Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring"

Transkript

1 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning Forudsætninger for vejhjælp Vi dækker højst Ikrafttrædelse Hvem er dækket Hvor er dækket Hvad er dækket Bugsering Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning mv Døroplukning Bjærgning/fritrækning i Danmark Bilruder Færdselsuheld Tyveri i Danmark Persontransport i Danmark Hotelophold i Danmark Akut opstået sygdom/tilskadekomst Hjælp i uheldstilfælde eller ved driftsstop Hvad er ikke dækket Regres og dækning fra anden side Varighed og opsigelse 2 Udover dette tillæg gælder det i policen anførte.

3 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Motorkøretøjsforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil eller varebil, der udelukkende anvendes til privat kørsel (totalvægt maks kg), og at bilen er indtegnet med kaskoforsikring og er maks. 15 år gammel. Tillægsdækningen giver mulighed for vejhjælp i Danmark og Europa, når du har behov for bugsering, starthjælp, hjulskifte, oplukning af bildør og udbringning af brændstof. Der er tillige dækning for persontransport, hvis køretøjet skal bugseres til værksted. Ophører bilens kaskoforsikring, ophører dækningen for vejhjælp samtidig. FÆLLESBESTEMMELSER (punkt D, dvs ) i forsikringsbetingelserne for Motorkøretøjsforsikring er også gældende for tillægsdækningen vejhjælp. Hjælp døgnet rundt Hvis der bliver brug for vejhjælp i Danmark eller Europa, kan sikrede døgnet rundt kontakte: SOS Dansk Autohjælp A/S, Torsøvej 2, DK 8240 Risskov Tlf.nr Hjemmeside: Videregivelse af kundeoplysninger Med henblik på, at SOS Dansk Autohjælp A/S evt. skal hjælpe sikrede i Danmark eller Europa, videregiver Gartnernes Forsikring GS følgende kundeoplysninger til SOS Dansk Autohjælp A/S: 1. Forsikringstagers navn og adresse 2. Kundenummer 3. Bilens reg.nr.

4 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning Vejhjælp er et tillæg til motorkøretøjsforsikringen i Gartnernes Forsikring. 1.1 Forudsætninger for vejhjælp For vejhjælp er det en betingelse, at: - Sikrede er bosiddende i Danmark. - Bilen er dansk indregistreret. - Bilens totalvægt er maks kg. - Bilen er maks. 15 år gammel. - Bilen er en personbil eller varebil, der udelukkende anvendes til privat kørsel. - Der er tegnet kaskoforsikring for bilen i Gartnernes Forsikring. 1.2 Vi dækker højst Vejhjælp dækker op til 5 assistancer inden for et forsikringsår. 1.3 Ikrafttrædelse Vejhjælp er gyldig fra det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. 2.0 Hvem er dækket Vejhjælp dækker dig, som sikrede, og enhver, der lovligt og med din tilladelse benytter køretøjet. 3.0 Hvor er dækket 3.1 Vejhjælp dækker i Danmark og Europa med undtagelse af Færøerne og Grønland. 3.2 Vejhjælp dækker som i Danmark på transitruten E65 mellem Malmö og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. 4.0 Hvad er dækket Vejhjælp dækker assistance for det på policen angivne køretøj ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. 4.1 Bugsering Bugsering i Danmark Er køretøjet udsat for uheld eller driftsstop, og kan det ikke repareres på stedet, transporteres køretøjet til sikredes bopæl eller værksted efter samråd med sikrede. Evt. efterspændt campingvogn eller trailer medtransporteres til bestemmelsesstedet. Ved uheld/driftsstop ved sikredes bopæl transporteres køretøjet til et værksted efter sikredes valg. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Hvis SOS Dansk Autohjælp skal bugsere køretøjet mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift (fx Storebælt), vil sikrede blive opkrævet 200 kr. kontant for dette Bugsering i Europa Sker uheldet eller driftsstoppet uden for Danmarks grænser i Europa, og kan køretøjet ikke repareres på stedet, transporteres det til nærmeste værksted. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. 4.2 Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning mv SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe sikrede på stedet, hvis køretøjet ikke kan starte eller af anden grund ikke kan køre videre Er det ikke muligt at hjælpe på stedet, tilbydes bugsering i henhold til pkt Eventuelle udleverede reservedele, materialer og brændstof betales kontant af sikrede. 4.3 Døroplukning Er bilnøglen låst inde i bilen, eller er nøglen blevet væk, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren Er det ikke muligt at låse døren op, transporteres bilen til nærmeste værksted i samråd med sikrede. 4.4 Bjærgning/fritrækning i Danmark Bjærgning/fritrækning er dækket inden for Danmarks grænser Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. 4.5 Bilruder Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre, dækkes bugsering til nærmeste værksted i samråd med sikrede Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning Eventuelle udleverede reservedele og materialer betales kontant af sikrede. 4.6 Færdselsuheld Efter færdselsuheld sørger SOS Dansk Autohjælp for bugsering i henhold til pkt. 4.1 under forudsætning af, at det er SOS Dansk Autohjælp, som foretager bugseringen. 4.7 Tyveri i Danmark Vejhjælp dækker bugsering efter tyveri i Danmark i henhold til pkt Persontransport i Danmark Skal køretøjet på værksted efter uheld eller driftsstop i Danmark, sørger SOS Dansk Autohjælp for transport af sikrede og medpassagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark. Hvis ikke sikrede og medpassagerer kan køre med redderen, tilbydes det at refundere billetten til fx bus, tog, taxa, færge mv. Dette sker efter SOS Dansk Autohjælps valg ud fra den billigste løsning. 1

5 4.8.2 Der er kun dækning for det antal medpassagerer, som lovligt kan være i bilen. 4.9 Hotelophold i Danmark Kan køretøjet ikke repareres samme dag i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil sikrede samt medpassagerer blive tilbudt én hotelovernatning inkl. morgenmad Der er kun dækning for det antal medpassagerer, som lovligt kan være i bilen Akut opstået sygdom/tilskadekomst Akut opstået sygdom/tilskadekomst i Danmark Bliver sikrede som fører af det forsikrede køretøj i Danmark ramt af akut sygdom eller kommer akut til skade i sådan en grad, at sikrede ikke selv kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Hjemkørsel af køretøjet påbegyndes inden for 24 timer efter bestilling. Sikrede og det antal medpassagerer, som lovligt kan være i bilen, vil blive transporteret til fælles bestemmelsessted i Danmark. Der er ikke dækning for transport af køretøj, sikrede og passagerer i forbindelse med kroniske lidelser eller bestående sygdomme. SOS Dansk Autohjælp/Gartnernes Forsikring kan forlange, at sikredes læge dokumenterer den akutte sygdom/tilskadekomst Akut opstået sygdom/tilskadekomst i Europa Bliver sikrede som fører af det forsikrede køretøj i Europa ramt af akut sygdom eller kommer akut til skade i sådan en grad, at sikrede ikke selv kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for transport af køretøj, sikrede samt det antal medpassagerer, som lovligt kan være i bilen, til nærmeste læge eller behandlingssted. Der er ikke dækning for transport af køretøj, sikrede og passagerer i forbindelse med kroniske lidelser eller bestående sygdomme. SOS Dansk Autohjælp/Gartnernes Forsikring kan forlange, at sikredes læge dokumenterer den akutte sygdom/tilskadekomst. 5.0 Hjælp i uheldstilfælde eller ved driftsstop Hvis sikrede får brug for vejhjælp uanset om det er i Danmark eller Europa rekvireres assistance hos SOS Dansk Autohjælp. Sikrede kan uanset tidspunkt og ugedag kontakte: SOS Dansk Autohjælp A/S, Torsøvej 2, DK 8240 Risskov Tlf.nr Hjemmeside: Nummeret står også på det fremsendte vejhjælpskort. 6.0 Hvad er ikke dækket Assistancebehov, der er opstået inden eller allerede er kendt på tidspunktet for oprettelsen af vejhjælpsdækningen Bugsering mellem værksteder Assistance for køretøjer, som anvendes erhvervsmæssigt Assistancebehov i forbindelse med: Deltagelse i nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallys uden for afspærret bane. Øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel. Kørsel til skrotning Startsvigt/driftsstop, som skyldes dårlig vedligeholdelse Assistancebehov, som sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer. 6.1 Assistancer uden for dækningen Assistancer, som ikke er omfattet af dækningen, betales til Gartnernes Forsikring efter regning. 6.2 Force majeure, naturkatastrofer, krig mv. I tilfælde af strejker og force majeure, herunder naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, er SOS Dansk Autohjælp/Gartnernes Forsikring ikke ansvarlig for manglende assistance. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod SOS Dansk Autohjælp/ Gartnernes Forsikring i anledning af manglende assistance i tilfælde af ekstraordinære begivenheder, som SOS Dansk Autohjælp/Gartnernes Forsikring ikke er herre over. 7.0 Regres og dækning fra anden side 7.1 Regres Regres betyder, at SOS Dansk Autohjælp/ Gartnernes Forsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. 7.2 Dækning fra anden side Er der tegnet forsikring eller abonnement med samme dækning og mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen eller abonnementet tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende dækning. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 8.0 Varighed og opsigelse Vejhjælp er et tillæg til motorkøretøjsforsikringen og er tegnet for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, 2

6 medmindre den forinden skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 30 dages varsel til hovedforfald. Såvel forsikringstageren som selskabet kan efter en rekvireret assistance i indtil 14 dage efter sagens behandling eller sagens afvisning opsige vejhjælpsdækningen med 14 dages varsel Vejhjælpsdækningen ophører øjeblikkeligt ved køretøjets ejerskifte eller afmelding samt ved kaskoforsikringens ophør. 8.1 Ændring af betingelser og pris Gartnernes Forsikring kan ændre betingelser eller pris udover indeksreguleringen med 30 dages varsel til en hovedforfaldsdag. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at godkende ændringen, kan vejhjælpsdækningen opsiges til ændringsdatoen. Vejhjælpsdækningen kan af Gartnernes Forsikring opsiges eller ændres jf. pkt. 8.0 og 8.1 uden, at dette får virkning for de øvrige dele af motorkøretøjsforsikringen Vejhjælpsdækningen ophører øjeblikkeligt uden opsigelse, såfremt forudsætningerne for vejhjælp jf. pkt. 1.1 ikke længere er opfyldt. 8.2 Overdragelse af vejhjælpsdækningen Vejhjælpsdækningen kan ikke overdrages til andre personer. 3

7 ... GARTNERNES FORSIKRING GS CVR-nr HOVEDKONTOR Struergade 24 DK-2630 Taastrup Telefon Telefax Form

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

M15 Fællesbestemmelser for Erhvervsbil

M15 Fællesbestemmelser for Erhvervsbil Fællesbestemmelse for Erhvervsbil 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen dækker dig som forsikringstager og enhver, som med din tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 1.2 Værksteder

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer ABONNEMENTS- BETINGELSER Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer RING +45 70 27 91 12, NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP Du kan også downloade FDM-appen Mit FDM så er det nemt at tilkalde assistance. Hvis din bil er kaskoforsikret,

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere