Støjsvag varelevering til butikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjsvag varelevering til butikker"

Transkript

1 Støjsvag varelevering til butikker Metoder og beregningsmodellen RUMLE Miljøprojekt nr. 1596, 2014

2 Titel: Støjsvag varelevering til butikker Redaktion: Allan Jensen Jens Duch Rambøll Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Støjsvag varelevering til butikker

3 Indhold Forord... 5 Konklusion og sammenfatning... 6 Summary and Conclusion Læsevejledning Varelevering i ydertimer Ydertimer i støjmæssig sammenhæng Lokale begrænsninger Støjsvag varelevering Dokumentation af støj fra støjsvagt materiel PIEK-certificeret, støjsvagt materiel Egne målinger Lokale forsøgsordninger Tjeklister om støjsvag varelevering i ydertimer Tjekliste til distributører om støjsvag varelevering i ydertimer Tjekliste til butikker om støjsvag varelevering i ydertimer Planlægning af ny butik Miljøbeskyttelsesloven Planloven Støjhensyn ved projektering af en ny butik Varelevering i ydertimer Undersøgelse af støjen Tjekliste om støjhensyn ved planlægning af ny butik Ombygning af en eksisterende butik Tjekliste om støjhensyn ved ombygning af eksisterende butik Hvis butikken får klager over støj Forebyg klager Dialog med naboerne Håndtering af klager Andre støjkilder Kommunens planlægning og regulering Lokalplanlægning Det samlede støjbillede Kommunale forskrifter Regulering Tilsyn Kommunens håndtering af klager over støj fra butikker Grænseværdier for støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier Støjens maksimalværdi om natten Tillæg for tydeligt hørbare impulser Støjsvag varelevering til butikker 3

4 7.4 Ingen generelle krav til individuelt udstyr Oversigt over støjkilder ved varelevering Køretøjer og kørsel på butikkens område Køretøjet under aflæsning Varemodtagelse eller varegård Materiel til varetransport og opbevaring Arbejdets udførelse RUMLE en enkel beregningsmodel Beregningsmodellens katalog over støjkilder Materiel Palleløftere Trådbure, rullecontainere og trolleyer Andre støjkilder Underlag Adfærd og rullehastighed Komplette vareleveringer Køretøjer Referencer Støjsvag varelevering til butikker

5 Forord Der er et stigende ønske om at levere varer til butikker om aftenen, om natten og tidligt om morgenen, de såkaldte ydertimer. Det kan bidrage til en mere effektiv godstransport i byerne med kortere køretider og mindre ventetid pga. køkørsel. Samtidig vil det fjerne en del af den tunge trafik fra myldretiderne. En af de vigtigste barrierer for denne udvikling er imidlertid støj fra aflæsning af varer ved butikkerne. Støjen kan være årsag til væsentlige gener for naboer, når levering sker i ydertimerne, dvs. om aftenen, i nattetimerne eller i de tidlige morgentimer. Som et svar på dette behov er der i de senere år sket en udvikling af støjsvagt teknisk materiel til varelevering, ligesom leverandører og butikker har arbejdet med at finde løsninger og procedurer, der kan begrænse støjen. I tilknytning til denne udvikling er der behov for at indarbejde de nye løsninger i et redskab, der kan anvendes ved planlægning og indretning af butikker og ved kommunernes sagsbehandling. Miljøstyrelsen har derfor i samarbejde med Trafikstyrelsen bedt Rambøll om at udarbejde dette miljøprojekt om støj fra varelevering til butikker. Projektet erstatter et tidligere miljøprojekt om samme tema fra Projektet omfatter bl.a. en enkel model til beregning af støj fra varelevering, kaldet RUMLE. Miljøprojektet er udarbejdet af en projektgruppe hos Rambøll bestående af Allan Jensen, Jens Duch og Ole Funk Knudsen. Den er i sine konklusioner, vurderinger og anbefalinger ikke nødvendigvis udtryk for Miljøstyrelsens holdninger. I tilknytning til rapporten er der udarbejdet en model, som kan anvendes til enkle støjberegninger. Arbejdet har været ledet af en styregruppe bestående af: Brian Kristensen, Miljøstyrelsen Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Kristian Kolstrup, Incentive, som repræsentant for projektet Distribution i ydertimerne, DYT Søren Andersen, Væksthus Syddanmark, som repræsentant for projektet 24T Transport. Arbejdet har endvidere været fulgt af Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen. Tak til Jungheinrich Danmark, Container Centralen, Carlsberg, Mercedes-Benz Danmark og Volvo Danmark for at stille udstyr til rådighed og for praktisk hjælp. Desuden tak til Carsten Ryom, Aarhus Kommune og Jesper Thomsen, Herning Kommune for afprøvning af RUMLE. Odense den 22. august 2014 Allan Jensen Afdelingsleder Rambøll Støjsvag varelevering til butikker 5

6 Konklusion og sammenfatning I 2001 udgav Miljøstyrelsen et miljøprojekt om støj fra varelevering til butikker, der havde til formål fagligt at støtte kommunerne og detailhandelen i sager om støj fra butikker. Projektet omfattede også en metode til udførelse af simple overslagsberegninger af støj fra varelevering, og det indeholdt en database med støjdata for de mest relevante kilder og aktiviteter, som på daværende tidspunkt forekom ved varelevering til butikker. Miljøprojektet og støjdatabasen har siden været et vigtigt redskab for myndigheder og virksomheder ved lokalplanlægning, tilsyn og indretning af butiksarealer. De senere år har ønsket om øget varelevering i ydertimer imidlertid ført til udvikling af tekniske og administrative redskaber, der kan reducere støjen fra varelevering til butikker. Der er således i dag adgang til støjsvagt materiel til stort set alle de funktioner, der indgår i varelevering, dvs. støjsvagt materiel til opbevaring og transport af varer, hensigtsmæssige faciliteter ved butikkernes varemodtagelse, mindre støjende gulvoverflader i vognkasser mv. Der er i princippet også mulighed for at anvende særligt støjsvage køretøjer i form af bl.a. el-drevne køretøjer, hybrid køretøjer og gasdrevne køretøjer. I modsætning til situationen i 2001, hvor støj fra varelevering med rimelig sikkerhed kunne beskrives med én karakteristisk støjkilde, er der i dag et mere nuanceret billede med en vifte af udstyr, der i større eller mindre grad støjer mindre end traditionelt udstyr. Dette miljøprojekt har haft til formål at samle de erfaringer om planlægning og regulering af støj fra varelevering, der er opnået siden En central del af projektets resultater er et regneark med beregningsmodellen RUMLE, der kan anvendes til enkle beregninger af støj fra varelevering. RUMLE indeholder en database med oplysninger om støj fra en række køretøjstyper, traditionelt og støjsvagt materiel til transport og opbevaring af varer samt et antal komplette vareleveringer, hvor der er anvendt såvel traditionelt udstyr som støjsvagt udstyr. Beregningsmodellen og databasen er baseret på måling af støj fra konkrete vareleveringer til butikker samt måling af støj fra materiel i traditionel og i støjsvag udførelse. Måleprogrammet har også omfattet forskellige terrænoverflader mv. RUMLE kan give overblik over de støjmæssige rammer i konkrete situationer. Den kan desuden anvendes til at anskueliggøre, hvor meget støjen kan reduceres ved brug af det støjsvage udstyr, der aktuelt er tilgængeligt på markedet. RUMLE kan fx vise, at støjsvagt materiel kan reducere den nødvendige afstand mellem butik og naboer til det halve eller mindre. Den kan også vise, at støjen fra køretøjer kan have afgørende betydning for den samlede støj. Brug af støjsvage køretøjstyper og støjsvagt materiel kan derfor medføre, at varelevering kan ske i ydertimer til butikker, hvor det ikke tidligere har været muligt på grund af støj. Der er mulighed for at opdatere RUMLEs database, hvis ny viden bliver tilgængelig i de kommende år. 6 Støjsvag varelevering til butikker

7 RUMLE - en enkel beregningsmodel ver. 0 Projekt : Eksempel 1B med støjsvagt udstyr Dato : Butik : Butik med samlet leverance og støjsvagt udstyr Beregning nr.: 1 1. Valg af beregningsperiode Natperioden Støjen midles over referencetidsrummet på 0,5 time 2. Angiv evt. en betegnelse for de leverancer, der skal indgå 3. Afstandsforhold KØRSEL. Afstand mellem beregningspunkt og nærmeste punkt på kørevej, meter AFLÆSNING. Afstand mellem beregningspunkt og læsserampe eller lagerrum, meter Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt Aflæsseoperationer Antallet af operationer af hver type i referencetidsrummet på Varighed for hver enkelt aflæsseoperation, minutter 0,5 time Hvilket materiel anvendes? Kildestyrke, LWA i db Kildestyrke for maksimalværdi Køretøjstype 4. Hybridlastbil på el-drift, målt i Sæt X ved den køretøjstype der anvendes i hver type varelevering x Kildestyrke, LWA i db Kildestyrke for maksimalværdi, LWA i db Typisk driftstid Materiel til aflæsning og opbevaring af varer Samlede leverancer f. Samlet varelevering til åben læsserampe, med støjsvagt udstyr % x 100% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% 6. Beregningsresultat Sæt X ved det udstyr, der anvendes. Typiske driftstider for udstyret anvendes, men kan overskrives i de hvide felter. Drifttider er procent af aflæsseoperationens varighed. Støj fra køretøjer, L Aeq i db Støj fra aflæsseoperation, L Aeq i db Samlet støj, L Aeq i db Korrektion for impulser, db Støjbelastning for hver vareleverance, L r i db Samlet støjbelastning for alle vareleverancer, L r i db 49 Maksimalværdi, støj fra køretøjer, L pamax i db 54 Maksimalværdi, støj fra aflæsseoperation, L pamax i db Største maksimalværdi, L pamax i db (kun relevant for natperioden) FIGUR 1. RUMLE FORELIGGER SOM ET REGNEARK (EXCEL) MED EN BRUGERVEJLEDNING. DEN SENESTE VERSION KAN DOWNLOADES FRA RUMLE ER BASERET PÅ DE SAMME PRINCIPPER SOM DEN DIAGRAMMETODE, DER FINDES I MILJØSTYRELSENS MILJØPROJEKT NR. 596, 2001: STØJ FRA VARELEVERING TIL BUTIKKER. Projektets andet hovedresultat er denne rapport. Den indeholder afsnit, der retter sig mod de virksomheder, som leverer til butikker eller planlægger og driver butikker. Der er udarbejdet tjeklister for varelevering i ydertimer, planlægning af nye butikker og ombygning af butikker. Der er også forslag til håndtering af henvendelser om støj fra naboer. Til brug for kommunerne er der et afsnit om lokalplanlægning, regulering, tilsyn og håndtering af klager. Et selvstændigt afsnit samler og forklarer de grænseværdier, der gælder for støj fra varelevering. Miljøprojektet har endvidere omfattet måling af støj fra konkrete vareleveringer til butikker samt måling af støj fra materiel i traditionel og i støjsvag udførelse. Måleprogrammet har også omfattet forskellige terrænoverflader mv. Rapporten indeholder en gennemgang af de støjkilder, der optræder ved varelevering til butikker. Der er tale om en oversigt, som også omfatter muligheder for støjdæmpning. En række konklusioner fra måleprogrammet er indarbejdet i dette afsnit. Støjsvag varelevering til butikker 7

8 Summary and Conclusion In 2001 Miljøstyrelsen issued a report on noise from delivery of goods to retail stores. The purpose was to provide administrative support on noise issues to the municipalities and the retail business. The report included a method for simple calculations of noise from delivery of goods. It also comprised noise data for the most relevant noise sources and activities related to the delivery of goods at the time. The report and the noise data have since 2001 been an important tool for authorities and industry for planning, inspection and design of retail stores and their facilities. During recent years there has been a growing interest in delivery of goods during evening and night hours. This has led to the development of technical and administrative tools to reduce noise from delivery operations at the stores. At present there is now low-noise equipment for virtually all of the functions involved in delivery of goods, i.e. low-noise equipment for storage and transportation of goods, noise reducing facilities at the stores, low-noise floor solutions in the wagon boxes etc. In principle there is also the option of using special low-noise vehicles such as electric vehicles, hybrid (electric and diesel) vehicles and gas-powered vehicles. In contrast to the situation in 2001, when noise from deliveries with reasonable certainty, could be described as one characteristic noise source, there is today a more detailed picture with a range of equipment that, to a greater or lesser extent, are less noisy than conventional equipment. This project has aimed on bringing together the experience of planning and control of noise from delivery of goods achieved since A key part of the project results is a spreadsheet with the calculation model RUMLE, which can be used for simple calculations of noise from delivery of goods. RUMLE contains a database with information about the noise from a variety of vehicle types, traditional and quiet equipment for transport and storage of goods and a number of complete deliveries of goods using both traditional equipment and low-noise equipment. The calculation model and the database are based on measurements of noise from specific delivery operations and measurements of noise from traditional equipment and low-noise equipment. The measurement program has also included various terrain surfaces etc. RUMLE can provide an overview of noise in specific situations. It may also be used to illustrate how much noise can be reduced by use of the low-noise equipment that is currently available on the market. RUMLE can, for example, show that low-noise equipment can reduce the required distance between shops and neighbors with 50 % or more. It can also show that noise from vehicles can be critical to the overall noise. Using the quietest vehicle types and quiet equipment can therefore make it possible to carry out delivery of goods during evening and night hours at location where it has not previously been possible because of noise. It is possible to update RUMLEs database of noise sources if new information becomes available in the coming years. 8 Støjsvag varelevering til butikker

9 The project's second main result is this report. It contains sections that are aimed at businesses that deliver to stores or plan and operate stores. There are checklists for delivery of goods during evening and night hours, planning of new stores and redesign of existing stores. There are also proposals on how to handle inquiries from neighbors. A section on local planning, regulation, supervision and handling of complaints is aimed at municipalities. A separate section summarizes and explains the limits that apply to noise from delivery of good to shops. The project also included measurements of noise from actual deliveries at stores and measurements of noise from traditional and low-noise equipment. The measurement program has also included various ground surfaces. The report includes a review of the noise sources that are related to delivery of goods. The list also includes possibilities for reducing noise, but specific technical solutions must be found elsewhere. A number of general conclusions from the measuring program are included in this section. Støjsvag varelevering til butikker 9

10 1. Læsevejledning Denne rapport har især tre målgrupper: Virksomheder, der leverer til butikker Virksomheder, der planlægger og driver butikker Kommunernes planmyndigheder og miljømyndigheder. Rapporten behandler først og fremmest støj fra levering af varer til mindre eller mellemstore dagligvarebutikker eller tilsvarende som ligger tæt på boligområder. Afsnit 2 5 beskriver, hvordan man kan indarbejde støjhensyn i en række situationer og har fortrinsvis virksomhederne som målgruppe. De indeholder tjeklister og det er hensigten, at de kan læses hver for sig uden behov for at læse de øvrige afsnit: Afsnit 2 Varelevering i ydertimer henvender sig til distributører og butikker, der ønsker at gennemføre varelevering i ydertimer. Afsnit 3 Planlægning af en ny butik, Afsnit 4 Ombygning af en eksisterende butik og Afsnit 5 Hvis butikken får klager over støj er tiltænkt butikker, planlæggere og miljøansvarlige i virksomhederne samt rådgivere og andre, der arbejder med planlægning, ombygning og drift af butikker. Afsnit 6 Kommunernes planlægning og regulering er især tænkt som støtte til kommunernes arbejde. Det beskriver bl.a., hvordan man kan føre tilsyn med butikker, der anvender støjsvag varelevering. Afsnit 7 Grænseværdier for støj er en generel information til alle målgrupper om de grænseværdier, der har særlig betydning for varelevering. Afsnit 8 Oversigt over støjkilder ved varelevering gennemgår de støjkilder, der forekommer, og peger på støjdæmpningsmuligheder. Der er endvidere hovedresultater fra projektets måleprogram. Afsnit 9 RUMLE en enkel beregningsmodel introducerer modellen til beregning af støj fra varelevering og beskriver, hvordan den kan bruges. Modellen foreligger som et regneark, der kan hentes i den seneste version på Regnearket indeholder en brugervejledning. Afsnit 10 Beregningsmodellens katalog over støjkilder beskriver, hvordan projektets støjmålinger er udført og giver et overblik over resultaterne. De konkrete støjdata, inkl. oplysninger om støjkildernes lydeffekt pr. 1/1 oktav, findes i regnearket med støjberegningsmodellen. 10 Støjsvag varelevering til butikker

11 2. Varelevering i ydertimer Danske og udenlandske erfaringer med varelevering i ydertimer har vist, at en forudsætning for succes ofte vil være en målrettet og troværdig indsats, hvor man lægger vægt på at gøre hvad man kan for at begrænse støjen, især enhver form for støj, som omgivelserne kan opfatte som unødvendig eller generende støj. Samtidig har det vist sig vigtigt at fortælle om den indsats, der er gjort og sikre en god dialog mellem kommunen, naboerne og butikken Ydertimer i støjmæssig sammenhæng Støjfølsomme naboer, typisk boliger, er mest følsomme om aftenen og om natten. Derfor er grænseværdier for støj betydeligt lavere i disse tidsrum end om dagen. Normalt anvendes følgende opdeling af døgnet: Dagperioden kl Aftenperioden kl Natperioden kl Tidsrummet kl (aften og nat) kan i denne sammenhæng betragtes som ydertimer. Man skal være opmærksom på, at der er lidt mere støjmæssigt råderum om aftenen end om natten, fordi grænseværdierne om aftenen er højere og fordi støjen skal midles over længere tid om aftenen end om natten. Samtidig er der om grænseværdier for støjens maksimalværdi om natten. I weekenden (lørdag efter kl. 14 og hele søndagen) er grænseværdierne også lavere end i dagperioden på hverdage. Hvis man ønsker varelevering i ydertimer og i weekenden, må man være indstillet på, at der skal anvendes støjsvage metoder, med mindre der er stor afstand til de nærmeste boliger 2. Som distributør må man samtidig gøre sig klart, at det er den mest støjfølsomme lokalitet på ruten, der bestemmer, hvilket udstyr, der er brug for på køretøjet. Man bør på forhånd sikre sig, at de vejledende grænseværdier for støj også kan overholdes, når vareleveringen sker i ydertimerne og i weekenden. I så fald er butikken sikret mod uventede udgifter til begrænsning af støj og måske forbud mod varelevering i ydertimerne. I modsat fald kan det senere vise sig, fx i en klagesituation, at støjniveauet er for højt og måske kun vanskeligt kan begrænses 3. I afsnit 7 er grænseværdierne gennemgået i detaljer. 1 Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering, Rambøll for Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr. 1408, Distribution i ydertimerne, Incentive og Teknologisk Institut for Trafikstyrelsen, 12. februar T Transport, Forsøg med godsdistribution til byerne udenfor myldretiden, Væksthus Syddanmark m.fl. for Trafikstyren, januar I henhold til Håndbog om miljø og planlægning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, november 2004, bør mindsteafstanden mellem boliger og detailhandel med varelevering i natperioden være 100 meter. Det er dog forudsat, at støjen fra vareleveringen er effektivt afskærmet. Hvis støjen ikke er afskærmet eller støjdæmpet, kan den nødvendige afstand være 2 3 gange større. 3 De danske grænseværdier for støj er generelt fastsat til niveauer, hvor det kan forventes, at ca. 10 % af befolkningen vil opleve støjen som stærkt generende. Overholdelse af grænseværdierne sikrer derfor ikke nødvendigvis, at naboer ikke kan føle sig generet af støjen. Støjsvag varelevering til butikker 11

12 2.2 Lokale begrænsninger Lokalplanen for det område, butikken ligger i, kan indeholde bestemmelser om, hvornår og hvordan varelevering må ske. Disse bestemmelser kan ikke fraviges, og de kan kun ændres, hvis kommunen gennem en komplet lokalplanproces udarbejder en ny lokalplan. Man bør derfor som det første undersøge, om lokalplanen forhindrer varelevering i de ønskede tidsrum. Dernæst bør man undersøge, om butikken tidligere har fået et påbud fra kommunen om støj og varelevering. Hvis det er tilfældet, kan påbuddet indeholde grænseværdier for støj, og der kan være krav om, hvornår og hvordan varelevering må ske, fx i form af forbud mod varelevering i bestemte tidsrum eller krav om, at det sker på et bestemt område. Hvis påbuddet alene indeholder grænseværdier, så er det muligt at gennemføre varelevering i ydertimerne, hvis grænseværdierne kan overholdes. Hvis det indeholder forbud mod varelevering i bestemte tidsrum, fx. kl , vil det kræve en fornyet sagsbehandling hos kommunen at ophæve forbuddet. Man må i den situation være forberedt på, at der skal kunne fremlægges dokumentation for, at den ønskede varelevering i ydertimer kan gennemføres på en måde, der ikke giver støjgener for omgivelserne. Man bør også undersøge, om kommunen har vedtaget en kommunal forskrift, der stiller generelle krav til, hvordan varelevering til butikker må gennemføres, herunder i ydertimerne (se afsnit 6.3). Uanset den konkrete situation anbefales det at tage kontakt til kommunen, når der er et ønske om at indføre varelevering i ydertimerne. 2.3 Støjsvag varelevering Introduktion af varelevering i ydertimer til en butik vil næsten altid indebære et særligt behov for begrænsning af støjen. Den enkle beregningsmodel, som er beskrevet i afsnit 9, kan anvendes til at danne sig et overordnet billede af støjen fra varelevering til en konkret butik. Hvis der er tegn på, at støjen kan være over de vejledende grænseværdier, anbefales det, at man får gennemført en mere detaljeret undersøgelse. Støjen kan begrænses ved brug af en række metoder, som ofte skal kombineres for at få tilstrækkelig effekt: Støjsvagt materiel Støjsvage køretøjer Medarbejderes adfærd Indretning af varemodtagelse Støjafskærmning. Hvis varelevering i ydertimer kræver ophævelse af et eksisterende forbud mod levering i disse tidsrum, vil der normalt være behov for en teknisk og præcis dokumentation for, at foranstaltningerne er effektive og kan sikre, at de vejledende grænseværdier (eller påbuddets grænseværdier) kan overholdes. Denne problemstilling er beskrevet i næste afsnit. Den er også behandlet i afsnit 6.5 om miljømyndighedernes tilsyn. Den enkle beregningsmodel, der er udviklet i tilknytning til denne rapport, omfatter også mulighed for en orienterende beregning af støj fra vareleverancer, hvor det forudsættes, at der anvendes mindre støjende materiel. Modellens database kan også anvendes som grundlag for mere præcise beregninger. Beregningsmodellen kan derfor vise om det er muligt at gennemføre varelevering i ydertimerne uden overskridelse af grænseværdierne. Samtidig viser den, hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt. Det er dernæst opgaven at afklare, hvordan det sikres, at forudsætningerne kan opfyldes. Det kan med fordel ske i dialog med kommunen, og redskaberne kan være: 12 Støjsvag varelevering til butikker

13 Brug af støjsvagt udstyr med certificeret mærkning (se næste afsnit) Udarbejdelse af procedurer for egne medarbejdere og leverandører Uddannelse af egne medarbejdere og leverandører Egenkontrol. Slutrapporterne for to demonstrationsprojekter om distribution i ydertimer indeholder en række konkrete forslag og ideer med fokus på medarbejdernes og chaufførenes rolle Dokumentation af støj fra støjsvagt materiel Det er naturligvis altid en mulighed at få udført måling af støj fra det konkrete materiel, der anvendes ved varelevering til en bestemt butik, og på den måde præcist få dokumentation for støjen. For den enkelte butik med mange leverandører vil det dog ofte være en urealistisk og omfattende opgave PIEK-certificeret, støjsvagt materiel Hvis varelevering i ydertimer forudsætter brug af støjsvagt materiel, er der behov for at kunne dokumentere, at det anvendte materiel rent faktisk er mindre støjende, men man kan ikke nødvendigvis se på en palleløfter eller rullecontainer, om den er støjsvag. Der findes imidlertid en mærkningsordning for støjsvagt materiel til varelevering, den såkaldte PIEK-certificering. Den er oprindeligt udviklet i Holland og anvendes nu udbredt af europæiske producenter af materiel til varelevering. Ordningen indebærer, at alt certificeret udstyr overholder en særlig norm for støj under brug. Den er beskrevet detaljeret i et miljøprojekt udgivet af Miljøstyrelsen i , men hovedprincipperne er, at PIEK-certificeret udstyr under brug ikke giver anledning til støj over 60 db(a) 6 i afstanden 7,5 meter. Materiel, fx palleløftere, trådbure og containere, der overholder dette krav, giver anledning til væsentligt mindre støj end traditionelt udstyr. For køretøjer er grænseværdien 72 db(a) i afstanden 7,5 meter ved langsom kørsel i forbindelse med varelevering. Også her betyder overholdelse af kravet, at der er tale om et køretøj, som støjer markant mindre end traditionelle køretøjer. Man kan forvente, at PIEK-certificeret udstyr er forsynet med en mærkat (se Figur 2 og Figur 12) og dermed genkendeligt. Man kan evt. også aflæse udstyrets typeskilt og hos fabrikanten fremskaffe yderligere dokumentation. Det er således en generel anbefaling at anvende PIEK-certificering og mærkning som dokumentation for, at materiel er mindre støjende. Det giver ikke sikkerhed for, at lokale grænseværdier dermed vil være overholdt. Til gengæld er PIEK-certificeringen en god indikator for, at forudsætningerne er opfyldt, hvis støjberegninger eller myndighedsafgørelser forudsætter brug af mindre støjende udstyr. De oplysninger om støjsvagt eller mindre støjende materiel, som indgår i den enkle beregningsmodel og den tilknyttede database, er i næsten alle tilfælde baseret på måling af støj fra PIEK-certificeret udstyr. Dermed er der god overensstemmelse mellem brugen af PIEKcertificeringen som dokumentation og brugen af beregningsmodellens oplysninger om støj. 4 Distribution i ydertimerne, Incentive og Teknologisk Institut for Trafikstyrelsen, 12. februar T Transport, Forsøg med godsdistribution til byerne udenfor myldretiden, Væksthus Syddanmark m.fl. for Trafikstyren, januar Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering, Allan Jensen, Rambøll, Miljøprojekt Nr. 1408, Miljøstyrelsen Målt som støjens maksimalværdi, LAmax, efter en særlig målemetode. Støjsvag varelevering til butikker 13

14 FIGUR 2. MÆRKATER FOR PIEK-CERTIFICERING. SE OGSÅ Egne målinger For leverandører, der anvender deres eget materiel, køretøjer og chauffører ved varelevering til butikker, kan det være hensigtsmæssigt at få udført målinger, der dokumenterer støjen fra det konkrete udstyr, som anvendes. Hvis en leverandør gennem målinger kan dokumentere støjen fra en bestemt type vareleverance, kan det måske åbne for, at butikker, der ellers ikke kan modtage varer i ydertimerne, kan modtage leverancer fra netop denne leverandør i de kritiske tidsrum. 2.5 Lokale forsøgsordninger Erfaringer fra danske og udenlandske forsøg med varelevering i ydertimer, herunder to danske projekter, der blev gennemført i 2012 og har vist, at god planlægning og dialog mellem kommune, butik og leverandører kan gøre det muligt at gennemføre varelevering i ydertimerne uden at genere naboerne. Det vil som regel kræve brug af støjsvagt udstyr, god indretning af varemodtagelse og fremfor alt uddannelse af chauffører og butiksmedarbejdere. De skal anvende det støjsvage udstyr korrekt og undgå unødvendig støj. Et centralt element i forsøg af denne type vil ofte være, at naboerne får god og troværdig information kombineret med en præcis og effektiv håndtering af nabohenvendelser. 2.6 Tjeklister om støjsvag varelevering i ydertimer I det følgende er indsat to tjeklister: Tjekliste til brug for distributører. Den peger på de forhold, som distributører bør undersøge og overveje, når de ønsker at tilbyde støjsvag varelevering. Den kan også anvendes i dialogen mellem butikker og distributører om tilrettelæggelse af støjsvag varelevering Tjekliste til butikker. Den peger på de forhold, som butikken bør undersøge og overveje, når der er et ønske om varelevering i ydertimer, eller blot et ønske om at reducere støj fra varelevering. 7 Distribution i ydertimerne, Incentive og Teknologisk Institut for Trafikstyrelsen, 12. februar T Transport, Forsøg med godsdistribution til byerne udenfor myldretiden, Væksthus Syddanmark m.fl. for Trafikstyren, januar Støjsvag varelevering til butikker

15 2.6.1 Tjekliste til distributører om støjsvag varelevering i ydertimer Nr. Aktivitet Henvisning 1 Gennemføre observationer af egne vareleveringer til butikker for at identificere væsentlige støjkilder. Anvend evt. en uafhængig person udefra. Udarbejde lister over muligheder for mindre støj. 2 Gennemgang af køretøjerne: Muligheder for særligt støjsvage køretøjer Mekanisk/elektrisk åbning og lukning af skydedøre på varevogne Undgå støj ved åbning af døre til lastrum Undgå bakalarmer Støjsvag læssebagsmæk/lift Jævn køreoverflade på læssebagsmæk/lift Jævn køreoverflade på vognbund Langsgående riller i vognbund Støjsvagt køleanlæg Afsnit 8 om støjkilder Afsnit 8 om støjkilder 3 Køleanlæg på køretøjer. Undersøge om de kan stoppes under ophold ved butikker eller udskiftes med støjsvage løsninger 4 Dokumentation for støjsvagt materiel til transport og opbevaring af varer: Palleløftere (manuelle og el-drevne) Rullecontainere og trådbure Halvpaller, trolleys etc. Andet udstyr 5 Information og undervisning af egne medarbejdere i støjsvag varelevering 6 Aftale med butikker om lokale procedurer for støjsvag varelevering Se afsnit 2.4 om dokumentation af støj fra støjsvagt udstyr Afsnit 8.5 om arbejdets udførelse Afsnit 8.5 om arbejdets udførelse TABEL 1 TJEKLISTE TIL DISTRIBUTØRER OM STØJSVAG VARELEVERING I YDERTIMER Støjsvag varelevering til butikker 15

16 2.6.2 Tjekliste til butikker om støjsvag varelevering i ydertimer Nr. Aktivitet Henvisning 1 Gennemføre observation af vareleveringer til butikken for at identificere væsentlige støjkilder. Anvend evt. en uafhængig person udefra. Udarbejde liste over muligheder for mindre støj. 2 Kontrollere indholdet af en evt. kommunal forskrift om varelevering til butikker. 3 Undersøge om der foreligger et tidligere påbud fra kommunen om støj fra butikken. I givet fald undersøge om levering i ydertimer er i overensstemmelse med påbuddet. 4 Afklare kommunens krav til dokumentation af støjforholdene, hvis varelevering skal ske i ydertimer. 5 Skabe overblik over eksisterende eller planlagte støjfølsomme naboområder i nærheden (mindst 200 meter anbefales) 6 Kontrollere om der er enkeltliggende boliger, institutioner, skoler o.lign. i nærheden. 7 Vurdere, hvilke vejledende grænseværdier, der passer til naboområderne. Vær særligt opmærksom på, om der er en planlagt anvendelse som afviger fra den faktiske anvendelse. 8 Undersøge om støj fra kørsel på parkeringspladsen er en del af støjen fra butikken eller betragtes som støj fra offentlig vej. 9 Kontrollere lokalplanens bestemmelser om støj og evt. bestemmelser om hvordan og hvornår varelevering skal finde sted. 10 Bruge den enkle beregningsmodel til at vurdere om der kan være problemer med støj. Hvis modellen indikerer, at der kan være problemer, kan en støjekspert inddrages. 11 Undersøge om varemodtagelsen kan placeres, så bygningerne giver bedre afskærmning i forhold til naboer. 12 Undersøge om køreveje til varemodtagelse kan omlægges, så de bliver kortere. 13 Undersøge om afstanden fra køreveje og varemodtagelse til naboer kan øges. 14 Undersøge om støjen med fordel dæmpes yderligere ved brug af støjskærme. Afsnit 8 om støjkilder. Afsnit 6.3 om kommunale forskrifter. Kommunens hjemmeside. Afsnit 6 om kommunes regulering. Kommunen. Afsnit 3.1 om Miljøbeskyttelsesloven. Kommuneplanen. Gældende og kommende lokalplaner. Dialog med kommunen. Afsnit 3.1 om Miljøbeskyttelsesloven. Dialog med kommunen. Afsnit 7 om grænseværdier. Afsnit 8.1 om kørsel på butikkens område. Lokalplanens bestemmelser og retningslinjer. Afsnit 9 om enkel beregningsmodel. Afsnit 8.3 om varemodtagelse/varegård. Afsnit 8.1 om kørsel på butikkens område. Afsnit 8.1 om kørsel på butikkens område. Afsnit 8.3 om varemodtagelse/varegård. 16 Støjsvag varelevering til butikker

17 Nr. Aktivitet Henvisning 15 Undersøge om det er muligt og hensigtsmæssigt (evt. nødvendigt) at dæmpe støjen yderligere ved at overdække eller helt indbygge varemodtagelsen. 16 Forbedre varemodtagelsens udendørs køreoverflader, så de er jævne og uden bratte overgange, dørtrin o.lign. 17 Udskifte porte til en løsning, som ikke støjer ved åbning og lukning. 18 Forsyne døre med pumper, så de ikke smækker. Fastsætte specifikke krav til leverandøren af porte. 19 Forbedre evt. udendørs samtaleanlæg og alarmer, så de ikke giver unødig støj (fx lyd ved aktivering eller deaktivering af alarmanlæg). 20 Sikre at evt. køreplader mellem lastvogne og rampe er støjsvage når de anvendes og når de klappes ned på vognbunden. 21 Information og undervisning af egne medarbejdere i støjsvag varemodtagelse. Afsnit 8.3 om varemodtagelse/varegård. Afsnit 10.3 om underlag. Afsnit 8 om støjkilder. Afsnit 8 om støjkilder. Afsnit 8 om støjkilder. Afsnit 8 om støjkilder. Afsnit 8.5 om arbejdets udførelse. 22 Aftaler med distributører om støjsvag varelevering. Tabel 1 med tjekliste for distributører. 23 Overveje behov for information og dialog med naboer. Afsnit 5.2 om dialog med naboerne. 24 Tilrettelægge løbende kontakt med kommunen. 25 Udarbejde plan for håndtering af nabohenvendelser og evt. klager. 26 Andre støjkilder og støjende aktiviteter, fx: Håndtering af affald Køle- og ventilationsanlæg Affaldskomprimator Afhentning af affald Udførelse af arbejdsopgaver udendørs. 27 Vurdere, hvilke køreruter på offentlig vej til og fra butikken, der giver anledning til mindst støj i boligområder. Afsnit 5.3 om håndtering af klager. Se afsnit 5.4 om andre støjkilder. Se afsnit 6.2 om det samlede støjbillede. TABEL 2 TJEKLISTE TIL BUTIKKER OM STØJSVAG VARELEVERING I YDERTIMER Støjsvag varelevering til butikker 17

18 3. Planlægning af ny butik Støj fra varelevering, men også butikkens øvrige støjkilder, bør indgå i den tidlige planlægning af en butik. Den konkrete lokalisering vil ofte være styret af andre hensyn, men allerede når mulige adresser overvejes, kan støjhensynet med fordel indgå i beslutningsgrundlaget. Der kan være stor forskel på de nødvendige investeringer til fx støjafskærmning og indretning af varemodtagelse, ligesom der kan være meget forskellige muligheder for varelevering i ydertimerne. Forskellige adresser kan også have forskellige muligheder for hensigtsmæssig placering af varemodtagelsen og tilkørselsforhold for køretøjer på god afstand af naboer. Tidlig indarbejdelse af støjhensynet ved planlægning af en ny butik kan fremfor alt forebygge betydelige omkostninger til fremtidige ombygninger eller andre ændringer, der kan blive nødvendige, hvis det viser sig, at støjforholdene ikke er tilgodeset tilstrækkeligt fra starten. 3.1 Miljøbeskyttelsesloven Støj fra butikker er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven. Det betyder, at en butik ligesom andre virksomheder skal forebygge og begrænse støjulemper. Som målestok for støjulemper har Miljøstyrelsen udarbejdet vejledende grænseværdier for støj (se afsnit 7 om grænseværdier). Man skal være opmærksom på, at disse grænseværdier ikke kun omfatter den støj, der spredes i det område, butikken ligger i, men også den støj, der spredes ind i alle andre områder i omgivelserne. En butik kan altså ligge i et erhvervsområde med høje vejledende grænseværdier, men der kan alligevel være et boligområde længere væk med lave vejledende grænseværdier, som kan være afgørende for om fx varelevering kan ske om natten på adressen. Støjfølsomme områder i omgivelserne Ved planlægning af en ny butik, skal man gøre sig klart om der findes, eller er planlagt, støjfølsomme områder (typisk boliger) ikke kun tæt ved butikken, men også længere væk. Hvis støjen er godt afskærmet eller støjdæmpet kan 100 meter være tilstrækkeligt. I modsat fald kan den nødvendige afstand være 2 3 gange større eller mere. Ved vurdering af et områdes støjfølsomhed, er det både områdets faktiske anvendelse, og den planlagte anvendelse man ser på, og det vil være den mest støjfølsomme af de to, der lægges til grund. Det kan fx forekomme, at en lokalplan har udlagt et område til udelukkende erhverv. Men ligger der fortsat en bolig i området, så gælder de lavere vejledende grænseværdier for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Kommunen kan dog beslutte, at de lavere grænseværdier kun gælder ved den enkelte bolig og ikke i hele området. Et andet eksempel kan være et eksisterende erhvervsområde uden boliger, der i kommuneplanen udlægges til boligformål (fx omdannelse af et ældre havneområde). I så fald vil det være de lave vejledende grænseværdier for den pågældende type af boligområde, der er udgangspunktet. 18 Støjsvag varelevering til butikker

19 Man finder de støjfølsomme områder omkring en butik på følgende måde: Ved opslag i kommuneplanen Ved at gennemse gældende lokalplaner for naboområderne Ved at gennemse lokalplaner, der er undervejs Ved sammen med kommunen at tjekke den aktuelle, faktiske anvendelse af naboområderne. Man skal være opmærksom på: At undersøge naboområderne i en radius på ikke under 100 meter 8 At støjfølsomme områder bl.a. omfatter områder med boliger og boliglignede formål, men også skoler og institutioner mv. (se afsnit 7 om grænseværdier) At grænseværdierne som udgangspunkt gælder i hele naboområdet (men nogen gange kun ved den egentlige bolig) At en enkeltliggende bolig også er støjfølsom. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj gælder ikke automatisk for enhver virksomhed. Først når der foreligger en konkret afgørelse fra kommunen, kan der være fastsat juridisk gældende grænseværdier (støjvilkår) for den pågældende virksomhed. Det kan blive aktuelt, hvis kommunen vurderer, fx efter en klage, at en virksomhed giver, eller kan give, anledning til en væsentlig støjulempe. I så fald kan kommunen meddele et påbud, som kan indeholde konkrete grænseværdier for støjen fra butikken. Grænseværdierne vil som regel svare til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Påbuddet kan også indeholde forbud med varelevering i bestemte tidsrum eller andre krav om, hvordan vareleveringen skal gennemføres. Det kan også indeholde krav om målinger eller beregninger, der dokumenterer, at afgørelsens grænseværdier er overholdt. Man bør endelig undersøge om kommunen har vedtaget en kommunal forskrift, der stiller generelle krav til, hvordan varelevering til butikker må gennemføres (se afsnit 6.3). Grænseværdierne sikrer mod overraskelser Ved planlægning af en ny butik bør man på forhånd sikre sig, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. Hvis det er tilfældet, bør naboerne ikke føle sig generet af støj, og butikken er i tilfælde af klager sikret mod uventede udgifter til begrænsning af støj og måske forbud mod varelevering i ydertimerne, med mindre støjen kan begrænses. 3.2 Planloven En ny butik kan etableres i områder, hvor en lokalplan åbner mulighed for det. Det kan forekomme, at lokalplanen indeholder bestemmelser om støj for de virksomheder (herunder butikker), der ligger i området, men det er ikke altid tilfældet. Lokalplanen kan også indeholde bestemmelser om, hvornår og hvordan varelevering til butikker må gennemføres. Der kan fx være forbud mod varelevering om natten. De bestemmelser, der er nedfældet i en lokalplan, kan ikke fraviges, og kan kun ændres ved, at kommunen ændrer lokalplanen gennem en ny lokalplanproces. 8 I henhold til Håndbog om miljø og planlægning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, november 2004, bør mindsteafstanden mellem boliger og detailhandel med varelevering i natperioden være 100 meter forudsat, at støjen fra vareleveringen en effektivt afskærmet. Hvis støjen ikke er afskærmet eller støjdæmpet, kan den nødvendige afstand være 2 3 gange større. Støjsvag varelevering til butikker 19

20 Tjek lokalplanen Lokalplanen kan indeholde bestemmelser, der er strammere end Miljøbeskyttelseslovens regler. Man skal derfor sikre sig, at den kommende butik kan drives indenfor lokalplanens rammer. Selvom en lokalplan ikke indeholder bestemmelser om støj, så skal Miljøbeskyttelsesloven generelle bestemmelser om forebyggelse af støjulemper alligevel overholdes. Også i den situation er det derfor klogt at sikre sig, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes. 3.3 Støjhensyn ved projektering af en ny butik Byggegrundens placering i forhold til omgivelserne og omgivelsernes karakter sætter rammerne for, hvor meget støj, der må spredes i omgivelserne. Stor afstand til støjfølsomme naboer (fx boliger) eller naboer med lille støjfølsomhed (fx kontorer eller andet erhverv) giver plads til mere støj, mens kort afstand til boliger giver plads til mindre, og måske meget lidt, støj. Hvis det er et ønske, at butikken skal kunne modtage varer på ydertidspunkter, aften eller nat, indebærer det en betydelig skærpelse af behovet for at indarbejde støjhensyn i den tidlige projektering af en ny butik. Det anbefales derfor at indarbejde støjhensyn tidligt i planlægningen af en ny butik. Hvis bygningerne placeres rigtigt på grunden, kan de ofte skabe en effektiv afskærmning af støj fra varelevering (og andre støjkilder). Støjskærme i skel er et andet redskab, men de kan sjældent være så høje, at de har samme støjafskærmende effekt som en bygning. Man bør desuden forsøge at placere indkørsel og køreveje til varemodtagelsen så langt fra boliger som muligt, og samtidig søge at gøre kørevejen på butikkens område så kort som mulig. Varemodtagelsens indretning kan også være et redskab til begrænsning af støj. Fx kan en kombination af bygninger og støjskærme medføre en effektiv afskærmning af støjen. Man kan også overveje at anvende en hel eller delvis overdækning. Endelig bør man, ved indretning af varemodtagelsens køreoverflader til palleløftere og andet materiel, lægge vægt på at have jævne overflader og være meget opmærksom på at opnå jævne overgange mellem køreoverflader og lastvognes læssebagsmæk (se afsnit 8 om støjkilder). Disse løsninger kan samtidig være nødvendige forudsætninger for, at støjsvagt materiel (palleløftere, trådbure etc.) rent faktisk er støjsvagt i brug. Hvor der er risiko for, at transportmateriel kan støde sammen med vægge, rækværker eller andre hårde genstande, kan det være en god løsning af begrænse støj fra disse sammenstød ved at montere gummiklodser på de kritiske steder. Andre forhold, der bør indgå i projekteringen, er valg af døre og porte, der ikke støjer unødigt og ikke kan smække i. Løsninger til udendørs alarmer, samtaleanlæg mv. bør også indrettes på en måde, der begrænser støj bedst muligt. 3.4 Varelevering i ydertimer Hvis butikken skal kunne modtage varer i ydertimerne, skal man være opmærksom på, at kravet til begrænsning af støj stiger kraftigt, når vareleveringen skal ske om aftenen (kl ) og i særdeleshed, når den skal ske om natten (kl ). Derfor vil det ofte være nødvendigt at kombinere en optimal indretning af butiksområdet med brug af støjsvag varelevering, der omfatter brug af støjsvagt materiel og en støjsvag adfærd hos medarbejdere (se afsnit 2 om varelevering i ydertimer og afsnit 2.3 om støjsvag varelevering). 20 Støjsvag varelevering til butikker

21 3.5 Undersøgelse af støjen Den enkle beregningsmodel, som er beskrevet i afsnit 9, kan anvendes til at danne sig et overordnet billede af støjen fra varelevering til en konkret butik. Hvis der er tegn på, at støjen kan være over de vejledende grænseværdier, anbefales det, at man får gennemført en mere detaljeret undersøgelse. Den vil også kunne anvendes som grundlag for projektering af støjafskærmning og andre foranstaltninger, der kan begrænse støjen, herunder brug af støjsvag varelevering (se afsnit 2.3). 3.6 Tjekliste om støjhensyn ved planlægning af ny butik Hensigten med den følgende tjekliste er at pege på de støjforhold, der bør kontrolleres, når en ny butik planlægges. Det anbefales altid at tjekke punkterne 1 8. De øvrige punkter bør i særdeleshed tjekkes, hvis der er støjfølsomme naboer i nærheden og samtidig et ønske om varelevering i ydertimer. Se også tjeklisterne om varelevering i ydertimer i afsnit 2. Nr. Aktivitet Henvisning 1 Overveje om der er behov for varelevering i ydertimer, dvs. udenfor tidsrummet kl på hverdage. 2 Kontrollere indholdet af en evt. kommunal forskrift om varelevering til butikker. 3 Skabe overblik over eksisterende eller planlagte støjfølsomme naboområder i nærheden (mindst 200 meter anbefales). 4 Kontrollere om der er enkeltliggende boliger, institutioner, skoler o.lign. i nærheden. 5 Vurdere, hvilke vejledende grænseværdier, der passer til naboområderne. Undersøge om støj fra kørsel på parkeringspladsen er en del af støjen fra butikken eller betragtes som støj fra offentlig vej. 6 Bruge den enkle beregningsmodel til at vurdere om der kan være problemer med støj. Hvis modellen antyder, at der kan være problemer, kan en støjekspert inddrages. 7 Kontrollere lokalplanens rammer for etablering af den ønskede butik. 8 Kontrollere lokalplanens bestemmelser om støj og evt. bestemmelser om hvordan og hvornår varelevering skal finde sted. 9 Anvende en bebyggelsesplan, hvor bygninger udnyttes som støjafskærmning for køreveje og varemodtagelse. Afsnit 2 om ydertimer med tjekliste. Afsnit 6.3 om kommunale forskrifter. Kommunens hjemmeside. Afsnit 3.1 om Miljøbeskyttelsesloven. Kommuneplanen. Gældende og kommende lokalplaner. Dialog med kommunen. Afsnit 3.1 om Miljøbeskyttelsesloven. Dialog med kommunen. Afsnit 7 om grænseværdier. Afsnit 8.1 om kørsel på butikkens område. Afsnit 9 om enkel beregningsmodel. Lokalplanens bestemmelser og retningslinjer. Lokalplanens bestemmelser og retningslinjer. Afsnit 8.3 om varemodtagelse/varegård. 10 Fastlægge så korte køreveje til varemodtagelse som muligt. Afsnit 8.1 om kørsel på butikkens område. Støjsvag varelevering til butikker 21

22 Nr. Aktivitet Henvisning 11 Sørge for kortest mulig afstand fra køreveje og varemodtagelse til naboer. 12 Undersøge muligheder for yderligere støjdæmpning med støjskærme. 13 Undersøge om det er muligt og hensigtsmæssigt at dæmpe støjen yderligere ved at overdække eller helt indbygge varemodtagelsen. 14 Sikre, at varemodtagelsens udendørs køreoverflader bliver jævne og uden bratte overgange, dørtrin o.lign. 15 Vælge en portløsning, som ikke støjer ved åbning og lukning. Fastsætte specifikke krav til leverandøren af porte. Afsnit 8.1 om kørsel på butikkens område. Afsnit 8.3 om varemodtagelse/varegård. Afsnit 8.3 om varemodtagelse/varegård. Afsnit 10.3 om underlag. Afsnit 8 om støjkilder. 16 Forsyne døre med pumper, så de ikke smækker. Afsnit 8 om støjkilder. 17 Sikre, at evt. udendørs samtaleanlæg og alarmer ikke giver unødig støj (fx lyd ved aktivering eller deaktivering af alarmanlæg). 18 Andre støjkilder og støjende aktiviteter, fx: Håndtering af affald Køle- og ventilationsanlæg Affaldskomprimator Afhentning af affald Udførelse af arbejdsopgaver udendørs. Afsnit 8 om støjkilder. Se afsnit 5.4 om andre støjkilder. TABEL 3 TJEKLISTE OM STØJHENSYN VED PLANLÆGNING AF EN NY BUTIK 22 Støjsvag varelevering til butikker

23 4. Ombygning af en eksisterende butik Hvis der foreligger et påbud fra kommunen om støj, skal det naturligvis sikres, at ombygningen ikke er i modstrid med eventuelle grænseværdier for støj, betingelser om tidspunkter for varelevering, placering af støjkilder mv. Foreligger der ikke et påbud, bør man alligevel sikre sig, at de vejledende grænseværdier for støj (se afsnit 7) også kan overholdes efter ombygningen. I så fald er butikken sikret mod uventede udgifter til begrænsning af støj og måske forbud mod varelevering i ydertimerne. I så fald er butikken sikret mod uventede udgifter til begrænsning af støj og måske forbud mod varelevering i ydertimerne. I modsat fald kan det senere vise sig, fx i en klagesituation, at støjniveauet er for højt og måske kun vanskeligt kan begrænses 9. Ændringer, der kan påvirke støjudstråling til omgivelserne, kan fx være flytning af varemodtagelse, ændringer i køreoverflader ved varemodtagelsen, ændringer i bygningers afskærmning af støjen eller nye køreruter for køretøjer. Man bør være opmærksom på, at andre støjkilder også kan have betydning, fx nye eller ændrede køle- og ventilationsanlæg. Hvis butikken ligger i nærheden af støjfølsomme naboer, typisk boliger, kan man med fordel overveje om den ombyggede butik kan indrettes på en måde, der medfører mindre støj i omgivelserne. Mindre støj kan, udover at reducere evt. gener for naboerne, også åbne mulighed for at modtage varer i ydertimer, evt. i kombination med brug af støjsvag varelevering (se afsnit 2). Støjskærme kan være et redskab til begrænsning af støj. Andre muligheder er ændret placering af indkørsel og køreveje til varemodtagelsen (så langt fra boliger som muligt), og samtidig så kort kørevej på butikkens område som muligt. En ændret indretning af varemodtagelsen kan også være et redskab. Man kan overveje at anvende en hel eller delvis overdækning, ligesom forbedring af varemodtagelsens køreoverflader til palleløftere o.lign. kan forbedres. Det samme gælder overgangen mellem køreoverfladen og lastvognes læssebagsmæk. Andre forhold, der bør indgå i projekteringen, er valg af døre og porte, der ikke støjer unødigt og ikke kan smække i. Løsninger til udendørs alarmer, samtaleanlæg m.v. bør også indrettes på en måde, der begrænser støj bedst muligt. Den enkle beregningsmodel, som er beskrevet i afsnit 9, kan anvendes til at danne sig et overordnet billede af støjen fra varelevering til en konkret butik. Hvis der er tegn på, at støjen kan være over de vejledende grænseværdier, anbefales det, at man får gennemført en mere detaljeret undersøgelse. Den vil også kunne anvendes som grundlag for projektering af evt. støjafskærmning og andre foranstaltninger, der kan begrænse støjen, herunder brug af støjsvag varelevering (se afsnit 2.3). 9 De danske grænseværdier for støj er generelt fastsat til niveauer, hvor det kan forventes, at ca. 10 % af befolkningen vil opleve støjen som stærkt generende. Overholdelse af grænseværdierne sikrer derfor ikke nødvendigvis, at naboer ikke kan føle sig generet af støjen. Støjsvag varelevering til butikker 23

Projekts hovedformål er at udvikle et redskab til teknisk og administrativ implementering af støjsvag teknologi ved levering af varer til butikker.

Projekts hovedformål er at udvikle et redskab til teknisk og administrativ implementering af støjsvag teknologi ved levering af varer til butikker. NOTAT Projekt Kunde Støj fra varelevering til butikker Projekterne DYT og 24T samt Miljøstyrelsen Dato 0-2-3 Fra Allan Jensen Projektstatus december 3. Projektets hovedformål Projekts hovedformål er at

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES!

STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES! STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES! Allan Jensen, aaj@ramboll.dk, tlf. 5161 5812 STØJKILDER VED VARELEVERING Støjkilder ved varelevering (maksimalniveau) Dørsmæk Trykudligning, bremser Hævning af læssebagsmæk

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering. Allan Jensen Rambøll

Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering. Allan Jensen Rambøll Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering Allan Jensen Rambøll Miljøprojekt Nr. 1408 2012 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

MÅLING AF STØJ FRA VARELEVERING - CARLSBERG

MÅLING AF STØJ FRA VARELEVERING - CARLSBERG Til Incentive Partners og Teknologisk Institut Dokumenttype Rapport Dato December 2012 Bidrag til projektet Distribution i ydertimerne støttet af Trafikstyrelsens Center for grøn transport MÅLING AF STØJ

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september:

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september: Notat Den 7. december 2016 Journal nr. 163-2015-51535 Dokument nr. 163-2016-152559 Til Sagen Fra Lone Randi Bruhn Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud Der er kommet 7 breve fra 16 borgere med

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere