HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 12. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Hanne Schmidt og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Danish Car Service ApS, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Supplerende om retsgrundlaget Momsloven Det fremgår af momslovens 4, stk. 1, at der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af ydelser omfatter enhver anden levering. Skrotningsgodtgørelsen Bekendtgørelse nr. 782 af 17. september 2002, som er omtalt i landsrettens dom, er blevet afløst af bekendtgørelse nr af 1. november 2010 om opkrævning af miljøbidrag samt

2 - 2 - udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 5. november I bekendtgørelsens 5 hedder det bl.a.: Udbetaling af godtgørelse 5. Der ydes efter anmodning en godtgørelse til den sidst registrerede ejer af en udtjent bil omfattet af 2 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler efter aflevering af motorkøretøjet til affaldshåndtering. Stk. 2. Der kan dog efter anmodning ydes godtgørelse til en ikke registreret ejer, såfremt: 1) den sidst registrerede ejer er afgået ved døden, og en arving eller bobestyrer kan fremvise en skifteretsattest samt underskrive skrotningsattesten, eller 2) den sidst registrerede ejer som følge af en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrivelse af skrotningsattesten, mod at en nærmeste pårørende skriftligt erklærer dette samt underskriver skrotningsattesten. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan efter anmodning dispensere fra kravet i stk. 1 i helt særlige tilfælde, hvor bilen er solgt som brugtbil og ikke indregistreret af køberen. Køberen skal dokumentere, at der gør sig særlige forhold gældende, f.eks. at bilen var købt eller taget i bytte med henblik på istandsættelse, men hvor det efterfølgende måtte konstateres, at bilen var i for dårlig stand til at det har kunnet betale sig at reparere denne. Den momsmæssige behandling I Skats meddelelse af 10. februar 2006 (SKM ) hedder det bl.a.: SKAT er af den opfattelse, at når der er udstedt en skrotningsattest, og der som hovedregel er udbetalt skrotningsgodtgørelse fra Miljøordning for Biler, leverer autoophuggeren i alle tilfælde en ydelse i form af affaldsbehandling til den, der har indleveret bilen til affaldsbehandling, og der skal svares moms af værdien af denne ydelse, jf. momslovens 4, stk. 1. Når autoophuggeren i tilfælde af en underskrevet transporterklæring enten har udbetalt et beløb til en private bilejer eller et forsikringsselskab, der svarer til eller overstiger skrotningsgodtgørelsen, eller har udbetalt et beløb, der er mindre end skrotningsgodtgørelsen, men af en sådan størrelse, at forskellen mellem det udbetalte beløb og skrotningsgodtgørelsen er mindre end autoophuggerens almindelige pris for affaldsbehandling af en bil, er der efter SKATs opfattelse tale om en byttehandel, hvor autoophuggeren samtidig med, at bilen indleveres til affaldsbehandling, betaler for de reservedele, som bilen indeholder. Værdien af affaldsbehandlingsydelsen skal derfor i alle tilfælde fastsættes efter reglerne i momslovens 28, stk. 2, 1. pkt., dvs. til virksomhedens almindelige pris ved levering af affaldsbehandling af en bil. Brugtmomsreglerne Bestemmelserne i momslovens kapitel 17 om brugtmoms finder ikke anvendelse ved videresalg, da autoophuggeren ikke har købt en bil, og definitionen i momslovens 69, stk. 3, af brugte varer, "der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation", er ikke opfyldt, da bilen skifter karakter (reservedele).

3 - 3 - Bilskrotbekendtgørelsen I bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra hedder det bl.a.: Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og ved håndtering af affaldsfraktioner herfra opstået ved: 1) affaldsbehandling af motordrevne køretøjer, 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 5) Affaldsbehandling: Enhver aktivitet der finder sted, når et udtjent køretøj er afleveret til et anlæg med henblik på udtagning og aftapning af stoffer, komponenter og materialer, adskillelse, opskæring, fragmentering, nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af køretøjet og dets komponenter. 4. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtet til at aflevere affald i form af personbiler (M1) og varebiler (N1) til virksomheder registreret i henhold til 5 eller til bilforhandlere, der opfylder de i 7, stk. 2 nævnte betingelser. Registrering af affaldsbehandlere m.v. 5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (M1) og/eller varebiler (N1) i henhold til 9, er forpligtet til at lade sig registrere hos Miljøstyrelsen. Skrotningsattest 7. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (M1) og/eller varebiler (N1) i henhold til 9, skal udstede en skrotningsattest til den, der leverer køretøjet til affaldsbehandling. Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt omsætter (forhandler) personbiler (M1) og/eller varebiler (N1) kan udstede skrotningsattest på vegne af en virksomhed registreret efter 5 stk. 1, såfremt forhandleren har indgået aftale med den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed om levering af de modtagne biler til særskilt behandling på den registrerede virksomhed. Stk. 3. Skrotningsattester, der udstedes i henhold til stk. 1 eller 2, skal udstedes på en af Miljøstyrelsen godkendt standardblanket og skal indeholde følgende: 4) En erklæring om, at køretøjet håndteres og behandles i overensstemmelse med 9, stk. 1, jf. bilag 1-3 og 12 i denne bekendtgørelse, Stk. 4. Skrotningsattesten skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

4 - 4 - Særskilt behandling 9. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald i form af motordrevne køretøjer, at sikre, at de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter m.v. udtages og håndteres efter retningslinierne i bilag 2 og 3. Stk. 2. Udtagningen af stoffer, materialer og komponenter, skal foretages inden for de frister, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, dog senest en måned efter modtagelsen af det motordrevne køretøj. Dette gælder dog ikke dæk. Anden affaldshåndtering 10. Efter udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter kan andre materialer og komponenter udtages til genbrug. Stk. 2. Efter udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter kan affald i form af motordrevne køretøjer tilføres til autoophugningsvirksomheder, der er godkendt i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kap. 5 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, med henblik på øget genbrug, jf. stk Efter udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. 9 eller 10, skal restaffaldsfraktionen tilføres anlæg for mekanisk neddeling og sortering herunder shredderanlæg og sakse med henblik på størst mulig genanvendelse. Stk. 2. Afleveringen af restaffaldsfraktionen i henhold til stk. 1 skal ske til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, at en række væsker, stoffer, materialer og komponenter skal udtages/aftappes inden videre håndtering. Det drejer sig bl.a. om olie, bremsevæske, koblingsvæske, motorbenzin, dieselolie, oliefiltre, blyakkumulatorer, dæk, katalysatorer, airbags, selestrammere og elektronisk udstyr. Bekendtgørelsen blev afløst af bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. Bekendtgørelsens 1 om bekendtgørelsens område og definitioner svarer til den tidligere bekendtgørelses 1. I bekendtgørelsen er der endvidere fastsat bl.a. følgende regler: 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 5) Affaldsbehandling: Enhver aktivitet, der finder sted, efter at det udtjente køretøj er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, opskæring, fragmentering, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse af shredderaffald samt enhver anden proces, der foretages til nyttiggørelse eller bortskaffelse af det udtjente køretøj og dets komponenter. 9) Udtjent køretøj: Et motordrevet køretøj, der er affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om affald.

5 Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere udtjente køretøjer i form af personbiler (M1) og varebiler (N1) til virksomheder, som er registreret i henhold til 6, til forhandlere, der opfylder de i 8 nævnte betingelser, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav. Registrering af affaldsbehandlere m.v 6. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af personbiler (M1) eller varebiler (N1), er forpligtet til at lade sig registrere hos Miljøstyrelsen. Skrotningsattest 7. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af en personbil (M1) eller en varebil (N1), skal ved modtagelsen af det udtjente køretøj udstede en skrotningsattest til den, der afleverer køretøjet til affaldsbehandling. Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt forhandler personbiler (M1) eller varebiler (N1), skal ved modtagelsen af et udtjent køretøj i form af en personbil (M1) eller en varebil (N1) i henhold til 8, stk. 1, udstede en skrotningsattest til den, der afleverer køretøjet til affaldsbehandling. Stk. 3. Skrotningsattester må kun udstedes af virksomheder omfattet af stk. 1 og 2. Stk. 4. Skrotningsattester skal udstedes på en af Miljøstyrelsen godkendt standardblanket. Stk. 5. Skrotningsattesten skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Særskilt behandling 9. Enhver, der modtager udtjente køretøjer skal sikre, at de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter udtages. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3 og 4. Stk. 2. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå på et impermeabelt areal. Stk. 3. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foretages indenfor de frister, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, dog senest en måned efter modtagelsen af det udtjente køretøj. Stk. 4. Udtagning af de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal ske inden køretøjet afleveres til en virksomhed med henblik på øget genbrug, jf. 11, eller inden restaffaldsfraktionen afleveres til et shredderanlæg, jf. 13. Anden affaldshåndtering 11. Efter særskilt behandling af udtjente køretøjer kan andre stoffer, materialer og komponenter end de i bilag 1 og 2 nævnte udtages til genbrug. Stk. 2. Efter særskilt behandling kan udtjente køretøjer med henblik på udtagning af stoffer, materialer og komponenter til genbrug, afleveres til virksomheder, der uden at være registreret efter denne bekendtgørelse, er godkendt til autoophugning efter miljøbeskyttelseslovens 33, til virksomheder, der er anmeldt som autoværksted efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning.

6 Restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) skal afleveres til et shredderanlæg med henblik på størst mulig genanvendelse. Stk. 2. Afleveringen af restaffaldsfraktionen i henhold til stk. 1 skal ske til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning.... I forbindelse med bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. juli 2002 udsendte Miljøstyrelsen et orienteringsbrev af 20. juni Heri hedder det bl.a.: PLIGTEN TIL AT FORETAGE SÆRSKILT BEHANDLING Det er ejerens beslutning og handling, der er afgørende for, hvornår et køretøj bliver omfattet af reglerne om håndtering af affald. Ejerens beslutning er som regel præget af økonomiske overvejelser om rentabilitet i forhold til istandsættelse etc., men beslutningen kan også være bestemt af miljøhensyn, således at en ejer af, et i øvrigt fungerende køretøj, der eksempelvis kunne gå igennem et syn, kan beslutte at køretøjet er affald. Ejerens afgørelse kan ikke omgøres af andre. Det vil sige, at når ejeren har skilt sig af med et køretøj som affald, kan en autoophugningsvirksomhed ikke omgøre denne beslutning med videresalg og genindregistrering til følge, når ejeren har afleveret køretøjet til affaldsbehandling. Når der er udstedt en skrotningsattest, er ophugningsvirksomheden forpligtet til at foretage særskilt behandling og sikre at bilen ophugges. Den registrerede autoophugningsvirksomhed er ansvarlig for at udføre den særskilte behandling. Dette ansvar kan ikke overdrages. Reglerne i bilskrotbekendtgørelsen fra 2002 er videreført i den nugældende bilskrotbekendtgørelse nr af 20. december 2006 med senere ændringer. Højesterets begrundelse og resultat Efter momslovens 4, stk. 1, skal der betales moms bl.a. af ydelser, der mod vederlag leveres her i landet. Sagen angår, om Danish Car Service ApS (DCS) var forpligtet til at betale moms i perioden fra 1. oktober 2003 til 31. december 2005 i forbindelse med affaldsbehandling af biler, der blev udbetalt skrotningsgodtgørelse for, og om DCS er berettiget til at få genoptaget behandlingen af momstilsvar for perioden 1. juli 2000 til 30. september Borgere, virksomheder samt offentlige og private institutioner er forpligtet til at aflevere affald i form af personbiler og varebiler til virksomheder, der er registreret med henblik på at

7 - 7 - foretage særskilt behandling af sådanne biler. Dette følger af bilskrotbekendtgørelsen (dagældende bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra som afløst af bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002, jf. nu bekendtgørelse nr af 20. december 2006 med senere ændringer). Den registrerede virksomhed skal udstede en skrotningsattest til den, som afleverer bilen til affaldsbehandling, og virksomheden er forpligtet til at affaldsbehandle bilen efter reglerne i bekendtgørelsen. Virksomheden skal i første omgang udtage en række stoffer, materialer og komponenter m.v. (særskilt behandling), før anden affaldshåndtering i form af udtagelse af andre stoffer, materialer m.v. til genbrug og ophugning af bilen kan finde sted. Højesteret finder, at reglerne i bilskrotbekendtgørelsen indebærer, at der mellem den, som afleverer sin bil til affaldsbehandling, og den registrerede virksomhed, som skal forestå affaldsbehandlingen, må anses indgået en aftale om udførelse af en tjenesteydelse i form af affaldsbehandling af bilen. Hvis den registrerede virksomhed modtager et vederlag for affaldsbehandlingen, skal der derfor betales moms af denne ydelse, jf. momslovens 4, stk. 1. Der skal også betales moms, hvis virksomheden vederlægges for affaldsbehandlingen på den måde, at virksomheden får transport i kravet på skrotningsgodtgørelsen. DCS er registreret som en virksomhed, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af biler efter bilskrotbekendtgørelsen. Højesteret tiltræder, at DCS s annoncering på hjemmesiden, i aviser og ved skiltning giver indtryk af, at bilerne udelukkende modtages med henblik på skrotning. Det lægges i overensstemmelse hermed til grund, at stort set alle de biler, som DCS modtog i den omhandlede periode, blev skrottet og ikke videresolgt. I alle de tilfælde, som denne sag angår, havde bilens registrerede ejer underskrevet skrotningsattestens fortrykte transporterklæring, hvorefter den pågældende dels transporterede sit krav på skrotningsgodtgørelse uigenkaldeligt til DCS, dels erklærede at være fyldestgjort for beløbet, og at bilen var ubehæftet. På grundlag af denne transport fik DCS udbetalt skrotningsgodtgørelsen for den pågældende bil. På denne baggrund finder Højesteret, at DCS må anses for at have indgået aftale om affaldsbehandling med ejerne af de biler, som DCS modtog, og som der blev udbetalt skrotningsgodtgørelse for. Dette gælder, selv om aftalen med den enkelte bilejer var udformet som en aftale om køb af en brugt bil. DCS har derfor været forpligtet til i medfør af momslovens

8 - 8-4, stk. 1, at betale moms af vederlaget for affaldsbehandlingen af de pågældende biler for perioden fra 1. oktober 2003 til 31. december Det følger allerede heraf, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra 1. juli 2000 til 30. september 2003 ikke er opfyldt. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Danish Car Service ApS betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Evaluering af bilskrotordningen

Evaluering af bilskrotordningen Miljøprojekt Nr. 660 2002 Evaluering af bilskrotordningen Grethe Føns Hjortbak, Stig Hirsbak og Niels Juul Busch Rambøll A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere