It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm"

Transkript

1 Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne skal arbejde med it-læsning. På mellemtrinnet oplever mange elever, at de har it-kompetencer, men deres søgning og brug af informationer er ofte uhensigtsmæssige. I dette forløb guides læreren gennem et forløb på 4 faser, hvor der er fokus på, at eleverne skal: lære fuldtekstsøgning på søgetjenesten Google læse og lære på en fagportal bruge et it-værktøj evaluere Hvad snakker han om? Jesu lignelser Det konkrete forløb på mellemtrinnet tager udgangspunkt i faget kristendomskundskab med emnet Jesu lignelser. Læreren introducerer emnet, redegør for forløbet og skitserer/tydeliggør de 4 faser i forløbet. I den første del af forløbet guider læreren eleverne gennem en fuldtekstsøgning på Google. I forløbets næste 2 faser skal eleverne to og to arbejde sammen om at læse, tolke og i tegnefilm gengive udvalgte lignelser. Eleverne arbejder på fagportalen og med It-værktøjet Goanimate på Forløbet kan med få ændringer gennemføres i forskellige fag, med forskellige emner, fagportaler og it-værktøjer. Side 1 af 18

2 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, fagfaglige mål og it-faglige mål Læsning i fagene handler om de læse- og skriveaktiviteter, som eleverne arbejder med i de forskellige fag, her kristendom. Læsning i dette forløb handler ikke om at lære eleverne at læse, men hvordan de læser og søger. Det handler om at give eleverne erfaring med at læse digitale fagtekster og hjælpe dem med at håndtere læseopgaven, så de får et godt udbytte af læsningen. Undervisning i faglig læsning har ét formål, nemlig at styrke elevernes faglige viden og indsigt (UVMs publikation Læsning i fagene). Forløbets faser bygger på nedenstående mål, der er sammendrag/uddrag fra Undervisningsministeriets faghæfter. Uddragene fra faghæfte 1 og 3 er fra Trinmål efter 6. klassetrin. Dansk faghæfte 1 Anvende forskellige læseteknikker Tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad Fastholde hovedindholdet af det læste Læse alderssvarende digitale tekster med god forståelse og indlevelse Søge på internet til egen læsning Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion Udtrykke fantasi, følelser og tanker Søge hensigtsmæssigt på internettet Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse Udtrykke sig i billede, lyd og tekst Kristendomskundskab faghæfte 3 Udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål Formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer Give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd It- og mediekompetencer i folkeskolen faghæfte 48 Benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk Undersøge og vurdere information kildekritisk Kende til afsenders betydning, samt evnen til at skelne mellem typer af afsendere Sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål Kunne udnytte og overføre kompetencer fra kendte til nye brugergrænseflader og interaktionsformer, og derved selvstændigt udvikle it-kompetencer og it-dannelse Kunne beherske kontinuerlige, foranderlige og uformelle læringssituationer med andre ord udvikle kompetencen til at lære at lære Blive fortrolige med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde o.lign. Side 2 af 18

3 Mål for undervisningsforløbet Hvor går jeg hen? Hvad vælger jeg fra? Hvor finder jeg svar? For mange elever er dette ikke et problem, når de læser på en hjemmeside de vælger ukritisk et link. I dette forløb opøver eleverne derfor færdigheder i: At søge i/udelukke informationer i multimodale tekster Skimme ikoner, overskrifter osv. Vurdere teksters sværhedsgrad og anvendelighed både på google og religionsfaget.dk Vi kan også komme i banken. Det er jo ikke det vi søger. Elevcitater fra forløbets første trin. Der vil desuden være fokus på at styrke elevernes tilgang til et fags sprog, når de i dialog skal formulere sig i skrift, billeder og tale om faglige emner. Målene for den kreative og fortolkende del af forløbet er derfor: At kreere et web 2.0 produkt, her en tegnefilm, der skal fremvises og udgives i klassens kanal på SkoleTube At kunne læse, fortolke og i tegnefilm gengive en lignelse At stille kvalitetskrav til egen produktion, herunder at tegnefilmen er tro mod lignelsens budskab Faglig viden og begreber Som underviser er det vigtigt at have følgende fagbegreber i baghovedet: Remediering - transformation fra et medie til et andet, her transformeres en lignelse som tekst til lignelse som tegnefilm Multimodale tekster - tekster, der er bygget op af flere modaliteter, fx billeder, faktabokse, overskrifter, grafer, brødtekst, der alle kan forekomme på en side Hyperlinks - fremhævet tekst eller enkelt ord, som fører til et nyt sted eller er tildelt en forklaring, når linket aktiveres It-læsestrategier - fuldtekstsøgning, overblikslæsning, fragmentlæsning, fokuslæsning og kritisk læsning Afsender - hvem udgiver hjemmesiden? vurdering af afsenders troværdighed Målgruppen - hvem er hjemmesiden henvendt til? Menu, faneblad og ikoner - genkendelse af strukturer på hjemmesider til brug for navigation på siderne Side 3 af 18

4 Forløbets varighed Forløbet kan gennemføres på ca. 7 lektioner afhængig af elevernes It-kompetencer. Her tænkes i sær på, om eleverne tidligere har lavet egne digitale produktioner, fx med brug af Skoletubes tegneserieværktøj Pixton. Overvejelser om valg af læremidler Det er altid en udfordring at finde de læremidler, der bedst understøtter et forløbs formål, indhold og aktiviteter. Læreren er den centrale person i dette valg og viser her igennem eleverne vejen - med andre ord stilladseres elevernes arbejde gennem de lærermidler og den organisering der vælges. I forløbet anvendes følgende digitale læremidler: søgemaskinen Google, undervisningsportalen og værktøjet Goanimate på SkoleTube. Undervisningsportalen religionsfaget.dk er et didaktisk læremiddel, indholdet her er didaktiseret, fx kan der vælges sværhedsgrad, emnerne er valgt i forhold til fagmål, der er lærervejledning og elevopgaver. Undervisningsportalen religionsfaget.dk De internetsider, der udvælges, er semantiske. Disse sider er ikke primært læremidler, men bliver det, når lærer eller elever beslutter, at de skal inddrages i undervisningen. Goanimate er funktionel og understøtter indhold og aktiviteter ved indlæring af det faglige stof. Goanimate er et eksempel på, at it i denne sammenhæng ikke kun anvendes som afveksling i undervisningen, men åbner for nye muligheder, der understøtter målet for forløbet, nemlig at eleverne lærer ved at italesætte og visualisere det, de lærer. Også søgemaskinen Google er et funktionelt læremiddel. Side 4 af 18

5 Underviserens rolle I forløbets forskellige faser indtager læreren flere forskellige roller, som han/hun skal være sig bevidst. Underviserens roller kan eksemplificeres på følgende fire måder: Instruktør (læreren viser eleverne hvad og hvordan) Distributør (læreren udleverer ressourcer og rammer) Facilitator (læreren understøtter elevernes læringsproces) Produktvejleder (læreren vejleder i forhold til opnåelsen af specifikke mål) I forløbets første fase er læreren overvejende instruktør og distributør. Målet er at sætte fokus på hensigtsmæssig it-søgning og -læsning. I de næste to faser bliver lærerens rolle mere at fungere som facilitator og produktvejleder. Elevforudsætninger Forløbet er velegnet til 5. klasse og opefter, da det forudsætter et vist abstraktionsniveau at kunne læse og forstå Jesu lignelser ligesom der forudsættes en høj grad af læsekompetence for at kunne fuldtekstsøge. Der forudsættes, at eleverne i forhold til it er fortrolige med log-in, tastatur, bjælke til søgeord og indtastning af hjemmesideadresser. Undervisningens organisering Introduktionen og forløbets første fase foregår med klassen samlet i klasselokalet, hvis der er en interaktiv tavle ellers i et computerlokale med projektor. Klassen deles derefter i to-mands grupper, der skal arbejde sammen i forløbets næste to faser. Eleverne skal arbejde sammen om at læse, tolke og i tegnefilm gengive udvalgte lignelser, og hver gruppe har en computer til rådighed. Hver lektion begynder med klassen samlet. Eleverne kan nemt fare vild i både nettes og værktøjets mange muligheder, så det er vigtigt, at læreren hele tiden har viden om, hvor eleverne er i deres læringsprocesser. Samtidig er det vigtigt, at eleverne også kan give feedback og vejledning til hinanden. En sådan vekslen mellem elevarbejde og feedback/vejledning holder fokus på at stilladsere og kvalificere elevernes læreprocesser undervejs i forløbet. Side 5 af 18

6 Forløbets opbygning Fase 1 Fuldtekstsøgning på Google Varighed ca. 2 lektioner I denne fase introduceres forløbet og dets faser for eleverne. I fællesskab skal begrebet lignelser defineres, og der skal arbejdes med fuldtekstsøgning og fragmentlæsning på søgemaskinen Google. Lærerens forberedelse Læreren gennemtænker en introduktion fx som beskrevet nedenfor. Den følgende beskrivelse af forløbet med fuldtekstsøgning på Google er en stilladsering af elevernes arbejde på internettet. Læreren har på forhånd screenet en læringssti, dvs. selv har afprøvet hvilke muligheder giver den fuldtekstsøgning, der vælges. Denne afprøvning er nødvendig, da der kan ske ændringer på internettet, og læreren skal sikre sig, at der fremkommer både relevante og irrelevante hits. Lærerrollen er her at være instruktør og distributør. Lektionens forløb Læreren præsenterer det nye emne Hvad snakker han om?. Eleverne får at vide, at de i emneforløbet skal arbejde på computer, både med søgning og med religionsfaget.dk samt at de, sammen med en makker, skal lave en tegnefilm, hvor de viser, hvad en lignelse kan handle om Læreren forklarer om målene for undervisningsforløbet Tegnefilmen skal vises for andre, så vi skal gøre os umage (kvalitet) Andre skal kunne forstå lignelsen Læreren tager i denne faglige dialog udgangspunkt i elevernes forforståelse fx: Hvad ved I om lignelser? Hvad er en lignelse? Hvem fortæller lignelser? Hvem er han? (Dialogen udvikler sig afhængig af, hvad klassen ellers har arbejdet med i faget) Det er, når det, man fortæller ligner noget andet. Det er, når man fortæller noget på en anden måde. Elevcitater fra introduktionen. Kan vi finde en mere præcis forklaring på begrebet en lignelse Vi bliver enige om at søge på internettet og bruge Google som søgemaskine Side 6 af 18

7 Fuldtekstsøgning på Google Fuldtekstsøgning - Indtast søgeord i fx Googles søgefelt - Fuldtekstsøgningen vil søge efter de artikler, der indeholder alle søgeordene Lektionens forløb Læreren forklarer eleverne, hvad det vil sige at fuldtekstsøge På den interaktive tavle laves en fuldtekstsøgning på Google med disse søgeord: Hvad er en lignelse Der fremkommer mange tusinde hits. Ikke alle elever er klar over, hvad tallet betyder, så det er vigtigt at tage en snak om, at det er vigtigt at lære at sortere Den næste strategi, vi benytter os af, er fragment-overblikslæsning, dvs. vi danner os et hurtigt overblik over hits på den første side. Ser det ud til, at vi kan få svar på vores spørgsmål? Vi tager bare det første link. Vi skal vist læse først! Elevcitater fra forløbets første trin. Side 7 af 18

8 Læreren instruerer i fragment-læsning Fragtmentlæse - At læse de små tekstuddrag fra hjemmesider, der står under URL-adresserne Ved fragmentlæsningen støder vi fx på vanskelige ord (fx her homerisk lignelse, analogt billede, rabbinsk-didaktisk karakter), oplysninger om modtagerforhold (her fx tekster til religionseksamen) samt genre (her fx debatforum med 6 indlæg). Læreren læser dette op for klassen. Tror I, vi kan læse det, der står på disse sider? Eleverne skal trænes i at forestille sig, hvad der ligger bag et link. Hvis læreren mener, at klassen selv skal arbejde med fragmentlæsning, kan skærmbilledet med de 10 hits printes ud og uddeles til eleverne. Eleverne skal efter nærlæsning af fragmenterne foreslå, hvilke hjemmesider vi skal kigge nærmere på. Eleverne skal begrunde deres forslag. Konklusionen på fragmentlæsningen kan være, at hvis fragmenterne fra hjemmesiderne fx er vanskelige eller er debatindlæg fravælges disse hits. Vi ser, at der er en hjemmeside, som umiddelbart ser ud til at kunne besvare vores arbejdsspørgsmål, nemlig Hvad er en lignelse? kristendom.dk Vi klikker på linket og får en hjemmeside frem, der ligner nedenstående Ved at scrolle ned over siden ses nedenstående Side 8 af 18

9 Hjemmesiden er multimodal En internetside består fx af billeder, billedtekster, ikoner, farver, tekst, bevægelige billeder, grafer og faktabokse. Alle disse måder at meddele sig på kaldes modaliteter. En side med mange modaliteter er multimodal. Alle modaliteter kan indeholde oplysninger, hvor man evt. kan finde svar. At læse multimodale tekster kræver forskellige læsestrategier Sammen benyttes strategien overblikslæsning på siden: vi skal finde ud af om siden passer til os Vi fokuslæser: Kan vi finde svar på vores spørgsmål? Vi læser kritisk: Får vi andre informationer, vi kan bruge til noget/ikke bruge til noget? Hvis ikke skal vi ikke bruge tiden her! Hvem mon har lavet siden? Eleverne gøres opmærksom på, at der i menuen foroven findes OM OS, og vi snakker om afsenderforholdet Side 9 af 18

10 I den fælles samtale om hvem der står bag siden, kommer vi frem til, vigtigheden af at kende afsender, så man kan vurdere en kildes troværdighed og interesser (se rød pil. Kristeligt Dagblad ejer og driver denne side) De mange annoncer antyder, at der er tale om en kommerciel hjemmeside Vi finder frem til, at det, der står på siden om lignelser, nok er rigtigt, men at det er svært at holde fokus pga. de mange andre modaliteter Der er godt nok næsten for mange sponsorer på denne side. Elevcitat fra den fælles dialog. På siden finder vi et svar på, hvad en lignelse er, men sproget er lidt svært, og vi bliver enige om, at sidens målgruppe nok ikke er skoleelever i grundskolen Fase 1 rundes af. Konklusionen er, at elevernes egne forslag sammen med forklaringen på hjemmesiden Kristendom.dk har givet alle en ide om, hvad en lignelse er. Eleverne skal nu svare på de første spørgsmål i evalueringsarket: Eleverne kan skrive på evalueringsarket (bilag 1), på post-it eller i deres egne blogs på elev-intra. Side 10 af 18

11 Fase 2 Fagportalen Varighed 1 lektion Læreren forbereder eleverne på, at de i forløbets næste fase skal arbejde med at læse og forstå udvalgte lignelser. Dette arbejde skal foregå på fagportalen religionsfaget.dk. Lærerens forberedelse Læreren har læst elevernes evaluering af fase 1. Elevernes besvarelser anvendes i opstarten af lektionen. Som forberedelse til denne fase har læreren læst på fagportalen religionsfaget.dk, og her udvalgt de lignelser, der egner sig til klassetrinnet og i det hele taget dannet sig et overblik over og kendskab til portalens opbygning. Klassen inddeles i makkerpar, der skal arbejde sammen i de næste 2 faser af forløbet. Hvert makkerpar tildeles en lignelse. Elevforudsætninger De elever, der har brug for det, kan få siden læst op (ikon lille højtaler ), eller de kan vælge sværhedsgrad let på portalens forside. Her vælges ikonet Bibelen og i menuen til venstre vælges Det nye testamente, hvor mange lignelser er omskrevet i meget let forståeligt sprog og med en let forståelig titel. Lektionens forløb Lektionen startes med repetition af viden: Hvad var det, vi fandt ud af, når vi søger efter information på en søgemaskine? Hvad er en lignelse? Næste del af forløbet er at læse og forstå udvalgte lignelser. Også her stilladserer læreren arbejdet. På portalens forside vælges Kristendom i topmenuen. Emnet lignelser vælges. I venstre menu eller på ikonet midt på siden vælges Introduktion til lignelser og sværhedsgrad Mellem. Teksten læses på tavlen i fællesskab Hvad sker der, når markøren rammer et ord, der er markeret blå? Her tales om begrebet hyperlink I en dialog arbejder vi med de tre første af de efterfølgende arbejdsspørgsmål Vi vælger herefter en tilfældig lignelse i menuen, stadig med sværhedsgrad mellem Der fremkommer nu en multimodal side, der er velegnet til mellemtrinnets elever Læreren forklarer, at der til hver lignelse er en lille forklaring, og at lignelserne kan læses i en omskreven tekst (ikon bibel ) og i en bibeltekst (ikon computermus ) Vi taler om, at vi også kan finde informationer i sidens andre modaliteter som fx faktabokse og billeder Læreren deler klassen i makkerpar Hvert makkerpar får tildelt en lignelse, og afhængig af elevantallet vil der være Side 11 af 18

12 nogle, der får den samme lignelse Makkerne læser den forklarende tekst til deres lignelse, hvorefter de vælger ikonet bibelen og læser lignelsen højt for hinanden. Vi anvender her fokuslæsning Makkerne får besked på at forklare hinanden, hvad de tror, lignelsen skal fortælle, herefter fortæller de deres fortolkning til læreren Efterhånden som eleverne bliver færdige, bliver de bedt om at snakke om, hvordan de kan forestille sig lignelsen som tegnefilm evt. lave et simpelt storyboard (bilag 2) Fase 2 rundes af. Eleverne udfylder evalueringsarket som efter fase 1 Fase 3 IT-værktøj Goanimate Varighed 2-4 lektioner I denne fase skal eleverne transformere den tildelte lignelse fra tekst til tegnefilm. I denne proces skal eleverne arbejde med persongalleri, miljø, tid og fortolkning i lyd og billeder. I denne proces skal eleverne holde fokus på at udvælge det væsentlige i lignelsen. Afslutningsvis skal alle fremvise deres tegnefilm ledsaget af respons. Lærerens forberedelse Læreren har læst elevernes evaluering af fase 2. Elevernes besvarelser anvendes i opstarten af fasens første lektion. Som forberedelse til trin 3 opretter læreren en klassekanal på skoletube.dk. Når ikonet til opret kanal berøres, kommer muligheden for lær mere. Her er en vejledning til oprettelse af kanalen. Det anbefales som minimum at gennemse video nummer 4 Oprettelse af beskyttet/privat mediekanal inden oprettelsen. Det er i øvrigt en god ide, at læreren på forhånd har leget med mulighederne i tegnefilmværktøjet Goanimate. Har klassen tidligere arbejdet med tegneserieværktøjet Pixton på SkoleTube, vil de kunne genkende Goanimates opbygning og muligheder. Lektionernes forløb Første lektion starter med en opsamling: Kan I huske jeres lignelse? Evt. har I jeres storyboard klar? Læreren åbner på den interaktive tavle skoletube.dk med de forskellige værktøjer Log på med uni-login Vi vælger tegneserieværktøjet Goanimate og holder markøren på ikonet et øjeblik. Så får vi mulighederne Teaser og Lær mere Side 12 af 18

13 Vi vælger Lær mere og ser i fællesskab to introduktionsfilm, nemlig nummer 3 Fra ide til produkt for større børn og nummer 5 Baggrunde under kom godt i gang Makkerne henter deres computer og skal nu arbejde selvstændigt med deres tegnefilm Makkerparrene åbner portalen og hvor de finder Goanimate. Begge sider holdes åbne, så de kan gå frem og tilbage mellem tekst og tegnefilm. Det kan være en god ide også at holde Goanimate Lær mere åben, da de her kan få mere viden om programmets muligheder Herefter arbejder makkerne selvstændigt Når eleverne i det fortsatte forløb er i gang med deres selvstændige arbejde, fungerer læreren som facilitator og produktvejleder. Hver lektion startes samlet i klassen. Problemer italesættes Hvordan får vi personerne til at dreje sig? Vi har ikke fået lyd lagt ind! Andre elever, der måtte være længere i processen byder sig til som hjælpere. Når eleverne mener, de er færdige med deres tegnefilm, gennemser læreren produktet og siger god for, at filmen kan uploades i klassens kanal. På et tidspunkt varsles der deadline, og alle skal afslutte deres film og uploade til klassens kanal Afslutningsvis skal filmene vises. Eleverne viser deres tegnefilm for hinanden på den interaktive tavle. Efter fremvisning fortæller de, hvad de mener, er lignelsens tema. Elever, der har den samme lignelse, viser deres version Læreren eller eleverne læser den aktuelle lignelse op er de andre elever (modtagerne) enige i lignelsens tema og kunne de genkende lignelsen i tegnefilmene? Både læreren og eleverne giver feedback på de forskellige tegnefilms udtryk og virkemidler Side 13 af 18

14 Under fremlæggelsen er der fokus på følgende opstillede mål for forløbets fase 2 og 3: At kreere et web 2.0 produkt, her en tegnefilm, der skal fremvises og udgives i klassens kanal på SkoleTube At kunne læse, fortolke og i tegnefilm gengive en lignelse At stille kvalitetskrav til egen produktion, herunder at tegnefilmen er tro mod lignelsens budskab Fase 3 rundes af. Eleverne udfylder evalueringsarket som efter fase 1 og 2. Side 14 af 18

15 Evaluering Fase 4 Afsluttende evaluering Evalueringen af forløbet foregår henholdsvis formativt (løbende) og summativt (afsluttende). Evalueringsskemaet, der henvises til undervejs i forløbet, ligger som bilag 1. Som afsluttende evaluering udfyldes den sidste del af skemaet. Hvis eleverne har anvendt evalueringsarket i papirform, sættes det i elevens mappe eller logbog, så det kan findes frem til brug næste gang, der skal arbejdes med it-læsning. Har eleverne evalueret på deres blog, kan de finde tilbage til det her. Fremadrettet er det vigtigt, at læreren i kommende it-læse forløb stadig har fokus på, at eleverne lærer og anvender: Fuldtekstsøgning, fragmentlæsning, fokuslæsning samt At søge i/udelukke informationer i multimodale tekster At skimme ikoner, overskrifter osv. At vurdere teksters afsender, sværhedsgrad og anvendelighed Side 15 af 18

16 Bilag 1 Evaluering af forløbet: Hvad snakker han om? Jesu lignelser Delområder Forklar med dine egne ord: Søg og find på en søgemaskine 1. Hvad betyder det at fuldtekstsøge på Google? 2. Hvad gør du, når du vil undersøge om et hit er noget for dig? 3. Hvordan læser du på en hjemmeside? Læs og forstå på en fagportal 1. Hvorfor kan det være en god ide at bruge en fagportal? 2. Hvad er et ikon? 3. Hvad er et hyperlink? 4. Hvad er en menu? 5. Hvad er en lignelse? 6. Hvad handlede din lignelse om? 7. Hvad betød din lignelse? Lav en tegnefilm 1. Hvad er vigtigt at sikre sig, inden du går i gang med at lave en film? 2. Hvad skal du huske, når du har arbejdet et stykke tid med din film? 3. Hvilke virkemidler brugte du for at få lignelsens betydning frem? Din vurdering af forløbet 1. Hvad nyt har du lært? 2. Hvad har fungeret godt i forløbet? 2. Hvad har været svært? 3. Hvad kan du bruge en anden gang? Side 16 af 18

17 Bilag 2 Storyboard Side 17 af 18

18 Side 18 af 18

It-læsestrategi. It-læsekompetencer i fagene et udviklingsprojekt. 21.03.14 Birgitte Ladekjær Karin Guldbrand. Side 1 af 15

It-læsestrategi. It-læsekompetencer i fagene et udviklingsprojekt. 21.03.14 Birgitte Ladekjær Karin Guldbrand. Side 1 af 15 It-læsestrategi It-læsekompetencer i fagene et udviklingsprojekt 21.03.14 Birgitte Ladekjær Karin Guldbrand Side 1 af 15 Baggrund I folkeskolereformen og de nye mål understreges vigtigheden af at have

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Workshop Horsens 4. juni 2012 Læsning på skærm

Workshop Horsens 4. juni 2012 Læsning på skærm Workshop Horsens 4. juni 2012 Læsning på skærm Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Læsning på skærm: Multimodale tekster Læsning af multimodale

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013

Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013 Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013 Liv og læsning på skærmen Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 6 år på Kongevejens Skole i Virum. Pædagogisk konsulent og oplægsholder

Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 6 år på Kongevejens Skole i Virum. Pædagogisk konsulent og oplægsholder Kiek mal ins Netz! Jacob Chammon CFU Slagelse 27. november 2013 Hvem er jeg? Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium 6 år på Kongevejens Skole i Virum Tysk / Dansk / Historie Lærerbogsforfatter Pædagogisk

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017 1 De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet. Maj 2017 Tablet/telefon er mulig Lyd til deltagerne Deltagerne kan kun skrive(i chat) Deltagerne kan se video efterfølgende Alt kan ikke besvares

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Dorthe Carlsen Udvikling og forskning UC Syddanmark Den digitale skole når læring går på nettet, 221110

Dorthe Carlsen Udvikling og forskning UC Syddanmark Den digitale skole når læring går på nettet, 221110 Dorthe Carlsen Udvikling og forskning UC Syddanmark Den digitale skole når læring går på nettet, 221110 Den digitale skole hvad er det? Tavlerne er digitaliserede, skriveredskaberne, bøgerne pædagogikken?

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Periodeforløb Romantikken 8. klasse Vuvox som digitalt læremiddel.

Periodeforløb Romantikken 8. klasse Vuvox som digitalt læremiddel. Periodeforløb Romantikken 8. klasse Vuvox som digitalt læremiddel. Begrundede overvejelse ved periodeforløbet 1. Mål..s.1 2. Indhold s.2 3. Læreproces/arbejdsformer..s.3 4. Teknik og rammer...s.4 5. Elevforudsætninger...s.6

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN

LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN Print lærervejledningen. Brug vejledningen løbende, mens I arbejder med forløbets syv trin. MATERIALER IWB Computer Blyant Viskelæder Linjeret papir og/eller skrivehæfte

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever www.pralemappen.dk v5 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til din pralemappe 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Dine data...side 3 1.4 Sidens opbygning...side 4

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Af Lillian Byrialsen, læsekonsulent i Norddjurs Kommune 1 At læse for at lære Indhold Indledning Hvad gør en kompetent læser i 9. kl? Beskrivelse

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet, eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Læsningens dag 3. september 2013

Læsningens dag 3. september 2013 Læsningens dag 3. september 2013 Multimodalitet og kritisk læsning Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net It-læsekompetencer

Læs mere