Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version 1-23-12-2014"

Transkript

1 Indledning Oversigt og værdilister i det nye ODIN Dette dokument indeholder en oversigt over de dataparametre og værdilister, som skal anvendes af de kommunale redningsberedskaber ved registrering og indberetning i det nye ODIN. Til mange af dataparametrene er tilknyttet en værdiliste, hvor der skal vælges en eller flere elementer, når der registreres udrykningsrapporter eller stamdata i det nye ODIN. For hvert element i værdilisten er både tekstværdien og koden anført. Værdilisteelementer, der er vist med fed skrift er hovedkategorier, som ikke kan vælges, når der registreres i det nye ODIN. De er medtaget i oversigterne for at give overblik. Ved indtastningen i det nye ODIN kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at finde lige præcis den værdi, der matcher forholdende ved udrykningen eller hændelsen. I de tilfælde kan der vælges et element med værdien 'Andet'. I de tilfælde vil der også typisk skulle indtastes supplerende tekst. Side 1 af 52

2 Parameterliste Dataparameter Dataparameter: Alarmering Rapportnummer Lokalt rapportnr. Eksternt rapportnr. 112-nummer AlarmModtaget AlarmModtagetFra FørsteMeldingsOrdlyd Forklaring Beredskabets rapportnr Enhedens eget lokale rapnr EVA-2000 (Falck) nummer o.lign. Alarmcentralens rapportnummer Tidspunktet (dato og klokkeslæt) for modtagelse af alarm hos redningsberedskabet. Viser hvor alarmen er modtaget fra, det være sig 112-alarmcentralen, ABA-anlæg eller henvendelse direkte til beredskabet (telefon/personlig). Alarmcentralens første melding til redningsberedskabet om, hvilket uheld, der er sket f.eks. Brand-Bil i det fri. Meldingerne kommer både fra Politiets alarmcentral og Københavns alarmcentral. Meldingslisterne fra de 2 alarmcentraler er forskellige. FørsteMeldingBemærkning Supplerende bemærkningsfelt til FørsteMeldingsOrdlyd Årsag til alarmering Overordnet melding til redningsberedskabet om, hvilket uheld, der er sket. Datakilde Viser hvilket system, der har indrapporteret alarmen i NYTIND f. eks. EVA2000, Beredskab2000 eller Felix m.fl. MeldingsAdresse Adressen brandvæsenet kaldes ud til dvs. Kommune, Vejkode, Vejnavn, Husnr., Etage, Postnr., posrdistrikt, koordinater i UTM32--format. StedUdenOfficielAdresse Supplerende oplysninger til meldingsadressen f.eks. "ude foran nr 8", "i vejkrydset" m.v. ServiceniveauUdrykningstid OpgaveMødeplan Øvelse Dataparameter: Skadestedet SkadestedsAdresse ForskMeldingsAdresse-SkadestedAdresse Alarmtype HændelsesPlacering Hændelsestype MeldingPassende Viser kommunens fastlagte serviceniveau for, hvor lang tid der må gå fra beredskabet er alarmeret til det ankommer på skadestedet. Der vil typisk være forskellige serviceniveauer i de enkelte kommuner alt efter om det er by - eller landzone. Det kan f.eks. være, at kommunen har besluttet, at byudrykninger er tilknyttet et serviceniveau på 10 minutter, mens landudrykninger kunne have et 15 minutters serviceniveau. Beskriver om udrykningen/assistancen er en del af en mødeplan eller ej. Beskriver, om der er tale om en øvelse Adressen hvor hændelsen er sket Angiver om meldingsadressen var korrekt Angiver om alarmen var reel, blind eller falsk Beskriver hvor ulykken er sket. For bygninger benyttes bygningsreglementet Anvendelseskategorier. Beskriver årsagen til, at der skal løses opgaver på skadestedet Beskriver om den faktiske skade på skadestedet var forskellig fra ordlyden i den første melding. Eksempelvis kan første melding have været bilbrand, mens den faktiske skade viser sig at være containerbrand BrandsynsObjekt OpgaveLøstFørAnkomst Dataparameter: Anvendt køretøj KøretøjAlarmTidspunkt Angiver om der var brandsynsobjekt(er) på skadestedet. Beskriver om opgaven er løst inden brandvæsenets ankomst. Tidspunkt hvor det enkelte køretøj er alarmeret. For planlagte assistancer er alarmtidspunktet, det tidspunkt hvor klargøring til assistancen påbegyndes. Forskel på alarmtidspunkt og afgangstidspunkt giver køretøjets afgangstid. Forskel på alarmtidspunkt og fremmetidspunkt giver køretøjets udrykningstid. Forskellen på alarmtidspunkt frigivet giver assistancens varighed. KøretøjAfgangsTidspunkt KøretøjFremmeTidspunkt KøretøjFrigivetTidspunkt Tidspunkt hvor det enkelte køretøj afgår fra stationen eller fra forrige skadessted. Forskel på køretøjs alarmtidspunkt og afgangtidspunkt giver køretøjets afgangstid. "Afgår" defineres som det tidspunkt, hvor køretøjet forlader stationens matrikel, hvis afgang sker fra andet skadessted, er afgangstidspunktet, når køretøjet forlader skadestedet. Tidspunktet hvor det enkelte køretøj ankommer til skadesstedet. Forskellen på alarmeringstidspunkt og fremmetidspunkt giver udrykningstiden. Forskellen på fremmetidspunkt og frigivettidspunkt giver nettovarigheden. "Ankommer" defineres som, det tidspunkt udrykningsenheden ankommer til kontaktpunkt, opmarch-område eller indsatsområde/skadested. Tidspunkt hvor det enkelte køretøj frigives på skadesstedet. Forskellen på alarmeringstidspunkt og frigivettidspunkt giver indsatsens varighed, forskellen på fremmetidspunkt og frigivettidspunkt giver indsatsens nettovarighed. "Frigivet" defineres som at køretøjet er løst fra opgaver på skadesstedet. Side 2 af 52

3 Parameterliste Dataparameter KøretøjKlarigenTidspunkt KøretøjIndsatsOpgave Forklaring Tidspunktet hvor det enkelte køretøj er klar til næste assistance. Det kan være samme tid som frigivettidspunkt, men også senere (typisk når køretøjet garageres på stationen). Forskellen på frigivettidspunkt og klarigenstidspunkt giver retableringstid. Beskriver køretøjets opgave på skadestedet f.eks. "indsat", "mødt på skadested" eller "transport" KøretøjKørselsType KøretøjUdrykningsArt KøretøjAntal-Personer1udrykning Dataparameter: Anvendt personale PersonAlarmTidspunkt PersonMødtTidspunkt Angiver om der har været tale om kørsel 1 eller 2. Kørsel 1 defineres som assistancer, hvor færdselslovens bestemmelse om udrykningskørsel tages i anvendelse. Kørsel 2 defineres som uopsætlig kørsel men uden udrykning (dvs. uden blå blink og horn). Beskriver køretøjets udrykningsart - opdeles i primær, sekundær, erstatning og assistance Beskriver hvor mange personer, der var med på hvert køretøj, som er tilknyttet udrykningen Det tidspunkt en person alarmeres på. Forskellen på person alarmtidspunkt og person frigivettidspunkt giver personens mandtimeforbrug. ["Alarmeres" defineres som det tidspunkt, hvorfra personen er optaget af assistancen dvs. påbegynder omklædning eller påbegynder transport til stationen med det formål at rykke ud. Dvs. Ved 1. udrykning: Det tidspunkt, hvor alarmen slås på stationen eller besked gives via telefon, voice broadcast eller andet. Ved efterfølgende udrykninger: Det tidspunkt hvor besked gives via telefon, voice broadcast eller andet. "Station" defineres som den matrikel, personen er tilknyttet til i forbindelse med det daglige arbejde. Det tidspunkt en person møder på stationen. Station defineres som den matrikel, personen er tilknyttet til i forbindelse med det daglige arbejde. Mødt defineres som, når personen træder ind på matriklen. PersonKlarIgenTidspunkt PersonOpgaveType PersonFunktion Tidspunkt for hvornår den enkelte person er klar til næste udrykning. Typisk når personen er tilbage på stationen. Beskriver personens opgave på skadestedet Beskriver personens funktion på skadestedet dvs. var personen Indsatsleder, holdleder, brandmand, røg- eller kemikaliedykker eller almindelig dykker Dataparameter: Specialmateriel SpecielMaterielTypeAnvendt Dataoparameter: Indsats OpgaveHvadUdført Objekt AntalTilskadekommende AntalOmkomne PersonerSkadeartTilskadekommen KendtAfBeredskabTilskadekommen PersonerTilskadekommenBemærkning PersonerSkadeartOmkommet KendtAfBeredskabOmkommet PersonerOmkommenBemærkning Hvilket materiel er anvendt på udrykningen Beskriver hvad, der rent faktisk er udført på assistancen (brandslukning, personredning osv.) Det objekt/materiale, der indsættes imod. Angiver antallet af tilskadekomne på skadestedet. Angiver antallet af omkomne på skadestedet. Angiver hvilken skade, personen har pådraget sig Angiver om redningsberedskabet havde kendskab til personen i forvejen, hvis ja tilføjes bemærkning. Beskriver hvilken type person, der er tilskadekommet Angiver årsagen til, at personen er omkommen Angiver om redningsberedskabet havde kendskab til personen i forvejen, hvis ja tilføjes bemærkning. Beskriver hvilken type person, der er omkommen. Dataparameter: Indsats (Brand) BrandVarmeKilde Den varmekilde, der antændte det første brændbare materiale, f.eks. Gnist, glød eller flamme. BrandTypeAfMateriale-FørstAntændt BrandObjektMaterialeAnvendelse Angiver hvilket materiale, der først blev antændt, f.eks. papir, pap, plastic, træ m.v. Angiver anvendelse/kontruktion af det materiale, der efterfølgende blev antændt f.eks. Bygningskontruktion, møbel, oplag, affaldsoplag i container BrandUdstyrInvolveretIAntændelse BrandUdstyrInvolveretMærkeVareNummer Angiver type af udstyr som bevirkede, at den primære varmekilde forårsagede antændelse, såfremt udstyr fejlede eller blev anvendt forkert, f.eks. elektrisk lampe. Mærke og varenummer på udstyr/objekt, som er involveret i antændelsen Side 3 af 52

4 Parameterliste Dataparameter BrandFormDirekteÅrsagsType BrandMedvirkFaktor BrandMenneskelige FaktorerÅrsagTilAntændelse BrandKlassificering Forklaring Angiver den formodede direkte årsag til, at branden er startet, f.eks. "fejl på udstyr". Angiver den formodede medvirkende faktor til, at branden er startet, f.eks. "Leg med ild" eller "bortkastet aske fra gril". Angiver menneskelige faktorer der bidrager/medvirker til antændelse, f.eks. sovende person, alkohol/narko påvirket, uovervåget person, udviklingshæmmet, om alder var en faktor mv. Angiver hvor mange strålerør, der er anvendt samtidig til at slukke branden. Hvis en brandslukning f.eks. begynder med et højtryksrør (HT-rør), og der siden skiftes til et C-rør, anføres antal strålerør anvendt som "1 rør". BrandVandforbrug BrandVandKilde BrandSærligeForhold Dataparameter: Indsats (Bygningsbrand) BrandForløbAnkomst Angiver et skøn over det samlede vandforbrug til at slukke branden. Angiver hvor den primære vandforsyning er hentet. Ved registrering er der mulighed for at skrive, om der var noget, der gav komplikationer ved hændelsen, f.eks. et overraskende brandforløb, asbest i tagkonstruktionen eller solceller på taget mv. Angiver omfanget af branden ved ankomst, f.eks. om der er overhængende fare for brand eller om der er synlige flammer i flere rum. ArnestedsRum BrandSpredning BrandSpredningÅrsag Angiver i hvilket rum i bygningen, branden startede, f.eks. soveværelse eller køkken. Angiver om der var brandspredning fra rummet, hvor branden startede Angiver årsagen til, at der var brandspredning fra rummet, hvor branden startede, f.eks. "hulrum" eller "åbenstående døre". BrandTekniskUdstyr BrandTekniskUdstyrKategori BrandTekniskUdstyrVirkede Angiver om der var anbragt/installeret brandteknisk udstyr på skadestedet. Angiver hvilke typer af brandteknisk udstyr på skadestedet, der blev anvendt ved indsatsen. Angiver om det brandtekniske udstyr på skadestedet virkede efter hensigten Dataparameter: Indsats (Sikringsanlæg) SikringAnlægNr Angiver nummeret på det brandsikringsanlæg, som er aktiveret. SikringDetektorGruppeNr Angiver nummeret på den detektorgruppe, som er udløst. SikringDetektorNr Angiver nummeret på den detektor, som er udløst. SikringDetektorType Angiver typen af detektor, som er udløst (ion, optisk, termo, multi). SikringUdløstÅrsag Angiver den formodede årsag til, hvorfor brandsikringsanlægget blev aktiveret (tobaksrygning, gnister fra vinkelsliber mv.). Dataparameter: Indsats CBRN (Miljøuheld) ForureningStofNavn Angiver hvilket stof, der er involveret i hændelsen f.eks. "fyringsolie". MængdeEnhed Angiver enheden for mængden af udsluppet/opsamlet stof(kg, liter mv.) ForureningMængdeUdstrømmet Angiver hvor meget af stoffet, der er sluppet ud. ForureningMængdeOpsamlet Angiver hvor meget af stoffet, der er opsamlet af redningsberedskabet. ForureningFormodetÅrsagTilUheld ForureningUNnrFarligeStoffer Dataparameter: Indsats (Redning) RedningsMetode Oplyser om den formodede årsag til CBRNE-hændelsen, f.eks. "uheld sket under transport" eller ved "af - eller pålæsning". Angiver UN nummer på det stof, som er involveret i hændelsen. Angiver hvilken redningsmetode, der er anvendt ved personredning, f.eks. "frigørelse af fastklemt". AntalPersonerReddet PersonRedningBemærkning AntalDyrReddet AntalPersonerEvakueret Dataparameter: Beskrivelse Beskrivelse Dataparameter: Køretøjer KøretøjType KøretøjNavn KøretøjStelNummer KøretøjNummerPlade StandardBemanding Angiver antallet af personer, der er reddet. Evt. supplerende bemærkninger til personredningsopgaven Angiver antallet af dyr, der er reddet. Angiver antallet af personer, der er evakueret. Beskrivelse af indsatsen Inddeling af de forskellige køretøjer i overordnede kategorier Kaldenavn på køretøj Nummer som identificerer køretøjet. Skal kun findes i stamdata, som felt som tastes ved oprettelse. Alle både stat og kommune udfylder feltet. Populærnummer til køretøj. Det normale antal personer på køretøjet Side 4 af 52

5 Parameterliste Dataparameter Dataparameter: Personale PersonNavn PersonCPR PersonMandskabs-Nummer PersonStilling PersonAnsættelsesStatus PersonKompetanceNiv Dataparameter: Station StationNavn StationNavnBRS StationBeredskab StationAdresse StationKoordinater StationTelefon StationKategori Forklaring Navnet på personen, feltet kommer som en kombination af to picklister fra statusbladet navn og cprnummer Cprnummer skal kun findes i status, som felt der indtastes ved oprettelse. Mandskabsnummeret på en person Angiver personens højeste funktion i beredskabsmæssig sammenhæng, hvor Indsatsleder er højest. Stilling på den pågældende station. Indeholder valgmulighederne indsatsleder, holdleder, brandmand og værnepligtig. Angiver personens ansættelsesstatus på den pågældende station. Indeholder valgmulighederne heltidsansat, deltidsansat, Sønderjysk frivillig, frivillig værnepligtig Beskriver hvilket kompetenceniveau personen har. Kompetenceniveauet vil løbende ændre sig med uddannelsesbilledet for personen. Stationens navn Beredskabsstyrelsens navngivning af stationen Beskriver hvilket beredskab stationen hører til Stationens adresse Stationens adresse på kort Stationens telefonnummer og Angiver stationens tilhørsforhold i redningsberedskabet. Der kan vælges mellem statsligt beredskabscenter, beredskabsstation, hjælpeberedskabsstation, stedlig beredskabsstyrke, kemisk beredskab, internationalt beredskab mv. StationEntreprenør Angiver hvem der har slukningsansvaret på stationen f.eks. Falck eller kommunen selv m.fl. StationDøgnBemanding Antal personer i døgnvagt Dataparameter: Redningsberedskab BeredskabNavn Beredskabets Navn BeredskabsNavnBRS Beredskabsstyrelsens navngivning af redningsberedskabet BeredskabAdresse Beredskabets adresse BeredskabchefNavnTelefon- Beredskabschefens navn, telefonnummer og Beredskabtelefon Beredskabets telefonnummer og BeredskabLogo Beredskabets logo Beredskabslettet Beskriver om beredskabet er slettet. Det skal registreres, hvornår beredskabet er nedlagt. Side 5 af 52

6 AlarmModtagetFra AlarmModtagetFra København Politi Direkte overførsel (ABA) Direkte henvendelse til redningsberedskabet Side 6 af 52

7 FørsteMeldingsOrdlyd FørsteMeldingsOrdlyd Bygningsbrand BB Bygn.brand-Butik BBBu Bygn.brand-Carport, fritliggende BBCa Bygn.brand-Etageejendom BBEt Bygn.brand-Garage, fritliggendde BBGa Bygn.brand-Gård BBGå Bygn.brand-Gård/fare for dyr BBGD Bygn.brand-Industribygning - Særligt objekt BBIS Bygn.brand-Industribygning BBIn Bygn.brand-Institution BBIt Bygn.brand-Kolonihavehus BBKo Bygn.brand-Lejlighed BBLe Bygn.brand-Sommerhus BBSo Bygn.brand-Udhus, fritliggende BBUd Bygn.brand-Villa/Rækkehus BBVi Bygn.brand-Mindre brand BBMi Ild i bygning BBBy Ild i kælder BBlk Ild i lejlighed BBll Ild i tag BBTa Ild på trappe BBTp Bygningsbrand - Røg BR Røg fra Butik BRBu Røg fra Carport, fritliggende BRCa Røg fra Etageejendom BREt Røg fra garage fritliggende BRGa Røg fra Gård BRGå Røg fra gård/fare for dyr BRGD Røg fra Industribygning BRIn Røg fra Institution BRIt Røg fra Kolonihavehus BRKo Røg fra Lejlighed BRLe Røg fra Sommerhus BRSo Røg fra Udhus, fritliggende BRUd Røg fra Villa/Rækkehus BRVi Røg fra Mindre brand BRMi Røg fra bygning BRBy Røg fra kælder BRFk Røg fra tag BRTa Røg fra trappe BRTp Container/affald (brand) BC Container i det fri-brand BCFr Container i bygning-brand BCBy Skraldespand i det fri-brand BCSk Affaldsoplag i det fri-brand BCAf Container-Mindre brand BCMi EL-installationer (brand) BE EL-instal.-Brand-Transformatorstation BETr EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri BEAn EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger BELe EL-instal.-Brand-Vindmølle BEVi EL-instal.-Brand-Mindre BEMi Gas (Lugt/udsivning/brand) BG Gas-Gaslugt i bygning BGiB Gas-Gaslugt i det fri BGiF Gas-Ledningsbrud, ej antændt BGLe Gas-BRAND i udsivende gas BGUd Gas-Gaslugt - eftersyn BGLu Naturbrand BN Naturbrand-Skov/Plantage BNSP Side 7 af 52

8 FørsteMeldingsOrdlyd Naturbrand-Hede/Klit BNHe Naturbrand-Mark m/afgrøder BNMa Naturbrand-Mark, Høstet BNMH Naturbrand-Skråning/Grøft BNSk Naturbrand-Halmstak BNHa Naturbrand-Mindre brand BNMi Skorstensbrand BSS Skorst.brand-Hårdt tag BSHT Skorst.brand-Stråtag BSSt Skorst.brand-Eftersyn BSEf Transportmidler (brand) BT Brand-Bil under tag BTBT Brand-Bil i det fri BTBF Brand-Lastbil/Bus BTLB Brand-Landbrugsredskab BTLa Brand-MC/Knallert BTMC Brand-Skib på land/dok BTSL Brand-Skib ved kaj BTSK Brand-Skib på sø BTSS Brand-Tog, Passagertog BTPa Brand-Tog, Godstog BTGo Brand-Fly, Passagerer BTFP Brand-Fly, Militært BTFM Brand Andet BAN Brandalarm BAAI Bål på gade BABG Brand med tilskadekomst BATi Eftersyn BAEs Brand Andet BAAn Mindre forurening BM Min. forurening-v/fuh BMFF Min. forurening-mindre spild BMFM Min. forurening-oliefilm på vand BMFO Større forurening BS Str. forurening-olieudslip BSFO Str. forurening-benzinudslip BSFB Str. forurening-kemikalieudsli BSFK Str. forurening-ammoniakudslip BSFA Str.forurening-Gylleudslip BSFG Forurening FA Amoniakudslip FAAm Benzinudslip FABz Gasudslip FAGa Klorudslip FAKI Forurening uheld FAUh Kemikalieuheld FAKu Oliespild FAOs Spuling af gade FASg Forurening Andet FAAn Indsatsleder BI ISL-Eftersyn BIEf ISL-Forespørgsel BIFo FUH-Færdselsuheld RF FUH-Brand i bil RFBr FUH-Fastklemte BIL RFFa FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS RFFL FUH-Fastklemte/Brandfare BIL RFFB FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS RFFS FUH-Tilskadekomne>5 RFTi FUH-Bil i vand RFBV Side 8 af 52

9 FørsteMeldingsOrdlyd AMB-FUH-Ambulance SFUH Personredning RP Redn.-Fastklemt, Maskine o.l. RPFM Redn.-Tilskadekomne>5 RPTi Redn.-Sammenstyrtning RPSa Redn.-Bygning/Højderedning RPBy Redn.-Jord-/Sandskred RPJo Redn.-Mast/Højderedning RPMa Redn.-Silo/Brønd RPSi Redn.-Skrænt RPSk Redn.-Drukneulykke RDr Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN RDSø Redn.-Drukneulykke Fjord RDFj Redn.-Drukneulykke Havet RDHa Redning Andet RX Gasulykke RXgu Elulykke RXel Elevatorulykke RXeu Skibsulykke RXsu Trafikulykke RXtu Defekt gas/el RXdg Eksplosion RXex Elevatorstop RXes Oversvømmelse RXos Springtæppe RXst Terror RXte Redning Andet RXan Togulykke RJ Togulykke-Passager RJPa Togulykke-Gods RJGo Person under tog RJPU Fly - standby RAS Fly - standby 1/sikkerhedslanding RAS1 Fly - standby 2/sikkerhedslanding RAS2 Fly - standby 3/sikkerhedslanding RAS3 Flyulykke RA Flyulykke-Passager RAPa Flyulykke-Militært RAMi Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning RG Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning RGLi Assistance (brand-miljø-alarmeringsplan-redning) BA Ass.-Tankvogn BATa Ass.-Drejestige BADr Ass.-A-sprøjte BAAS Ass.-A-sprøjte+drejestige BASD Ass.-A-sprøjte+tankvogn BAAT Ass.-Slangetender BAST Ass.-Miljø, Trin I BAME Ass.-Miljø, Trin II BAMT Ass.-Alarmeringsplan-iværksæt BAPl Ass.-Redning BARe Ikke angivet XX Side 9 af 52

10 Årsag til alarm Årsag til alarmering Bygningsbrand Container/affald (brand) El-installationer (brand) Gas (brand) Naturbrand Skorstensbrand Transportmidler (brand) Brand -andet Gas (Lugt/udsivning) Forurening Mindre forurening Større forurening FUH-Færdselsuheld Personredning Redn.-Drukneulykke Redning Andet Togulykke Fly-standby Flyulykke Vejrligsulykke Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning Assistance til igangværende indsats Andet Side 10 af 52

11 ServiceniveauUdrykningstid ServiceNiveauUdrykningstid 5 minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter minutter Intet specifikt tidskrav Uoplyst Side 11 af 52

12 Alarmtype Alarmtype Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Side 12 af 52

13 SikringDetektorType SikringDetektorType Ionisk røgdetektor Optisk røgdetektor Termodetektor Multifunktions detektor Beamdetektorer Anden detektor Side 13 af 52

14 SikringUdløstÅrsag SikringUdløstÅrsag Håndværksarbejde Madlavning Rygning Bad (damp) Stearinlys Pejs/brændeovn Støv (snavs) Vand (fugt) Lyn Trykfald forsyningsledning (AVS) Fyrværkeri Stød/beskadigelse Fejltryk Andet Ukendt Uoplyst Side 14 af 52

15 HændelsesPlacering HændelsesPlacering Bygning Bygningsafsnit til natophold Etageboliger Enfamiliehuse Række-, Kæde-, gruppe eller dobbelthus Stuehus (Landbrug), slot, herregård, gods o.lign Sommerhuse Ungdomsboliger Bygningsafsnit til dagophold Kontorer Industri- og lagerbygninger Avls- og driftbygninger Garager Carporte Udhuse Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester Garageanlæg i flere etager Bygningsafsnit til dagophold med få personer Skole, fritidshjem Dagcentre o. lign Bygningsafsnit til dagophold og natophold Hoteller Vandrerhjem, kroer, pensionater, Kollegier Bygningsafsnit til dagophold og natophold (pleje) Hospital, sygehus, fødeklinik o. lign Plejehjem/ældrebolig/beskyttet bolig Vuggestuer/børnehaver Døgnistitution (Hjem for psykisk syge stofmisbrugere handicappede mm.) Flygtninge/asylcenter Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign Bygningsafsnit til dagophold for mange personer Butikker Forsamlingslokaler, kantiner, selskabslokaler, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre lign. rum Biografer, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg i forbindelse med butikscentre, Restaurationer Skole, fritidshjem Ikke-bygning (åbne arealer) Natur Skov/Plantage Hede/klit Mark Skråning/Grøft Sø/mose/å Strand Fjord/hav Anden natur Infrastruktur (Trafikarealer) Motorvej Landevej Byvej Parkeringsplads/rasteplads Jernbaneterræn Havn/havnareal Lufthavnsareal Bro/viadukt Tunnel Anden infrastruktur Oplagsareal Genbrugsstation Side 15 af 52

16 HændelsesPlacering Modtageplads for kemikalieaffald Losseplads Oplagsareal landbrug Oplagsareal industri Andet oplagsareal Andet åbent areal Skolegård Plads/torv/parkeringsplads/rasteplads o. lign Park Have Andet åbent areal Side 16 af 52

17 HændelsesType HændelsesType ULYKKER Overhængende fare for brand Brand Større forurening Mindre forurening Trafikulykke Drukneulykke Sammenstyrtningsulykke Togulykke Overhængende fare for flyulykke Flyulykke Skibsulykke Anden ulykke VEJRLIG OG NATURKATASTROFER Oversvømmelse/Skybrud Forhøjet vandstand Storm/orkan Kraftigt snefald Isslag Kraftig tåge Tordenvejr (Lynnedslag) Anden naturhændelse ANDRE HÆNDELSER Anden hændelse Side 17 af 52

18 BrandsynsObjekt BrandsynsObjekt Nej Ved ikke Hvis ja - vælg venligst: Fredet bygning Hoteller o. lign. (>10 sovepladser) Plejeinst. (>10 sovepladser) Forsamlingslokale (>150 personer) Forsamlingslokale (>50 personer) Undervisningsafsnit (>150 personer) Dagsinstititionsafsnit (>50 personer eller >10 sovende) Butikker (>150 personer) Feriehuse (>10 sovepladser) Brandfarlige virksomheder og oplag Side 18 af 52

19 OpgaveHvadUdført OpgaveHvadUdført Overhængende fare for brand (opgaver) Skumudlægning Udlægning af sikringsslanger Brandopgaver Brandslukning Fyldning af trykluftsflasker Vandforsyning Brandvagt med køretøj Redningsopgaver Personredning Dyreredning Evakuering Værdiredning Vejrligsopgaver Storm/orkan opgaver Rydning Afdækning Afspærring Afstivning Andet Oversvømmelse opgaver Lænsning Inddæmning (sandsække mv.) Andet Snefald (opgaver) Rydning Transport (livsvigtig) Transport (Service) Andet Færdselsuheld opgaver (andet) Sikring af skadested Spuling af vejbane Andet CBRNEopgaver Opsamling af stof Andre opgaver Standby på anden brandstation Standby ved sikkerhedslanding fly Indkvartering og forplejning Eftersøgning Eftersyn Rydning (andet) Nødstrømsforsyning Andet Side 19 af 52

20 Objekt ObjektHvad Bygning Person Dyr Husdyr Vilde dyr Kæledyr Transportmidler, m.v Cykel Knallert Motorcykel Bil/varevogn (u kg) Lastbil (o kg) Tankvogn El/hybridkøretøj Bus Campingvogn Tog Skib Fly Landbrugskøretøj Traktor Halmpresser Mejetærsker Andet transportmiddel Container Affaldscontainer Transportcontainer Tank Anden container Natur Træ Afgrøder/bevoksning Jord Vand Sne Anden objekt i naturen Stoffer Mindre spild ved færdselsuheld Kemikalier Eksplosiv stoffer Andet stof Bygningsmateriale o. lign Asbest Stillads, tag og andre bygningsdele Andet Andet Side 20 af 52

21 PersonerSkadeartTilskadekommen PersonerSkadeartTilskadekommen Røgforgiftet Forbrændt Kombination (røg og forbrændt) Fastklemt Læsioner fra påkørsel Læsioner fra sammenstyrtning Anden skade Side 21 af 52

22 PersonerSkadeartOmkommen PersonerSkadeartOmkommen Røgforgiftet Forbrændt Kombination (røg og forbrændt) Druknet Fastklemt Læsioner fra påkørsel Læsioner fra sammenstyrtning Anden dødsårsag Side 22 af 52

23 BrandDirekteÅrsagsType BrandDirekteÅrsagsType Menneskelig handling Tilsigtet Utilsigtet Udstyr Svigt af udstyr eller varmekilde Natur Naturhændelse Ukendt Uoplyst Side 23 af 52

24 BrandMedvirkFaktor BrandMedvirkFaktor Forkert brug af materale eller produkt Svejse-, slibe-, skærearbejde Tagdækning Varmekilde for tæt på brændbart materiale Leg med ild Bortkastede cigraretter mm. (uforsigtighed rygning) Bortkastet aske fra gril eller andet brændbart (ikke tobak) Spild af brandfarlige væsker Forkert brug af materale eller produkt - i forbindelse med madlavning Forkert brug af elektrisk brugsgenstand Forkert brug af materale eller produkt - andet Mekanisk fejl eller svigt Ledningsbrud Tærring Termostatsvigt Defekt motor Lækage Mekanisk fejl eller svigt - andet Elektrisk fejl eller svigt Kortslutning i stikkontakt o. lign Kortslutning i elektrisk brugsgenstand Operationel mangel Mangel på vedligeholdelse skorsten o. lign Kollision, kørt over, drejet over mm Operationel mangel, andet Håndtering/kontrol med åben ild Udendørs afbrænding af affald Udendørs afbrænding af naturarealer Udendørs bål til opvarmning eller madlavning Genoplblussen af brand Anden håndtering/kontrrol med åben ild brændbart materiale for tæt på åben ild Natur Lynnedslag Storm Stormflod Oversvømmelse Solstråler Natur, andet Ukendt Uoplyst Side 24 af 52

25 BrandMenneskeligeFaktorerÅrsag BrandMenneskeligeFaktorerÅrsagTilAndtændelse Ingen medvirkende faktor 5000 Sovende Alkohol/narkopåvirket Uovervåget Udviklingshæmmet Fysisk handicappet Psykisk handicappet Andet Handicap Alder Skriv Side 25 af 52

26 BrandVarmeKilde BrandVarmeKilde Betjeningsudstyr Gnist, glød eller flamme Udstrålet eller udført varme Elektrisk lysbue Anden varme Varm eller glødende genstand Varme, gnist fra friktion Smeltet varmt materiale (løbesod, metal, glas, slagger fra svejsning, bremseklods) Eksplosiver og fyrværkeri Kemisk/Naturvarmekilde Lynnedslag Statisk elektricitet Selvantændelse (Kemisk reaktion) Eksplosion (Kemisk reaktion) Solstråler Anden kemisk eller naturlig varmekilde Anden åben flamme eller rygende materiale Cigaret, pibe, cigar Lighter Tændstik Levende lys Fyrfadslys Stearinlys på juletræ/juledekoration / adventskrans Andet stearinlys Olie- eller petroleumslampe mv Fakkel til belysning (inkl. petroleum, olie, bioethanol, gas) Rispapir lanterne Advarsels/nødblus Varme fra ubestemt rygende materiale Ledt Varme fra anden brand (Anden varmekilde) Side 26 af 52

27 BrandTypeMaterialelFørstAntændt BrandTypeMaterialelFørstAntændt Faste produkter Plastic Tekstil (tøj o.lign) Tagpap Andet fast produkt Natur produkt Hø, strå, halm Grilkul, briketter Græs Træ Papir Anden natur materiale Brandbar gas Natur gas Anden brandbar gas Brandbar Væske Olie madlavning Benzin Ethanol Anden brandbar Væske Isolationsmaterialer Mineraluld Papiruld Træfiber Hør Ekspanderet perlit Flamingo EPS XPS PIR PUR Andet isolationsmateriale Andet produkt Ukendt Side 27 af 52

28 BrandObjektMaterialeAnvendelse BrandObjektMaterialeAnvendelse Bygningskonstruktioner Skorsten Tagkonstruktion Vægkonstruktion Etageadskillelse Byggematerialer Isolationsmaterialer Andet byggemateriale Boliginventar Seng Sofa Stol Bord Anden møbel Tøj Alm. Tæppe Varmetæppe/varmepude Gardin Madras Dyne/pude Skraldespand Dekorationer Juletræ Anden boliginventar - Skriv Oplag Affaldsoplag Fyrværkeri oplag Foderstof oplag Halmoplag Plastoplag Træoplag Andet brandfarligt oplag Brandfarlige væsker Andet Ukendt Intet objekt Side 28 af 52

29 BrandObjektInvolveretIAnt BrandObjektInvolveretIAntændelse Belysning Lampe med halogen pære Lampe med LED pærer El-lyskæde Anden elektrisk lampe Elektrisk brugsgenstand Elektronik PC og tilbehør Tablet Bærbar PC Stationær PC PC-tilbehør Telefon Mobiltelefon / trådløs telefon Anden telefon TV Billedrørs TV Fladskærms TV mv Anden elektronik Hårde hvidevarer Emhætte Fryser Køleskab/kølefryseskab/kombiskab Opvaskemaskine Tørreskab Tørretumbler Vaskemaskine Anden hård hvidevare Installationer El-installationer El-tavle Anden El-installation Gas-installationer Transportanlæg Vandinstallationer Ventilationsanlæg Håndværktøj og Maskiner Ukrudtsbrænder Metalforarbejdningsmaskine Pakkemaskine Plastforarbejdningsmaskine Sprøjtemalings- og dyplakeringsudstyr Træforarbejdningsmaskine Andet håndværktøj eller maskine Tekniske anlæg El-anlæg Fyringsanlæg Fyringsanlæg, Bioethanol Fyringsanlæg, Fast brændsel Brændeovn Pillefyr Pejs Fyringsanlæg, Flis/halm Fyringsanlæg, Olie Fyringsanlæg, Gas Gas-anlæg Kloakanlæg Vandledning Varmeapparater, andet Strygejern Side 29 af 52

30 BrandObjektInvolveretIAnt Vandvarmer Varmekabler Varmelamper Varmepistol Varmetæppe/varmepude Varmeapparater, madlavning Brødrister Kaffemaskine Kogeplade Komfur Elkomfur Gaskomfur Microbølgeovn Ovn Grill Kul Gas Bålplads Varmeapparater, rumopvarmning El-radiator Strålevarmeapparat Varmeblæser Andet Ukendt Intet objekt Side 30 af 52

31 BrandKlassificering BrandKlassificering Småredskaber HT rør HT rør HT rør rør rør >3 rør Side 31 af 52

32 BrandVandKilde BrandVandKilde Sprøjtens tank Vandtankvogn Brandhane Åbent vand Andet Side 32 af 52

33 Brandforløb ved ankomst Brandforløb ved ankomst Slukket ved ankomst Røgudvikling (ingen synlige flammer) fra 1 rum Røgudvikling (ingen synlige flammer) fra flere rum Synlige flammer fra 1 rum Synlige flammer fra flere rum Overtændt(fuld udviklet rumbrand) Side 33 af 52

34 BrandStartRum BrandStartRum Altan Stue Soveværelse Køkken Entré, gang Bad, WC Bryggers Fyrrum, depotrum, hobbyrum o.lign Pulterrum, kælder Pulterrum, loft Trappe Affaldsrum Parkeringskælder Øvrig rum beboelse - skriv Stald Lade Maskinhus Andet rum landbrug - skriv Produktionslokale Laboratorium Lagerlokale Silo Sprøjtekabine Teknikrum Opholdsrum Rengøringsrum Andet rum industri - skriv Værksted Ventesal Kontor Elevator Sauna Andet rum service - skriv Hulrum i konstruktion inkl. skorsten Ukendt Side 34 af 52

35 BrandspredningÅrsag BrandspredningÅrsag Åbenstående alm. døre Åbenstående branddøre Huller i etageadskillelsen Huller i brandcelle- brandsektionsvæg Strålevarme Varmeledning Varmestrømning Flyveild Gennembrænding Via hulrum Andet Ukendt Side 35 af 52

36 BrandTekniskUdstyr BrandTekniskUdstyr Røgalarm Håndildslukker Brandtæppe Branddasker ABA-anlæg Sprinkler (AVS) Røgudluftning Brandventilation (ABV) Flugtvejs- og panikbelysning ABDL Varslingsanlæg Andre anlæg Side 36 af 52

37 Redningsmetode Redningsmetode Frigørelse teknisk - fastklemt Frigørelse andet Drejestige/redningslift/kran Håndstige Springpude/tæppe Reb/tov/ (ophaling) Reb/tov/ (nedfiring) Nødflytning Overfladeredning (båd/strand/sø) Dykning Andet Side 37 af 52

38 ForureningStofNavn ForureningStofNavn Acetylen Oxygen Ammoniak Benzin Chlor Dieselolie Fyringsolie Motorolie Kølervæske Gylle Hydraulikolie Fyrværkeri (klasse 1) Andet eksplosivstof (klasse 1) Gas under tryk (klasse 2) Brandfarlig væske (klasse 3) Brandfarligt fast stof (klasse 4) Oxiderende stof (klasse 5) Giftigt stof (klasse 6) Radioaktivt stof (klasse 7) Ætsende stof (klasse 8) Forskellige farlige stoffer og genstande (klasse 9) Andet (kendt stofnavn) Ukendt Side 38 af 52

39 MængdeEnhed MængdeEnhed Kg Liter M Stk Side 39 af 52

40 MiljoeuheldAarsag MiljoeuheldAarsag Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under transport Udslip under af- eller pålæsning Udslip under industriproduktion Andet Ukendt Uoplyst Side 40 af 52

41 SpecialMaterielType SpecialMaterielType Brandslukningsopgave Skærslukker Termisk kamera Skumvæskedepoter Pulverkanoner Redningsopgaver Alm. Frigørelsesværktøj Tungt frigørelsesværktøj Højderedningsudstyr (store højder) Højderedningsudstyr (klinter/skrænter) Brøndredningsudstyr Udstyr til overfladeredning Udstyr til vanddykning USAR-materiel Afstivning Gennembrydning CBRNE-opgaver Kemikalieindsatsdragter Måleudstyr Gasser Kemikalier Radiologiske Vejrligsopgaver Lænsepumper/dykpumper Inddæmningsmateriel Side 41 af 52

42 KoeretoejIndsatsOpgave KoeretoejIndsatsOpgave Aflyst Mødt på skadested Indsat Transport Side 42 af 52

43 KoeretøjUdrykningsArt KoeretøjUdrykningsArt Assistance Erstatning Primær Sekundær Side 43 af 52

44 PersonFunktion PersonFunktion Ledelse Skadestedsleder Indsatsleder Holdleder Brandmand Chauffør Røgdykker Vanddykker Kemikaliedykker Andet Side 44 af 52

45 PersonOpgaveType PersonOpgaveType Indsat Mødt på skadested Radiovagt Mødt på station Aflyst Ikke mødt Side 45 af 52

46 KøretøjType KøretøjType Slukkende enheder Autosprøjte (< l/min) Autosprøjte ( l/min) Autosprøjte (> l/min) Hurtig slukningsenhed (HSE) Tanksprøjte Skovbrandslukningskøretøj kg. pulverpåhængskøretøj Brandsluknings-ATV Vandtransportenheder Vandtankvogn Kabinetankvogn Slangetender Stiger Drejestige Afprodsstige Påhængsstige Redningslift Skum Skum-/vandkanon Redningsvogne Redningsvogn, let Redningsvogn, medium Redningsvogn, tung Behandlingspladser Behandlingsplads Kranvogn Kranvogn (< 8 Tm) Kranvogn (8-25 Tm) Kranvogn (>25 Tm) Dykkervogne Dykkervogn Både Båd, mindre søer og vandløb (kat. D eller ringere) Båd, større søer og kystnære områder (kat. C ) Båd, SAR på åbent hav (kat. B eller bedre) CBRN Kombinationsvogn (Redning/miljø) CBRN (overbygning) Miljøcontainer Personelrensecontainer Miniskimmer Ledelses- og kommunikationskøretøjer Indsatsledervogn Ledelseskøretøj (KST) Kommunikationsvogn Teltcontainer Personelcontainer Afstivning Afstivningspakning, Kl. I Belysningsaggregater Belysningsaggregat (< W) Belysningsaggregat ( W) Belysningsaggregat (> W) El-generatorer El-generator (< 50 kva) El-generator ( kva) El-generator (> 100 kva) Lænsepumpeenheder Lænsepumpeenhed (< 10 m^3/min) Side 46 af 52

47 KøretøjType Lænsepumpeenhed (10-25 m^3/min) Lænsepumpeenhed (> 25 m^3/min) Transport Mandskabs-/personvogn (ikke terrængående) Mandskabs-/personvogn (terrængående) Bus Varevogn (<= kg) Lastvogn, tom (> kg) Containertrækker Hænger ATV Værkstedsvogn Røgdykkertender Højtrykskompressor Højtrykskompressor Sneplove Sneplov Røgdykkermaterielpakning Røgdykkermaterielpakning Side 47 af 52

48 KompetanceNiveau Kompetanceniveau Chef- og ledelsesniveau CHV ISL Mellemlederniveau Holdleder som teknisk leder Holdleder (brand) Holdleder andet Holdleder Redning Holdleder Kommunikation Holdleder Indkvartering-Forplejning Manuelt niveau Funktionsuddannelse indsats (brandmand) Manuelt niveau andet Uddannelse i Redning Uddannelse i Kommunikation Funktionsuddannelse Indkvartering-Forplejning Side 48 af 52

49 PersonAnsættelsesStatus PersonAnsættelsesStatus AkutBeredskab Heltid Deltid Frivilligt Brandværnsforbund Frivillig (i udrykningsvagt) Øvrigt personale Frivillige Administration Side 49 af 52

50 PersonStilling PersonStilling Ledergruppe Beredskabschef Viceberedskabschef Brandchef Vicebrandchef Beredskabsinspektør Viceberedskabsinspektør Brandinspektør Vicebrandinspektør Indsatsleder Områdeleder Stationsleder Brigadechef Kolonnechef Sektionschef Sektionsleder Korpsmester Mester (R) Mellemledergruppe Beredskabschef Holdleder Udrykningsleder Beredskabsmester Viceberedskabsmester Overbrandmester Brandmester Underbrandmester Beredskabsassistent Beredskabsassistent (VPL) Brandmand Brandmand Menig Redder Værnepligtig Værnepligtig, Menig Gruppefører Beredskabsassistent Andet Side 50 af 52

51 StationEntreprenør StationEntreprenør Falck Kommunalt Frivilligt brandværn Andet Side 51 af 52

52 StationsKategori StationsKategori Beredskabsstation Hjælpeberedskabsstation Stedlig Beredskabsstyrke ISL - Station Supplerende styrker Side 52 af 52

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 9 Picklister Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Vejledning L-opslag til anvendelse i rapporten Koeretoejesrepeater. I denne vejledning gennemgås, hvorledes der i arket Koeretoejsrepeater kan tilføjes

Læs mere

Aftale om brandslukning mv. Langeland Kommune & Falck Danmark A/S

Aftale om brandslukning mv. Langeland Kommune & Falck Danmark A/S Aftale om brandslukning mv. Langeland Kommune & Falck Danmark A/S Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2012 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 3 2 Aftalens grundlag... 3

Læs mere

1-1-2 Årsagerne (picklisterne) for:

1-1-2 Årsagerne (picklisterne) for: 1-1-2 Årsagerne (picklisterne) for: Politi (P) Ambulance (S) Brand og Miljø (B) Redning (R) KODE ÅRSAG Bygningsbrand Brand & Miljø ISL HL BM ISL-køretøj Autosprøjte Tankvogn Drejestige HSE Båd Miljøvogn

Læs mere

Delrapport 5 Forslag

Delrapport 5 Forslag Delrapport 5 Forslag Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Beskrivelse 4 1 Ændrede slukningsområder

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering

Risikobaseret dimensionering Risikobaseret dimensionering Beredskabsplan Februar 2010 Beredskabsplan 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Kommunens risikoprofil... 5 1.1 Faktuelle oplysninger om kommunen... 6 1.2 Udrykningsstatistikker...

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014... 3 4. IDV

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Pick liste for Østsjællands Beredskab

Pick liste for Østsjællands Beredskab Pick liste for Østsjællands Beredskab KODE ÅRSAG Bygningsbrand Brand & Miljø ISL HL BM Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn ABA ABA alarm Automatisk brandalarmeringsanlæg særlige

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Første meldings ordlyd 2 29. november 2011 Side 1 af 5 Beskrivelse Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver 1.0.01.2005 Ved at anvende denne vejledning tilses det, at de områder, der er omfattet af pligten til at indberette bestemte oplysninger om

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 R E D N I N G S B E R E D S K A B E T S S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juli 2014

Brandvæsenets udrykninger i Juli 2014 Brandvæsenets udrykninger i Juli 014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 4 Småredskaber 5 1 HT-rør 3 1 strålerør 1-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 0 Blind 3 Falsk 1 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-05-2016 til kl. 08.00 den 06-05-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:52 Ringduestien Eftersyn Ild i skraldespand, slukket af beboer før beredskabets

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 0 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 31 Falsk 1 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse

Risikodimensionering af beredskabet. Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse 1.1 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Dette er en proces som indeholder

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1.! Godkendelse af dagsordenen... 1! 2.! Til orientering september

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-09-2016 til kl. 08.00 den 14-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:16 Motorring 3 Brand-Bil i det fri Brand i bil slukket med 1 HT. 08:26 Svendebjergvej

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2004 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag.: Risikomatricer Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 03 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2016 til kl. 08.00 den 16-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:07 Hovedvejen/ndr ringvej Trafik ulykke Lastbil påkørt skiletbro- Stor materiel

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 5 Forslag

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 5 Forslag Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 5 Forslag Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Beskrivelse 3 1 Ændrede slukningsområder

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 3. januar 2013 Indhold Alarm modtaget fra 3 Alarmkilde 4 Alarmtype 5 Ansættelsesstatus 6 Assistancetype 7 Behandling (dyreredning) 8 Beredskabsniveau

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Marts 2015

Brandvæsenets udrykninger i Marts 2015 Brandvæsenets udrykninger i Marts 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 4 Småredskaber 3 1 HT-rør 8 1 strålerør 0-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 1 Blind Falsk 1 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Redaktion: Berit Lumbye

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015

Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015 Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 1 1 HT-rør 10 1 strålerør 1 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 37 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Kilder til følgende tekst og figurer er fra følgende publikationer og hjemmesider: DBI: Brandsikring af småhuse Forsikring og pensions

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2016 til kl. 08.00 den 10-06-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 09:20 Sollentuna Alle Brand alarm Blind alarm, rengøring ramt detektor. 10:15 Thorsgade

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i December 2015

Brandvæsenets udrykninger i December 2015 Brandvæsenets udrykninger i December 2015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 2 Småredskaber 0 1 HT-rør 4 1 strålerør 0 2-3 strålerør 3 Over 3 strålerør 1 Blind 39 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2014

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2014 Brandvæsenets udrykninger i Januar 214 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 2 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 2-3 strålerør 1 Over 3 strålerør Blind 32 Falsk Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017

Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017 Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017 Fortsat mange udrykninger til blinde alarmer De kommunale redningsberedskaber (brandvæsener) havde 41.251 udrykninger i 2016. Mere end 40 % af udrykningerne

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015 Brandvæsenets udrykninger i Juni 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 4 1 HT-rør 11 1 strålerør 0-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 19 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

At introducere børnene til fænomenet ild og herunder begreberne glød og flamme.

At introducere børnene til fænomenet ild og herunder begreberne glød og flamme. Temaplanche 1 Hvad er en glød og en flamme? Formål At introducere børnene til fænomenet ild og herunder begreberne glød og flamme. Samtale Hvad er en glød og en flamme? Hvad brugte man ild til i gamle

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Indhold Side 1.Indledning... 2 2.Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 3.Silkeborg Kommune beskrivelse.... 13 4.Risikoidentifikation...

Læs mere

Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året

Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året 1 HVIS DET ALLIGEVEL GÅR GALT! Ring omgående 1-1 - 2 og oplys: HVOR det brænder. (ved brug af mobiltelefon, oplys nærmeste større

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere