Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens Vej Sabroesvej Vejlevej Sabroesvej Grøndahlsvej

2 Hvad er en lokalplan? Planloven fra 2002 indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens paragrafdel tinglyses herefter og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Denne lokalplan var offentligt fremlagt i tiden fra den 14. april 2004 til den 9. juni 2004 (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Servicebutikken, indgang A og i Byplanafdelingen, indgang C 2. sal), på Centralbiblioteket i Herning, i biblioteksfilialerne og i biblioteksbusserne. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skulle indsendes skriftligt til Herning Byråd senest den 9. juni Supplerende oplysninger kan indhentes på Teknik & Miljø, Byplanafdelingen, tlf

3 Herning Kommune Lokalplan nr. 14.BL6.2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej Indholdsfortegnelse: 1.0 Beskrivelse 1.1 Lokalplanens formål Lokalplanens baggrund Lokalplanens område Lokalplanens indhold Redegørelse 2.1 Lokalplanens forhold til regionplanen Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til anden fysisk planlægning Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens forhold til bæredygtig udvikling Lokalplan 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Vej-, sti- og parkeringsforhold Udstykning Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Servitutter Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens endelige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Matrikelkort 1:1500 Kortbilag nr. 2: Lokalplankort 1:1500 Kortbilag nr. 3: Registrerede forureninger 1:1500 Bilag nr. 4: Vejledning i miljørigtig projektering Bilag nr. 5: Positivliste for miljømæssige tiltag Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø, Byplanafdelingen i januar 2004.

4 Beskrivelse Denne lokalplan omfatter et område på ca. 6,2 ha mellem Sabroesvej, Knudmosen, H. N. Andersens Vej og parcelhusområdet vest for Thrigesvej. 1.1 Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for omdannelse til et fremtidigt boligområde for de resterende erhvervsejendomme og arealer i området. Illustrationsplan

5 3. Samtidig skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig udformning af arealerne, herunder adgangsveje, parkering og fælles udeopholdsarealer, samt sikre tilfredsstillende støjforhold for de fremtidige boliger, både i opholdsrum og på udeopholdsarealer. 1.2 Lokalplanens baggrund Området ligger hovedsageligt i kommuneplanens rammeområde SBL6 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Grøndahlsvej. Området forudsættes omdannet til et rent boligområde ved kommuneplanens revision Hjørnet af Grøndahlsvej og Thrigesvej set mod nord Baggrunden herfor er, at byrådet med Herning Kommuneplan vedtog, at den sidste del af erhvervsområdet omkring Thrigesvej, i takt med virksomhedernes udflytning, skal omdannes til et boligområde. Med henblik på en igangsættelse af omdannelsen udarbejdede et nedsat "Ide-Forum" be-stående af repræsentanter for beboerne i området, virksomheds- og grundejere samt potentielle investorer i samarbejde med Herning Kommune, i løbet af forsommeren 1996 en række målsætninger for områdets udformning, samt for hvordan omdannelsen skal realiseres. I målsætningerne er bl.a. lagt vægt på, at det samlede område omdannes under stort hensyn til miljøet, samt at der bliver mulighed for flere forskellige former for boligbyggeri. "Ide-Forum" ser i denne sammenhæng gerne privat boligbyggeri fremmet. H. N. Andersens Vej set mod nord Ide-Forum's målsætninger førte til udarbejdelse af en masterplan for området og masterplanen skulle bl.a. sikre at omdannelsen kunne ske i etaper samtidig med at oplevelsen af bydelen som en helhed fastholdes. Den 19. maj 2003 blev "Ide-Forum" genindkaldt med henblik på en revision af masterplanen. I forhold til den gennemførte omdannelse og de erfaringer der er gjort med hensyn til behandlingen af forureninger i området, var der enig- Thrigesvej set mod syd

6 4. Skyggediagram for den 15. maj 2004 kl Skyggediagram for den 15. maj 2004 kl

7 5. hed om at den oprindelige masterplan kunne revideres, og at de resterende etaper kunne samles i en ny lokalplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med masterplanens intensioner, og med de i "Ide-Forum's" nedsatte målsætninger. Herunder sikrer lokalplanen, at der kan skabes et miljørigtigt boligområde, hvor der generelt opfordres til at indarbejde miljørigtige byggeprincipper mv. 1.3 Lokalplanens område Lokalplanens område udgør ca. 6,2 ha inkl. veje mv. Hjørnet af H.N. Andersens Vej og Sabroesvej set mod syd/vest Området afgrænses på følgende måde: - mod nord af Sabroesvej, - mod øst af H.N. Andersens Vej, - mod vest af parcelhusbebyggelse ved A. P. Møllers Vej og - mod syd af Knudmosen. Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet består i dag af en række forskellige bygninger. En del af bygningerne ved Grøndahlsvej benyttes i dag til blandet erhverv og beboelse. Herudover er der placeret flere større virksomheder inden for brancherne: transport, overfladebehandling og betonvare produktion mv. Nogle af ejendommene inden for området er opkøbt til anden anvendelse, herunder f.eks. Herning Produktforretning som nu er flyttet ud. Hjørnet af Grøndahlsvej og H. N. Andersens Vej set mod vest Der er flere steder inden for området registreret forskellige former for forureninger. Flere af disse forureninger lader sig ikke nærmere afgrænse og det forventes derfor, at der i forbindelse med lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser eller principper for oprensninger og tekniske løsninger for at kunne overholde de fastsatte grænseværdier til boliganvendelse og ophold på udeopholdsarealer. Det forventes endvidere, at der efter konkret vurdering vil blive stillet krav om, at der foretages oprensninger af de afgrænsede forureninger, hvis de vurderes at få indflydelse på boliganvendelsen eller på anden måde vil være til hindring for en hensigtsmæssig udnyttelse. Sabroesvej set mod øst

8 6. I forbindelse med ansøgning om realisering af konkrete projekter på de kortlagte arealer, skal der ske en nærmere undersøgelse og afklaring af hvilke former for oprensning og bygge- og anlægstekniske løsninger, der skal indarbejdes for at sikre at grænseværdierne overholdes for en udnyttelse til boligformål. 1.4 Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for boliganvendelse i bred forstand. Der gives således mulighed for at opføre etagebebyggelser for henholdvis ungdoms-, familie- og ældreboliger. Der vil ikke blive givet mulighed for at opføre åben/lav bebyggelse i området. Lokalplanen fastlægger herudover krav til opholdsarealer og parkering, samt bestemmelser vedrørende støjforhold. 2.0 Redegørelse 2.1 Lokalplanens forhold til regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Ringkjøbing Amt. 2.2 Lokalplanens forhold til Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen er Herning Kommuneplan Lokalplanens afgrænsning omfatter det meste af rammeområde S.BL6 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Grøndahlsvej. Herudover omfatter den en mindre del af det sydlige område af rammeområde S.B8 for et boligområde ved Tietgensgade. Af kommuneplanens bestemmelser fremgår det, at området vil blive omdannet til et boligområde i takt med at virksomhederne flytter fra området. Således forventes det, at området ved den kommende kommuneplanrevision i år 2004, planlægningsmæssigt vil ændre status til et rent boligområde. De tidligere rammebestemmelser for området er følgende: S.BL6 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Grøndahlsvej Området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Boligbebyggelse kan være med tæt/lav karakter og etageboliger. Det skal sikres, at der er foretaget oprensning af eventuel jordforurening. eller ved andre tiltag, således at der ikke er risiko for gener for beboerne. Ved den kommende kommuneplanrevision i år 2004 forudsættes områdets status ændret til rent boligområde i overensstemmelse med masterplanen for hele Thrigesvejområdet. Det er muligt, at etablere liberale erhverv, virksomheder der ikke forurener og offentlige funktioner som f.eks. daginstitutioner. I den vestlige del af området, skal der ske en bygningsmæssig tilpasning til de omkringliggende villabebyggelser. Området skal stimæssigt forbindes med bymidten, Sdr. Anlæg og Knudmosen samt stisystemet vest for Chr. Ydes Vej. Vejsystemet skal tilstræbe, at uvedkommende gennemkørende trafik undgås. Ved opførelse af ny bebyggelse i området og ved anlægsarbejder skal der anvendes miljørigtige principper. Der skal udarbejdes en samlet plan for hele området, så der ved placering af boligbebyggelse, friarealer, beplantning og adgangsveje sikres opnået en spændende arkitektonisk helhed. Boligbebyggelsen skal orienteres hensigtsmæssigt i forhold til lysindfald og lægivende beplantning. Ved indretning af boliger og fællesfaciliteter skal der sikres optimal anvendelse af varme-. el- og vandbesparende foranstaltninger. Der skal vælges de miljømæssigt bedst mulige løsninger for forsyning, spildevandsbortledning og affaldshåndtering. Byrådet vil i forbindelse med lokalplanlægningen for området vedtage en positiv liste over økologiske og ressourcebesparende målsætninger og foranstaltninger, som skal overvejes i forbindelse med detailplanlægningen af området.

9 7. Ved planlægningen af bebyggelse og øvrige anlæg i området, skal der satses på anvendelse af økologiske, genanvendte og genanvendelige byggematerialer. Ved valg af adgangsveje og friarealers belægninger, skal der sikres mulighed for regnvandets nedsivning. Det er fortrinsvis virksomheder i klasse 1 og 2, der kan placeres i området. Bebyggelsesprocent: Højst 70 for området under ét. Etageantal: Højst 3 på de vestlige og østlige grænsearealer mod eksisterende parcelhusområder. Højst 6 i den resterende del af området. Bygningshøjde: Højst 12 m på de vestlige og østlige grænsearealer mod eksisterende parcelhusområder. Højst 21 m i den resterende del af området. Vej- og stisystem: Ved udformning af vejnettet skal det tilstræbes, at uvedkommende gennemkørende trafik ikke forekommer i området. Der skal sikres stiforbindelse til bymidten, Sdr. Anlæg og Knudmosen, samt til stinettet vest for Chr. Ydes Vej. Parkering: Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Ved ungdomsboliger og ældreboliger mindst ½ pr. bolig. Mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal. Andet: Der skal i området kunne etableres miljøstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald. H. N. Andersens Vej set mod syd Grøndahlsvej set fra Chr. Ydes Vej mod øst Tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan : Dette tillæg er udarbejdet for at bringe rammebestemmelserne i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 14.BL6.2. Desuden er der sket nogle mindre justeringer af rammeafgrænsningerne mod nordvest og sydvest. Ændringerne i rammestemmelserne går på en forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra højst 70% for området under eet til højst 80% for området under eet og en forhøjelse af etageantallet i områdets sydvestlige del på 10 etagermed en bygningshøjde på maksimalt 35 m. Grøndahlsvej set fra Vejlevej mod vest

10 8. S.BL6 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Grøndahlsvej Området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Boligbebyggelse kan opføres som etageboliger, stok- eller punktbebyggelse. Det skal sikres, at der er foretaget oprensning af eventuel jordforurening eller foretaget andre tiltag, således at der ikke er sundhedsmæssig risiko ved boliganvendelse. Ved den kommende kommuneplanrevision i år 2004 forudsættes områdets status ændret til rent boligområde i overensstemmelse med masterplanen for hele Thrigesvejområdet. Det er muligt, at etablere liberale erhverv, virksomheder der ikke forurener og offentlige funktioner som f.eks. daginstitutioner. I den vestlige del af området, skal der ske en bygningsmæssig tilpasning til de omkringliggende villabebyggelser. Området skal stimæssigt forbindes med bymidten, Sdr. Anlæg og Knudmosen samt stisystemet vest for Chr. Ydes Vej. Vejsystemet skal tilstræbe, at uvedkommende gennemkørende trafik undgås. Ved opførelse af ny bebyggelse i området og ved anlægsarbejder skal der anvendes miljørigtige principper. Der skal udarbejdes en samlet plan for hele området, så der ved placering af boligbebyggelse, friarealer, beplantning og adgangsveje sikres opnået en spændende arkitektonisk helhed. Boligbebyggelsen skal orienteres hensigtsmæssigt i forhold til lysindfald og lægivende beplantning. Ved indretning af boliger og fællesfaciliteter skal der sikres optimal anvendelse af varme-. el- og vandbesparende foranstaltninger. Der skal vælges de miljømæssigt bedst mulige løsninger for forsyning, spildevandsbortledning og affaldshåndtering. Byrådet vil i forbindelse med lokalplanlægningen for området vedtage en positiv liste over økologiske og ressourcebesparende målsætninger og foranstaltninger, som skal overvejes i forbindelse med detailplanlægningen af området. Ved planlægningen af bebyggelse og øvrige anlæg i området, skal der satses på at anvende miljørigtige materialer og principper. Det er fortrinsvis virksomheder i klasse 1 og 2, der kan placeres i området. Bebyggelsesprocent: Højst 80 for området under ét. Etageantal: Højst 4 på de vestlige og højst 8 på de østlige grænsearealer mod eksisterende parcelhusområder. Højst 10 i den resterende del af området. Bygningshøjde: Højst 15 m på de vestlige og højst 28 på de østlige grænsearealer mod eksisterende parcelhusområder. Højst 35 m i den resterende del af området. Vej- og stisystem: Ved udformning af vejnettet skal det tilstræbes, at uvedkommende gennemkørende trafik ikke forekommer i området. Der skal sikres stiforbindelse til bymidten, Sdr. Anlæg og Knudmosen, samt til stinettet vest for Chr. Ydes Vej. Parkering: Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Ved ungdomsboliger og ældreboliger mindst ½ pr. bolig. Mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal. Andet: Der skal i området kunne etableres miljøstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald. I følge kommuneplanens bestemmelser skal bygherren ved opførelse af ny boligbebyggelse gennem udformning, indretning og materialevalg sikre, at støjniveauet i boliger og på udeopholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens krav, og ikke påfører de resterende erhvervsvirksomheder skærpede miljøkrav, som vanskeligt vil kunne efterleves. Det skal tillige sikres, at der er foretaget undersøgelser og oprensning eller andre nødvendige tiltag mod evt. problemer som følge af jordforurening. Pr. 1. juli 2003 åbner Planloven nu mulighed for at kommunen kan udlægge særlige byomdannelsesområder i kommuneplanen. Det omfatter områder, hvor anvendelsen af bebyggelse

11 9. og ubebyggede arealer til erhvervsformål eller lignende aktiviteter, skal ændres til bl.a. boligformål, rekreative formål m.v., der er forenelige med anvendelse til boligformål. Et byomdannelsesområde skal afgrænses således, at det kun omfatter et område, hvor anvendelsen til miljøbelastende aktiviter i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling. Der kan fastsættes rækkefølge bestemmelser for bebyggelse og ændret anvendelse for både nye arealer til byformål og byomdannelsesområder. Dette forhold gør at kommunen har fået nogle værktøjer, som kan være med til at overvinde evt. barrierer for en byomdannelse. Et af værktøjerne er f.eks. en overgangsordning for støj, som gør det muligt at begynde omdannelsen på et tidspunkt hvor der stadig er et støjniveau, der overstiger de vejledende støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 5/1984. Overgangsordningen går ud på, at der kan udarbejdes lokalplaner der tillader støjfølsom anvendelse af støjbelastede arealer i byomdannelsesområder, når det kan sikres, at støjbelastningen bringes til ophør inden for en begrænset overgangsperiode. Overgangsperioden må ikke væsentligt overstige 8 år efter det tidspunkt, hvor den endelige lokalplan er offentliggjort. Det skal fremgå af lokalplanens redegørelse hvordan det sikres at støjbelastningen bringes til ophør. Kommuneplanen foreskriver tillige, at der ved opførelse af ny bebyggelse i området og ved anlægsarbejder skal anvendes miljørigtige principper. Boligbebyggelse skal orienteres hensigtsmæssigt i forhold til lysindfald og lægivende beplantning, og der skal sikres en optimal anvendelse af varme, el- og vandbesparende foranstaltninger. 2.3 Lokalplanens forhold til anden fysisk planlægning Kollektiv trafik Der er i dag busforbindelse fra Chr. Ydes Vej ad Tietgensgade, H N Andersens Vej og Grøndahlsvej. Der er ikke planlagt fremtidige busruter ad Thrigesvej. Det kan oplyses, at der nu er indrettet en ny indgang syd til Herning Banegård, som er beliggende 5 min. gang fra lokalområdet. Herfra er der overdækket adgang til regionale busforbindelser, bybusser og tog. Overordnede veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Chr. Ydes Vej via Grøndahlsvej og fra Museumsgade via Thrigesvej. Thrigesvej vil med lokalplanen blive omdannet til offentlig vej med et nyt vejprofil og vil forbinde området fra nord og syd fra Museumsgade til Grøndahlsvej. Ombygningen af Thrigesvej bliver udformet med nye belægninger og med et tilstødende grønt område med en markant allébeplantning og fortove. Der er generelt i området lagt vægt på, at de eksisterende vejanlæg genbruges og udformes således, at trafikken dæmpes og vejene dermed bliver mere attraktive forbindelser til bymidten for cyklister og gående. Støj fra veje Der må som hovedregel ikke udlægges nye arealer til boliger og institutioner i områder, der er belastet af et støjniveau over 55 db(a) fra veje. For at sikre at støjkravene overholdes, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at nye boliger ikke må tages i brug, før målinger eller beregninger har godtgjort, at de til enhver tid gældende grænser for støj fra veje kan opfyldes. På

12 10. tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet på primære opholdsarealer og min. en facade pr. bolig ikke overstige 55 db(a), og det indendørs støjniveau i sove- og opholdsarealer må ikke overstige 30 db(a). (Jvf. Vejledning nr. 3, 1984, Trafikstøj i boligområder). Kravet om dokumentation gælder ikke butikker, kontorer, liberale erhverv og lignende. Virksomhedsstøj Med henvisning til en lovændring af Planloven pr. 1. juli 2003 vedr. støj i forbindelse med byomdannelse, kan ny boliganvendelse ikke tages i brug førend der foreligger en rækkefølgebestemmelse og plan for støjforanstaltninger og afvikling af støjende aktiviteter. Lokalplanområdet er sidste fase i hele omdannelsesprocessen af Thrigesvejområdet fra erhverv til boliger. Lokalplaner for området mod nord er endeligt vedtaget i byrådet den 29. februar For området mod øst er lokalplanen endeligt vedtaget af byrådet den 7. oktober Der kan ikke på forhånd fastlægges nogen detaljeret rækkefølge for bebyggelsen i denne sidste fase af omdannelsesprojektet. I området gælder i dag en støjgrænse på 55/45/40 db(a). Denne skærpes med vedtagelsen af en ny lokalplan der udlægger området til etageboliger til 50/45/40 db(a). Herning Kommune kan i en periode der ikke væsentligt overstiger 8 år dispensere fra de nye grænseværdier med 5 db(a). Der kan kun dispenseres hvis det økonomisk eller teknisk er urealistisk at dæmpe støjen. Herning Kommune er bekendt med følgende virksomheder, der på grund af deres placering i og umiddelbart udenfor lokalplanområdet vil blive omfattet af disse regler. A & H Lykkegaards Cementvarefabrik ApS, Sabroesvej 9-15, Cimbria Herning A/S, Grøndahlsvej 19, Edvard Jensens Eftf. A/S, Grøndahlsvej 6-14, Grøndahl, Grøndahlsvej 11, MethaVask A/S, Grøndahlsvej 4, Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S, Sabroesvej 10-20, NC Elektronik, Grøndahlsvej 17, Snedker Aage Søndergaard, Grøndahlsvej 31. I forbindelse med omdannelsen af området vil Herning Kommune arbejde for at omdannelsen kan ske med så få miljøproblemer som muligt for beboere og virksomheder i området. For at sikre dette vil omdannelsesprojektets miljødel forløbe efter følgende model: Punkt 1. Hvis virksomhederne ikke har konkrete planer om udflytning eller hvis tidspunktet for udflytning er tæt på de forventede tidspunkter for etablering af boliger, beskrives og vurderes virksomhedernes forurening, herunder især de væsentlige støjkilder med oplysninger om driftstider m.v. Punkt 2. Støjen i området screenes/måles af en ekstern konsulent. Hvis der under punkt 1. og 2. konstateres problemer med overholdelse af nuværende og fremtidige støjgrænser eller andre miljøproblemer, skal virksomhederne udarbejde en handlings- og tidsplan for nødvendig afværgning og overholdelse af støjgrænserne og/eller udflytning. Når Herning Kommune modtager ansøgning om byggetilladelse til nye boliger i området, informeres de berørte virksomheder herom og der meddeles de nødvendige påbud om overholdelse af støjgrænser m.v. Påbud skal være efterkommet senest når de første af de berørte boliger tages i brug. Virksomhederne skal i forbindelse med ovenstående gøres bekendt med denne plan og med nuværende og fremtidige støjkrav, herunder om mulighederne for evt. lempede krav efter reglerne om byomdannelse. Herning Kommune vil uanset ovenstående håndhæve gældende støjgrænser i forbindelse med tilsyn m.v. Om de enkelte virksomheder i området kan kort nævnes følgende:

13 11. A & H Lykkegaards Cementvarefabrik Aps, Sabroesvej 9-15: Der forventes ingen støjgener. Derimod vil fortsat produktion eventuelt kunne give problemer med støv og vibrationer. Cimbria Herning A/S, Grøndahlsvej 19: Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 1. maj Umiddelbart ingen væsentlige problemer. Edvard Jensens Eftf. A/S, Grøndahlsvej 6-14: Væsentligste problem er støj fra lastbiler, især ved aktivitet i aften og nattetimerne. Herning Kommunes Jobcenter, Grøndahlsvej 11: Umiddelbart ingen væsentlige problemer. MethaVask A/S, Grøndahlsvej 4: Virksomheden vurderes ikke med nuværende aktivitetsniveau, at give støjmæssige problemer i forhold til kommende boliger. Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S, Sabroesvej 10-20: Virksomheden har en tidsbegrænset miljøgodkendelse frem til udgangen af Projekter til begrænsning af støj er sat i værk. NC Elektronik, Grøndahlsvej 17: Begrænset aktivitet Snedker Aage Søndergaard, Grøndahlsvej 31: Begrænset aktivitet Parkering Inden for lokalplanområdet skal der etableres parkering efter bestemmelserne i lokalplanen eller parkeringsregulativet. For bebyggelse i området gælder, at der skal udlægges parkeringspladser i henhold til 5, svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv. Såfremt at der opføres ungdomsboliger, bofællesskaber for handicappede eller andre sammenlignelige boligtyper, kan parkeringskravet fastsættes til ½ parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne kan udlægges på større sammenhængende arealer på tværs af matriklerne forudsat at der mellem grundejerne træffes aftale herom. Det anbefales at udformningen af parkeringspladserne etableres under hensyntagen til registrerede jordforureninger. Dette kan lokalt medføre krav om særlige tekniske foranstaltninger for opbygning af befæstede arealer. Teknisk Forsyning I projekteringen og udførelse af de tekniske anlæg skal der arbejdes ud fra hensyn til miljøet, gerne gennem anvendelse af principperne for miljørigtig projektering. Som følge af forskellige registrerede jordforureninger i området, kan der lokalt blive stillet krav om sortering af opgravet jord ved etablering af forsyningsledninger i jord, eller det kan blive aktuelt at køre den opgravede jord bort til rensning eller deponering. Området forsynes med fjernvarme, vand og el fra privat forsyningsselskab. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til fjernvarme-, vand- og elforsyning har fundet sted. Lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Inden for lokalplanområdet skal alt overfladevand fra bygninger og områder med fast belægning på terræn afledes til regnvandsledninger. Dette ønskes for at minimere muligheden for at nedsivning af regnvand flytter evt. forureninger i undergrunden eller lokalt påvirker registrerede forureninger. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse inden for Vestervangskolens skoledistrikt. Nærmeste daginstitution ligger ved Lindegårdsvej vest for Chr. Ydes Vej. Det kan på sigt blive aktuelt at undersøge grundlaget for at etablere en daginstitution i den sydlige bydel ved en fuld udbygning af boligområdet og under hen-

14 12. syntagen til antallet og sammensætningen af familieboliger. Lokalplanens forhold til miljøet Lokalplanen giver mulighed for opførelse af konkrete projekter der ikke medfører krav om VVM-screening, idet de vurderes at de ikke vil medføre væsentlige forandringer af det eksisterende miljø eller i forhold til den eksisterende anvendelse af området. Byomdannelsen giver mulighed for at opføre ca. 400 nye boliger i området. Dette medfører at trafikken vil få en anden karakter i forhold til den mere erhvervsrelaterede lastvognstrafik der foregår på nuværende tidspunkt. Chr. Ydes Vej vil på sigt blive den primære adgang til området, idet den bliver tilsluttet Messevejen og herfra får adgang til det overordnede vejnet. Til gengæld vil Vejlevej blive afblændet umiddelbart nord for Lind ved den nye omfartsvej til Snejbjerg. Byomdannelsen er baseret på anvendelse af eksisterende vejanlæg i området og det vurderes at områdets vejbetjening er tilstrækkelig og at der ikke vil være behov for at foretage særlige trafikdæmpende foranstaltninger. Ved udflytningen af de sidste virksomheder vil hele bydelen få karakter af et samlet boligområde med forskellige boligformer, central beliggenhed og med let adgang til unikke landskabelige og rekreative områder. Pr. 1. juli 2003 kan kommunen udpege byomdannelsesområder i kommuneplanen og udlægge dem til mere støjfølsom anvendelse, herunder udarbejde lokalplan selvom støjniveauet i området evt. aktuelt er for høj. Det er en forudsætning, at støjen i lokalplanområdet kan nedbringes til et acceptabelt niveau i løbet af en kortere årrække, dog maksimalt 8 år fra lokalplanen offentliggørelse. Dette indebærer, at der bliver en overgangsperiode, hvor de nye støjfølsomme anvendelser som f.eks. boliger, må tolererer et forhøjet støjniveau, mens de støjende virksomheder nedbringer støjen og/eller flytter til anden adresse. På tilsvarende måde kan nogle typer virksomheder belaste omgivelserne med lugt eller støv, som vil kunne udgøre en belastning af den planlagte nye anvendelse i et byomdannelsesområde. Her er det vigtigt at se på, hvilke forureningsfølsomme funktioner, der kan placeres i nærheden af de pågældende virksomheder. Inden for lokalplanområdet skal der etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Der skal etableres et passende antal affaldsrum i bebyggelsen, ligesom der skal etableres centralt beliggende miljø- og affaldsstationer og containere til indsamling af genbrugsmaterialer. Forurenede arealer Såfremt der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder i området konstateres en uforudset forurening af jorden, skal arbejdet standses, og Herning Kommunes Miljøafdeling skal underrettes herom. Der henvises i øvrigt til lokalplanens kortbilag 3, som viser de konstaterede og mulige forureninger som Ringkjøbing Amt i øjeblikket har kortlagt. Bygherren skal ansøge Ringkjøbing Amt om tilladelse inden de kortlagte arealer må overgå til ny følsom anvendelse som f.eks. til boligformål. Ligeledes skal bygherren ansøge Ringkjøbing Amt om tilladelse inden bygge- og anlægsarbejde påbegyndes på et kortlagt areal. Ved opførelse af bebyggelse i lokalplanområdet skal der anlægs- og byggeteknisk laves foranstaltninger der ifølge et uvildigt rådgivende ingeniørfirma sikrer de vejledende grænseværdier for opholdsarealer samt boligernes indeklima. Dette kan afhængigt af typen af forurening ske f.eks. ved at nye bygninger inden for og i nærheden af de kortlagte arealer etableres med en ventileret krybekælder eller lignende løsninger.

15 13. På kortlagte arealer skal der træffes foranstaltninger, så man ikke uforvarende kan komme i kontakt med forurenet jord. Der må ikke inden for de kortlagte arealer foretages regulering/planering af eksisterende terræn uden tilladelse. Det kan i samråd med myndigheder evt. undersøges om der kan udlægges et nyt jordlag oven på eksisterende terræn. Såfremt der placeres opholdsarealer eller lignende på terræn oven på kortlagte forureninger, skal et tilfredsstillende udeklima sikres. Eventuelt ventilationsafkast i forbindelse med bortledning af afdampning fra forurening skal indarbejdes arkitektonisk og må ikke være til gene for boliganvendelsen. Inden for de kortlagte områder skal der tages hensyn ved udgravningsarbejdet og behandlingen af f.eks. overskudsjord fra udgravning af fundamenter og gulve under bygningerne. Flytning af forurenet jord og jord fra kortlagte arealer skal på forhånd anmeldes til Herning Kommunes Miljøafdeling. Ved placering af parkeringsarealer oven på kortlagte arealer skal regnvand udledes til regnvandsledeninger. Som det gælder for hele lokalplanområdet, må der ikke ske nedsivning af regnvand fra befæstede arealer til grundvand. Grønne områder Der er i lokalplanen lagt vægt på, at der via stiforbindelser skal sikres gode muligheder for cykel- og fodgængere. Herudover skal der sikres adgang til Knudmosens stianlæg og Sdr. Anlæg. Der lægges op til at eksisterende vandløb, bassiner og grøfter i området kan indarbejdes arkitektonisk og anvendes rekreativt. Ny bebyggelse søges placeret og orienteret således, at der i videst mulige omfang åbnes op for udsigt til de grønne områder ved Knudmosen og Sdr. Anlæg. I lokalplanen indarbejdes der muligheder for at indarbejde urbane beplantnings principper og begrønning under hensyntagen til placering af overvejende bymæssig bebyggelse og placering mod det store grønne rekreative naturområde Knudmosen. Arkæologiske forhold/kulturmiljø Herning Museum skal sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser, inden området bebygges. I lokalplanområdet findes der ikke ejendomme som er omfattet af Herning Kommuneatlas, eller som i øvrigt vurderes at have særlig bevaringsværdi. 2.4 Tilladelser fra andre myndigheder Der har været forskellige aktiviteter i området, som kan have medført forurening af jorden. Såfremt der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder i området konstateres en uforudset forurening af jorden, skal arbejdet standses og Herning Kommunes Miljøafdeling skal underrettes herom. Endvidere skal der indhentes tilladelse fra Ringkjøbing Amt for opførelse af bebyggelse på de forurenede og mulige forurenede områder som er kortlagt. Alle bygge- og anlægsarbejder, dvs. også anlæggelse af parkeringsarealer mv. på de kortlagte arealer kræver tilladelse fra amtet. 2.5 Lokalplanens forhold til bæredygtig udvikling I overensstemmelse med "Ide-Forum's" målsætninger for området sikrer lokalplanen, at eksisterende bygninger kan genanvendes til boligformål. Herved udnyttes allerede anvendte ressourcer. Herudover vil boligerne få en gunstig solorientering, således at dagslys og passiv solvarme kan udnyttes. Det skal samtidigt sikres, at der sker en optimal anvendelse af varme-, elog vandbesparende foranstaltninger. Der er derfor til brug for bygherrer, der ønsker at bygge i Thrigesvejområdet, opstillet en positiv liste for

16 14. miljømæssige tiltag og anbefalinger ved boligbyggeri og udformning af grønne arealer. Positivlisten er vedlagt lokalplanen som bilag. Herudover vil Herning Kommune opfordre bygherrer, der bygger i Thrigesvejområdet, til at opføre byggeriet efter principperne i miljørigtig projektering. Miljørigtig projektering indebærer bl.a. at det skal dokumenteres, at der i alle faser af byggeriet er taget hensyn til miljøet, på lige fod med økonomiske vurderinger, således at der ved opførelse og indretning af bebyggelse og øvrige anlæg i området satses på anvendelse af økologiske, genanvendelige byggematerialer.

17 Lokalplanen Lokalplan nr. 14.BL6.2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre områdets omdannelse og anvendelse til boligformål, at opstille retningsgivende bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer en sammenhængende bymæssig bebyggelse, i henhold til den for området udarbejdede masterplan, at give mulighed for nedrivning af eksisterende erhvervsbebyggelse, der ikke kan genbruges, at give mulighed for nedlægning og ændret status af offentlige veje, at sikre en bevidst stillingtagen til byggeriets miljøpåvirkninger såvel ved projektering, udførsel som ved den senere anvendelse af byggeri og udenomsarealer, at sikre, at boligerne gennem orientering, indretning, udformning og materialevalg kan overholde Miljøstyrelsens støjkrav både i opholdsrum og på udeopholdsarealer og at udlægge arealer til parkering og fælles opholdsareal til boligerne

18 16. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nr.: 230 ch, 230 ci, 230 cb, 230 bæ, 230 bz, 230 by, 230 bx, 230 bv, 230 a, del af 230 u, 230 æ, 230 ø, 230 bn, 230 bq, 230 br, 230 bs, 230 bg, 230 be, 230 bc, 230 aæ, 230 ba, 230 aø Herning Bygrunde, del af litra cø, del af litra dh samt alle parceller, der efter den 1. december 2003 udstykkes eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne I, II og III som vist på kortbilag 2. Ved bebyggelse af delområderne skal det sikres, at det sker med udgangspunkt i den i redegørelsen viste helhedsplan for området, hvor bebyggelsens udformning, adgangsforhold og parkeringsarealer mv. er tilpasset hinanden. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området skal anvendes til boligbebyggelse samt til funktioner som almindeligvis placeres i tilknytning til boliger som f.eks. institutioner, beboerhuse og lignende. Ved opførelse af ny boligbebyggelse eller ved ændret anvendelse i området skal bygherren gennem udformning, indretning og materialevalg sikre at støjniveauet i boliger og på udeopholds arealer ikke overstiger Miljøstyrelsens krav. 3.2 For etablering af visse liberale erhverv i stueetagen, så som forretninger, advokater, gallerier, kontorer og småværksteder med butikker/kiosker, der er forenelige med placering i et boligområde gælder, at de skal drives af den, der bebor den pågældende ejendom, og at erhverv ikke må være til gene for omgivelserne eller bryde områdets karakter af boligområde. Herunder gælder, at erhverv ikke må have behov for parkeringspladser, der ikke er plads til på den pågældende ejendom samt have ansatte. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der etableres energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v., når placering og udformning efter byrådets skøn er tilpasset den omliggende bebyggelse. 3.4 Delområde I Delområde I udlægges til etageboligbebyggelse fra 4 til 5 etager som det fremgår af kortbilag Delområde II Delområde II udlægges til etageboligbebyggelse fra 6 til 10 etager som det fremgår af kortbilag Delområde III Delområde III udlægges til etageboligbebyggelse fra 3 til 4 etager som det fremgår af kortbilag 2.

19 Fælles for delområderne I, II og III gælder at enhver ny bygning og opholdsareal skal udføres med de foranstaltninger, der er nødvendige, for at sikre et godt indeklima og sikre at grænseværdier på opholdsarealer overholdes. Dette skal dokumenteres af et uvildigt rådgivningsfirma med dokumenterede erfaringer fra tilsvarende opgaver inden byggetilladelse kan udstedes. Ved etablering af bygninger på forventede kortlagte arealer i lokalplanområdet skal enhver bygning udføres med ventilering af kælderetagen for at modvirke indeklima påvirkninger fra jord- og grundvandsforureninger. Det skal endvidere sikres, at bebyggelse udformes på en sådan måde, at der ikke er mulighed for fysisk kontakt med forurenet jord. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Der er udlagt areal til offentlig vej a-b (Thrigesvej) i en bredde på 9 meter, som vist på kortbilag nr. 2. Vejprofilet videreføres på tilsvarende vis med 20 meters udlæg fra b-c som privat vej eller privat fællesvej i henhold til Vejloven. 4.2 Lokalplanområdet vejbetjenes fra offentlige veje a-b (Thrigesvej), Grøndahlsvej og H. N. Andersens Vej. 4.3 Sabroesvej nedlægges som offentlig vej når alle eksisterende grundarealer med udkørsel til Sabroesvej er udbygget. Parkerings- og stamvej fra Thrigesvej til H. N. Andersens Vej (d-e-f) udlægges som en privat fællesvej. De øvrige veje inden for lokalplanområdet udlægges som private veje eller privat fællesveje i henhold til Vejloven. Arealet for den vestlige del af Sabroesvej indgår i et fælles lege/opholdsområde for hele lokalplanområdet. Jf Inden for det på kortbilag nr. 2 viste private friareal i min. 11 m bredde, skal der laves en allebeplantning langs vej a-b (Thrigesvej). I beplantningsbæltets østlige side skal der udlægges et areal til fortov. Friarealets profil videreføres langs vej b-c. 4.5 Adgangsveje og parkeringsarealer skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2. Der skal på parkeringsarealerne plantes træer svarende til et træ pr. 6 p-pladser. 4.6 Stier inden for lokalplanområdet udlægges som offentlige og private fællesstier og placeres i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne udlægges i en bredde af min. 1,5 meter. 4.7 Der skal tilvejebringes et parkeringsareal svarende til mindst en parkeringsplads pr. bolig og en parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal. Ved ungdomsboliger eller bofællesskaber for handicappede eller lignende, kan kravet til parkering efter byrådets skøn fast-

20 18. sættes til ½ parkeringsplads pr. bolig. Der skal herudover anlægges et passende antal handicapparkeringspladser efter byrådets skøn. 4.8 Såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund, kan Herning Byråd tillade, at der deklareres aftaler med placering af parkering på naboarealer, eller ved at der indbetales for de manglende parkeringspladser til Herning Kommunes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond. 4.9 Befæstede arealer herunder parkeringspladser, stier og adgangsveje skal afvandes til regnvandsledninger. Der må ikke etableres belægninger som tillader nedsivning af regnvand i området Der skal anlægges almindelig befæstet kørevej i en bredde af min. 2,8 m til en afstand af max. 40 m fra enhver indgangsdør i bebyggelsen. Vejen skal kunne anvendes til fremføring af brandredningskøretøjer Fælles arealer, fælles parkeringsarealer, legepladser, stier og veje ren- og vedligeholdes i enhver henseende af den i 11 nævnte grundejerforening Ved etablering af udeopholdsareler skal belægninger og lignende udføres med foranstaltninger, der kan modvirke påvirkninger fra jord- og grundvandsforureninger. 5 Udstykning 5.1 Udstykning og matrikulære ændringer må kun finde sted efter en af Herning Byråd godkendt plan for det enkelte delområde. 6 Tekniske anlæg 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte offentlige eller private forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. Afledning af spildevand skal ske ved tilslutning til offentlig kloak. Regnvand fra tage og befæstede arealer i området skal separeres på de enkelte ejendomme med henblik på afledning af overfladevand til offentlig regnvandsledning. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Parkerings- og stiarealer skal oplyses med parkarmatur. 6.4 I området skal der sikres mulighed for opstilling af brandhaner. 6.5 Der kan efter forudgående godkendelse af Herning Kommune på forsøgsbasis etableres varmeforsyning ved anvendelse af aktiv solvarme for opvarmning af varmt brugsvand.

21 19. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for området under et, må ikke overstige 75. Ved udregning af bebyggelsesprocenten indgår pladsdannelser, interne veje-, adgangs-, parkerings- lege- og opholdsarealer samt offentlige vejarealer. 7.2 Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Indenfor byggefelterne - A til V - kan der maksimalt opføres de i oversigten viste m² fordelt på de enkelte matr.nr.: Byggefelt Byggeret Matr. nr. Etageantal Bygningshøjde A 1032 m² 230 aæ 4 15 m 145 m² 230 ba 498 m² 230 bc 1675 m² B 575 m² 230 ba 4 15 m C 916 m² 230 bc 5 18 m 195 m² 230 aø 889 m² 230 be 2000 m² D 2000 m² 230 aø 5 18 m E 700 m² 230 aø 5 18 m F 2297 m² 230 aø 5 18 m 623 m² 230bg 2920 m² G 700 m² 230aø 5 18 m H 2025 m² 230 bg 5 18 m I 700 m² 230bg 5 18 m J 223 m² "litra cø" 4 15 m 2202 m² 230 bn 2425 m² K 234 m² 230 bn 4 15 m 1129 m² 230 bg 487 m² 230 br 1850 m² L 1250 m² 230 bs 5 18 m

22 20. Byggefelt Byggeret Matr. nr. Etageantal Bygningshøjde M 4000 m² 230 ch m N 4000 m² 230 ch m O 3200 m² 230 ch 8 28 m P 3200 m² 230 ch 8 28 m Q 133 m² 230ch 8 28 m 2348 m² 230 cb 602 m² 230 a 117 m² 230 bæ 3200 m² R 2596 m² 230bæ 8 28 m 604 m² 230a 3200 m² S 12 m² 230 bz 6 28 m 1707 m² 230 by 461 m² 230 a 220 m² 230 bx 2400 m² T 2300 m² 230 u 3 12 m U 546 m² 230 u 3 12 m 829 m² 230 æ 1375 m² V 950 m² 230 æ 4 15 m 7.3 Det kan tillades, at elevatorer, trappetårne, altaner og altangange kan etableres uden for byggefeltet under forudsætning af, at der forud herfor indhentes tilladelse ved Herning Kommune. De viste påbudte facadebyggelinjer jf. kortbilag II. skal respekteres og kan ikke overskrides af bygningsdele udover et tagudhæng på maksimalt 0,5 meter. 7.4 Byggefelterne A-B, C-D, D-E, F-G, H-I og K-L, samt byggefelterne U-V kan sammenbygges med transparente bygningskponstruktioner uden at byggefelternes byggeret påvirkes, forudsat at de alene anvendes til bygningernes adgangsforhold, trapper/elevatorer eller lign. 7.5 Mindre bygninger som f.eks. udhuse, carporte, cykelskure og lignende kan, hvor andet ikke er nævnt, tillades opført uden for de viste byggefelter efter bygningsreglementets almindelige bestemmelser, under forudsætning af, at bygningerne gives en udformning og et udseende, der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Bygninger må maksimalt gives en højde på fire meter og må ikke opføres i mere end én etage.

23 Eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives efter forudgående indhentet tilladelse fra Herning Kommune. 7.7 Der må kun opføres boliger, såfremt de gældende krav til støjniveauet fra trafik- og virksomhedsstøj i byomdannelsesområder kan opfyldes. 7.8 Der skal ved etageboligbyggeri etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunens, "Retningslinier for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på private grunde". 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 8.1 I forbindelse med behandling af byggeansøgninger vil byrådet tage stilling til bebyggelsens udformning og materialevalg med henblik på at sikre et harmonisk og miljørigtigt boligområde jvf. Byggelovens 6D samt bilag 4: "Vejledning i miljørigtig projektering" og bilag 5: "Positivliste for miljørigtige tiltag og anbefalinger ved boligbyggeri i Thrigesvejområdet". 8.2 Byggetilladelse kan tidligst udstedes, når der foreligger Herning Byråds godkendelse af bebyggelsens udformning og materialevalg, samt en plan over friarealer inkl. beplantning, stier, legepladser mv. for et delområde under ét jævnfør Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materiale, som efter Herning Byråds skøn virker skæmmende. Blanke tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Det er tilladt at anvende glasmaterialer på mindre drivhuse, udestuer og lignende. 8.4 Bebyggelsen skal gives en sådan udformning, at der opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med omgivelserne. Gavle og facader mod syd og vest skal, hvor dette ikke medfører gener mod naboejendomme, udformes således at passiv solvarme og dagslys kan udnyttes i videst mulig omfang. 8.5 Facadeændring og opsætning af skilte, skiltebelysning, baldakiner, markiser, facadebeklædning og lignende må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Herudover efter retningslinjerne i Herning Kommunes "Skilte- og facadevejledning". 8.6 Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed eller lignende. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 50% af boligetagearealet. Herning Byråd kan godkende, at tagterrasser, altaner samt en del af pladsdannelser, legepladser og allebeplantning langs Thrigesvej medregnes som udeopholdsarealer.

24 22. Pladsdannelser, fællesarealer, fælles parkering, legepladser o.lign. skal anlægges af ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet. Jf. 11. Ved pladsdannelser der krydses af offentlige veje og fortove skal belægninger adskilles visuelt med punktmarkeringer, pullerter eller lignende. 9.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende og skal kunne vedligeholdes uden anvendelse af miljøskadelige midler. 9.3 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, legeområde og lignende skal anlægges og vedligeholdes som haveareal. 9.4 Der skal anlægges allebeplantning langs øst siden af Thrigesvej i min. 11 m bredde, Arealet skal befæstes og beplantes efter en samlet plan for omdannelse af Thrigesvej. Arealet anlægges og vedligeholdes af de grundejere som bidrager med areal hertil. 9.5 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring og henstilling af u-indregistrerede biler, last- og varebiler over kg, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende. 9.6 Opstilling af containere til storskrald må kun ske med Herning Kommunes godkendelse. 9.7 Containere til opsamling af genbrugsmaterialer og storskrald skal placeres på dertil indrettede pladser med mulig adgang fra offentlig veje. 9.8 Arealer omkring affaldsstationer, redskabsskure og andre mindre bygninger skal med beplantning og lignende gives et ordentligt og grønt udseende. 9.9 Arealer til fælles ophold, parkering, beplantning m.v. skal anlægges og beplantes efter en friarealplan for de enkelte delområder. Planen skal godkendes af Herning Byråd jvf. Herning Kommunes Retningslinier for byggesagsbehandling vedrørende grønne arealer, dateret 15. august Hegn må i vej-og naboskel må kun etableres som hæk. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: - de i 4 nævnte parkeringspladser og private fællesveje og stier er etableret, - de i 4 nævnte redningsveje er etableret, - de i 6 tilslutninger til vand-, el-, fjernvarme- og kloaknettet er sket, - de i 7 nævnte affaldsstationer ved etageboligbyggeri er etableret, - de i 9 nævnte pladsdannelser, stier og legepladser er anlagt efter en samlet plan, - de i 9 og nævnte opholds- og friarealer er etableret og 10.2 Nye boliger må ikke tages i brug, før målinger eller beregninger har godtgjort, at de gældende grænser for støj fra veje kan opfyldes på mindst en af bygningens facader, på de udendørs opholdsarealer samt i sove- og opholdsrum.

25 Grundejerforening 11.1 Inden for lokalplanområdet, delområde I, II og III, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for det pågældende delområde Såfremt et område bebygges samlet af en bygherre/ejer fx. et boligselskab, er der ikke krav om grundejerforening, men ejeren skal sikre økonomi og organisation til drift og vedligeholdelse af fælles anlæg Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af lokalplanområdet er bebygget Grundejerforening skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af lege- og fællesarealer og private veje Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Herning Kommune. 12 Servitutter 12.1 Privatretlige tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen, fortrænges af denne Den under møde den 19. juni 1984 af Herning Byråd vedtagne lokalplan nr for erhvervs- og boligområde ved Thrigesvej ophæves for den del af området der er omfattet af nærværende lokalplan. 13 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 13.1 Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelse fra amtet, hvis de på kortbilag 3 viste arealer i lokalplanområdet er eller bliver kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet efter Lov om forurenet jord: Hvis et areal er kortlagt, skal ejer eller bruger søge amtet om tilladelse, før anvendelsen af arealet ændres til en mere følsom arealanvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution. Hvis et kortlagt areal bruges til følsom arealanvendelse eller er fastlagt af amtet som offentligt indsatsområde, skal ejer eller bruger søge amtet om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. Den offentlige indsats omfatter forureninger, der kan have skadelig virkning på drikkevand eller på mennesker på arealer med boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening, skal arbejdet standses i følge 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Herning Kommunes Miljøafdeling, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når amtet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor.

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Midtby Marts 2014 Lokalplan nr. 964 Aarhus Kommune Planlægning

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere