Sagsnr Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan Februar Dokumentnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555"

Transkript

1 Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013 Februar 2011 Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Karen Forsting! ""#$ %& '#!(&))

2 Indledning... 3 Den videre proces... 3 Sammenfattende vurdering... 4 Resume og vurdering af indkomne høringssvar... 4 Generelt om handlingsplanen... 4 Ambitiøs målsætning... 4 Støjkilder omfattet af støjhandlingsplanen... 4 Støjhandlingsplanen omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer... 5 Generel støjhandlingsplan... 5 Nye boliger... 5 Videncenter for støjbekæmpelse... 6 Bemærkninger af praktisk karakter... 6 Støjafskærmning... 6 Facadeisolation... 6 Støjsvage køretøjer/dæk... 7 Tung trafik... 8 Transportstruktur... 9 Trafikplanlægning og hastighed Vejbelægning Marbjergvej Fortegnelse over samtlige høringssvar Side 2 af 16

3 Indledning Københavns Kommune har udarbejdet et Forslag til Støjhandlingsplan Støjhandlingsplanen er udarbejdet efter Støjbekendtgørelsen, som fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner. Støjhandlingsplanen har været i offentlig høring i perioden 29. september november I høringsperioden blev støjhandlingsplanen præsenteret på to offentlige møder arrangeret af Det Økologiske Råd i samarbejde med henholdsvis Østerbro Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg. På disse møder har der været paneldebat med politikere. Støjhandlingsplanen blev ligeledes præsenteret på et borgermøde arrangeret af Vanløse Lokaludvalg, og der er givet en kort præsentation af støjhandlingsplanen på Christianshavns Lokaludvalgs månedlige borgermøde under høringer. Denne hvidbog indeholder et resumé og en vurdering af de skriftlige bemærkninger, der er modtaget i høringsperioden. I Hvidbogen er medtaget en fortegnelse over samtlige høringssvar. Der er indkommet i alt 41 skriftlige bemærkninger, fordelt på 3 kommuner, 11 lokaludvalg, 1 lokalråd, 6 organisationer/foreninger, og 20 privatpersoner. Mange af de fremkomne bemærkninger omhandler samme forhold, hvorfor det er valgt at udarbejde en samlet besvarelse. Resumé af høringssvar og kommunens vurderinger er samlet i afsnit om Resume og vurdering af indkomne høringssvar. Alle kommunens vurderinger er angivet med kursiv. Den videre proces Når Hvidbogen er tiltrådt af Borgerrepræsentationen, vil den blive sendt til dem, der har fremsendt bemærkninger. Samtlige høringssvar kan ses på Side 3 af 16

4 Sammenfattende vurdering Høringen har vist, at der er stor offentlig interesse i støjhandlingsplanen og trafikstøj generelt. Emnerne i høringssvarene omfatter primært støjafskærmning, facadeisolation, støjsvage køretøjer/dæk, tung trafik, transportstruktur, trafikplanlægning/hastighed og støjdæmpende asfalt. De 4 sidste emner er der størst fokus på. Det er forvaltningens vurdering, at de konkrete forslag ikke skal indarbejdes i støjhandlingsplanen, da der i implementeringsperioden skal ske en konkret vurdering i forhold til kommunens andre aktiviteter for at opnå størst mulig synergi. På den baggrund vurderer forvaltningen, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. Resume og vurdering af indkomne høringssvar Resumé og vurdering af indkomne bemærkninger er samlet under 8 generelle overskrifter, 7 overskrifter af praktisk karakter samt én overskrift der specifikt omhandler Marbjergvej. Generelt om handlingsplanen Ambitiøs målsætning Generelt fremgår det af mange høringssvar, at målsætningen at alle københavnere skal kunne sove i fred fra sundhedsskadelig trafikstøj er for ambitiøs i forhold til den planlagte indsats. Københavns Kommune er opmærksom på det modsætningsfyldte i den ambitiøse målsætning contra omfanget af beskrevne støjdæmpende indsatser. Kommunen vil fortsat følge op på målsætningerne hvert år i Københavns Kommunes Miljøregnskab. Kommunen vil ligeledes arbejde videre med at opfylde målsætningen og finder, at vi i støjhandlingsplanen har et godt grundlag for det videre arbejde. Støjkilder omfattet af støjhandlingsplanen I enkelte bemærkninger udtrykkes undren over at støjkilder som havemaskiner, koncerter og forlystelser mv ikke er omfattet af støjhandlingsplanen. Side 4 af 16

5 Støjhandlingsplanen - som beskrevet i Støjbekendtgørelsen - omfatter støj fra trafikanlæg og virksomheder der er omfattet af IPPCdirektivet. Støjhandlingsplanen omhandler således ikke støj fra private havemaskiner mv. Støj fra f koncerter, restaurationer og forlystelsesparker reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Der arbejdes på at reducere støjgenerne i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støjhandlingsplanen omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Svanemøllegruppen har behov for at få uddybet hvorfor kommunen mener, at Støjhandlingsplanen ikke er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Endvidere spørger Indre By Lokalråd hvorfor der er fravalgt at udarbejde VVM på de foreslåede indsatser til støjdæmpning. Støjhandlingsplanen vil ikke fastlægge rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4, hvorfor Københavns Kommune har vurderet at støjhandlingsplanen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Generel støjhandlingsplan En del høringssvar anfører at støjhandlingsplanen er for generel. Der savnes beskrivelser af konkrete indsatsplaner for støjdæmpning på bydelsniveau. Indsatsområder til støjdæmpning indgår i kommunens planlægning. Så længe der ikke bevilges midler til indsatsområder, vil det ikke være muligt at planlægge/offentliggøre omfang af indsatsområder. Efter vedtagelse af støjhandlingsplanen vil kommunen arbejde videre med implementering af initiativer indenfor handlingsplanens fokusområder. Nye boliger Kongens Enghave Lokalråd og Tung Trafik Gruppen Island Brygge undrer sig over at der bygges boliger på meget støjbelastede arealer. I Københavns Kommune er der retningslinjer for forebyggelse af støjgener ved nye boliger. Retningslinjerne sikrer at der ikke må bygges nye boliger hvor støjen på facaden er mere end 68 db. Når støjen på facaden er mere end 58 db stilles der krav til det indendørs støjniveau, både når vinduerne er lukkede og når vinduerne er på klem. Samtidig skal det sikres at boligerne har adgang til udeopholdsarealer hvor støjen er mindre en 58 db. Det er kommunens vurdering at disse retningslinjer sikrer at støjforholdene er tilfredsstillende ved i alle nye boliger. Side 5 af 16

6 Videncenter for støjbekæmpelse Indre By Lokaludvalg og Trafikforeningen Webersgade savner et videncenter hvor borgere og entreprenører mv. kan hente informationer om støj og støjdæmpning. Kommunen mener ikke at et videncenter er en kommunal opgave. Boligejere og andre kan til enhver tid rette henvendelse til kommunen for besvarelse af spørgsmål på støjområdet. Miljøstyrelsen har på deres hjemmeside en del information om trafikstøj og støjdæmpning. Her er både lovstof men også gode råd og vejledninger om dæmpning af trafikstøj. Bemærkninger af praktisk karakter Støjafskærmning Der er ca. 17 % af høringssvarene som omhandler støjafskærmning. En del høringssvar peger på muligheder for at opsætte støjskærme langs meget trafikerede veje. Bispebjerg Lokaludvalg anbefaler at der opsættes skærme langs f Lyngbyvejen. Østerbro Lokalråd anbefaler at det undersøges om der kan anvendes midterrabatskærme og autoværnskærme. Det er Københavns Kommunes vurdering, at det ikke er en god idé at opsætte større strækninger med støjskærme i byen, da disse bliver barrierer for færdsel - især for cyklister og gående. Lyngbyvej er en statsvej, hvorfor Vejdirektoratet er ansvarlig herfor. Københavns Kommune opsætter støjskærme som en del af Nordhavnsvejprojektet langs den del af Lyngbyvej, som er påvirket af Nordhavnsvej. Lokal støjafskærmning af udendørs lege- og opholdsarealer ved skoler og daginstitutioner indgår som mulige initiativer i støjhandlingsplanen. Facadeisolation Flere høringssvar omhandler facadeisolation, hvor vinduer mod trafikerede veje udskiftes til lydisolerende vinduer. Der opfordres bl.a. til støjpartnerskaber i stil med Folehave-projektet, hvor boliger facadeisoleres i et partnerskab mellem boligejere og Kommunen. Nørrebro Lokaludvalg anbefaler at der igangsættes en 100% finansieringsordning for meget støjbelastede boligejendomme i kommunen. Side 6 af 16

7 Kongens Enghave Lokaludvalg peger på at Ellebjerg Skole bør prioriteres i forbindelse med skolerenoveringer. Københavns Kommune vil gerne deltage i projekter til facadeisolering af boliger, men der er pt ikke bevilget midler til det. Det er også en af årsagerne til at temaet støjpartnerskaber ikke har fået en mere central placering i støjhandlingsplanen. Tiltag på støjramte skoler koordineres med genopretningsplanen for skoler, således at støjplagede skolefacader om muligt kan facadeisoleres og således sikre et lavere støjniveau fra trafik i undervisningslokaler. Støjsvage køretøjer/dæk I høringssvarene er der fokus på indsatser til støjsvage køretøjer/dæk - her er omtalt muligheden for at lade kommunale køretøjer være eleller brint-drevne. Der er forslag om at gøre støjsvage dæk billigere end almindelige dæk. Der er forslag til afgifter på støjende køretøjer (f gennem bilsyn) samt afgifter på ældre/støjende køretøjer når de passerer en evt. betalingsring. Det foreslås, at nye køretøjer typegodkendes, og at der heri indgår støjemission. Det foreslås endvidere at det gøres endnu mere attraktivt at benytte elbiler, f gratis p-pladser. En del bemærkninger omfatter motorcykler som en særlig støjgene og det foreslås at det gøres muligt at straffe motorcyklister som støjer unødigt. Kommunen arbejder på at understøtte udvikling- og anvendelse af eldrevne køretøjer, så de på sigt kan blive mere fordelagtige at anvende. Det er ikke muligt på kommunalt niveau at afgiftsregulere benzin- og dieseldrevne køretøjer eller støjende dæk. Det er primært statens ansvar. Til kommunens egen drift anvendes flere eldrevne køretøjer og der igangsættes et projekt om mindre støjende dæk til kommunens egne køretøjer. Målsætningen for Kommunens bilpark er at 85% af kommunens personbiler kører på el eller brint i Kommunens p-pladser til eldrevne køretøjer er afgiftsfrie. Kommunen arbejder sammen med private parter på at sikre infrastruktur for elog brintbiler i København. Det er politiets opgave at gribe inde overfor køretøjer og kørsel som ikke overholder loven. Kommunen ville se positivt på en ordning, hvor støj som parameter kunne indgå i miljøzonen, men det vil kræve lovændringer. Side 7 af 16

8 Tung trafik Støjkrav i udbud Der er ønsker om at støjen fra tung trafik nedsættes, f i udbud af buskørsel/renovationskørsel/taikørsel. Københavns Kommune søger altid at opnå det bedst mulige miljøhensyn i sine udbud, som står i forhold til pris og service. I udbud af renovationsordninger indgår støjhensyn med f tidsrestriktioner og krav til renovationskøretøjers støjniveau. Trafikselskabet Movia udbyder bustrafik i Københavns Kommune. Movia har klare og veldefinerede krav til bussernes emmisioner, herunder også krav til maksimalt acceptabelt støjniveau. Tung Trafik Tung Trafik Borgergruppen Islands Brygge håber på en implementering af Det Røde Rutenet for tung trafik. Der har været stor politisk debat om den tunge trafik i København i de seneste år. På den baggrund har kommunen udarbejdet en strategi for tung trafik med 12 forskellige konkrete tiltag. Hovedformålet med strategien er at begrænse den tunge trafik i Københavns Centrum og samle den tunge trafik på det overordnede vejnet - det såkaldte Røde Rutenet. Kommunen arbejder på at lede den tunge trafik fra Nordhavnsområdet mod nord ad Ring 2 (Strandvænget-Strandvejen- Tuborgvej) i stedet for gennem Indre By. Når Nordhavnsvej åbner i 2015 ændres Ring 2, så den for løber af Lyngbyvej-Nordhavnsvej. Dette tiltag afventer lige nu politiets godkendelse. Det anbefalede rutenet er netop nu ved at gennemgå en miljøvurdering. Gennemførelsen af 'Det Røde Rutenet' afhænger af resultaterne af denne vurdering. Kommunen har netop fået støtte fra Trafikstyrelsens Grønne Trafikpulje til at udarbejde et koncept for grøn varelevering til indre by, hvor varerne fra store lastbiler omlastes til el-varebiler på en omlastningscentral i udkanten af byen. Tiltaget er primært rettet mod mindre butikker med mange små leverancer fra mange forskellige leverandører. Tung trafik om natten Der er generelt modstand imod forslag om tung trafik om natten (varelevering og skraldebiler). Mere støj om natten er i modstrid med Københavns Kommunes målsætninger i Miljømetropolen. Mere varelevering om natten vil skabe mere lastbiltrafik om natten og dermed mere generende støj. Side 8 af 16

9 Kommunen har generelt ikke mulighed for at hindre varelevering om natten, men i praksis er det ikke muligt at overholde støjkravene for virksomheder ved varelevering om natten, hvis der er boliger i nærheden. Kommunen kan desuden gennem regulering af brugen af offentlige arealer have indflydelse på tidspunkter for varelevering. F gennem standsningsforbud. Der er eksempler på forretninger, der af disse årsager får leveret varer om natten. Transportstruktur Kollektiv transport Generelt er der mange bemærkninger om at styrke den kollektive trafik, så der anvendes offentlig transport i højere grad. Brønshøj- Husum Lokaludvalg anbefaler etableringen af metroanlæg i området omkring Frederiksundsvej. Parkeringsfaciliteter i forbindelse med kollektiv trafik samt lavere billetpriser i den kollektive trafik fremgår endvidere som fokusområder. En borgergruppe foreslår en udvidelse af parkeringszonen. Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (kartoffelrækkerne) og Trafikforeningen Webersgade foreslår eldrevne kollektive transportmidler på Webersgade. Førstnævnte opstiller en detaljeret model for bil- cykel- og kollektiv trafik i form af eldrevne busser i ringruter ind i /ud af Byen. Kollektiv transport Københavns Kommune optimerer løbende de kollektive transportsystemer, således at de miljømæssigt er tidssvarende. Eksempelvis er linie 11A kun betjent af elbusser. Det er ikke muligt at anvende eldrevne busser i hele busnettet i København, da kapaciteten i busserne er for lille og busserne dyre. Kommunen er i øjeblikket i gang med et projekt på Frederikssundsvej, der handler om at forbedre den kollektive bustrafiks fremkommelighed og regularitet, og skabe en god forbindelse fra bydelene til det kommende trafikknudepunkt ved Nørrebro St. Kommunen er desuden i gang med en analyse af de langsigtede udbygningsmuligheder for den kollektive trafik i København, og i denne forbindelse undersøges både løsninger med bus, letbane og metro. Københavns Kommune arbejder videre med forbedring af den kollektive transport i Busnet 2018 og på længere sigt med mere metro. Side 9 af 16

10 Parkering Københavns Kommune har gennem flere år brugt parkering som et instrument til at dæmpe pendlingen i bil til byen. I 2006 blev taksterne for at parkere i gennemsnit hævet med ca. 50 %. I 2007 blev området med betalingsparkering desuden udvidet fra kun at gælde i Indre By til at gælde i både Indre By og de indre brokvarterer ud til Jagtvejslinien. Efterfølgende er det besluttet også at inddrage Frihavnen og de private veje i Indre By i betalingsordningen. Den øgede betalingsparkering har medført et fald i biltrafikken til og fra Indre By med ca biler i døgnet, svarende til 6 %. Københavns Kommune vil fortsat arbejde med parkeringsregulering som instrument til at dæmpe biltrafikken og det forventes, at der vil blive udarbejdet en ny parkeringspolitik i 2011, der beskriver hvilke indsatser, der skal fokuseres på de kommende år. Det indgår ikke i kommunens planlægning at etablere parker og rejs -principper indenfor kommunegrænsen, da det ikke vil løse støjeller trængselsproblematikken at få pendlertrafikken ind i kommunen. Der er en del bemærkninger om styrkelse af cykeltransporten som sikker cykeltrafik, bedre belægning og afskærmning på cykelstier. Cykeltrafik Trygt, hurtigt, komfortabelt og masser af byliv - sådan skal det opleves at cykle i København. Københavns Kommune arbejder med en lang række indsatser på cykelområdet der skal få flere til at vælge at cykle. I perioden blev der investeret ca. 100 mio. om året i cykelfremmende tiltag. Alene i 2010 er det besluttet at afsætte 150 mio. kr. til cykelindsatser i perioden Bispebjerg Lokaludvalg opfordrer kommunen til at gå i dialog med virksomheder mht. fælles pendler transport. Københavns Kommune er ved at udarbejde en Handlingsplan for Grøn Mobilitet. Formålet med handlingsplan er at sætte nye ambitiøse for. hvordan København kan imødekomme behovet for en mere effektiv og samtidig mere grøn mobilitet. I den forbindelse arbejdes på at synliggøre grønne transporttilbud f samkørsel i samarbejde med virksomheder. Enkelte høringssvar omhandler trængselsafgifter så trafikken tvinges væk fra byen. Dog mener Gentofte Kommune, at der for dem vil en trængselszone give for mange negative konsekvenser (økonomiske, trafiksikkerhedsmæssige, merbelastning på Gentoftes vejnet mv) Side 10 af 16

11 Endvidere mener Indre By Lokaludvalg at trafikbelastningen generelt skal reduceres gennem byen. Københavns Kommune har foretaget analyser af, hvordan biltrafikken vil blive påvirket på vejnettet i og udenfor København, såfremt der indføres trængselsafgifter og den kollektive trafik udbygges som foreslået af Kommuneforum-samarbejdet. Resultaterne viser, at der på store dele af vejnettet i Gentofte vil ske en reduktion af biltrafikken. De største stigninger ses for motorvejene Mortorring 3, Amager - og Øresundsmotorvejen, mens de største reduktioner ses på de radiale motorveje som f. Helsingørmotorvejen m.v. Der er tale om, at trafikken i en vis grad overflyttes fra det almindelige vejnet og radialmotorvejene til ringmotorvejstrækningerne. Mindre trafik på vejene vil alt andet lige medføre større trafiksikkerhed, bedre lokalmiljø, og mindre belastning af vejene i Gentofte Københavns Kommune ønsker at indføre trængselsafgifter i form af en betalingsring rundt om København. Men kommunen har i dag ikke mulighed for at opkræve afgift fra kørsel på vejene jf. vejlovens 107 og det kræver derfor en ændring af lovgivningen, før kommunen kan indføre trængselsafgifter. Trafikplanlægning og hastighed En stor del af bemærkningerne peger på, at støjen kan reduceres ved trafikplanlægning. Det nævnes i knap halvdelen af bemærkningerne, at hastigheden er essentiel. På følgende strækninger foreslås hastighedsnedsættelser: Valby Langgade, Folehaven, Jyllingevej, Roskildevej, Webersgade, Roskildevej, Frederikssundsvej og Englandvej. 3 lokaludvalg anbefaler at sænke hastigheden til 40 km i udvalgte lokalområder/boligområder/indre by. Af høringssvar fremgår det endvidere, at trafikken bør omdirigeres således at bl.a. Nørre/Øster Søgade, Folehaven og P. Knudsensgade ikke belastes som i dag. Det fremgår af høringssvarene at det er vigtigt at hastighedsnedsættelser også søges overholdt. Kommunen har planer om at sætte hastigheden ned på Englandsvej fra 60 til 50 km/t på strækningen mellem bygrænsen og Vejlands Allé. Dette udføres sammen med et mindre trafiksikkerhedsprojekt, når vi findes penge hertil. På Folehaven er der planer om at sætte hastighedsgrænsen ned fra 60 til 50 km/t, men der er pt. ikke finansiering. Hastighedsnedsættelsen skal ske ved ændring af skiltning og den grønne bølge i signalerne og - hvis der bliver mulighed for at lægge nyt slidlag samtidig - også ved en ændring af afstribning. Side 11 af 16

12 P. Knudsensgade fik i starten af 2005 sat hastighedsgrænsen ned fra 60 til 50 km/t. Politiet vurderede efter en forsøgsperiode, at dette kunne gøres permanent. 60 km/t skiltene blev fjernet, og der blev anbragt kampagnetavler med "HUSK 50". Desuden bliver der i 2011 opsat variable hastighedstavler på p. Knudsensgade ved Ellebjerg skole som en del af Projekt Sikre Skoleveje. Roskildevej er en vigtig fordelingsgade. En fordelingsgade skal sikre forbindelse mellem bydelene og skal derfor kunne bære en vis gennemkørende trafik. En stor del af Roskildevej ligger i Frederiksberg kommune. Københavns Kommune har pt. ikke planer om trafikale ændringer på Roskildevej, men mange af de generelle tiltag såsom fremme af cykeltrafik, evt. trængselsafgifter i fremtiden, opsætning af automatisk hastighedskontrol osv. kan være med til at en generel dæmpning af trafikken og støjen, der også kan vise sig på Roskildevej. Jyllingevej og Øster/Nørre Søgade er i dag regionalveje, der forbinder København med den øvrige region og er derfor en af de veje, der skal håndtere gennemkørende biltrafik. Københavns Kommune har pt. ikke planer om ændringer på disse veje, men mange af de generelle tiltag såsom fremme af cykeltrafik, evt. trængselsafgifter i fremtiden, opsætning af automatisk hastighedskontrol osv. kan være med til at en generel dæmpning af biltrafikken og støjen. Gentofte Kommune er modstander af en hastighedsnedsættelse på Tuborgvej, idet der er behov for fremkommelighed på denne strækning. Københavns Kommune er meget interesseret i at indføre automatisk hastighedskontrol. Der har været et landsdækkende forsøg med de såkaldte stærekasser, dvs. kameraer på ubemandede standere, som er blevet evalueret med et positivt resultat. Vejdirektoratet arbejder derfor sammen med Rigspolitiet om et forslag til, hvordan en landsdækkende ordning kunne se ud. Når dette er på plads håber kommunen, at det bliver muligt også at indføre på de kommunale veje Lettere trafikafvikling Lettere afvikling af trafikken er endvidere et fokusområde. To høringssvar anbefaler grønne venstresvingspile og Nørrebro Lokaludvalg anfører vigtigheden af automatiske trafiklys på busruter, som kan give en mere glidende og derved støjreduceret trafik. Der er flere forslag til etablering af vejbump, heller, vejindsnævringer, begrænse antal vejbaner, grønne bølger mv. Københavns Kommune søger i trafikudviklingsprojekter at gøre trafikken så jævn og glidende som muligt. Side 12 af 16

13 Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (kartoffelrækkerne) savner en varig løsning til erstatning for den midlertidige løsning (fra 1972) med 2 spor i én retning på Webersgade. Efter udlægningen af støjdæmpende asfalt på Webersgade (2012) vil afstribningen samtidig blive ændret, hvilket forventes at dæmpe bilernes hastighed. Gaden er ensrettet og fortsætter i Fredensbro. Her blev hastigheden sat ned fra 60 til 50 km/t i september 2010 netop for at sikre, at bilister på Webersgade ikke blev fristet til at sætte farten op frem mod Fredensbro. Vejbelægning Der er bred enighed om at støjreducerende asfalt er en god løsning for at nedbringe vejtrafikstøjen. En stor del af høringssvarene anbefaler, at der udlægges støjreducerende asfalt i endnu større omfang end planlagt og også på strækninger der ikke opfylder kommunens krav om hastighed og belastning. Der er en del forslag til lokale strækninger, hvor borgerne anbefaler, at der udlægges støjreducerende asfalt. I forbindelse med kommunens løbende vejvedligeholdelse udlægges støjreducerende asfalt på strækninger, som har en hastighed på mere end 40 km/t og en trafik på mere end 2000 køretøjer pr. døgn. Der udlægges ca. 12 km vejstrækning med støjreducerende asfalt pr. år med de nuværende budgetter. I høringen er kommet en række forslag om at udlægge støjreducerende asfalt på en række konkrete strækninger. Kommunen har desværre ikke mulighed for - udelukkende af støjhensyn - at prioritere disse strækninger til strækninger med støjreducerende asfalt i vejvedligeholdelse, og der er ingen af de foreslåede strækninger, hvis belægning udskiftes til støjreducerende asfalt i Af de af borgerne foreslåede vejstrækninger med støjreducerende asfalt har enkelte strækninger allerede støjreducerende asfalt bl.a. størstedelen af Frederikssundsvej. Den kommende Nordhavnsvej får støjreducerende asfalt ved anlæg. Københavns Kommune forventer at lægge støjdæmpende asfalt på Webersgade i Marbjergvej Der er indkommet 9 høringssvar fra beboere på Marbjergvej i Brønshøj. Beboerne udtrykker deres frustration over at Marbjergvej er meget trafikeret med bl.a. tung trafik. Beboerne oplever både støj- og vibrationsgener. Der udtrykkes endvidere frustration over hastigheden Side 13 af 16

14 på vejen som sættes op for at bilisterne kan nå de grønne lys i hver ende af vejen. Beboerne foreslår hastighedsnedsættelse til 40 km, fartbegrænsningstiltag som heller og vejbump. Marbjergvej er en fordelingsgade. En fordelingsgade skal sikre forbindelse mellem bydelene og skal derfor kunne bære en vis gennemkørende trafik. Københavns Kommune har ikke planer om trafikale ændringer på Marbjergvej, men mange af de generelle tiltag såsom fremme af cykeltrafik, evt. trængselsafgifter i fremtiden, opsætning af automatisk hastighedskontrol osv. kan være med til at en generel dæmpning af trafikken og støjen, der også kan vise sig at have effekt på Marbjergvej. Side 14 af 16

15 Fortegnelse over samtlige høringssvar Markeringerne viser, hvilke typiske emner der indgår i høringssvarene. Støjsvage køretøjer Tung trafik Støjafskærmning Facadeisolation Trafikplanlægning/trans portstruktur Hastighed Vejbelægning Lokaludvalg Vanløse Chr. Havn Bispebjerg Nørrebro Valby Brønshøj-Husum Amager Øst Vesterbro Kongens Enghave Indre By Østerbro Østerbro Lokalråd Kommuner Frederiksberg Herlev Gentofte Foreninger Nørrebro Miljøpunkt Trafikforeningen Webersgade Tung Trafik Borgergruppe Grundejerforeninger Vanløse Ny Villakvarter Svanemøllegruppen Kartoffelrækkerne Side 15 af 16

16 Støjsvage Køretøjer Tung trafik Støjafskærmning Facadeisolation Trafikplanlægning/transp ort-struktur Hastighed Vejbelægning Private Jens Hovmand Marie Hauerslev Müller Gunnar Perner Bent Frystyk Susanne Vick Mortensen Philip Douglas Kjeld Bentzen Iselin C. Herman Lilo Breum Per Nielsen Ulrik Danneskiold-Samsøe Private, Marbjergvej Elisabeth Holm Hansen Mogens Thorning Nicholas Egelund Jensen Ivar Gershardt Helen Kjestrup Jensen Tina Kaffka Gershardt Jacob Rosenberg Mette Liisberg Andersen Jens Peter Hansen Side 16 af 16

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd Luft- og støjforureningen på Østerbro Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd karp@env.dtu.dk www.ecocouncil.dk Luftforurening Trafikal luftforureningen øger risikoen for:

Læs mere

STØJHANDLINGS- PLAN 2013. For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011

STØJHANDLINGS- PLAN 2013. For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011 STØJHANDLINGS- PLAN 2013 For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011 Udgivet i marts 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Foto: Københavns Kommune Grafisk

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig Trafikken i København 2005 Foreløbig 27. januar 2006 1 Forord Trafikken i København 2005 er det andet af sin slags, som vi udgiver i Københavns Kommune. Hæftet har til formål at give alle interesserede

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone

Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone 21-05-08 Sagsnr. 2008-50517 Dokumentnr. 2008-213454 Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone Maj 2008!!"# $% &'() $*+ #,--,--#!... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 2. HØRINGSSVAR...

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Bilag 2. By- og Miljøudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan

Bilag 2. By- og Miljøudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan Bilag 2 : Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik 2015- samt ny handleplan - 1 Evaluering af indsatser, der fortsætter i handleplan - Indsats: Frederiksbergs Byrum Hvordan skal Mål: Byens rum skal

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Trafikken i københavn 2009. Udgivet maj 2010

Trafikken i københavn 2009. Udgivet maj 2010 Trafikken i københavn 29 Udgivet maj 21 3 Forord Kære læser Du sidder med Trafikken i København 29 foran dig. Her kan du danne dig et overblik over de målinger, Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont:

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont: Værløse 8.7.2014 Til Center for drift og Teknik, Furesø kommune. Ang. Høring om kommunens støjhandlingsplan 2014. Grundejerforeningen Kollekolleparken er kendetegnet ved at være en af de mest støjbelastede

Læs mere