ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Generalforsamling: Afholdes torsdag den 13. november 2008 kl i Kulturhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) Fax (+45) Aalborg København Sæby Aars CVR.nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning, hoved- og nøgletal 6 Årsregnskab 1. september august 2008 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 Budget 17 Nielsen & Christensen 1

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Arden Varmeværk A.m.b.a. Myhlenbergvej Arden Telefon: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. september 31. august Ejerforhold Bestyrelsen Bankforbindelse Revisor Andelshaverne Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Verner Andersen, formand Søren Jensen, næstformand Henrik Houmøller, kasserer Poul Koldbro, sekretær Henrik Harbo Olesen Sparekassen Himmerland, Arden Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nielsen & Christensen 2

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. september august 2008 for Arden Varmeværk A.m.b.a. Årsrapporten er i tillempet form aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver og passiver samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Arden, den 27. oktober 2008 Bestyrelsen VERNER ANDERSEN HENRIK HOUMØLLER SØREN JENSEN Formand Kasserer Næstformand POUL KOLDBRO Sekretær HENRIK HARBO OLESEN Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2008 Dirigent Nielsen & Christensen 3

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Arden Varmeværk A.m.b.a Vi har revideret årsrapporten for Arden Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. september december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Nielsen & Christensen 4

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aalborg, den 27. oktober 2008 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB INGO JESPERSEN Statsautoriseret revisor Nielsen & Christensen 5

7 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Aktiviteten i Arden Varmeværk omfatter produktion og salg af varme og el. Udvikling i regnskabsåret Årets resultat udviser et underskud på Til sammenligning blev der budgetteret med et underskud på for året. Egenkapitalen udgør pr. 31. august Der henvises til efterstående resultatopgørelse og balance. Den forventede udvikling For regnskabsåret 2008/09 budgetteres med et overskud på Der henvises i øvrigt til efterstående resultatbudget for 2008/09. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke værkets finansielle stilling. Hoved- og nøgletal Salg i MWh varme el Salg i t varme el 2007/ / / / / Dækningsbidrag i t Graddage (norm 3.038) Afregningspris pr. MWh varme el Fast afgift pr. m 3 rumindhold 8,40 8,40 8,00 7,20 7, Gas priser pr. m 3 : el-produktion varmeproduktion gennemsnit 3,14 5,42 4,25 2,23 4,47 3,19 2,73 4,97 3,85 1,85 4,09 2,82 1,59 3,83 2,53 Graddagetallet er et teknisk udtryk for hvor koldt/varmt året har været. Normalåret har graddagetallet 3.038, og et graddagetal under dette indikerer, at varmeåret har været varmere end normalt og omvendt er et graddagetal over normen på en indikation på, at året har været koldere end et normalt år. Nielsen & Christensen 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er i tillempet form udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt anerkendt regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Indtægtskriterium I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og indeksregulering ved optagelse af lån til den indekserede restgæld samt kurstab ved amortisering af obligationslån. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der vurderes til: Ledningsnet, 20 år Målere, 10 år Kraftvarmeværk, 20 år Varevogne og inventar, 5 år Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes, når de tages i brug. Aktiver med en kostpris under indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Udskudt skat Udskudt skat indregnes i balancen som alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på baggrund af gældende skatteregler og skattesatser. Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fremtidige motorreparationer. Hensættelsen indregnes under regnskabsposten vedligeholdelse m.v.. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid. Nielsen & Christensen 7

9 RESULTATOPGØRELSE 1. SEPTEMBER AUGUST 2008 Note 2007/ /07 t Forbrugsafgifter ( MWh á 532) tillæg for ringe afkøling Effektbidrag Abonnementsbidrag Regulering varmebetalinger tidl. år 0 8 Gebyrer Fjernvarmeindtægter i alt El-salg Indtægter Naturgas og elektricitet mv Vedligeholdelse mv Produktionslønninger Produktionsomkostninger DÆKNINGSBIDRAG Administrationsomkostninger Administrationslønninger Kapacitetsomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Nettorenteudgifter mv RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT Overført resultat DISPONERET I ALT Nielsen & Christensen 8

10 BALANCE 31. AUGUST 2008 AKTIVER Note t Kraftvarmeværk Ledningsnet og målere Projektudgifter (Rold Skov Savværk) 0 29 Varevogn og inventar Materielle anlægsaktiver Andel i DFF EDB-Selskab Amba Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende, årsopgørelser Tilgodehavende, tilslutningsafgift 0 0 Tilgodehavende, elsalg Tilgodehavende, merværdiafgift Andre tilgodehavender Tilgodehavende renter Tilgodehavender Sparekassen Himmerland Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Nielsen & Christensen 9

11 BALANCE 31. AUGUST 2008 PASSIVER Note t Reservefond Overførsel til næste år EGENKAPITAL Hensættelse til udskudt skat 0 0 Andre hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER Kommunekreditforeningen hovedstol , 2017, 3,4 % Næste års afdrag Langfristede gældsforpligtelser Næste års afdrag til kreditforeningen Skyldige årsopgørelser Kreditorer Feriepengeforpligtelse Beregnede skyldige renter Anden gæld Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11 Nielsen & Christensen 10

12 Arden Varmeværk A.m.b.a. NOTER 2007/ /07 t 1. Produktionsomkostninger Brændsel mv. Forbrug af gas til varmeproduktion El og vand Kemikalier Forbrug af gas til elproduktion Vedligeholdelse mv. Bygninger og grund Gaskedler og tankinspektion mv Varmeværket i øvrigt 0 13 Gasmotorer eftersyn, timer overført fra hensættelse til service årets hensættelse til service smøreolie Abonnement, HEF Ledningsnet Målere Værktøj, ilt og gas mv Forsikring mv Produktionslønninger Lønninger lønninger overført til ledningsnet Sociale udgifter Personaleudgifter Regulering feriepenge Produktionsomkostninger Nielsen & Christensen 11

13 Arden Varmeværk A.m.b.a. NOTER 2007/ /07 t 2. Dækningsbidrag Varmeproduktion Varmeindtægter Forbrug af gas, el og olie mv Vedligeholdelse Bruttoresultat varmeproduktion Elproduktion Elsalg lavlast højlast spidslast det frie marked CO2-tilskud Driftstabserstatning 0 7 Indtægter elproduktion Forbrug af gas Vedligeholdelse eftersyn overført fra hensættelse årets hensættelse til service smøreolie Abonnement, HEF Bruttoresultat elproduktion Samlet Bruttoresultat Produktionslønninger Dækningsbidrag Nielsen & Christensen 12

14 Arden Varmeværk A.m.b.a. NOTER 2007/ /07 t 3. Kapacitetsomkostninger Administration Telefon Kontorartikler og tryksager Porto PBS-betalingsservice Forsikringer og ejendomsskatter Revisionshonorar Advokathonorar Generalforsamling, møder og repræsentation Rejser og kursusudgifter Abonnement og kontingenter Renovation og miljøafgift Annoncer og reklame Tab på debitorer Drift af varevogn Lønadministration Administrationsløn Honorar, administration Honorar, formand og kasserer Honorar, øvrige bestyrelse Kørselsgodtgørelse Kapacitetsomkostninger Nielsen & Christensen 13

15 Arden Varmeværk A.m.b.a. NOTER 2007/ /07 t 4. Afskrivninger Kraftvarmeværk Ledningsnet og målere Varevogn, inventar og edb Projektudgifter (Arden Savværk) Nettorenteudgifter mv. Kommunekreditforeningen Obligationslån, 3,4 % renteudgifter amortiseringstillæg Renteindtægter, indlån Kontantrabatter Morarenter Nettorenteudgifter Nielsen & Christensen 14

16 Arden Varmeværk A.m.b.a. NOTER 2007/ /07 t 6. Materielle anlægsaktiver Kraftvarmeværk Anlægsudgifter primo Afskrivningskonto primo Årets afskrivning Saldo ultimo Ledningsnet Anlægsudgifter primo Tilgang i året Afgang i året Tilslutningsafgifter primo Indgået i 2007/ Afskrivningskonto primo Årets afskrivning Tilbageførsel vedr. udgåede aktiver Saldo ultimo Projektudgifter (Arden Savværk) Anlægsudgifter primo Årets tilgang Afskrivningskonto primo 0 0 Årets afskrivning Saldo ultimo 0 29 Varevogn, inventar og edb Anlægsudgifter primo Tilgang i året Afgang i året Nielsen & Christensen 15

17 Arden Varmeværk A.m.b.a. NOTER 6. Materielle Anlægsaktiver (fortsat) 2007/ /07 t Afskrivningskonto primo Årets afskrivning Tilbageførsel vedr. afhændede aktiver Saldo ultimo Egenkapital Primo Året nettobevægelser Ultimo Reservefond Overførsel til næste år / /07 t 8. Andre hensatte forpligtelser Hensættelse primo Hensat for 2007/ Anvendt hensættelse 2007/ Der hensættes til fremtidige motorreparationer. 9. Langsigtede gældsforpligtelser Det kommende års afdrag på langfristede gældsforpligtelser er indregnet som kortfristede gældsforpligtelser. Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder t mere end 5 år efter balancetidspunktet. 10. Eventualposter mv. Der er ingen eventualposter. 11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. Nielsen & Christensen 16

18 Arden Varmeværk A.m.b.a. BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2007/08 Forbrugsafgift Årsrapport Årsrapport Budget 2006/ / / MWh á MWh á MWh á Tillæg for ringe afkøling Effektbidrag Abonnementsbidrag Regulering varmebetalinger tidl. år Gebyrer Fjernvarmeindtægter i alt El-salg Indtægter Naturgas El, vand, kemikalier Vedligeholdelse, ledningsnet og målere Vedligeholdelse, produktionsanlæg Lønninger, værk Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Administrationslønninger Kapacitetsomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger Kraftvarmeværk Ledningsnet og målere Varevogn og inventar Projektudgifter (Arden Savværk) RESULTAT FØR RENTER /Nettorenteudgifter mv ÅRETS RESULTAT Årets resultat Overført fra forrige år Henlæggelser til nyinvesteringer Overført til næste år Nielsen & Christensen 17

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere