% i 2006, mens det for varebiler er skønnet til omkring 5% i årene og 15% i 2006 (COWI 2013). I 2015 vil en Euro 3 dieseldreven personbil være omkring år gammel og en dieseldreven varebil vil være omkring 9-14 år gammel. Andelen af Euro 3 dieseldrevne personbiler er omkring 13% ud af alle dieseldrevne personbiler og andelen af Euro 3 dieseldrevne varebiler er omkring 22% ud af alle dieseldrevne varebiler (Jensen et al. 2012). Vi har ikke umiddelbart en underopdeling af partikeludstødning fordelt helt ned på Euroklasser, men hvis der tages udgangspunkt i NO x emissionen fra Euro 3 dieseldrevne personbiler er den omkring 5,5% og fra Euro 3 dieseldrevne varebiler omkring 5% i 2015 (Jensen et al. 2013). Hvis det antages at partikeludstødningen er i samme størrelsesorden vil 5-15% andel af partikelfiltre kun betyde en meget lille overestimering af de sparede emissioner, når det undlades at inddrage denne effekt. Ovenstående effekt blev heller ikke inddraget i beregningerne i Jensen et al. (2013). 13

14 5 Referencer COWI (2013): Omkostninger ved større udbredelse af ren-luftzoner. Udkast til resultater. 10. juni Notat af COWI. Samt fra Jørgen Jordal- Jørgensen af 16. juni omkring procentfordeling af berørte biler baseret på notatet. Jensen, S.S., Ketzel, M., Brandt, J., Winther, M. (2012): Luftkvalitetsvurdering af ren-luftzone i København. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 85 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 25 Jensen, S.S., Ketzel, M., Brandt, J., Martinsen, L., Becker, T. (2013): Renluftzone i København og sparede eksterne omkostninger ved sundhedsskadelig luftforurening. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 58 Miljøstyrelsen (2009a): Samfundsøkonomisk analyse af Effekter af miljøzonekrav på person- og varebilsmarkedet. Notat. 9. oktober

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøzone i København

Miljøzone i København Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger. Faglig rapport fra DMU nr. 770 2010. Danmarks Miljøundersøgelser

Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger. Faglig rapport fra DMU nr. 770 2010. Danmarks Miljøundersøgelser Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger Faglig rapport fra DMU nr. 770 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Oktober

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere