Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund."

Transkript

1 Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Steen Clausen, Franciska Moser Thomsen, Michael Madsen, Jan Lundgaard Christensen. Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af protokol fra 3. møde den 5-6 september 2012 på Næsbylund. 3. Beretning fra virksomheden. 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 5. Økonomi. 6. Sager til behandling. 7. Aktivitets liste 8. Meddelelser fra lokalgrupper 9. Kommende møder. 10. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 38

2 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Godkendelse af protokol fra 3. møde den 5-6 september 2012 på Næsbylund. Der er ikke indkommet ændringsønsker, og protokol er offentliggjort på hjemmesiden. Protokol medbringes til underskrift. 3. Beretning fra virksomheden Informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 05. september Info nr. 31 Opgaveløsning uden samarbejde. 14. september Info nr. 32 Status på ugen der gik. 21. september Info nr. 33 Turlister vdr. K september Info nr. 34 Tilbage til samarbejdet. 28. september Info nr. 35 Seniorordninger. 01. oktober Info nr. 36 Turlister K november Info nr. 37 Turlister K13 godkendt. 05. november Info nr. 38 Uenighed om fortolkning af korrigeringsaftalen. 12. november Info nr. 39 Indsættelse af IC Kongres. DJ har afholdt sin 53. ordinære kongres i perioden oktober Ulrik Salmonsen stoppede som forbundsformand, og den nyvalgte forbundsledelse består nu af formand Henrik Horup, næstformand Preben S Pedersen og forbundskasserer Kirsten Andersen. På kongressen blev der vedtaget nogle ændringsforslag til lovene. Blandt andet blev kontingent til Områdegrupperne nedsat med omkring 20 kr. pr medlem. Medlemskontingent forblev uændret Udtalelse på kongressen vdr. peberspray til S-togsrevisorer. Områdegruppeformand Mogens Grøndahl fra S-tog gav under debat om beretningen, et indlæg, som gav udtryk for et ønske om at s-togs revisorerne kunne blive udstyret med peberspray. Dette ønsker vil vi i TPO s bestyrelse tage meget kraftigt afstand fra, idet det efter vores opfattelse vil være en optrapning af muligheden for evt. konflikter imellem passagerer og togpersonalet. Vi kunne i praksis, være ligeglade med om at det isoleret set blev indført hos S-tog, men vi er fast overbevist om at der hos de personer som evt. ville være målgruppe for brug af peberspray, ikke vil blive skelet til om vi som togpersonale tilhører S-tog eller DSB. Vi er af den opfattelse at den vej vi igennem de senere år er gået, med at mindske mulighederne for konflikt omkring billetkøb m.m. i stedet er den rette vej. Hellere en passager uden billet, end en knivdræbt togfører! Sikring af togpersonalet i dagligdagen i forhold til vold fra passagerer, skal også fremadrettet ske ved proaktivt at begrænse mulighederne for konflikt, feks. via uddannelse, og ikke på nogen måde ved at udstyre togpersonalet med hjælpemidler eller våben, som kan optrappe konflikterne. 3.3 Hovedbestyrelsen. 39

3 Umiddelbart efter kongressen blev der afholdt konstituerende møde i hovedbestyrelsen. Der blev oprettet 3 nye udvalg. Arbejdsmarkedsudvalg hvor Niels H Nielsen er med, internationalt udvalg hvor John Kildsgaard er med og et arbejdsmiljøudvalg. Næste møde i hovedbestyrelsen afholdes den 12. december. 3.4 HSU Diverse referater udsendt. Evt. yderligere information gives på mødet OSU. Der er afholdt møde den 27. september. Referat er udsendt til bestyrelsen. Der afholdes OSU formøde den 3. december. Næste ordinære OSU møde afholdes den 20. december EAMSU. Der er afholdt møde den 18. september. Referat er udsendt til bestyrelsen. Næste møde afholdes den 18. december Strategiudvalget. Møde afholdes 3.december mundtlig orientering gives på mødet Teknologiudvalget. Møde den 21. november. Referat ikke modtaget, orientering forventes på mødet Planlægningsudvalget. Ekstraordinært møde afholdt 24. september, referatet er udsendt til områdegruppebestyrelsens medlemmer. TPO s del af udvalget afholdt møde den 24. Oktober. Referat af dette møde er også udsendt. Den 25. oktober blev der foretaget en optælling af ubesatte ture, og det viste sig at der var en hel del strækninger hvor der mangler personale i toget. Dette kommer nok ikke bag på ret mange. Vi har efterfølgende lavet liste over disse, og sagen er overbragt til DJ, med henblik på at rejse sag om manglende overholdelse af bemandingsaftale. Det bliver spændende at følge denne sag, idet det jo er første gang at vi har decideret mulighed for at fastholde DSB på bemandingen, idet vi nu har en aftale, og ikke som tidligere en principaftale. Der vil løbende blive orienteret om sagen når der er nyt. Der afholdes møde i udvalget den 17. december hvor vi bla. evaluerer processen omkring K13. Vi drøfter endvidere vedlagte oplæg til involvering af AMIR i processen omkring turlister. Tanken er at oplægget herefter skal godkendes i EAMSU (Se under dette punkt) Udvalget ønsker drejebogen for turlister gjort mere tidssvarende, og det er tanken at alle lokalgrupper skal indsende kørselsønsker senest 1.februar, således at vi kan have et oplæg klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet i marts. Der vil til dette blive udsendt en vejledning, som beskriver hvilken form og hvilket indhold vi ønsker der skal indgå i ønskerne. Det er meget vigtigt at alle aktivt går ind i dette arbejde, idet det vil være grundlaget for vores input til planlægning vdr. k Personalepolitisk udvalg. 40

4 Møde i udvalget er afholdt den 11. september. På trods af opfordring, er der ikke modtaget hverken indlæg eller referat. Det forventes derfor at der gives mundtlig orientering på mødet af udvalgets medlemmer Uddannelsesudvalg. Møde 28 november, mundtlig orientering gives på mødet. Tidligere har der været afholdt møde hvor der blev givet præsentation af uddannelsesdag. Vi gav accept af indhold, og fik flyttet lidt rundt på rækkefølgen af dagen. Der laves 2 pilotkurser, som afholdes den 12 og 19 december. Herefter evalueres indhold og der sker så løbende indkaldelse af alle. Udsættelse af kompetencekurser er blevet meddelt udvalget, og vi har i kraftige vendinger protesteret over dette. Pt. er der ikke klarhed over hvor mange det omhandler, og i hvilken grad man kan leve op til de indgåede aftaler. Kirsten drøfter dette med overenskomstens forhandlere for så vidt angår om de indgåede aftaler om kompetence midler overholdes. Yderligere information når vi får tilbagemelding herfra. Salgsuddannelse til alle, undtagen yder depoter på Sjælland skulle være afsluttet inden årets udgang. Øvrige indkaldes kort efter nytår. 3.7 LAMSU Der har været en del forvirring omkring oprettelsen af disse. Men kort og godt kan det siges at udgangspunktet var den evaluering vi lavede af de 2 områdebestemte LAMSU er, og som konkluderede at vi havde mere udbytte af at gøre de lokale kontaktmøder til officielle samarbejdsudvalgsmøder. Information om dette er udsendt til alle TM den 27. november, således at diverse misforståelser fremadrettet kan undgås. 3.8 Sektionen. Der er afholdt konstituerende møde i sektionsbestyrelsen den 13. november. Bestyrelsen konstituerede sig med Niels H Nielsen som formand, Carsten M Olesen som næstformand og Jørn Nicolaysen som sekretær. Derudover blev der nedsat et arbejdsmiljøudvalg med Hans S Merstrand LPO, Henning E Laursen SPO og Michael Madsen TPO. Det var især det kommende arbejdsmiljøarbejde, arbejdet i hovedbestyrelsen og de kommende forhandlinger om effektiviseringer i DSB i 2013, der blev drøftet. Sektionsinfo nr. 1 med konstituering er udsendt. Sektionsinfo nr. 2 med Sektionens holdning til den nye MTAPV er udsendt. 3.9 Uniformsstyregruppen. Der har ikke været afholdt møde i styregruppen siden sidst. En undergruppe arbejder med de nye uniformsgenstande i forbindelse med den nye leverandør. Det grønne look er nu på vej ud, og det bliver det røde der kommer frem nu Kantineudvalg. Det er et år siden der har været afholdt møde i det centrale kantineudvalg. Der er kommet tre henvendelser fra lokale kantineudvalg med klager over, at de ikke bliver indkaldt, og der bliver taget beslutninger uden om dem. Vi har bedt om, at det centrale udvalg bliver indkaldt, så vi kan drøfte henvendelserne. Dette er endnu ikke sket Internationalt arbejde Møde i Budapest. Der blev i perioden 4-7 november afholdt møde i det europæiske samarbejde i Budapest. 41

5 John Kildsgaard og Niels Søndergaard deltog som repræsentanter for TPO. På mødet var der repræsentanter fra en lang række af landene i Europa. Bla. deltog både Rumænien og Tjekkiet for første gang i disse møder. Mødet var det sidste i en lang række af uformelle møder, som nu afløses af formelle møder under ETF, idet det nu efter lang tids kamp, er lykkedes os at få nedsat en officiel arbejdsgruppe som skal varetage togpersonalets forhold. På mødet blev bla. drøftet arbejdstidsregler, og det var yderst interessant at høre om de store forskelle der var i disse. Man kan godt blive lidt misundelig når man hører at mulig pensionsalder i Frankrig er 55 år. Der skal dog lidt flere år til hvis man ønsker maksimal pensionsudbetaling. Maksimal arbejdstid er meget forskellig rundt omkring i landene. Bla. er der store forskelle i højeste længde på den enkelte dag og på hvilke normperioder der regnes med. Yderpunkterne er tjenester på op til 15 timer og års norm. Ingen havde mindre daglig tjenestetid end vores 9 timer, og vi kan faktisk også være stolte over vores pauseregler, som er bedre end de fleste landes. Et stort ønske er at få lavet en certificering af togpersonalet, således at der sikres mere ensartede krav til uddannelse m.m. Dette er dog pga. store forskelle et meget vanskeligt stykke arbejde, idet vi ingen interesse kan have i at laveste fællesnævner bliver resultatet af dette. På mødet blev efter lang tids debat udarbejdet en udtalelse, som efterfølgende er blevet tilsendt de enkelte forbund rundt omkring i Europa til offentliggørelse. Udtalelsen udtrykker bekymring om den liberalisering af jernbanen som der sker flere steder i Europa. Bekymringen går bla. på sikring af personalets og passagererne tryghed under rejsen. Det er tanken at denne udtalelse skal bringes i næste nummer af DJ Tidende, og John har lovet at lave oplæg til opfølgende artikel som beskriver baggrund m.m. for udtalelsen. Næste møde i det nu officielle samarbejde bliver i februar i Bruxelles hvor styregruppen indkalder arbejdsgruppen, (bla. TPO s repræsentant) til møde hvor strategien for det fremtidige arbejde fastlægges. Senere på året afholdes møde i Spanien, hvor der drøftes og følges op på dette arbejde i arbejdsgruppen. Her deltager repræsentanter fra langt de fleste togpersonalegrupper rundt omkring i Europa, og TPO planlægger også at deltage Deltagelse i Norge. Tpo var inviteret til at deltage i de norske konduktørers landsråd i weekenden den november. John Kildsgaard og Lasse Thorsøe deltog. I Norge er det nogle lidt andre problemer man drøfter end i Danmark, idet krisen ikke kradser på samme måde som vi kender den. Meget af tiden på mødet blev brugt på at drøfte emner som skulle behandles på den efterfølgende kongres, som skulle afholdes i umiddelbar forlængelse af landsrådets møde. I løbet af de sidste 6 år var det lykkedes at hæve en gennemsnits konduktørs løn med ca norske kroner, hvilket vel må siges at være særdeles flot. Alle tog i Norge skal have togfører jf. norsk lov. Dette skyldes bla. at de for nogle år siden var en uhyggelig ulykke med en brand i en vogn i en tunnel, som kostede en del menneskeliv. Herefter blev der sat fokus på at sikre uddannet personale til evt. evakuering af passagerer uanset hvor på strækningen toget befinder sig. Loven er altså ikke hængt op på tunnelkørsel, men blot på at der sker passager transport. Spændende at overvære et sådant møde, og vi håber at det gode samarbejde med vores nordiske kolleger vil fortsætte i de kommende år, idet vi anser det for vigtigt at vi sammen prøver at påvirke de forhold som det store EU ønsker at tvinge medlemslandene til. Forhold som ikke altid er til togpersonalets bedste Fagkategori togpersonale. Der afholdes det første møde i kongresperioden den 13. december Områdegruppen. 42

6 Service Der er behov for en evaluering af konceptet, og vi har bedt om at arbejdsgruppen, der var med til at udarbejde konceptet, bliver indkaldt igen. Dette er endnu ikke sket, hvilket vi finder problematisk, idet vi ofte hører om decidere konflikter medarbejderne imellem i forhold til udførelsen af arbejdet i togene. Dette er absolut ikke hensigtsmæssigt, og noget vi aldrig tidligere har set Ulovlige ture. Antallet af ulovlige ture er faldet væsentligt, og der kommer heldigvis stort set ingen arbejdssedler ind i øjeblikket. De enkelte der kommer, er alle blevet rettet inden turene er kørt, og dette er yderst positivt, idet vi så er lykkedes med at få budskabet ud om at ingen kører ulovlige ture. Det opfordres fremadrettet til at vi fortsætter med dette, og at evt. arbejdssedler med overtrædelser scannes ind, og sendes på mail til John straks, således at vi evt. kan rejse sag om overtrædelse i hvert enkelt sag. Dette ønsker DJ for at markere at vi ikke længere finder os i DSB s manglende vilje til samarbejde på bla. dette område Personalesituationen. Som omtalt under planlægningsudvalget, så er der stadig ikke personale nok til rådighed til at dække alle ture. Dette på trods af at sidebanegrupperne stadig er overflyttet til de lange skinner, og hver eneste dag deltager i produktionen. Ligeledes deltager perronmanagere og kvalitetssupervisorer i den daglige produktion. Det er yderst betænkeligt at de opgaver som disse grupper ellers skulle udføre, således ikke bliver udført. Nogen må snart indse at de beregninger der er lavet i forhold til personalebehovet ikke holder, og der skal igangsættes aktiviteter til på længere sigt at løse dette. Rekruttering er yderst nødvendigt, idet det tager et år før disse kan indgå fuldt i styrken. Der må ske handling nu, togpersonalet yder en fantastisk indsats ude i togene hver eneste dag, men hvor er ledelsen henne? Det virker som om besparelser og forringelser er vigtigere end at sørge for god service overfor det vigtigste vi har nemlig vores passagerer. Det er naivt at tro at passagererne ikke ønsker vores tilstedeværelse, både hvad angår service og tryghed under rejsen. At vi under disse forhold har været i stand til at opfylde de budget mål, som der er sat for salg i tog, godt og vel, siger vel at passagerne ønsker vores tilstedeværelse, og benytter vores tilbud om varekøb undervejs Uenighed tolkninger arbejdstidsregler. Vi har af nu flere omgange drøftet diverse uenigheder med DSB. Senest på møde den 26. november. Den største uenighed er omkring overarbejde i forhold til grundplan. DSB ønsker kun at udbetale overarbejdsbetaling hvis udvidelsen indenfor de tilladte 45 minutter betyder en forlængelse af tjenesten. Vores opfattelse er at dette aldrig har været i spil i aftalerne, og at vi indtil problemets omfang er gået op for DSB, har været helt enige i at alle afvigelser ud over grundplanen, skulle betragtes som overarbejde. Vores opfattelse er at hvis der ikke skete de alt for mange ændringer, så ville det ikke være en omkostning for DSB der betød noget. Men pga. af den totalt uansvarlige planlægning som vi desværre har set igennem det seneste stykke tid, så sker der så mange ændringer i forhold til grundplanen, at udbetalingerne vil være væsentligt større end forudsat i aftalerne. Vi fastholder vores opfattelse af aftalerne, og overvejer pt. hvilke tiltag vi kan gøre i forhold til at få fastslået at vores fortolkninger er korrekte. Vi mener at være i besiddelse af gode beviser og argumenter, men har pt. ikke klarhed over hvordan vi kan gøre. 43

7 DSB ønsker at personale i reservehold fremadrettet skal betale 7.24 for fridage ved afspadsering eller UA i stedet for de nuværende 6 timer. Vi fastholder den tidligere praksis og kutyme, som vi endvidere har indskrevet i vores hæfte med fortolkninger. DSB overvejer tilsyneladende at opsige denne, men vi er af den opfattelse at det kan de pt. kun ved at åbne hele aftalen. Yderlige info på mødet Samarbejde DSB. Vi har nu oplevet flere tilfælde, hvor DSB tilsyneladende ikke ønsker at samarbejde om tingene, men blot meddeler hvad de agter at gøre. Sidebanegrupperne blev sendt ud at køre på de lange skinner. De meddelte, at det kunne de godt gøre med baggrund i forretningsorden for sidebanegrupperne. IC2 blev sat i drift med passagerer. De meddelte blot at togpersonalet ikke havde brug for en personalekupe, da de havde pauser i turene. Hvordan håndterer vi det fremadrettet? Sidebanegrupperne. Som omtalt flere gange tidlige, så er de udsendt på de lange skinner, hvilket vi finder underligt, da der derved ikke bliver udført de normale opgaver i fuldt omfang. Der er tilsyneladende overhovedet ingen vilje til at få landet disse store problemer på en måde så alle kan være tilfredse. Utrolig arrogance som DSB også her udviser overfor en medarbejdergruppe, som tidligere har haft ry for at være fyldt med nogle af de mest tilfredse medarbejdere. Dette er naturligt ikke længere tilfældet Perronmanager. Vi har tidligere lavet en aftale med trafik og OBS om at lønnen skulle være ens for perronmanager fra fremføring og OBS. Der er nu lavet en aftale om et tillæg til PM fra FF, og vi har nu bedt forbundet lave en tilsvarende aftale for vores PM. De tre tgf, der har fungeret som perronmanager i vest i snart et år, bliver nu udnævnt i stillingen. Der er blevet et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt perronmanager i øst. Der er nu aftalt et møde med Dennis Jørgensen fra trafik, Peter Hvilsom og TPO for at få en snak om hvordan det kan blive bedre Kvalifikationsløn. Der er afholdt et evalueringsmøde kvalifikationsløn den 1. november. Der var ikke fremsendt materiale til mødet, lister med antal tillæg. Vi har ikke modtaget dem endnu som lovet, og vi har heller ikke modtaget nogen lister for Vi tog fat på drøftelserne om kvalifikationsløn fremadrettet. I aftalen om kvalifikationsløn står der, at der skal fremsendes lister med antal tillæg til HR og DJ hvert kvartal. Der er endnu ikke modtaget nogen lister i DJ, og vi vil nu bede DJ om at rejse sagen som aftalebrud overfor DSB Ny organisering af tjenestefordelingen. Der sker nu en organisationsændring i tjenestefordelingen pr. 1. december. Der bliver nu en langtidstjenestefordeling, som laver månedslisterne, og en korttidstjenestefordeling som arbejder med evt. ændringer efter den 25. i måneden. Det betyder blandt andet at rundbordene og de mange overleveringer forsvinder. De selvfungerende kan fortsætte under langtidstjenestefordelingen. Ændringen har længe været et stort ønske hos os. 44

8 Resultatløn personaleledere. Der har været forskellig former for resultatløn blandt medlemmerne i tgi gruppen, og nogle af parametrene har de ikke nogen mulighed for at få indflydelse på. Alle resultatlønskontrakterne er sendt i forbundet, og vi efterlyser en status på sagen. Der er indkaldt til møde i forbundet om sagen den 11. januar Togservice. Det har været meget svært at få sat den nødvendige fokus på området. Der er dog afholdt møde i den nedsatte arbejdsgruppe vdr. problemstillinger i processen. Her er drøftet forskellige tiltag imod svind (igen), og der er aftalt forskellige muligheder for at begrænse disse. Desværre er kun meget få at de tiltag som der også tidligere har været enighed om, sat i værk. Der er dog nu givet tilsagn om at sætte fokus på dette. Så må vi se om der sker noget denne gang Ny salgsvogn. Diverse producenter har været indkaldt til at give forslag til ny salgsvogn. Nogle har budt ind, og TPO har via Henrik Novak været med til at give input til dette. Ligeledes har AMIR Franciska Moser Thomsen set på forslagene. Planen er at enkelte i den nærmeste fremtid skal testes ude i togene af nogle udvalgte testpersoner. Det er planen at disse skal give deres vurdering, så det vil derfor være muligt for øvrigt personale at komme med forslag og kommentarer til disse når de mødes ude i togene. Helt præcist hvornår det sker er pt. ikke endeligt besluttet, idet der udestår nogle drøftelser om dette inden igangsættelse Effektiviseringer I TPO har vi pt. store frustrationer vdr. de aftalte effektiviseringer. Vi føler at DSB løber fra stort set alt som de kan løbe fra. Bemanding bliver ikke overholdt. Kursusdage bliver ikke holdt i efteråret som aftalt. Personaleprognoser holder ikke og der er dermed ikke det fornødne personale. Sidebanegrupper indsættes i driften på de lange skinner på ubestemt tid. IC2 indsættes i drift uden personalekupe. Og sådan kunne vi blive ved. Stort set, så kan vi sige at vores tillid til at der er vilje til at overholde de indgåede aftaler er totalt forsvundet. Vi finder dette yderst betænkeligt, idet det derfor vil være endog meget svært for os at indgå i kommende drøftelser af nogen som helst art, der medfører ændringer i de forhold vi har aftalt. Det er absolut ikke befordrende for et godt samarbejde Møde med forretningscheferne Øst og Vest. Efter gensidigt ønske er der blevet afholdt dialogmøde med Leif Fabrin, Marianne Mygind og TPO s ledelse. Der var fra forretningens side nogle emner som man ville orientere om. Fravær: Der vil blive sat yderligere fokus på at nedbringe fraværet, idet det pt. er en mindre del af togpersonalet, som står for den største del af fraværet. Fremover vil der blive indkaldt til fraværssamtaler tidligere. Dette er ok i forhold til den aftalte håndtering af fravær, blot formålet med disse samtaler tydeligt fremgår, nemlig at hjælpe den indkaldte til at mindske fraværet. Bla. skal der aftales handleplaner og opfølgning på disse, som hjælp til mindskelse af fraværsdagene. Lokale TM skal så formentlig være forberedt på at dette kan give behov for ekstra ønsker om deltagelse i disse samtaler, hvilket vi selvfølgelig har ret til. 45

9 Brug af RHT: Alt for mange bruger ikke disse jævnligt. (ca. 60 %) Uanset undskyldninger om manglende funktion eller andet, så er det alt for mange. Dette vil der også blive fulgt op på. Enkelte bruger næsten aldrig, eller slet ikke deres THT, hvilket der også vil være fokus på. Dette er vi nødt til at bakke op omkring, idet det også er i vores interesse, at det sikres at alt togpersonale udfører deres arbejde overfor vores passagerer på bedste vis, idet vi ellers ikke fremadrettet kan sikre togpersonalets berettigelse i togene. Tillidsmænd og frihed til disse: Man har sat fokus på frihed til TM arbejde, og der vil fremadrettet blive fulgt op på at sikre imod misbrug. I TPO s ledelse er vi dog af den opfattelse at der ikke sker misbrug sted, hvilket vi har meddelt. Det er derfor vigtigt at alle holder deres sti ren, således at vi ikke får nogle sager af denne art. Man ønsker langtidsplanlægning lokalt af møder m.m, således at der kan kalkuleres med dette i planlægningen, og dermed sikre bemandingen ude i togene. (Behandles senere under kommende møder!) Fra TPO s side gav vi udtryk for vores utilfredshed med diverse emner, som er omtalt andre steder i beretningen, og derfor ikke indskrives her. 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 4.1 Arbejdsmiljø Orientering fra AMIO. Der er ikke indkommet indlæg fra AMIO, hvorfor vi forventer en mundtlig orientering på mødet Opfølgning på seminar med TPO og AMIO. Evaluering samt opfølgning ønskes fra områdegruppebestyrelsen. 4.2 Regelforenkling. Der ønskes status på gruppens arbejde? 4.3 PI arbejdsgruppen. Der ønskes status på gruppens arbejde? F gruppen. Arbejdet i 3.2 gruppen er nu ved at blive startet op igen. Et nyt kommissorium for gruppens arbejde er ved at blive aftalt mellem DJ og DSB. Der er nu også to arbejdsmiljørepræsentanter med i arbejdet. Det første møde er afholdt den 12. november. Procedurer for arbejdet i gruppen blev aftalt. Den gamle aktivitetsliste blev gennemgået og opdateret. Vi skal nu gennemgå vores APV er og fremsende vores ønsker i prioriteret rækkefølge til gruppen. 4.5 Nye tog. Vi er blevet inviteret til en præsentation af de nye tog, som DSB påtænker at købe. Vi blev dog først inviteret efter LPO gjorde opmærksom på, at vi også havde nogle interesser i de tog. John Kildsgaard, Michael Madsen og Niels H Nielsen deltager i det første møde. 46

10 4.6 Retningslinjer for afregning. Der ønskes status på gruppens arbejde? 5. Økonomi. 5.1 Regnskab. Revideret driftsregnskab for perioden vedlægges beretningen Budget for Forslag til budget er udsendt Regnskaber lokalgrupper. Der er efter at nogle lokalgrupper er overgået til central regnskabsføring i TPO, behov for at indskærpe nogle regler for behandling af bilag. Alle bilag skal straks sendes til TPO s kasserer, som så fører dem i lokalgruppens regnskab. Bag på alle bilag skal skrives formål og evt. deltagende personer, samt hvem der har betalt/lagt ud. Der må ikke hæves kontante beløb, og regninger må kun betales ved betaling med kort straks, eller ved senere overførsel fra TPO s kasserer. Ved personlige udlæg, sendes regning til TPO s kasserer, som straks sørger for overførsel af det udlagte beløb til udlæggers konto. Lokalgrupper der selv har kasserer, skal hvert år indsende revideret regnskab til TPO, som beskrevet i TPO s forretningsorden. For at sikre områdegruppebestyrelsens ansvar i forhold til brug af kontingent kroner, skatteregler m.m. så skal samtlige bilag medsendes regnskabet. Disse vil efter gennemgang blive returneret til den lokale kasserer. Også her skal der bag på alle bilag skrives formål og evt. deltagende personer. 6. Sager til behandling. 6.1 Mødekalender Forslag til mødeplan vedlagt beretningen. 6.2 Lokale bestyrelsesmøder. Det foreslås fra TPO s ledelse at alle lokalgrupper fastlægger samtlige bestyrelsesmøder for 2013 nu, og meddeler dem til os, således at vi kan få dem indskrevet i TPO s kalender. Der er flere gode grunde til dette forslag. 1. Vi er af den opfattelse at det hvis møderne lægges umiddelbart før vores områdegruppebestyrelsesmøder, så kan beretning og indhold i denne diskuteres lokalt, og den lokale formand vil være bedre klædt på til områdegruppebestyrelsesmødet. 2. Alle TM får bredere indsigt i det arbejde som der foregår i TPO. 3. Det sikres at der afholdes møder på alle depoter, og at samarbejdet med den lokale AMIR, dermed får bedre mulighed for at trives. 4. Vi kan leve op til OBS ønske om at kunne meddele mødedage for hele 2013 nu, således at de kan planlægge ud fra dette. Mødekalender skal være TPO (John) i hænde senest den 15. december. 47

11 6.3 Henvendelse fra Ab om frist for frihedsansøgninger. Ab har ønsket punktet på dagsordenen til drøftelse i områdegruppebestyrelsen. Se vedlagte korrespondance. 6.4 Lokalgruppemøder. Emner til TPO s indlæg på de kommende lokalgruppemøder, samt en snak om ansvarsfordeling i forhold til information Indkomne forslag Forslag fra Aarhus vdr. afregningsautomater. Togpersonalets lokalgruppe Århus foreslår hermed TPO bestyrelsen, at man aktivt arbejder for, at der etableres afregningsautomater på nærmere fastsatte depoter. Derved sikres der kvittering for afregning. Lokalgruppen mener, at der for et relativt beskedent beløb vil kunne etableres afregningsautomater, baseret på de nuværende Nautila billetautomater. En opdatering af softwaren i disse automater vil kunne resulterer i, at man som medarbejder vil kunne afregne 24 timer i døgnet 365 dage om året, og samtidig sikres en kvittering for afregning med det samme. Vi forestiller os, at man vil kunne lave et layout, hvor man kan skrive sit medarbejder-/rosa nummer, derefter sit løbenummer fra salgsopgørelsen, samt hvilket beløb man ønsker at afregne. Derefter vil man kunne afregne med mønter, sedler eller med kort. Ved kortbetaling vil man kunne undgå at skulle veksle byttepenge. Efter indkast af beløbet, vil automaten derefter udskrive en kvittering med ROSA nummer, løbenummer samt det afregnede beløb, hvilken medarbejderen så vil kunne gemme sammen med sin salgsopgørelse. Bestyrelsen bør overveje, om der skal opstilles eksterne automater, eller om man skal kunne afregne ved login på eksisterende automater. Der bør risikovurderes på løsning med login på eksisterende automater, sammenholdt med udgiften til at etablere nye automater Forslag fra TPL. Som følge af sammenlægningen/tættere samarbejde i Togdrift mellem Ombord Service og Fremføring, er det relevant at drøfte lønforskellen mellem hhv. gruppeleder og togpersonaleleder. TGI/TPL lokalgruppen ønsker hermed at TPO/DJ arbejder på, at lønforskel udlignes, således at togpersonaleleder OBS oppebærer samme løn som gruppeleder i Fremføring. Ønsket skal ses i lyset af, at arbejdsopgaver, krav i stillingen samt kvalifikationer er stort set ens i begge stillinger. 6.6 Samarbejdsudvalg EAMSU. 48

12 Emner til kommende møde. Involvering af Amir ved turlistearbejde. Bilag vedlagt. Samarbejde generelt med DSB og OBS Status på arbejdsgrupper i Vejen til et godt arbejdsmiljø med særlig fokus på gruppen fremtidens tjenestekupe. Baggrund indsættelse af IC2 uden tjenestekupe. Hængepartier fra sidste møde.???? 7. Aktivitetsliste. Ajourført liste vedlagt beretning. 8. Meddelelser fra lokalgrupper Aarhus K13: K13 blev godkendt på turlisteforhandlingerne d. 24. oktber Forud for forhandlingerne havde bestyrelsen modtaget skrivelse fra holdrepræsentanterne, hvor man ønskede, at turene i højere grad end det var tilfældet denne gang, lå i de hold, hvor de naturligt hører til. Bestyrelsen har påtalt dette overfor planlægningsafdelingen, da holddefinitioner jo er godkendt af både A og B siden og derfor skal ture naturligvis ligge i de hold, hvor de naturligt hører til. PGA. bemandingssituationen har der ikke været afholdt møde med holdrepræsentanterne denne gang. Dette er ikke tilfredsstillende og bestyrelsen har efterfølgende udarbejdet en "lokal drejebog" for så vidt angår Drejebogens fase 6. Denne er aftalt med planlægningschefen og vil blive benyttet fremadrettet. Denne sikrer en større grad af medlemsindflydelse. Sidebanerne: Sidebanerne kørsel på de lange skinner har vist sig at være meget mere omsiggribende, end hvad vi først var stillet i udsigt. Dette har medført, at sidebanerne har mistet deres fleksibilitet og deres tilhørsforhold og samtidig har man heller ikke formået at få folk salgsuddannet, så kollegerne føler sig som en hund i et spil kegler og kan ikke bruges i fuldt omfang til alle tgf. opgaver. Alt i alt har bestyrelsens frygt for, at de menneskelige omkostninger har været alt for store i forhold til effekten, vist sig at holde stik. Weekendansatte: Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at de weekendansattes igennem en længere periode har kørt på fuld tid, og dette vil fortsætte til og efter deres skoleophold. Dette er sket uden uden bestyrelsens viden og uden, at de har fået nyt ansættelsesbrev. Bestyrelsen ønsker, at de bliver flyttet til reserven, da de i dag kører i hold med arbejde hver weekend, men uden den aftalte kompensation. 49

13 9. Kommende møder. HB møder: 12. december. TPO bestyrelsesmøder: 5-6. december. Revision: TPO forretningsudvalg: IT og materieludvalg. HSU Møder: OSU møder: 20. december. EAMSU møder: 18. december. Strategiudvalg. Planlægningsudvalg. 17. december Teknologiudvalg. Uddannelsesudvalg. Personalepolitisk udvalg. LAMSU: Aftales lokalt. Sektionen: 18. december 50

14 Fagkategori: 13. december 11. Eventuelt og evaluering af mødet. 51

15 Udvalg sep Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Forretningsudvalg Materiel og IT udvalg Uddannelsesudvalg DSB Onboard Service Uddannelsesudvalg DSB Udd.center HSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Leif Sørensen, Knud Larsen, Lasse Thorsøe, Henrik Novak Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Knud C Larsen, Susanne B Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Michael Madsen, Steen Clausen John Kildsgaard, Leif Sørensen. DJ: Kirsten Andersen Niels H Nielsen. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Niels H Nielsen suppleant for Jørn Nicolaisen. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard. EAMSU Strategiudvalg Planlægningsudvalg Teknologiudvalg Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Niels Søndergaard. Lasse Thorsøe Niels H. Nielsen, John Kildsgaard John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn John Kildsgaard, Poul Balle, Susanne B. Jensen, Knud Larsen, Franciska M. Thomsen Henrik Novak Annette Tranberg Personalepolitisk udvalg Peter Ørn, Susanne Jensen, Franciska M. Thomsen DJ hovedbestyrelse Niels H Nielsen. John Kildsgaard. DJ sektionsbestyrelse John Kildsgaard. Niels H Nielsen. Henrik Novak Kantineudvalg Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Uniformsstyregruppe Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Fagkategori Niels H Nielsen. Jan Lundgaard Kristensen Susanne B. Jensen Leif Sørensen. Lasse Thorsøe Leif Sørensen Susanne B. Jensen Niels Søndergaard Annette Tranberg Steen Clausen 52

16 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Henrik Novak KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Annette Tranberg NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Steen Clausen TGI Jan Lundgaard Christensen AMIO Michael Madsen AMIO Franciska M. Thomsen

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Protokol 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Protokol 20. Områdegruppebestyrelsesmøde august 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 20. Områdegruppebestyrelsesmøde august 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 20. Områdegruppebestyrelsesmøde 30-31. august 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K. Andersen,

Læs mere

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer.

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer. Beretning 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Håndværkervej Roskilde. Torsdag d , kl med frokost

Håndværkervej Roskilde. Torsdag d , kl med frokost Håndværkervej 70 4000 Roskilde Tlf.: 4634 7500 Fax: 4634 7510 Info@karanoveren.dk www.karanoveren.dk CVR: 1350 7406 REFERAT Dato: 23-12-2013 Ref: /lm J.nr.: 2007.243 EMNE/ /REFERAT SU-MØDE MØDEDATO/ Torsdag

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. marts 2016 på Fredericia Banegård. (udkast)

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. marts 2016 på Fredericia Banegård. (udkast) Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. marts 2016 på Fredericia Banegård. (udkast) Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 2. Udgave juni 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 4. maj 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Afbud: Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR

Læs mere

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617 Administration 08-06-2011 Togpersonalet Administrationen Administration Admc John Haugaard Heidi Kristensen Tinsp Admc Finn Klaus Bjørnskov, Møller Frederiksen Fa 15201 DSB Produktion/fondet Side 1 af

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 3. Udgave september 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Protokol 15. Områdegruppebestyrelsesmøde 1-2. september 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 15. Områdegruppebestyrelsesmøde 1-2. september 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 15. Områdegruppebestyrelsesmøde 1-2. september på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Hanning, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen Tommy K Andersen,

Læs mere