indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase"

Transkript

1 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning for malerier og foroven større gennembrudte felter med løvværk, der vokser ud af vaser og på dørfløjene fremviser malede våbener for Niels Jensen og hans tredje hustru Anne Jensdatter. De øvre og nedre felter adskilles af indskriftbånd, og på kerubernes sokler er der store bruskmasker. Den forkrøppede profilgesims ledsages af flammelister og har på fremspringene figurer af Maria og Johannes (forbyttede) i bevæget sørgegestus. De hører til et krucifiks ovenover, som står på en stor, bredoval skrifttavle med akantusindfatning, Fig. 25. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, først erhvervet af kirken væsentlig senere (s. 1797). Foto AM Baptismal dish, c. 1550, south German, only acquired by the church considerably later. deklædet er kort med to snipper, og hænderne er bøjet ind omkring naglerne. Figuren savner hulning bagfra. Korset har cirkulære endefelter med treblade i hjørnerne og en glorieskive i armenes skæring. Stammen har hvælvet midtprofil, og fra dens glatte kanter udgår halvrunde, stiliserede bladknopper, der karakteriserer korset som Livets Træ. Nederst ses en tap til krucifiksets fæstnelse. Den brogede bemaling kan for en del gå tilbage til 1756 men må hovedsagelig stamme fra 1800-tallet. Hudfarven er hvidlig med lidt blod, lændeklædet hvidt (før 1938 gult), håret brunt ligesom korsets midtprofil. Endefelternes bund, der vel har været bestemt for maleri, står nu blågrå, og alt vegetativt er grønt på skibets nordvæg i østfaget (jf. fig. 16), 4 siden 1938 på nordvæggen i skibets midtfag. Korskranke (fig , 45), 1704, skænket af Niels Jensen på Ussinggård og samtidig udformet som en art epitafium for ham selv og hans tre hustruer. Skranken udfylder hele korbueåbningen og har ved indgangens sider to fremspring med dobbelte korintiske søjler, foran hvilke der står næsten legemsstore, vogtende keruber med flammesværd (fig. 30). Fig. 26. Døbefont, romansk af granit med indristede løvemotiver (s. 1797). Foto AM Romanesque font of granite with carved lion motifs.

2 korning kirke 1799 Fig. 27. Korbuekrucifiks, o (s. 1797). Foto AM Chancel arch crucifix, c og som omgives af to svævende engle med basuner (fig. 45); to tilsvarende, også med kors og livets krone, sidder yderst på gesimsen. Yderligere et topstykke (fig. 33), der må have været opsat øverst over krucifikset (fæstnet til væggen?), hænger siden 1938 på skibets sydvæg over indgangen. Det består af et bredovalt, brusk- indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase slutter af forneden. Skrankens malerier og indskrifter samt farverne på dens bagside (fig. 28) er oprindelige. På træværket i øvrigt går stafferingen kun tilbage til 1756 og er fremdraget under en mørk, delvis overmaling 114*

3 1800 hatting herred Fig. 28. Korskranke, 1704, den bemalede bagside (s. 1799, 1803). Foto AM Choir screen, 1704, painted back.

4 korning kirke 1801 Fig. 29. Korskranke, 1704, skænket af Niels Jensen på Ussinggård og samtidig udformet som et epitafium for ham selv og hans tre hustruer (s. 1798). Foto AM Choir screen, 1704, donated by Niels Jensen of Ussinggård, also constituting a memorial to himself and his three wives.

5 1802 hatting herred Fig. 30. Kerub med flammesværd, udsnit af korskranke fra 1704 (s. 1798). Foto AM Cherub with fiery sword, detail of choir screen from Grundfarven er en lys grå, der suppleres med en mørkere grå, som til dels har marmorering, og alt overstråles af en omfattende forgyldning. Indskrifterne står med forgyldt fraktur på sort bund. Skrifttavlens indskrift markerer Niels Jensens donation og rummer endvidere gravskrift over ham og hans tre hustruer:»til Guds Ærre Kierchen til Prydelse Effter Kom(m)erne til Gudelig Erindring, er Dette Mellem Choret og Kierchen opsat og Bekosted aff Niels Jenssen til Ussing og Mæring Gaarder, Forige Land Commissarie Skriver udi Aarhuus og Riibe Stiffter«. Med ham hviler hans tre hustruer, den første Marren Chlemens Datter med hvem han levede i 15 år og fik tre sønner og en datter, 26. juni 1701 i sin alders 32 år, fem måneder og otte dage, den anden Mette Margreta Pouls Datter med hvem han levede et års tid og fik en søn, 15. jan i sin alders 22 år, tre måneder og to dage. De hviler nu begge i deres begravelsessted inden for dette Guds huses dør. Hans tredje ægtefælle, Anne Jens Datter, som nu er sammen med ham i ægteskab, har levet med ham i <22> år <velsignet med seks sønner og en datter>. Niels Jensen døde <26. jan. 1726> i en alder af <73 år og 5 uger>, Anne Jens Datter <10. febr. 1741> i sin alders <56 år og 3 måneder>. Afsluttende citat fra Job 14,5:»Mennisket har bestemte Dage «. På gesimsens fremspring læses»anno/ 1704«, i frisen:»o Menniske, Menniske Tag i Agt,/ Saa Kiech Er Ey nogen at Hand jo forgaar/ ja Verden med Nedrig og Høyeste Pragt/ men Hos Gud ald Ære som Evig bestaar«, og i det aftagne topstykke:»lovet Werre Gud Vor Herris Jesu Christi Fader, som Haver Igienfød os 1 St. Peders Epistel«(1 Pet. 1,3). Vægfagenes felter har i nord maleri af Adam (fig. 31) under indskriften:»her Verdens Fader Adam staar I hvem vi fick Vort bane saar«(visd. 10,1), i syd af Eva under ordene:»i Quinden Eva Falt Vi ned, men hjulpne blev af Quindens Sæd«. På søndre dørfløjs felt er malet Jesus pegende op imod korsfæstelsen og med indskriften:»hos Jesum Qvægelse kand faae, som hængte paa et Træ«, og på nordre fløj Moses med stav og tavler:»hvem Moses med sin Steen og Stav har voldet Verck og Væ«.

6 korning kirke 1803 Skrankens bagside (fig. 28) har påmalet søjleindfatning, marmorering og akantusløv, der på topstykket omkranser ordene:»ære Være Gud I Det Høye«, mens man på gesimsbjælken læser:»ikke os Herre, ikke os, men dit Navn give Du Ære«(Sl. 115,1). Korskranken har som nævnt ikke blot en funktion som inventarstykke men også som gravminde over stifteren og hans hustruer, en epitafiekorskranke. 47 Den er i udformningen inspireret af en korskranke fra 1679 i Horsens Klosterkirke (DK Århus 5801), som var den første af en række i området, der udstyredes med magtfulde keruber som vogter templets allerhelligste. 48 Skranken er tilskrevet Arent Friderichsen Slache i Horsens. 49 Malerierne slutter sig så nært til Horsens-skrankens, at de som disse må tilskrives Hans Christian Wilrich i Vivild ved Randers. 50 Ved en farveundersøgelse 1938 konstateredes det, at træværket oprindelig havde haft en brun grundfarve med bl.a. gråt og rødt. Forsiden har fået sin nuværende staffering 1756, og 1890 blev den ved en restaurering delvis mørkt overstrøget og flyttet til tårnbuen, siden til skibets nordvæg i midtfaget. 12 Inden 1890 var topstykket nedtaget, og det hang frem til 1926 i tårnrummet, derpå i korbuens nordside over fonten som dåbstavle (foto i NM). 51 Ved restaureringen 1938 fik skranken Fig Adam som verdens fader og Moses, malerier på alterskranke fra 1704, tilskrevet Hans Christian Wilrich i Vivild ved Randers (s. 1802). Foto AM Adam as Father of the World and Moses, paintings on altar screen from 1704, attributed to Hans Chris tian Wilrich of Vivild near Randers.

7 1804 hatting herred Fig. 33. Korskrankens topstykke, nu nedtaget og ophængt på skibets sydvæg (s. 1799). Foto AM Top piece of choir screen, now taken down and rehung on south wall of nave. igen sin plads i korbuen og sin nuværende fremtræden. Topstykket blev da i første omgang genopsat højt over krucifikset i en skrå, fremadhældende stilling. Der var dog ikke tilfredshed med denne anbringelse, hvorfor topstykket i stedet fik sin nuværende plads på skibets sydvæg over indgangen. Korskranke? 1656 udførte Jakob snedker i Horsens et sprinkelværk. 8 Prædikestol (fig. 34), o. 1625, et smukt renæssancearbejde med samtidige malerier og staffering. Dens fire fag har æggestavsindfattede retkantfelter, der flankeres af tre korintiske karyatider i skikkelse af dyder samt en enkelt toskansk søjle med prydbælte af akantusløv (nærmest opgangen). Dyderne er fra nord: Klogskaben (fig. 35), Håbet (fig. 36) og Retfærdigheden. Postament og frise har ligeledes æggestavsindfattede felter og derimellem svungne fremspring, der i postamentet smykkes af vekselvis løve- og diademhoved, mens siderne har beslagværk. Frisens fremspring er tilsvarende, men med englehoved. I postamentfelterne læses med skråstillede reliefversaler:»2 Tim 4(,2) Prædica verbu(m) insta «(Prædik ordet ), i frisen tilsvarende:» Beati qvi avdiunt «(Salige er de som hører Luk. 11,28)«. Under kurvens hjørner er fæstnet englehoveder (tre fornyede), og imellem dem hængestykker i form af rulleværkskartoucher. Den profilerede gesims ledsages af tandsnit og bærer en nyere læsepult i blankt egetræ. Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne hvilende på en spinkel, sekssidet bærestolpe fra 1756 med svungne friribber. Opgang langs triumfvæggen i form af en trappe fra samme tid med udsavede balustre. 52 En stor himmel (jf. fig. 15) har fire sider ud imod kirkerummet. Frisen rummer gennemløbende indskrift som kurvens:»clama ne cesses qvasi tvba «(Råb højt, spar ikke din strube Es. 58,1). Frisen brydes af fremspring, der fortsætter opefter i bøjler og slanke spir. Mellem disse er der topstykker i form af gennembrudt rulleværk. Loftet, der kantes af tandsnit, fremtræder glat og har i midten en roset, hvorfra der hænger en helligåndsdue. Kurvens oprindelige malerier forestiller tre af de fire evangelister siddende ved deres læsepulte efter stik af Crispin de Passe den Ældre, angiveligt efter Lucas van Leyden. 53 Fra opgangen ses 1) (fig. 37) Mattæus skrivende halvt vendt imod pulten til venstre, hvorover englen synes at stikke hovedet ind ad vinduet; på forlægget er den inde i stuen. Scenen er et smukt udstyret rum; på pulten ses blækhus og briller. 2) Markus, tilsvarende men spejlvendt, bladende i sin bog. Løvens hoved stikker frem under pulten. 3) Lukas, som Markus men bærende briller og turbanagtig hovedbeklædning. Han læser under perspektivisk arkitektur med hvælvinger. Under pulten kommer

8 korning kirke 1805 Fig. 34. Prædikestol, o. 1625, med originale malerier (s. 1804). Foto AM Pulpit, c. 1625, with original paintings. Danmarks Kirker, Vejle 115

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket.

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket. Tøstrup kirke består af et romansk langskib, bygget af granitkvadre. Denne oprindelige romanske bygning, der formodentlig er fra slutningen af 1100-tallet, er på et tidspunkt i senmiddelalderen, sidst

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2015 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

DOMKIRKEN. Bad Doberan. Dansk Dänisch. Rundtur og forklaring

DOMKIRKEN. Bad Doberan. Dansk Dänisch. Rundtur og forklaring Dansk Dänisch Rundtur og forklaring DOMKIRKEN Bad Doberan Cisterciensterklosterkirke 13. århundrede med righoldig middelalderlig indretning af international betydning. Ved den Europæiske rute for Murstensgotik

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 1 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst

Læs mere

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem.

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem. FAGORD Forældede gloser, særlig kendte fra kirkeregnskaberne, er betegnede med. ådring, malet efterligning af glathøvlet træ med årer. ås, åsbjælke, tømmer, der ligger på langs i et tagværk og bærer spærene;

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere