VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION AFSNIT 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION AFSNIT 8"

Transkript

1 BÆRENDE ELEMENTER Indholdsoversigt Side Chassis Generelle bestemmelser Chassisramme 8.01.V Rust og tæringer 8.01.V01 Generelle bestemmelser 8.01.V02 Vurdering ved syn af personbil M1 og varebil N Hjul Generelle bestemmelser Dæk Fælge 8.03 Hjulophæng Generelle bestemmelser Aksler Bogiekonstruktioner Fjedre Støddæmpere

2

3 BÆRENDE ELEMENTER 8.01 Chassis Side GENERELLE BESTEMMELSER (1) Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet. (2) Samlinger skal være forsvarligt udført og så vidt muligt placeret, hvor de af samlingen omfattede dele er mindst belastet. Boltesamlinger skal være særligt sikret mod adskillelse. Sikring med f.eks. fjeder- eller stjerneskive kan anses for tilstrækkeligt. (3) Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel må ikke være deformeret eller i øvrigt beskadiget eller tæret i en sådan grad, at køretøjet er til fare for færdselssikkerheden CHASSISRAMME Ændring af akselafstand og overhæng på køretøjer med egentlig chassisramme (bortset fra påhængsvogn med stiv trækanordning) kan ved syn godkendes efter følgende kriterier: - Ændring inden for det på typegodkendelsen anførte interval kan foretages umiddelbart. - Ændringer ud over det på typegodkendelsen anførte interval skal foretages i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger, eller for stål således at spændingerne i chassisrammen ved fuldt læsset køretøj ikke overstiger 100 N/mm 2 (1000 kp/cm 2 ). Ved forkortelser skal der fremlægges beregninger, som godtgør, at bestemmelserne vedrørende bremsekraftfordeling er opfyldt. Eventuelt skal ALB-indstillingen ændres. (1) Forstærkning på profilflanger må ikke være fuldsvejset dertil. Forstærkningen skal udføres i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger eller efter følgende retningslinier: - Forstærkningen skal bestå af fladjern anbragt på over- og underflange og fastsvejset med afbrudt svejsesøm på sidekanterne. - Fladjernet skal være så meget smallere end flangen, at svejsningen er fri af flangens kant og runding. - Fladjernene må ikke ende i samme lodrette tværsnit, medmindre de er ført til profilets ende. - Fladjernenes ender skal være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fjederkonsoller og lignende og skal være tilspidsede, medmindre de er ført til profilets ende. (2) Boring af huller i rammedelenes flanger skal undgås. Nitte- eller boltehuller skal placeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger må nitte- og boltehuller kun være boret i den midterste tredjedel af rammen, og der må ikke være boret flere huller i samme lodrette tværsnit.

4 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.01 BÆRENDE ELEMENTER Side 2 Chassis (3) Læssekran, læssebagsmæk, tippelad eller lignende skal monteres i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger eller for chassisramme af stål således, at spændingerne i denne ved anvendelse af disse anordninger ikke overstiger 150 N/mm 2 (1500 kp/cm 2 ). Dokumentation (anvisninger eller beregning) kan kræves forelagt ved syn PERSONBIL M3 (1) Ledbus: a) Ledsektionen skal være indrettet således, at forreste og bageste del af ledbussen ikke adskilles, uanset nogen del af ledsektionen løsner sig. b) Ledsektionen skal være indrettet og afskærmet således, at der ikke opstår fare for passagererne V RUST OG TÆRINGER 8.01.V01 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 I Detailforskrifter for Køretøjer er givet de generelle bestemmelser om bærende elementer, karrosseri og opbygning m.v. Disse generelle bestemmelser er udgangspunkt for vurderingen af korrosionsangreb i køretøjers bærende elementer og selvbærende karrosseri m.v. 1.2 Korrosionsangreb skal anses som fejl, hvis det er af et sådant omfang eller af en sådan art, at køretøjet - er ude af stand til at kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet, - er svækket i en sådan grad, at køretøjet ikke kan give den tilsigtede passive sikkerhed ved kollision, eller - i øvrigt er til fare for fører, passagerer eller andre trafikanter. Korrosionsangreb og reparationer skal vurderes afhængigt af komponenternes eller køretøjsdelenes sikkerhedsmæssige betydning, og korrosionsangreb skal således ikke anses som fejl, hvis det alene har betydning for køretøjets udseende V02 VURDERING VED SYN AF PERSONBIL M1 OG VAREBIL N1 Korrosionsangreb og den nødvendige kvalitet af reparationer vurderes afhængigt af komponenternes eller køretøjsdelenes sikkerhedsmæssige betydning; jævnfør det i det følgende om zonerne A (størst sikkerhedsmæssig betydning) til D (mindst sikkerhedsmæssig betydning) anførte. For tidligere udførte reparationer gælder i øvrigt, at de så vidt muligt tillige skal vurderes i forhold til tid og/eller anvendelse, siden reparationen blev udført.

5 BÆRENDE ELEMENTER 8.01 Chassis Side 3 2.A Zone A omfatter hjulførende dele (komponenter); f.eks. hjulophængets svingarme, fjederben, styrearme, aksler og fjederbefæstigelser på aksler: 1) Samtlige komponenter skal være uden gennemtæringer, og væsentlig reduktion af godstykkelsen må ikke forekomme. 2) Reparation skal foretages ved udskiftning eller efter køretøjsfabrikantens anvisninger. I sammensatte konstruktioner kan delkomponenter udskiftes, hvis de originale samlingsmetoder (herunder svejsning) og samlesteder anvendes, og der benyttes tilsvarende materialer og pladetykkelse som i den oprindelige konstruktion. 2.B Zone B omfatter forbro, bagbro og komponenter (herunder beslag og/eller konsoller) til fastgørelse af - for- og bagbro, hjulophæng, støddæmpere, krængningsstabilisatorer og fjedre, - styrehus/tandstang og øvrige styretøjskomponenter, - bremsehovedcylinder, pedalophæng og betjeningsanordning for parkeringsbremse, - sikkerhedsseler og tilkoblingsanordning, samt den køretøjs-/karrosseridel (vange, ramme, panel m.v.) hvortil komponent/beslag/konsol er fastgjort; dog ikke mere end 20 cm fra fastgørelsespunkterne for komponent/beslag/konsol: 1) Der må ikke forekomme gennemtæringer, og væsentlig reduktion af godstykkelsen må ikke forekomme. 2) Ved reparation i zone B skal zone B gengives den oprindelige styrke. Den oprindelige styrke kan anses for gengivet, - når den oprindelige form og dimension af forbro, bagbro og komponent/konsol/beslag samt køretøjs-/karrosseridel i zone B er bibeholdt, og - når uoriginale svejsninger ikke forekommer i umiddelbar nærhed af fastgørelsespunkter, eller umiddelbart langs med en anden (original eller uoriginal) svejsning eller en kantbukning. Reparation af flere tætliggende tæringer skal foretages ved svejsning og med ét reparationsstykke. 2.C Zone C omfatter de dele af den bærende/medbærende konstruktion der ikke er omfattet af zone B: 1) Dørstolper og bundkonstruktionens vanger/traverser, herunder langsgående vanger foran forsædernes fastgørelsespunkter, må ikke være gennemtæret. Der må i øvrigt kun forekomme mindre gennemtæringer. På udvendige karrosseridele må gennemtæring ikke fremstå med skarpe kanter. 2) Ved reparation skal den oprindelige form og dimension af stolper, vanger/traverser og profiler bibeholdes. Reparation foretages normalt ved svejsning.

6 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.01 BÆRENDE ELEMENTER Side 4 Chassis Reparation kan eventuelt tillige foretages ved anvendelse af limning, popnitning og lignende samlingsmetoder, når det sker efter køretøjsfabrikantens anvisninger eller anbefalinger. 2.D Zone D omfatter motorhjelm, døre, bagagerumsklap, påboltede skærme, kofangere og lignende: 1) Komponenterne skal være solidt fastgjort til karrosseriet. Der må kun forekomme mindre gennemtæringer, og gennemtæringer må ikke fremstå med skarpe kanter. 2) Reparation kan foretages som overfladereparation ved anvendelse af svejsning eller ved anvendelse af limning, popnitning og lignende samlingsmetoder eller ved udfyldning med forstærket (armeret) plastmateriale.

7 BÆRENDE ELEMENTER 8.02 Hjul Side GENERELLE BESTEMMELSER (1) Dæk, fælge og hjullejer m.v. skal være ubeskadigede. Der må ikke være væsentligt slør i hjulnavet, og hjulakslen skal være forsvarligt fastgjort DÆK En del fabrikationsfejl påvirker ikke dækkets styre- og køreegenskaber, f.eks. skønhedsfejl eller andre uvæsentlige fejl (misfarvning, mindre støbefejl og lignende). Sådanne dæk anses for at være fejlfri. Andre fejl kan være af en sådan karakter, at dækket er mere eller mindre trafikfarligt, f.eks. kraftig ubalance. Sådanne dæk leveres normalt fra fabrikanten med en klausul om, at dækket er uegnet til anvendelse på motorkøretøj. Disse dæk kan være mærket "Sekunda", "For Farm Use Only", "TA" (Traction Animal), "Bis 30" (indtil 30 km/t) eller "Caravan" (skurvogn). Sådanne dæk kan ikke lovligt anvendes på bil og motorcykel og påhængs-, sætte- eller sidevogn hertil eller registreringspligtigt påhængsredskab (herunder campingvogn). Det samme gælder for registreringspligtig traktor og påhængsvogn hertil samt godkendt traktor, men dæk, der alene bevirker ubalance, må dog anses for fejlfri, såfremt de kun anvendes til disse køretøjer. Specialdæk til langsomtkørende køretøjer, som kan være benævnt "Landbrugsdæk", "Implementdæk", "Reifen für Landwirtschaft" eller lignende, må heller ikke godkendes til brug på motorkøretøjer m.v. (1) Dæk a) Skal have en bæreevne mindst svarende til køretøjets tilladte akseltryk og være beregnet til mindst køretøjets tophastighed. Ved kontrol af dæks bæreevne kan en af STRO's databøger benyttes, herunder de i tabeller anførte korrektioner for belastning i afhængighed af hastighed. Dette gælder også for de anførte korrektionsfaktorer for lavere/højere hastighed ved montering af bildæk på påhængskøretøj. Korrektionsfaktoren er gældende, uanset at bildækket evt. er mærket "max. 100 km/t". Den samlede bæreevne i kg for dæk på samme aksel afrundes til nærmeste med 25 delelige tal. b) Skal være af dimension og udformning svarende til fælgen. c) Skal tydeligt og holdbart være mærket med dimensionsbetegnelse og fabrikantens og/eller regummieringsfirmaets navn eller varemærke. Før : Gælder ikke. d) Skal på køretøj med størst tilladt hastighed på over 30 km/t tydeligt og holdbart være mærket med bæreevne- og hastighedsangivelse.

8 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.02 BÆRENDE ELEMENTER Side 2 For regummieret dæk lægges den foreliggende mærkning for bæreevne og hastighed til grund, idet det bemærkes, at der ikke må være to forskellige mærkninger på dækket. Før : Gælder ikke. (2) Mønsterdybden skal på køretøj med størst tilladt hastighed på over 30 km/t være mindst a) 1,6 mm for køretøj med tilladt totalvægt på højst kg og b) 1 mm for køretøj med tilladt totalvægt på over kg. Mønsterdybden måles i hovedmønsteret, hvorved forstås de brede riller i slidbanens midterste del, der dækker ca. 3/4 af slidbanens bredde. Støtteribber, supplerende mønster og dræn ("siping") regnes således ikke med til hovedmønsteret. Støtteribber er ofte udført som vist på nedenstående skitse. Hjul Når støtteribber ikke skal medregnes i hovedmønsteret, vil det således være lovligt, at mønsterrillen er helt afslidt på de steder, hvor støtteribben findes, blot dybden af rillen på de steder, hvor støtteribben ikke findes, er mindst 1, henholdsvis 1,6 mm. Når dækket er afslidt på nævnte måde, vil det ved udvendig besigtigelse fremtræde med afgrænsede huller i overfladen. Visse typer terrændæk, som ofte betegnes Nato-dæk eller Military-dæk, er karakteristiske ved ikke at være forsynet med mønster i slidbanens midtersektion, men med tværgående eller skrå riller i begge sider, hvis dybde successivt tiltager ud mod slidbanens yderkanter. Sådanne dæk kan ikke godkendes, såfremt dækket er afslidt således, at der ikke er mindst 1,0 henholdsvis 1,6 mm mønsterdybde, målt som vist på nedenstående skitse i samtlige dækkets tværriller.

9 BÆRENDE ELEMENTER 8.02 Hjul Side 3 Der må ikke være skåret nyt slidbanemønster i dæk, hvis slidbanemønster er helt eller delvis afslidt, medmindre det er angivet på dækket (symbolet eller ordet "Regroovable"), at det er beregnet til genopskæring. (3) Dæk, for hvilke der er krav om mindst 1,6 mm mønsterdybde, skal være forsynet med slidindikatorer (TWI). Slidindikatorer skal give visuel advarsel, når mønsterdybden i hovedmønsteret er reduceret til 1,6 mm. Slidindikatorer skal være anbragt i tværgående rækker i slidbanens hovedmønster. Før : Gælder ikke. (4) Oppumpningstrykket skal være i overensstemmelse med det af køretøjsfabrikanten foreskrevne, dog højst 9 bar. (5) Der skal på samme aksel anvendes dæk af samme dimension og type bortset fra dæk til midlertidig brug. Reservehjul kan være forsynet med dæk af afvigende dimension og type. (6) Dæk opdeles i typer, afhængig af opbygning og anvendelseskategori a) opbygning: - radialdæk - diagonaldæk b) anvendelseskategori: - almindeligt dæk (uden "M+S"-mærkning) - terræn- og vinterdæk (med "M+S"-mærkning) I udstyrsbekendtgørelsen er fastsat: "På bil, motorcykel samt på påhængsvogn og sættevogn til bil må pigdæk kun anvendes i perioden 1. november april, og kun for så vidt alle køretøjets eller vogntogets hjul er forsynet dermed. På traktor, motorredskab, påhængsvogn til traktor og motorredskab samt på påhængsredskab må pigdæk kun anvendes i perioden 1. oktober april, og kun for så vidt alle hjul på samme aksel er forsynet dermed." Antallet af pigge skal være nogenlunde ens for alle hjul. Tvillinghjul kan godkendes med pigdæk på kun det ene hjul, såfremt der er symmetri med hensyn til køretøjets længdeakse. - dæk til midlertidig brug (nød-reservehjul). Før : Dæk opdeles i følgende typer: - radialdæk - diagonaldæk - terræn- og vinterdæk, hvorved forstås dæk med "M+S"-mærkning

10 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.02 BÆRENDE ELEMENTER Side 4 (7) Enkeltmonterede dæk på aksel med tilladt akseltryk på mere end kg skal være radialdæk FÆLGE På køretøj, der er forsynet med to-delte fælge (militærhjul), skal de bolte, der sammenholder de to halvdele, være forsynet med hoved på bagsiden af den inderste halvdel, således at hovedet er svejset eller slagloddet til fælgpladen. Enhver form for bearbejdning af fælge og omfanget heraf skal foretages i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens forskrifter. (1) Et køretøjs originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og dimension, såfremt det ikke har uheldig indflydelse på styreapparatets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget. Hjul Fælge og dæk kan udskiftets efter følgende retningslinier: 1. Ændringer, der kan foretages uden syn (og ny typegodkendelse). Følgende ændringer af hjul på biler eller påhængskøretøjer hertil anses ikke som konstruktive ændringer, der medfører pligt til syn og registrering: 1.1 Generelt gælder, at de valgte hjul skal være således, at gældende krav om belastning, hastighed, frigang og afskærmning er opfyldt (se Detailforskrifter for Køretøjer). Endvidere skal man være opmærksom på nødvendige justeringer/kontrol af eventuel hastighedsbegrænser, fartskriver og taxameter. 1.2 Dækomkredsen må afvige, idet følgende skal overholdes: - Afvigelse maks. ± 5% (nominel værdi jf. f.eks. STRO-databog). - Hvis ændringen i omkreds ikke er lige stor på for- og bagdæk, må forskellen i ændringen maksimalt være 2% (f.eks. 1% større fordæk og 3% større bagdæk), for køretøjer uden ABS dog 5% (f.eks. 3 % mindre fordæk og 2% større bagdæk). - Hvis typegodkendelsen indeholder særlige bemærkninger om specielle krav til dækstørrelse, skal disse krav opfyldes. Der kan også være angivet tilladelse til større afvigelser end nævnt ovenfor. 1.3 Fælgdiameteren må afvige, idet dog den udvendige dækomkreds skal opfylde pkt Fælgbredden må afvige, men sporvidden skal være uændret, jf. dog pkt Dækbredden må afvige, idet følgende skal overholdes: - Dækket skal passe på fælgen (jf. f.eks. STRO-databog). - Forholdet mellem dækbredde for og bag skal bevares uændret.

11 BÆRENDE ELEMENTER 8.02 Hjul Side Dæktypen må afvige. Personbiler M1 og varebiler N1 (med tilladt totalvægt på højst kg), der er registreret første gang den 1. maj 1977 eller senere, skal være forsynet med dæk af samme type (f.eks. radialdæk med»m+s«-mærkning) på alle hjul. 1.7 Sporvidden skal bevares uændret (i forhold til typegodkendelsen/original fabriksudførelse), eller holdes indenfor det eventuelt på typegodkendelsen angivne interval, eller indenfor det interval, som følger af alternativt angivne hjulmonteringer. Der tillades dog en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) i forhold til den mindste sporvidde, der er angivet for den pågældende køretøjsvariant på typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte køretøjer i forhold til den af køretøjsfabrikanten oplyste mindre sporvidde). Sporvidde er afstanden fra dækmidte til dækmidte. Sporvidden kan (for personbiler, der er standardtypegodkendt efter 15. marts 1990) kontrolleres ved hjælp af oplysning om fælgenes indpresningsdybde (oftest angivet på fælgene med e eller ET). Bemærk, mindre indpresningsdybde giver større sporvidde. Montering af spacers er ikke tilladt, medmindre de hører til de pågældende fælge (ses f.eks. ved, at de er fastgjort til fælgen ved hjælp af en flange i navhullet og en springfjeder). Det på fælgen angivne e- eller ET-mål skal så korrigeres med tykkelsen af spaceren, når fælgenes indpresningsdybde kontrolleres. 2. Ændringer, der kræver syn og eventuelt ny typegodkendelse. 2.1 Afvigelser ud over de i afsnit 1. nævnte anses som konstruktive ændringer, der skal registreres efter forudgående godkendelse hos Bilinspektionen, hvor det vil blive angivet, at der er»konstruktive ændringer«på køretøjet. Dette vil komme til at fremgå af køretøjets registreringsattest. 2.2 Ved synet skal foreligge: - Anmeldelsesblanket MO2A med afkrydsning i rubrikken»ja«til teksten:»der er foretaget konstruktive ændringer på køretøjets styreapparat, bremser eller bærende konstruktion«. Anmeldelsesblanketten skal afleveres ved et motorkontor, så ændringen kan blive registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Det anbefales, at ejeren efter godkendelse hos Bilinspektionen tager en kopi af for- og bagside af anmeldelsesblanketten, idet den i påkommende tilfælde kan overflødiggøre politiets eller Bilinspektionens henvendelse til Centralregisteret for at få oplysning om hvilke ændringer, der er godkendt (ændringerne bliver nærmere angivet af Bilinspektionen på bagsiden af anmeldelsesblanketten og registreret i Centralregisteret men ikke angivet på bilens registreringsattest af EDB-tekniske årsager). og

12 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.02 BÆRENDE ELEMENTER Side 6 - Accept fra køretøjsfabrikanten. Dette kan f.eks. være i form af køretøjsoplysninger i instruktionsbog, datablad eller lignende - af køretøjsfabrikanten udgivet - teknisk materiale, eller et brev fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant. eller - Godkendelse fra en kompetent myndighed i et EU- eller EØSland (i praksis TÜV-godkendelse eller udenlandsk registreringsattest på brugt importeret bil med angivelse af hjulmontering). Montering af fælge, der forøger sporvidden med en mindre værdi end nævnt i en foreliggende TÜV-godkendelse, kan endvidere godkendes. samt - Ny typegodkendelse eller tillæg/optryk (for typegodkendelsespligtige køretøjer), hvis afvigelserne i dækomkreds overstiger 5% eller hvis forskellen i ændring af omkreds på for- og bagdæk overstiger 5% (f.eks. 2% større fordæk og 4% mindre bagdæk), for køretøjer med blokeringsfri bremser (ABS) dog 2% (f.eks. 2% større fordæk og 1% mindre bagdæk). 2.3 Generelt gælder også i ovennævnte tilfælde, at de valgte hjul skal være således, at gældende krav om belastning, hastighed, frigang og afskærmning er opfyldt (fx kan andre landes bestemmelser om afskærmning afvige fra de danske krav). Endvidere skal man være opmærksom på nødvendige justeringer/kontrol af eventuel hastighedsbegrænser, fartskriver og taxameter. (2) Nav- og hjulmøtrikker skal ligge inden for dækkets yderside eller være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende. Der må ikke findes udragende dele, f.eks. hjulattrapper, hvis disse er sådan udformede, at de kan være til fare for andre trafikanter. Vingemøtrikker kan ikke godkendes. Før : Navkapsler og beskyttelsesringe, der findes i fabrikkens originale udførelse, skal være til stede MOTORDREVET KØRETØJ BIL (1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med dæk på alle hjul. (2) Den i afsnit (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn. (1) Bil kan være forsynet med terræn- og vinterdæk, der er beregnet til mindst 160 km/t (hastighedsmærkning mindst Q), uanset bilens tophastighed overstiger 160 km/t. Hjul

13 BÆRENDE ELEMENTER 8.02 Hjul Side 7 (2) Om krav om tvillingmonterede dæk på drivaksel, se bestemmelserne i pkt (3) Dæk, bortset fra regummierede dæk, skal være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF eller ECE-regulativ 30, 54 eller 64. Før : Gælder ikke for dæk, der er monteret på bilen før Før : Gælder ikke. (4) Regummierede dæk skal være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ 108 eller 109. Før : Gælder ikke for dæk, der er monteret på bilen før Før : Gælder ikke. (5) Dæk skal være støjgodkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF som ændret ved 2001/43/EF med undtagelse af - regummierede dæk, - dæk som kun er beregnet til en hastighed under 80 km/t, - dæk med en nominel fælgdiameter på højst 254 mm (10 ) eller på mindst 635 mm (25 ), og - dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug. Bestemmelsen gælder for bil, der typegodkendes den 4. februar 2004 eller senere, eller som registreres den 4. februar 2005 eller senere PERSONBIL M1 (1) Personbil M1 skal - uanset den tilladte totalvægt - være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1,6 mm. (2) Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul. Før : Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på samme aksel PERSONBIL M2 (1) Personbil M2 med tilladt totalvægt på over kg kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 120 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 120 km/t. Før : Personbil M2 kan være forsynet med lastbildæk, der er beregnet til mindst 100 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 100 km/t.

14 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.02 BÆRENDE ELEMENTER Side PERSONBIL M3 (1) For personbil M 3 gælder reglerne for personbil M2. Før : Personbil M3 kan være forsynet med de i en af STRO's databøger under lastbildæk særligt markerede typer beregnet til 80 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 80 km/t. Hjul VAREBIL N1 (1) Varebil N1 med tilladt totalvægt på højst kg skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul. Før : Varebil N1 skal være forsynet med dæk af samme type på samme aksel LASTBIL N2 (1) Lastbil N2 kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 100 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 100 km/t. For bil beregnet som trækkraft for blokvogn gælder, at bilen ved udnyttelse af akseltryk op til de almindeligt tilladte skal opfylde reglerne for lastbil. Ved overskridelse af de almindelig for bil gældende akseltryk skal reglerne for motordrevet blokvogn opfyldes for så vidt angår belastning/hastighed. Før : Lastbil N2 kan være forsynet med de i en af STRO's databøger under lastbildæk særligt markerede typer beregnet til 80 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 80 km/t LASTBIL N3 (1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N MOTORCYKEL (1) Motorcykel skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1 mm KNALLERT (1) Knallert skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1 mm. Før : For knallert, der er godkendt inden denne dato ("TUM"- mærket), er der ikke fastsat mindstemål for dækmønsterdybden.

15 BÆRENDE ELEMENTER 8.02 Hjul Side TRAKTOR (1) Traktor, som ikke skal godkendes eller registreres, kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser. Før : Traktor kan være forsynet med halvmassive gummiringe MOTORREDSKAB (1) Motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser MOTORDREVET BLOKVOGN (1) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 15 km/t kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller bælter med tilsvarende egenskaber. (2) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 30 km/t kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 50 km/t, uanset køretøjets tophastighed overstiger 50 km/t. (3) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på 45 km/t kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 70 km/t, uanset køretøjets tophastighed overstiger 70 km/t. (4) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/t kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 80 km/t, uanset køretøjets tophastighed overstiger 80 km/t. (5) Den i afsnit (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet blokvogn. Bestemmelsen gælder dog i tilfælde, hvor der er krav om storvolumendæk PÅHÆNGSKØRETØJ (1) Påhængskøretøj skal være forsynet med dæk på alle hjul. (2) Registreringspligtigt påhængskøretøj skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 100 km/t. Påhængskøretøj, der alene godkendes i fast kombination, kan være forsynet med dæk, der kun er beregnet til den trækkende bils tophastighed. Før : Påhængskøretøj kan være forsynet med de i en af STRO's databøger under lastbil- og påhængskøretøjsdæk særligt markerede typer beregnet til 80 km/t. (3) Traktorpåhængsvogn og ikke-registreringspligtigt påhængskøretøj skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 30 km/t.

16 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.02 BÆRENDE ELEMENTER Side PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL (1) Dæk, bortset fra regummierede dæk, skal være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF eller ECE-regulativ 30, 54 eller 64. Før : Gælder ikke for dæk, der er monteret på påhængs-/sættevognen før Før : Gælder ikke. (2) Regummierede dæk skal være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ 108 eller 109. Før : Gælder ikke for dæk, der er monteret på påhængs-/sættevognen før Før : Gælder ikke. (3) Dæk skal være støjgodkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF som ændret ved 2001/43/EF, med undtagelse af - regummierede dæk, - dæk som kun er beregnet til en hastighed under 80 km/t, - dæk med en nominel fælgdiameter på højst 254 mm (10 ) eller på mindst 635 mm (25 ), og - dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug. Bestemmelsen gælder for påhængs-/sættevogn til bil, der typegodkendes den 4. februar 2004 eller senere, eller som registreres den 4. februar 2005 eller senere TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR (1) Traktorpåhængsvogn til ikke-godkendelsespligtig traktor kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB (1) Påhængsvogn til motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser CAMPINGVOGN (1) For campingvogn gælder reglerne for påhængs-/sættevogn til bil ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB (1) For andet registreringspligtigt påhængsredskab gælder reglerne for påhængs-/sættevogn til bil. Hjul

17 BÆRENDE ELEMENTER 8.02 Hjul Side IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB (1) For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab gælder reglerne for påhængsvogn til motorredskab PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL (1) Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1 mm BLOKVOGN (1) Blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 15 km/t kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser. (2) Blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 30 km/t skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 50 km/t. (3) Blokvogn med størst tilladt hastighed på 45 km/t skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 70 km/t. (4) Blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/t skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 80 km/t. 5) Den i afsnit (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for blokvogn.

18

19 BÆRENDE ELEMENTER 8.03 Hjulophæng Side GENERELLE BESTEMMELSER AKSLER (1) Hjulophæng og dets fastgørelse til chassisramme, selvbærende karrosseri eller stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet. (2) Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele. (3) Hjulophæng skal være således udformet, at der sker en passende dæmpning af de i hjulophænget forekommende svingninger hidrørende fra vejbanens ujævnheder. Aksler med affjedring skal være forsynet med dæmpning i form af støddæmpere, friktionsdæmpere, flerlags bladfjedre eller lignende. (1) Aksler skal have en bæreevne, der mindst svarer til det for køretøjet tilladte akseltryk BOGIEKONSTRUKTIONER (1) På køretøjer med et samlet bogietryk over kg skal bogien være således konstrueret, at en forøgelse af belastningen på én af akslerne automatisk fordeles på alle aksler, der indgår i bogien. Før : Gælder kun for påhængs./sættevogn til bil. På (motordrevet) blokvogn skal akslerne være således ophængt, at der gennem vippearme, fjedre eller lignende er tilstrækkelig bevægelighed til at sikre, at belastningen fordeles ved kørsel på ujævn vej. Før : Gælder ikke. For (motordrevet) blokvogn gælder ovenstående. (2) Enhver aksel i bogien skal ved fuldt læsset køretøj kunne passere en 80 mm høj forhindring, uden at nogen del af udligningsanordningen går mod faste stop. For køretøj med fuld luftaffjedring i bogien, kan bestemmelsen anses som opfyldt, hvis der for hver aksel er en fri indfjedringsmulighed på mindst 50 mm. Dette kan kontrolleres ved at lukke luften ud af bælgene på det tomme køretøj og kontrollere, hvor meget køretøjet sænker sig ved bogien. Før : Gælder kun for påhængs-/sættevogn til bil. Før : Gælder ikke. (3) På motorkøretøj, hvor den første og anden aksel er styrende og har en indbyrdes akselafstand på højst 2,0 m, skal disse aksler ikke opfylde kravene i pkt. (1) og (2).

20 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.03 BÆRENDE ELEMENTER Side 2 Før : Akselafstanden kan overstige 2,0 m. Hjulophæng (4) I bogiekonstruktioner med 3 aksler må afstanden mellem den forreste og bageste aksel ikke overstige 3,6 m. Før : Gælder ikke FJEDRE Bladfjedre, fjederlejer og lasker må ikke være væsentligt slidte eller defekte. Laskerne må ikke kunne bevæge sig sidelæns i unormal grad. Fjederbånd skal være fejlfri og dragbånd fastspændte. Fjedrene må ikke have sat sig så meget, at fjederbevægelsen bliver for ringe, eller chassisrammens stilling ændres væsentligt. Fjederlagenes vandring må ikke være begrænset af slidmærker. (1) Fjedre skal have en bæreevne, der mindst svarer til køretøjets tilladte akseltryk. Fjederforstærkning kan foretages enten ved påmontering af skruefjedre, gummihjælpefjedre eller ved anbringelse af højst to ekstra bladfjederlag. Forstærkningen skal være udført således, at den originale fjeder ikke udsættes for uheldige påvirkninger. Gummielementer indskudt mellem vindingerne på en skruefjeder kan således ikke godkendes. Niveauregulering, fx i form af støddæmpere med indbygget luftfjeder, der kan pumpes mere eller mindre op, således at det kan opnås, at køretøjet opretholder samme afstand fra vejbanen til karrosseriet såvel i belæsset som ubelæsset stand, anses også som fjederforstærkning. For typegodkendelsespligtigt køretøj, der er omfattet af bestemmelserne om bremsekraftfordeling i pkt (2), gælder, at forstærkning af fjedre, hvis nedbøjning styrer ALB-ventiler, kun kan godkendes, hvis også de forstærkede fjedre er omfattet af typegodkendelsen. I andre tilfælde kræves ny typegodkendelse, jf. dog nedenfor for så vidt angår personbiler M2 med en totalvægt på højst kg. For personbiler M1, personbiler M2 med en tilladt totalvægt på højst kg og varebiler N1 gælder følgende retningslinier ved montering af ændrede fjedre: 1. Ændringer, der kan foretages uden syn. 1.1 Montering af fjedre, der af bil- eller fjederfabrikanten er beregnet til den aktuelle bil, og som giver bilen lavere frihøjde, anses ikke som en konstruktiv ændring, der medfører pligt til syn og registrering. Det er en betingelse, at den af bil- eller fjederfabrikanten oplyste sænkning i forhold til den originale bil højst er 40 mm, og at bilens tilladte totalvægt ikke skal nedsættes. Fjedrene skal sidde spilfrit i deres fjederskåle også ved fuld udfjedring af hjulene. 1.2 For biler, der er forsynet med ALB-ventil, skal der ikke foreligge dokumentation vedrørende bremsekraftfordeling. ALB-ventilen skal indstilles således, at der opnås den oprindelige bremsekraft ved bilens ny højde i ubelastet tilstand.

21 BÆRENDE ELEMENTER 8.03 Hjulophæng Side Der skal ikke udstedes ny typegodkendelse (eller tillæg) ved de nævnte ændringer. 1.4 Ved syn hos Bilinspektionen kan der forlanges dokumentation - i form af oplysning fra bil- eller fjederfabrikanten - for, at sænkningen ikke er større end de nævnte 40 mm, såfremt sænkningen af Bilinspektionen skønnes at være større. 2. Ændringer, der kræver syn. 2.1 Montering af fjedre, der sænker mere end 40 mm eller andre fjedre (f.eks. supplerende bagfjedre), anses som konstruktive ændringer, der skal registreres efter forudgående godkendelse hos Bilinspektionen, hvor det vil blive angivet, at der er»konstruktive ændringer«på bilen. Dette vil komme til at fremgå af bilens registreringsattest. Fjedrene skal sidde spilfrit i deres fjederskåle også ved fuld udfjedring af hjulene. 2.2 Ved synet skal foreligge enten - accept fra køretøjsfabrikanten. Dette kan f.eks. være i form af køretøjsoplysninger i instruktionsbog, datablad eller lignende - af køretøjsfabrikanten udgivet - teknisk materiale. eller - prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium (f.eks. TÜV), hvoraf det fremgår, at bilens køreegenskaber ikke er forringet. 2.3 For bil med ALB-ventil skal der endvidere fremlægges dokumentation for, at bestemmelserne om bremsekraftfordeling jf. afsnit (2) i Detailforskrifter for Køretøjer er opfyldt med de ændrede fjedre. Alternativt kan dokumentationen bestå i, at det af oplysninger fra bilfabrikanten eller prøvningsrapporten fremgår, at ALB-ventilen kan omjusteres således, at de resulterende trykværdier er uændrede ved såvel tom som fuldt lastet bil, eller holder sig indenfor de af bilfabrikanten opgivne tolerancer ved såvel tom som fuldt lastet bil. Såfremt der til fjedersættet medfølger en ny ALB-arm (ændret længde) eller en ændret fjeder til ALB-ventilen, kan kravene om bremsekraftfordeling ligeledes anses for opfyldt ved montering af armen/fjederen og genjustering af ALB-ventilen. 2.4 Der skal ikke udstedes ny typegodkendelse (eller tillæg) ved de nævnte ændringer STØDDÆMPERE (1) Støddæmpere på samme aksel skal have samme dæmpevirkning.

22 AFSNIT 8 VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION 8.03 BÆRENDE ELEMENTER Side BIL (1) Bil skal være forsynet med affjedring af alle aksler. Før : Gælder ikke. Hjulophæng (2) Om krav om vejvenlig affjedring af drivaksel, se bestemmelserne i pkt PERSONBIL M1 (1) Personbil M1 skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul. Før : Gælder ikke PERSONBIL M2 (1) Personbil M2 følger reglerne for personbil M PERSONBIL M3 (1) Personbil M3 skal være forsynet med støddæmpere ved forhjul. Før : Gælder ikke VAREBIL N1 (1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M LASTBIL N2 (1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M LASTBIL N3 (1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M MOTORCYKEL (1) Motorcykel skal være forsynet med støddæmpet affjedring af foraksel. Før : Gælder ikke. (2) Sidevogn skal være forsynet med affjedring mellem hjul og karrosseri eller lad PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL (1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med affjedring af samtlige aksler.

23 BÆRENDE ELEMENTER 8.03 Hjulophæng Side CAMPINGVOGN (1) Campingvogn skal være forsynet med affjedring af alle aksler. (2) Campingvogn med tilladt totalvægt på højst kg skal være forsynet med støddæmpere eller anden støddæmpende anordning i affjedringssystemet. Som anden støddæmpende anordning anses gummitorsionsaksler eller gummitorsionsakseltappe ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB (1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for campingvogn. Før : Der er ikke krav om støddæmpende anordning PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL (1) Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med a) en aksel med et eller to hjul, b) affjedring af alle hjul, og c) støddæmpere eller anden støddæmpende anordning.

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus Guide til eftermontering af December 2014 3 Guide til eftermontering af Forord Forord Trafikstyrelsen har lavet denne guide, der beskriver, hvad I som opbyggere skal være opmærksomme på, når I eftermonterer.

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 10 Indre indretning, udsyn, særligt udstyr 10.03 Side 23 10.03.001 Generelle bestemmelser (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE DU AN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SAL UDFYLDE BLANETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. SAT Ejerskifte og/eller brugerskifte Alm. registrering

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2010 med DM efteråret 2010 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 27.04.09 1933 FS300-000058 EF typegodkendelser for M, N og O Direktiv 2007/46/EF Indledning. Færdselsstyrelsen

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER 22. december 2015 TS2060100-00021 Indhold 1. DEFINITIONER... 3 Anerkendt Prøvningslaboratorium (AP)... 3 Teknisk Tjeneste (TT)... 3 Synsvirksomhed (SV)... 3 Registreringstidspunkt... 3 Køretøjsregisteret

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM

Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM 13. 9. 2008 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes reglerne ikke, diskvalificeres føreren af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Vedligeholdelsesguide Dæk

Vedligeholdelsesguide Dæk Vedligeholdelsesguide Dæk Du kan forlænge levetiden på dæk, hvis du sørger for en passende vedligeholdelse. Der er mange faktorer, der påvirker holdbarheden af dæk og i nedenstående gennemgår vi følgende

Læs mere

Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler

Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler Nr.: 2008 Dato: 15.03.2018 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler 1. Baggrund I henhold til Færdselslovens 43, stk. 8 og 10, kan transport-,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1) BEK nr 516 af 01/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-15 Senere ændringer til forskriften BEK nr 548

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Ansøgning om GODKENDELSESERKLÆRING for påhængs-/sættevogn O3/O4

Ansøgning om GODKENDELSESERKLÆRING for påhængs-/sættevogn O3/O4 Færdselsstyrelsen Sorsigvej 35 6760 Ribe www.fstyr.dk Tlf: +45 7221 8899 info@fstyr.dk Ansøgning om GODKENDELSESERKLÆRING for påhængs-/sættevogn O3/O4 1. Almindelige oplysninger Side 1 af 7 Ansøger Evt.

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (DfK 2017)

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (DfK 2017) Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS2060100-00045 Dato: 23. september 2016 Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER 18. februar 2016 TS2060100-00021 Indhold 1. DEFINITIONER... 4 Anerkendt Prøvningsinstans (AP)... 4 Underleverandør (UL)... 4 Synsvirksomhed (SV)... 4 Registreringstidspunkt... 4 Køretøjsregisteret (DMR)...

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2013 med DM efteråret 2013 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Hvad er en traktor? Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

MUSTANG. trailers ELITE ALLROUND STANDARD

MUSTANG. trailers ELITE ALLROUND STANDARD DK MUSTANG trailers ELITE ALLROUND STANDARD Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med placering af heste på

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere