Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling Hadsten d. 28/4-2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011"

Transkript

1 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

3 1. Valg af dirigent

4 2. Bestyrelsens beretning Statistik Vandkvaliteten Vandprisen Vandregulativet Vandsektor loven Vandrådet Aflæsnings kort Banker Selling Vissing Overskud / Henlæggelser Ny boring ved Elverhøj Afslutning

5 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2010

6 3a. Det reviderede regnskab til godkendelse. Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Hadsten Vandværk A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsten, den 24. marts 2011 I bestyrelsen: Lars K. Andersen, Formand Niels Rasmussen, næstformand Kristen Mark, Økonomisk controler Niels Haunsø, sekretær Torben O. Jensen Freddy Christensen Peter Bakke

7 3b. Det reviderede regnskab til godkendelse. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til Hadsten Vandværk A.M.B.A Vi har revideret årsrapporten for 2010, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den anvendte regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hadsten, den 24. marts 2011 Hadsten, den 24. marts 2011 Revisionsfirmaet Henrik Højbjerre Henrik Højbjerre statsautoriseret revisor Hans Hougård Sørensen generalforsamlingsvalgt revisor

8 3C. Det reviderede regnskab til godkendelse. LEDELSESBERETNING Årets resultat blev et overskud på kr Egenkapitalen 31/ udgør kr Som omtalt under anvendt regnskabspraksis er resultatet påvirket positivt med t.kr. 488 før skat som følge af, at løn vedrørende fremstilling af egne aktiver i modsætning til tidligere år er aktiveret i Der er i 2010 brugt mange ressourcer på administration vedrørende forsyningssekretariatet. Udgiften hertil har udgjort t.kr Selskabet er blevet skattepligtig med virkning fra 1/ Skatten for 2010 er foreløbig beregnet til kr Der er fortsat usikkerhed om hvordan de skattemæssige indgangsværdier 1/ opgøres. Den beregnede skat kan derfor ændres. Hadsten, den 24. marts Bestyrelse: Lars K. Andersen, Formand Niels Rasmussen, næstformand Kristen Mark, Økonomisk controler Niels Haunsø, sekretær Torben O. Jensen Freddy Christensen Peter Bakke

9 3d. Det reviderede regnskab til godkendelse. Omsætning Produktionsomkostninger: Boring Vandværk Distributionsomkostninger: Trykforøgere Rentvandsledning Stik BRUTTORESULTAT Kundehåndtering Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Løn og personaleomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER, HENSÆTTELSER OG FINANSIELLE POSTER Afskrivninger Fortjeneste ved salg Hensættelser RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

10 3e. Det reviderede regnskab til godkendelse. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Note 31/ / Anlæg Granvej 12 A, Hadsten Anlæg Ravngårdsvej 16 A, Hadsten Ledningsnet Driftsmidler og inventar Vandboringer Varevogne ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager Tilgodehavender Andre tilgodehavender Merværdiafgift Forudbetalinger Vandafgift Indestående, Sparekassen Kronjylland Indestående Nordea Bank A/S Indestående Hadsten Bank A/S OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

11 3f. Det reviderede regnskab til godkendelse. PASSIVER EGENKAPITAL Note 31/ / Saldo 1/ Opskrivning af ledningsnet Tilslutningsafgifter i Overført fra resultatopgørelsen EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER Hensættelse til grundvandsbeskyttelse HENSÆTTELSE I ALT KORTFRISTET GÆLD Tilbagebetaling forbrugere Feriepengeforpligtelse Merværdiafgift Feriepenge Skyldige omkostninger Skat A-skat og AM bidrag KORTFRISTET GÆLD GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 3g. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 1 OMSÆTNING Fast afgift Kubikmeterafgifter Engrossalg Salg af timer og materialer Aflæsningsshonorar, Favrskov Kommune Administration vedr. Galten Vandværk Omsætning I ALT BORING Reparationer og vedligeholdelse Vandanalyser Gebyr til grundvandsbeskyttelse El Boring i alt VANDVÆRK Reparationer og vedligeholdelse, bygninger Reparationer og vedligeholdelse, arealer Reparationer og vedligeholdelse, anlæg Vandanalyser Renovation 375 El Småanskaffelser Erstatninger Ejendomsskat Forsikringer Rengøring Arbejdstøj Vandledningsafgift VANDVÆRK i alt

13 3h. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 4 TRYKFORØGERE El Trykforøgere i ALT RENTVANDSLEDNING Reparationer og vedligeholdelse Hotline aftale Vandanalyser Abonnementer Oversættelse/kort Småanskaffelser Rentvandsledning i alt STIK Forbrug, reparation og vedligeholdelse Stik i alt KUNDEHÅNDTERING Porto og gebyrer, udbringning Telefon Administration vedr. forsyningssekretariatet Regnskabsassistance Tab på debitorer Kundehåndtering i alt FÆLLESOMKOSTNINGER Autodrift: Brændstof Reparationer Forsikring og vægtafgift Fællesomkosninger i alt

14 3i. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 9 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Kontorartikler Tryksager Annoncer og kontingent Bladhold Småanskaffelser Regnskabsassistance Revision Edb Honorar formand Repræsentation Generalforsamling og møder Administrationsomkostninger i alt LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER Løn Pensioner ATP mv Arbejdsskadesforsikring Kurser I alt Overført til administration vedrørende forsyningssekretariatet Aktiveret I alt (drift omk.)

15 3J. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter 11 FINANSIELLE INDTÆGTER Pengeinstitutter Flytte- og rykkergebyrer Finansielle indtægter i alt SKAT Skat af årets skattepligtige indkomst I alt

16 3k. Det reviderede regnskab til godkendelse. 13 ANLÆGSAKTIVER Anlæg Granvej 12 A Anlæg Ravngårds vej 16 A Ledningsnet Driftsmidler og inventar Vandboringer Varevogne I alt Anskaffelsessum 1/ Tilgang * Afgang Anskaffelse sum 31/ Afskrevet 1/ Afskrivninger Tilbageført afskrivninger Afskrevet 31/ Bogført værdi 31/ Forventet brugstid 25 år år 25 år 3-8 år 8 år 8 år * Heri indgår løn med kr

17 4. Budget for det indeværende år til godkendelse

18 4a. Budget for det indeværende år til godkendelse Indtægter: Salg af vand ,00 Salg engros vand ,00 Salg faste afgifter ,00 Salg grøn afgift/indvinding ,00 Administration Galten Vand 3.238,60 Indtægter i alt ,60

19 4b. Budget for det indeværende år til godkendelse Lønudgifter som fordeles: Løn, incl. feriepenge ,62 Pension ,23 ATP bidrag 4.320,00 Arbejdsskadesforsikring 4.000,00 Lønomk.AES+AER+Barsel m.m ,00 Kørselgodtgørelse 1.000,00 Kursus 5.000,00 Løn i alt (fordeles) ,85

20 4c. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del A: Produktion Boringer Rep.&vedligeh.vandboringer ,00 Vandprøver ,00 Indvindingsafgift ,00 lønfordeling , ,40 I alt Boringer inden afs. Afskr,boringer ,00 Henlæggelser til grundvandsbes ,00 I alt Boringer ,40 Råvandsledning lønfordeling ,96 I alt Råvandsledning ,96 Vandværk og bygninger El (andel) ,00 Rep. og vedligeh. bygninger ,00 Ejendomsskat m.m ,00 Vedligeholdelse udearealer ,00 Rep.&vedligeh.produktionsapp./anlæg ,00 Værktøj og nyanskaffelser ,00 Vandprøver ,00 Serviceaft./abonn./Danfoss 6.500,00 Rengøringsartikler 5.000,00 Renovation 500,00 Arbejdstøj 4.000,00 Forsikringer ,00 lønfordeling , ,98 I alt Vandværk inden afs. Afskr. Anlæg Granvej ,00 Afskr.Anlæg Ravnsgaardvej ,00 Afskr.driftsmidler og inventar 2.563,00 I alt Vandværk ,98 Produktion alt i alt ,34

21 4d. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del B: Distribution Rentvandsledning Rep.&vedligeh.ledningsnet ,00 Vandprøver ,00 Vandafledningsafgift 4.000,00 Erstatninger ,00 Elforbrug (fordelt) ,00 lønfordeling ,05 Rentvandsledning i alt før afs ,05 Afskr.ledningsnet ,00 Rentvandsledning i alt ,05 Stik Rep. og vedligeh.vandure/målere ,00 lønfordeling ,02 Stik i alt ,02 Distribution alt i alt ,07 Kundehåndtering lønfordeling ,50 Aflæsningskort ,00 Kundehåndtering alt i alt ,50 Fællesomkostninger Brændstof, varebil ,00 Reparation, varebil ,00 Forsikring, varebil ,00 Vægtafgift, varebil 9.000,00 Fællesomkostninger i alt inden afs ,00 Afskr.varevogn ,00 Fællesomkostninger i alt ,00 Drift udgifter i alt ( del A og B total ) ,90

22 4e. Budget for det indeværende år til godkendelse. Administrations udgifter: Admininstrations omk. Bestyrelseshonorar ,00 Generalforsamling og bestyr.møder ,00 Bladhold m.moms 2.500,00 Annoncer, kontingenter ,00 PBS, porto og gebyr m.m ,00 Telefon ,00 Kontorartikler 5.000,00 Mindre nyanskaffelser u. kr ,00 El fordeling kontor ,00 Aflæsningshonorar Favrskov Kommune ,00 Revisor ,00 Forsyningssek. Adm.udg ,00 Forsyningssek. Lønfordeling ,63 Advokat/Konsulentbistand ,00 Regnskabsassistance ,00 Administration lønfordeling ,32 Repræsentation 3.000,00 EDB abonnement ,00 EDB assistance 5.000,00 Administration omkostninger i alt ,95

23 4f. Budget for det indeværende år til godkendelse. Finanseringsomkostninger Renteindt.banker & Sparekasser ,00 Rykkegebyr incl.moms ,00 Rykke & udskriftsgebyr excl.m ,00 Finanseringsomkostninger alt i alt ,00

24 4 g. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drifts resultat: Indtægter Salg af vand osv ,60 Udgifter uden afskrivninger Driftsudgifter produktionanlæg ,33 Driftsudgifter distrubutionsanlæg ,07 Driftsudgifter kundehåndtering ,50 Driftsudgifter fællesfunktionanlæg ,00 Administrationsomkostninger ,95 Udgifter uden afskrivninger i alt ,85 Afskrivning og henlæggelser Afskrivning produktionsanlæg ,00 Afskrivning distributionsanlæg ,00 Afskrivning fællesfunktionsanlæg ,00 Henlæggelser ,00 Renter og gebyrer ,00 Afskrivning og henlæggelser i alt ,00 Drifts resultat ,75

25 5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget

26 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

27 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

28 8. Eventuelt

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a.

Solrød Vandværk a.m.b.a. Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for året 2011 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2014 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæring 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere