PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011"

Transkript

1 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte Ketelsen). Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Intego skal erstatte A den restskat for 2008 og 2009, som han er pålagt fordi Intego havde udbetalt ham skattefri befordringsgodtgørelse, som Skat efterfølgende vurderede ikke kunne udbetales skattefrit. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at Intego til A skal betale ,52 kr. efter skat med tillæg af renter fra den 15. oktober Indklagede har påstået frifindelse. Parterne er enige om den talmæssige opgørelse og om rentekravet. Sagens behandling Sagen blev behandlet mundtligt tirsdag den 4. september 2011 med højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede næstformand Jens-Olav Pedersen og forbundssekretær Christian Rosenkvist Stokholm, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede underdirektør Thorkild Bang og konsulent Tina Lind Larsen. Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af montør A, direktør Lars Schjøtt, Intego, og tillidsrepræsentant Jens Peter Bang. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev derefter overladt til opmandens afgørelse. Opmanden fremkom herefter med nedenstående tilkendegivelse.

2 Retsgrundlag Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse findes i ligningslovens 9B, hvoraf fremgår: Følgende udgifter til befordring til og fra arbejdsplads kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst: a) Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, b) B) befordring mellem arbejdspladser og c) C) befordring inden for samme arbejdsplads. d) Stk. 2. Når der er forløbet 60 på hinanden følgende arbejdsdage siden den pågældende sidst har været på en arbejdsplads som nævnt i stk. 1, litra a, påbegyndes en ny 60-dages periode. Reglerne er uddybet i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om befordringsgodtgørelse, hvoraf fremgår: Befordringsgodtgørelse 2. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren/hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil. Ligningsvejledningens almindelige del, afsnit A.B indeholder bl. a.: 3. betingelse: kontrol ved udbetaling af skattefri godtgørelse. Den der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, ar opfyldt..foretages denne kontrol ikke, er godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst (løn/vederlag) for modtageren. Skat har pjecen Få godtgørelse eller fradrag for din erhvervsmæssige kørsel anført bl.a.: Det er en del af arbejdsgiverens kontrolforpligtelse at sikre, at 60-dages-reglen overholdes. Af elektrikeroverenskomstens 14 om Rejse- og udearbejde fremgår bl.a.: Når afstanden fra virksomhedens hjemsted er mere end 14 km i luftlinje, betaler virksomheden elektrikeren rejsetid og transportudgifter. Afstanden regnes altid fra virksomhedens adresse til arbejdsstedet og ad den for virksomheden billigste rute, uanset elektrikerens bopæl. Sagsfremstilling A har været ansat hos Intego siden A og et par kollegaer har i længere tid arbejdet på et stort projekt på Amagerværket i København. Arbejdet var tilrettelagt således, at A og hans kollegaer kørte hjemmefra i egne biler mandag morgen, arbejdede i 37 timer og kørte retur torsdag eftermiddag/aften uden at komme på

3 virksomheden i Aalborg. A og hans kollegaer boede under opholder i København på et hotel i ca. 8 km. afstand fra Amagerværker og kørte frem og tilbage i egne biler. Intego brugte i 2008 og 2009 et fast skema til medarbejdernes opgørelse af kørselsafregning. Heraf fremgår bl. a.: Skattepligtig kørsel: Kørsel til/fra bopæl og samme sag indtil 60 dage inden for 24 mdr. er skattefri. Kørsel derudover er skattepligtig Marker med X i kolonne skattepligtig hvis kørslen er skattepligtig. A og andre medarbejdere, som han bistod hermed, har ikke foretaget afkrydsning i rubrikken Skattepligtig. Han fik ingen instruktion af virksomheden om skemaets udfyldelse, men rådførte sig med tillidsmanden herom og fik den besked, at det var arbejdsgiverens pligt at kontrollere, om 60-dages reglen var overholdt. Han fandt ikke anledning til at forelægge spørgsmålet for Integos lønningsbogholderi. Integos lønningsbogholderi foretog som følge af en fejlagtig administrativ praksis ingen kontrol med, om medarbejdernes kørsel var skattepligtig eller ej, herunder om afkrydsning eller undladt afkrydsning i rubrikken Skattepligtig. Den 27. oktober og 13. november foretog Skat kontrolbesøg hos Intego. Resultatet heraf blev meddelt Intego ved brev af 2. december Heraf fremgår bl. a.: Ved gennemgangen er det konstateret, at skemaer til udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse næsten opfylder betingelserne Der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til rejsemontørerne, idet de ikke har stillet varebil til rådighed. Selskabet har gennemgået de store udbetalinger. X er ansat i afdelingen i Aarhus. Han har ført kørselsregnskab fra Aarhus, selvom han har boet ude f. eks i Åbenrå. Selskabet har opgjort det for meget udbetalte. Det er yderligere ved gennemgangen konstateret, at selskabet ikke har ført den fornødne kontrol med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelser. Der er ved oplyst, at selskabet ikke har været opmærksomme på 60 dages reglen, idet de ansatte selv fører kontrol med den., Når de rammer de 60 dage, fører de det som skattepligtigt. Ved gennemgangen er der dog konstateret en del ansatte, som ikke opfylder 60 dages reglen. Selskabet har efterfølgende selv udarbejdet lister over de godtgørelse5r, som ikke opfylder betingelserne. Ved opgørelsen af 60 dages reglen skal der skelnes imellem, om de ansatte bor på deres midlertidige arbejdsplads, eller de bor udenfor den midlertidige arbejdsplads. Desværre kan der ikke gives en præcis fortolkning på, hvornår de bor på arbejdspladsen. Herefter foretog Skat korrektion af bl. a. As skattefri kørsel for 2008 og 2009 med en negativ økonomisk konsekvens for ham svarende til påstanden i denne sag. Efter kontrolbesøgene har Intego udarbejdet en vejledning og nyt skema til kørselsafregning og etableret en egentlig kontrol med, hvor mange dage den enkelte medarbejder kører til samme

4 arbejdssted. Medarbejderen får herunder en mail med varsel, når der er gået 40 dage og besked igen, når der er gået 60 dage. Tidligere voldgiftssager Opmandskendelser af 15. april 1994, af 24. marts 1997, af 16. december 2004 og 28. november 2006 tog stilling til tvister om lignende spørgsmål og har af parterne været inddraget under proceduren. Sidstnævnte sag angik spørgsmålet om medarbejdere, der havde fået rejsegodtgørelse i form af diæter, som blev udbetalt uden skattetræk, havde krav på økonomisk kompensation hos virksomheden, såfremt Skat måtte finde, at rejsegodtgørelsen var skattepligtig indkomst. Medarbejderne anførte, at de havde berettiget forventning om at modtage diæterne skattefrit, og at virksomheden var nærmest til at bære risikoen for, at betingelserne for skattefri diæter ikke var opfyldt. Virksomheden anførte, at virksomheden var i god tro angående udbetaling af diæter uden skattetræk, og at virksomheden ikke kunne pålægges ansvar for skattemyndighedernes ændrede praksis. Opmanden udtalte: Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at baggrunden for, at både medarbejdere og virksomhedens ledelse er gået ud fra, at den udbetalte rejsegodtgørelse, der både med og uden overnatning var fastsat efter statens takster, var skattefri for medarbejderne. Rejsegodtgørelsen var da også blevet udbetalt til medarbejderen uden skattetræk. Det kan endvidere lægges til grund, at baggrunden for, at de lokale skatteforvaltninger og skatteankenævnene forhøjede medarbejdernes skatteansættelser for 2001 og 2002 og senere for 2003 var, at det under skatteregionens kontrolbesøg hos virksomheden i 2003 blev konstateret, at ugesedlerne, som virksomheden havde anvendt som grundlag for udbetalingerne af rejsegodtgørelse uden skattetræk, ikke opfyldte kravene om angivelse af rejsens start- og sluttidspunkt, og at skatteregionen som følge heraf fremsendte kontroloplysninger til skatteforvaltningen i en række medarbejderes bopælskommuner med angivelse af, at regionen fandt, medarbejderen uberettiget havde fået udbetalt skattefri rejsegodtgørelse. På denne baggrund findes virksomheden at være nærmere end medarbejderne til at bære risikoen for de betydelige økonomiske konsekvenser for medarbejderne, der vil være en følge af virksomhedens administration af dens egen rejsegodtgørelsesordning, såfremt denne endeligt måtte blive underkendt skatteretligt. Opmandens tilkendegivelse Ved sagens retlige bedømmelse må udgangspunktet i overensstemmelse med parternes procedure tages i en vurdering af voldgiftspraksises betydning for sagen. Efter praksis kunne det ikke tillægges betydning, at der var tale om administration af kildeskatteordningens udbetalings- og indeholdelsessystem, og ikke den endelige opgørelse af medarbejdernes skattepligtige indkomst. Opmanden er enig med indklagede i, at de ældre afgørelser omhandler en anden situation end den foreliggende, men fandt omvendt, at afgørelsen af 28. november 2006 var særdeles relevant herfor. I denne afgørelse havde Skatteregionen ved sin afgørelse lagt vægt på, at det påhvilede arbejdsgiver at kontrollere, om betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse var opfyldt, og at det var regionens opfattelse, at arbejdsgiver ikke havde udøvet denne kontrol. I den foreliggende sag, var parterne også gået ud fra, at rejsegodtgørelsen kunne udbetales skattefrit, men havde - uden grund, skulle det vise sig - troet, at den anden part sørgede for at kontrollere 60-dages reglens overholdelse.

5 Kontrolforpligtelsen påhvilede virksomheden, som ved en fejlagtig administrativ procedure, som var rettet, konsekvent have undladt at føre kontrol. A havde måske nok handlet en anelse letsindigt; han havde dog i mangel på instruktion fra Intego kunnet gå ud fra, at Intego overholdt sin kontrolforpligtelse, og - i lyset af den tvivl, som skemaets kortfattede ordlyd kunne give anledning til - at antage, at denne kontrol faldt ud til, at 60 dages reglen, som den måtte fortolkes, ikke var overskredet. Den nødvendige afvejning måtte derfor falde ud til, at det var bedst stemmende med den nævnte afgørelse, at pålægge Intego at bære risikoen for de økonomiske følger for medarbejderne, som virksomhedens egen administration af rejsegodtgørelsesordningen ville medføre. Opmanden ville derfor giver klageren medhold. Konklusion Sagen afgøres i overensstemmelse med klagers påstand. De partsudpegede medlemmer har erklæret sig indforstået med, at sagen afsluttes med denne tilkendegivelse, og kendelse blev frafaldet. Opmanden fandt, at hver part burde bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at parterne burde betale opmandens honorar med halvdelen hver. Sagen slut. Jon Stokholm

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 I sag nr.: AR2012.0618 Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kirstine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere