It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm"

Transkript

1 Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne skal arbejde med it-læsning. På mellemtrinnet oplever mange elever, at de har it-kompetencer, men deres søgning og brug af informationer er ofte uhensigtsmæssige. I dette forløb guides læreren gennem et forløb på 4 faser, hvor der er fokus på, at eleverne skal: lære fuldtekstsøgning på søgetjenesten Google læse og lære på en fagportal bruge et it-værktøj evaluere Hvad snakker han om? Jesu lignelser Det konkrete forløb på mellemtrinnet tager udgangspunkt i faget kristendomskundskab med emnet Jesu lignelser. Læreren introducerer emnet, redegør for forløbet og skitserer/tydeliggør de 4 faser i forløbet. I den første del af forløbet guider læreren eleverne gennem en fuldtekstsøgning på Google. I forløbets næste 2 faser skal eleverne to og to arbejde sammen om at læse, tolke og i tegnefilm gengive udvalgte lignelser. Eleverne arbejder på fagportalen og med It-værktøjet Goanimate på Forløbet kan med få ændringer gennemføres i forskellige fag, med forskellige emner, fagportaler og it-værktøjer. Side 1 af 18

2 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, fagfaglige mål og it-faglige mål Læsning i fagene handler om de læse- og skriveaktiviteter, som eleverne arbejder med i de forskellige fag, her kristendom. Læsning i dette forløb handler ikke om at lære eleverne at læse, men hvordan de læser og søger. Det handler om at give eleverne erfaring med at læse digitale fagtekster og hjælpe dem med at håndtere læseopgaven, så de får et godt udbytte af læsningen. Undervisning i faglig læsning har ét formål, nemlig at styrke elevernes faglige viden og indsigt (UVMs publikation Læsning i fagene). Forløbets faser bygger på nedenstående mål, der er sammendrag/uddrag fra Undervisningsministeriets faghæfter. Uddragene fra faghæfte 1 og 3 er fra Trinmål efter 6. klassetrin. Dansk faghæfte 1 Anvende forskellige læseteknikker Tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad Fastholde hovedindholdet af det læste Læse alderssvarende digitale tekster med god forståelse og indlevelse Søge på internet til egen læsning Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion Udtrykke fantasi, følelser og tanker Søge hensigtsmæssigt på internettet Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse Udtrykke sig i billede, lyd og tekst Kristendomskundskab faghæfte 3 Udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål Formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer Give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd It- og mediekompetencer i folkeskolen faghæfte 48 Benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk Undersøge og vurdere information kildekritisk Kende til afsenders betydning, samt evnen til at skelne mellem typer af afsendere Sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål Kunne udnytte og overføre kompetencer fra kendte til nye brugergrænseflader og interaktionsformer, og derved selvstændigt udvikle it-kompetencer og it-dannelse Kunne beherske kontinuerlige, foranderlige og uformelle læringssituationer med andre ord udvikle kompetencen til at lære at lære Blive fortrolige med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde o.lign. Side 2 af 18

3 Mål for undervisningsforløbet Hvor går jeg hen? Hvad vælger jeg fra? Hvor finder jeg svar? For mange elever er dette ikke et problem, når de læser på en hjemmeside de vælger ukritisk et link. I dette forløb opøver eleverne derfor færdigheder i: At søge i/udelukke informationer i multimodale tekster Skimme ikoner, overskrifter osv. Vurdere teksters sværhedsgrad og anvendelighed både på google og religionsfaget.dk Vi kan også komme i banken. Det er jo ikke det vi søger. Elevcitater fra forløbets første trin. Der vil desuden være fokus på at styrke elevernes tilgang til et fags sprog, når de i dialog skal formulere sig i skrift, billeder og tale om faglige emner. Målene for den kreative og fortolkende del af forløbet er derfor: At kreere et web 2.0 produkt, her en tegnefilm, der skal fremvises og udgives i klassens kanal på SkoleTube At kunne læse, fortolke og i tegnefilm gengive en lignelse At stille kvalitetskrav til egen produktion, herunder at tegnefilmen er tro mod lignelsens budskab Faglig viden og begreber Som underviser er det vigtigt at have følgende fagbegreber i baghovedet: Remediering - transformation fra et medie til et andet, her transformeres en lignelse som tekst til lignelse som tegnefilm Multimodale tekster - tekster, der er bygget op af flere modaliteter, fx billeder, faktabokse, overskrifter, grafer, brødtekst, der alle kan forekomme på en side Hyperlinks - fremhævet tekst eller enkelt ord, som fører til et nyt sted eller er tildelt en forklaring, når linket aktiveres It-læsestrategier - fuldtekstsøgning, overblikslæsning, fragmentlæsning, fokuslæsning og kritisk læsning Afsender - hvem udgiver hjemmesiden? vurdering af afsenders troværdighed Målgruppen - hvem er hjemmesiden henvendt til? Menu, faneblad og ikoner - genkendelse af strukturer på hjemmesider til brug for navigation på siderne Side 3 af 18

4 Forløbets varighed Forløbet kan gennemføres på ca. 7 lektioner afhængig af elevernes It-kompetencer. Her tænkes i sær på, om eleverne tidligere har lavet egne digitale produktioner, fx med brug af Skoletubes tegneserieværktøj Pixton. Overvejelser om valg af læremidler Det er altid en udfordring at finde de læremidler, der bedst understøtter et forløbs formål, indhold og aktiviteter. Læreren er den centrale person i dette valg og viser her igennem eleverne vejen - med andre ord stilladseres elevernes arbejde gennem de lærermidler og den organisering der vælges. I forløbet anvendes følgende digitale læremidler: søgemaskinen Google, undervisningsportalen og værktøjet Goanimate på SkoleTube. Undervisningsportalen religionsfaget.dk er et didaktisk læremiddel, indholdet her er didaktiseret, fx kan der vælges sværhedsgrad, emnerne er valgt i forhold til fagmål, der er lærervejledning og elevopgaver. Undervisningsportalen religionsfaget.dk De internetsider, der udvælges, er semantiske. Disse sider er ikke primært læremidler, men bliver det, når lærer eller elever beslutter, at de skal inddrages i undervisningen. Goanimate er funktionel og understøtter indhold og aktiviteter ved indlæring af det faglige stof. Goanimate er et eksempel på, at it i denne sammenhæng ikke kun anvendes som afveksling i undervisningen, men åbner for nye muligheder, der understøtter målet for forløbet, nemlig at eleverne lærer ved at italesætte og visualisere det, de lærer. Også søgemaskinen Google er et funktionelt læremiddel. Side 4 af 18

5 Underviserens rolle I forløbets forskellige faser indtager læreren flere forskellige roller, som han/hun skal være sig bevidst. Underviserens roller kan eksemplificeres på følgende fire måder: Instruktør (læreren viser eleverne hvad og hvordan) Distributør (læreren udleverer ressourcer og rammer) Facilitator (læreren understøtter elevernes læringsproces) Produktvejleder (læreren vejleder i forhold til opnåelsen af specifikke mål) I forløbets første fase er læreren overvejende instruktør og distributør. Målet er at sætte fokus på hensigtsmæssig it-søgning og -læsning. I de næste to faser bliver lærerens rolle mere at fungere som facilitator og produktvejleder. Elevforudsætninger Forløbet er velegnet til 5. klasse og opefter, da det forudsætter et vist abstraktionsniveau at kunne læse og forstå Jesu lignelser ligesom der forudsættes en høj grad af læsekompetence for at kunne fuldtekstsøge. Der forudsættes, at eleverne i forhold til it er fortrolige med log-in, tastatur, bjælke til søgeord og indtastning af hjemmesideadresser. Undervisningens organisering Introduktionen og forløbets første fase foregår med klassen samlet i klasselokalet, hvis der er en interaktiv tavle ellers i et computerlokale med projektor. Klassen deles derefter i to-mands grupper, der skal arbejde sammen i forløbets næste to faser. Eleverne skal arbejde sammen om at læse, tolke og i tegnefilm gengive udvalgte lignelser, og hver gruppe har en computer til rådighed. Hver lektion begynder med klassen samlet. Eleverne kan nemt fare vild i både nettes og værktøjets mange muligheder, så det er vigtigt, at læreren hele tiden har viden om, hvor eleverne er i deres læringsprocesser. Samtidig er det vigtigt, at eleverne også kan give feedback og vejledning til hinanden. En sådan vekslen mellem elevarbejde og feedback/vejledning holder fokus på at stilladsere og kvalificere elevernes læreprocesser undervejs i forløbet. Side 5 af 18

6 Forløbets opbygning Fase 1 Fuldtekstsøgning på Google Varighed ca. 2 lektioner I denne fase introduceres forløbet og dets faser for eleverne. I fællesskab skal begrebet lignelser defineres, og der skal arbejdes med fuldtekstsøgning og fragmentlæsning på søgemaskinen Google. Lærerens forberedelse Læreren gennemtænker en introduktion fx som beskrevet nedenfor. Den følgende beskrivelse af forløbet med fuldtekstsøgning på Google er en stilladsering af elevernes arbejde på internettet. Læreren har på forhånd screenet en læringssti, dvs. selv har afprøvet hvilke muligheder giver den fuldtekstsøgning, der vælges. Denne afprøvning er nødvendig, da der kan ske ændringer på internettet, og læreren skal sikre sig, at der fremkommer både relevante og irrelevante hits. Lærerrollen er her at være instruktør og distributør. Lektionens forløb Læreren præsenterer det nye emne Hvad snakker han om?. Eleverne får at vide, at de i emneforløbet skal arbejde på computer, både med søgning og med religionsfaget.dk samt at de, sammen med en makker, skal lave en tegnefilm, hvor de viser, hvad en lignelse kan handle om Læreren forklarer om målene for undervisningsforløbet Tegnefilmen skal vises for andre, så vi skal gøre os umage (kvalitet) Andre skal kunne forstå lignelsen Læreren tager i denne faglige dialog udgangspunkt i elevernes forforståelse fx: Hvad ved I om lignelser? Hvad er en lignelse? Hvem fortæller lignelser? Hvem er han? (Dialogen udvikler sig afhængig af, hvad klassen ellers har arbejdet med i faget) Det er, når det, man fortæller ligner noget andet. Det er, når man fortæller noget på en anden måde. Elevcitater fra introduktionen. Kan vi finde en mere præcis forklaring på begrebet en lignelse Vi bliver enige om at søge på internettet og bruge Google som søgemaskine Side 6 af 18

7 Fuldtekstsøgning på Google Fuldtekstsøgning - Indtast søgeord i fx Googles søgefelt - Fuldtekstsøgningen vil søge efter de artikler, der indeholder alle søgeordene Lektionens forløb Læreren forklarer eleverne, hvad det vil sige at fuldtekstsøge På den interaktive tavle laves en fuldtekstsøgning på Google med disse søgeord: Hvad er en lignelse Der fremkommer mange tusinde hits. Ikke alle elever er klar over, hvad tallet betyder, så det er vigtigt at tage en snak om, at det er vigtigt at lære at sortere Den næste strategi, vi benytter os af, er fragment-overblikslæsning, dvs. vi danner os et hurtigt overblik over hits på den første side. Ser det ud til, at vi kan få svar på vores spørgsmål? Vi tager bare det første link. Vi skal vist læse først! Elevcitater fra forløbets første trin. Side 7 af 18

8 Læreren instruerer i fragment-læsning Fragtmentlæse - At læse de små tekstuddrag fra hjemmesider, der står under URL-adresserne Ved fragmentlæsningen støder vi fx på vanskelige ord (fx her homerisk lignelse, analogt billede, rabbinsk-didaktisk karakter), oplysninger om modtagerforhold (her fx tekster til religionseksamen) samt genre (her fx debatforum med 6 indlæg). Læreren læser dette op for klassen. Tror I, vi kan læse det, der står på disse sider? Eleverne skal trænes i at forestille sig, hvad der ligger bag et link. Hvis læreren mener, at klassen selv skal arbejde med fragmentlæsning, kan skærmbilledet med de 10 hits printes ud og uddeles til eleverne. Eleverne skal efter nærlæsning af fragmenterne foreslå, hvilke hjemmesider vi skal kigge nærmere på. Eleverne skal begrunde deres forslag. Konklusionen på fragmentlæsningen kan være, at hvis fragmenterne fra hjemmesiderne fx er vanskelige eller er debatindlæg fravælges disse hits. Vi ser, at der er en hjemmeside, som umiddelbart ser ud til at kunne besvare vores arbejdsspørgsmål, nemlig Hvad er en lignelse? kristendom.dk Vi klikker på linket og får en hjemmeside frem, der ligner nedenstående Ved at scrolle ned over siden ses nedenstående Side 8 af 18

9 Hjemmesiden er multimodal En internetside består fx af billeder, billedtekster, ikoner, farver, tekst, bevægelige billeder, grafer og faktabokse. Alle disse måder at meddele sig på kaldes modaliteter. En side med mange modaliteter er multimodal. Alle modaliteter kan indeholde oplysninger, hvor man evt. kan finde svar. At læse multimodale tekster kræver forskellige læsestrategier Sammen benyttes strategien overblikslæsning på siden: vi skal finde ud af om siden passer til os Vi fokuslæser: Kan vi finde svar på vores spørgsmål? Vi læser kritisk: Får vi andre informationer, vi kan bruge til noget/ikke bruge til noget? Hvis ikke skal vi ikke bruge tiden her! Hvem mon har lavet siden? Eleverne gøres opmærksom på, at der i menuen foroven findes OM OS, og vi snakker om afsenderforholdet Side 9 af 18

10 I den fælles samtale om hvem der står bag siden, kommer vi frem til, vigtigheden af at kende afsender, så man kan vurdere en kildes troværdighed og interesser (se rød pil. Kristeligt Dagblad ejer og driver denne side) De mange annoncer antyder, at der er tale om en kommerciel hjemmeside Vi finder frem til, at det, der står på siden om lignelser, nok er rigtigt, men at det er svært at holde fokus pga. de mange andre modaliteter Der er godt nok næsten for mange sponsorer på denne side. Elevcitat fra den fælles dialog. På siden finder vi et svar på, hvad en lignelse er, men sproget er lidt svært, og vi bliver enige om, at sidens målgruppe nok ikke er skoleelever i grundskolen Fase 1 rundes af. Konklusionen er, at elevernes egne forslag sammen med forklaringen på hjemmesiden Kristendom.dk har givet alle en ide om, hvad en lignelse er. Eleverne skal nu svare på de første spørgsmål i evalueringsarket: Eleverne kan skrive på evalueringsarket (bilag 1), på post-it eller i deres egne blogs på elev-intra. Side 10 af 18

11 Fase 2 Fagportalen Varighed 1 lektion Læreren forbereder eleverne på, at de i forløbets næste fase skal arbejde med at læse og forstå udvalgte lignelser. Dette arbejde skal foregå på fagportalen religionsfaget.dk. Lærerens forberedelse Læreren har læst elevernes evaluering af fase 1. Elevernes besvarelser anvendes i opstarten af lektionen. Som forberedelse til denne fase har læreren læst på fagportalen religionsfaget.dk, og her udvalgt de lignelser, der egner sig til klassetrinnet og i det hele taget dannet sig et overblik over og kendskab til portalens opbygning. Klassen inddeles i makkerpar, der skal arbejde sammen i de næste 2 faser af forløbet. Hvert makkerpar tildeles en lignelse. Elevforudsætninger De elever, der har brug for det, kan få siden læst op (ikon lille højtaler ), eller de kan vælge sværhedsgrad let på portalens forside. Her vælges ikonet Bibelen og i menuen til venstre vælges Det nye testamente, hvor mange lignelser er omskrevet i meget let forståeligt sprog og med en let forståelig titel. Lektionens forløb Lektionen startes med repetition af viden: Hvad var det, vi fandt ud af, når vi søger efter information på en søgemaskine? Hvad er en lignelse? Næste del af forløbet er at læse og forstå udvalgte lignelser. Også her stilladserer læreren arbejdet. På portalens forside vælges Kristendom i topmenuen. Emnet lignelser vælges. I venstre menu eller på ikonet midt på siden vælges Introduktion til lignelser og sværhedsgrad Mellem. Teksten læses på tavlen i fællesskab Hvad sker der, når markøren rammer et ord, der er markeret blå? Her tales om begrebet hyperlink I en dialog arbejder vi med de tre første af de efterfølgende arbejdsspørgsmål Vi vælger herefter en tilfældig lignelse i menuen, stadig med sværhedsgrad mellem Der fremkommer nu en multimodal side, der er velegnet til mellemtrinnets elever Læreren forklarer, at der til hver lignelse er en lille forklaring, og at lignelserne kan læses i en omskreven tekst (ikon bibel ) og i en bibeltekst (ikon computermus ) Vi taler om, at vi også kan finde informationer i sidens andre modaliteter som fx faktabokse og billeder Læreren deler klassen i makkerpar Hvert makkerpar får tildelt en lignelse, og afhængig af elevantallet vil der være Side 11 af 18

12 nogle, der får den samme lignelse Makkerne læser den forklarende tekst til deres lignelse, hvorefter de vælger ikonet bibelen og læser lignelsen højt for hinanden. Vi anvender her fokuslæsning Makkerne får besked på at forklare hinanden, hvad de tror, lignelsen skal fortælle, herefter fortæller de deres fortolkning til læreren Efterhånden som eleverne bliver færdige, bliver de bedt om at snakke om, hvordan de kan forestille sig lignelsen som tegnefilm evt. lave et simpelt storyboard (bilag 2) Fase 2 rundes af. Eleverne udfylder evalueringsarket som efter fase 1 Fase 3 IT-værktøj Goanimate Varighed 2-4 lektioner I denne fase skal eleverne transformere den tildelte lignelse fra tekst til tegnefilm. I denne proces skal eleverne arbejde med persongalleri, miljø, tid og fortolkning i lyd og billeder. I denne proces skal eleverne holde fokus på at udvælge det væsentlige i lignelsen. Afslutningsvis skal alle fremvise deres tegnefilm ledsaget af respons. Lærerens forberedelse Læreren har læst elevernes evaluering af fase 2. Elevernes besvarelser anvendes i opstarten af fasens første lektion. Som forberedelse til trin 3 opretter læreren en klassekanal på skoletube.dk. Når ikonet til opret kanal berøres, kommer muligheden for lær mere. Her er en vejledning til oprettelse af kanalen. Det anbefales som minimum at gennemse video nummer 4 Oprettelse af beskyttet/privat mediekanal inden oprettelsen. Det er i øvrigt en god ide, at læreren på forhånd har leget med mulighederne i tegnefilmværktøjet Goanimate. Har klassen tidligere arbejdet med tegneserieværktøjet Pixton på SkoleTube, vil de kunne genkende Goanimates opbygning og muligheder. Lektionernes forløb Første lektion starter med en opsamling: Kan I huske jeres lignelse? Evt. har I jeres storyboard klar? Læreren åbner på den interaktive tavle skoletube.dk med de forskellige værktøjer Log på med uni-login Vi vælger tegneserieværktøjet Goanimate og holder markøren på ikonet et øjeblik. Så får vi mulighederne Teaser og Lær mere Side 12 af 18

13 Vi vælger Lær mere og ser i fællesskab to introduktionsfilm, nemlig nummer 3 Fra ide til produkt for større børn og nummer 5 Baggrunde under kom godt i gang Makkerne henter deres computer og skal nu arbejde selvstændigt med deres tegnefilm Makkerparrene åbner portalen og hvor de finder Goanimate. Begge sider holdes åbne, så de kan gå frem og tilbage mellem tekst og tegnefilm. Det kan være en god ide også at holde Goanimate Lær mere åben, da de her kan få mere viden om programmets muligheder Herefter arbejder makkerne selvstændigt Når eleverne i det fortsatte forløb er i gang med deres selvstændige arbejde, fungerer læreren som facilitator og produktvejleder. Hver lektion startes samlet i klassen. Problemer italesættes Hvordan får vi personerne til at dreje sig? Vi har ikke fået lyd lagt ind! Andre elever, der måtte være længere i processen byder sig til som hjælpere. Når eleverne mener, de er færdige med deres tegnefilm, gennemser læreren produktet og siger god for, at filmen kan uploades i klassens kanal. På et tidspunkt varsles der deadline, og alle skal afslutte deres film og uploade til klassens kanal Afslutningsvis skal filmene vises. Eleverne viser deres tegnefilm for hinanden på den interaktive tavle. Efter fremvisning fortæller de, hvad de mener, er lignelsens tema. Elever, der har den samme lignelse, viser deres version Læreren eller eleverne læser den aktuelle lignelse op er de andre elever (modtagerne) enige i lignelsens tema og kunne de genkende lignelsen i tegnefilmene? Både læreren og eleverne giver feedback på de forskellige tegnefilms udtryk og virkemidler Side 13 af 18

14 Under fremlæggelsen er der fokus på følgende opstillede mål for forløbets fase 2 og 3: At kreere et web 2.0 produkt, her en tegnefilm, der skal fremvises og udgives i klassens kanal på SkoleTube At kunne læse, fortolke og i tegnefilm gengive en lignelse At stille kvalitetskrav til egen produktion, herunder at tegnefilmen er tro mod lignelsens budskab Fase 3 rundes af. Eleverne udfylder evalueringsarket som efter fase 1 og 2. Side 14 af 18

15 Evaluering Fase 4 Afsluttende evaluering Evalueringen af forløbet foregår henholdsvis formativt (løbende) og summativt (afsluttende). Evalueringsskemaet, der henvises til undervejs i forløbet, ligger som bilag 1. Som afsluttende evaluering udfyldes den sidste del af skemaet. Hvis eleverne har anvendt evalueringsarket i papirform, sættes det i elevens mappe eller logbog, så det kan findes frem til brug næste gang, der skal arbejdes med it-læsning. Har eleverne evalueret på deres blog, kan de finde tilbage til det her. Fremadrettet er det vigtigt, at læreren i kommende it-læse forløb stadig har fokus på, at eleverne lærer og anvender: Fuldtekstsøgning, fragmentlæsning, fokuslæsning samt At søge i/udelukke informationer i multimodale tekster At skimme ikoner, overskrifter osv. At vurdere teksters afsender, sværhedsgrad og anvendelighed Side 15 af 18

16 Bilag 1 Evaluering af forløbet: Hvad snakker han om? Jesu lignelser Delområder Forklar med dine egne ord: Søg og find på en søgemaskine 1. Hvad betyder det at fuldtekstsøge på Google? 2. Hvad gør du, når du vil undersøge om et hit er noget for dig? 3. Hvordan læser du på en hjemmeside? Læs og forstå på en fagportal 1. Hvorfor kan det være en god ide at bruge en fagportal? 2. Hvad er et ikon? 3. Hvad er et hyperlink? 4. Hvad er en menu? 5. Hvad er en lignelse? 6. Hvad handlede din lignelse om? 7. Hvad betød din lignelse? Lav en tegnefilm 1. Hvad er vigtigt at sikre sig, inden du går i gang med at lave en film? 2. Hvad skal du huske, når du har arbejdet et stykke tid med din film? 3. Hvilke virkemidler brugte du for at få lignelsens betydning frem? Din vurdering af forløbet 1. Hvad nyt har du lært? 2. Hvad har fungeret godt i forløbet? 2. Hvad har været svært? 3. Hvad kan du bruge en anden gang? Side 16 af 18

17 Bilag 2 Storyboard Side 17 af 18

18 Side 18 af 18

Kritisk it-læsning på internettet

Kritisk it-læsning på internettet Kritisk it-læsning på internettet Trin: Fag: Tid: 8.-9. klasse Kristendomskundskab Samfundsfag Projektopgaven 4 lektioner Dette forløb er tænkt som et kort input, der viser eleverne, hvor meget det kan

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Ann-Thérèse Arstorp Institut for didaktik ISBN 978-87-92489-00-5 1 Indledning... 2 2 Rapportens formål... 2 3 Netpilot projektet...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Trinmål for faget dansk efter 9. klasse...4 Det talte sprog...4 Det skrevne

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet

Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015 Læsning af digitale tekster og på nettet Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på www.jeppe.bundsgaard.net It-læsekompetencer

Læs mere