Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven"

Transkript

1 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.) 1 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 21. december 2010 og senest ved 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 59, stk. 1, 2. pkt., ændres»tillæg af 2 procentenheder«til:»fradrag af 1,2 procentpoint«. 2. I 61, stk. 2, 2. pkt., ændres»4 procentenheder«til:»0,8 procentpoint«. 3. I 62, stk. 2, 2. pkt., ændres»2 procentenheder«til:»5,2 procentpoint«. 2 I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og senest ved 1 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 29 B, stk. 1, ændres»stk. 2-11«til:»stk. 2-10«. 2. I 29 B, stk. 4, 3. pkt., og 29 B, stk. 8, 2. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. 3. I 29 B, stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres»stk. 9«til:»stk. 8«. 4. I 29 B, stk. 7, 2. pkt., ændres»60 pct.«til:»25 pct.«stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk har virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret Stk. 3. 2, nr. 4, har virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret

2 1. Lovforslagets formål og baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Dette lovforslag har til formål at neutralisere effekten af den nye referencerente ved at tilpasse procenttillæggene for afregning af indkomstskatter, så renteniveauet bliver afpasset med renteniveauet for den tidligere referencerente. Efter opkrævningslovens 7 fastlægges en referencerente, som er årligt variabel, så den i et vist omfang følger markedsrentens bevægelser. Referencerenten danner grundlag for fastsættelsen af renten i forskellige skatte- og afgiftslove. I de enkelte skatte- og afgiftslove fastlægges renten med udgangspunkt i renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, med forskellige justeringer. Med virkning fra 1. januar 2014 blev der ved lov nr af 21. december 2012 gennemført en ændring af opkrævningsloven, der betød, at renten blev omlagt fra et vægtet gennemsnit af en række obligationsserier til en gennemsnitlig kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber, som opgøres af Nationalbanken. Omlægningen betød, at referencerenten i opkrævningsloven 7 blev gennemsnitlig 3 procentpoint højere end den tidligere obligationsbaserede referencerente. Som følge af ændringen af referencerenten blev nogle af de forskellige rentesatser i skatte- og afgiftslovene justeret. Ved en fejl blev procenttillæggene i kildeskatteloven og selskabsskatteloven ikke justeret som følge af omlægningen af referencerenten. Formålet med dette lovforslag er at tilpasse procenttillæggene i kildeskatteloven og selskabsskatteloven for afregning af indkomstskatter, så renteniveauerne i disse to love også bliver tilpasset i forhold til den nye referencerente. 2. Gældende ret Efter gældende regler fastsættes procenttillæggene for afregning af indkomstskat i kildeskatteloven og selskabsskatteloven med udgangspunkt i referencerenten i opkrævningsloven. Efter bestemmelsen i opkrævningsloven fastsættes renten for kalenderåret og offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Referencerenten for et år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit over den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Dette renteniveau ligger i gennemsnit omkring 3 procentpoint over den tidligere referencerente i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt. Det betyder, at de procenttillæg i kildeskatteloven og selskabsskatteloven, som beregnes med udgangspunkt i denne referencerente, bliver højere end tilsigtet. Det har betydning for den rente og de procenttillæg, som betales i følgende situationer: Når personer skal betale rente af frivillige indbetalinger af yderligere forskudsskat fra 1. januar i året efter indkomståret, jf. kildeskattelovens 59. Når personer betaler restskattetillæg, jf. kildeskattelovens 61, stk. 2. Når staten yder procentgodtgørelse af overskydende skat til personer, jf. kildeskattelovens 62, stk. 2. Når selskaber betaler frivillig acontoskat i løbet af indkomståret, jf. selskabsskattelovens 29 B, stk. 6. Når selskaber betaler restskattetillæg, jf. selskabsskattelovens 29 B, stk. 4. Når staten yder selskaber procentgodtgørelse af overskydende skat, jf. selskabsskattelovens 29 B, stk. 5. 2

3 2.1. Personer Efter kildeskattelovens 59 kan en skattepligtig indbetale forskudsskat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst eller opkrævet ved skattebillet, frem til og med den 1. juli i året efter indkomståret. Ved betaling af yderligere forskudsskat efter udløbet af indkomståret skal der betales en dag-til-dag-rente af forskudsskatten svarende til renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procentpoint. Efter kildeskattelovens 61 skal en skattepligtig, som har en restskat, betale et procenttillæg til staten af restskatten. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentpoint. Efter kildeskattelovens 62 ydes der en skattepligtig, som har en overskydende skat, et procenttillæg af beløbet i godtgørelse. Procenttillægget beregnes én gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 2 procentpoint. Procenttillægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 procent af den overskydende skat. I det omfang det betalte tillæg modsvares af beløb, der er indbetalt efter 59, ydes ingen godtgørelse. I stedet tilbagebetales dag-til-dag-renten af den for meget indbetalte yderligere forskudsskat. Der ydes ingen godtgørelse for beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer, og beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter Selskaber, foreninger m.v. Efter selskabsskattelovens 29 A skal selskaber betale indkomstskat i løbet af indkomståret. Beløb, som indbetales i løbet af året, benævnes acontoskat. Ud over den fastsatte ordinære acontoskat kan selskaber, foreninger m.v. indbetale frivillig acontoskat i løbet af indkomståret. For beløb, som indbetales senest 20. marts i indkomståret, ydes et procenttillæg. For beløb, som indbetales senest 20. november i indkomståret, fratrækkes et procenttillæg. Procenttillæggene for frivillig acontoskat fastsættes med udgangspunkt i den reducerede markedsrente, som er fastsat til 60 pct. af renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af en andel svarende til selskabsskatteprocenten. Selskabsskattelovens 29 B indeholder bestemmelser om beregning af et selskabs eller forenings m.v. indkomstskat, restskat eller overskydende skat for indkomståret. Har selskabet en restskat, skal selskabet ved betaling af restskatten betale et restskattetillæg af restskatten. Har selskabet en overskydende skat, skal der ved tilbagebetaling af den overskydende skat ydes selskabet eller foreningen m.v. en godtgørelse af den overskydende skat. Godtgørelsesprocenten fastsættes en gang årligt og beregnes som den reducerede markedsrente efter skat ganget med 480/360, afrundet til en decimal. Den reducerede markedsrente efter skat beregnes som 60 pct. af renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af en andel svarende til selskabsskatteprocenten. Restskatteprocenten fastsættes én gang årligt og beregnes som indkomstårets godtgørelsesprocent tillagt 3,5 procentpoint. Beregningen af restskatteprocenten bygger således også på rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt. 3. Lovforslaget 3.1. Personer Det foreslås at ændre tillægget til referencerenten ved beregningen af dag-til-dag-renten fra et tillæg på 2 procentenheder til et fradrag på 1,2 procentpoint. Herved bliver det gennemsnitlige renteniveau for dagtil-dag-renten nedsat til det gennemsnitlige renteniveau for den tidligere dag-til-dag-rente. Se tabel 1. Det bemærkes, at udtrykket»procentenheder«i de bestemmelser, som der henvises til i dette afsnit, svarer til udtrykket»procentpoint«, som anvendes i den økonomiske terminologi i dag. Udtrykket»procentpoint«vil blive anvendt i det følgende. 3

4 Tabel 1: Niveauet for dag-til-dag-renten i perioden , faktiske satser og hvis ny referencerente var blevet anvendt med nedsættelse af det faste tillæg Indkomstår Gns. -- pct. -- Faktiske satser efter gældende ret 4,6 4,2 3,4 2,7 3,7 Ved anvendelse af foreslåede satser 4,2 3,3 3,7 3,5 3,7 Forskel -0,4-0,9 0,3 0,8 0,0 Kilde: Skatteministeriet Det foreslås desuden at ændre tillægget til referencerenten ved beregning af restskattetillægget fra et tillæg på 4 procentpoint til et tillæg på 0,8 procentpoint. Herved bliver det gennemsnitlige renteniveau for restskattetillægget nedsat til det gennemsnitlige renteniveau for det tidligere restskattetillæg. Se tabel 2. Tabel 2: Niveauet for restskattetillægget for personer i perioden , faktiske satser og hvis ny referencerente var blevet anvendt med nedsættelse af det faste tillæg Indkomstår Gns. -- pct. -- Faktiske satser efter gældende ret 6,6 6,2 5,4 4,7 5,7 Ved anvendelse af foreslåede satser 6,2 5,3 5,7 5,5 5,7 Forskel -0,4-0,9 0,3 0,8 0,0 Kilde: Skatteministeriet Det foreslås endvidere at ændre tillægget til referencerenten ved beregning af procentgodtgørelsen for overskydende skat fra et fradrag på 2 procentpoint til et fradrag på 5,2 procentpoint. Herved bliver det gennemsnitlige renteniveau for procentgodtgørelsen for overskydende skat for personer nedsat til det gennemsnitlige renteniveau for den tidligere procentgodtgørelse for overskydende skat for personer. Se tabel 3. Tabel 3: Niveauet for godtgørelsesprocenten for overskydende skat for personer i perioden , faktiske satser og hvis ny referencerente var blevet anvendt med nedsættelse af det faste tillæg Indkomstår Gns. -- pct. -- Faktiske satser efter gældende ret 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Ved anvendelse af foreslåede satser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Forskel -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kilde: Skatteministeriet 4

5 SKAT vil ved bekendtgørelsen af loven i Lovtidende bringe en meddelelse på sin hjemmeside om de nye satser for indkomståret 2013, som træder i stedet for meddelelsen om de satser, som SKAT offentliggjorde på sin hjemmeside den 28. november 2013 (SKM SKAT) Selskaber, foreninger m.v. Endelig foreslås det at ændre opgørelsen af den reducerede markedsrente. Den reducerede markedsrente anvendes ved opgørelsen af tillæg til selskabers betaling af frivillig acontoskat i løbet af indkomståret, selskabers restskattetillæg og den procentgodtgørelse, som staten yder selskaber ved overskydende skat. Det foreslås, at den reducerede markedsrente ændres fra at udgøre 60 pct. af referencerenten i opkrævningslovens 7 med fradrag af en andel svarende til selskabsskattesatsen til at udgøre 25 pct. af referencerenten med fradrag af selskabsskattesatsen. Herved neutraliseres effekten af overgangen til ny referencerente i opkrævningsloven, og de gennemsnitlige renteniveauer nedsættes til de tidligere gennemsnitlige renteniveauer. Se tabel 4-6. Tabel 4: Niveauet for udligningstillæg/-fradrag til frivillige indbetalinger af selskabsskat i perioden , faktiske satser og hvis ny referencerente var blevet anvendt med nedsættelse af medregningsfaktor Indkomstår Gns. -- pct. -- Den reducerede markedsrente efter gældende ret 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 Med ny referencerente og medregningsfaktor nedsat fra 60 pct. til 25 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 pct. Forskel -0,3-0,1 0 0,1 0,2 0,0 Kilde: Skatteministeriet Tabel 5: Niveauet for restskattetillægget til selskabsskat i perioden , faktiske satser og hvis ny referencerente var blevet anvendt med nedsættelse af medregningsfaktor Indkomstår Gns. -- pct. -- Den reducerede markedsrente efter gældende regler 6,1 5,1 4,8 4,3 3,9 4,8 Med ny referencerente og medregningsfaktor nedsat fra 60 pct. til 25 5,2 4,9 4,6 4,7 4,7 4,8 pct. Forskel -0,9-0,2-0,2 0,4 0,8 0,0 Kilde: Skatteministeriet 5

6 Tabel 6: Niveauet for godtgørelsen til overskydende selskabsskat i perioden , faktiske satser og hvis ny referencerente var blevet anvendt med nedsættelse af medregningsfaktor Indkomstår Gns. -- pct. -- Den reducerede markedsrente efter gældende regler 2,6 1,6 1,3 0,8 0,4 1,3 Med ny referencerente og medregningsfaktor nedsat fra 60 pct. til 25 1,7 1,4 1,1 1,2 1,2 1,3 pct. Forskel -0,9-0,2-0,2 0,4 0,8 0,0 Kilde: Skatteministeriet 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Den foreslåede tilpasning af tillæggene i kildeskatteloven og selskabsskatteloven vedrørende afregning af indkomstskatter medfører i lighed med de justeringer, som blev gennemført med lov nr af 21. december 2012, at tillæggene gennemsnitligt stemmer overens med de historiske tillæg. Forslaget skønnes derfor ikke fremadrettet at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser for det offentlige. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget har ingen administrative konsekvenser for det offentlige. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Den foreslåede tilpasning af tillæggene i selskabsskatteloven vedrørende afregning af selskabsskat tilsigter i lighed med de justeringer, som blev gennemført ved lov nr af 21. december 2012, at være omkostningsmæssigt neutrale ved gennemsnitligt at stemme overens med de historiske tillæg. Forslaget vil derfor ikke have nævneværdige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget er ikke forinden fremsættelsen sendt i ekstern høring, da Skatteministeriet først den 28. november 2013 blev opmærksom på problemstillingen, og lovforslaget ønskes gennemført inden den 20. december Forslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i ekstern høring i Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEPOS, Cevea, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DI, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Den Danske Skatteborgerforening, Erhvervsstyrelsen (TER), Foreningen Danske Revisorer, FSR - danske revisorer, Håndværksrådet, Borger- og Retssikkerhedschefen, SRF Skattefaglig Forening og Videncentret for Landbrug. 6

7 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Økonomiske konsekvenser for det Ingen nævneværdige konsekvenserser. Ingen nævneværdige konsekven- offentlige Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervsliveser. Ingen nævneværdige konsekvenseringen nævneværdige konsekven- Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter kildeskattelovens 59 kan den skattepligtige frem til og med den 1. juli i året efter indkomståret indbetale forskudsskat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst eller opkrævet ved skattebillet. Ved betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret skal den skattepligtige betale rente af forskudsskatten svarende til renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procentenheder (procentpoint). Forslaget går ud på at ændre tillægget på 2 procentpoint til et fradrag på 1,2 procentpoint. Herved opnås en neutralisering af overgangen til ny referencerente i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt. Til nr. 2 Efter kildeskattelovens 61, stk. 2, skal en skattepligtig ved betaling af restskat - ud over restskatten - betale et procenttillæg til staten af restskatten. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentenheder (procentpoint). Forslaget går ud på at ændre tillægget på 4 procentpoint til et tillæg af 0,8 procentpoint. Herved opnås en neutralisering af overgangen til ny referencerente i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt. Til nr. 3 Efter kildeskattelovens 62, stk. 2, får den skattepligtige ved tilbagebetaling af overskydende skat et procenttillæg af beløbet i godtgørelse. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 2 procentenheder (procentpoint). Procenttil- 7

8 lægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 procent af den overskydende skat. Der ydes ikke den skattepligtige godtgørelse, i det omfang den overskydende skat er fremkommet ved en indbetaling fra den skattepligtige efter 59. Der ydes endvidere ingen godtgørelse for beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer, og beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter. Forslaget går ud på at ændre fradraget på 2 procentpoint afrundet til en decimal til et fradrag på 5,2 procentpoint. Herved opnås en neutralisering af overgangen til ny referencerente i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt. Til nr. 1-3 Til 2 Med lov nr. 513 af 7. juni 2006 blev selskabsskattelovens dagældende 29 B, stk. 7, ophævet, og stykkerne 8-11 blev til stk Ved en fejl er stykhenvisningerne i stk. 1, 4, 6 og 8 ikke blevet konsekvensrettet. Med dette forslag rettes der op herpå. Det foreslås, at henvisningen til stk i stk. 1 ændres til en henvisning til stk Det foreslås, at henvisningen til stk. 8 i stk. 4 og stk. 8 ændres til en henvisning til stk. 7. Det foreslås, at henvisningen til stk. 9 i stk. 6 ændres til en henvisning til stk. 8. Der er tale om konsekvensrettelser uden betydning for lovens anvendelse. Til nr. 4 I selskabsskattelovens 29 B er der fastsat regler om beregning af selskabets eller foreningens m.v. indkomstskat, restskat eller overskydende skat samt acontoskat. Efter bestemmelsens stk. 4 skal et selskab eller forening betale restskattetillæg, hvis selskabet eller foreningen har restskat. Restskattetillægget fastsættes efter stk. 7. Er der foretaget frivillige acontobetalinger, beregnes der efter bestemmelsen i stk. 6 et tillæg. For frivillige acontobetalinger, der er sket senest den 20. marts, ydes der selskabet eller foreningen m.v. et tillæg fastsat efter stk. 8. For frivillige acontobetalinger, der er sket efter den 20. marts, men senest den 20. november, samt for udbytteskat skal selskabet eller foreningen m.v. betale et statskassen tilfaldende tillæg fastsat efter stk. 8. Har selskabet eller foreningen overskydende skat, ydes der selskabet eller foreningen en godtgørelse efter stk. 7. Efter stk. 7 fastsættes godtgørelsesprocenten én gang årligt og beregnes som den reducerede markedsrente efter skat ganget med 480/360, afrundet til en decimal. Den reducerede markedsrente beregnes som 60 pct. af renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af en andel svarende til den i selskabsskattelovens 17, stk. 1, nævnte procent. Restskatteprocenten fastsættes en gang årligt og beregnes som indkomstårets godtgørelsesprocent tillagt 3,5 procentpoint. Efter bestemmelsen i stk. 8 beregnes tillæggene efter stk. 6 som en procentsats af den frivillige acontoindbetaling. Procentsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes som den reducerede markedsrente efter skat opgjort efter stk. 7, ganget med 120/360, afrundet til en decimal. Forslaget går ud på at nedsætte den reducerede markedsrente efter skat fra 60 pct. til 25 pct. af renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af en andel svarende til den i selskabsskattelovens 17, stk. 1, nævnte procent. Herved opnås en neutralisering af overgangen til ny referencerente i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt. 8

9 Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det skyldes, at loven dermed hurtigt kan træde i kraft inden de bestemmelser, som ændres med dette lovforslag, træder i kraft 1. januar Det foreslås i stk. 2, at ændringerne af kildeskatteloven får virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret Indkomstskatterne for indkomståret 2013 afregnes i kalenderåret Det foreslås i stk. 3, at ændringen af selskabsskattelovens 29 B, stk. 7, får virkning for selskabernes, foreningernes m.v. betaling af indkomstskat fra indkomståret De foreslåede regler får således virkning for betaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2014, som betales i løbet af kalenderåret 2014, og for restskattetillæg og godtgørelsesprocent for overskydende skat vedrørende indkomståret

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 21. december 2010 og senest ved 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 59. Den skattepligtige kan indbetale forskudsskat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst eller opkrævet ved skattebillet frem til og med den 1. juli i året efter indkomståret. Ved betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret skal der betales rente af forskudsskatten svarende til renten i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Ved forskudt indkomstår finder 2. pkt. anvendelse ved betaling af forskudsskat efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Renten beregnes dagligt fra udløbet af indkomståret henholdsvis det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, og frem til og med betalingsdagen. Renten anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden betalingen godskrives den skattepligtige efter 60, stk. 1, litra e. Stk. 2. Fristen i stk. 1, 2. pkt., er ikke omfattet af 41, stk Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der ud over restskatten betales et procenttillæg til staten af restskatten. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentenheder afrundet til en decimal. Stk Stk. 2. Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der den skattepligtige et procenttillæg af belø- 1. I 59, stk. 1,2. pkt., ændres»tillæg af 2 procentenheder«til:»fradrag af 1,2 procentpoint«2. I 61, stk. 2,2. pkt., ændres»4 procentenheder«til:»0,8 procentpoint«. 3. I 62, stk. 2,2. pkt., ændres «2 procentenheder«til: «5,2 procentpoint«10

11 bet i godtgørelse. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 2 procentenheder afrundet til en decimal. Procenttillægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 procent af den overskydende skat. I det omfang det betalte tillæg modsvares af beløb, der er indbetalt efter 59, ydes ingen godtgørelse. Der ydes ingen godtgørelse for et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer og efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. 2 I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og senest ved 1 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer: 29 B. Beregning af selskabets eller foreningens m.v. indkomstskat, restskat eller overskydende skat for indkomståret foretages efter stk Stk Stk Stk. 4. Det beløb, hvormed indkomstskatten måtte overstige summen af ordinære acontoskatter med tillæg af eventuel udbytteskat, jf. kildeskattelovens 67, stk. 2, reguleret for tillæg efter stk. 6, og af eventuelle frivillige acontobetalinger, ligeledes reguleret for tillæg efter stk. 6, benævnes restskat. Ved beregning af restskat indgår de ordinære acontoskatter, uanset om betaling er sket. Ved betaling af restskat skal der betales et statskassen tilfaldende tillæg på den efter stk. 8 fastsatte restskatteprocent af restskatten. Stk Stk. 6. Er der foretaget frivillige acontobetalinger, jf. 29 A, stk. 6, beregnes der tillæg. For frivillige acontobetalinger, der er sket senest den 20. marts, ydes der selskabet eller foreningen m.v. et tillæg fastsat efter stk. 9. For frivillige acontobetalinger, der er sket efter den 20. marts, men senest den 20. november, samt for udbytteskat skal selskabet eller foreningen m.v. betale et statskassen tilfaldende tillæg fastsat efter stk. 9. Tilsvarende gælder for ind- 1. I 29 B, stk. 1, ændres»stk. 2-11«til:»stk. 2-10«. 2. I 29 B, stk. 4, 3. pkt., og 29 B, stk. 8, 2. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. 3. I 29 B, stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres»stk. 9«til:»stk. 8«. 11

12 betalinger som nævnt i 29 A, stk. 4, og 30 A, stk. 8. Stk. 7. Godtgørelsesprocenten fastsættes en gang årligt og beregnes som den reducerede markedsrente efter skat ganget med 480/360, afrundet til en decimal. Den reducerede markedsrente efter skat beregnes som 60 pct. af renten i 7, stk. 2, 3. pkt., i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med fradrag af en andel svarende til den i 17, stk. 1, nævnte procent. Restskatteprocenten fastsættes en gang årligt og beregnes som indkomstårets godtgørelsesprocent tillagt 3,5 procentpoint. Stk. 8. Tillæggene efter stk. 6 beregnes som en procentsats af den frivillige acontoindbetaling. Procentsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes som den reducerede markedsrente efter skat opgjort efter stk. 8, ganget med 120/360, afrundet til en decimal. 4. I 29 B, stk. 7, 2. pkt., ændres»60 pct.«til:»25 pct.«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk har virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret Stk. 3. 2, nr. 4, har virkning for afregning af indkomstskatter fra indkomståret

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring af rentetillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring af rentetillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven 2014/1 LSF 190 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0510314 Fremsat den 22. april 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven 2014/2 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0510314 Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love LOV nr 792 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0066092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1298 af 31/10/2013

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love 2007/1 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-311-0004 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. oktober 2007 Forslag til Lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2011/1 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 6. december 2011 af ministeren

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 332 Offentligt J.nr. 2012-712-0091 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) 1 Reklameafgiftsloven,

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere