Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version 1-23-12-2014"

Transkript

1 Indledning Oversigt og værdilister i det nye ODIN Dette dokument indeholder en oversigt over de dataparametre og værdilister, som skal anvendes af de kommunale redningsberedskaber ved registrering og indberetning i det nye ODIN. Til mange af dataparametrene er tilknyttet en værdiliste, hvor der skal vælges en eller flere elementer, når der registreres udrykningsrapporter eller stamdata i det nye ODIN. For hvert element i værdilisten er både tekstværdien og koden anført. Værdilisteelementer, der er vist med fed skrift er hovedkategorier, som ikke kan vælges, når der registreres i det nye ODIN. De er medtaget i oversigterne for at give overblik. Ved indtastningen i det nye ODIN kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at finde lige præcis den værdi, der matcher forholdende ved udrykningen eller hændelsen. I de tilfælde kan der vælges et element med værdien 'Andet'. I de tilfælde vil der også typisk skulle indtastes supplerende tekst. Side 1 af 52

2 Parameterliste Dataparameter Dataparameter: Alarmering Rapportnummer Lokalt rapportnr. Eksternt rapportnr. 112-nummer AlarmModtaget AlarmModtagetFra FørsteMeldingsOrdlyd Forklaring Beredskabets rapportnr Enhedens eget lokale rapnr EVA-2000 (Falck) nummer o.lign. Alarmcentralens rapportnummer Tidspunktet (dato og klokkeslæt) for modtagelse af alarm hos redningsberedskabet. Viser hvor alarmen er modtaget fra, det være sig 112-alarmcentralen, ABA-anlæg eller henvendelse direkte til beredskabet (telefon/personlig). Alarmcentralens første melding til redningsberedskabet om, hvilket uheld, der er sket f.eks. Brand-Bil i det fri. Meldingerne kommer både fra Politiets alarmcentral og Københavns alarmcentral. Meldingslisterne fra de 2 alarmcentraler er forskellige. FørsteMeldingBemærkning Supplerende bemærkningsfelt til FørsteMeldingsOrdlyd Årsag til alarmering Overordnet melding til redningsberedskabet om, hvilket uheld, der er sket. Datakilde Viser hvilket system, der har indrapporteret alarmen i NYTIND f. eks. EVA2000, Beredskab2000 eller Felix m.fl. MeldingsAdresse Adressen brandvæsenet kaldes ud til dvs. Kommune, Vejkode, Vejnavn, Husnr., Etage, Postnr., posrdistrikt, koordinater i UTM32--format. StedUdenOfficielAdresse Supplerende oplysninger til meldingsadressen f.eks. "ude foran nr 8", "i vejkrydset" m.v. ServiceniveauUdrykningstid OpgaveMødeplan Øvelse Dataparameter: Skadestedet SkadestedsAdresse ForskMeldingsAdresse-SkadestedAdresse Alarmtype HændelsesPlacering Hændelsestype MeldingPassende Viser kommunens fastlagte serviceniveau for, hvor lang tid der må gå fra beredskabet er alarmeret til det ankommer på skadestedet. Der vil typisk være forskellige serviceniveauer i de enkelte kommuner alt efter om det er by - eller landzone. Det kan f.eks. være, at kommunen har besluttet, at byudrykninger er tilknyttet et serviceniveau på 10 minutter, mens landudrykninger kunne have et 15 minutters serviceniveau. Beskriver om udrykningen/assistancen er en del af en mødeplan eller ej. Beskriver, om der er tale om en øvelse Adressen hvor hændelsen er sket Angiver om meldingsadressen var korrekt Angiver om alarmen var reel, blind eller falsk Beskriver hvor ulykken er sket. For bygninger benyttes bygningsreglementet Anvendelseskategorier. Beskriver årsagen til, at der skal løses opgaver på skadestedet Beskriver om den faktiske skade på skadestedet var forskellig fra ordlyden i den første melding. Eksempelvis kan første melding have været bilbrand, mens den faktiske skade viser sig at være containerbrand BrandsynsObjekt OpgaveLøstFørAnkomst Dataparameter: Anvendt køretøj KøretøjAlarmTidspunkt Angiver om der var brandsynsobjekt(er) på skadestedet. Beskriver om opgaven er løst inden brandvæsenets ankomst. Tidspunkt hvor det enkelte køretøj er alarmeret. For planlagte assistancer er alarmtidspunktet, det tidspunkt hvor klargøring til assistancen påbegyndes. Forskel på alarmtidspunkt og afgangstidspunkt giver køretøjets afgangstid. Forskel på alarmtidspunkt og fremmetidspunkt giver køretøjets udrykningstid. Forskellen på alarmtidspunkt frigivet giver assistancens varighed. KøretøjAfgangsTidspunkt KøretøjFremmeTidspunkt KøretøjFrigivetTidspunkt Tidspunkt hvor det enkelte køretøj afgår fra stationen eller fra forrige skadessted. Forskel på køretøjs alarmtidspunkt og afgangtidspunkt giver køretøjets afgangstid. "Afgår" defineres som det tidspunkt, hvor køretøjet forlader stationens matrikel, hvis afgang sker fra andet skadessted, er afgangstidspunktet, når køretøjet forlader skadestedet. Tidspunktet hvor det enkelte køretøj ankommer til skadesstedet. Forskellen på alarmeringstidspunkt og fremmetidspunkt giver udrykningstiden. Forskellen på fremmetidspunkt og frigivettidspunkt giver nettovarigheden. "Ankommer" defineres som, det tidspunkt udrykningsenheden ankommer til kontaktpunkt, opmarch-område eller indsatsområde/skadested. Tidspunkt hvor det enkelte køretøj frigives på skadesstedet. Forskellen på alarmeringstidspunkt og frigivettidspunkt giver indsatsens varighed, forskellen på fremmetidspunkt og frigivettidspunkt giver indsatsens nettovarighed. "Frigivet" defineres som at køretøjet er løst fra opgaver på skadesstedet. Side 2 af 52

3 Parameterliste Dataparameter KøretøjKlarigenTidspunkt KøretøjIndsatsOpgave Forklaring Tidspunktet hvor det enkelte køretøj er klar til næste assistance. Det kan være samme tid som frigivettidspunkt, men også senere (typisk når køretøjet garageres på stationen). Forskellen på frigivettidspunkt og klarigenstidspunkt giver retableringstid. Beskriver køretøjets opgave på skadestedet f.eks. "indsat", "mødt på skadested" eller "transport" KøretøjKørselsType KøretøjUdrykningsArt KøretøjAntal-Personer1udrykning Dataparameter: Anvendt personale PersonAlarmTidspunkt PersonMødtTidspunkt Angiver om der har været tale om kørsel 1 eller 2. Kørsel 1 defineres som assistancer, hvor færdselslovens bestemmelse om udrykningskørsel tages i anvendelse. Kørsel 2 defineres som uopsætlig kørsel men uden udrykning (dvs. uden blå blink og horn). Beskriver køretøjets udrykningsart - opdeles i primær, sekundær, erstatning og assistance Beskriver hvor mange personer, der var med på hvert køretøj, som er tilknyttet udrykningen Det tidspunkt en person alarmeres på. Forskellen på person alarmtidspunkt og person frigivettidspunkt giver personens mandtimeforbrug. ["Alarmeres" defineres som det tidspunkt, hvorfra personen er optaget af assistancen dvs. påbegynder omklædning eller påbegynder transport til stationen med det formål at rykke ud. Dvs. Ved 1. udrykning: Det tidspunkt, hvor alarmen slås på stationen eller besked gives via telefon, voice broadcast eller andet. Ved efterfølgende udrykninger: Det tidspunkt hvor besked gives via telefon, voice broadcast eller andet. "Station" defineres som den matrikel, personen er tilknyttet til i forbindelse med det daglige arbejde. Det tidspunkt en person møder på stationen. Station defineres som den matrikel, personen er tilknyttet til i forbindelse med det daglige arbejde. Mødt defineres som, når personen træder ind på matriklen. PersonKlarIgenTidspunkt PersonOpgaveType PersonFunktion Tidspunkt for hvornår den enkelte person er klar til næste udrykning. Typisk når personen er tilbage på stationen. Beskriver personens opgave på skadestedet Beskriver personens funktion på skadestedet dvs. var personen Indsatsleder, holdleder, brandmand, røg- eller kemikaliedykker eller almindelig dykker Dataparameter: Specialmateriel SpecielMaterielTypeAnvendt Dataoparameter: Indsats OpgaveHvadUdført Objekt AntalTilskadekommende AntalOmkomne PersonerSkadeartTilskadekommen KendtAfBeredskabTilskadekommen PersonerTilskadekommenBemærkning PersonerSkadeartOmkommet KendtAfBeredskabOmkommet PersonerOmkommenBemærkning Hvilket materiel er anvendt på udrykningen Beskriver hvad, der rent faktisk er udført på assistancen (brandslukning, personredning osv.) Det objekt/materiale, der indsættes imod. Angiver antallet af tilskadekomne på skadestedet. Angiver antallet af omkomne på skadestedet. Angiver hvilken skade, personen har pådraget sig Angiver om redningsberedskabet havde kendskab til personen i forvejen, hvis ja tilføjes bemærkning. Beskriver hvilken type person, der er tilskadekommet Angiver årsagen til, at personen er omkommen Angiver om redningsberedskabet havde kendskab til personen i forvejen, hvis ja tilføjes bemærkning. Beskriver hvilken type person, der er omkommen. Dataparameter: Indsats (Brand) BrandVarmeKilde Den varmekilde, der antændte det første brændbare materiale, f.eks. Gnist, glød eller flamme. BrandTypeAfMateriale-FørstAntændt BrandObjektMaterialeAnvendelse Angiver hvilket materiale, der først blev antændt, f.eks. papir, pap, plastic, træ m.v. Angiver anvendelse/kontruktion af det materiale, der efterfølgende blev antændt f.eks. Bygningskontruktion, møbel, oplag, affaldsoplag i container BrandUdstyrInvolveretIAntændelse BrandUdstyrInvolveretMærkeVareNummer Angiver type af udstyr som bevirkede, at den primære varmekilde forårsagede antændelse, såfremt udstyr fejlede eller blev anvendt forkert, f.eks. elektrisk lampe. Mærke og varenummer på udstyr/objekt, som er involveret i antændelsen Side 3 af 52

4 Parameterliste Dataparameter BrandFormDirekteÅrsagsType BrandMedvirkFaktor BrandMenneskelige FaktorerÅrsagTilAntændelse BrandKlassificering Forklaring Angiver den formodede direkte årsag til, at branden er startet, f.eks. "fejl på udstyr". Angiver den formodede medvirkende faktor til, at branden er startet, f.eks. "Leg med ild" eller "bortkastet aske fra gril". Angiver menneskelige faktorer der bidrager/medvirker til antændelse, f.eks. sovende person, alkohol/narko påvirket, uovervåget person, udviklingshæmmet, om alder var en faktor mv. Angiver hvor mange strålerør, der er anvendt samtidig til at slukke branden. Hvis en brandslukning f.eks. begynder med et højtryksrør (HT-rør), og der siden skiftes til et C-rør, anføres antal strålerør anvendt som "1 rør". BrandVandforbrug BrandVandKilde BrandSærligeForhold Dataparameter: Indsats (Bygningsbrand) BrandForløbAnkomst Angiver et skøn over det samlede vandforbrug til at slukke branden. Angiver hvor den primære vandforsyning er hentet. Ved registrering er der mulighed for at skrive, om der var noget, der gav komplikationer ved hændelsen, f.eks. et overraskende brandforløb, asbest i tagkonstruktionen eller solceller på taget mv. Angiver omfanget af branden ved ankomst, f.eks. om der er overhængende fare for brand eller om der er synlige flammer i flere rum. ArnestedsRum BrandSpredning BrandSpredningÅrsag Angiver i hvilket rum i bygningen, branden startede, f.eks. soveværelse eller køkken. Angiver om der var brandspredning fra rummet, hvor branden startede Angiver årsagen til, at der var brandspredning fra rummet, hvor branden startede, f.eks. "hulrum" eller "åbenstående døre". BrandTekniskUdstyr BrandTekniskUdstyrKategori BrandTekniskUdstyrVirkede Angiver om der var anbragt/installeret brandteknisk udstyr på skadestedet. Angiver hvilke typer af brandteknisk udstyr på skadestedet, der blev anvendt ved indsatsen. Angiver om det brandtekniske udstyr på skadestedet virkede efter hensigten Dataparameter: Indsats (Sikringsanlæg) SikringAnlægNr Angiver nummeret på det brandsikringsanlæg, som er aktiveret. SikringDetektorGruppeNr Angiver nummeret på den detektorgruppe, som er udløst. SikringDetektorNr Angiver nummeret på den detektor, som er udløst. SikringDetektorType Angiver typen af detektor, som er udløst (ion, optisk, termo, multi). SikringUdløstÅrsag Angiver den formodede årsag til, hvorfor brandsikringsanlægget blev aktiveret (tobaksrygning, gnister fra vinkelsliber mv.). Dataparameter: Indsats CBRN (Miljøuheld) ForureningStofNavn Angiver hvilket stof, der er involveret i hændelsen f.eks. "fyringsolie". MængdeEnhed Angiver enheden for mængden af udsluppet/opsamlet stof(kg, liter mv.) ForureningMængdeUdstrømmet Angiver hvor meget af stoffet, der er sluppet ud. ForureningMængdeOpsamlet Angiver hvor meget af stoffet, der er opsamlet af redningsberedskabet. ForureningFormodetÅrsagTilUheld ForureningUNnrFarligeStoffer Dataparameter: Indsats (Redning) RedningsMetode Oplyser om den formodede årsag til CBRNE-hændelsen, f.eks. "uheld sket under transport" eller ved "af - eller pålæsning". Angiver UN nummer på det stof, som er involveret i hændelsen. Angiver hvilken redningsmetode, der er anvendt ved personredning, f.eks. "frigørelse af fastklemt". AntalPersonerReddet PersonRedningBemærkning AntalDyrReddet AntalPersonerEvakueret Dataparameter: Beskrivelse Beskrivelse Dataparameter: Køretøjer KøretøjType KøretøjNavn KøretøjStelNummer KøretøjNummerPlade StandardBemanding Angiver antallet af personer, der er reddet. Evt. supplerende bemærkninger til personredningsopgaven Angiver antallet af dyr, der er reddet. Angiver antallet af personer, der er evakueret. Beskrivelse af indsatsen Inddeling af de forskellige køretøjer i overordnede kategorier Kaldenavn på køretøj Nummer som identificerer køretøjet. Skal kun findes i stamdata, som felt som tastes ved oprettelse. Alle både stat og kommune udfylder feltet. Populærnummer til køretøj. Det normale antal personer på køretøjet Side 4 af 52

5 Parameterliste Dataparameter Dataparameter: Personale PersonNavn PersonCPR PersonMandskabs-Nummer PersonStilling PersonAnsættelsesStatus PersonKompetanceNiv Dataparameter: Station StationNavn StationNavnBRS StationBeredskab StationAdresse StationKoordinater StationTelefon StationKategori Forklaring Navnet på personen, feltet kommer som en kombination af to picklister fra statusbladet navn og cprnummer Cprnummer skal kun findes i status, som felt der indtastes ved oprettelse. Mandskabsnummeret på en person Angiver personens højeste funktion i beredskabsmæssig sammenhæng, hvor Indsatsleder er højest. Stilling på den pågældende station. Indeholder valgmulighederne indsatsleder, holdleder, brandmand og værnepligtig. Angiver personens ansættelsesstatus på den pågældende station. Indeholder valgmulighederne heltidsansat, deltidsansat, Sønderjysk frivillig, frivillig værnepligtig Beskriver hvilket kompetenceniveau personen har. Kompetenceniveauet vil løbende ændre sig med uddannelsesbilledet for personen. Stationens navn Beredskabsstyrelsens navngivning af stationen Beskriver hvilket beredskab stationen hører til Stationens adresse Stationens adresse på kort Stationens telefonnummer og Angiver stationens tilhørsforhold i redningsberedskabet. Der kan vælges mellem statsligt beredskabscenter, beredskabsstation, hjælpeberedskabsstation, stedlig beredskabsstyrke, kemisk beredskab, internationalt beredskab mv. StationEntreprenør Angiver hvem der har slukningsansvaret på stationen f.eks. Falck eller kommunen selv m.fl. StationDøgnBemanding Antal personer i døgnvagt Dataparameter: Redningsberedskab BeredskabNavn Beredskabets Navn BeredskabsNavnBRS Beredskabsstyrelsens navngivning af redningsberedskabet BeredskabAdresse Beredskabets adresse BeredskabchefNavnTelefon- Beredskabschefens navn, telefonnummer og Beredskabtelefon Beredskabets telefonnummer og BeredskabLogo Beredskabets logo Beredskabslettet Beskriver om beredskabet er slettet. Det skal registreres, hvornår beredskabet er nedlagt. Side 5 af 52

6 AlarmModtagetFra AlarmModtagetFra København Politi Direkte overførsel (ABA) Direkte henvendelse til redningsberedskabet Side 6 af 52

7 FørsteMeldingsOrdlyd FørsteMeldingsOrdlyd Bygningsbrand BB Bygn.brand-Butik BBBu Bygn.brand-Carport, fritliggende BBCa Bygn.brand-Etageejendom BBEt Bygn.brand-Garage, fritliggendde BBGa Bygn.brand-Gård BBGå Bygn.brand-Gård/fare for dyr BBGD Bygn.brand-Industribygning - Særligt objekt BBIS Bygn.brand-Industribygning BBIn Bygn.brand-Institution BBIt Bygn.brand-Kolonihavehus BBKo Bygn.brand-Lejlighed BBLe Bygn.brand-Sommerhus BBSo Bygn.brand-Udhus, fritliggende BBUd Bygn.brand-Villa/Rækkehus BBVi Bygn.brand-Mindre brand BBMi Ild i bygning BBBy Ild i kælder BBlk Ild i lejlighed BBll Ild i tag BBTa Ild på trappe BBTp Bygningsbrand - Røg BR Røg fra Butik BRBu Røg fra Carport, fritliggende BRCa Røg fra Etageejendom BREt Røg fra garage fritliggende BRGa Røg fra Gård BRGå Røg fra gård/fare for dyr BRGD Røg fra Industribygning BRIn Røg fra Institution BRIt Røg fra Kolonihavehus BRKo Røg fra Lejlighed BRLe Røg fra Sommerhus BRSo Røg fra Udhus, fritliggende BRUd Røg fra Villa/Rækkehus BRVi Røg fra Mindre brand BRMi Røg fra bygning BRBy Røg fra kælder BRFk Røg fra tag BRTa Røg fra trappe BRTp Container/affald (brand) BC Container i det fri-brand BCFr Container i bygning-brand BCBy Skraldespand i det fri-brand BCSk Affaldsoplag i det fri-brand BCAf Container-Mindre brand BCMi EL-installationer (brand) BE EL-instal.-Brand-Transformatorstation BETr EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri BEAn EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger BELe EL-instal.-Brand-Vindmølle BEVi EL-instal.-Brand-Mindre BEMi Gas (Lugt/udsivning/brand) BG Gas-Gaslugt i bygning BGiB Gas-Gaslugt i det fri BGiF Gas-Ledningsbrud, ej antændt BGLe Gas-BRAND i udsivende gas BGUd Gas-Gaslugt - eftersyn BGLu Naturbrand BN Naturbrand-Skov/Plantage BNSP Side 7 af 52

8 FørsteMeldingsOrdlyd Naturbrand-Hede/Klit BNHe Naturbrand-Mark m/afgrøder BNMa Naturbrand-Mark, Høstet BNMH Naturbrand-Skråning/Grøft BNSk Naturbrand-Halmstak BNHa Naturbrand-Mindre brand BNMi Skorstensbrand BSS Skorst.brand-Hårdt tag BSHT Skorst.brand-Stråtag BSSt Skorst.brand-Eftersyn BSEf Transportmidler (brand) BT Brand-Bil under tag BTBT Brand-Bil i det fri BTBF Brand-Lastbil/Bus BTLB Brand-Landbrugsredskab BTLa Brand-MC/Knallert BTMC Brand-Skib på land/dok BTSL Brand-Skib ved kaj BTSK Brand-Skib på sø BTSS Brand-Tog, Passagertog BTPa Brand-Tog, Godstog BTGo Brand-Fly, Passagerer BTFP Brand-Fly, Militært BTFM Brand Andet BAN Brandalarm BAAI Bål på gade BABG Brand med tilskadekomst BATi Eftersyn BAEs Brand Andet BAAn Mindre forurening BM Min. forurening-v/fuh BMFF Min. forurening-mindre spild BMFM Min. forurening-oliefilm på vand BMFO Større forurening BS Str. forurening-olieudslip BSFO Str. forurening-benzinudslip BSFB Str. forurening-kemikalieudsli BSFK Str. forurening-ammoniakudslip BSFA Str.forurening-Gylleudslip BSFG Forurening FA Amoniakudslip FAAm Benzinudslip FABz Gasudslip FAGa Klorudslip FAKI Forurening uheld FAUh Kemikalieuheld FAKu Oliespild FAOs Spuling af gade FASg Forurening Andet FAAn Indsatsleder BI ISL-Eftersyn BIEf ISL-Forespørgsel BIFo FUH-Færdselsuheld RF FUH-Brand i bil RFBr FUH-Fastklemte BIL RFFa FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS RFFL FUH-Fastklemte/Brandfare BIL RFFB FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS RFFS FUH-Tilskadekomne>5 RFTi FUH-Bil i vand RFBV Side 8 af 52

9 FørsteMeldingsOrdlyd AMB-FUH-Ambulance SFUH Personredning RP Redn.-Fastklemt, Maskine o.l. RPFM Redn.-Tilskadekomne>5 RPTi Redn.-Sammenstyrtning RPSa Redn.-Bygning/Højderedning RPBy Redn.-Jord-/Sandskred RPJo Redn.-Mast/Højderedning RPMa Redn.-Silo/Brønd RPSi Redn.-Skrænt RPSk Redn.-Drukneulykke RDr Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN RDSø Redn.-Drukneulykke Fjord RDFj Redn.-Drukneulykke Havet RDHa Redning Andet RX Gasulykke RXgu Elulykke RXel Elevatorulykke RXeu Skibsulykke RXsu Trafikulykke RXtu Defekt gas/el RXdg Eksplosion RXex Elevatorstop RXes Oversvømmelse RXos Springtæppe RXst Terror RXte Redning Andet RXan Togulykke RJ Togulykke-Passager RJPa Togulykke-Gods RJGo Person under tog RJPU Fly - standby RAS Fly - standby 1/sikkerhedslanding RAS1 Fly - standby 2/sikkerhedslanding RAS2 Fly - standby 3/sikkerhedslanding RAS3 Flyulykke RA Flyulykke-Passager RAPa Flyulykke-Militært RAMi Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning RG Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning RGLi Assistance (brand-miljø-alarmeringsplan-redning) BA Ass.-Tankvogn BATa Ass.-Drejestige BADr Ass.-A-sprøjte BAAS Ass.-A-sprøjte+drejestige BASD Ass.-A-sprøjte+tankvogn BAAT Ass.-Slangetender BAST Ass.-Miljø, Trin I BAME Ass.-Miljø, Trin II BAMT Ass.-Alarmeringsplan-iværksæt BAPl Ass.-Redning BARe Ikke angivet XX Side 9 af 52

10 Årsag til alarm Årsag til alarmering Bygningsbrand Container/affald (brand) El-installationer (brand) Gas (brand) Naturbrand Skorstensbrand Transportmidler (brand) Brand -andet Gas (Lugt/udsivning) Forurening Mindre forurening Større forurening FUH-Færdselsuheld Personredning Redn.-Drukneulykke Redning Andet Togulykke Fly-standby Flyulykke Vejrligsulykke Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning Assistance til igangværende indsats Andet Side 10 af 52

11 ServiceniveauUdrykningstid ServiceNiveauUdrykningstid 5 minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter Intet specifikt tidskrav Uoplyst Side 11 af 52

12 Alarmtype Alarmtype Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Side 12 af 52

13 SikringDetektorType SikringDetektorType Ionisk røgdetektor Optisk røgdetektor Termodetektor Multifunktions detektor Beamdetektorer Anden detektor Side 13 af 52

14 SikringUdløstÅrsag SikringUdløstÅrsag Håndværksarbejde Madlavning Rygning Bad (damp) Stearinlys Pejs/brændeovn Støv (snavs) Vand (fugt) Lyn Trykfald forsyningsledning (AVS) Fyrværkeri Stød/beskadigelse Fejltryk Andet Ukendt Uoplyst Side 14 af 52

15 HændelsesPlacering HændelsesPlacering Bygning Bygningsafsnit til natophold Etageboliger Enfamiliehuse Række-, Kæde-, gruppe eller dobbelthus Stuehus (Landbrug), slot, herregård, gods o.lign Sommerhuse Ungdomsboliger Bygningsafsnit til dagophold Kontorer Industri- og lagerbygninger Avls- og driftbygninger Garager Carporte Udhuse Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester Garageanlæg i flere etager Bygningsafsnit til dagophold med få personer Skole, fritidshjem Dagcentre o. lign Bygningsafsnit til dagophold og natophold Hoteller Vandrerhjem, kroer, pensionater, Kollegier Bygningsafsnit til dagophold og natophold (pleje) Hospital, sygehus, fødeklinik o. lign Plejehjem/ældrebolig/beskyttet bolig Vuggestuer/børnehaver Døgnistitution (Hjem for psykisk syge stofmisbrugere handicappede mm.) Flygtninge/asylcenter Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign Bygningsafsnit til dagophold for mange personer Butikker Forsamlingslokaler, kantiner, selskabslokaler, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre lign. rum Biografer, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg i forbindelse med butikscentre, Restaurationer Skole, fritidshjem Ikke-bygning (åbne arealer) Natur Skov/Plantage Hede/klit Mark Skråning/Grøft Sø/mose/å Strand Fjord/hav Anden natur Infrastruktur (Trafikarealer) Motorvej Landevej Byvej Parkeringsplads/rasteplads Jernbaneterræn Havn/havnareal Lufthavnsareal Bro/viadukt Tunnel Anden infrastruktur Oplagsareal Genbrugsstation Side 15 af 52

16 HændelsesPlacering Modtageplads for kemikalieaffald Losseplads Oplagsareal landbrug Oplagsareal industri Andet oplagsareal Andet åbent areal Skolegård Plads/torv/parkeringsplads/rasteplads o. lign Park Have Andet åbent areal Side 16 af 52

17 HændelsesType HændelsesType ULYKKER Overhængende fare for brand Brand Større forurening Mindre forurening Trafikulykke Drukneulykke Sammenstyrtningsulykke Togulykke Overhængende fare for flyulykke Flyulykke Skibsulykke Anden ulykke VEJRLIG OG NATURKATASTROFER Oversvømmelse/Skybrud Forhøjet vandstand Storm/orkan Kraftigt snefald Isslag Kraftig tåge Tordenvejr (Lynnedslag) Anden naturhændelse ANDRE HÆNDELSER Anden hændelse Side 17 af 52

18 BrandsynsObjekt BrandsynsObjekt Nej Ved ikke Hvis ja - vælg venligst: Fredet bygning Hoteller o. lign. (>10 sovepladser) Plejeinst. (>10 sovepladser) Forsamlingslokale (>150 personer) Forsamlingslokale (>50 personer) Undervisningsafsnit (>150 personer) Dagsinstititionsafsnit (>50 personer eller >10 sovende) Butikker (>150 personer) Feriehuse (>10 sovepladser) Brandfarlige virksomheder og oplag Side 18 af 52

19 OpgaveHvadUdført OpgaveHvadUdført Overhængende fare for brand (opgaver) Skumudlægning Udlægning af sikringsslanger Brandopgaver Brandslukning Fyldning af trykluftsflasker Vandforsyning Brandvagt med køretøj Redningsopgaver Personredning Dyreredning Evakuering Værdiredning Vejrligsopgaver Storm/orkan opgaver Rydning Afdækning Afspærring Afstivning Andet Oversvømmelse opgaver Lænsning Inddæmning (sandsække mv.) Andet Snefald (opgaver) Rydning Transport (livsvigtig) Transport (Service) Andet Færdselsuheld opgaver (andet) Sikring af skadested Spuling af vejbane Andet CBRNEopgaver Opsamling af stof Andre opgaver Standby på anden brandstation Standby ved sikkerhedslanding fly Indkvartering og forplejning Eftersøgning Eftersyn Rydning (andet) Nødstrømsforsyning Andet Side 19 af 52

20 Objekt ObjektHvad Bygning Person Dyr Husdyr Vilde dyr Kæledyr Transportmidler, m.v Cykel Knallert Motorcykel Bil/varevogn (u kg) Lastbil (o kg) Tankvogn El/hybridkøretøj Bus Campingvogn Tog Skib Fly Landbrugskøretøj Traktor Halmpresser Mejetærsker Andet transportmiddel Container Affaldscontainer Transportcontainer Tank Anden container Natur Træ Afgrøder/bevoksning Jord Vand Sne Anden objekt i naturen Stoffer Mindre spild ved færdselsuheld Kemikalier Eksplosiv stoffer Andet stof Bygningsmateriale o. lign Asbest Stillads, tag og andre bygningsdele Andet Andet Side 20 af 52

21 PersonerSkadeartTilskadekommen PersonerSkadeartTilskadekommen Røgforgiftet Forbrændt Kombination (røg og forbrændt) Fastklemt Læsioner fra påkørsel Læsioner fra sammenstyrtning Anden skade Side 21 af 52

22 PersonerSkadeartOmkommen PersonerSkadeartOmkommen Røgforgiftet Forbrændt Kombination (røg og forbrændt) Druknet Fastklemt Læsioner fra påkørsel Læsioner fra sammenstyrtning Anden dødsårsag Side 22 af 52

23 BrandDirekteÅrsagsType BrandDirekteÅrsagsType Menneskelig handling Tilsigtet Utilsigtet Udstyr Svigt af udstyr eller varmekilde Natur Naturhændelse Ukendt Uoplyst Side 23 af 52

24 BrandMedvirkFaktor BrandMedvirkFaktor Forkert brug af materale eller produkt Svejse-, slibe-, skærearbejde Tagdækning Varmekilde for tæt på brændbart materiale Leg med ild Bortkastede cigraretter mm. (uforsigtighed rygning) Bortkastet aske fra gril eller andet brændbart (ikke tobak) Spild af brandfarlige væsker Forkert brug af materale eller produkt - i forbindelse med madlavning Forkert brug af elektrisk brugsgenstand Forkert brug af materale eller produkt - andet Mekanisk fejl eller svigt Ledningsbrud Tærring Termostatsvigt Defekt motor Lækage Mekanisk fejl eller svigt - andet Elektrisk fejl eller svigt Kortslutning i stikkontakt o. lign Kortslutning i elektrisk brugsgenstand Operationel mangel Mangel på vedligeholdelse skorsten o. lign Kollision, kørt over, drejet over mm Operationel mangel, andet Håndtering/kontrol med åben ild Udendørs afbrænding af affald Udendørs afbrænding af naturarealer Udendørs bål til opvarmning eller madlavning Genoplblussen af brand Anden håndtering/kontrrol med åben ild brændbart materiale for tæt på åben ild Natur Lynnedslag Storm Stormflod Oversvømmelse Solstråler Natur, andet Ukendt Uoplyst Side 24 af 52

25 BrandMenneskeligeFaktorerÅrsag BrandMenneskeligeFaktorerÅrsagTilAndtændelse Ingen medvirkende faktor 5000 Sovende Alkohol/narkopåvirket Uovervåget Udviklingshæmmet Fysisk handicappet Psykisk handicappet Andet Handicap Alder Skriv Side 25 af 52

26 BrandVarmeKilde BrandVarmeKilde Betjeningsudstyr Gnist, glød eller flamme Udstrålet eller udført varme Elektrisk lysbue Anden varme Varm eller glødende genstand Varme, gnist fra friktion Smeltet varmt materiale (løbesod, metal, glas, slagger fra svejsning, bremseklods) Eksplosiver og fyrværkeri Kemisk/Naturvarmekilde Lynnedslag Statisk elektricitet Selvantændelse (Kemisk reaktion) Eksplosion (Kemisk reaktion) Solstråler Anden kemisk eller naturlig varmekilde Anden åben flamme eller rygende materiale Cigaret, pibe, cigar Lighter Tændstik Levende lys Fyrfadslys Stearinlys på juletræ/juledekoration / adventskrans Andet stearinlys Olie- eller petroleumslampe mv Fakkel til belysning (inkl. petroleum, olie, bioethanol, gas) Rispapir lanterne Advarsels/nødblus Varme fra ubestemt rygende materiale Ledt Varme fra anden brand (Anden varmekilde) Side 26 af 52

27 BrandTypeMaterialelFørstAntændt BrandTypeMaterialelFørstAntændt Faste produkter Plastic Tekstil (tøj o.lign) Tagpap Andet fast produkt Natur produkt Hø, strå, halm Grilkul, briketter Græs Træ Papir Anden natur materiale Brandbar gas Natur gas Anden brandbar gas Brandbar Væske Olie madlavning Benzin Ethanol Anden brandbar Væske Isolationsmaterialer Mineraluld Papiruld Træfiber Hør Ekspanderet perlit Flamingo EPS XPS PIR PUR Andet isolationsmateriale Andet produkt Ukendt Side 27 af 52

28 BrandObjektMaterialeAnvendelse BrandObjektMaterialeAnvendelse Bygningskonstruktioner Skorsten Tagkonstruktion Vægkonstruktion Etageadskillelse Byggematerialer Isolationsmaterialer Andet byggemateriale Boliginventar Seng Sofa Stol Bord Anden møbel Tøj Alm. Tæppe Varmetæppe/varmepude Gardin Madras Dyne/pude Skraldespand Dekorationer Juletræ Anden boliginventar - Skriv Oplag Affaldsoplag Fyrværkeri oplag Foderstof oplag Halmoplag Plastoplag Træoplag Andet brandfarligt oplag Brandfarlige væsker Andet Ukendt Intet objekt Side 28 af 52

29 BrandObjektInvolveretIAnt BrandObjektInvolveretIAntændelse Belysning Lampe med halogen pære Lampe med LED pærer El-lyskæde Anden elektrisk lampe Elektrisk brugsgenstand Elektronik PC og tilbehør Tablet Bærbar PC Stationær PC PC-tilbehør Telefon Mobiltelefon / trådløs telefon Anden telefon TV Billedrørs TV Fladskærms TV mv Anden elektronik Hårde hvidevarer Emhætte Fryser Køleskab/kølefryseskab/kombiskab Opvaskemaskine Tørreskab Tørretumbler Vaskemaskine Anden hård hvidevare Installationer El-installationer El-tavle Anden El-installation Gas-installationer Transportanlæg Vandinstallationer Ventilationsanlæg Håndværktøj og Maskiner Ukrudtsbrænder Metalforarbejdningsmaskine Pakkemaskine Plastforarbejdningsmaskine Sprøjtemalings- og dyplakeringsudstyr Træforarbejdningsmaskine Andet håndværktøj eller maskine Tekniske anlæg El-anlæg Fyringsanlæg Fyringsanlæg, Bioethanol Fyringsanlæg, Fast brændsel Brændeovn Pillefyr Pejs Fyringsanlæg, Flis/halm Fyringsanlæg, Olie Fyringsanlæg, Gas Gas-anlæg Kloakanlæg Vandledning Varmeapparater, andet Strygejern Side 29 af 52

30 BrandObjektInvolveretIAnt Vandvarmer Varmekabler Varmelamper Varmepistol Varmetæppe/varmepude Varmeapparater, madlavning Brødrister Kaffemaskine Kogeplade Komfur Elkomfur Gaskomfur Microbølgeovn Ovn Grill Kul Gas Bålplads Varmeapparater, rumopvarmning El-radiator Strålevarmeapparat Varmeblæser Andet Ukendt Intet objekt Side 30 af 52

31 BrandKlassificering BrandKlassificering Småredskaber HT rør HT rør HT rør rør rør >3 rør Side 31 af 52

32 BrandVandKilde BrandVandKilde Sprøjtens tank Vandtankvogn Brandhane Åbent vand Andet Side 32 af 52

33 Brandforløb ved ankomst Brandforløb ved ankomst Slukket ved ankomst Røgudvikling (ingen synlige flammer) fra 1 rum Røgudvikling (ingen synlige flammer) fra flere rum Synlige flammer fra 1 rum Synlige flammer fra flere rum Overtændt(fuld udviklet rumbrand) Side 33 af 52

34 BrandStartRum BrandStartRum Altan Stue Soveværelse Køkken Entré, gang Bad, WC Bryggers Fyrrum, depotrum, hobbyrum o.lign Pulterrum, kælder Pulterrum, loft Trappe Affaldsrum Parkeringskælder Øvrig rum beboelse - skriv Stald Lade Maskinhus Andet rum landbrug - skriv Produktionslokale Laboratorium Lagerlokale Silo Sprøjtekabine Teknikrum Opholdsrum Rengøringsrum Andet rum industri - skriv Værksted Ventesal Kontor Elevator Sauna Andet rum service - skriv Hulrum i konstruktion inkl. skorsten Ukendt Side 34 af 52

35 BrandspredningÅrsag BrandspredningÅrsag Åbenstående alm. døre Åbenstående branddøre Huller i etageadskillelsen Huller i brandcelle- brandsektionsvæg Strålevarme Varmeledning Varmestrømning Flyveild Gennembrænding Via hulrum Andet Ukendt Side 35 af 52

36 BrandTekniskUdstyr BrandTekniskUdstyr Røgalarm Håndildslukker Brandtæppe Branddasker ABA-anlæg Sprinkler (AVS) Røgudluftning Brandventilation (ABV) Flugtvejs- og panikbelysning ABDL Varslingsanlæg Andre anlæg Side 36 af 52

37 Redningsmetode Redningsmetode Frigørelse teknisk - fastklemt Frigørelse andet Drejestige/redningslift/kran Håndstige Springpude/tæppe Reb/tov/ (ophaling) Reb/tov/ (nedfiring) Nødflytning Overfladeredning (båd/strand/sø) Dykning Andet Side 37 af 52

38 ForureningStofNavn ForureningStofNavn Acetylen Oxygen Ammoniak Benzin Chlor Dieselolie Fyringsolie Motorolie Kølervæske Gylle Hydraulikolie Fyrværkeri (klasse 1) Andet eksplosivstof (klasse 1) Gas under tryk (klasse 2) Brandfarlig væske (klasse 3) Brandfarligt fast stof (klasse 4) Oxiderende stof (klasse 5) Giftigt stof (klasse 6) Radioaktivt stof (klasse 7) Ætsende stof (klasse 8) Forskellige farlige stoffer og genstande (klasse 9) Andet (kendt stofnavn) Ukendt Side 38 af 52

39 MængdeEnhed MængdeEnhed Kg Liter M Stk Side 39 af 52

40 MiljoeuheldAarsag MiljoeuheldAarsag Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under transport Udslip under af- eller pålæsning Udslip under industriproduktion Andet Ukendt Uoplyst Side 40 af 52

41 SpecialMaterielType SpecialMaterielType Brandslukningsopgave Skærslukker Termisk kamera Skumvæskedepoter Pulverkanoner Redningsopgaver Alm. Frigørelsesværktøj Tungt frigørelsesværktøj Højderedningsudstyr (store højder) Højderedningsudstyr (klinter/skrænter) Brøndredningsudstyr Udstyr til overfladeredning Udstyr til vanddykning USAR-materiel Afstivning Gennembrydning CBRNE-opgaver Kemikalieindsatsdragter Måleudstyr Gasser Kemikalier Radiologiske Vejrligsopgaver Lænsepumper/dykpumper Inddæmningsmateriel Side 41 af 52

42 KoeretoejIndsatsOpgave KoeretoejIndsatsOpgave Aflyst Mødt på skadested Indsat Transport Side 42 af 52

43 KoeretøjUdrykningsArt KoeretøjUdrykningsArt Assistance Erstatning Primær Sekundær Side 43 af 52

44 PersonFunktion PersonFunktion Ledelse Skadestedsleder Indsatsleder Holdleder Brandmand Chauffør Røgdykker Vanddykker Kemikaliedykker Andet Side 44 af 52

45 PersonOpgaveType PersonOpgaveType Indsat Mødt på skadested Radiovagt Mødt på station Aflyst Ikke mødt Side 45 af 52

46 KøretøjType KøretøjType Slukkende enheder Autosprøjte (< l/min) Autosprøjte ( l/min) Autosprøjte (> l/min) Hurtig slukningsenhed (HSE) Tanksprøjte Skovbrandslukningskøretøj kg. pulverpåhængskøretøj Brandsluknings-ATV Vandtransportenheder Vandtankvogn Kabinetankvogn Slangetender Stiger Drejestige Afprodsstige Påhængsstige Redningslift Skum Skum-/vandkanon Redningsvogne Redningsvogn, let Redningsvogn, medium Redningsvogn, tung Behandlingspladser Behandlingsplads Kranvogn Kranvogn (< 8 Tm) Kranvogn (8-25 Tm) Kranvogn (>25 Tm) Dykkervogne Dykkervogn Både Båd, mindre søer og vandløb (kat. D eller ringere) Båd, større søer og kystnære områder (kat. C ) Båd, SAR på åbent hav (kat. B eller bedre) CBRN Kombinationsvogn (Redning/miljø) CBRN (overbygning) Miljøcontainer Personelrensecontainer Miniskimmer Ledelses- og kommunikationskøretøjer Indsatsledervogn Ledelseskøretøj (KST) Kommunikationsvogn Teltcontainer Personelcontainer Afstivning Afstivningspakning, Kl. I Belysningsaggregater Belysningsaggregat (< W) Belysningsaggregat ( W) Belysningsaggregat (> W) El-generatorer El-generator (< 50 kva) El-generator ( kva) El-generator (> 100 kva) Lænsepumpeenheder Lænsepumpeenhed (< 10 m^3/min) Side 46 af 52

47 KøretøjType Lænsepumpeenhed (10-25 m^3/min) Lænsepumpeenhed (> 25 m^3/min) Transport Mandskabs-/personvogn (ikke terrængående) Mandskabs-/personvogn (terrængående) Bus Varevogn (<= kg) Lastvogn, tom (> kg) Containertrækker Hænger ATV Værkstedsvogn Røgdykkertender Højtrykskompressor Højtrykskompressor Sneplove Sneplov Røgdykkermaterielpakning Røgdykkermaterielpakning Side 47 af 52

48 KompetanceNiveau Kompetanceniveau Chef- og ledelsesniveau CHV ISL Mellemlederniveau Holdleder som teknisk leder Holdleder (brand) Holdleder andet Holdleder Redning Holdleder Kommunikation Holdleder Indkvartering-Forplejning Manuelt niveau Funktionsuddannelse indsats (brandmand) Manuelt niveau andet Uddannelse i Redning Uddannelse i Kommunikation Funktionsuddannelse Indkvartering-Forplejning Side 48 af 52

49 PersonAnsættelsesStatus PersonAnsættelsesStatus AkutBeredskab Heltid Deltid Frivilligt Brandværnsforbund Frivillig (i udrykningsvagt) Øvrigt personale Frivillige Administration Side 49 af 52

50 PersonStilling PersonStilling Ledergruppe Beredskabschef Viceberedskabschef Brandchef Vicebrandchef Beredskabsinspektør Viceberedskabsinspektør Brandinspektør Vicebrandinspektør Indsatsleder Områdeleder Stationsleder Brigadechef Kolonnechef Sektionschef Sektionsleder Korpsmester Mester (R) Mellemledergruppe Beredskabschef Holdleder Udrykningsleder Beredskabsmester Viceberedskabsmester Overbrandmester Brandmester Underbrandmester Beredskabsassistent Beredskabsassistent (VPL) Brandmand Brandmand Menig Redder Værnepligtig Værnepligtig, Menig Gruppefører Beredskabsassistent Andet Side 50 af 52

51 StationEntreprenør StationEntreprenør Falck Kommunalt Frivilligt brandværn Andet Side 51 af 52

52 StationsKategori StationsKategori Beredskabsstation Hjælpeberedskabsstation Stedlig Beredskabsstyrke ISL - Station Supplerende styrker Side 52 af 52

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 3. januar 2013 Indhold Alarm modtaget fra 3 Alarmkilde 4 Alarmtype 5 Ansættelsesstatus 6 Assistancetype 7 Behandling (dyreredning) 8 Beredskabsniveau

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014... 3 4. IDV

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Kommune Brand & Redning. Risikoidentifikation (lokale risici) Sag /38 Dok 006/ vapl/sufa den 0.0.03 Brand & Redning Indholdsfortegnelse Kapitel Risikoidentifikation Afsnit. Afsnit. Afsnit.3 Afsnit. Risikoidentifikation

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter Støvring Brandstations Nyheds-noter 04-08-2012 Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere